Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 Kasım 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 24.11.1934 Hava durumu TEŞEKKÜR Mübarek Kadir gecesi ebediye'n aramızdan ayrılan, Erzurum Avukatlarından Bahattin Geylanın amcası, tüccardan Sadri Alpagutun dayısı, Huriyenin aziz eşi, Muhiddin, Rasiha, Mebrurenin çok sevgili babaları Erzurum eşrafından hafız Mehmet oğlu, madalyah gazi, eski noter v e Hatay Barosu Avukatlanndan olan babamız AZ YAGIŞLIGÜNLER BEKLENİYOR Geçtlğimia hafta sonlarında yurdumuzun Batı bölgelerinden başlayarak zamanla Doğuya harcket eden ve î ç Anadolu, Doğu Anadolu ile î ç Ege'de yer yer kar diğer bölgelerde yagmur şeklinde görülen faydah yağışlar bütün bölgelerde etkili olmuştur. Önümüzdeki hafta içinde yurdumuz yüksek atmosferde batılı hava akımlarının etkisinde kalacağından yurdumuzun kuzey kesimlerinde özellikle sahillerde yağışlar beklenebilir. Diğer bölgelerde yağıs beklenmemekte, sıcakların mevsim normalleri civarında olacağı ancak geceleri iç kesimlerde mutedil ve yer yer kjıvvetli don olayı görüleceği ise Afyon Kütahya çevrelerintahmin edilmektedir. de sıcaklıklar sıfır derecenın altma düşebilecektir. Bölgeler itiban ile önümüzdeki haftanuı tahmini söyledir: BİZDE VE FRANSA'DA BUĞDAY İŞİ BtZDE v e Fransa'da buğday baş işlerdendir. Şundan ötürtidür ki iki ülke d e d a h a ziyade ekim ülkeleridir: Halkm çoğu orada ve burada daha çok ekım işleri ile uğraşır. Bizda yurttaşın üçte ikisi çiftçidir. Fransa'da da öyledir. Çiftçi bizde olduğu gibi orada da daha çok buğday eker. Ama biliyoruz ki son ekonomik sıkmtı yıljarmda buğday para etıniyor. Bizde Fransa'dan çok, . ekonomik . sfkıntı ekim işlerinSen gelir. Bundan ötiirü her jerde çokluk olan çiftçiler sıkmtılara düştüler. Çiftçi sıkmtıya düşünce sanayi işlerinden kendine gerekenleri alamaz cluyor. ö y l e olunca da sıkınü oevresini artırıyor. Fabrikalar duruyor. Işte büyük dünya sıkıntısımn bir çırpıda biitün çerçevesi. Ekim işleri Ile uğraşan ülkelerin sıkıntıları kaldınlabilse bel ki yaşayışları bozulan yeryüzü btmlann açlarma bir parçacık duraklık gelirdl. Pransa'da ne kadar artık buğday varsa, tutalım ki kentali 80 veya 90 franktan kaldıracak bunu dışanya çıkaracak, tutan olan parayı da yine buğday üstünden alacağı parayla karşüayacak. Bu işin bizimkine benzerliği de burada dır. TÜNUS NADt AGÂH SİNA'nın vefatı dolayısıyle gerek telle ve bizzat ziyaret ederek derin BCimızı paylaşan akraba. dost ve meslek yakınlarımızla, İ S KENDERUN mahalle komşularraııza teşekkür ederiz. Eşi vr Çocoklan Cumhuriyet 9707 GECELERİ İÇ KESİMLERDE MUTEDİL VE YER YER KUVVETLİ DON OLAYI GÖRÜLECEOİ TAHMİN EDİLİYOR ACI KAYBIMIZ Merhum Çaiakova Şahın bey ile Esede hanımın kızları ve merhum İbrahim Münip beyin refikalan Salihatı Nisvandan BULMACA n a madde Su tagıyıcılara verilen isim. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Büyüteç. 2 Gerçek 3znesi söylenmiyerek v»ya nesnesi özne yerine geçmiş olan fiil. 3 Oy (eski dil\ Cezaevlerindekilerin umutla bekledikleri . Tersi Manganezin simgesi. 4 Avuçlamak veya yelkenlide yelkeni rüzgârla doldurup şişirmek ve rüzgârı içme almak v e böylece gitmek. 5 Vilâyet. 6 Tersi bir çiçek ,Bir emir. 7 Tersi belli, açık anlamında bir söz Ter si pişirilerek hazırlanan yemek. 8 Trajedi ile komedi arasında sahne eseri . Tersi tenis karşıSOLDAN SAĞA: laşmalarının yapıldığı saba. 9 1 Dağmık veya toptanm kar Sıvılan alçak yerlerden çekmeye şıtım belirten bir söz. 2 Söz veya yüksek yerlere çıkarmaya ve davramşta herkesm beğendi •varayan aygtt. • ği yollar Geniş olmayan. 3 DÜNKÜ BULMACANIN Matematik (eski dil). 4 Turk ÇÖZÜMÜ: para birimi Bir ülkedeki halkın SOLDAN SAĞA: bütünü. 5 Köylerdeki sözü ge1 Akreditıf. 2 Laikol Si. çen feodal toplum gelenekli sö 3 Asar El. 4 Zadegan. 5 zü geçen kişiler (çoğul). 6 Sev AİJ. 6 Akı . nart. 7 Ma idaŞ. 8 Azadet r İl. 9 Kabagide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı anlamında bir söz. * Ku sorta. YUKARIDAN AŞAĞIÎA: zey Avfupa'da bir nehir. 7 Kim 1 Alazlamak. 2 Kasa Kaya'da kalaym simgesi Bir nota îngilizcede bay anlamında za. 3 Riadlı Ab. 4 ekrE idA. 5 Do • gM deS. 6 tlkullanılan iki harflı bir sdzcük. 8 Tersi içinde bir'şey Jcalma ga NATO. 7 Naaş. 8 Ise mif duruma gelen. 9 Yapıştı Lr It. 9 Filotilla. Marmara Haftanın ilk biriki gününde bölgenin Doğu kesimlerinde hafif yağış beklenebilir. Rüzgftrlar kuzey yönlerden hafif olarak esecek, hava sıcaklıklan normaiları civannda bulunacaktır. 123456789 Bölgede yağış tahmin edilmemektedir. Açık v e az bulutlu glinlerin etkili olacağı, rüzgârların değisik yönlerden hafif olarak eseceği. sıcaklıkların ise normallerinden biraz fazla olabileceği sanılmaktadır. Akdeniz dir. Rüzgârlar kuzey yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecektir. Hava sıcaklıklan normall a n civarında olacaktır. Bölgenin aylık ortalama sıcaklığı Trabzon'da 13, Zonguldak'ta ise 12 derecedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgede beklenen genellikle Doğu Anadolu'da kar | seklinde olacafı ve bu yağışlann haftanın ilk günlerinde bilhassa Doğu Anadolu bölgesinde eörüleceği. Günevdoğu Anadolu'da ise güneşli günler hüküm süreceği tahmin edilmektedir. Hava j sıcakhklannın uzun süre norır.allerine vakın olarak seyret ] mesi, rüzgarların ise kuzey ve doğu vönlerden hafif ve arasıra orta kuvvette esmesı beklenmektedir. R. Gevheriz Arcıman Sarayh hanımefendi, Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 24.11.1973 günü ıbugün> öğle namazmdan sonra, Şişli Camiınden alınarak Edırnekapı Şehitliğine defnedılecektir. Tanrı Rahmet eylesin. Oğlu: Mohip ARCIMAN Cumhuriyet 9715 İç Anadolu Hafta baslannda bölgenin kuzey v e doğusunda parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıfclar mevsim normalleri civarında olacak, ancak gece yeryer mutedil don olaylan görülccektir. Rüzgârlar kuzey vönlerden haf:f olarak esecektir. Ege Hafta boyunca bu bolgede yağış beklenmemektedır. Guneşli gunler huküm süıecek, geceleri Karadeniz Hafta boyunca bu bölgede yer yer yağışlar olabilir. Yağışlann zamanla Doğuya çekilerek devam edecegi tahmin edilmekte NEDEN RİZE? Prof. Dr. Umran E. ÇÖLAŞAN Rizeli bir okuyucumuz soruyor. •Duyduğumuza göre Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri Rize imiş, bunun sebebi nedir?» Bunun çeşitli sebepleri vardır. Rize hakikaten Türkiye'nin en fazla yağış alan bir merkezidir. Çeşitli sebepler arasında belli başlı olanları şunlardır: 1 Memleketimîze yağıs getiren. hareket halindeki alçak basınç merkezleri, deprasyonlar ge nellikle batı yönlerinden gelirler ve doğuya doğru hareket ederler. 2 Memleketimizde yağışlan meydana getiren diğer bir sebep de dağlara çarpan nemli hava kit • lelerinin yükseldikçe soguması v e yoğunlaşmasıdır (orografik yağıs lar) 3 Toprağın ısınması, toprak üstünde bulunan hava kitlesinin •ısınması, bu hava tabakasını top rağın. nemini alarak dikine yükselmesi, yükseldikçe soguması. Yüksek seviyelerde soğuk bir ha va tabakasına rastlaması, hava içerisinde bulunan nemin yoğun lajmasına ve yağmur meydana ge tirmesine sebep olur. (Konvektif yağış) Türkiye'de yiŞı«1arın dağılışma, dzellikle Karadeniz ve Akdeniz aahülerimizde dikkat edecek olur sak, her iki sahilde de Batıya bakan sahil şeritleri, Doğuya bakan sahU şeritlerinden fazla yağış alırlar. Örneğin Karadeniz'in Batıya bakan Rize şeridi, Doğuya bakan Trakya ve Samsun jeridinden daha fazla yağış alır. Akdeniz sahillerimizde aynı durum mevcuttur. Gördüğümüz bu farklılık tama men sahillerin duruş vaziyetinin topografik durumunun sonucudur. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra, Rize'nin Batıya açık olma. sı dolayısiyle, Batı ve KuzeyBatıdan gelen deprasyonların ceph» yağışlan bu merkeze daha fazla etki yaparak yağış miktarlarının artmasma sebep olur. Buna etrafın dağlık olusu da eklenirse, bu «istem yükselme mecburiyetinde kalan hava kitla si v e ayrıca yağış. miktannı artırır. Cephe sistemlerinin yağışına ek lenen yükseliş durumunun mey dena gelmesi, iki ayrı yağı; sebe binin bir araya gelmesine ve yağış miktarını yükseltmesine yardım eder. Diğer taraftan denizlerden g e len rüzgârların bol miktarda nem taşıdıkUn d a bir gerçekür. Bu, rüzgârlar düz alanlarda veya dağ lara yükselerek ilerledikleri zamanlarda meydana getirdikleri yağış baktmından farklılık gösterirler. Dağlara tırmanınca yükselme sonucu hava kütlelerinde soğuma ve dolayısiyle yoğunlaşma meydana gelir. Zira yükselen hava, sıcaklığmdan her 100 metred» bir derece kaybeder. Rize'nin topografik durumu, Ba tıya açık oluşu gözönünde tutulursa, hem deprasyon yağıslannda, hem de orografik yağışlarda artış görülür. Işte bu sebeple Türkiye'nin en fazla yağış alan merkezi Rize'dır. Yılda ertalama olarak merrekareye 2415.5 kilogram yagış kaydedilir. Bugüne kadar Rize'de bir yılda en az yağış miktavı I5tî6 se nesinde metrekareye 1599,2 kilogram, en fazla kaydedilmis yıllık yağış miktarı ise 1931 seneslnde 4M5.3 kUogramdır. Hoşçakalın Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina ve Elektrik Fakültesi Dekanlığından ASİSTAN AÜNACAKTIR Makine Eölümüne ve Elektrik Bölümüne Dr. Asistan alınacaktır. Müracaatlar 1/12/1973 tarıhine kadar kabu) eriilecektir. Adres: Karadeniz Teknik Cniversitesi Makine v e Elektrik Fakültesi Dekanhgı TRAKZON (Basın: 26594/9692) RADYO ISTANBUL 06.00 06.05 07.00 07.05 07.30 07.40 07.45 08.00 08.10 08.25 08.40 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.05 10.25 10.40 11.00 11.15 11.45 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 05.55 Açılıs ve program Haberler ' • Günaydın , '/•."• Köye haberler/ •• • Sabah müziği «' • Haberler ' .. ' ". • . Günün progr,amlan .' v Oyun havaları Çevremizde bugün * . Sololar , Mine Yalçın'dan türküler Üsküdar Musiki Cemiyeti Çalışırken rnüzik Hayatın içinden A. Şensoy'dan şarkılar Fflm müziği Haberler Arkası y a n n Aşık Daimi'den türküler Solistler geçidi TürkçC sözlü melodiler Beraber ve solo şarkılar V. Döğu ve arkadasları Haberler M. Şen'den şarkılar Orhan Avşar Tango Top. Türküler geçı'di Haberler • k Saz eserlerl 15.» 15.05 15.25 15,40 16.05 •1625ie.40, 17.00 17.05 17.35 19.00 19.30 19.45 20.00 Vf.55 20.15 20 30 20.55 21.00 21.15 21.30 21.45 22.45 23.00 2330 24.00 01.00 Haberler Turküler • Hafif Türk müziği Şarkılar geçidi Hafıf Batı müziği K. Mercarriıtlan türküler J923'ten 1973'e Türkiy* de eğitim Hafir müzit'*«•'*J1^tHaberler Yurttan sesler Çay saati , Haberler * N. Er söz'den şarkılar Hafıf Batı müziği M. Geceyatmaz'dan türMiler Çağın içinden Tatıl Akşamı için müzik Bir varmıj Haberler Türküler Beş plâk beş melodi T. r. Çelik'den şarkılar Haberler Türkülerden bi r demet Dansa çağrı Gec» için müzik Program ve kapenıs HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakultemiz Sekreterlığıne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir adet orta • lıse veya dengi okul mezunu, süratli daktilo yazabilen erkek memur »lınacaktır. (Askerlık yapmış olanlar tercih edilir.) lsteklilerin 29 Kasım 1973 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar bizzat Fakulte Sekreterliğine müracaat etmeleri duyurulur ELEKTRİK MÜHElSDİSt ARANIYOR Fabrikamızın, radyo lâboratuvarında çahşmak üzere, zayıf akım ELEKTRİK MÜHENDİSLERİNE ihtiyacımız vardır. Lâboratuvar çalısmalarmda tecrübeli taliplerin, askerlik yapmış olmaları gereklidir. '"<3Srüşmek üzere Fabrıka Miidürlüğünden randevu alınması rica olurur. *EL;•: 21 16 78 21 29 H RA TEL SANAYİ va TİCARET KOLL. ŞTÎ Aksaray. Namık Kemal Cad. No. 89 ISTANBUL RA TEL SANAYİ ve TİCARET KOLL. ŞTt. (llâncıhk: 4694) 9709 (Basın: 26679'9700) BÎLİMSEL DÜZEYDE HtZMET GÖREN Günün kitaplan orhan kemal • İKİNCI PROGRAM O6.5S 07.00 0T.30 08.30 00.00 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 AçUış T» program Çesitli melodiler Şabah mUziği KUçük konser Müzik demeti Sabah konseri 44.30 Oda mUziti . 15.00 Gençler için müzik • 16.00 Konser' saati 17.00 Çay saati 18.00 Akşam konseri 19.00 Solistler Topluluklar 20.00 Caz müzigı Miguel Rlos söylüyor 20.30 Senfonik müzik Çesitli müzik . 22.00 Günümüzün plâklan ve ögle konseri isteklerinız Diskoteğimizden 23.00 Gece konseri Batı sanat müziğinden seç 24.60 Gece için müzIJc meler 00.55 Program v e kapanıs devlet t TÜRK HIKUKUNDA LÛGAT ve İSTİLÂHLAR HlLMt ERGÜNET Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkâtipliğinden emekll Hukuk ve vakıf ıstılâh ve tabirlerinin eski v e yeni mevzuatımız hukümlerine göre tarif, tahlil v e mlsallerle izahını ihtiva eder. 500 küsur sayfa ciltli olarak 85, ; ciltsiz 75, liraö"ır. HlLMt E R G t N E Y : Serencebey Toknşn 21/8 Beşiktas Istanbal adresınden odemell istenebilir. Posta ücreti alınmaz. TÜRKİYE İŞİTME VE KONUŞMA REHABİLİTASYON VAKFI (TİV) NA KATKINIZI BEKLİYORUZ, Yardnnlar:TÜRKtYE VAKIFLAR YAP1 KREDÎ Bankaları ile VAKIK Merkerı: Tel: 45 0t»3 $ V VEFAT Şehıt Hasan Fehmi ve merhum Zehra Çetin'ın o gullan, Kahmiye Çetin'm eşi, Cengız, Teoman ve Tom rıs Çetin'in babası, Cahıde Urek'in ağabeyi, Neşe, G 6 nül Çetin'in kayınpederi, Cenk, Burak, Başak Tolga' nin dedeleri t PARKER iuink Cumhuriyetin 50. yüı için HİKMET ÇETÎN 23.11.1973 cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 24.11.1973 cumartesi günü öğle namazından sonra Hacıbayram Camiinden kaldırılacakür Tanrıdan rahmet dileriz. AtLESt Cumhuriyet 9712 V Aeılış ve proeram \ Haberler Incik ile Boncuk Müzik dünyası 19.36 Uzay Yolu «ölümlü Yıllar» 19.00 19.01 19,06 19.24 20.30 Haberler (Aytaç Kardüs) 20.50 Hava durumu 21.00 ö z e l eğlence programı Katılan sanatçılar: Rıza Silâhlıpoda, Beyaz Kelebekler, özkan Kaymak, Barış Manço, îspanj"ol santoı Adelı, Murat Soydan. 22.05 Televlzyonda Sinema «Jerry Lewiı Pınşütçü» 23.38 Haberler 23.48 Proeram ve kapanış. eııi çıktı Pontos Anadolunun Mllll Devleti KENDI UÇAGINI. fö KENDİN YAP stimlâk oluf yayıncv» ıçtıhatiı açıklamalı ürnekli gerekçeli Kaleminizi koruyon Mahmut Goloğlu MUliyet Dağıtım Ltd. ŞÜ. VEFATLAR İÇİN Kıymeüi hocalar ve duahanlardan müteşekkü cenaze merasim ekiDimiz bir telefonla emrinizdedir. Gazete ilâm ve umum muamelât için ayn ücret almmaz. Cenaze islerinl ıçletmemis deruhte eder. Acı günlerinM paylaşmz. ilgili mevzuat „, anayasa mahkemesinin r:) 2) agustosun yayın tarihli kaıarına gote tıatı 25 lita isteme adresi ve dağrtım: Batı,.ılı C.td No 54 Cağ.ıloğluİST Türkiye Demir ve Çelik Işletmeleri Genel Müdürlüğünden Karabük • Genel Müdürlüğümüz taraiından kapalı zarf usulü fle 23 kalem sebze, meyva .ve yunıurta satınalınacaktır. Bu işe ait şartname v e sözleşme örneği; A) KARABÜK'te; Genel Müdürlüğümüz' Maüzeme Ikmâl Müdürlüğfi, İç Alımlar Servisinden, • » •'• ' B) lSTANBUL'da; Taksim, Cumhuriyet Caddesi Doğupalas Kat i, No: 7'dekı Istanbul Mümesailliğiraizden, , O ANKARA'da; Yenişehir, Karanfil Sokak No: 30/7'deki Ankara Irübat Bürosu Şefliğinıiz'den, Ç) KARABÜK, BARTIN ve SAFRANBOLU Ticaret v« Sanayi Odası Ba?kanlıklanndan ? bedelsiz olarak temin edüebüir. * . lsteklilerin şartnsmemıze uygun olarak' hazırlayacaklan kapalı tekiif mektuplarını geçici temınatlan ile birlıkte en ge$ 4 arahk 1973 saiı günü saat 14.30'a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberlegm» ve Arjiv Müdürlüğün» Uvdi «tmeleri rica olunur. • (Basın: 26666) 9699 DEVLET ADAMI Tarih içinde devlet adaml a n ve nitelikleri; Yazan: Emekli Korgeneral Faruk GUventürk Dağıtnn: BATEŞ . TEL: 47 20 06 İslâm Cenaze İşleri NOT: Bütün muameieler i ş letmeya ait olmak üzere yurt ıçi, yurt dışı yurt dışından yurda cenaze nakU yapılır. GUnün her saatinds emrinizdedir. KÖMÜR MADEN SÖMA İ | AKAS I Cumhuriuetimizin Cumhuriyet Duneminde TURKMIZ4HI solzehitsrı8 h İIKGEMBERİİ (Çiçek Reklâm: 1621/9689) KAYIP T.C. Osmanh Bankası Lftleli Şubesince tanzim olunan $ 82 3.1.1972 tarih 309564 Bordro No.' l u ; $203 3.1.1972 tarih 309553 Bordro No.iu, DM. 915 3.1.1972 tarih 309562 Bordro No.iu, DM. İO 12.4.1972 tarih 309627 Bordn îo.iu döviz ahm bordroları r«yi olmuştur. Hükümsüztfür. ÎNTERTURİZM (Cumhuriyet • 9717} GONEN | ÇAN I Kalorifer ve | Sanayi Kömürleriİ İstenilen yere teslimg D e p o : Kuruçeşme Tramvay o Cad. No: 77 g Beşiktas Emirhan {? Caddesi No: 1 o Tel: 63 59 68 47 48 06 (Cumhuriyet • 9704) KAY1P Şebekemi v e İETT kavtımı kaybettim. Hükümsüzdür. tsmaü DÜLGER Cumhuriyet: 9716
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog