Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURTYET 25 Kasım 1973 y/U>HAWi,yEM£Mt kMEMt PAHi y APAMA k'u'jt. ONUN DA îsrEpîĞÎ ö u ZArf ^ .*. AMtf •» TA6A Vt*t BurttAPJ KfNDÎNE BıKTl V Toz Duman İçinde TALİP APAYDIN 65 • Bujrar srkMeş, t » o Mnntfls geeiyorrar fcs*. He ya, geziyoruz. Yanlarına geldi, Muradın yanağını oksadı: Ne o len? Arslan Murat? Başın ıyi oldu mtt beiciro. Bft^ttu e£dirip teuictı: l}rı iyı, az kalmış hadı. Ne var ne yok Murat? Yeni haberter? Var. Haceü birdm cid4ffle«tfc Hayrol», nedir? • V«rm atvam toptatuyorur. öyW mi, mr*de? tlk gizli toplantı. Kgnseaiıj fıaberi olvu&aeak. Çeteyi kuruyon». Oh oh oh... Hayırtjsi. îfcratoün bey de geliyor mu? Tabi. Başımız o. Nerde toplanıyoruz? v x#cuıı o^denuı tftciMisMA. Tajtn ck« sam, yatsıdiin sonra. Asker kaçağij Kül Hamit sekiz on gündür Tacım Dedenin çatısında saklanıyordu. Sabaha yakın ortalık ışımadan geliyor, akşamın ptç vskttne kadar burada İUOITOT. y«Uı coou otajnca uaulca ınap koye döoüyordu. O gün de öyle yapacaktı, tam inmeğe hazırlandı... sesier duydu. Hemen başım eğdi. Kimdi acaba? Ken 4İMM "'""fff BU gelmifieîdı"! Kalbi kotü kom nmn»t» «Mladı. Kefesmi kesrp dınledl Scelar gitölsce yakla»tı. İki ki>i yavaç sesle önce anla«ılmıyofdu ne koSonra yavaş yamş »iUacıbr oldu. Buraya getecekjer âegll rni? dedi biri£i He. Şirndi gellrter, beidiyelim. Kira gelecekti acaba? Kendısini mi arıyortardı? SlUh ımlah atarlar tmrtiı? «Arama>ın ben buradayım» dıye atlasa mıydı aşagı? MİJ7Mİİ bUBİ&ı? Sss CTfc^rrTrflffon biraz daiıa, uzarap dinlemeğe başîadı. SsSlerini benzetiyor. tiu u m kım oldukiaruu çıitararruyordu. 'Bizim köylü bunlar «mrce ten?» AyTt «jm gtdeceglz. Ktmwnin batoeri Bınsı daha geldi: Burda mıstnız? dıye fısildsdı. Olur, •niadım. G«ç bile kaldsk be. Teb He ourdayu arkidef, gel. lik» ftttikc» »rtıyor. Bis dao» uyttrontt. Bey geldi mi? Öy1#. BJ* z*ti dereyi g6nn#den ptçtjn Yok. Şimdi gelır, otur sen. sıvamayız. Huyumuz kurucun Eey dedigi k;mdi »caba? tbrahim bey m{yHıceli cesli »«6lı güldu. dj? Niye geliyorlardj buraya? Ne yapacaklar Emme »ıvayıoc* da iyi ttvtru ta, örle dı? Ben» mdjrmek için mi geliyorUrdı? «Aldegü nü? l*h Atlah... dedi, nevin neıi bu". Bir çıtırtı o Bakalım, o dah* bellj defu. 1lerde bellur dıye hiç kımıldamıyordu. Başım uzatrru» li olaeık. Köy*e n* var r» yok? Bmm dürdinliyordu. Ortmlık iyice kararmıştı. Koyden züler ne «âiyorUır? ses soluk duyulmaz olmuştu. V*U» hiç bılmiyorum. Yifelerini de för' tki kifi dahn geldi. Karaltıları hafifçe farlş güç, malâm ysr Emıne bıiftinkedıürordu. Birisi uzun boyluydu. Öbürleri lento tw*lsn yerde. XMâ Mffejr mi duydnlar. ayağa kalktılar. redir? Geçen fün Tsstici Bayram nfcramış, Tamam mıyız? ernjne kalmamıy. Vurmuş geçmiş. Yatem çıktı dürrümto. KimMOİn yuzüne btkacak hali Bu sesı tahıdı. Ibrahim beyin sesiydi. yok. «Hımm, demek o? Peki emme niye geldiler buraj|a? ISe işleyecekler? Benlm için.mı? Be Btlcar o. Onda yüz mü var? Haşka bir yaiân d«h» uydurur , . . T nim içuı ÎÇjrahim bey mjfe gelsin? Baska bır ' "iS Ne uydur*6ak? Uiaiı taraft hep ftyağ»"*" bu? Dur bakalım ne?» Başım "«fcdi, dinl«mefe bMİadı. kaîjtmı* Aydında padi»ahçt bir hocayı ç e k ^ "''. Aha Hamdi de geUU. vurmufter. BunJar d* kuyVutu kıstınr gayn Selâmaleyküm... BakMiu Hacı N'uri gelebıliyor rr.u? Cuma güo Atejrtçümselâm. Baclca gelen yok mu? bakuiB, canude gene yolctu. tnıne çekildi gtjröbtirleri r.erdq kaldı? ri.. Gelıyorlar bey, arksdslsr. Ayak sesle Çekil«fn bklulım, daba çekiiecegı iierrini duydum de. Hadı eyvallaiı. Yarın akyam unutma. Iyi. Tamamıe demek. Simdilik sekiz Yok unutmam klşiyiz. Sen Bilil'ı töyleyiverfr misiu? Aradtt» . «Hımm. «ekız kişijTnişler. N« yapacaklar da buUmad'ım. •cal»?» Olur, «öyJerira. Konuşmadan beklıyorlardı. MoU* Mıbmut InıotnKi» othı, aiır ağır yürtldtt. (Devanu Var) Atatürk Günlerinde Sosyal Demokrasi Prof. Dr. Muammer AKSOY rilmlstlr. O, Atatürk ©evriminin en önemli bir parçası olan cTürk Hukuk Devrimı» nin gerçekleşrneEİnde Atatürkten sonra ikinci mimar olma görevinl omuzlamış(Atatürk'Cn kertdisire daima güvendiği) bir insandır. Atatürk ve arkadaşlan, aktarâığımız cümleleri yazan Mahmut Esai'a Ekonomi ve Adalet Balcanlıklarıru teslim etmişler; va onu «ıhemleketinin sorunlarmı J. Rousseau'nua üzüü «ülus Ege çözme amacıyla ı'eri sürdüğü görruti^ij" teonsi de bir bayal oJu rüşlerinden ötürü, cezalaadırmak, yor, ZÜİ£Q uyguiâosAda iıerh&nya da kınamak» şöyle dursun, Mahısut Esat'ın «HaUon AUn gi bir idarede maüak idare, sadece müiâfatlandMTOişlardır. Yazısı» başlıklı yazısı bir çok meşrutî idare, sosyalizm, komüMusolini'nin yurdumuz üstündeki noktalarda faha da kesktn deküstahça isteklerine cevap vernizm ve ilâh bır yönetenler bir yimler ve ırgıiar tifmnlrt» de yönet ilenler vardiT*. Bununla sk gereküğı zaman da, Atadır. Bütün DU yazılar konusunberaber ne yapılırsa yapüstn, in türk, MecJis kürsusündea yapad» genel bir açıklamada bulunsanlıgın mukadderatında iyileşme cagı bir kohusma' ile cevaplanmadan, onlarda yansıyan nhni• ye dognı gitroek olanagı yoktur dırma görevinı ve şerefini Mah}eti beUrtmeye çalıpnadan bndjyenlerden degUiz. Maddeten bemut Esat'a vermişti. ce. Bdzünü ettifcim bu yazuıın lini dogrultamıyan, belki biraz îçte tpigiin 50 yıl sonra geldiğid» bir kutnım nakledecegiz: dataa kotulesen topluluk, flrtüâl miz noktayı o zamankı demokve inkUiplar »oaucunda mâncn ratik ve ıleriti zihniyetle'kıyas«Halkın Alın Yazısı..» y(ilrf>1m»^«>f<ir DuTUmUnU İdladığımiz zaman, memleket ve rik etmededir (...) rejım hesabına büyük bir üzün(23.12.1921) tüye ka^ılmamak imkânsızdır. «Fakat mânen kazanmakta o«Ne zaman dünya tarihini aç lan topluluk, daha sonra ekonoŞimdi yeniden.soruyorur: Yoksam. orada siirtt siirü ınsanlar mik durumumı da ihmâl edetnez. ' sa, /Atatürk ve arkadaşlan, yılgdrttr. bunlarm acıklı tclıhlerine Bu esirlik dönemine bir son larca farketmeden aralannda bir yimnm. Sanki bu zavBİlı esır verraek ramanı gelmiştir. Nasıl? I^jrnünistı jnı banndırdılar? Va eğer gerçekten bpyle ise ve zalerin ymradılı^takı anlamı, daı Bu hususta ortaya çe»itii uyjaı manımızın «zehir hafiyeierı» buma yabancı bır emetin fakat her lanma kabiliyetleri gösteren pek nu keşfetme gıbi bir deha beîirhalde kendilenne has olımyan çok fikirler süriilmüçtür. Önem Usinı göstermıs bulunuydrlarsa, bir çıkarın eldc edilmesine araç Iılerinden bir kaçtnı analım Karl o zaman memlekele faydalı olOlmaktır. Denilebilir ki, Tarih in Marz'ın Kapital adındaki ünlıi mak ıçın biraz acele etmelerini sanlığın kanlı bir ekonomi faci ecerinde, ö«etle btırjuvalar, köy sal.: veririz. Çünkü Türkiye Baasıdır. Zan&o saman biçim ve lüleri nasıl devirdi ve devleti ' rolar' Bırligınin ki Başkanı, nıteliklerınj defiftizıen devletler, ,eller|ne aldjysa, halk da ayaklan Cevdet Öunay'a Müşavirlik etmi; bütun yeni jteoLJtenunlariua. hür 5 malı, burjuvaJan tepelemeü ve olan Prof. Dr. Faruk Erem'dirrıyet ve adalet dagıtıcısı olduk hemen hükümetin basına geçnıe «Halkn Alın Yazısı» başlıklı yafuujr bir bıilfimü. ' kaTarı ile, Mahmut Esat Bozkurt larmı iddia etmelerine rağmen, lidir, deniüyor. Biz komünist ol un heykeli yahında Ankara Huuygulamads topluluk çıkar ve madjgımız için bu türlü bir ihHerhalde Türkiyemizin böyle daha da ileri giderek, bu yazıla kuk Fakültesinin bahçesine dikisaltanatına dayanan bır güç ol tilâle hacet görmemekUyiz. Fa bir idareye kavufabilmed, Türrı yazan kisinin «Türkiye'ye ko lecektir! Yahut da Mahmut Esat maktan hep ve daima ucsk kal kai haikçıyız ve halkm emeğinı, kiye halkının bugünkü leviyemünist bir,rejirn getirilmesi için ve onun gıbı yazan ve konusan«İılarr.. İnsanlığın ekonomik e devietin siyasetinin düzenleyicısınin, kültürünün, sosyolojisipropaganda yaptığını, bu ama. lann gerçekte komunızmle ilgısi sirliği hergün biraz daha fidde si olarak kabul etmekle, miUi nın zayıflığı nedenıyle, bir «ü ca yönelik bir ıhülâli kışkırtıp yoktur, bu takdirde de bu siyatini arttırdı. Yönlerini ekonomi topluluk saltanatı ve idaresini re halkı ve onun çıkarlarını çedesteklediğinj. iddia edecekle sal bagnazlığa, bu siyasal hısteden alan devlet sıyasetleri de, kuracagımızı iddia ediyonız. Ne riye, ya da bu siyasal sahtekârvenlere bağlı kalacaktır. Burinden asla şüphe etmeyiz. ' elconominin tekelini elinde bu yapmalıyız ki, artık milletimizin lığa artık son vermenin çareleri nunla beraber halk örgütlenmeŞimdi soruyorua: Kımdır bu lunduran smıf:n siyaseti oldu. mukadderatı, kişi veya sınıf RÖ sine çok önem vermek gerekir. makaleleri yazan Mahmut Esat? tiir, an önce bulunmalıdır. TürSiyasal terıhleri açınız çağdaş dev rUsünden kurtulsun da, doğru kiyemizin düşünce düzeyı ve deÖzellikle sendikalara.. Bu örgüt Kurtuluş Savası ba^lar brfşletlerin sosyal, ekonomik kurum dan dofruya Türkiye topluluğu mokratik hayatın geleceği, \>\ı lenmedir ki, halkı gilnden güne lamaz hukuk doktorasım talannı tahlil ediruz, orada bazı is nun ekonomisinden ve çıkarların isteri ya da sahtecılikteh büyük mamlad*ığı isviçre'Hen koşup tısnalar bir tarafa konursa, top dan yönünü alabilsın? Halkı, biz yetişürecek, onu koruyacaktır. zararlar görmektedir. '«KalkmEkleyelim ki, Türkiyeli üreticivatana geleo vs Kurtuluş Sava ması ve Halkınm insan haysiyelulugun gerçek çıkarlan ile sıkı zat devleti yönetebilecek bir ha ler, Türkiyeli halk, her şeyden şına Izmir (Selçuk) bölgesinrfe sıkı ilgili kaç harekete rastlar le koymadıkça, buna tam anlatine yaraşır yaşama şartlanna fıilen katılan, bırinci dönemden sınız? Tahlillerimz sonunda, çogu mıyla imkân yoktur. Özellikle önce elinde esirlik zinciri tasısahip olmâsı içm didmen evlâtyan bir halk düşmanı Yunanisbaşlayarak ölünaeye kadar Tür ları» ıhanetle suçlaruyor ve bu kez savaşların, büyiik faaiiyetle genel kültür ve sosyal durumu tan'ı yıkacaktır, ileri!. Izmir kiye Büyük Millet Meclisi'ne rin ardır.da, mutlaka ya bir ki bizim memleketler gibi geri oolağan sayılıyorsa az gelışmiş Mebusu Mahmut Esat> (Hâkiraiüye secilen, bir rârriandan tonşisel emeli. ya bir sınıf entrika lan yerlerde bu çok zordur (...) böyle bir ülkede, bir çıkmazla yeti Milliye, 23.12.1921). sını goreceksiniz. Topluluk hep ra ayrıca Hukuk Fakültesinin karşılaşılacağı kuşkusuzdur. DeBiz, halkın adedini çoğaltacak, burılar ıçın çalışmakta, bunlar Profesörü ve Uk andan başla mokratik yollardan reformcu göitin kanamakta, bunlar için sü ekmeğini arttıracak bir örgütyarak Devrim Tarihl Kürtü«u rüşlerin dile getirilmesı ve reSONUÇ lefme ve siyaset istiyoruz. Bize rünüp inlemektedir... KUltiir düförmların yapılması oianagını orrvün bir numarah profesörü olan gelir ki. memleketimizde halk 6 «ayıdır aktardıiımız yazılarzeyleri duşuk memleketlerdc, bu kişidir. Hemen ekleyelim ki, tadan kaldırmak (sosyal demokda, Mahmut Esat'ın insanlık ve soygunculuk daha tahammül e topluluğunun çıkarlannı, TürAtatürk"ün ve T3JJ.M.'nin ya rasiyi yasak bölge haline getirmek), aparş:n:n, patlamalann, dilmez bir durum göstermekte kiye Devletinin genel siyasetine Türk tarihini tnceleyerek ileri ym organı Hâkimiy.eti Milliye' egemen kılmak, genel ulusal edir (...) sürdüğü görüş, «çahşıp üreten de diizinelerle basmakalesi ara kaba kuvvete baş^Tirarak diktakonotni siyasetine ve bundan törlük idarelen getirmenın tohalkın, her yerde korkunç bir finda aktardıiımız yazıları oa ötürü topluluk hukukuna dayaBüyiik Iskender (...) Roma biçimde sömürüldüğu, harcanyayımlandıktan sonra görevle humlannı atmak demektir. . nan bir devlet vucuda getiriltmparatorlan (...) Aniballer (...) d'ığı, bütün fedakârhklanna ve rlnden atilmış,^utuklanmıs veSözlerimızı, Genel Kurmay IsBari bu »avaşlar bır taraf hal mek için; «Esas Teşkilât Kanuçektiğı sonsuz acılaTa rağmen ya hakkinda davatar açilmıs bir nu», «Kuvvetler Birliği» sistekım olsun mutlu edebilseydi, sefalet ve güvensızlik içinde b\ kişi cfeğildir. Tam aksine, ken tilıbarat Dairesi eskı Başkanı ve nıini kabul ettık. Şimdi de se rakıldığı» yolundadif. Bozkurt' Milli Güvçn Partısı kuruculannheyhat!... Hep ve herşey, taçlı disi bu son yazıdan kısa bir sü' dan Amiral Se?ai Orfcuht'dan yagğgıplara inhisar etti. Kanuni çitnlere bir çekil vermek gereun, «zaferlerle sonuçlanan bü^ re sopra (12.7.1922'de), Rauf Ou •pacağımız aktarmayla kapamak kiyor. (...) Işte belki o vakit Sultan Süleymanlann, Kara Mus tun savsşlardan ve bunca tere yar'm ba^kanlıgındaki Jcra Ve ısteriz: «İktidar, öğretmenlerin t3(a Pa$aların İki defa Vıyana serüven devleti yerine, genel ve mihnete maiolan büyük gikiHeri Heyetinde ikHsat Vekıl şartlarını islâh edeceğine ve gesurlan onunde görünmeleri, A ekonomi tiyaseti egemen olur. rişimlerden dahi, sadece saj'isı ligine» seçilmistir. Bundan «onri kalmıshğln bütün koşullannı nadolu köyliisUnün ekonomik Yedi yuz yıldır ağlayan Türkipek az bazı kiei ve firuflann ra, 14£J923'te Fethi Okyar'ın yaşayan köye ışık ve bilgi götüdurumunda iyiiige dofru bir de ye. ve özellikle Türk ureticüeri faydalandığı» nı belirten bu başkanlığındaki lcra Vekilleri : :n bu zümre ve müesseseyi güç gijme vücude getirebildi mi? As biraz güler. Genel ekonomi dev«özlerini, bizim McCarthy'ciler, Heyetinde Ekonomi Bakanlıği lendirecegine, önlara karşı sinsi yayı, Airikayı, Avrupayı kaplaletir* yönünü vermedikçe, kişi derhal «tarihsel materyalizmin na. 22.11.1924 günü Fethl Bey bir kıyıma girişfniş ve çogunluyan Osmanh împaratorlugu ıstıve sınıf tahakkumleri ve serüve dolayuıyle Marksizm Le hükürpetinde, 4.3.1925 günü Isğunü komünistîikle ıtham etmiş, lâ politıkalan. gerçekten Türk venleri dcvam ediyor demektir; ninizm'in ta kendisl» caymakta met Paşa hükümetinde ve 2.11. iktidan elde tutmanın bir vasıkavmıne bir Sultanlar Şehnameve bılimin tammladığı gibi devhiç tereddüt gösteftniyeceklertası oiarak antı komünızra pro1927 günü Ismet Paşa hükümesi kazandırdı. Fakat bu şehname let yoktur, Türk milleti esirdir. (Devamı " nci sayfada) dir. Hatta McCarthy'cilerimizin, tinde Adalet Balcanlıgına getiyi kaniyle yazan Türk kavmi, maddeten ne kazandı? Servet ve nüfus kayıplarma ugradı! Sonra da ardı arkası kesilmeyen DİŞİ BOND göz yaşları (...) Bari şu ardı arkası kesilmeyen zaferlerin meyvelerinden, olayın asü «ahi bi olan halk da bir şeyler (ay400 dalansaydı. Endüliis ne oldu7 E^Me.TQ£BA\ meviler ne oldu, Abbasiler ne • I oldu?. Bütçelerine bakınız, bütün gelirler saraya ve yardımcılannın tekeline!.. Her yerde olduğu gibi halk ve üretieiler, burada da soyuldu. Napolyon (...) Gittikçe modernleştiğinl iddia eden devlet, toplulugun emek etkenlerini, maddî, manevî mut lu kılabilecek bir siyaset sahibi olamadı.. Hele bizde, hele bizde!. Dünya, devlet teşkilitının tanıdıgi günden beri, bilimsel anlamıyla milli devlet kurulmadı. Bütün ırklar, kavimler; şahıs lar ve suuflar tarafcndan cebirle, tahakkümle, yalanla. entrikalarla çiğnendi ve soyuldu. Hâlâ kanayan halk, hazin tarihine her gün kara bahtından bir yaprak daha eklemektedir. Yarabbl bu kanlı esaret ne zamana kadar sürüp gidecektir?. Elbette, yarattığın kullannın hayatta anlamı, esirlik değildir... Allahıml Türk halkını ve bütün mazlum milletlerl sen kurtar!.. Bordeaux Üniversiteıl Kamu Hukuku Profe»örü Duguit'nin cörusune katılarak diyecepz ki, topluluğu teşkil eden bütün vatandaşların hükümet edebilmesl ünklnı yoktur. Bu bakımdaıı J. "Esirlik dönemine bir son vermek zamanı gelmiştir, MALKOÇOĞLÜ yazan veçizen.Ayhan BAŞOĞLU ŞÜPHELf ZAFER v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog