Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 25 Kasım 1973 Sırâ bekleyenlerin Almanya'ya gitme rüyası fcabus haline dönüşmüştü ... «Federal Almanya Hükümeti «ak bir gün yasıybrdu, kurum il • Röportaj ve f oioğraflar: petrol bunalımı nedeniyle, Ör gililerj... Ancak *herşejıq ragroen takpazar ülkelerl dışından işçi gene 1&& yakında bir' kahvehanealma işlemini ciurdurdu...» ,, de oturan, umutlannı fitirrne Doymuslardı günlük hafoerlere. den, $itiçnek istemeden bekji Kanıksamışlardı belli ki... önceki gün gazetelerde çıkan bu haberden sonra düh, Topha 1 'yenler vardı...# Beklemek, tek 'uCaddeye bakan kahvehanenln • mutlan olarak* kalmıştı,belkx. d». ufak bahçesînde 5 1 0 Sinopiu,' ne'deki Iş ve İşçi Bulma Kur^ıNe petrol bunalımı, ne de başka •vatandaş, gırtlaklanna munun önü bomboştu.' i$ef gün'' kadar ki kalabahktan. Icarısıhlıktan n lrri»l»r ptlrilirnrrtıi arhk nnlari borç içlnde belki de, ceplerinde kalan son kuruşlanyla çaylannı yudumluy orlardı. İçleriaden birisl Fransa"ya gitmek lçin başvurduğunu ve kendisine 4 kez gün verdiklerini söylüyordu. Bir diğerinin ise karısının isteği olmıiş kendisinin de kâğıtlart tamamlanmıştı. Ayda 565 DM alan kansı, terdümana çoktan 2 bin Mark kaptırmıştı. ' • Şİmd! bir de bu haber çıtaıış* tı başlaTina.v Haberlerin "en ,umutsjızu" de'rtlerin en büyüğil...BHgün git, yann gel... Yann git, öteki haftaya gel... 'Böyle denilmiş kaç kez kendilerine. «Istanbul nlre, Stnop nire... Ne bir işe sarabiliyok, ne de evimize, ocaArkad»şurfix Sinoplu isçilerle konusuyor. ğımıza dönebiliyok.i) Böyle dert Rıza TAŞOL Reha ÖZ yanıyordu Slnop'lu vatandas, rengi, kaçmış çayını yudumlarken» f lstanbul Iş ve îşçi Bulma Kurümu yetkiMeriyle görüştük bu konuda. Ancak onlar da bu haberi gazetelerden okudukiannı, kendüerine • henüz resm! bir açıklama gelmediğini bildirdiler. İstatistiklerden elde edilen bllgilere göre ise şu anda 615.533 vatandaşımız işçi olarak Almanya'da çalışıyor, 966.708 vatandaşımız ise sıra bekliyor. Alman Irtibat Bürosunun önü de boştu dün. Bürolannı da jnemleketlerindeki gibi kapamışlardı Almanlar, Türklerin yüzüne... Merdivenlerden inen bir badanacı gUlerek, «Abi buradan seçiyorlar, koçların sıhhatlilerini» djyordu acımsı. Modern dünyanın Iş gticü alı mı, ülkemize büyük döviz getirmesine ragmen, kendi üUcelerine kalan kârdan çok küçük. Çalışan her yabancı işçinin Uretimdeki kattaları ve verdiği vergileri, sa tın alarak yaptığı tüketim, ödediği görünen ve görünmeyen paralar tam 38.000 DM tutuyor. Evet tara 38.000 DM"x çalısan yabancı işçiler Alman Hükümeti ne bıralayorlar yine. Alman Sen dikalar Birliğinden verilen bilgilere göre ise 1959'dan berl Almanya'da çalışan Türk işçilerinin ödedikleri Sosyal Sigorta primleri 27 milyar DM olarak saptanmış. Bu paralar Alman hazinesine büyük bir güç sağlıve Alman parası degerini koruyor... Kurumdan aynjırken Sinoplu vatandaşlar gönüllerinde yatan Almanya'ya gitme rüyasmı kaybetmeme çabası içlndeydiler. Ya almazlarsa bizi ne oluruz korkusu içinde, kimi karısını, kiml akrabasım düşlüyorlardı çaylarını yenileyip... RUyalan geçici bir kâbusa dönüşmüştü. Alman trtibat Bürosunun 5nO dün bomboşra. •V: Bulgarîstan' da otomobilleri ••''••. ; • <•• Ünlü halk ozanı Âşık Veysel'in heykeli Gülhane Parkmda açıldı SAZ ŞAİRLERI VEYSEL'İN ANISI İÇİN; SAZLARİYLE ŞİIR SÖYLEDİLER Büyük halk ozanı Aşüc Veysel'in heykeli dün sabah Gülhane Parkmda törenle açılmıstır. Veysel'in anısı için yapılan say gı duruşundan sonra Istanbul Valisi Namık Kemal Şentürk, heykelin insası için öncülük eden Hürriyet gazetesi ve okur larına teşekkür etmiş ve Âşık Vejsel'in degerini belirten bir konuşma yaptıktan sonra heykelin örtüsünü açmıştır. Daha sonra tanınmış yazar ve folklor uzmam Orhan Şaik Gök yay, Veysel'in sanatı ve kişiliği üzerinde konuşmustur. Şair Ümit Yaşar Oğuzcan ve sazcı Şetnsettin Yastıririm'ın Âşık Vey sel'le Ugili şiirler okumasmdan sonra Bakırköy Halkevi folklor ekibinin gösterile»i iılenmistir. Â?ık Veysel Şatıroğlu'nun heykeli. dün Gülhane Parkı'nda yapılan bir törenle Istanbul Valisi Namık Kemal Şenlürk tarafından açılmıstır. Bir Âşık Veysel şöleni halinde devam eden törende saz şair lerinin sazlanyla söyledikleri şiirler büyük ilgi toplamıstır. Türkiye'de çocıık düşürme yüzünden her yıl 10 bin kadın sakat kalıyor ANKARA Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Milletlerarası çalışma teşkilfitının müstereken düzenledikleri «Nülus sorunu ve organize sektörde aile planlaması seminerlıınde dün aile planlaması programı için organize sektörün iljtiyaç duyduğu milletlerarası yardım konasu tartıtllımştır. Halkın refahıru temin edecek ekonomik planlann yapılmasında her memleketin kendi durumuyle ilgili uzun vadeli bir nüfus planlaması programı düzenlemesi gereği» üzerüıde durulan seminerde, «Devamlı ve manâlı bir dünya banşının geniş ölçüde nüfus planîamasına baglı olduğu» ileri sürülmüştür. Ayrıca, Türkiye'de her yıl orta'.ama 400 bin civarmda kadınuı düşük yaptıfı, 10 bin civaruıda kadının sakat kaldığı veya öldügü öne sürulmüş ve özellikle gıdasızlık ve bakımsızlıktan bin çocuktan 153'ünün daha iki yaşına gelmeden dldüğü belirtilmiş özetle şöyle denilmiştir: «Köylük bölgelerde her 50 bin nüfusa bir gezici bekim ve bir ebe hizmet etırnŞktedir. Nüfus planlaması ve ana çocuk sağlığı hizmetleri için fert başına yılda 10 lira. günde de 3 kuruş düşmektedir. Bu rakamlar gözönüne almacak olursa, kaç kişinin hizmetten tam anlamı Wİe faydanabileceği kendiliğinden ortaya çıkar.» (aa) Türkler onarım : için ücret • . • . • . . ' * • . • • ' . . • • PLASTİK HAMMADDE STOK EDEN YEDlKlSl GÖZALTINA ALINDI . Mali Polis ekiplerl, Istanbul' da yaltıkları operasyonlar sonun da, bazı firmalarca stok edilmiş 459 bin 400 kilo plâstik hammad desi ele geçirmişlerdir. Polis, bazı firma sahiplerinin Petkim mamullerine zam yapılacağı haberi üzerine, ellerindeki plâstik hammaddesini stok ettikleri iddiasıyla Mehmet Er türk. Alâattin Tacir, Sami Kum ru, Moşe Taragsmo, Ahmet Çeşe başı, Aiımet Arayıcı ve Leon Ha zan gözaltına alınmışlardır. ranan Fehim Meriç ile Reeal Menekşe de önceki gece Sanyer'de, Malî Polis ekipleri tarac fından yakalanmıştır. • TÜRKÎYE TURÎNG VE OTOMOBÎL itUR.UMU, BULGAR OTOMOBİL VARDI. • • • KULÜBUYLE v ANLAŞ., : ?'f. î Kulübü, Bulgaristan •yollsrın'da TüıXiye Turing ve Otomobil anzala»an Türk işçilerine ait •.Kunımu, Avrupa'da çalışan Türk otomobillerln yarım ya da.bir işçilerinin Türkiye'ye geliş ve saatte giderilefcileçek. arızaları• dOnÜşleri sıra^ında transit geç#nı Bulgaristan'daı Tiîrklerden Ö Bulgaristan karayolları tDÖeri B g y ' '• üjsermde anzalanan otomobilleri ücret almadan vVpacaktır. Daha büyük anaalaıjn ücfeti Türkler ', : nin en yakın onarım yerine ya da '••'. "rürkiye'ye kadar çekilmesi, kü, ^tarafında^rf «öd'enecek, »onarımın ''.. ç(lk onanmlarının yapılması ve '• Bulgarfşjan'da yapılmasını iste:', Bu işletolene ilğiÜ ücretlerm * rneyen • Tujrkierin otomobüleri TUrkiye Turing ye Otomobil Ku ' i s e * Bulg'ar'Otomobii Kurumu .ta^af^Ddan*Turk sınırına kadar .. >n»hund«n almması konusunda • Bulgar Otomobil Kulübuyle an Türkla'rden parV altnmadari çe• '• lafmaya varmiştır. • , "kilecektir. ku tür çekme ücret. İer* isfl Tirkiye '^uring ve Otornobil Kurumunca Bulgar OtoKarşılıkh mobil. KulÜDÜ'ne ödenecektir. Maliye Bakanlılmın onayın' «J«n sonra yürürlüğe girecek olan }971 yıfçjın başından bu yana bu anVaşmaya göre Bulgar OtoBulgarfsUn'dan otomoBîlleriyle mobi'l Kulübü, Bulgarlstan'dan transit geçen Türk işçileri 800 transit geçerken otomobill anza büyük Itaza yapmışlardır. Bu lanan Türk işçilerinden çekme ka^alarda 70 klşi ölmüs, 350 kisi ve küçilk. onarım ücretl almayaise ağır yaralanmıştır. Bulgariscaktır. Karşıhksız olan bu antan yolla^ında" anzal^nlrak ka' laşmada ayni işlemlerin TUrkiye lan Tiirk işçilerine ait otomobil Turing ve Otomobil Kurumunca saymise.yaklajık olarak yılda TUrkiye'ye gelen Bulgar' vatanf daşlanaın otomobillerine de uy 23 bini geçmektedir. • gulaaması yer almakladlr. ' Avrupa'da çalışan Türk işçi Türkiye 'Turing ve OtompbU lerindea lOObtrd ber yü otomoKJrumu GenelMütfürü Çelik bllleriyle Türkiye'ye gelirken Gülersoy^ Bulgaristan ©tomobU Bulgftristan'dan transit geçmekKulübuyle varıları' bu »nlaşm»' tedir. Bulgar yetkililerinin vernm yârürlüğ'e k»DUİ*ıasından digi bilgiye göre, her yıl Türk işçUeririe ait 2 3 bn otomobil sonra,*aynı sekikie YugoslaVy?' Bulgaristtm'da anzalanmakta, ile bir> »«iraşmaya gitmeye çanereye başvüTacağını bilmeyen '• lı jacaklannt da ljildirmiştir. GüTürk lsçileri yollarda kalarak lersoy, Tiirkiye Turirig ve Otobüyük sıkınti çekmektedir. inobil .Kjırüırıu'rmn Bulgaristansfe YugdVlarya otomobil kulüpÖdeme şekli . leriyle anlaşmalanndan sonra Av,rupa'da çalışan rfürk işçileri* Türkiye Turing ve Otoraobil •ni» Türkiye'ye geliş ve gidişleKurumu'nun, Bulgaristan Otoiinde büyük kolaylıklara. kavumobil Kulübiiyle yaptığı anlaşmaya göre, Bulgar Otomobil 'saea,klarinı da belirtrniştir. Faturasız satış Malî Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, alıcı rolündeki polis ekiplen, Tahtakale ve Mercan civarmda bulunan firmalara başvurmuşlardır. Bildirildiğine göre bazı firma sahiple rinin ellerinde mal olmadığını ilerı sürerek faturasız satış yap mak istemişlerdir. Daha sonra bu firmalann depolarına yapılan baskında, toplam olarak 459 bin 400 kilo plâstik hammaddesi ele . geçirilmiştir. Ilgililer, ele geçiri len mallann kilosunun 925 kuruş olan normal satıs fiyabyla toplam değerinin 4 milyon 249 bin 450 lira olduğunü, ancak fa turasız olarak kilosunun 23 lira dan satıldıgı takdirde ele geçirilen mallann toplam fiyaUnın 10 milyon 568 bin 200 lira olacagını bildirmişlerdir. Günün kitapları CİNSEL EGÎTtMDE TEK ÎSİM Istanbul plâstik sanayicileri hammadde yokluğundan üretimi durdurdular Istanbul Plâstik Sanaylclleri, Petkim'in ham madde vermeraeai yüzünden bir aydan beri işyerlerinde faaliyctlerini rfurdurduklannı açıklamışlardır. Plâstik sanayicileri, işyerlerini tatil etmeleri sonucu büyük zararlara uğradıklarını, çalıştırdıklan işçilerin maaşlannı veremeyecek duruma geldikierini belirt mekte, imalâtlarırun yüzde 8u'ini kapsayan polietilen sera örtülüğünU alan GUney Anadolu ve Ege bölgesi üreticilerinin seralannı kuramadıklanadan güç durumda bulunduklannı kaydetmekte, ilgi lilere yapılan başvurulardan da bugüne degin bir sonuç alınamadığuu belirtmektedirler. CİNSEL CtNSEL SORUNLARINIZ I Erkeklerin sorunları. Aradıgıniı her bilgiyi bulabilirsiniz. Aynca Proi. Dr. Melih özen'in organik Empotanslar (Cinsel güçsüzlük) ve Doç. Dr. Süleyman Veüoğlu'nun Cinsiyetle ilgili semboller ve sembolizm konulu yazıları. 272 sayfa 20. TL. CİNSEL SORUNLARINIZ II Kadınlarm sorunlan, seks SORUNLARINIZ yaşam'an ve gebelikten korunmanm tüm yolları. 288 sayfa 20. TL. CİNSEL SORUNLARINIZ III Prof. Dr. Rasım Adasal, ProfDr. Rıdvan Cebiroğlu, Prof. Dr. Cahit özen, Prof. Dr. Ayhan Songar, Prof. Dr. Turan Örnek, Prof. Dr. Fuat A. Gök sel, Doç. Dr. Süleyman Velioğlu, Ürolog Op. Dr. Cafer Yıldıran, Ürolog Op. Dr. Süreyya Atamal, Jinekolog Op. Dr. Ihsan Pahri, Jinekolog Op. Dr. thsan Ünlüer, sinir hekimi Dr. Aydın Uluyazman' ın cinsel konuda orijinal ilginç vakalan ile özel görü> leri ve bızim vakalarunız «unulmuştur. 288 sayfa 20. TL. ödemeli isteme adresl: PJC. 60 Beyoğlu • Istanbul Dagitun: BATEŞ eni çıktı • ' •. 'Yiıgoslavya ile stimlâk içtıhatlı açıfdşmah örnekli gerekçeli Vergi kaçakçılığı Sanıklar bakinp^;> stokçuluk, faturasız satış yapmak ve vergi kaçakçılığı yapmaktan soruştur maya başlandığı açıklanrruştır. Öte yandan, haklarında gıyabi tevfik karan verilmiş olan ve toplu kaçakçılık suçundan a Cumhuriyetln 50. jrüı Içto Pontos Anadolunun Milll Devletl anayasa mahkernesinin îiagustosnTjyayıntarj.hli fıatı 25 lira isteme adresi vedağıtım: Babıali Cad No:54 Cağaloğlu İST ılgılı mevzuat FİLMİ BEYOĞLU LALE SİNEMASINDA Bu fHmin orijinal kopyosının Oösttrm» hakb yolmz Beyofilu Lâla sinetnasına oitttr teanslar: 1U52J06.009.3O Mahmut Goloğlu MUliyet Dagıtnn Ltd. ŞtL ISTANBVL SATİNALM KOMtSYON BAŞKAISLlĞmDAN ; ? 1 BALMÜMCU* Janâarma kıslaB «n ceph* bahç* duvar içi 2490 sayyı kaîiunun Sl. maddesine göre topalı *rl • usulüyle eksiltmeye konmuîtur. 1 . . •• 2 Işin keşif bodeli USSlğ TL. 80 Kr. tur. • 3 Eksiltme, Istanbul Sirkeci IlemlrkapıdaJd J.Saürıall îna Komisyonunda 3 era\ik 1*T3 ^aârteBİ g ü n ü ^ a t U.00'de pjlacaktır. * • » #, 4 Eksütne sartnamesj ve diger evralf Istanftut, Anksr» • J. Sannalma Kom.,Bşk. bklannd» ve tzmir Çg« J. Dt. dölg» K. hğınd* görülebilir. " ' ',. ' " • ; 5 Eksiltmeya girebUfnek. lçin Uteklil^in: f (A) 7.22854 lirauk geçip teminatmı: , , (B) 1973 yılına ait Ticafet Qdasi. belgesml. • ( O Müracaat düekçeleriyle .b'^'^le verecekleri j (Kksfltme jartaamesinde belirtileo ve ütultine gSr» hanrlanmı» olam) plan ve teçhlzat'beyannamesini, eksütmese çıkarılnus olan i? tutarının yansı kadsr bir işin kabuJünfl yaptırmıV olduğuna dair ij bitinrre belğesini, ibraz suretiyle Vilâ' yet Belge Komisyenundan alacaklan, yeterlik •belgesinl teklif mektuplanyle birlikte rarfa koymalan lârçmdır. 6 lateklUer teklif mekruplannı 3 aralik 1973 paMrte , sl gunfl raat 10.00'a kadar makbuı karsılığıhd» ihaJ* komisyonu başkanlığına vereceklerdir. * • , 7 Isteklilerin yeterlik veSOtası «l«bihne*eri fçto Ihale ve tatil günlerl hariç 3 gün evvel Vilây'et Ehliyet Vesikan Komisyonuna müracaat etmeleri.. ' Her türlü gecrkmelej kabul edflmez. ' (Batfın; »987) 9727 FAKIR BAYKURT bilgryayınevi basım (Rektas: 1320 9722) SANSUR.BELGELER VE CEZAEVLERI... sivasal iktidar roman 4 . tbilgi yayınevi Dr.ÇetinYetkin Istanbul Iktisadı ve Ticari İlımler Akademısi Başkanlığmdan Akademlmiz Medent ve Sosyal Hukuk, Maliye re Muhasebe Kürsülerine Asistan aünacaktır. Asistanhga tallp olanlardan devlet memurlannda aranan umumi sartlan haiz lsteklüertn bangi yabana dilden intlhana glreceklerüü belirten bir dilekC« ile 26 Kasım 1973 Pazartesi günü mesal saaU ıoouna kadaı Akadesıl Başkanlıgına znUracaatlan duyurulur. (Basın: 25742) 9725
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog