Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Federasyon sözcüsü Özbay, Millî Takımın aşama yaptığını söyledi Futbolda Ortaçağ devrini kapatıp, Yeniçağ'a girdik «Türk hakemlerinin başarısında en büyük etken, yabancı hakemlere kapımızı kapamak oldu» Putbol Federasyonu Basin Sdz cüsü Nazım Özbay, «Türk futbolu Ortaçağ devrini k&patıp, Yeniçağa g:rmiştir» demıştir. Millî takımın ve futbolumuzun büyük bir aşama yaptığını behrten Özbay, verdiği demecın de şunlan söylemiştir: F; Bahçe Devlet tstatistik Enstitüsünün yaptığı ve ankette, ilginç rakamlar ortaya çıktı Eczacıbaşı Güreşçilerimizin %2.66'sı hiç okuGenel Müdür'ün demecine göre; bayan la gitmemis veya mezun olamamış, Dünya Sampiyonu olmuş bir güreşçi %44.04'ü ilkokul mezunu, %32.75'i okuma olanaksızlığı nedeni ile 657 voleybol ortaokul mezunu, b 19.12'si lise mesayılı kanun gereğince ya kapıcı, ya zunu, /o1.43'ü yüksek okul mezunu da odacı ücreti ile yaşamak zorunda takımları Avrupa Kupasmda ikincı tur için oynuyorlar Q 0 Ligin tek maçını Beşiktaş ile Adana oynuyor Birinci Türkiye Lıgi. bir haftalıic aradan sonra »ugün Dolmabahçe Stadında oynanacak BeşiktaşAdanaspor karsılaşması ıle sürdürülecektir. Saat 14.15 de başlayacak karşılaşmada SiyahBeyazııîar ikl puan için oynarksn, Adanaspor da beraberlik almak isteyecektiT. Gözrepe yenilgisi ile liderükten men Beşiktaş. herşeve rağınen tekrar iik sıraya çıkmak için oy nayacaktır. Üçüncü lig Üçüncü Türkıye Liginde bugün iki karşılaşma yapılacaktır. tstanbul'da yapılacak bu maçların progranıı şoyledir; Şerrf Stadı: 14.00 KasımpaşaGalata Vef» Stadı: 14.00 YedikuleErzincan Okul maçlarına devam ediidi Okul Spor Yürtlan musabakalarma dün Kadıkoy Halk Eğitim Salonunda yapılan basketbol maçlarıyle devam erîilmiştir. Karşılasmalarda alınan sonuçlar şoyledir: Arnavutköy L.: 59 Motor Sanat 30 K. Çekmece L.: 58 Kabatas L.: 52 Saint Micrjel: 54 IsıJc L.: 44. Tecrübesizler GrekoRomen grup karşılaşmalan bugün başlıyor Güreş Ajanlığı tarafından düzenlenen Tecrübesizler arası GrekoRomen Güreş karşılaşmalan bugün ve yarm Altınay kapalı spor salonunda yapılacaktır. «Vazife aldığmıiz günden ou yana 3,5 yıl geçtı. Bu göreve başladiğımız an Türk futbolunun buyük hızmetler bekledığıni bilıyorduk. Bu anlayış içınde hıç kımseden çekinmeyerek ve hıç kimseye bir tavız vermeden, kendi vazife ar.layışımız içinde bugün herkesin kabu] ettiği bü yük icraatlara girıştik. Bunlar önce eğitim, sonra ha kemlik müessesesinin ve millî takımdır. Her şeyden önce futbolumuzu Türklerden başka kimsen:n idare edemiyeceğı dü şüncesi ile Türk antrenörlerine genış imkânlar tanıdık, onlan bugünkü seviyelerine ulaştırdık. Bu arada Tıirk futbol hakemlıfi müessesesine şahsıyet getırdik. Hakemlerimızin başarı sında en büyük ami! yabancı ha kemlere kapımuı kapamamız o'du. Bugün artık Türk hakem leri dünyanın her yermde en bü yük fınal maçını dalıı ustalıkla yönetecek kabiKyete ulaşmıştır. Millî takıma geliice: Görev skiığımız zaman Türk futbolu karakter olarak ıç ;=çıcı bir du rumda değildi. Futbolda ilerı memleketlerle her yönden aramiz bıraz fazlaea açık buiunmaktaydı. Bu karakterde bize miras olarak devrpdilen nıilli takımımu ardarda büyük venilgi ler aldılar. îşte 51 Poionva, 30 Arnavutluk ve 40 İsviçre mağ ' lübiyetleri. Bu yenılgılprden sonra gençleştirilen millî takım İzmır'de Po'.onva'yı 10 yendikten sonra almış olduğu diğer neticelerle de modeın futbola ayak uydurdugunu göstermistir. Yanj kısacası Türk futbolu I tolfgün fçinde bulunduğu "Ort;ıçaj devrini son tsviçre maçı ile kapamıs've Yeniçaga girdıfiını is p&t etmişMr.» Na^ım Ö/>bay, daha sonra 15 Ocakta Pakıstan'da başlayacak RCD Kupasını Türkive'ye getir mek ıstediklerını belırterek söz lerine şöyle devam etmiştir: «RCD Kupasmda iki defa Tür kıye. bir defa Iran Şampıyon ol, du. 5 yıl için ortaya konan kupayı bu yıl da kazanırsak ku1 panın sahıbı olacağız. Onun ıçın bugüne kadar ümit ve amatör takımımız ile ıstirak ettiğimiz bu kupaya bu yıl «A» milli takımı ile katılacağız. Mılli takı mımı? kupada ıkı maç oynadık tan sonra Lahor'da da bir özel karşılsşma yapacaktır. RCD Kupası ıçın millî takım kadrosuna Metin Kurt ile Eskişehirsporlu Ismaıl de alınacaktır. Bızi başarıya götüren moral kondisyonunun çok yüksek olmasıdir. Millî takımın randıma ru bunu açıkça göstermektedır.» «Futbolumuzu Türklerden başka kimsenin yönetemiyeceği düşüncesi ile Türk antrenörlerine geniş imkânlar tanıdık» Avrupa Kupalarında ıkı bayari voleybol takımımız bugün i Istanbul ve Viyana'efa ilk tur I lardaki son sınavlan için rakip ı leri onüne çıkacaklardır. • FENERBAHÇE • LEtXONES Avrupa Kupa Galipleri ük tur rovanş maçı için Fenerbahçc Bayan Voleybol Takımı bu ak şam Portekiz'in Leixones takıfnı ile karşılasncaktır. Spor ve Sergı Sarayı'nrla «aat 21.00'de ba=Iayacak kar?ılaşma da Sarı • Lacivertiılerın tu^ atlaması beklenmekteriir. Geçtijimiz pazar günü Lizbon'da yaptıkları ük karçılasmada rakiplcrini 3 • 2 yenen Frr.erb?hçe. bu akFsm da kendı (Devamı 7 nci sayfada) GÜREŞÇİLERİMİZİN 7. 52'Sİ 400 LİRA İLE GEÇİNİYOR REHA ÖZ çok ilginç rakam çıkmı«fır. Serbest ve Greko Romen güreş dallannda toplam 63R srıireşçınin katıldığı ve toplam 1158 karşılasmarun yapıldıgı i>ü «anv pivonanın sonuçlan bir genelle meve olanak verecek şekilde U »ınç ve «omut rakamlarcîır. Gureşımızm sorunları savmakla bitmivecek kadar çoktur Bır çok ktz bu sorunlar gazetelerın sayfalsruıda. vazıldı çızıldı. Sorunlann çözümü ıçın bır çok & neriler ortaya kondu. Sonuç?.. Sonuç her zamanki gıbı sene aynı. Aslında bır güreşçının sorununu. güreş riünva^ının sorunlarını, ülkemiz scrunianndan soyutlamak avn düşünmek müm kım degil. Berien Terbıyesı Genel Müdüru; Ismaıl Hakkı Güngör: 12 Ky\u\ tanhinde gazetemizde çıkan bır demecınde jovle dıyor"du: «Gureşımizin, sporumuzun buDevlet Istatıstık Enstıtusunun yaptigı anket spnuçJarına gbre, güreşçilenn • 0 52 19'u avda 4fK) lıra ile. % ,7.52'sı 400 ile, fiOO. «o 20B4Ü 600 ile 800 »0 8.77'si 800 ile 1000. «t 7,33'l 10O0. ile 1500. °o 2.03'ü 1500 ile 2000 lîra ara«uıda, c i 0.8rsi ise 2U lırarian fazla 0D bir aylık kazanç saflamaktadırlar. Venlen sayılara göre gureşçllerın • 30,09'ü e^li • 69.Sl"i ise « » bekârdır. Ex\\ güresçüenn ise, c » I5.62"sı 400 .lira ile. • 9.89"u » 400 ile «00 '« 32 29'n 6(Kl Ue 800, »0 20.31"ı «00 ile 1000, • 16.66\=ı « 100Ö ı!e 15W). "o 4.111 1500 ile 2000, »• 1.12'sı ise 2000 luanm spnımluru kimdir? Bugunku duruma »elmesınin sorumiusu kimdir? Bunun sorumlusunur» nerede arayacağızv Dünya ' Sampıyonu olmus bir güreîçı genellikle okuma o'.anakstzlığı nerienıyle 657 sayılı kanun gereğ;nce va kapıcı, va da ndaoı ücreti ıle'aıle ekonomMnı sürdünne^ zorundadır.» Yukanda belırttıklenmız, aşagıda verecpğırriız rakamlarla da somut olarak saptanacaktır. Güreşiminn bugün ıçındR bulunduİM durunıun. vereceğimız rakam larla daha bır ı>ı anlaşılacağını •saruvoruz. üstünde oır aylık kazançla evlerını geçındırmeve çalışmaktadırlar. Evl) güreşçtlenn ise'»'» 24 47'si çocuksuz co 29.68'ı tek çocuklu, °o 30.72:si ık! çocuklu. • 4.11*1 » üç çocuklu. u»:».22's] dört çocuklu, ft 2.80ı 5 ve daha fazla çocuklu çiftlerden olusmaktadır. Güresçiierın selirlerini sağladıkları verlere göre dökümlerl ıse sövled:r. "t 48 5a"ı aıleiermın vanında oturmakta. N 3.15'ı lculüp, bölge ve crüreşsever k:şilerın vardtmıyla geçınrriekte. •• • ' 4« 27'sı ise bır ışte çalışmaktadırlar. ' Milli Güreş Takimını olu«turacak sporcuiarı seçmek neden:y le 2126 Şubat 1972 tarihleri arasmda Arkara Atatürk Kapalı Spor salonunda vapılan Türkivç Güreş Şampiyonasına katılan gureşçıler arasmda Eaşbakanlık Devlet İs'alistik Enstıtüsü tars fından bır anket dü/enlennıış ve ortajra Tıirk gureçi ı!e ilçıli bir AYDA KAÇ LİRA İLE GEÇİMYORLAR ÖĞRENIM , Yapılan anket sonuçlanna göre güreîçnerin„. « 2 « 6 « . h;çbir » okula gitmemis veva merun ol1 mamıştır. v» 44.04'u ılkokul m». «unudur. •* 3S.7SI ortaokul :nezunu. »« 1912'sı lıse ve dengi •öte vandan hıçbır güreşçi. gerektığı kadar ıdman vapamamaktadırlar. • 0 62 naftada 1 < saat.'4.54 haftada 2 saat, 8.33 haftada 3 saat. 7.52 4 saat. 0.31 '5 saat. 31.34 6 saal, 0.15 naftaoa 7 saat, 2.50 haftadi 8 taat, 21.31 DURUMLARI oSullar.'°i) 1.43'ü ise Universıte ve dengı okullar mezunudür. Avnca ' venlen sauıara göre. ", 4.3»'t sigara, • 1.88'i ıse • ' ıçkl kultenmaktadırlar. 9 saat, 3.76 10 saat, 8.62 12 saat, '109 14 saa'. 5.32'si 15 saat. 0.7«'i 16 saat. l.nm 20 saat. 0.94'ü 18 saat "o.47'sı 21 saat, O.l.Vı 2i saat idman" vapnıaktadırlar Bunun vamsıra ise "a 0.94'ü hıç ıdman vapmamaktadır. . . GEREKTİGINCE ÇALIŞAMIYORLAR FENERBAKÇE'NİN YARIN MERSİN ILE YAPACAĞ1 MAÇTÂ DİDİYİ SAKAT VE CEZ^Ll FUTBOLCULAR TOĞRAFTA SARI LAC1VERTLİLER YAPTIK LARI SON A.VTRENMANDA GÖRÜLÜYORLAR. DÜŞÜNDÜRÜYOR. FO Gegiç: "Silâhlanm G. Saray'ı devirecek güçtej Adar.adem::spor çahstıncısı Abdullah Gcgiç, dun bır aç'klama yaparak takımınm tormda ve futbolcuîarınm moraüerinın yerinde oldugunu belırtmış ve «silâhlanm Galatasaray'ı devırecek güçtedir» seklınde konuşmuş tur. Galatasaray'm ısminın bü\ük olduğunu, ancak büyük olanm, puan getıren futbol olduğunu da behrten Abdullah Gegıç, «Adanademırspor. Galatasaray'dan korkacak bir ekip değildir. Oynadığımız futbolu seyredenler biürler. Bütün gücümüzle pazan beklıyoruz» demiş ve hızlı bır karşılaşma olacağı kanısında olduğtınu, ancak terazinin kendi takımı tarafma ağır basacağına inandığmı so?lenne eklem;ştır. FENERBAHÇE Öte yandan. yarın Mersm tdman Yurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe dün sabah kampa giımıştir. Bu konuda bir açıklama y?pan Didi. sakat futbolcuların kendısini düşündürdüğünü belirtmış ve şunlan söylsmiştir: «Sakat ve cezah futboicuiann artması takım kurmakta bana güçluk çı kartıyor. Ancak bütün bunlara ragmen Mersın Jcarsısında rnutlaka galıp gelmek için ojnayacağız.» Mersın ma;ı öncesi saptanan ve kampa alınan futboicular ise ^nlaroır: Datcu, Adil, Şükrü, Yılmaz, Serkan, Niyazi, Ercan, usman, Cemil, Selâhattin, Puat, İbrahim. Mustafa. Kâmil, Timuçin. Önder. Antrenman kartı. olmayan sporcular sahalara almmayacak tZMİR, (CumhnrİTet Ege Bürosu) Beden Tertııyesı Bolge Mudürlügü; yetkililerinin belırttiklerine gtire, antrenman kartı olmayan sporcular sahalara aHn' mayacakîardır. Yetldliler aatrenman yapacak olan sporculann lisanslannın yanısıra bir de antrenman kartı taşıyacaklannı, bu antrenman kartlannın arkasında sporcunun o sporu yapmasırıa bir sakmca olmauığını bildiren bir hükümet tabıplıgı raporunun olacagını, yaşı ktiçük sporcular ıçın de, aıleIennin ızin vernıelen sartının a>anacagını belirtmışler ve şoyle deıam''etmişlerdir: «Ayrıea antrenörlerden ehlıyet soıulacak ve antrenmana gelen sporcularımızın emın ellerde çalı.şmalarını sürdürmeleri sağlanacaktır. Bölge Müdürlüfümüzca bastınlan kartların, sporcular tarafıridan ilgili tesıs am'irlerinden almıp ıstenen şekilde tamamlamalan gerekmektedır. Bölge takım halter birinciliği yann yapılıyor Bölge Takım Halter Birinciliği yann Anadolu Spor Salonunda yapılacaktır. Yarışm&lar saat 9.00'da başlayacaktır. AT YARIŞLARI TAHMİNİ Koşu: 1. F. Lisanka, P. Lonlsera. Koşu: 2. F. Meymenet, P împalasadan Sel, S. Uçar. Koşu: 3. F. Nadire, P. Seyahat, S. Barış. Koşu: 4. F. Aydan, P Elbi, S. Nur Prenses. Koşu: 5. F. Rainbreeze, P. Bad year. Koşu: 6. F. Pırlanta, P. Sankus Karaçalı Soya. Koşu: 7. F. Eroğlu, P. Karapanter Servetli, £. Sirin. Yüksel ERÜÇ Asırlarca süren maraton Dr. İhsan ÜNLÜER Kafa Spor'lu Hakkı Bır kafa attı Topu ağlara taktı.. Sonuç: Insan kafası bir sıfır galip. Karatecı Hakkı Bır kafa attı On iki kat mermeri Tuzufak bıraktı. Sonuç: Insan kafası mermere galip Kafasporlu Filozof Arşimed: Bana bir löviye verin dedı. Size yer küresini kaldırayım. Sonuç: İnsan kafası evrene galip. Görmekteyiz ki in^an kafasının etıyle kemiğıyle beyniyle kır madığı rekor yok gibi. İnsan ka fasının rekoru olan en değerli ürün ise insan düşüncesi'dir. İnsanoğlu Düşünce'sini hayatı ka dar kutsal saymış, düşüncesine do kundurtmaktansa kafasının kesıl mesine razı olmuştur. Nasü Kİ Futbolcu Hüsnü: «Gol atıyonım 5u halde varım> diyorsa insan da düşünüyorum şu halde varım demiştir. Ama ne çare ki insan dıişüncesinin yapı taşı olan Bilgi değişik kaynak ve otoritelerden geliyorsa insan düşüncesi de ınsanın kafasmı eğiten antrenörlere göre değişik çeşitlerde olaacaktır. «Naneli maydonozlu düşünce, salçalı sarmısaklı düşünce, hardallı sinarnekili düşünceler> arasında insanoğlu düşüncenin en safını en hile ve yalan katılmamış olanına itibar edecektır daima. Düşünce eylemini yöneten bilgileri insanlar ilkin büjücülerden, sıhirbazlardan T.R.T. yayınlarından ve çeşitli otoritelerden almış lardır. tlk çağlarda ilme, dine ve büyücülüğe çıkan yollar aynı cad deden geçtiği içindir ki bu üç kurum birbirlerinden ayrılmamıştı bu yüzden. «însan kafasının en hakiki antrcnörü ilimdir» denesiye kadar asırlar geçmiştir. Bir suıü bâtıl irıançlar. doğmalar ya lancı dolmalar. okus pokuslar dinle ve bilımle karma takım olarak karşımıza çıkmıştır daiLaique görüşün ilk kurucusu Ferdınant Buisson dinin bir cisrni bir de ruhsal yanı olduğunu kabul ediyordu. Dinin en önemli yönü önce his yönüydü. Din beiki de <sonsuzluğa karşı duyulan tatlı bir heyecan ya da salt bağlı olma duyusuydu». RaJph Otto, hu şu ile karışık bir korku hissi ola rak deyimliyordu dini. Ozan Chateaubrian: «Çan seslerinin giiri mantıksal tasımdan daha kuvvet li bir kanıttır, çünkü bu jiir his solunur ve yaşar, halbuki mantık bizi kayıtsız bırakır. diyordu. İş te Buisson dinin bu yönüne önen» verdiği içindir ki, cLayik okul di ni mahvetmeyecektir» demiştı. Amma unutulmamalıdır ki, dinin bır de cismi varcü onca. Bir sürü ibadet şekilleri dini kurumlar, efsaneler, ilkel zihniyetlerden kalmış bâtıl inançlarla dinin bu cısimsel tarafı insanlann yaşama tarzlarına. kanunlarma, geleneklerine egemen oimuştu. Bu yüzden dinler formaliteleri yüzünden insanları kâh birleştir. miş, kâh ayırmış, imparatorluklar kurmuş, en feci savaşlar yaratmıştır. Insanı sefalet içinde mutlu, bolluk içinde bedbaht yapmıştır. Kendisi inanmadığma başkasını inandırarak çıkar sağ. layanların tezgâhı olmuştur inanç larımız. Örneğin Napolyon Devlet Şurasuıda şöyle diyordu: «Vendee savaşmı kendimi gösterecektir ki, İtalya'da papaz lan elde ettim. Eğer Yahudi bir kavme hükmetseydim Hazreti Sü leymarun mabedini tekrar yaptırırdım..» Ortaçağ, din adına işlenen cinayetler çağıdır. Enkizisyonlar daragaçlan ve ışkence tezgâblannda insan katliamı vapmıştır. Ronesans döneminde LİBR PANSE denilen özgür düşünce kiliseye savaş acarak reform çabaları ve vicdan özgürlüğüne erl Safra Gençlik'm başkam istifa etti Safra Gençlik Kulübü kurucusu ve Başkanı Fetih Suner, bu görevinden ayrılmıştır. Safraköy gençlerine armağan ettiği kulüp nedeniyle sevilen Suner için bir veda gecesi düzenlenmiştir. Basketbolde Şampiyon adayı Şekerspor; deplasmanda Kadıköyspor'la oynuyor Türkiye Basketbol 1. ugine bugün Istanbu! ve Ankarada yapılacak 4 karşılaşma Us devam edilecektır Şampiyon adaylanndan Şekerspor Uk Istanbul deplâsmanmda Kadıköysporla karşılaşırken ligin iddialı tatamlanndan Muhafızgiicü kendi sahasmds Samsunsporla oynıyacaktır. Karşılaşmanın progTamı şöyledir: îst. (S. ve Sergi Sarayı) 17.30 Beşiktaş • Ad. D. Spor 19.00 Kadıköyspor Şekerspor ' Ank. (Atatürk Spor Salonn) 17^0 Muhafızgücü • Samsunspor 19.00 DSI Spor Fenerbahçe TENİS MİLLÎ TAKIMIMIZ KAMPA AL1NDI ANKARA. (Cumhurivet Bürosu) Daiis Kupası eleme müsabakalarında Lubnanı yenerek tur stlayan Tenis Millî Takımımız, Istanbul'da Terıis, Eskrım, Dağcılık Kulübünde kampa alınmıştır. Tahsin Gürsov, Hasan Özdemir ve Arif Koçak"tan kurulu Milll T&kımımızı Nazmi Bari çalıştıracaktır. Milli Takımımız Lüksemburgu da. yendığı takdirde Finlandiya ile karşılaşacaktır. SATRANÇ A.A. TROITSKI; «L'Echiquier;» 1928. ETÜT: Beraberlik. BEYAZ: Şg2, Vh2, Fh7, h3. SİYAH: Şa6, Kb6, FF7, b2, VOLEYBOL LİGİNDE BUGÜN 4 MAÇ VAR Türkıye Voleybol Lİginin üçtincü hafta karşılaşmalan Ankara Milletvekilieri Mecliste yemin ederken çoğu Laique ve Istanbul'd8 bugün sürdürülecektir. sözünü (LÂYİK) olarak söylediler. Oynanaeak dört karşılaşmanın en önemlisi ise Istanbul'daki şir. 18'inci yüzyılda însan Hakhudi. Müslüman ya da rasyona Borankay Eczacıbaşı çekişmesi ları Bıldirisiyle zafer kazanır hür lıstler hoşgörü (tolerans) ve oaşolac8ktır. düşünce. 19. yüzyılda kılise hür kalarım sevme ılkesi içinde 1904 Karsılaşmalann program] şöydüşünceyi mahkum eder ve sivasası ile LAY1KLIĞA kamşur ledir: yasal alanda da savaşlar baslar, lar ancalc.. Ankara S.S. Tarcan aalonu sağ sol açık açık saghaf solEvet LAlQUt'likte HAYIR <!),, haf savaşı sonunda caglar bovun vardır. Bır senelik mebus maaş. 17.00 Kolej • M. Gücü ca kanlanyle ısianmıs Fraaşa top larına LÂY1KIZ'? Yumusacıis, 18.00 DSI Spor» P. Ofis rağı üzerinde birbirim yiyenletst. Altunizade salontı: koltuklsrda yangelmeye LÂYI J rin torunları ayni sıralara otuItfaiye KIZ?. Her' türlü'nimete devlete 1 17.on G. Saray rurlar. Katolii, Protestan. YaLAYIKIZ... • • I 18.00 Borankay Eczacıbaşı ERZURUMLU BOKSÖRLER RCD KAMPINA KATILMIYOR ERZITRUM 7 Aralıkta raptlacak RCD Kupası maçı için kampa çağnlan Erzurum bölgesi boksörlennden Nazif Kuran Menef Durmuş ve Sabahattift Burcu. avnı tarihte yapılacak Dogu Bölgesi Boks Birinciliklerl nedenivle, RCD Kupası kampına katıl'amıyacaklardır. • a b c d e « 9 h 2 h5 GECEN HAFTAKİ ETÜT'ÜN CÖZÜMÜ: HENRI RINCK, 1932 Taşlar: Şbî, Kaı. TU, a3, a7. c3, d2; d4, d6; gî Şd8, VeS. FcS. •«, a4, b3, eâ, &1, C. Beyaz kazanacak. ÇÖZÜM: 1 Fc4! V:e4 2 Khı! F:ta 3 d5! ve kazanç. Eskîşehirli 2 kardeş boksör, MiHî Takım kampına çağnldı ESKIŞEHIR 7 Aralık Cuma günü Pakistan'da yapılacak olan RCD Kupası boks maçlan için Millî Takırca Eskîşehirli ikl kardes Nevzat ve Fikret Othan da çağrılmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog