Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 Kasım 1973 stanbul Devlet Senfoni Orkestrasının, bu akşam saat 16'da Maçka Maden Fakültesi konser salonunda vereceği konsere, solist olarak piyano virtüözlerimizden Arın Kfiramürsel katılacaktır. Arın Karamürsel "Mozart,, çalı.yor li Bu konserde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'm şef olarak Gürer Aykal yönetecektir. Programda: F. Geminiani'nin «Mi minör No. 3, Konçerto Grosso» su, Wo!fgang Amadeus Mozart'm «Do minör, 24, Piyano Konçertosu, KV, 491» (Solist: Anrı Karamürsel) ve Mozart'ın «33. Senfoni» si yer almaktadır. Bu konsere solist olarak, uluslararası başanlar kazanmış olan en değerli virtüözlerimizden piya nist Ann Karamürsel'in katılması ve orkestrayı, gene dış ülke Haf tanın filmleri lerde özellikle îngiltere'de yaptı ğı müzik çahşmalan ve otorıtelerinin övgüsünü kazanmış olan genç orkestra şefi Gürer Aykal' ın yönetmesi, bu Cumartesi konserinin önemini bir kat daha arttırmaktır. Acımasız burjuva eleştirisi Kanh Âşıklar Les Noces Rouges Yönetmen: Claude CHABROL Oyuncular: Michel Piccoli Stephane Audran • Claude Pieplu Renkli Fransız İtalyan yapımı ' Dünya, As, vs. ATİLLÂ DORSAY aude Chabrol, film getirticilerimiz tarafından nedense «lânetlenmiş» yönetmenlerden biri.. Chabrol'un 1968'de ulus | Ankara'da yeni parlâmenterlerle görüşen lararası bir ilgi uyandıran «Ceylanlar • Les Biches» filmiylebaşfilmciler, kurulacak Hükümetten destek lıvan olgunluk döneminin ürün«Ranlı Âşıklar» ı, iki usta oyuncu Michel Piccoli ve (Chabrol'un gerçek uayatta kansı olan) Stephane leri. «Vefasız Kadın La Femme almmasını istediler. İnfidele» ayn tutulursa bizde gös Audran'ı başarıyla oynuyoriar. Yünetmen Mrtin Erksan. yeni başladığı «Dağdan lıunr» filminde terilmedi. Chabrol'un, Fransız Fatma Girik ve Engin Çağlara ıollerini tarif rdiyor kentin, politik oyunlarla işbaşın de yararlanmış. Sağlam bir seküçük burjuvazisine. taşra çevreTurhan GÜRKAN anlatımla da kalmayı sağlayan, siyasal re naryo, kuslırsuz bir sine keskin birer eleştiri getiren sinemalaşmış. Gerçek öykünün jimin zaaflarını kolayca kendi çı ve anlatım olarak da Amenkan karlan için kullanmaya Hazır Be kişilerini iyice incelemiş Chabrol, sinemasının, özellikle Hitchcock' lediye başkanının kanSı ile, has ortaya ruhbilimsel açıdan tüm un etkilerini taşıyan, dolayısiyle yapım işlemıni hızlandırmak. erli filmciUkle ilgiU üç ta, mariz. ilâçlarla yaşıyan karı nüanslarıyle yaşıyan, canlı kişiticari başanya da aday filmlerini kuruluşun üyeleri, An Devlet eliyle ve desteğiyle film ler çıkmış... Diğef yandan, öyküseyircimiz tanımadı. «Kanh Aşık sından bıkmış başkan yardımcıkara'ya giderek 14 ekim lerin dış ülkelere satışını kolay nün getireceği tüm eleştiri olası. gizli bir aşk yaşıyorlar. İkisi lar» gibi Chabrol'un tüm özellikseçimlerinde Pariamentoya gi laştırmak ve geliştirmek.» de aile yuvasında mutluluğu bu naklarını da iyice kullanmış. BaYönetmen Metin Erksan, se çevirmekten geri durmamaktadır. lerini kendinde toplamış önemli ren yeni milletvekilleriyle gölamamış, yal • kişiler.. Araların tı toplumlarının küçük kentlerinYunan tutumu naryosunu Yılmaz Tümtürk'le Filmin öbür rolerinde Gülistan ve başarılı bir filmini görünce, bu rüşmüş ve Türk sinemasının as daki ilişki, gusal olmaktan de, Belediye Başkanlığı ve Mecbirlikte yazdığı «Dağdan İnme» Okan, Nükhet Duru, Elif Pekdaş, kayıbın büyük lüğünü düşünmekıda kalan sorunlarını iletmişBildiride aynca, üç sinema lisleri çe\Tesinde tiönen / döneçok, bir tutkunun. zsman zaman adlı bir film çevirmeğe başlamış Ferda Büyükgüneş, İpek İleri oylerdir. mek elde değil.. kuruluşu temsılcüerinin geçen bilecek entrikalar, plânlama işletır. Saner Film adına çekilen namaktadır. Görüntü yönetmeni ay Selânik Film Şenliğı nedeChabrol, birkaç filminde yap hayvansal yanı insancıl yanının Cumhuriyeün 50. yıldönümünrine kanştırılan kişisel çıkarlar, üstüne çıkan bir ihtirasın tüm «Dağdan İnme», köyden şehre Çetin Tunca'dır. niyle gittikleri Atina ve Setıgı gibi. bu kez de objektifini de Türk sinemasının çağdaş düadalet mekanizmasmm işletilmebelirtilerini taşıyor.. Ve iki âşıinen vahji yaradılışlı bir kadınm lânikte Yunan Sanayi Bakam Fransız ta.şrasına. Paris'ten 3 saat zeye erişebılmesi içın parlamen sinde yukardan gelen ve bu meğı doğallıkla, kör bir tutkunun başmdan geçenleri öykülemekte Lütfi Ö.Akad, Kıbns'ta uzakta olan bir küçük kasabaya terlerin desteğıni ajmağa ça ıle Türk filmleri hakkında almkanizmayı ^yasal etkilerle yavaş Avrupa WT7THERİKG HEİGHTS / kaldı dir. Filmin başrollerini çeviriyor. Ele aldığı. burjuva top götürebileceği en kötü yere, cifilm çevirecek lışan filmcıier bu konudaki de mış ambargo kararının gezisinden yeni dönen Fatma GiYÖNETMEN: ROBERT Fürılması konusunda görüşmeler lumunun çoğu zaman en yapay, nayete dek götürüyor. Adam, is latan veya hızlandıran baskalar... ğinmeleri bir bildiriyle kamu teyerek ve yalnız başına karısını Öte yandan Lütfi Ö. Akad, Errik'le Engin Çağlar paylaşmakta• ' EST / OYUNCÜLAk: ANNA yapıldıgı ve bu konunun da oen katılaşmış özelliklerini toplaoyuna da duyurmuşlardır. ... Ve bütün bu ' nihbilimsel man Film adına yöneteceği «Aşk CALDER MARSHALL, Tİ lur.lu bir sonuca baflandığı dır. Girik bir yandan gazinolarda mış olan bir kurumu. «aile mües öldürüyor.. daha sonra, olayladram ve toplumsal / siyasal eleş» Yerli Film Prodüktörleri î belirtilmektedir. rın onları getirip bıraktığı döÖlümdür» filminin dış sahnsle i sesesi».. Chabrol, daha önce yapMOTHV DALTON. lAN Oçahşmakta, bir yandan da film tiri unsurlan, temposu bir an bikinci Başkanı Berker Inanoglu, nülmez yerde, kadınm kocasmı rinin çekimi için Kıbns'a gidecek ' mış olduğu gibi, bu knrumun baGİLVY, JUDY CORNWELL, le aksamıyan bir <0carafilm»in Istacbul Ticaret Odası Filmcitir. Yer bakmak üzere yapımcı • zen ne denli çürük temeller üze yoketmekten başka çare bulamıHARRY ANDREWS, HUGH akışı içinde eritilmîş, bu tür bir lik Meslek. Komitesı Başkanı Hürrem Erman'la Lefkoşe'ye giGRİFFİTH / RENKLİ AMErine kurulduğunu ve nasıl mut yorlar... İşin ilginç yanı, bu gerfilmin özgerilimine katışmış biÜmit Utku ve Yerli Film Prodük çekten «kanh âşıklar» ın öyküsüden Akad'm bu yapıtı, miras soRİCAN İNTERNATİONAL suzluk kaynağı olabileceğini gösçimde karşımıza geîîyor.. Gerek törleri Sendikası Genel Sekre j nün, Fransa'da bir süre önce rununu işleyen bir aşk öykü>ünü (İNGİLİZ) FÎLMİ (ELHAMteren bir öykü anlatıyor. Küçük Chabrol sinemasınt en iyi bir örteri Dr. Arşevir Aiyanak imza ı meydana gelmiş gerçek bir olaRA'DA) işlemektedir. Senarj'osu Selim sıyla yayınlanan bildıride, Pa.r neğiyle tanımak, gerekse günüyın öyküsü olması.. Gerçeğin çoİleri Lütfi Akad ikilisi tarafınlamentoya yansıtılan Türk si • müz Fransız sinemasının üst düğu zaman hayali aştığı deyimini'. dan yazılan filmin başlıca rolleBron»e kardteslerin Tomanlan, nemasmın sorünlan şöyie özet zeyde neler yapabileceğini gör Vıctoria İngilteresinin bir cepFATİH BEYOĞLU düşünmemek elde değil! rinde Tarık Akan, Perihan Savaş, lenmektedir. mek için, kaçırılmaz. bir fırsat, hesini yansıtır: İngiliz taşrası, Ali Şen, Turgut Boralı, Kâmuran • ATLAS (44 08 35) Büyük Vur • RENK (21 15 251 Büyük Ma j «Kanlı Aşıklar».. Başarılı oyuncu Sağlam Kusursuz Usluer oynayacaktır. Filmin gögörkemli şatolar, bu. şatolarcera: The Adventures: Candice gun: The Doüars: Warren Bekadrosunun içinde, ustalıkl? rol İstekler rüntü yönetmeni Gani Turanlı' Chabroi. kendi sinemasma öz de, yüzyılların getirdiği geleatty Goldie Hawn. Bergen. çalan bir oyuncu, Belediye Bİışdır. gü bir çok tema'yı bir araya genekler, sınıf aynlıklari ile, et«Istanbul Uluslararası Film • Dt'NYA «49.93 61 > Kan!ı Aşık t> SUR (23 67 12 Topkapl) Çllkanı koca rolünde Claude Pieplu tiren bu gerçek olaydan, bir sirafta uzanan doğanın vahşi çeŞenliğinin yapılmasını sağlagın ve Cesur: Christopher lar: Les Noces Rouges: MıcErman Film, Yücel Çakmaklı . > • •' kiciliği arasında krşiliklerini anemacı olarak mükemmel biçim öne çıkıyor. mak, bölgese! fiîm şenliklerine John. hel Piccoli Stephane Aud yönetiminde Ahmet Üstel'in serıyan, sjnıf ayrılıklarını aşan sev düzen vermek. Yerli filmlerden • HAKAN (23 42 33 K. Güm^ naryosundan ren. «Ben Doğmadan THE ADVENTURER / YÖgiler yaşıyan kahramanlar.. Ro ahnan Belediye rüsumunun yük rük) Hayat Bayram Olsa: • FİTAS (49 93 61) Dehşet SaÖlmüşüm» adlı yeni bir film çeNETMEN: LEWİS GtLBERT seltılmemesi ıçin çareler aramantiic edebiyatm bu eserleri Hülya Koçyiğit Kadir İna"çan Karate: Trtahgular Duel: virmeğe başlamıştır. Bu filmde / OYUNCULAR: BEKÎM mak. Başarılı kültürel ve belbugün hâlâ yaşıyorsa, bu, Bron nır. ' •• • Lu Pıng. geçen yıl «Sev Dedi Gözlerim» FEHMİU. ERNEST BORGgesel filmlere maddi ve manevi te kardeşlerin, kendi yaşamla#EMEK (4484 3») 2001 üzay fîlmîyîe sîhemaya geçen' sei saNİNE, ALAN BADEL, • LEödüller verip, dış film şenlikle rını anlatmakten ileri gelen Yolu Macerası: 2C01 Space KADIKÖY natçısı Orhan Gencebay, Fatma ÎGH TAYLOR YOUNG, rine göndermek. Batılı anlayış«anlılık ve gerçekliğinden.. SiOdysey: Keir Dultea. CANDİCE BERGEN, OLÎBelgen'le başrolleri paylaşmaktaAS (36 00 50) Çılgınlar Eğleta yeni bir sansür yönetmeliği nemanm Bronte kardeşlerle bir • LÂLE (44 35 95) Baba: GodVtA DE HAVİLLAND. ROSdır. Filmin öbür rollerinde Kânıyor. hazırlamak. Sansür Kurulunda leşmesi zaman zaman başarılı father: Marlon Brando, Seans: SANO BRAZZİ, CHARLES muran Usluer, Erol Günaydın, FEZA (36 37 63) Hayat Bayfilm kuruluşlannı temsil eden olmuştur: Yıllar öncesinin «Ja11.15 14.30 18.00 21.30'da AZNAVOUR. TOMMY BERG ram Olsa: Hülya Koçyiğit Turgut Boralı gibi tiyatro oyunoy sahibi üye bulundurmak. Ka ne Eyre»ini, veya William Wy• SARAY (44 16 56) Hayat BayHRENN, ANNA MOFFO / Kadır İnanır. culariyle Kahraman Kral ve Mahraborsa negatif film alım satıler'in irazasım taşıyan 1939'un ram Olsa: Hülya Koçyiğit RENKLİ UA FİLMİ (Y. KADIKÖY (37 15 97) Çöl Şeymut Hekimoğlu oynamaktadır. mmı önlemek. Tefeci sömürüsü Laurence Olivier ve Merle OKadir İnanır. MELEK, KONAK, ŞAFAK, tanı: The Ballad of Cable Ho i Görüntü yönetmeni Ali Yaver'dir. nü kaldırıp, film yapımcılanna beron'lu «Rüzgârlı Tepe»sini (ki • SES (45 24 16) Dişi Karate VS.) gue: Stella Stevers. İtalya ve Fransa'da olduğu gibi o zaman, «Ölmeyen Aşk» adıyŞampiyonu: On The WaterKENT (37 43 68) Seks Trafiği: turizm kredisine benzer film gösterilmişti) bir çok sinemafront: Chang Yu. • Amerika'nm önde gelen piyaAnyone Can Play: Ursula Andkredisi sağlamak. Yabancı film sever hatırlar. Geçen yıl sey• YENt MELEK (44 42 89) Büsa romancılanndan Harold Rob ress Lando Buzzanca. PARİS'TE ORTA oynatan sinema salonlarının, bel rettiğimiz Delbert Mann'm «Ja yük Macera: The Adventures: bins'in, «Aşk Yılları» isimli haOCAK (36 37 71) Ağn Dağının li bir ölçüde yerli film oynatne Eyre»i, Charlotte. Bronte"nin Candice Bergen. cimli romamndan aktarılmış bir Gazabı: Tugay Toksöz GöÇAGDAN KALMA malarını zorunlu tutmak. Film ünlü ronianının tozlanm silkeli film.. Kurnaz Robbins, siyaset, nül Hancı. işkolunda çalışan tüm sanatçı, •yemiyen, donuk bir filmdi. Yesavaş, ihtilâl, devrim, aşk, kuOPERA (36 08 21) 002 Trinita'KİLİMLER 3İ$Lİ teknik eleman ve figürasyonun ni yönetmenlerden Robert Pumar, seks gibi günümüzde genın Çocuklan: Franco Francsosyal haklarını sağlayarak, onest ise Emily Bronte'nia '«Rüzçerli olan, müşterisi bulunan KENT (47 77 62): Sen ve Ben: hi Ciccio İngrassia. ları konut sahibi kılacak yapı SERGİLENİYOR gârlı Tepessine, beklenmedik tüm kavramları, unsurları bir Cesar et Rosile: Romy SchneREKS (36 01 12) Kaçak / La kooperatifi çalışmalarını hızlanSon yılların en ilginç sergilearaya getirmiş.. Hamarat İnbir heyec'an, şaşırtıcı bir geider Yves Montand. Vrııve Couderc: Alain Delon dırmak. Bugüne dek çıkarılama rinden biri bu ayın başımia Pagiliz Lewis Gilbert'e de, bunrilim getirmiş. Soylu Cathy ile KERVAN (44 04 23) Mahpus: StREYTA (36 06 82) Seks yan Sinema Kanunu Tasansını, ris'teki «Grand Palais»de açıldı. lan bir üstünyapım havası isığıntı. Heatcliff'in aşklan, çaTürkân Şoray Hakan BalaTrafigi / Anyone Can Play: kurullardan geçirip, bi r komis Yılbaşına kadar açık kalacak oçinde sinemaya aktarmak kalmir. ğı, çevreyi, yaşarnı başarılı biUrsula Arsdress Lando Buzyonda gerekli eleştirileri yaplan sergide 14. ve 16. yüzyıllarmış.. Tüm cilâsınm, gösterişizanca Virna Lisi çimde veren bir fon çalışmasıKONAK (48 26 06) Büyük Matıktan sonra Parlamentoya sundan kalma kilimler sergileniyor. nin, zengin oyuncu kadrosur.un ATLANTÎK (55 43 70 Suanın üzerinde, inandıncı ve çok cera: The Adventures: Candimak. Komşu ülkelerle ortak Sergiyi gezerüerce «Anıtsal» ola altında bomboş bir film.. Tek diye) Beş Deli Askerde / Les luk etkileyici bipimde canlanıce Bergen. ilginç yanı, Corteguay adlı harak nitelenen kilimler dünyanın Bidasses en Folie: Jasques yor. Aslında, Wyjer'in dışında, SİTE (47 69 47) Büyük VurDufilho dört bir yanmdaki müze ve ma yali Güney Amerika ülkesinde, Bunuel'den Metin Erksan'a dek gun: The Dollars: Warren Begünümüzün aynı kıtadan başka nastırlarda bulunan özel kilim atty Goldie Hawn. bir çok sinamacıyı esinlemiş oSİNEMA 63 (55 10 84 KüTAHRAN'DA ülkelerinde olup bitenlere pek kolleksiyonlarından özel olarak AS (47 63 15 Harbiye) Kanlan bu öykü, Fuest'in sinemasıy çükyalı) Benimle Evlenirmibenzeyen katliamı, elini kana getirilerîk sergileniyor. lı Âşıklar: Les Noces Rouges: la yeni boyutlara ulaşlyor. Osin / La Moglie del Prete: SopYARIŞMA bulayan sözüm ona devrimleri Michel Piccoli Stephane Sayılan 90ı bulan bu çok deyunculann • tnandırısı kişilikler hia Loren Audren. ğerli kilimlerin en önemli bo veren bölümleri.. Onlar da fil çizdiği, patetik, coşkun, sevs SUADİYE (55 52 94 Suadimin en sonunda yer alıyor, ne «Büyük Macera» nın başrolnnü, «Ah Bu Çingeneler» filmiyle 'fin DIŞI DA 3 lümü New York Metropolitan Mü ŞAN (40 67 92 Elmadağ) rek ve hissedilerek yapılmış bir ye) Yalancı: Türkân Şoray zesinden sağlanmış. Ayrıca özel i yazık ki.. Eğer, iki buçuk saat yapan Yugoslav Bekim Fchmiu oynuyor ve bir hayli donuk bir oyun Mahpus: Türkân Şoray Hauyarlama ömeği.» ' sabredebildiyseniz!... TÜRK FİLMİ kan Balamir. kolleksiyonlarda bulunan kilimveriyor. ÜSKÜDAR lerin de sergüendiği «Grand PaİNCt (40 45 95 Pangaltı) GÖSTERİLECEK Mahpus: Türkân Şoray Ha • ARZU (33 13 88) Cehennemde lais» her gün binlerce sanatsever • kan Balamir. tarafından geziüyor. iki Adam / Hell in the PasiTAN (48 07 40 Pangaltı) Deh26 Kasım 3 Aralık 1973 tarihSergilenen kilimlerin en önemfic: Lee Marvin Toshiro şet Saçan Karate: Triangular leri arasmda yapılacak Uluslarli özelligi eskiliği ve ölçülerin ! Mifune Duel: Lu Ping. arası Tahran Film Şenliğine J deki büyüklük. Örneğin sergide • SLNAR (33 06 18) Şahidin HiETİBANK Türkiye'den dört film gönderil j boyu 20 metreye ulaşan kilimler ı lesi / Terza Hipotezi: Lou miştir. Bunlardan «Gelin» ön BEŞİKTAŞ var. Özellikle dinsel konulann ' Castel Beba Loncar Mahdut Mes'uliyetli jüri tarafmdan seçilerek yanşresmedildiği kilimlerden büyük [ • LSKÜDAR (33 24 75) İki Aşk '} MISTIK (46 15 14) 1 Çin maya girme hakkını elde etmiş bir kısmmın üzerinde Ortaçağın arasırtda: Maurice Roner. Keçiborlu Kükürtleri İşletmesİ Kaplam: Wang Yu, 2 Çöl tir. Diğer üçü ise şenliğe yarış en etkileyici minyatürleri işlenŞeytanı: The Ballad of Cable ••••••••••••••••••••t miş. ma dışı katılmaktadır. Tahran Müessesesi Müdürlüğü'nden Hogue: Stella Stevens. Film Yarışmasına katılmakta f DOKIUR YUMURCAK (40 22 27) Hayat £ olan «Gelin» filminin (Yönet ; TARIK Z. KIRBAKAN Bakım • Koruma Bayram Olsa: Hülya Koçyiğit £ meni Lütfi O. Akad'dır. Rol j Den, Saç ve Zührevi ^ 56 yüzyıllık kilimlerde desen Kadir İnanır. leri Hülya Koçyiğit, Kerem Yıl * HastalıKlar MUtehassısı ^ ve biçimin dışmda, yapım, yönmazer, Kâmuran Usluer. Aliye Müessesemiz hastanesinde istihdam edilmek üzere bir pra• tstıkl&ı Cad Parmakkapi • tem ve ustalığı da ayn bir nefes Rona, Nazan Adalı, Ali Şen, Kah AKSARAY tisyen hekim veya Dahiliye Mütehassısına ihtiyaç vardır. X No fifc I*EL: 44 10 73 J kesici özellik yaratmış. Genellik raman Kral paylaşmışlardır. Bu Taliplere: 657 sayılı JDevlet Memurları Kanununa göre, • • •• • • • • • • • BüLVAR (21 35 78) Mahpus: • • • » • • • • • • • le yün ve ipekten yapılmış kifilm 5. Adana Altm Koza Film a) On yıldan az hizmeti olanlara müktcsep maaşı, Türkân Şoray • Hakan Balalimlerin bazılannda gümüş ve Şenliğinde birincilik, Nazan Ab) On yıldan fazla hizmeti olanlara hizme{ müddeüne gömir. dalı da yardımcı kadın oyuncu altın iplikleri de kullanılmış. re l. ile IVüncü dereceden maaş verilecektir. İLAN • GÜNEŞ (21 61 40) Dehşet Saödülünü almıştır.) Böylece ölmez birer sanat eseri Ayrıca (800. TL. iş gilçlüğü, 800. TL. teminindeki güçBeykoz Asliye Hukuk çan Karate / Triangular Duel şekline dönüşen bu yapıtlar çok YİNE ONBİNLER, YÜZBİNLER lük) 1600. TL. yan ödem'e verilecektir. . Şenliğe yarışma dışı katılan Hâkimliğinden: Lu Ping özel bakım ve korunma istiyor. Talimatına göre ısıtma ve aydınlatması Müessesemize ait 3 film de şunlardır: Dosya No: 973/340 • KRİSTAL (21 57 66) Cesur Ve MİLYON DAĞITACAKTIR: Yüzyıllarca değerlerinden bir olmak üzere bir lojman tahsis edilecektir. Davacı Feride Yalçın taAFACAN HARİKA ÇOCUK: Çılgın: Cristopher John şey yitirmeden kalmalannın bir îsteklilerin hal tercümeleri ile birllkte Müessesemize mürafından davalı Muzaffer Sal(Yönetmen: Ülkü Erakalın), • YILDIZ (21 11 37) Sen Ve nedeni de iyi bakılmış ve koBİR BİLETLE TALİH KAPILARINI racaatları Uân olunur. MÜESSESE M Ü D C R L C G Ü man aleyhine açılan senet Menderes ütku, Sadri Alışık, Ben / Cesar et Rosile: Rorunmuş olmaları. Hemen hemen iptali ve aktin feshi, alacaZeynep Aksu, Murat Soydan. my Schneider Yves Montamamı en büyük savaşların ve DAİMA ARALIK TUTANLAR KAğın tahsili davası münasebetand. toplum hareketlerinin geçtiği dâPÎR SULTAN ABDAL: (Yötiyle: • MARMARA (22 38 60Beyazıt) ZANIYOR: . virlerde Avrupa'daki manasrtr netmen: Remzi Cöntürk), FikDavalı Beykoz Tokat köSen Ve Ben / Cesar et Rosile: ve müzelerde saklanmış olan kiret Hakan. Nilgün Atılgan, Miyü Yuşa yolu inşaat müteRomy Schneider Yves MonKARTAL TEREKE HÂKİMLİĞİNDEN limler «Grand Palais»de sanki ne Sun, Tuncer Necmioğlu. ahhidi adresinde Muzaffer tand. iki gün önce yapılmış kadar ye TOPLAM İKRAMİYE: ÖKSÜZLER: (Yönetmen: ErSaiman adına ilânen tebli• İPEK (22 25 13 Çemberlitaş) nl ve parlak gözüküyorlar. ğat yapılmasına rağmen, tem Göreç\ Zeynep DeğirmenDehşet Şaçan Karate / TrianYeni mevsime oldukça hare21.11.1973 günil mahkemede cioğlu, Sezercik, Ekrem Bora, gular Duel: Lu Ping ketli giren Paris, kilim sergisi hazır bulunmamış bulunduMahmut Hekimoğlu. • ŞAFAK (22 25 13 Çemberlitaş) ile biraz daha canlandı ve sanat ğundan adına gıyap kararı Z • ' . ' . . 973/23 Tereka Büyük Macera / The Advenseverler «Grand Palais» salonlatebliğine karar verilmış butures: Candice Bergen nnda sergilenen yüzlerce yıllık tst.. Emlnönü, Gazi Atikali Paşa Mah. Mehmet Paşa lunduğu crihetle. adı geçenin kilimier karşısında hayranlık TAKVİM sokağı. 9 uncu hanedâ kayıtlı olup, DJ3.Y. Yakacık Sana28.1.1974 günU saat ll'de duBAKIRKÖY duymaktan kendilerinl alam> toryumunda '.tedavi görmekte iken 8.11.1973 tarihinde veruşnruida hazır bulunması 1 KİŞİYE: Ruraî 1389 Kasıra 11 yorlar. fat eden İbrahim Esat ve Ayşe Servet'den dogma 13141316 veya bir vekil göndermesi, • tNCİRLÎ (71 07 25) Baba / Hlcrî 1393 tas. D. lu Emme Safiye Özgür'ün terekesine mahkememizce aksi takdirde hakkmdakl Godfather: Marlon Brando vaziyet edilmiş olmakla. terekeye borçlu olanlar vc terekemuhakemeye bundan böyle 24 Kasım Şevval 28 ALTIN • TINAZTEPE (71 65 18) Sen den Bİacakh bulunan ile mirasçılarmın belgelen ile birlikte gıyaben devam olunacağı ve Ben (Cesar et Rosile) : Cumhuriyet 300 302 ilân tarihinden itibaren Uç ay zarfında Kartal Tereke Hâ6.57 2.11 Günej (usulün 402 ve 405. maddeRomy Schneider Yves MonReşat 500 505 kimliğine müracaat ile alacak ve borçlannı deftere geçirtÖğle 12,01 7.15 leri gereğince) gıyap karan tand. Hamit 345 350 meleri, tnüddetinden sonra yapılacak müracaatlann nazara tebligi makamma kaim olIklndl 14.30 9.45 • PINAR (21 35 :0 Merter) Aziz 310 315 alınmayacağı ilân olunur. mak üzere ılân olunur. Aksam 16.45 12.00 002 tdam Mahkumlan: FranNapolyon 310 315 Yatsı 18.21 1.38 co Franchi Ciccio îngras24 Ayar . "44.00 44.20 i İmsak sia 5.14 1228 22 Ayar 40.50 4050 (Basın: 7991/9698) (Basm: a (Basın: 266139697) Filmciler, Türk sinemasının sorunlarını parlamento üyelerine iletti C Y Metin Erksan, "Dağdan Inme,,yi çeviriyor Tepe Riiztjâılı Bugüıı... Bu gece< BÜYÜK MACERA Milli Piyango DIKKAT İLÂN :> DOKTOR ARANIYOR J». 9 Nilyon 3 0 8 Bin lim } ;v; tLÂN 1 Nilyon Liro j j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog