Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

BİRÖGKflMVrUStm! İİNİVERSİTEYE #Sabahö$«« *Test teknikl *Test in Vurt vartr. Broefir MeyMz~ ILTEK DERSANELERİ Merkez 3 Beylef sak no 31 IZMIR Telefon 23872 22620 15 777 umhuriYet Kurucusu: YUNUS NADİ HAZIRLAMA FEN KURSLARI ÜNİVERSİTE 50. yıl, sayı: 17712 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul N o : 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 1 98 2 2 4 2 9 9 22 Kasım 1973 Perşembe Bazı iktisadî devlet kuruluşları mamullerine Mart'ta zam yapılacak ÜMİT GÜRTUNA AN'KARA Sümerbank, SEKA, TKI ve diğer iktisadî devlet kuruluşlan mamullerine önümüzde ki marttan itibaren zam yapılacağı ögrenilmiştir. Önceki akşam Yuksek Planlama Kurulunda yapılan görüşmeler sırasmda kat sa yının sekiz olması halinde butçeye 2,6 milyar, dokuz olması halinde de 5,6 milyar ttralık bir kulfet geleceği ifade edilmiştir. Butçe ile ilgili olarak yapılan çalışmalard'a önümüzdeki mali yıl başıncjan itıbaren uygulanacak 7amlar üzerinde durulmuştur. Bu arada Sumerbank mamullerinin bazılarına ortalama yüzde 30 oramnda zam yapılması uygun gorulmuştür. Ayrıfa demir çelik için 1,5 milyar, azot sanayi için de 500 milyon lira zararı kapatacak şekilde zam yapılması iç*n çalışmalar surdurulmektedir. Muhtemelen ön\.muzdekı marttan itibaren uygulanacak yeni fiyatlarda, demirin kilosuna 150 200 kuruş arasında zam gelecektir. Ayrıca Çukobirlik ve Tariş glH kurulusların fınansman torluklarım kalcjırmslk için Sumerbank'ın bu kuruluçlardan aldığı mala karşılık kademe kademe yaptıgı odemenin toplu ödemeye çevrılmesi ve böylece bu kuruluslann alım gücünün yükseltilmeM üzerinde, de durulmuştur. Bilindiği gibi bu kuruluslarm yeterli alım yapamamalarL nedenıyle fiyatlar düşmuş ve tüccar, köylünün elinden ucuzs mal kapatmaya başlamıştır. Ecevit'e "azınlık hükümeti,, için yetki verildi CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDAN SONRA YAPILAN AÇIKLAMADA, DEMOKRATİK KURALLAR İÇİNDE HÜKÜME1 KURULAMAZSA ERKEN SEÇİM İSTENECEK ECEVİT; BUGÜN SAAT 10'DA KORUTÜRK' LE GÖRÜŞECEK: AP, HÜKÜMET İÇİN SONUCA VARAMADI; SEZGİN; «AZINLIK HÜ KÜMETİNİN ÖMRÜ BİR SAAT OLUR» DEDİ Sümerbank'ın zam oranı %30 dolayında olacak Demir; Çelik ve Azot Sanayii kuruluşlarının zarariarı da zamla kapatılacak katılmayı kabul etmedi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Butçe Komisyonu odasında saat 16'dan 17.15"e kadar devam eden bır toplantı yapan CHP Partı Mechsj, Genel Başkan Bü!ent Ecevit'e «Gercktiğınde azmlık hükumctı kurmak ve erkrn seçime gitmek için» oybirhğiyle votkı vermıştır. Parti Meclısinin bu karan. daha sonra hazır bekleyen CHP Or tak Grubuna göturülmuştür. CrtP Parti Meclisınin toplantısın dsn sonra sözcü Orhan Bırgıt şu açıklamayı yapmıştır: CHP, AP ile koalisyona Açıklama «CHP Partı Meclısı, bır AP CHP koalisyonuna hayır dpmeyı ovbırlıjHyle kararlaştırmısrır. Par tı Mecüsı Saym Cumhurba«kanı taratından Sayın Genel Başkanı mıza hükümeti kurma görevı verıldığı takdirde Genel Başkanımıza gerektiğınde bır azınlık hükümeti kurmak olanaklarımn ara^tırılması için kendisine oybirlığıv le vetki vermistır CHP Partı Meclısı bundan sonra kışa zaınanria demokratik ku rallar ıçındp bır bııkümet kunı'amarsa. CHP'nın bir erkcn s e ç m ıstemesi ıçın flp oybirlığiyle ka rar almıştır.» Katsayı ve bütçe Bütçe hazırlıkları sırasmda kat sayılarm yükseltilmesi halinde bunun bütçeye getirecegi kulfet hesax>lanmıştır. Buna göre kat sayınm 8 olması halinde 2,6 milyar; 9 olması halinde 5.6 milyar (Devamı S s . 7, Sü. 7 de) Bütçe çalışmalarında katsayı üzerinde de duruluyor Grup onayladı CHP Ortak Gruou, Panı Meclisinın aldığı uç noktada topianan karan ayn ayn çonişüp o: b:rlığıyle onaylamıştir Ancak CHP Genel Baskanı Ecevıt. Kendısıne vetkı söz konusu olduğu ıcn çekımscr kalacagını bıldır mışîır CHP Ortak Cîrubu ı.nk heyecanlı geçmis. kararlar ayn avrı alkışlarla karsılanmıştır. Ecevit, Korutürkle görüşecek CHP Ortak Grubu aevam eder ken saat 18.15'de CHP Genel Baş kanı Bülent Ecevit, Çankaya Kö$ künden aranmıştır. Ecevit, Genel Sekrekr Orhan Eyüpoğlu ile beraber gruptan ayrılmıs ve Meclışteki odasından Cumhurbaskani ile telefonla bir görüşme yapmıstır. Kısa süren bu görüsmeden son ra CHP Genel Baskanı «Sayın Cumhurbaskanı varın (bugün) saat 10'da Deni valnız olarak kabul edecekler» demekle vetinmiştir. Ecevit. devam etmekte olan gruba eeçerek Cumhurbaskanı ile vaptığı telefon görüîmesl hak bında üj'elere bilgi vermiştir. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Kranklan kırıldıâı için bır vıldan fa7İa İETT garajlaııntia bekleyen Leyland1 otobusIprınHen bır bolumu . Istanbul Belediyesinın 300 Leyland otobüsünden 144'ü bir yıldır çalışmıyor Istanbul Belediyesinın tngiltere'den satın aJdığı 300 Leyland otobüsten 144"ü bir yüa yakın bir sureden beri motor ârızasından İETT garajlannda beklemektedir. Yüz milyon lfradan fazla para ödenerck saiın alınan Leyland oto böslerinın ilk ârızası daba satın alındıklan yıl ortaya çıkmıştır. 1969 yılı başında Istanbul'da sefere konan T^eyland otofcuslerinın kranklacı &3,TU yılın ağustos ayında kırılmaya başlamıştır. İngilte "vy. ECEVİT: «BİZ, ÎDAREt MÂSLAHATÇl HÜKÜMET KIRAMAY1Z» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Baskanı Bulent Ecevıt, ortak grupta vaptığı konuşmada, AP CHP koalısvonunun neden olarnayacagını. da açıklamış, bu konuda şunları söy lerniştir. «AP, Türk toplumunun buÇünkü aşamada reddettıgi, CHP ise Türk toplumunun uraut baŞladığı bır sıyasi kuruluştur Böy le bir koaüsyon toaluma tımut vermez. Bız toplumu ılerıve gotürmeye. AP :se gerıve çekmeye çalısıvor. Biz. ıdareı maslahatçı tıükümet kuramavız Bır idareı maslahatçı hükümfi' kuracak partıler vardjr. tertlp!er vardır Bize baglanan umudu kı. racak tertıplerin ıçerisıne gırersek valnız biz değil. reıim de zedelenir.» Sözlerı sık sık alkışlarla Kesilen CHP Genel Baskanı AP Genel Başkanı Demirel'in hükumeti kurmak icin kasti gecikmeler yaptığını da sözlerine eklemiştir. Hiltorr'daki soygunu yapanların. Türkiye'den kaçtıkları tespit edildi 1 AYKUT SAGANAK olarak göstermek istemişlerdir. İETT müher.disleri ise Leyland otobüslerinin kranklannda yapırn hatası oiduğunu, zaten yarım oto matik vitesli olan otobüslerin kul lanma hatasmdan kranklarının kı rılamıyacağını ortaya koymuşlardır. re'den getirtilen krankların da ârızalı çıkması üzerine, otobüsle ri yapan Leyland firması iîe İETT arasında anlaşmazlık çıkmı?tır. Leyland şirketi yetkilileri, oto büslerin kranklarının sürekli kırılmasını İETT şoförlerinin suçu Leyland Şüketiyle İETT arasında anlaşmazlık uzayıp gideıken, otobusler inzalanarak garajlarda yığılmayc başlamıstır. Bugıın İETT"nin Şisli çaraiında 51. Bailarbaşı garajmda 55 ve Leveııt garajında 38 Leyland otobüs kraıık ânzalarının giderilmesini beklemektedir. Bu 144 otobüsün içinde 815 dıs ve 34KE287 plâka numarah Ley land otobüs, 17 mayıs 1972'den bu (Devamı 8a < Sü. 6 tla) İETT Iı 725 otobüsten artcak 428'sının sefere çıktığır.ı belııten 10 Kasım 1933 tarihlı duıum çızelqe?i . Hılton Oteli soygumınu düzenleyenlerin kimlikleri saptanmış ve Asayiş Şubesi Müdurü Cemil Gülmen, ikisi kadın, üçü erkek olan soyguncuların kimliklerini açıklamıstır. TJluslar. • arası bir soygun şebekesi olduğu kanısına varılan kışilerin olaydan hemen ş,onra Türkiye'yi terkettikleri öğrenilmiş, .bu nedenle Istanbul polisi, Interpol aracıhğı ile durumu Avrupa ülkeleri polisine duyurmuştur. Kimlikleri Berç Cezveci ve e«i Lusl i!e kumarhanede arkadaş olduktan sonra od'alanna çıkanp soyanların kimlikleri polis tarafından çöyle açıklanmıştır: (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) IstaııbuVda 16 ev yandı 35 aile açikta Ikaldı Kasımpaşa, Ayvansaray, Büyüklanga ve Sisli Bomonti'de dün gece üç saat içinde 16 evle. bir kâğıt deposu ve bir mobilva atölvesi yanmış, 35 aile açıkta kalmıştır. Kasımpasa'da İphkçifmn Soka ğmda 10 kadar ahsap evin kul ha line gelmesine neden olan yangın Ayşe adlı bir kadının evinden çık mıştır. Yaneın çevrede heyecana yol açmış, 25 kadar aile evsiz kal (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) 1974 vılında Istanbul'da sıra bekleyen 225.260 kişiden ancak 28.000'i telefon alabilecek t Yunanistan'da siyasî hava gittikçe daha da gerginleşiyor Mehmet BARLAS ATİNA Yunanistan Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Spiros Zumacis dün kendıs;yle yaptığımız özel görüşmede, gerek muhalefet mensuplarını gerekse b ı r k ı s ı m gençliği ağır bir dille suçlamıştır. Yunan muhalefetinin önde gelen iki üyesi Kanelapulos ile Mavros'un ev hapsine almmaları konusundaki sorumuza «Hukukî dunımlar, Sıkıyönetim, adll mercılerıni ilgilendırir, bizim için önemli olan bu iki polıtikanın manevî sorumluluklan» demiştir. Cumartesi günkü olaylarda yer alanlann, gençliğin çok küçük bir bblümü olduğunu söyleyen Zurnacis, «Olaylara karışanlar, işsiz, tembel, sorumsuz olaniardır» şeklinde konuşmuştur. Markezınis hükümetinin sözculüğünü de yapan Zurnacis, «Bir ülkede seçim her şeyi çözümlemiyor» demiş ve Türkiye'de koalisyonun kurulup kurulmadığını bizden sormuştur. bildiriyor YALÇIN PEKŞEN Telefon Başmüdürlüğünden t alman bılgıye göre Istanbul'da te lefon almak için müracaat ederlle rin sayısı 225.260'a yüRselmişür, Buna karfılık 1974 programı çerçevesinde telefon verilmesi düşünülen abone sayısı 28.000'i aşama yacaktır. Buna göre 1974 yılında da telefon sıkıntısı eskisi gibi dçyam edecek ve ancak isteyen her 10 kişiden biri telefon alabi lecektir. Telefon dağıtım işlemi Istanbulda üç grupta düzenlenmiştir. Telefon bekleyenlerin gruplara göre dağüışı şu şekildedir: 1. grup (Istanbul yakası) 99650 2. grup (Beyoğlu yakası) C0.860 3. grup (Kadıköy) 64.75? toplam 225.260 Yine Başmüdürlüğün verdiği bilgiye* göre Istanbul'da 1955'ten beri sıra bekleyen vatandaşlar vardır. Bunlar şimdilik santral kurulması düşünülmeyen bölgelerde oturup da telefon almak İçin başvuranlardır. Normal olarak 19581959 yıllarmda başvuranlara sıra gelmiş buluamaktadır. s. kilde tanzim edilmiştir. . Tahtakale ' 4000 ' Beyoğlu, 3000 Şişli ' ' 5000 Fatih . 4000 • (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Yunan hükümet sözcüsüne yönelttiğimiz «"olis ve ordunun son olaylardaki sorumluluğunu sıvil hükümetin paylaşıp paylaşmadığı» sonısuna Zumacis şu cevabı vermiştir. «Biz hükümet olarak orduyu da kontrol ediyoruz, Başbakan Markezinis, önceki günkü konuşmasında bunu belirtmiştir. Üstelik Anayasa'da Savunma ve İçişleri Bakanlıklannın doğrudan Cumhurbaskanı Papadopulos'a bağlanmış olmasına rağmen Başbakan Sıkıyönetime ılişkin bütün kararlann sorumluluğunu üzerine almıştır. Bu da Başbakan ile Cumhurbaskanı arasında tam bir anlaşma olduğunu gösteriyor» demistir. Basbakan Markezinis, Zurnacis'in sözünü ettiği iki gün önceki konuşmasında, yüksek rütbell Yunan subaylanna «Gösterdikleri başandan ötürü» teşekkiir etmişti. Ancak daha önce konuşan Ordu Başkomutanı Zagaryanakos ise, «Ordu kamu düzenini sağ(Devamı Sa. 7. Sü. 8 de) Bir günde 12 kişi, kimse öldürmeden nasıl ölebilir?,, ATİNA Yunan başkentinde gece bir kâbus haline dönüşüyor. Saat 10'dan itibaren sokağa çıkmak yasak. Herkes perdesini de kapayıp evine çekiUyor. Ve sonra, sokaklarda dolaşan tanklann sesini duyuyorsunuz. Yabancı gazetecilere verilen özel izin belgesiyle dolaşıyorum geceyansı Atina'da. Bir sokak başında iki asker durduruyor. Bir tanesi tüfeğinl karnıma doğru tutarken, diğeri yanıma gelip belgelere bakıyor. Bir cadde boyunca üç defa aynı durumla karşüaşıyorum. Gece kimlerin evl basüıyor, kimler toplanıyor, bilemiyoruz. Bir yabancı gazete İçin çalışan Yunanlı gazetecı, önceki akşam kayboldu. Atina'daki bütün yabancı basın mensuplan adamcağızı aramaya başladık. Nihayet bir kışlada lzi bulundu. Fakat kışlamn binbaşısı orada olmadığı için, Yunanlı gazetecının sabahleyin bırakılabflecegini söylemişler. Arkadaşlan kayıp gazetecintn estne durumu haber vermelt lçin telefon ettiler. Ka> sılanna kayıp gazet«cinin kendl«1 çürb. Meğer ktmlJk kartı ol(Deraou Ba, 7, M . 6 da) 44 Bu köşeden Evet, şu işkence konusu... ALTAN ÖYMEN Başyazanmız Nadir Nadi, dünkü yazısında «işkence» konusuna değmdı ve Yeni Halkçı gazetesinin bir haftadan ben bu konuda yayıniadığı örneklere işaret ederek, milletvekillerini. anavasal mekanizmayı işletmek Uzere hareket« geçmeve davet ettl. Nadir Nadi, Yeni Halkçı'da yavmlanan işkenceyle ilgili dilekçelerde nelerin anlatıldıgını sıralamaya «utancının ve insanlık onuruna karsı beslediSi say gı duygusu»nun el vermedigini belirtiyor. Yerden göğe kadar hakIıdır Insanm degit bu dilekçelerde yazılanlan aktarmak, onlan okurken bile vüzü kızanyor. Ama izin veriniz, bu rüz ki7armasını. ben bu köspde hem kendim. hem d<? okuyucular için blr kere göze alayım.. Ve savm milletvekillerimlz belki Yeni Halkçı'yı görememisierdir basya7anmızın çagrismı, bir de şu Brneklera bakarak degerlendirsinler Türkiye Büyük Millet Meclisine iletilmek üzere yazdıgı ama nedense lletilememis olan dilekçesinde 23 yaşındakı sanık bavan Neclâ Ülkü söyle yazıyor: «Bn işkence, elektrik ver me siiresi ve dozajı ıritgide artınlarak ikihuçuk, fiç saat kadar sürdü. Ve sonunda kasıklanmm ivice kasıldıginı ve knsma?a bas ladığınu hissettim. Ber.im tekrar banlmam firerine turaleto yötlirdii!e r ve burada üstümün kn«muk ve sidik icinde nlducunıi. sol vanasimın anormal hir hirimde kızardirınt ırördüm.. Bir tanesi. (S»nden iki eün önce Bann ^Irgüder buradavdı. Onun kiçına cot) snkiıldu. Yerler hep kan içtnde kalrmştı. Aç bakayım donunu sana sokmuş lar mı> dedi...» 22 vaşındaki sanık bavan Asuman Aray'ın dilekçesinden: «Bana »ere çBmelmemf ve firle vürümpmi söylediler. Bu arada sörekH olarak dövfilüyordum. Ben «nehJrverek. eBtlerim baflı vurürken «açlanmrian tutarak verde süriiMiivorlnr. dı. fskenrfden sonra vfirndnmda kalan arax: Porf ar nfirevV adet rörmediın. elektrik «okundan snnra (Deramı Sa. t, Sü. 4 de) OI.A>'LARIN ARDINDAKt GERÇEK ELEKTRİK KESİLMESİ BİR SAATE İNDİRİLDİ Seyitömer termik santralımn onarılması ve Gokçekaya hidro elektrik santralınm da önceki gün saat H30'dan itibaren uretime başlaması nedeniyle Istan bul'da. uvgulanan elektrik kesil melrei 1,5 saatten bir saate indirüraiştir. ÎETT yetkiiileri, tstanbul'daki elektrik kesilmelerinin düzenlen*n bir pregrtm ç«r$ U & bildimlflerdîfa Söylentiler ve Haberler ler ya da ihtimallerle haber a. rasında kesin bir çizgi vardır. Söylentiler ve ihtimaller, haber değildirler. Oknrlara duyumlma sı gereken, ya da bn değeri taşıyan söylentilerin yeri de haber sütunlannın dısındadır. Basınımız, koalisyon çabalarında bn knralı da bir yana itelemis, saat bası rengi degişen Ankara'nın kulisini toplnma tasımıştır. Bn islev, kamnoyunn olnftarmaktan çok gasırtmıvtır, ya da koallsyomın biçiral k o n n s u d » Ankara'nın saskınlıjh bSylece ynrda yanıımıstır. Aneak bn karmaşık ortamda bazı çevrelerin istekleri de haber kılığinda oknrlann karşısma çıkarılnustır. Hiç Iruşkusuz koalisyon kunna çabalarında benimsenen yöntem «olmayana ergiadir. Olamazlann «ınanmasından olnr'n bulmak için çaba harcanıyor. Dofal bir koalisyonun sol ya da sağ partiler arastnda oluşturula 1974'te I8T4 ".hnclt dtfıtılaeak oltn 38.000 telsfon Uçtlera gör« »u |a oalisyon hükümeti kurm çabalannın iki yönu var Birisi, parti liderlerinin bu laşmalan, konnşmalan ve bir çöziim bnlmak için çalışmaları İkincisi, basının gayreti; daba dofmsiı, kamuoyann oluştnr mak yolonda basının knllanılması. . Ankara knllslerinl saran hsıi tı ve söylentilerin basına yanRiması pek a> dönemde bn kadar yotnnlaçabümiçtir. Gazetecüik kvrallanna (Sre «Sylenti K (Devamı Sa. 7, Sfl. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog