Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

İHTİLÂLİN MANTICI ğ 25 TL. E B . REMZİ KİTABEVİ ŞEVKET SÜREYYA ATDEMİR 50. yıl, sayı: "17715 umhuriYet Kurucusu: FÜNUS NADÎ ' Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanb\ıl Popta Kutusu: Istanbu] No: 246 Teiefonlsr; 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ÜNIVERSETE HAZIRLAMAFEN KURSLARI ... « , ..,„ r 222460 25 Kâsım 1973 Pazar CHP'ye yöneltilen eleştirileri cevaplandıran Ecevit AP'nin çelişki içinde olduğunu söyledi CHP lideri; «Öbür .partiler kişisel duyguların veya kaygıların üstüne çıkabilirlerse hükümeti k u r m a k için kolaylıkla anlaşabilirler» dedi Demirel de, Ecevit'i hükümeti kurma sorununda.başrolü oynamak arzusunu anî bir kararla terkedip izahı güç bir davranışa girmekle suçladı I u I ı I 'AP söze bağlılığın ^ * erdemini kavrayamadı, Günler Boşuna Geçerken oalisyon denemelerin dcn olumlu bir sonuç alamayan sayın liderler şimdi kendilerini bir polemik havasına kaptırmış görünüyorlar. En çok saldırtya ıığrayan da CHP Genel Başkanı Biilent Ecevit. Ne demiş şair: Atarlar sengi tariıi dırahtı meyvedar üzre... 14 Ekim seçiralerlnden bu yana dcmokrasi kurallarına uyjun, tntarlı ve yurtscver davramşı ile kayıuoyunüa her gün puan toplayan CHP liderir.p karsı frtfkilerin hırç>nlıçını doğal kanjilamak gerekiyor,. «Bugünkü CHP'nin henüı yerini bulamadığı. solun neresinde hulunduğunun da meçhui oldujcu herkesçe biUnmekte» imis. Bunu sByleyen AP (ienel Başkanı Sartn Öeıhîrtl. Lifce ' ?8netimir.de iddia salribi olan bir parti liderinin «Ak fiünlere» baslıkIı CHP se?im bildirgesinî okuma» mış olmast hatadır. Sayın Demirel. Bülent Ecevit imzasını «aşıyan o kitaba bir göz atsaydı, partiler yelpazesinde CHP'nin yeri nerededir. çoktan öfrenmis bulunurdu. CHP"nin sosyal ve ekonomik politikası bugün her parttrinkinden daha belirgin ve daha açıktır. Karma ekonomiyi benimseyen, özel sektöre ya?ama hakkı tanıyan bu partiye Batılı sazeteler parlamenter terminolojlde sosyal demokrat diye adlandınlan yanı yönü belli bir nitelifi uygun bulmaktadırlar. ANKARA, (Cnmlrarlylt Bnronı) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dün bir demeç ı vererek. , saj partilerin CHP'nin Cumburbaşkanınaı sımduğu önerilere kar sı açt'ıklafı saldın kampanyasıru eleştirrniştir. Ecevit, tCHP dıjın. dakl partiler, birtakım kişisel duyjruların veya kaygıların üstüne çıkabilirlerse, hukümet kurmak için kolaylıkla anlasabilecek gibi görünmektedirler. Kendı ara lannda birleşip hükümet kurmadıkça, başka bir demokratik çözüm önermedikçe, CHP'nin önerilerinı kınamaları haksızlık olmaktadır» demiştir. Ecevıt'in derneci şöyledir: «CHP'nin AP ile hükümet ortaklığı kuramıyacağı karanm al(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Başbakan Naim Talu, işkence İşkence konıısu iddiaları önceki gün konusunda toplanan Millî kovuşturma Güvenlik ' istedi Kıınılu v SABREDEN UERVİŞ tarafından da geniş sehilde ele alındı ANKARA, (Cnmhurtyet Bürosal 12 mart 1970 tarlhınden sonra gözaltına ahnan, tutuklanan bazı kişilere yasa dıjı Işkenceler yapıldığı, bu ıddiaların TBMM'ye dilekçelerle bildırildıği, ancak dilekçelerin ilgilılerre ahkonulrfuğu yolundaki haberle rin açıklanması konusu önceki gün yapılan Millî Güvenlik Kurulunda ele ahr.mıştır. MUH Güvenlik Kurulu, çeşitli yayın organlaririda yer alan 1^ kence iddıalarını ve «Yeni Halt çı» gazetesinde yayımlanan buna ilişkin dilek'çelerde yer alan hususları görüşmüştür. Başbakan Naim Talu, Mtill Güvenlik Kurulundan sonra Jlgıli Bakanlarla, bazı kuruluşların sorumlularıyla da konuyu ıncelemı$tır. Başbakan Talu, öte yandan dün bazı Bakanlıklara ve bu arada lddıalarda sözü geçen bazı kuruluşîara blr yazı göndererek İşkence kocusundakl ıddialann tahkikinl ve1 gerekll cevabın rapor halinde doğrudan dogruya kendisıne üetılmesinı lstemistlr. Işkerıce iddialarının TBMM'ye dilekçelerle bUdirilmesi, ancak bü dilekçelerin sahibı TBMM'ye ulaştırılmaması üzerine «Yeni Halkçı» gazetesl bu dllekçeleri yâyımlamaya başlamış. Ugililerln ve TBMM'nln uzun süre sessiz kalması basında eleştirilere de konu olrouştu. Konu, ilk olarak Tabii Gye Ahmet Yıldız tarafından bir iözlü, toru olarak •• Başbakanın cevsplandırması isterm'yle (Devsmı Sa. 9, Sü. 5 de) Cevap istedi Gazeteciler Cemiyeti de Çetiri Altan'ın derhal tahliye edilnresini istedi Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, d&n bırer te'.grafla, Cum hurbafkanı, Başbakaa ve Adalet Bakanına başvurarak, gazeteci ve yazar Çetin Altan'ın yürütlükteki kanun hükümleri uyarm ca, tedavisi için derhal .serbest bırakılmasının «aglanmasmı ıstemiştir. Cemiyet bu arada, görme duyus\ınu • tamamen kaybstme tehhkesi ile karşı karşıya bulundufu, uşnanlarca saptanan üyesi Çetip Altan'ın tedavisini üzerine almaya' karar verdifeıni de cçıklamıştır. , YUNANİSTAN'DA NELER OLUYOR? MEHMET BARLAS Böyle anayasaya böyle demokrasi Yunanistan Cumhurbaşkanı Papadopulos, dunya ve kendl kaır.uoyuna açıkladığıria göre, ülkesine demokratik bir parlamer.ter rejim getirecektir. 1967 yılında bir askeri darbe ile ülkedeki gerek parlamenter hayatı, gerekse tüm siyasal özgürlük hayatını kapatan Papadopulos, nasıl bir demokratik düzenl, hsrıgi yollardan vtat etmektedır Yunanıstan'a? Papacfopulos, İçinde bulunduğumuz yıl, önce Krallığı lağvetmiş, sonra da haziı'an ayındakl referandumla kabul olunan bir Anayasaya dayanarak, Yunanistan'da cumhuriyet ilân etmi»tir. Bu Anayasa referandumda (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Gizli örgüt kurmaktan sanık saralı poliste işkence gordugunu öne sürdü İZMİR (Cumhuriyet Cgc Bürosu) Gizli örgüt kurmak, soygun planlamak, dikta rejimi kurmak, Deniz Gezmiş ve arkadaşlannın ölüm yüdönümlermde sabotaj eylemlerine giri$mek üzere örgütlenmek iddiasıyle Mılll Güvenlik Mahkemesinde yargılanan sanıkiardan tbrahim İlhanoğlu gözaltında bulunduğu sırada kendisine işkence yapıldığını öne sürmüştür. Sanık 1.5 saat süren ifadcsind* bir gece yarısı çahştığı verden po lisler tarafındsn alındığını ve gözleri bağlanarak bir yere götürüldü»ünü söylemiş, özetle şöy le konuşmuştur: «Bıından bir süre önce gece yarısı ikıden sonra çalıştığım yere polisler gelerek gözlerimı iı^ğladılar ve «eizli örgüt kurmuşsun» diyerek bilinmeyen bir yere gölürdüler. t=kence yapıldığıra yere Eötürülene HeŞin ve orada bağ lı gözlerimin üzerine parmakl'arıyle bastılar. Daha sonra ayaklarımı ve ellerımı baglavarak ialakaya vatırdılar. Tsbanlarımın altına ikı kisı durmaksızın vur'du. Ağzıma ds sesımın duyulmaması için oamuk tıkadılar. Daha sonra avaklarıma. yüzume,' sö?lerime ve kafams eıektrık cereyanı verdıler Dahs ör.ceden zaman zaman «ara krizlerım tutuyordu Hatta orada da bö«le siddetli bir kriz e°lriiŞı halde ijken celere dev=îm ettıler Bu ıskenceler iki eün sürdü. Bu koşııüar altında önüme uzattıklan önceden kendilerinin hszırlarlıjı ifadeyi imzalaHım » Bu ararîa ssvunma aıhıkatlarından daha önreden üpvjet (Tjin i S r 9. Sü. 5 de) a Bfiyflk gösteriler bitti. Fakat polis her an tftikte. ' Cemjyet Yönetim Kurulu adına Başkan Burhan Felek imzası Anayasamus öyle buyurmu?, ıl» Cumhurbaşkanın* göriderılen telprafta, şöyle denilmektedir: hepimiz karma ekonomiyi benim«Cemiyeümiz üyesi gazeteci ve aemişizdir diyecek belki Sayın Demirel/ öyle ama CHP'nin ön yazar Çetin Altan'ın, meslek ve sanatının' gereği olarak açıkladıgördüğü karma ekonomi devlet fı fıkirler suç sayılmak suretiyolanaklarını dost ve ahbap kayirmak uğruna çarcur etmey! le, hakkuıda hükmolunan hürri>veti bağlayıcı cezaları çekmek değil. ' ülkemizi kalkındırmak, halkın genel çıkarlanru koru ,Uzere, cezaevınde ^ bulunduğu yuitsek raalumlarıdır. mak ve sosyal adaleti sağlamak »maciyle sektörler arasınd» bir Bu durumun, fikir c<zgürlüğüdenge kurmak poütikasına daya nü teminat altına alan Anaya ' lıdır. sannzm 20. maddesı ve devleti | mizin ftkidi bulunduğu mılletBiıim Steki p»rtfler is« bu konuda tam bir alaturkalığın için lerarası andlaşmaların hükumlerine aykın düşen özeüiği, arka i de bildiklerini olnynakta, karma daşımızın kişiliSini aşan .bir ülekonomidcn söz ederken bu deke sorunudur. Arkadaşımız ba1 yime devlet eliyle fert zcngin etme »nlamını* vermektedirler. . kımından başvurmaıruz is« hü, kümlü de olsa kanunların tanıdıSonra da bunun adı sennaye ğı haklarm ve kamu ma'kamları' birikimi oluyor. Pekiy nasıl birikiyor, kimin sırtından bu ser na jtüklediği öderlerin yerine gemaye? Orasım sorduğunuz za tırilmesini istemet arnacını taşımaktadır. man kem küm ettiklerini, dise dokunıır bir yarat veremedikleDeğerli arkada^ımız Çetin Alrini jörüyorsunuz. Hele hayat tan, cezaevi jartları içinde gözpahalüığından, enflâsyondan. kü lerini kaybetme sonucunu yaraçük üreticilerin, dar gelirlilerin (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) perisan halinden yakınmaya bir kalkışmayın. Doğal kaynaklanmızın yabancılara peşkeş çekilmesiyle, dışa bağımlı bir ekono Danıştay, Açıkalın ' mi politikasiyle ulusal kalkınma olamayacağım bir söylemeyin. hakkındaki . Derhal üzerinize çullanacaklar «Vatan, Miliet, Sakarya» çığlıkIan arasında gözleri fıldır fıldır görevden alınma dönerck sizi komünistlikle, aşırı golculukla suçlaraaya yeltenecek kararını iptal etti lerdir. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Seçira kampanyası boyunca bn snçlamaları bol bol yaptılar, Danıştay Dava Daireleri Genel köylösüyle. işçisiyle yoksul hal"Kurulu, eski Enerji ve Tabii Ksy kımızı CHP aleyhine kışkırtnaklar Bakanı Nuri Kodamanoğmak için cllerinden seleni ardlu tarafından görevinden alıîıan larına komadılar. Ne oldu? Halk Petrol Ofis eski Genel Müdürü büyük ölçüde bu söylentilere Ayhan Açıkalın bakkında «Göbosverdi ve CHP, her partiden revden alınma kararnamesini» daha çok oy alan, her partiden iptal etmiştir. , daha çok milletvekili çıkaran Ayhan Açıkalın hakkında Ofisi parti oldu. 132.000 lira .zarara" soktuğu iddiaSimdi, bir yandan «yeri belli «ıyle bir dava açılmîş, Ankara dccil» diyerek eski suçlamaları Asliye Ceza Mahkemesi durumu tekrarlamaya hazırlanırken, öte Maliye Hesap Uzmanlan Kurulu, Başbakanlık Yüksek Denetlem* ^andan CHP'nin basarısını azım Kurulu ve Ankara Ticaret Odasama çabası içinde bocalayıp sından oluşturduğu bir bilirkişi durnyorlar. Yok CHP oylarıh grubuna incelettirmiş, zarar göaadece yüzde otnzunu almı? da, rülmediği gibi Ofise 322.000 lira yok sağ partilerin toplam OTU kâr ettirildiği anlaşnmasi üzeriyüzde altmış yediyi bnluyorne Açıkalm ve diğer Yönetim Ku mus da, falan filân . rulu üyeleri bef ay önce beraat Bir ülkede demokratik rejtm ctmişlçrdi. gerçekten uvfulanmak isteni Bu kere Açıkalın görevden ayorsa q rejimin kuraliarına da lınma karamamesine karşı Daiçtenlikle hağlanmak serekir. nıştay'da açtığı dava da sonuçCHP'ye hükümet kurdormak lanraiiı, Dava Daireleri Genel Ku. Utemeyen, onunla geçici bir §ürulunda önceki gün yapılan mure olson işbirlijrindrn sakınan rafaa sonunda görevden alınmanm haksız ve mesnetsir olarak ya NADİR pıldığı saptandığından karar ço(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) ğunlukla iptal edilmijtlr. Brandt; "Yabancı işçi kabulünü enerji sıkıntısı nedeni ile durdurduk,, dedi Öğretmen ^kıyımmın siyasal amaçlarla yapıldığı öne sürüldü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) CHP Artvin Milletvekili Ekrem Şadi Erdem, öfretmen kıyımı konusunda Millî Eğıtım Bakanına jrönelttiğ% bir önergede, kıyımın (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) açıklama bize ulaşmadı ANKARA Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Federal Almanya'nın yabancı işçi alımını durdurması konusundakı görüşlerini açıklarken «iş ıstekleri uzun vâdeli olarak durduruimuştur veya (bugün gazetelerde yer aldığı gıbi) Türkiye'den işçı ıstenmeyecektir, tarzında bı r düşünce (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Çalışma Bakanı: "Henüz net bir f Tunç: "îşçi ithalinin durdııruJması Türkiye için tehlikedir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Federal Almanya'nın, enerji darlığı nedeniyle yabancı ışçi ithalini durdurması üzerine, dün bir demeç veren Türklş Genel Sekreteri Halil Tunç, «Tehlike çok yakındır» demiş ve ilgililerin gecikmeden gereklı tedbirleri almasını istemiştir. (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) BONN Federal Almanya Şansölyesi Wüly Brandt, Almanya'nın yabancı ışçi alımını, enerji sıkıntısı nedeniyle durdurduğunu, bunun düşmanca bir hareket olarak kabul edilmemesini, ancak böyle bir durumda yabancılardan önce kendi yurttaşlannı düşünmek zoruncfa olduklanm söylemıştir. Almanya'nın karşı lcarşıya bulunduğu enerji bunahmının isgücü açısından da bazı sorunlar ortaya çıkardığını kaydeden Willy Brandt, Alman Hükümetinin şimdilik petrol ürünlen fiyatlarını kontrol etmeyi düşünmediğini sözlerina eklemijtir. Bunu açıkça löylüyomm» miştir. de Teminat verdi öte yandan Federal Almanya Hükümetlnin, iktisad! nedenlerle yabancı tşçi kabulünü (bazı istisnalar dışıntfa) durdurmaya (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Dayamşmaya çağırdı Şansölye Brandt, Batı Alman TV'na verdiği demeçte, AET üyesl bütün ülkelerin, petrol bunalımı sırasında dayanışma ha1111(76 bulunmalan yolunda da bir çağrıda bulunmuştur. 14 15 aralık tarihlerinde Kopenhag'da yapılacak olan AET zirve konferansının önemi üzericde duran Başbakan Brandt, «Avrupa Birliği, enerji bunalımı konusunda ortak bir yol benimsemez ve bu yolda yürümezse Topluluğun hiç bir işe yaramadığı ortaya çıkacaktır. OLAYIARIN; ARDINDAKt Küçükçekmece açıklarındfi batan kunı yüklü motorun 5 kişilik mürettebatı kayboldu (Cumhuriyet Haber Merkezi) Küçükçekmece açıklarında lo dos fırtınasına tutulan «Bostan Kardeşler» adlı kum motoru batmış ve 5 kişilik murettebat kaybolmuştur. Olay, önceki gün saat 09.30'da motor kalıntılarının sahile vur ması sonucu ortava çıkmıMır. Küçükçekmece 66. Tümen D:> lenme Kampı karsısında lodos fırtınasına tutularak parçalanan motorun Istanbul Kum Motorcuları Derneği'ne kayıtlı olduğu saptanmıştır. Denizde boğularak öldükleri sanılan Şahin Sen. Feridiın Şen, Hasan Aslan, Mustafa Uzun. ve henüz kimliği saptanamayan bır kişiden olusan mntor müretteba tının, bütün aramalara rağmen cesetleri bulunamamıştır. Olaya Bakırköy Savcılıgı el koymuştur. GERÇEK Başbakanm Genelgesi 1971 yılının mart ayi Tür yolsuzlukların ve yasa dışı iskiye için bir dönüm noktası ol lemlerin çoğalmasına yol açar. du. Aynı yılın Nisan ayında on Eline olağanüstü yetkiler geçibir ilde Sıkıyönetimin ilâr.ıy ren kişiler arasında dengesizlila ülke göriiniışte açık, ama ger , ğe vc asırüığa eğilimli karakter çekte kapalı bir rejime yönel lerin kapalı rcjünlerde fırsatlar di. Sıkıyönetimin geçerli ol bulması doğaldır. duğu iller rurdun büyük basın Ne var ki, kapalı döncmler merkezlerini, sanayi bölgelerini aşıüp açıklığa yöneliş başladıgi k»psıyordu. zaman, iş değisir. Herkesin koBir deyimle olağanüstü rcjim, nuşup yazmaya ve demokratik. bir baska deyimle ara rejim de haklaruu bullanmaya başladığı nilen bu dönemde çeşitli uy %ün, kapalı donemin yulsuzlukgulamalar yapılmıştır. Böyle za Ian ve yasa dışı işlemJeri ortamanlann kendine özjrü kosulla ya atılır. tnsan lıaklannm, hun hiç kuşkusıız yadsmamaz. kuk devletinin. demokratik ilkeDenetlemenin eksikliği ve yok lerin geçerli sayıldığı toplıunlarsunlufn, » kapalı dönemlerde da kişilerin ve karumlann bak larını aramaya yönelmesi, kaçı1 nılmaı bir yazçıdır. Ulkemiz, bu yazgııun dışmda değildir. ANKARA Türk Hava YolNıtekjm «ara rejim» aşılıp açıklığa doğru çidiş hızlanınca lan, dış hatlardaki yolcu ve yük kapalı dönemde >apıldığı iddia taşıma ücretlerine yüzde 6 oraolunan «işkrnce olaylan» ortaya nında zam yapmıştır. Zamh tarife yılbaçmdan itibaren uygulana atılnııştır. Ankara'da yayınlanan «Yeni Halkçı» gazetesinde yapı caktır. Ian yayınlar, bu konuda dönüşü THY'nın dış hatlarla ilgili ücret bulunmıyan bir yola girildiğini tarifelerine yapılan zamda. ulusgöstcrmektedir. lararası Hava Ulaşım Birliği'nin İşkence iddialannın «örtbas» 9 Kasım tarihinde yeni Zellanda' edilmesi Tiirkiyc'nin nlağan dö da vaptığı toplantıda, «Petrol fineme yönelisinde olanaksızdır. yatlarınm artması yiizünden uçak lann yolcu ve yük taşıma ücretlerine yüzde 6 zam yapıl masını» (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) öngören karan dikkate alınmiîI to. (aa) THY: dış hat ücretlerine zam yapıldı Vshdettm'ın kaçışı ve sonu Yazan: Bilâl N ŞİMSİR Y A R I N CUMHURİYETTE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog