Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Kasım 1973 Dünyada Bugün Dış habcrlcr Almanya'nın kapıları kapanırken... skı Amenkan Bakanlarcndan Traman ın Dir ozdeyışı vardır «Eger komşunuz ışsız kalırsa, bu ekonoraık durgunluktur Eger sız kendınız ışsız kalırsanız, bu ekonomık bır bührandır> demışiı Trunlan . B. Avrupa bir haita sonunu daha otomobilsiz geçiriyor v Tokyo, Süveyfin açılması çalışmalarına katılacak TOKTO Japonia'nm son Ortadogu bunalımmda Araplan destekleme durumunda kalma | smdan sonra Araplarla Japonlar ara«ındakı ıktısadî ve tıcarı ışbırlığının gehstınlmesi volunda onemlı adımlar atılmaya baş lanmıştır. özellıkle Japonlarcîan gelen ılk tesebbu«lenn, Japon tlcaret «ırketlen tarafından desteklendığını kajdedcn IM haber alan kavnaklar, bazı Japon fırmala nnın, Mısır Hukumetının 4 vıl aanberı gerçekle'tırmek ıçın fır sat aradığı, Suvevş Kanalının derinlestırılerek yenıden deniz trafığlne açılması çalışmalarına katılacaklarını bellrtmışlerdır Bu dev projenin gerçekleştlrll me«ınl uzerlne alacağj btldirılen Japon «Goyo» fırmasının on çalışmalara başladığı da avnı kavnaklar tarafıncîan ifade edıl miştır öte yandan, Irak'ın ulkeds dev bır petrol rafınerısı kurmak amacıjla Japonva'dan istedığı mali ve teknık yardımın sağla nacağı da guvenJır kaynaklar tarafından lfade edılmiştır Ja ponja bu iş ıçın Irak a açacağı 500 mıhon dolar tutarındakı Kredı karşılığında, on >ıl sure ıle Irak tan yılda 100 mılyon ton petrol alma garantisl elcîe edecektir. VEFAT Vehbi Koç'un eşi, Semahat Arsel, Rahmi M. Koç, Sevgi Gonül ve Suna Kıraç'ın anneleri, Nusret Arsel, Çiğdem Koç, Erdocan Gonül ve İnan Kıraç'ın kayınvaldeleri, Adile Mermerci, Emin Aktar \e Melâhat Çubukçu'nun hemşireleri, Zehra Kütükçü'nün gelini, Mustafa, Ömer ve Ali Koç'un babaanneleri, E Batı Alman. hukumetının yabsncı ışçılerle ılgıh olarak aldığı r son ka aı bızım gunlerdır uzaktan bi" «ejırcı olaıak ızledıgımız ekononık buhranı sonunda Turkıveve getırmıştır Ustclık Turlvi\e ve gelen buhran, «adece ekonom A\*n ve ış çevrelerını ılgılpnd rnmor Batı Almanjada çaliî^n ısçılern sayısı mılyonu aîkındır Ajııca şu anda Batı Almanva'ya gıtmek ıçın sırada beKleyen Turkler mılyona yakınaır Yanı, gerek bu ışçüer ve gerekse bunların aıle ve yakın WASHtNGTON Arap ulkeAmenkan muhrıbi, komurden çevrclerı ıle bıılıkte, en azından lerının ABD'je petrol ambargoelrfe edılen «^entetık petrolle> 5 6 mıl'rtm Turk, Almanya'yı I su ujgulamava başlaraasından Phıladelphıa açıklarında 24 sa ve tum "Batı ekonomılennı saran sonra cıddî bır petrol açıgı ıle at suren bır deneme seferı yapenerjı buhranını, ekonomık zorharsı karşıya kalan ABD, bu mıştır luklarıjurekten duyraak duruaçıgi kapamak amacıyla gmştıği mundadırlar ' Yetkılıler, sentetik voldan el senfetık petrol uretımını başarı Batı Almanya Çalışma Bakanıle ge'rçekteşflrmış ve bu jol de edılen petrolun \arihnln 4 oO dolara maloldugunu, bır varıl lıgının yaptıgı açiklamaya goro, dan elde edılen ılk petrol bır mazotun bugunku fıvatının ı?e bu ıılke, Ortakparar uyesı ulke^merıkan savaş gemısınde ya5^5 doların ustunde bulunduğu ler dışmddn, artık yabancı ışçı kıt olarak kullanılmıştır. ıthal etmeyçcektır Açıklama, bu nu açıklamışlar. >enı elde edıkararm geçıcı oldugunu ve petlen \akıtın daha ekonomık olrol sıkmtısından doğan efıerjı auğunu ka\a"etmışlerdır buhranına haglı bulundugunu Komurden petrol elde edtlme belırlemektedır. 5i volunda Amerıka da e«Klden Kararm geçıcı oldugunu doğbe>ı çalışmalar japılmakta, div rulayacak nıtelrk'ekı bır dı^er acak o tarıhlerde bu \oldan eld? çıklama da şojledır Karar deredılen petrol dogal petrolden hal vururluge gırmış olmasma daha pahalna malolduğu iı,ın rağmen, Almanva'dakı fırmalar gelısme kavcîedılememekte ıdı ıle kesın sozleşme mzalamış buDunva pıjasalarında petrol f' lunan ışçılerın ulkeje gelmesıne yatlarınm gorulmemış şekılde izın verılecektır Bu husus, Aljukselmesınden sonra «komurman} a'nra ışçı ıthalını durdururoen elde edılen petrole» rağbet ken uygulayacağı tek ıstısnadır artmıstır. (a a.) Eger ısasna olarak alınırsa, bır de Ortakpazar ulkelerıfıden , Al .KUVEYT Iran Şahı Rızamanya \ a ışçı ıthalınuı d^vam ePehlevı,»«Es Shasa»* adlı Ku deceğı noktası vardır. , Başkan Nixon vejt gazetesıne Verdıgı demeçte, Arap ulkelerının barış zamanın Batı Almanva nın aldığı bu kaenerjî bunalımına da petrolu iılah olarak kullanrar, sonuçları açısır.dan bazuger tnalarını doğru bulmadıklarını çeklerı de gozonune sermış builişkin sert ssylemıştır lunuv or Pehlevı demecınde, petrol am tedbirler Yabancı ışçı ıthalı resmen sıbargosunun Ortadogu Savaşı sı nırlandırıldıgına gore, ılk elde rasıtvia Arşpfer \onunden olum açıklayacak kaçak ışçı sayısında bır artış muüaka olac'aktır Şu anda Batı j lu bır rol o\nadığını, ancak baWASHİNGTON Başkan rışta btı tutumun do*t ülkelere Almanjada kaçak olarak çalışan Nıxon \ann gece bır televızj on de zarar \ erdığınl bıldırnjlştır. jabancı ışçı «avısı, resmı rakasnkonuşması ^aparak enerjl buna Bazı dost ulkelenn petrdl ıhtilara gore 260 bındır Resmi olmalımına kar^ı almacak sert tecf jaçlarını karsılama\a çalışacak yan sayınm bunun uzerınde bubırlen halka açıklavacaktır Bu larını beUrten Rıza Pehlevı, Iran lunduğu kesmdır s konuda dun Be\az Saray taraArıcak kaçak ışçı saVısyıda ar ırı 0rtaabğa polıtıkasında bı» de fından açıklama japılmıştır üş olaca^pnı bızıtn. gıbı Batı Al, İİsıİtlık ?}aprA»acflğını ka\|etmış, Israıl'in, ışgal ettığı Atap (aa> man makamları da bılmektedirtopraklarıpdan çekıfmesi ^erekler . tığını sovlemıstlr '' Şımdıje kadar .kaçak işçılenn bır kereve mahsus olmak uzere; Iran Şahı, Kudus sorununa da 14 Afrika ülkesi affedılmelerı ıçın Turk ve Alman değınerek, «Muslnmanlara a ı t hukumetlerı arasında çeşıtU tekutsal verlerın musfuman oljna İsraili destekleyen maslar yapılmıştı Ancak bu çe \ anlar n elınde bulunmasını kaçıt bır af «ıçın, sade Bonn'dakı hubul edemejız» demıştır. (aa) ülkelere iktisadi kumeün rızasl \e parlamentonun çıkartacağı bır kanun yetmıyor müeyyideler Federal bır cumhurıvet olan Batı Almanya dakı her eyaletın, jauygulanmasını bancı kaçak ışçıler ıçın ayn ayn ai kararları alrnası da lâzımistedi dır "Ne var kı, bıldıgrmze gore, D \ R t S S E L A M Afrika gru ıkı eyalet dışında kalan butım buna baglı 16 Afnka ulke^ı Dış cyaletler, kaçak ışçüenn affına i'leri Bakanlanndan 14 unun kesınlıkle karşıdırlar. • "• Tanzania nın ba^kentınde 3 gun Bu durumda, zaten kaçak hasuren toplantılarmcTan sonra %a yatı yaşayan bu ışçılere karşı •\imlanan büdırıde, «Amerikan, son karardan sonra d«ha buyuk BO.NN B a t ı Almanya Bi^ Ingıltee Fransa Federal A1bır polıs baskısı başlayacaktır hmsel Araştırmalar Bakanı man\a Japon\a \e Brezıh a ls Yakın gelecekte, Almanva da ka Prof Horst Ehmke Almanların raıl ı desteklemeje de\am eder çak olarak çalışan bınlerce Turk' komurden agır yağ ve benzin ler«e, 16 Doğu \e Orta Afrika un gerı gonderümelerı beklerulelde etmek uzere çatyşmalara ulkesımn bu ülkelere karşı dıp ınelıdır *" başladıklarmı açıklamı^tır Balomatık \e ıktısadı muev\ıdeler Son karara ıîışkın ıkıncl onemkas bu çalışmaların janısıra U}gulamasmm gerektığı» belır li nokta, bunun «geçıcı» çlmaduşuk kalıtelı komurun kok ha tılmı=tır Bıldırlde avrıca, î^ra sı üzerındedır , . lıne getırılmesl konusunda da ıl in ışgal ettığı Arap toprakla Gerçekten de yabancı ışçl ıt çalışmalar yapıldığım belırtmis, rından derhal çekılmesı ısten halının durdurulması, enerfı sıbu arada atom santrallerı kurulmıştır Caa) kmtısma bağlı geçıcı b ı r kararma^rha da ö*aha fazla onem vedır nldığmı sozierıne eklernişti". Ancak Alman ekonomısınin son Bakana gore, Almanya atom aylar ıçınde gırdığı durum gozsantrallerı kurulması ıçın bıi İsrailli Bakan: onune alınınca, karann geçıcılı ı" jıl 6 mıljar marklık (30 mlİ5 ar ğı konusunda bazı endışeler beTL ) bır odenek avrılacaktır «Batı, Araplara lırıjos. Bakan, atom santrallerınırj kuDoların desteklenmesi ve ulusrulmasından sonra, Aimanv<ı' buğday lararası para buhranımn gıderıl "nın 2000 yılından son^a dahı mesı ıçm alınan tedbırler ve Al dunjadakı hıç bır enerjı burat göndermesin» man Markının revaluasjonu, AN lımından etküenmeyeceğını Ifaman ekonomısm.n hızını yavaşCLE\ELAND Israıl Uasde etmıştır. (afp.) latmıştır. Buna ka^şı enflasyotırma Bakanı Sımon Peres, Batı rust gıdış durdurulamamış'tır. ulkelerının Arapların petrolu kı sıtlamalarına karşüık, buğday \e Bır ekonomının yukaçda sozu makıne ambargosu koymalannı edılen problemlen, ılk elde ıs' ıstemıştır tıhdama jansır Yanı ışsız sayıPeres bır Yahudı vaklı yemesı, ekonomıjı duzenlemek ıçm .ğınde yaptıgı konuşmasında şoy »lınacak karlar da artar . ıle demıştır * Batı Almanva bugun, ıstıhdam «^raplann petrolden başka "sa sorununu jabancı ışçılerle çotacak malları yoktur Araplar zumleyen b.r ulkedır Nıtekırri •buğdaylarının hemen hemen yuz 19651erdekı ekonomık durgunluk de 90ını ve butun makınelenm sırasında da, zamanm Erhard Batı dunpasından almaktadırlar hukümetı, yabancı ışçı sajisını PARİS Fransız HukMm>eti, Bu mallar olmadan yasayamazazaltarak ıstıhdam sorununu AlA\rupanın enerji >onunden lar» • man toplumuna yansıtrnamıştı. Peres, ılk teşebbüsü tngiltere Şu anda Batı Almanya'da 2 6 , başka kıtalara bağlı olrpajnasını sağlamak ıçın, dev bır uranj'urn ve Batı Almanya'nın ele almalamılyon yabancı ışçı \ardır Bunrı gerektığını belırterek,jRusya'kurulmasına karar lann sayısındakı azaltmalar, ge fabrikası nm Araplara yardım edeceğını vermı^tır. nel ışsız sayısındakı oranı Al. UPI) sanmadığını sovlemıştır. (UPI) man çalışan nufusu ıçın daıma düşuk tutabılecektır Kısacası, Alman ekonomisındekı genel trend, yabancı ışçılerın gelecegıni tehlıkeye sokabıleqeitır. âfrrıca son karar sadece enerÇonım ulemasından muderrıs merhum Ahmet Safı Eralp Ji buhranıudan oturu alınmış 01(Safı Hoca) üe merhum Avşe hamm'ın kızları, Suphı Eralp, sa bıle, bu kararın t dayandığı merhura Atıf Eralp (Atıf Hoca) Bedıa Çorbacı, Ferıha Kıtaph, olay uzun sonuçludur Enerjı Medıha Cerıt'ın ablaları, H«cı Raıf Kurkçuoğlu'nun bırıcık buhranı gelecek u l ıçın Mman eşı, Qp Dr Adnan Kurkçuoglu Ilhan Suzer, Ulvı Kurkçuekonomısınm gerçek gelışme hıoğlu'nun fedakâr azız annelen, Fuat Suzer, Eser Kurkçuoglu zını sıfıra ınd^recek nıtelıkfedır ve Ferıde Kurkçuoğlu'nun kayınvalıdelerı Alı, Ahmet, Metın, Bu durumda sadece ışçı ıthaNesiıhan, Kerem, Nazlı Ayşegul'un anneannelen ve babaanli değıl, Almanya > a yapılan ı h | nelerı, Salıhatı Nısvandan. racatın da, bır oranda duşmesı * RACI bek'enılmehdır Nıtekım Alman ıç pıyasasındakı taleplerde ola1 NA2;Ü FATMA ZEHRA KÜRKÇÜOĞLIJ ğarıustü bır durgunluk gorulmektedır I 201 Kasım Salı gunu anıden ebedıjete ıntıkal etmış \e cenazesı 21 Kasım 1973 gunu oğle namazını muteakıp Karacaahmet Türkıyeru» buyük bır endışeye gıle kabrıstanına defnedılmışür. Merhumenın vasıyetıne uyukapılması belkl ılk anda gerekslz îarak daha evvel duyurulmamış ve merasım yapılmamıştır. gorülebılır Telgraf t telefon ve bızzs>t gelerek acımıza ıştırak eden akraba, dost vejyakınlarunıza şukranlarımızı arzederız. Mehmet BARLAS AtLESİ 1 (Deramı I sayfad») BON\ Arap petrol ambargosundan etkılenen Avrupalılar bır hafta sonunu daha otomobilsiz geçırmektedırler Batı Almanya, Is\ıçre, Danımarka ve Luksemburg Pazar gunu ozel oto kullamlmasmı yasaklamada Hollanda \e Belçıka ya katılmışlardır İtaiıa 2 Aralık tan başlamak uzere Pazar gunu otomobıl kullamlmasmı yasakiamıştır Batı Almanya'da yapılan Obır kamuoyu yoklaması halkın ıı83 unun Başbakan Wılly Brandt ın pazar gunlerı otomobıl kullanılmaması dahıl, petrol tasarrufu amacıjla başvurdugu tedbırlen onavladığını ortaya çıkarmıştır Hollando da pohs otomobilsiz dordjncu pazara hazırlanmıştır Yasaga uymayanlara 500 Flonn ceza kesıleceğımn ılan edılmesı nedenıyle, bu kez Hollandalılann jasaga karşı gelmeye kolay kolay cesaret edemıyeceklerı belırtılmektedır Alman poliM vasağa karşı gelenlerın otomobıllerıne el konulacagından evlerıne yuruyerek ABD ilk sentetik petrolü kulJanmaya başladı Şah: "Barışta petrol ambargosu dost ülkelere zarar veriyor,, donmek zorunda kalacaklannı ıhtar etmıştır Otomobıllerını kullanamajan halk, hafta sonu gezmek ıçm başka çareler aramaya başlamıştır Otomobilsiz ılk pazarım geçırecek olan Danımarka'da tiemıryolları pazar cgunu ıçın jer ayırtmk ucretını olO arttırmıştır Dusseldorf'ta bır sanayı fırması, gerektığınde ışbaşı yapabılmelen ıçm jonetıcılerme 12 elektrık motorlu bı^ıklet ısmarlamıştır Bonn hukumet' dort pa^ar u j gulanacak otomobıl kullanılma/ması tedbınmn yakıt tuketımınO de o7 tasarruf sağlayacağım suo rat tahdıdının de o6 tasarruf saglayacagını bıldırmıştır ötekı Avrupa ülkelerınde otomobıl kullanılması vasak'anmamış fakat benzın fıyatlanna zam \a da sevıs ıstasyonlarının kapatılması gıbı ^edbırler duşunulmuştür Norveç'te hükümet benzin ıstasvonlarının Cumartesı akşamından pazartesı sabahına kadar kapatılmasını emretmıştır. Ingılterede hukumet benzin ıstasvonlarına yakıt ıkmalının °olO kısılmasına karar vermış Tıcaret ve Sanajı Bakam Peter Walker motorlu araç kullananlardan pazar gunu mumkun oldugu kadar â.7 araba kuHanmaiarını ıstemıştır ttalja pa7ar gunu otomobıl kullanılmasım vasaklamaktan baş ka benzin fıyaianna da zam 5'apmış ve benzınm lıtresını 200 lırete çıkarmıştır Boylece îtalya bütun Avrupa da benzıne en vükselc lammı yapan ülke olmuş tur (afp) SADBERK KOÇ Hanımefendi 23 Kasım 1973 Çuma gunü Hakkın rahrnetine kavuşmuştur Cenazesi 25 Kasım 1973 Pazar günü (Bugün) öğle namazını müteakip Şişli Camiinden almarak Zincirlikuyu aile kabrislanına defnedilecektir. AtLESİ NOT • Çelenk gönderme^ arzu edenlerin Turk^Eğitim Vakfına bağışta bulunmaları rıcajolunur. (Cumhurıyet 9745) ISTIKLAL DİYEN ATA'NIN TURK HAVA KUVVETLERINİ GÜÇLENDİRME VAKFI UNUTMA m B. Almanya da kömüfden benzin elde etmeye çalışıyor Fransa'da, enerji sı'kıntısına karşı dev bir uranyum fabrikası kuruluyor 50. yflda kfarvbuî Bcsikasî bir hizmef okırak yarattı lx» obyı Sizier \çm Bir hesap açtıracaksîmz Paranizm faizi işleyecek Bütun çektîişlere katjbcaksıntz. Üsteiik mevc^jatırHzın M katı tutannda bircan stgortasma âa sahıp oİacaksınız, BU BİR OLAYDİR. Bu ofoy, İstanbu! BankastGüneş Sigorta îşbirÜği üe gerçekleşfi. Buyurun görüşeüm. Geniş bilgi verelim. Bankamız şubeieri emnnizdedİrJ ÂRZI ŞÜKRAN ISTANBUL BANKASI * Gt3VEN,HtZMKr,GaEILtŞME (Fulmar. 1095) 8721 (.Cumnurıyet 9744)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog