Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Kasim 1973 Dış habcrler Eban: Cezayir'deki zirveye Libya ve Irak katılmıyor BEYRtT önümüzdekı paouveyşın feransında, 6 ekımde başlayan n bütün Arap topraklanndan smger, Ortadogu savaşı sirasınzartesı gunu Cezavır'de toplan savaşın ortaya çıkardığı durum, çekılmelerı ve Fılıstın halkma da Sovyetlerın Mısır a nukleer ması ongorülen Arap Zırve Kon Arap Îsraıl goruşmelerı ıhtı meşru haklarınuı venlmesı yo savaş başlıkları gonderdıklerı feransına, Lıbya ve Irak dışın malı, Fılıstın sorununun çoztı lundakı şartlarmı hıçb*r zaman konusunda bır bılgısı olmadığı iki taraf da, 15 Arap ulkesıyle Fılıstın mu ve ozellıkle son savaş sıranı belırtmıştır kabul etmeyeceğı kanısındadır sında gorulen benzerı gorulme Başkan Sedat ın ateşkesı kabul •Kurtu us Orgutu katılacaktır Bırleşık Amerıka Savunma Ba 1964 yılandan DU yana yapılan m ş Araplararası dayanışma ko etmesım havretle karşılayan Su kanlığı kavnakları ıse, K'ssınarasında nuları goruşulecejctır. ların altmcısı olan bu zırve top nve Dev et Başkanı Esat ın bu ger'ın bu ıddıasını kabul etmelantısı şuphesız kı Arap hukum Surıyenın, konferansta bütün nedenle, Arap ordulannın her mekte ve Sovyetlerın Mısır a da ve devlet' başkanlarının bariş goıçın nukleer yeniden doğal onemlı toplantısı olacaktır en Arap ulkelennm tum olanakla turlu ıhtımale, hattaaşın ıstek «Scud» fuze]erı getırdıklerını sa vaş başlıklan ırıvla savaş alanındakı ülke'erı, ruşmelerı Israıl'ın Nıtekım, Arap devletlennden janı Mısır, Surıye ve Urdun'u lerı yuzunden suruncemede ka lerı surmektedırler. ılk kez, yıl sonundan once, ıkı desteklemelerının gereğını be lırsa çarpışraaların yeniden baş Kaynaklar, Mısır'a gonderıengel lamasına bıle hazır olmalannı buyuk ttevlet ve Bırleşmış Mıllırteceğı tahmın ed.lmektedır len savaş başlıklarınin, Mısır ısteyeceğı sanılmaktadır. letler hımayesınde açılması muh Şam hukumetı, Îsraıl ın yem lılara teslım edılmedığını ve Bilgisi yok temel bır banş konferansı ko saldırılara gınşeceğınden ve Sovyet subaylarının denetımı olmasını nusundakı tutumlarını belırle Tel Avıv'ın, Arap ulkelennm Is Öte vandan, Bırleşık Amerı altında tutuldugunu da ılerı sur melerı ıstenecektır Zırve Konraıl kuvvetlerının ışgal etıkle ka Dışış'erı Bakanı Henry Kıs muşlerdır (a a UFİ) amaçlıyoruz,, Arjantin'de Ford Müdürü BlRLEŞMtŞ MİLLETLER îsraıl Dışışlen Bakaru Abba Eban, ABD Dışışlen Bakanı ile üç muhahzı pusuya Henry Kıssınger ıle Ortadogu ba r ş konferansımn açılışı ıçın one surulçn tavsıyelen aynrıtılan dusurulerek olduruıdu ile ıncelemıştır. r Tokyo'nun yeni Arap yanlısı siyaseti kimi Japon iş çevrelerini kuşkulandırdı PARIS «Le Monde» gazete sınde çıkan bır \azıda, ToW>o nun jenı Arap taraftarı s.jasetı nın bazı Japon ış çe^relermı endışelendırdığı kajdedılmekted^r Yazıda bUBİarm, ozellıkle B^rleşık Amerıka'da Yahudı şır ketlerınm mısılleme \apmaın aan korktukları belırtılmıştır Gazete jazısına ozetle şojle de% am etmekteaır «Petrol bunalımuıın jarattıgı kotumser'ık, Tokjo borsasına \ansımıs ve Çarşamba gunu fı yatlar bu \ıl rekor kabul edıle cek oranda duşmuştur » Ote vandan «Fıance Soır» ga zetesj de. Japonjanm OrtadoSu snasetı adlı vazi'inda, «Japonya teslım oldu» demıştır Gazete, Japonjanm bu tu»u munun îsra.l ıle ılışkılerın ke «ılmesıne \o\ açabıiecegını ve bı.nun Japon' a kamuojnı tara fından hoş karşılanmayacak bır hareket olarak kabul edıldığını belırtmıştır Politikada sorunlar Detente oyunu Ergun BALCI on Ortadogu buhranının, yakmdan incelendığınde, lfa süper devlet arasmdakı ılışkılerde de ılgınç gelı^ıme vol açtığı gorulebıhr Sov\et Rus\a ıle Bırleşık Amerıka, Ikıncı Dunya Sa\aşındai bu %ana Berlın Kuba Vıetnam gıöı onemli krızlerde tehlıkelı bıcımde karşı karşrja gelmı?ler dunja korkulu gurler geçırmıştır Bu buhranların hemen hepsır.de Moskova gerılemış Kremlın jonetıcılerınuı ılımlı tutumu gergınlığın atlatılmasında onemlı rol ojnamıştır Kuba buhranında Kruşçef Sov%et fuzelerını sokmuş, 1970 Urdun ıç savası sırasında VVashıngton'un Kremlın e sert u\arısı uzerıne Urdun'e gırmış olan Surıje tanklan gerı çekılmış, nıhavet Kuzey Vıetnam lımanlan ABD donanmasmın ablukası altında mavınlanmış durumda ıken ve dun>anın So\»et donanmasının bu mayınlan tem zlemesınl, hıç olN ı.ıazsa non'ın Moskova zıyaretmın ıptal edılmesını oekledığı sırada ABD Başkanı Sovyet başkentmde Kremlın vonetıcılen tarafından karşılanmıştır Son Ortadogu sa\aşmda ıki super devlet tekrar tehlıkelı biçırıde kar<=ı karşıva geldıler Fakat bu defa ılk *ez Sovjetler Bırlığı dunia çapmda bovutlara enşmek eğılımmı gosteren bolgesel bır karşılaşmada Bırlcık Amerıka'dan daha kârlı çıkmıs, ya da Washıngton u kendı doğrultu^una suruklemıştır Vıetnam buhranı «ırasında Sovjetler Bırlığının ıçıne düştüğu duruma bu kez Bırleşık Amerıka dusmuş'ur Washıngton, K'emlm ın Kuzev Vıetnam'a sağladığı desteğı daha ılımlı duzeve mnırmek ıçın «detente» sılahını kullanmıs bır %andan bu u'keyı tar'bm en sıddetlı bomDardımanları ıle ımha ederken ote \anaan MosKO\aya ze\tın dalını uzatmıştı Detenîe ın bozulmasım ROZP alama\an Kremlın bu dalı *abul etmi"=, Kuzev Vıetnam lıma T I ^BD donanmasının ablukası altında ıken Nıxon Moskova da sıcak bır şekı'de karşılanmıştı «New York Tıme«» gazetesınm unlu vkzarlanndan James Ee«ton, Kuzey Vıetnam ın korlru ç bombardımanları sırasında «Nıxon. Vıetnam savaşını bıtırmek ıç:n Kremlın'den vardım beklıyor, bu bataktan ancak Mosıcova'nın ^ r d ı m ı ıle kurtulabılır» dı>e yazmıştı Reston'un «ozunu ettığı vardım, Moskova'nın barıs masasına oturması ıçın Hanoı\e baskı yapması ıdı Kuzey Vıetnam'ın banş antlaşmasndan az once yayımladığı bıldırıden Hanoı'ye bu baskının >apıldıgı anlaMİmıştır Hanoı bu bıldınde «odün verme polıtıkası» nı kınıyor ve «bazı sosyalıst ulkelenn kendı kısa vadelı çıkarlarını, dığer memleketlerdeki devnmcı nareketlenn ustunde tutmalarından» yakınıyordu Moskova Vıetnam bu'ıranı sırasında detente'ı kurtarmak ıçm Hanoı'\e gosterd:gı desteğı daha üunlı duzeve ındırmek zorunda kalmıştı. S Abba Eban, îsrail ın Mısır ıle ateşkes uygulaması konusunda yaptığı goruşmelerde kuvyetleron L dağıtılması konusunda bır anlaş t maya varmaya çaJıştığını, îsraıl' j In, laıvvetlerının Suveyş kanalının Batı yakasından, Mısır kuvvetlennın de Dogu yakadan çekılmelenra. ve kanalın ıkı taraf arasmda yeniden bır doğal engel olmasısı amaçladığıru soylemıştır. Abba Eban, Îsraıl in ateşkes uygulamasına ılışkın onenlerıjle yapılması ıstenen banş konferan sı konusunda oncekı gun BM Ge nel Sekreterı Kurt Waldheım ıle de bır saat 15 dakıka suren bır goruşmede bulunmuş ve bunun ardından bır basin toplantısı du zenlemıştır. Abba Eban, ABD de son derece onemlı ıktısadı ve tıcarı çevrelenn kendısme Taponya nın Arap egılımlı tutumunun Amenkan Japon tıcaretmı bozacağını soyledıklerını, kentbsırun de, «Bunu bana soylemeyın, Japon •vetkılılere duyurun» karşılıgını \erdıgtru kaydetrhıştır. (a.ip)ı BUENOS AIRES A/jantın'm Cordoba. şehnnde Ford otomoDil cılık şırketının mudurlerınHpn bı n ve uç rnuhafızı pusuya duşuru lerek oldıuulrnus.lerdır Ford un bır sozcusu tsralından yapılan açıklamava gore, olay Cordoba şehrının dışır,da meydana gelmışür On bes kışı uldukla n oğrerulen gerıiVa boş bır brsada pusu kurmuşlar ve Ford un dıngll ve mıl fabrık"ı Trsnsc.x'ın Muduru John A'bert Sw ınt ın otomobıhnin jolunu keserek ma kmelı tuf»kle ateş açm.şlardır Swınt dernal olı.uş, mol am sra basmı •zlsm^kte olan oto»ır.liıldekı m ıhafız'ar da •»erıllalarm kurşunlaı na hrdef olarak can vernîişlerdı Poiıste.ı yapılm aç'Uamava RO re, gerı"3İann «dljırıya jcı,aklenramui g / vaşartıcı bo^ba ' e uyuştunıcu 'laç kullanma>ışhrı j Swıntı kijırıniK ieğıl. o!du mek amdcıyla h^t^cet eı'ıklcnı goa termektjjir. ABD endişeli Japonva nın Îsraıl îîgal ettığı ^rap topraıîlaruıdan çekılmıje ceıc olursa Japon\a ıle îsraıl a rasındakı ılışkıler'n jenıden goz den geçmleceğını açıkla\an son bı'dırısı Atnerıkan hukumet çev relerınde ha^al kırıklığı ujan dırmış, Öununla b.rlıkte bır «surpnz» olmamıstır Bılmdığı gıbı, Suudl Arabıstan Petrol Bakanı Yamanı Japonya'nın Araplardan petrol almak ıs tıjorsa «tarafsızlık» sı>asetını terıcederek Arapların janında a çıkça ver almasını \e hatta da htı ılerı gıderek îsraıl ıle olan dıplomatık ıhşkılerını kesmesını talep etmıi, ancak ABD Dışışlen Bakanı Kıssınger, Japon Başba kanından Japonya nın bo\ le bır \ ol tutmamasnı ıstemıştı Ja ponların gınştıkler. son hareket Yamanı nın ultımatomunun, Kıs smger ınkjıden daha etküı oldu gunu orta\a kovmaktadır SELDA BtLKAN AVNİ CÇAL 22.11.973 Fenerbahçe Geçen nv; ıs a^ında Ford Çırketı, kaç ...an bır sr'k' l l c uu AU tarmak ıçın bır mılyon dolar fıdye odem stı Gerı'laiır dana sonra Ford Ş '"kctı.uı bırç^k vetk.üsını daha k^çır.nj''i ptîiıaaı''!arını soyley rek, ş rketı dehstte duşuren tehL'ler sa.urıuu!,.dfcı 9711 (UP1), Cumhurıyet Cumhurbaşkanı Papadopuios (Fransız karikatıirü) İsrail'ln tepkisi Îsraıl kavnaklan ıse Japon \arun îsraıl e karsı takındığı tu tumu «aşın unsurlara» prım ver mek olarak mtelendırmışlerdır Îsraıl resmı makamlan. 20 yıl danberı tarafsızlığmı korumakta olan Japonja'nın «boyle bır şan taıa bo%un eğmesme» akıl erdı remedıklepını ıfade etmışler, Ja remeüılılerını ıfade etmışlerdır (ÜPİaf p ) | TESEKKÜR Hadıye Akının kıymetll eşı Gonül, Gulser, Gülerın bıncık babalan Mardın özel Idare Mudurü MEHMET AKIN'ın am olarak yakalandığı aastalık dolayısıyle kaldırıldığı Bakırkoy Norolojı klınığınae yapılan tedavı sırasında Baş hekım sayın Faruk BarJlken, doktor ve hemşırelerın butun gayret ve ıhtımamlanna rağmen kurtarılamayarak 17/11/793 Cumartesı Allahın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesme ıştırak eden, evımıze kadar gelen, telgraf, mektuplarla buyuk acımızı paylaşan dost, ahbaplara özel Idare, Mıllî Emlâk. Türk Tıcaret Bankası amır ve memurlarına ayn ayn teşekkü re buyük acımız manı oldugundan bu borcumuzun duyurulmasına sayın gazetenızan tavassutu rıca olunur. Esi ve çocuklan : Cumhunyet 9705 Son Ortadogu savaşında ı^e bu kez Nıxon Kıssınger ekıbı kaderlerını bagladıkları detente ı kurtarabılmek ıçın tsraıl'e desteğı hafıfleünışler, bu ulkeye odun vemıesı ıçın baskı yapmışlardır Sovvetler Bırlığının Oıtadogu'ja asker gonderme tehdıdı uzerıne gerçı ABD bırlıklerı alanna gpçırılnuştır Ama hemen ertesı »run Suvey^ ın batısındakı T«raıl odusunun ılerleyışı durdurulmuî, tsraü komutanlan hıç hoşlarına gıtmeyen ateşkes karanna uymak zorunda kalmışlarHır Ortadogu savaşı ayrıca Moskova'nın prestıji ıle dıplomatık nüfuzunu da vukscltmışür Nıtekım 3 Mısır ordusunu son derece krıtık durumdar kunaran Kremlın Arap dunjasında olumlu tepkı uyandırırken Batı Avrura da da ılk kez bır dızı gozlemcı barışı korumak ıçın bolgeye ortak bır ABD Sovyet kuvvetı gonderıımesı fıkrınr vatkın cojrıtnuslprdır Bo\lece ABD'vı tsraıl'e basıu ^apmaya zorlavan \e batılı muttefıklerı ıle arasını bozan savaş, Moskova'nın sıjaset «ahnesınde ağiFlığını daha guçlu duyurmasına yol açmıştır Ikıncı Dunva Savaşını izleven ılk on yılda. Sovvet Rusya'nın temel hedefı Bırleşık Amerıka ıle arasmdakı nukleer mesafejı kıpatmaktı Bundan sonrakı donemde Sovnetler Bılığı donanmasım hızla gelışhrerek ABD ıle dunva çapında rekabete gınşmış, Washıngton la once Akdenız, sonra Hınt Okyanusunda boy olçuşmeje başlamıştır Bu rekabete yeni ve değışık bır nitelık kazandıran deten'e'ın henuz emekleme devresınde, 4 yıl once, Henry Kıssınger ABD ıle Sovvet Rusva arasında nukleer parıte (eşıüık) ılkesını kabul etmıştır Bu, Sovyet Rusv» açısından bır dıplomatık başarı ıdı Yıliardır >etışme>e çabaladığı rakıbmı sonunda jakalamış, nukleer ^!ar da onunla eşıt duzeye erışmıştı Dttente o>ununun ıkmci raundu ıse Wa<=hıngton'a gıtmiştir Pekın ıle Moskova arasında ustalıkla oynajan Bevaz Saray, Kremlın ın vardıfnı ıle Asya'da savaş^arTsıyrılmıştır Hanoı Sovvet yonetıcıierının daha ılımlı tutum takınma tavsıvesıne boyun eğerek ban$ masasına oturmuştur Detente'm Ortadoğuda yer alan uçuncu raundundan ise şimdılık Sovjetler Bırlığı kârlı çıkmış gorunmektedır. ABD Israü'e baskı yapmak zorunda kalmış, Tel Avıv goruşme masasma ohırmuş 3 Mısır Ordusu Moskova'nın mudahale tehdıdı ıle çok kotu olabılecek bır sondan kurtulmustur Detente ovunu devam etmektedır Dunvanın dığer ülkeleri ıse daha bır sure bu oyunun seyırcısı olarak kalacağa benzemektedır VEFAT Şazi\e Yarkın'ın kıymeth eçı Ulgen Yarkın sevgılı babası, Özçetın Kokyar'm kajınbabası, Yaprak Kokvarm dedelen Kokv ar'ın Damla ve TCJ3J5 Muhasebe MUfettışlığlnden emeklı Zahit YARKIN 23 111973 günü vefat etmıştır Cenazesi 24 111973 Cumartesi Bünü Hacıbayram Camilnda kılınacak öğle namazını müteakıp Cebecı Asrt Mezarhğındakl ebcdi istirahatgftnına tevdl olunacaktır. AÎLESÎ fRekmar 52/739714) VEFAT Basansuıı sürekli kılmak icin o'mı Leni ders yılı başlarken, on bınlerce annebaba gıbı, sizin de yureğınız çafpı\or . ' TJmutla ve haklı bır gururla. Ve ıçınızde coşkün bır dılek: " B u >ıl da başarılı olsa!" Mey danLarousse Buyuk Lugat ve Ansıklopedi, 'uç büvlık*eseri • , bır ara\a toplayan dev bır eserdir. Her bırı LOOO'so\fahk 12 cıltten olusan Mey danLarousse, 500.000 ayn Okul sıralarının ıleri basamaklanna maddevi, 52.000 resmi kapsamaktadır. \ukselışmı takdırle ve ovunçle'izlerken, Mey danLarousse, dev bır dunya, MeydanLarousse'la odullendınn onu... Turk \e lslâm ansıklopedisıdir. Türk dılımn en buyuk sözluğüdür. Hem oğrenım ha>atında, MeydanLarousse, her aydının hem de daha sor*ra, surekh bir her zaman eliıun altında bulunma** bılgı donanımı ıçınde bulunması, • gereken bır bılgi hazuıesıdir. he'p başarılı olmasüçin! Y, ile ödüllendiriıı! MeydanLaraıısse aııLaroımse nedir? Vehbi Koç'un eşi, Semahat Arsel, Rahmi M Koç, Sevgi Gönül ve Suna Kıraç'm anneleri, Nusret Arsel, Çiğdem Koç, Erdoğan Gönül ve İnan Kıraç'm kayınvaldeleri, Adile Mermerci, Emin Aktar ve Melâhat Çubukçu'nun hemşireleri, Zehra Kütükçü'nün gelini, Mustafa, Ömer ve Ali Koç'un babaanneleri, şımdı 12 cılılık komple takımlar halınde salışa sunulmaktadır. Bu\uk kıtapçılarda . Prfm 1000 lıra \c\a a\ı'a 150 lıra taksılle' SADBERK KOÇ Hanımefendi 23 Kasım 1973 Cuma günü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 25 Kasım 1973 Pazar günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden alınarak Zincirlikuyu aile kabristanma defnedilecektir. AİLESİ NOT: Çelenk göndermeyi arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağışta bulunmalan rica olunur. MEY DA\ üazeterilik ve Neşriyat Ltd. Ştî. Sultanmektebı Sok. 23 25 Cağaloglu İslanbuT (Manajans. 3222/9688) (Cumhunyet 9718)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog