Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Kasım 1973 nce sağ ne demek» yanıtı Turkıve ıçın açık Sıyasada ozgurluğu kısıp merkezn 't çl bır uygulamadır Ekcnomıde, uıetım su reeımn vQratım \e ondan vararlamm evıelermde halklastırmada kıs da\ anıp, halk kaynaklarını zumresel gruplar tekelinde ıslet medir fnsanlar gruplar toplum k«sıtleri \e sı fları arasındakı sosval bag ve ılışkılerı, bu ka*egorilein «o«val bağımM^hkları ve b^r > gereksınnesı konu^uncfa aaraltıp bunların lçırde kuvvetlılerı, zayıflara egemen kılmadır Kult ırrîe in«amn moral \e entcllektuel ge ış ıti'Snı çağdaş bılımsel verılere gore kurma\ı ge\ sek tutup. agırlık rrerkezın metafızık \s eskıl (arkaık) aeSeMere kavdırmadır O Olaylar ve goiüşler Sağ Hükümet Aykırılığı Prof. Bahıi SAVCI blr yonetîci !rade ıstıdadı getırmedıu pek açık tır Bunun tersme 1973 seçımlen ovle bır ıra de\ı bellrlemışUr a, onu da şo\le gosterebüı rız ke=ımı tarm burjj\azısı, toprak ağaM te'eci sernave denmıjtir Fakat, gıderek bıuuk tekelci «ermaye, otekı gruplar n ekcnomıde daia belırgn bır ^a tılma ve bo'u^me pa\ı ı=:teme':ınl hazrnedeme me\e ba=lamiftır Demırel ı de kendl vanma suruklemıştır Bovlece D»mirel ushıbunda bır bCyuk ser ma\e egemenlıgı gpl m ştır ^^pa bu dururı AP koalis>onu içındekı bır bn'umu memnun etmemeve de ba^lamı,tır Bunlar DP vı kurmuşlardır , Bu^uk sermînenın tekelcı kes mmın \P içındekı egemenhgınden, daha kucak sermave crupları, Anadolu tjccarı ve kuçuk «ana\ıcı^ı kendi gel«»ceği ıçın kor^jlar ku=kular du\ma\a ba^lam «=tır blr «ure sonra Bıınlar kurtulu^u zumrec IIK kapıtalızmı gutme\etek olan ter^ıre ekonomıvı halkla«tırma ı'e taban «ınıf lara doğru kajdıracak olan MSPu varatmada bulmuslard'ır 1969 dan ^onra doîan bu durum Derr rel'ın buvuk sermave politı^asının bocalamas ev re dnı açmi'tır Bu ooca'ama karEaŞo'ığı, 12 Mar* once^ı aurumu varatmıstır Ve ondan rta ı2 Martın kend M doÇmu«lur 12 \îa't Demırel'ı kenara fkui.f fdkat bertaraf edememi'tır Çunku bıuuk crınıne nin »ekelcı kesimı gi'.cunu surdurmüştjr Övle kl, bu kesim kenara çektığı Demırel ı Parlamento çoğunluğunı n basında bırakmakta devam etmıîtır Ve bu kanal ıl<» de, Aravnsa\ı, bundan «orra gutnıevi du^üna'uğu sermave ta tşte tum bov le olan olacak olan va da herhangı bır «ıvasa! kombınezonla boyle olma\a ıstıdat kazanacak olan blr hukumft, bu m telığı ve ıstıdadı oranmda sağda bır yer alır Bu da Turkıvede 1973 seeimlerine kendl lçln dekı olçuler oranında, avkırı duşer Burada bız boı le bır sag a^ımın dun a dakı genel gıdı«° Turknede de lt*ıhat \e Te rakk den beri devletın, ve ozellıkle Mustafa 1 Kemal K u u ı ı M' lne«ınd*n oerı Cumhurıje tın aradığı genel yone avkırılığımn kokerunı, rıed'enınt na=ılım anlatmavacagız Yalnızca ar tık .sağcı bır sıva=al ıktıdarın» 1973 seçım ıradesıne terslıgıne ısaret edeceğız Yıne burada, çağdas riev letın modernlesme surecınde sagcı a< m ve < vasal ; kurumlaıın na^ıl gozden dustuğunü, nasıl •gerçek>ler alanırdan kavdğııı cıddı du^un pcîamlarıvle po lı iKacuann •=agcı ı^tıdar» felsef^sı ılen surmekten «sagfı ıkt'dar uv eulamaları» onermck ten na~ 1 utandıklannı belırtemev ecegız Yal mzca ekoromıvı halklastırmd sıva«avı ozgır leş'ırme, kı= ler gruplar so5 al kesıtler sınıfI?r ara<ı üıskılerı adaletle'tırme dev leti de, bu tum ıslerde duzen'evıcı v ere getirme raaıkalu mırın TurKivemn en sıdcfetlt bır gereksınme«ı duruTuna geldıgım kanıtlavan son seeım ıra desı •carsısında, bır saacı koah^vonu gereksız ve terrelsız kıldıgma dokunacagız Bov le bır radıkalızm gereksınmesı karMsında, bır sagcı koah^oru Tu kivenin basına bela etmedeki tarı ısel tcr>=lıgı ı«aret edeceğiz 197"1 un en =eçkırv en belirgın irade«ının =ağ kaıidt lelsefede ve sı\asal dusunde o acak olan Haklastırma, Özgürlestirme Artık de\let j onetıci irade«ı: ekonomiM tekelcı <erraaıe\° bmkım saglama olaM duru nuna sokma ırade>=ı olmavacaktır Daha çok onu halı'aştırma «nasjı, ozgurlestırme, sosjal üışkıleri de adıUestırme iradeM oiacaktır Evet bır "=a5 hjkumet 1973 koşulları lçlnde Turkı e'n n E°neT" perek'inme'sine ter=tır Bır sagcı joreti"i irade Turknedekı dcmokratiK gelı^lm «urecıne, «o \sl u\Enısim olsu«una \a rıt %erefok bır ırade değıld'ır artık O de\ et r ^ onetıci ı adesı < ma ^orumlulugunu \e \etkı • > sını ^uVlonıp tas ma gucunu go^'eremez artık Bu \argı 1969 «eçımlerlnden bu \ana olan gelişim dururaunu gozden g'çırınce ve bovlece 1973'ur nc verdığım analız edmce açıkça gozu kur Soyle kı: 1969 seçım en, Turkı\e\e buvuk sermave gudumunde tekelcı bır «ana\ıleşme \e sagliK kazanamaTiıs bır bujumeaen ote=ını get'rrr»mi'îtır AP serna%enın turlu kesımlermı tem sıl eden bır koalmon olara> ıkndara gelmiştır Içlıule te celcı byvuk serma\e tekelcı olmayan sanaNİ egalimlerl, bır aradacfır Hatta daha gerı \ ! ılkel «ermaye grupları da bu AP çorba«ı ıçındedır Bunlara Anadolu «ermaveclsl tuccar hakkumune elvenşh kılacak yumuşatmalara uğratmı^hr. Avrıca Demırel'i, otekı sermave gruplarım yenıden elde etmeve gorevlı kılmıştır 1973 seçimlerine glrerken, bu grup, ekono mıyı, sıvasayı, voretımt v^ne kendi gudurru f alf na kovacak bır ıttı akı varatman uzere caba go=ternıştır Anıa 197j seçmen ırade=ı bu volda bır v onetıcl ıradevı Turki' e rın oaşına musa lat et mev ece,j nı behrtrr.«'ır 1">73 bu gubu ovle u'alamı>=" ki onl?r dan knlav kolav bir *ag kOalı^von hıle doga maz hale getırmlstır Bovlelıkle 1973 seçmen ırade=ı ancak «u '•ıtrhktekı bır bılesiTiı ıktı n 7 d"~ ; a i e^linvı ^ ^ ^ T I ^tl " deneıî gee kr Tekelchğe ^<<rşı olan, tekelcı sermavenın ekonon ık ve dola\ ısıvle ' asal tahikku rrunden kor^anları ko^uvacak olan so«val uw ni'im ve demnkıatık c~li.ni ^avasıiı bnns vo ları ıçnd» kanallze edecek olan sermave ıttı fakının bu uk oa^lnrının hem lttıfjk dı=ında hem de ıttıfak ıçınrie kurdukları zumresel ta hakkurrden kenli geleceklen ıçirv kokanlan koruvacak olan 4ır bliesım Bir Enerji Mascılı * r^arog'u °=k çaglardan bsn, evreCıcleıCL enerjıcten yarar snmak vollarırı bulmava "Vonelnııştır Uvgarlık bır bakımd ojgadak! enerııden vararlanııa larıhıdır Insai dogaaa ı 1 = erı aen vjrarlının?k t,ın (,tsıtll 1 a»et vaptı Havaaa ^xJı enerji>le gemııenn \elkenierini dolauıdu Decırmpı e ' ^ Kar.nt ir n cevıfn ru/5 '1 eknı=Kİ k u o»Jt a A^ı^ula ct kı ene ını 'an* 1 dolrplarU oplon hi'Tie re \( ne 't, Ht>vanlar teıl ve ederels ha\v?n cçerıı<îinı kul'andı Bir frenk tariîıç Mnt eo'e nvr u o i T i dogın? u=tunluırıı taıım ışleîinde at Killanrrasldır ÇurtvU atm .erp<]is' hkuzden çok diha fazladır Do^u'u ın«:£i , atı yalnız sav&şta cull=nrı s tar ın işlerırden ırak 'utiıuştur Çc<v e*ıs.< çaglardan btı 'ekerlsjh cat eden ınsar çeşıtlı >ıavvan.an aîabaya koşaıak >enı ulukla'a >öneldı hava^tpn b^rısa dek çesrt çe«='t araba ton urr îale'inde kullanıidı bıalvah Arsımet srunesttekı enerjıjT avnaıarla dusman dorarmasına var«ıt£rak gemılennı va^n GltaPsteKi enern v,al* z A^ımetm anıatLnna raramrorau k>' Bıtkn=r c me^'en eelen eiem '«=ın .rı'le boy atıjorlaroı Kıraz ı.neşle kızaruor bugday °u^eşl« ararıjorüu Bahaıda iç°klenn patlaması vazda ne%vaların olsrar.ıaşması gnne^ înernsi savesındeycıı (june^ sulan 'buharld'üırıvor grkvaızüııu kaplavan bulutkır yagmurla \ere mdıkre bi'ıcıler bov ftıyorou Insan durmııyorda çoktpn dfsı keşletmış odunlarda jnzlı enerjıvı haıekete geçıre ek .sınmavı saçlamıştı a>onr» aradan \a2v1llar şeçrrus ınsanftğhı bu ke? de suvun vapısırdş gızıı enerııvı bas^a bıc mlerde kullanmak jcıunu aramıs buharlı taşıt ve araçlan bulmustu. Buhar donemı başlam'Stı boylece \rclından petrolaekı enerjiyı topluTi ışlennde tüilanmak olanaKİanna vonelmıstı ınsan Petrolde azlı duran enem Nudan f?zla\dı v d a h a \ » ınsan rnadd*de sıhıılı bır »neru ı keşfetmıştı. Kıtlenm ° z nde aıtı »e eksı ku'upl«rı arasında bu akım dola1 şıvoıdu Elektrık eneıjısıvdı bi' Insano^lu elektrıkle ısındı, a^dmlandı tasıtları vuıuttu, fabıkalan î'lettı Ama duımadı ınsrftıoSlu evrcnı don,atan kıtlenm gızı pe< nde ko^raktan vo'ulrradı ^'omıı parçalajıp a'om enerjısı= ne el kovdu Ovlesme bır guç v?ıdı kı bu tur eoenıde, bır elde kntlen u'keleu >ok edebıhvor, uzay tağım açan sıhıılr anahtarları elınde tutuvordj Inşanoğhı hır«lıvdı, dunvann dort bucsğında enerji doğuıan ne kadar cısım varsa heps ne el kovmak uğrunda vapmıvacagışev voktu Petrol neredeve orava ko'iıvor komur neredev=e cravı ısgal edıvordu Enenıv doguran, va da ıleten madenlem peşındevdı Buhan, elektr el petrolu atomu kullanmasını herkesten once ogrenen ve bılen Baülı ınsan, dunvay\ avycunda tutuvordu Buna karşılık vok^ııl ve bılınçsız kalmış Doğjiu ınsanlar da vava« vpvaş kıpırdad lar Petrolse petrol demır=e dcmır bskırsa bakır kotmırse kornür gaz=a ga/, ne varsa ulkelerınm toiragı alt nds kendılen kıllanmak ıstedıler Kfm aklım ve emeaını kendi toprağını vvceltmek ıçın kullanabılırse o ınsanca yaşanfıak olanaklarını buluyordu. kım bıunçsrc ve bılgısız, kahr=3 o somur jlujordu En eskı uvgarlıkların beşısı Anadolu da boyleydı Anadolu nun petrolu boraksı bakırı >abançımn elınde, vonetımınde. denetunmde elursa *Bız "Vnadolunun sahıbıjız. dıjebüır ırfiydi Anadolu'da > aşavan ınsan' • Anadolunun snlanna .b»railar kurmak elektnk uretm"k, petıolunu çıkarıp antmak lınMtındekı gızlı enerjıvle çsg Jiygarhgına ulaşmak Anadolu ınsanının elınde değıl mıvdı7 Butun Anadolu degerlerı, ne bır kısının ne bırkaç kısıöen kurulu oz«l ortaklığın ne de yabancınmdı.. Butun bunlar Anadolu halkjnındı. I Ancak Zaman Yitirtir! î te 1973 <;eçm»"n ı ade«ının b ı *v b"l r gi'l karşısında, Demırel Bozbevlı mra^ırr'e 1 bır hukı mett»n soz etm°ve cereksınme ve gerek kalmamıştır Er e oldug ı halde hır sdC koalısvon kom b'ncmu arar~a.tan v a/serımiP'n «t r Ama blr sağ kmhsvonu du";ıınm"k SPÇ m tn «ratıo»suna veri'lavısıvle tarıhın ?k mi'a r? duşiıek oıur Seçmen o?îurlukçü halkçı > a rışçı bır bıl"= mi SL.'un uzerine çıkarmışti' Çunku ozgurlulru halkçı batışçı s .ımın ae diğinı kavramıştır Çunku, ozcurlukru halkçı barı^cı a m adıl olan «ratıo»va uvgun' olan W ranhın akımma paralel ol»n bır ekonomik bu vumeM ona sıınrruşt *r Ovle î"» fjrkıvpve, bovje "blr ek«en uze rınde kuruıacak b4r = ' a^al 'ktıdar gerekır Bundan otesi, l^met Paşa nın Stınav için sov edit,ı gıbi, s'mdlye kariar vaptıklarmdan fa/la «ın getırme\°cek o vnptıklarını bir çe^ıt yin° lemeden ılerı gid"mev ecektir Ve, Turkıye ın cak zaman vıtlrmıs olacıktır T BU SUSKU NEDEN? OKTAV AKBAL Evet Hayır Aslında Atatürk'e Düşmanlar uvuk kurtarıcı butun vaşsntı»ında ogretmenlere çok defer vermış onla'ı kendl ulkusunun en buyuk v ardımcısı ve gerçekleştıncısı olarak gormuştu onun ıçın okullan sık «ık zıyaret etmış. oğretım kadrosunu her fırsatta ovmuştu Daha kuçuk yaşta, kendısını vetıştıren oğretmenleıırı hıç unut mamış. onları daıma buyuk saygıyla anmıstır Selânık te bır oğretmenm kendısıne taktığı «KEMAL. adını kendi oz adına ekle verek, omrunun sonuna dek «MUS TAFA KEMAL> olarak anılmavı ıstemesı O nun ogretmene verdığı değerın en buyuk belgesıdır. «ln«an n bu duııvada çekınecegı tek yaratık ınsandır » Alontaıgne'ın bu «ozunun dogruluğu sık sık ortava çıkı\or Özell k « «on frunlerdr ıç v e dış basında gazete\e gon • derıler mektupıjrdi anlat lan v a«am ojkulennde Havvan başka oır havvana ıÇkence vapmaz daha doğrusu ıskence dı ve bır evlenı bılnıez Ama ımaroglu kendl benzerıne ıskencenın her turlu»unu vapar, bılımın en ılerı araçlarından ya rarlana'ak Övlevse nıve korknalı kurttan, kaolandan avıcan •sırtlandan gergedandan, ınsanlardır, kendl benzerımızdır korkacağımız'. 12 Mart tan bnkaç av orcev dı Bu sutunda Ankara'da bir Sıvasal Bılgıler ogrencısme japılan elektrık işkencesınden soz etmıst m Yolumu kesen blr ananın bana anlattıklarını vazrrıstım Garıp bır eğılım, kotu bir gıdl$ başlamak uzerevd Korku fılmlennden tamdığımız elektnk ışkencelerı, daha bjşka ınce vontemler bızde de kendını gostenvordu Yenl heves tehl kelıdır her zaman, bakalım nssıl oluyor bu ış, ne k?da etkııı o'uvor, na<!il bağırtıvor7 Sanıklar ışledıklerı ışle medıklerı n° kadar suç varsa, olabılır^e, hemencecık ıtıraf edecekler mı' Babadan kalma \ontemler mı voKsa Batı nın l^kence uvgarlığmın araçlan mı daha ustun daha baskm' Bızde de bojle bır ejflım başgo^termıştı o gunlerde Daha tek tuk goruluvordu bu çesit iiler Yazıda andığım o gence de bojle b'r elektrık uygulaması yapmıslardı O gune rfek ıhmlı sıva^al egıhmlere sahıp bulunan genç bu islemden son ra busbutun aşırı oluvermıjtl' Işte «ınce» jontemlerın >ararı' O yazım uzenne Savcılık benden açıklama istedı Kımmış o kadın, kımmıs o genç, adı adresı' Olay nerede geç1™^' Anavasa mademkı ışkence vapılamaz dıjor, Savcılık lşkence soylentısı nerde duvulmuşsa, nerde gorülmuşse, kım, hangı jazar, hangı gazete «ışkence» haberi vermışse elbette ılgılenecektı, sorun'un uzenne gıdecekti llglll memurlar gel aııer, sordular Kesin bir şey dıvecek durumda değıldım Falanca desem ne olacak, belkı o falancanın başı daha çok derde gırecek1 Hem adını da bılmıvordum Durum boyleyken barka soygununa katıldığı sanılan bir Cnıversıtelı gencin res mı çıktı gazetede falakadan bıtkin, yuruyecek halı kalmamı«tı Kollarından tutan ikı sıvılle adım atabılıvordu Adlıvede AlJım o resmı bu sutunda sundum okurlarıma Savcılık belge ad, kanıt, tanık mı ısMyordu, işte belgejdı' Bılmem bu «belge» uzerine Savcılık ne yapacaktı' Anlamak olanagı olmadı, 12 Mart Muhtırası verildl, Nıhat Erım başkatvlıp nda bır reform hukumetı ı*ba«ına geldı Devrimci bır ka ' bıre gorunusundevdı Erım kabınesi, Karaosmanoglu'yla, Derbıl'ivle, Sa\ ıjla, Çılıngıroğlu suyla Koçaş ıyle, daha başkaİTrıvle Şımdı işkenceler durur, ıskence olajları onemle ın ce enır, jerleşmeve yuz tutacak gıbı gorunen bu çırkin alış kanlık bu tatsız heves son bulur. ınsanlığa yakışmayan. olav ları bır daha dujmayız, bovle ışlere kalkışanlar da gereklı cezavı alırlar, dıyorduk Derken bır de ne görelım, busbutun hızlardı ıskence soylentılen kulak gazeteleri bın kat bujuterek >avdı bunları, lnsanlığımızdan kuşku du>ar olduk utanır olduk Yabancı gazetelere de yayıldı butun bunlar, ama her şey örtuİLjdu, kapalıydı, yasak konuyd*u bu Şımdi «Yeni Halkçı» yırttı bu kara perdeyı Tum sahnedekılen, lşkencecılen de, ışkenceve uğrayanları da gorduk çı> bır ajdınlıkta Her gun okuyoruz işkenceye uğramış kımselerın anlattıklarını Adlan açık açık yazılıyor, falaka aranlar, elektnk \erenler kimler, hangı ılgılıler, hangl meınurlar, oğrenıvoruz Butün bunlar TBMM ne yazılmış dllekçelerden alınmıs, ama kabul etmemiş Meclls in ilgüıleri Nıye kabul etmemiş? Anlaşılamaz1 Anayasa'ya uymak için ant ıçenler o Anavasa'ya avkırı davranan kısilerin yarattığı olaylara goz vumabıhrler mi' AUınlar o dilekçelerı lncelesinler, komltvonlar kvirup dınlesırJer işkenceye uğrayanlan, tanıklarla, belgelerle Çağırsınlar o ışkencecllen, hesap sorsunlar HarTı «sağcı. olduğunu gururla sojleyenler bojle ışkencelerl hoş gorsun nasıl hoş gorur, oraSı a>n sorun' ama halk tan >ana partıler, ozgurlukçu dfmokrası devıp duran polıti kacılar, lıderler nasıl gozîerinl yumabilir, nasıl susabüır bu acı korkunç gerçeklere? Pekı, bır savcı da çıkmajacak mı» «Kim yapmış, nerde yapmıs, nasıl olmuş butun bu korkunç ışler'» dıve sormavacak mı' Bu vazılanlar «ıhbar» sayılmavacak mı' En kuçuk bır vazıdan kuskulanıp, duygulanıp, hemen o yazan çağırtıp «Nedır o, k mdır o sıze kım bıldirdı'» dıje soruşturma açan savcılarımız, nerdesınız' Iste belgeler, işte tanıklar, işte en korkunç savlar, ı«te Anavasa rfısı davanışlar, ıste ihbar Susku sona ermelı perdeler kalkmalı, gerçek ortava çıkmalı Hem de Adale'ın elıvle . | | | V E F A T eşı Zıraat Banka«ı Müdurlerınden merhum Yaşar Ibtarıbul Mılletvekılı Necdet Uğurun annesı Uğur un REFIA UĞUR vefa+ etnııştir Cenazesı 24 Kasım Cumarte«! günü ÖJle namazından sonra Sışlı Camunden ka'dırılacaktır Tann rahmet ejlesın Cıunhunyet 9713 M Kemal'ın, Turkıjenın Orta çagdan kurtulabılmesı ıçm huku metlerın ızleyeceğı yolu ögret menler arasında açıklamış olma sı bu meslek sahıplerine olan ınancuıın en açık belgesidir Ve Ataturk ün yukarıda sıraladığımız bu sozlerı ve davranışlan, Cum Enver KARTEKİN hurıyet oğretmenıni dört duvar ıçınde valnız tahta ıle tebeşır ara Tttbiki ü . SanatUr Akademisi Oğr. ÜTNI sında uğraşmaktan kurtarmıştır Öğretım elemanlannın, toplumu muzun sosyal, sıyasal ve ekono yakmlık gosteren memur ve og bütun yurda yayılmasmı, Konya' mık konulanyle yakından ilplen retmenlere baskı yapıyor, onlara yı oldugu gıbı Van'ı ve Hakkan' mesıni ongörmüş, bunu onlann yı de orgutü içıne almasını ve en onae »elen gorevlerı olarak say nefes aldırmıjordu mıştı Gerçek bılımın üstün gbr Mudafaaı Hukuk Cemıyetle her kbyde uyelere sahıp bulanKurtuluş Yıllarında duğü de bu ıdı Kov Okulundan rınde çahsanlann, bu arada oğ masını der r bır ilgi ile beklejecegım Ümversıteye kadar öğretım ele retmenlerın butun vaşantılan Samsun'a çıktıktan sonra her Ögretmenler' . Yeni kusaklan, manları toplumla ılgılendınlmez gıttiğı jerde komutanlaım yardı konoşmaları ıle okud'.ıklan kıEvet bu masal gelc'ı dajandı bugune.. Bakalım bundan dunya gorüşunden uzak tutulur mıvle çevredekı o&retmenlerle ü tap ve gazetelerle ılgılendıklerı Cumhunjetın özvenlı egıtımcıle okııma vazma gorugpıe,* z Yeni ^ f ; n gı kuım«>a çahsmıştı olacak ozgtlrlüklerı za nan zaman kısııv" Mondros Sılâh B'r*kı?masnı trva ııgratılır^a bundan apea.c za yor, görfevlerınden atılıyor, ç# tır » deımştrr. ızlp>en gunlerde ilk dırenmeier, Ya?ık k^bu«^£frhalkın lucujle halk taıafmdan leket ve rejim konulannda en "rrtmene reva gönilenbudur, ja kurulmuştu Me>dana getırılen jordu nı kıyım •. O yıllar ancak tiçdort ajda ond° gorev almasını istemıştı bolgesel dırenme vuvalarının babır maas alabılen ogretmenler n Her vurt gezısınde okullarla og şmda bazı svıl subavlarla ogretbu ko^urar altmda çektıklen sıretmen bırhklerını zıjaret eder, menler gorev almıstı Bu kaışı kıntının ağırl gı sçıkça anlaşıl onlarla gerçekler ve amaçlar uzekoymavı beslemek uzere bırçok maktaoır. bolgelerde Turkluğe yararlı bırrinde gorüşm»ler yapar venı devçok dernekler de kurulmuşBUtün bu koşulıarı vakmdan nmlerin ufuklannı gosterdı 22 tu Çeşıtlı adlar taşıyan bu kur bılen \e ızleyen M Kemal, bu Eylul 1924 te SamMjn Muallım tuluş derneklennm ılk kurucula yıik jjuven duvduftu oğreîmenle ler BırlıŞı'ndekı konusmasında rı ve uvelerı arasında çoğunlukla rm Mudaiaaı Hukuk Cemiyet«Havatta en gerçek yol goste Y A f l U L A R I ogretmenler bulunuvordu D ren Itrıne gırmelennı takdırle karşı ncı bilimdır» d»mış, bu sozlenvmeleı Osmanlı Padışah ve Hulamıştı le çagdaş uygarhk yolunu belırt kumetı ıle Itılâf devletlerının tu 1920 de TBMM',m kurulması mune karşı ıdı Bu gızlı dernekle uzenne ogretmenler •Muallımler Cumnunjet öğı etmem'nın kf>n rın subay oğretmen ve daha ba C emı>ekı« olarak ıstanbul ıle '1 dı meslek ve kışılığıne uvçun zı devlet memurlan tarafından vu gısını kesmışlerdı Muallım Ce o'arak Devlet Ba^lcanı, Huku net rutulmcsı kuskusuzdur kı buyuk rrıvetlerı tumu>le An^arava 1U ve M llı Eğıtım Bakanlıgından bır cesaret ve ozverırlığe dajanıUöglanan mıliı derneklerımızın gorduğu bu takdır ve değer bu \ordu Halk saydıkları kışılenn basında gelmektedır Kuvayı tun rremlekette yaygm durumda ve ozellıkle oğretmenlerın gırdıgı Mıllıje ÖğTetmenı artık mülı go ıdı Topluma vararlı derneklerde bu derneklere hemen katüıyor, revme kavuşmuştur SOL TAYINXARI'ntn muhafaza edılmektıe oldugu kıtap deposu, Temmuz 1971'de, Ulus Okullarında, Halkevlerınde, jardıma koşuyordu Ankara Sıkıvonetun Komutanhğı llgıhlerınce muhurlettırılmıs ve ya>ınlarımızın Savirrlarda, seçımlerde kendısıne tumu satıştan alıkonulmuştu Bu tanhjlen bır yıl sonra, Izmır 4'uncü Sulh Ceza verılen sonımlu gorevlerı hıç bır Sıvas Kongresınde alınan ka Öaretmene Güvenç Mahkemesının 25 51972 gun ve Mut. 19J2 36 sayılı venı bır toplatma kararına rarla butun bu bolgesel dernekkarsılık beklemeden (gunumuzde davanılarak. jayınlarımız, Ank^ra C Ssvcıhgına teslım edılmıştır Bır" ust mahM Kemal «Ankara Muallimıpr ler «Anadolu ve Rumelı Mudade oldugu gibı) başarmıştı ög u kemeve vapılan ıtıraz sonucu tzmu 3'uncü Astıye Ceza Mahkemesının 11101973 faaı Hukuk Cemıyetı» adı altın Cemıyetı»run 15 Temmuz l Jl'de retmene ve Ögretmen kuruluşla gun ve M M 1973 130, Muhabere: 1973/6 saVıh kararıyla sozü geçen toplatma da bırleştınlmış ve bır merkeze duzenledıgı kongreve gelmır t>a rına sajgı gostermemek Turk kararı kaldırılmıs (bu stıre ıçerısinde vonetmenımızın mahkum edılmış oldugu karva Savası'nın Daslavacagı bu baglanmıştı Bu merkez ordudan Eğıtım ve Kulturunu kuçumsedort kitap dışında) tum kıtaplanmız seroest bırakılmıştır 12 kasım 1973 gunu ıstıfa etmış, rutbe ve nışanlarnı en bunalımlı gunlerde bıle onla mekle bır tutulurdu taıafımıza ıade edılen k*ıtaplarımızı sattsa sunmuj bulunmaktajız. Dujururüz, r n çalışmalanna katılmıştı Bu atarak sıvıl bır vatandaş olarak Rahmetl.. andığırmz MustaJa halkm arasına katılmış, padışah kongrede yaptıgı tconuşmada ve Hukumetıne bovun eğmemış, < butun etkılerden tumuvle Necatı Bej'ın Bakanlıgı (192o 1929) sırasında Sıvas ta Valı baonlara karşı gelmış Mustafa Ke uzak, mılli karakterımiz ve tarılo düzenlemesı yuzunden b r oğ Yajınlarunızın genel satış yerı ONUR KtTABEVl, Zafer ÇarşLsı, No. hımızle orantılı bır kultur yaratmal'ın emrınde ıdı retmenı kaba ve agır sozlerle hır Yenışehır, Ankara GED1, Istanbul. . * mam z gerekmeKtedır» dıyereK Yedı vuz yıllık Padı^ah etkısı oğretmenlerın ilendekı temel go palamıştl Ogretmenler Bırlığı ne en buvuk de=*ek olan Itılâf durumu Atatürk'e ve devrmcı revlerını belırtmışu. Devletlerını de hesaba katarsak, Bakana bıldırdıler Hemen yapıO, TUTK kultürunun ancak eğıbutun bu kuvvetlere karşı duran tım ve bğretımle yukseleceg re, lan ınceleme sonunda Vali goreMustafa Kemal'm aröından gıtrc vınden almmış, ogretmenlık onur ozgur düşunceh ve ozgür vıcdan mek o gunlcu kosullar ıçınde çok ladırılmıştı (Cumnurıvet 9706) h kusaklar yetı^tırmekle olanak onemlı bır nokta ıdı Sıvas Kongresı kararı gereğınce kazanacagına kesın olarak ınanıvurdun her ü ve ılçesınde, duş jordu Bviyuk Kurtancı, Turldye Muman elınde bulunan kentlerde bı le kurulan «Mudafaaı Hukuk Ce allimler Cemıyeü'nin 25 Agustos 1925 te Ankara'da duzenledıgı mıyetlerı» oldukça gızlı çalışıjor du O surelerde ıktıdarda buıU Kongreye de Cumhurbaşkanı olaYanşma finavnyle yüksek okul ve üse mezunu memuriar nan Damat Ferıt ve otekı huku rak onur vermıştı. Bu kongredealırıacaktır metlerın çoğunluğunu, Hurrıyet kı konuşmasında Türk ÖğretmeYuksek okul mezunıî adajlarm, lktısadi \e Ticar» tlımler ve Itılâf Partısı meydana getırı nı'ne olan güvenıne bır daha deAkademısı, Iktısat Fakulteai, lsletme Fakultesı veva Mılli >ordu Bu partı bır takım vâl ğınmış, Oğretmen Örgutlerı'nın Eğıtun Bakanlığınca bunlara muadıl oldugu tssdık edılmıs ve mutasaTiflarla yuksek me yurt düzeyınde yayılmasuu bekmılli veya yabancı bır fakulte yuKsek okul veya akademıden murlan elıne almıstı Müdafaaı ledığıni bıldırmıştı. Ve bu arada mezun olması ve vabancı dıl bılmesı, Hukuk Cemıyetienne gırenlerle. «Türkıye Muallımler Bırlığı'nın Lıse mezunu «dayların askerlıkle ıhşkılerının bulunmaması şarttır t;iıııııtıni!ii!iııııııııııııııi!iııııııııııııııııııınııııııııınııııııi!iıtnıımıııiffliHiınııııııııııııııııııııııııııııııııııi| Sınav 6 121973 perşembe gunü saat 10 00'da lstanbul T;caret Odası bınasında vapılacaktır 5121"73 çarşarrba gunu saaf 17 00'ye kadar bir fotoğrafla Personel Servısıne başvurulmasırıca olunur. ' • ty£ Gemilerimizde istihdam edılmek üzere ^ yyt Oda, sınav sonunda açık bulunan memurıvet kadrolarına Kfi elemanlar aranmaktadır. ' Xjr atama yapıp yapmamakta serbe^tür yV 1) Dolgun ücret verilecektir. X^, y/ 2) Geniş sosyal haklardan istıfade etme *VV %/ imkânı mevcuttur ' ^N (Basm 26641> 969S Xy tsteklilerin tst Fındıklı .Meclısi Mebu^fa ^/. san Cad No 95 de*kı Personel Mudürlüğune Jy^ = Dovızi Kurumumuzca tem'n edılmek suretiyle 100 = fft dilekçe ıle müracaatlan rca olunur 5x = adet motorlu ve 25 adet de motorsuz olmak uzere cem'an H VV DB DEMZ N4KLIY4TI TJİ.Ş. X^ E 125 adet malul arabası lthal yolu ıle satın aîınacaktır = /A GENEL MÜDÜRLÜĞÜ •' f/j 5 Bu ihaleve aıt îdarî Şartname \e mukavele orneğı, Ş Istanbul 17 nci Asliye Hukuk Hâkimliginâen g İ Ankara Kavaklıdere Ataturk Bulvarı :No 231 dekı MalŞ 1972/4b« E zeme Mıdurluğumuzden ve Istanbul Bevoğlu Bahkpaza= Davalı: Atina Me,reuzi Ş rı Kalvoncu Kulluk Sokak Malhhan dakı Istanoul Satın Ş Davacı Ahkıviyadı Merguzı tarafından aleyhiniîe ika= Alma Mudurluğumuzden, mumessillık belgesl gostermek = (Basm 26483/9693) me olunan boşanma davajının vapılan rfuruşması sonun= suretıjle bedelsız olarak temın olunabılır p da, gerek adınjza çıkanlan duruşma gununu bıldinr da H Tekhfler idarî şartnamede jazılı esaslar dairesınde = vetıye ve gerekse gıyap karan bilâ teblig gelmesl üzenİ L Â N = en geç 24/12/1973 pazarte=i gunu saat 17 00'>e kadar An = ne, llânen teblig edılmı? ve vapılan muhakeme sonunda, GUVEN TLTIK SIGORTA StRKETINDEN = kara'da, jukanda yazıh adre«tekı 2 Iso 'lu Komısjon Baş ş bosanma davasının* reddine muhakerjve mrfsraflarının daTamırlı 1970 model Jeep Wıllvıs kamyonet ve hasarlı 954 = kanlığına makbuz mukabili verılecek vev a ajnı gün ve = model Pleymuth marka hususı oto kapalı zarf usulu ıle satdavaeı uhdesınde ıpk&sına 17 10 1973 eün ve lP72,4ni Eşas, Ş saatte bulunacak şekilde po'ta ıle gonderilecektır Bu = caktır 1973/677 Karar savı ıle kabih temyiz oimak uzere karjr Jeep Wıllvıs Aksaray Gar Garajında gorulebılır Hasarlı j| saatten sonra verilenlerle, postada vakı gecıkmeler \e = venlmif olup mezkur hukum iı>bu ılân iarıhınden it haPleymuth ıse Sumerbank Gemlık Sungıpek Fabrıkası Gemlıkte Ş telgrafla yapılan müracaatlar dıkkate ahnraavacaktır j§ re# 15 gun sonra «i?e teblıl edilmış sayılacaSı, k'anunî gorulebılır muddetı ıçerıslnde «emyız. etrrediSinız takdirrie hukmun Ş Kuıum ihalevi yapıp yapmamakta ve dılediği fırma= Taliplenn 5000 lıralık temınatla 1 aralık 1973 tanhıne ke«ınleştlHleceBl tebl'î makamın» kaım olnak uzere hu kadar Hasar Servısi Mudurluğune müracaatlan rıca olunur. 5 dan dılediği mıktarda almakta serbesttlr. H kum özeti size tebli? ve ı'ân olunur 1611973 Telefon 44 61 82 = = B ATATURK DONEMİNDE SAYGI GOREN, ONURLANDIRILAN OĞRETMENE BUGÜN «KIYIM» REVA GÖRULUYOR. TOPLUMDA ÇOKLŞTUR BU ! Saygıdan Kıyıma İlllllülllll duyurur İ % YAK11SYOL DAMGALl VEYA . .Û 0 Istanbul Ticaret Odasmdan Sosyal Sigortalar | Kurumu Genel |Müdürlüğünden I & YAKINYOL EHLIYETLl M to GÜVERTE ZABİTLERİ % % ALINACAKTIR % § ' t L AN § ^ınııiiimıııııııııııııııııınuıııınııııııınnııuınınmıiHiııııııııııiNiıtfnııiMiMitınııınınııııtıııınııııııiıınıtiır, (Basın: 2653115416/9694) (Basm 26692) 9702 (Basın 7996/i)b95)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog