Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun En Yakın YARDIMCISI ANSİKLOPEDİSİ'dir Cilt halinde çıktı. Taksitle'de satılır. Toptan Satış Yerleri : tstanbul'da Babıâli'de OCAK KİTAP DAĞITIM ŞTİ. va BATEŞ ÜLKÜ OKUL RENKLİ VAPORUB (Buharlaşan Merhşm) Kurucusu: rUNUS NADt PİYASAYA VERİLMİŞTtR 21 KaSHTl 1973 50. yıl, sayı: 17711 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıvet lstanbul Posta Kutusu: Istanbu! No: 246 T e 1 e t o n 1 a r : 22 42 9 22 42 96 22 42 97 22 4J 98 22 42 89 U Liderler yarı resmîgörüşmelere başladı Yabancı tütün 2SAATKADARSÜRENGÖRÜŞMEDE • CHP GENEL BAŞKANI BÜLENT ECEHERHANGİ BİR KARAR ALINMADIVİT GÖRÜŞMEDEN SONRA, «BU Ğl, İHTİMALLERİN TARTIŞILDIĞI VE GÖRÜŞMEYİ ARKADAŞLARIMA NAK İKİ LİDERİN YENİDEN GÖRÜŞEBİLELEDECEĞİM, ONA GÖRE BİRLİKTE CEKLERİ ACIKLANDLKARAR VERECEĞİZ. DEDI ERBAKAN: «İLK BAŞLADIĞIMIZ NOKTAYA GÖRE DAHA ÇOK BİLGİYLE ÇALIŞMA İMKÂNINA MALİKİZ» DEDİ DEMİREL DE PARTİSİNİN ORTAK GRUBUNDA BİLGİ VERDİ. Ecevit ilk teması MSP lideri Erbakan'la yaptı I şirketleri 50yılda 4,5 milyar lira vergi kaçırdılar Hikmet ÇETİNKAYA ANKARA (Cnmhoriyet Bflrora) Hükümet sorununu çözmek lçin yapılan çalışmalann üçüncü aşamasında dür» CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, MSP Genel Başkanı Necmettiri Erbakan ile görüşmüştür. Cumhurbaşkamnın önceki gün iki Çoğunluk partlsl lideri Ecevit büyük partinin liderleri Bülen* Ecevit ve Süleyman Demirel'le • dün sabah çahşmalarına başbirlikte koalisyon olanaklannı .lamış ve saat 10da MSP Genel Başkanı Necmettin ErbakanTa değerlendlrmesind'en sonra biiki saat süren bir görüşme yaplindıği gibi her iki genel başmıştır. Bu görüşmeyi ikınci bir kanın ayn ayn özel çalışmalar görüşmenin izleyebileceği iki yapması ve varacakları sonucu genel başkan tarafmdan daha Köşke bildirmeleri karar'.aştısonra ifade edilmiştir. rılmıştı. Ecevit'in sözleri Ecevit, saat 10da başlayan görüşmeden saat 12'de çıkarken şu kısa demeci vermekle yetinmiştir: «MSP Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan ile yaptığımız bu görüşme bildiğiniz gibi bir görev gereği olan bir görüşme değildir. Dün Sayın Cumhurbaşkanıniızın yanından aynlırken de belirttiğim gibi şu bir iki günü içinde oulundugumuz yeni asa mada Hükümet sorununa nasıl çözüm bulunabileceğine dair çe şitli olanak/an araştırmak üzere geçirmeyı kararlaştırmıştık. Onur tZMtR üikemizde üreticJiçin Sayın Erbakan ile bu görüş ; mızden tütün alımı yapan yarnemız yan .•esmi bir görüşme bancı sırketlerln 1923 yılında sayılabilir. Içmde bulundugumuz L'mumu tktisadlye Uairesmce yeni aşamada Hükümet sorunuvenlen, ancak Meclis ve Hüküna çözüm ararken hangi olanakmet kararını kapsamayan bir lar üzerinde durulabileceğini bibelge üe 50 yıldan bugüne rieliyoruz. Bunların geçerliliği. ge ğın 4,5 milyar lira vergi kaçersizliği, yararları, sakıncaları çakçıhğı yaptıkları öne sürül(Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) işkence Konusu Ustune r% lkin fısritı halinde" kulak1 f tan kulaga' yayılmaya başJ I ladı. Anarşik eylemlere ka*™ tıldıkları iddiasıyle gozaltına atınan gençiere «kıl almaz iskenceler uygulanıyordu. Anlatılanlar öylesine korkunç şeylerdi ki insan gerçekten inanmakta. güçlttk çekiyordn. Emniyete gefirilen gençftr kapı önünde «birilerine» teslim ediliyor, gözleri bağlanarak «bir »emti meçhnle». adresini resmen kimsenin bilmedigi bir yere götürülüyorlardı. Işte orada günlerce süren bir işkence faslı başfıyordu. Istenen gençlerin . kendi kendilerini ve başkalarını en ajır biçimde suçlayıcı «itir»f»Urda bnlunmaları İdi. Kimligi girii. totulan işkeneeeilerin dikte ettigi itirafna' meleri imzalatabilmck için geııclere neler yapıldıçım bnrada bir bir «rslamayalırau Ltancımıı ve insanlık onnrnna karşı beslediğimiz s»ygı duygnsu elimiri tntnyor. Zaten Sıkıyönetim mahkemelerinde ytizlerce •anı|ın nrnn nztın anlattığı elaylan »rtık ötrenmeyen kal4ı mı? Fısıltı halinden çıkıp yargiîlar önünde tekrarlana tekrarlana sörüp giden işkence iddiaUrı bir ara Farlamentoya da yansıdı. Tabii Senatör Snpbi Karaman konnyn Senato kür»üsüne getirerek hükiimetin ilfiuni lstedi. Başbakan adına Karsman'a cevap veren Ketnal Satır işkence iddialannı «ceffelkalem» reddetmekten öteye konuyn aydmlıga kavnşturmnş •Imadı. Oysa hiç de ttçbeş eümle ile geçiştirilecek, örtbas edile«ek cinsten detildir konu. En gcnis anlamıyle nlnsal haysiyetimi», insanlık ştrefimizdir •öz konnsn olan, Işkenceye ueradıklarını iddia eden «anıklardan bir kısmı işin arkasını bırakmamışlar birer dilekçe ile TBMM'ne basTnrarak başlarından ;eçeni ay nntılarına de^in anlatmışlar, oiaylar hakkında soruştnrma açılmasını istemişlerdir. Ne lu haftır ki altında şikâyetçilerin imulan ve açık adresleri bulnnan ba dilekçeler bilinmez kimseler tarafmdan hasıraltı edilrais. BUyük Millet Meclisi Başkanlı|ına gönderUmemiştir. Şiradi bnnları «Teni Halkçıa gazetesi tefrika halinde günlerden beri yayımlamaktadır. Konn böylece kamu Bnflne aeriidikten sbnra «nsnp* oturmanın hiç doğra olmayacaği kanınndayız. BU gerçi yoksnl, geri kalmı; bir toplumuı ama kökfl tarihin derinliklerine nzanan hay'siyetli, mert bir nlnı ı n (ocaklanyu. Hakkı tanımak, haksızhfa karşı koymak bakımından en ileri ulkelerle yar«»cak bir nygarlık düzeyini bnpüne değin lürdürmüşüzdür. Nedir bn işkence iddialanmn BSII? tmzalarıyle Büyük Millet Meelisine başvnran sanıkların hepsi de> yalan mı gövlemektedir? Znlüm ve baskı rejiminin özlerai içinde artalı^i bulandırraa çabasına kapılan birtakım a*ağılık gazeteler. «anıkların Türkîş, TGS'den Çetin Altan'm gözleri ile ılgili raporları istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gazeteci yazar Çetin Altan' ın gözlerinin t,edavi?i için cezaevınden bırakılarak yurt'dışına gonderilmesi yolunda Türkiye Gazeteciler Sendikasıh.n son olaraK yapmış oldugu. girişim etkisini göstermiş ve ilk1 olarak Türk • lş, sendikaya baş vurarak Altan in gözü için verilcn raporları istemiştir. Konuyİa ilgili olarak dün konujtuğumuz Türk tş Genel Başkanı Seyli Demirsoy, TGS Temsilciler »Meclisi adına . Genel Başkan Semih Balcujğlu'nun telgTafım aldığını ve rfurumu derhal hukuk müşavirine İnceletmeye başladığını söylemiştir. Demirsoy,'«Dusuma elkoymak ve gereken girişimlerde bulunrnak için önce,' TGS Genel Merkezinden Çetin Altanın gözleri için verilen doktor raporlarını istedik. Onlar gelir gelmez duru'mu inceleyecck ve gerekeni yapacağız» demiştir. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta sonunda Istanbul'da toplanan TGS Temsilciler Meclisinde Çetin Altan'ın durupıuyla ilgüi olarak Curnhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı ye Türk lş Genel Başkanlarına başvurulması kararlaştınlmı? ve sencfikanın istemi birer telgraflsr bu makamlara iletilmişti. Asker lik için sıra faek/eyen gençleri, Başbakanhk genelgesme rağmen kamu kuruluşları işe o/m/yor Atina'da po'.isıe öğrenciler arasındakl kaniı çatışmalar sırasında ;ct >er yaiıg.niar çıkmjştır, Kesimde, bir caddede çatışma sonu dökülen beniinin yanışı görfilüyor. müştür. 1924 yılında yapılan Lozan Anlaşmasıyle iptal edilen «Vergı dışı belEesi»nın 50 yıldan Derı geçerll olması ve yabancı şirketlerın hâlâ vergi ödemedıklerl vergi clairelerince de dogrulanmıştır. Lozan Anlaşmasıyle İptal edilen belgelerin 50 ytlrian ueri geçerlı favılması nedenıyle Gary Tobakko sırketlnin dışınria Hermann. Austro • Ti^rk. Felemenk, Glenn, Di Amerikan, Philip Morris ve Tütün Tekı şirketleri yasalan çiîneyerek vergi vermemektedirler. Yabancı sirketlerın vergi vermeme konusıında Danıştaydan ka rar almaları gerekırken, Maliye ve Ticaret BakanhSında vük sek derecelı memurların lefsirl İle uvgulama sürmektedir. 1923 vılınrfa alınan belgeye gore, Gary Tobakko, Türkıye'den aldıgı tütünü öncerien saptanan kenriı fabrikasında lşleyecektir. Sadece Amerika'vı kapsayan bu tmt'.yaz tsviçre de şfke fabrıkaların kurulmasına yol açmış, böylece oyun yıllarca sürmüstür. Yunanistan'da 2 muhalefet lideri göz hapsine alındı Petkim zammının Ecevit'in Başbakan olması ihtimali üzerine iptal edildiği belirtiliyor Petkim Ortaklığıııın ürünlerine yapmış oldugu zam, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Hükümeti kurarak Başbakan olması ihtimalirün yüksek bulunduğu bir zamanda iptal edilmiştir, j Petkim ürünlerinin alıcıa sana» i yicilerin bile kaçınılmaz olarak niteledikleri bu zam durdurularak, zam kararınm sorumluluğu muhtemel Ecevit Hükümetine yıkümak lstenmiştir. Fakat Ece | rit'in hükümeti kurmaktan vaz ; geçmesı ve bir AP iktidannın ! küçük de olsa bir ihtimal olarak belirmeşi üzerine ilk zammı durduran Fiyat Kontrol Komitesi, Petkim'in zam talebini yeniden incelemeye başlamıştır. i Petkim, sermayesınin yüzde BO'si TUrldye Petrolleri Anonlm Şlrketi'ne; yuzde 30'u Ordu Yar(D«ramı Sa. 7, Stt. 7 ISTANBUL ÜNIVERSITES! Kf SİN KAYIT . TABAN PUANLARI AÇIKLANDI Istanbul Oniversitesi'nln Üı' külta ve bölümlerine ait kesin kayıt taban puanlan dun açıklan mıştır. Rektör Vekili Prof. Kemal Oğuzman, puanlarm açıklapmasındaki iki günlük gecik, menin, elektrik kesilmelerindeki bir dakikalüc zamanın elektronik beyin üzerinda dört saatlik bir kayba yol açmasından ileri geldiğini bildirmiştir. Prof. Ofuznıan listeyi açıklar \ ken, puanlann yüksek oluşuna,» bir ögrencinin yedi yere birden i başvurarak bu listelerde aduun" çıkmasının rol oynacbgını belirte rek, «İlk b&kışta puanların çok t yüksek oldugu görülecektir. Bun | d 1 ögTenciler korkup heyecana kapılmamalıdırlsr. Eğer bir yere müracaat edilseydi diğer yerler boş kalacak. böyleoe puanlar düjecekti.» demıjtir. Yapılan açıklamada, İlk ffün (DeTanu 8a, 7, 8ü. 6 da). Hilton'daki esrarengiz soyguna karışan iki kadından biri tesbit edildi, biri de aranıyor Hiltondaki büyük soygunla H gili olarak aranmakta olan sanşın kadın asayış şubesi detektifle ri taraîından tesbit edilmiştir. Soyguncularla birlikte hareket ettiği kanısına varılan Amerikan uyruklu kadının serbest oldugu. ancak ikisi kadın beş detektü'in kendisinl göz hapsine alıp izledikleri öğrenilmiştir. Bütün hareketleri ve bağlantı kurduğu kişilerin tesbitine çalışılan Amerikalı sarışından başka soygunda bulunduğu ıfade olunan bir kadının daha arandığı öğrenilmiştir. Polis soruşturmasına göre Fransız çiftini soyanların üçü nün erkek, ikisinin ise kadın oldugu ortaya çıkmıştır. MehmetBARLAS bildiriyor ATtNA Yunan başkenti hafta başındaki kanh olaylarm ağırlığını henüz silememiş durumda. Resmi binaların kapılannı tanklar koruyor, asker ve polis bütün önemli noktalarda hazır vaziyette. Sokağa çıkma yasağının süresi gece 22'den sabah saat 05'e olmak üzere indirildi. Fakat güvenlik tedbirleri olanca ağırlığı ile sürdürülüyor. Yolda, koltugunun altında kitap, kâğıt, dosya taşıyan gençler durdurulup hüviyetleri soruluyor. Geceleri kitle halinde tutuklamalar yapılıyor. Resmî bilgilere göre ölü sayısı, r ağır yarahlardan 3 ünün daha ölmesiyle 12 oldu. 3 T aşkın da Cu ağır yarah btılunuyor. Bir futbol stadyumunda toplanıp çeşitli sorgu yerlerine sevkedilen tutuklular da 1500'ün üzerinde.. Yunan hükümeti, olaylarm sorumluluğunu öğrencilerin dışmdaki çevrelere yüklemek istiyor. Ancak tutuklananlann çoğu öğrenci. Bu arada olaylarm patlak ver I diği Teknik Üaiversitesi'nin Rek ] törü Sifneos da, hâlâ serbest bırakılmadı. Olaylar dün Omonya meyda' nmdaki küçük bir gösterijie devam etti. Önceki gün de Alek j sandros Caddesindeki bir yürü>üş teşebbüsü polis taraîından dagıtıldı. [ Sıkıyönetimin ilânı üzerine fa i aliyete geçen Askerî Mahkemeler, j hızlı kararlar vermeye başladı; Jar. Önceki gün dört kişinın dör I der yıl ağir hapse mahkum ol(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKt 1973 yılı degerlendirmesiyle yılda 20 milyon kılo tütün alan yabancı firmaların legal vergi kaçakçılıgı vapmalarına göz yumulması çeşitli söylentilere yol açmaktadır. Kenriisiyle konuştugumuî ve adının açıklan. masını istemeyen bir yetktli bu konuda görüşlerini söyle sıralamıştır: • Lozan Anlaşmasıyle iptal edilen bir belgenin eeçerli olması hayret uvanrfırıcıdır İptal edümesini düçünelim, sadece Başbakan Naım Talu'nun bunbir yabancı şirkete verilen daıı dörtbuçuk ay kadar önce vergl dışı kalma belpesinin, dikamu kuruluşlarına gönderdiği âer şirkeflere de vıllarca tabir genelge vardı. Ve görünüşnınması ilginçtir. Bu firmaların te oldukça büyük bir sosyal yaptığı vergi kaçakçılıgı. yaproblemi yüzeyden de olsa örsasal bir hükme dayanmamaktecek görüntşteydi. Yüzler, bintadır. Resm! riairelerin yorumııler, onbınlerce kişi bu genel i na göre vergi almmaması çok Ceyle biraz olsun bir soluk alakisiyl sorumlu kılar. Çünkü re» caklarını ummuşlardı. Ama nermî dalrelerin yorumunun Dade.. Genelge yayımlandı ve kanıçtayca onaylanması gereklimu kuruluşları da bunu aiıp dlr.» bir rafa kaldırdılar. Belki birkaç kişı için raftan indirdiler ama diğerlerine hayır. Sağlık karnesi Başbakan Naım Talu'nun 22 haziran 1973 günü kamu kurualmayan emekli luşlarına gönderdiği genelge ertesı günkü gazetelerde şöyle yer dul ve yetimler almıştı: «Başbakan Naim Talu dün kauıu kuruluşlarına bir genel tedavi masraflarını 8e gondererek, askerlık yokla malarını zamanında yaptırm:s belgelerlerse ve Eİlâh altına alınmalan için sıra bekleyen yüksek öğremmı geri alacaklar nı bitirmiş yedek subay adayANKARA Emekli dul ve yelannın müracaatlarında, usulüne göre devlet memurluguna a timlerle, emeklilerin aile fertlerinin ücretsiz tedavi ve muayelınmalarınd'a kanuni bir sakınca bulunmadığını belirtmiştır.» ! neleri genel ve katma > bütçell özel idarelere ve beleGenelge ne oldu? ! dairelerlebağiı hastaneierde yapıldiyelere Bu, konunun bir yüzü, cbür i maktadır. yüzüne gelince, binlerın, onbinEmekli Sandıgından bir yetkili lerin gülen yüzü kararıyor. Dev ! Anadolu Ajansı muhabınnin bu konudaki sorusunu cevaplandırlet kapısına başvuran yedek sumış özetle şunlan sövlemiştir: bay adaylan kapıdan çevriliyor. (Devami Sa. 7, Sü. 7 de) (Devamı Sa. 7. Sü. 8 de) Lozan'dan sonra GERÇEK ürkiye'nin Batı komşnsu küçük Ynnanistan'da olanbitenler ilgi çekici dersier taşımaktadır. 1967 Nisan'ında Ynnan solu seçimle iktidara yönelecek giiçteydi. Bn yönclişi engellemek için NATO'nun «Promete plânı» işletildi. Bir albaylar cuntası iktidara geçirildi. Çok partili rejime paydos dendi. Portekiz ve İspanya'mn yanına Avrnpa haritasında bir ülke daha katıldı. Yunan faşizminin kendine özzv olanaklan vardı. Kiliseordtı bütiinlüğünün vamsıra nluslararası sermaye çevrelerinde Yunan faşizmini destekliyebilecek giiçlü isimler buiunuyordu. Yunanistan nüfusu dengeli bir artiş göstergesinden sapnuyordu. Dı?anya eönderilen iscOerie hem Atina'daki geıçek issizlik problemi hafifliyor hem de dış ödemeler dengesi sağlamlaşıyordu. Ulusal selir 1973 yılında kdşi başına 1200 dolara nlaşmıstı ki dünya tablosunda ba düzeye nlasmış pek az ülke vardı. Türkiye'nin adam başına milii geliri 360 dolardır. tki ülke arasında kıyaslama Ynnanistan lehine ne denli rark olduçunu ortaya koyar. Ozetle. ekonomik açıdan başı dertte eöriinmiven, dı; ilişkiler açısından saflamda savılan bir küçük ülke aitı yıldanberi faşizm oyKUİamasını yfiriitmrktpflir. Bn nlkpnin halla da «Mejalo tdea» fibi taşizmin ideolojisine yatkın fikirlerle donatılmıştır. Ne var ki bütün bn eörnnröler ardındaki olujumlar Yunanistan'da Papadopnlos reüminin bir türlü yerli yerine oturamadıfını gösiermektedir. Son olaylan bn bakımdan değerlendirmek yararlı olacaktır. Yunani» tan'ın Urtakpazar'la ilişkileri kısıtlanmış ve Avrupa Konseyi fiyeliği kaldırılmıstır. Gerçi Atina btına karsılık Washinşton1a iüskilerini voBunlaştırmıştır ama, ülkenin siyasal hunalımdan kıırtulamadıei eörtilmektedir. Son olaylar bastmlsa da Papadopnlos iktidannın eeleceiri aydınlık değildir. Yunanistan'ın ileinç durumundan dersler çıkarmak Isteyenlet demokrasi ve fikir özsürliifiü adına yararlı kanıtlar bnlabile••• (Devamı Sa. 7. Sü. 6 da) PAPADOPULOS REJİMİNI GÜÇ GÜNLER BEKLİYOR ATİNA Yunanistan'dakl son olaylar, 1967'den beri yönetime hakim olan Papadopulos reîımi içindeki bütün problemlerin açığa çıkmasına dayaumıştır. Papadopulos'un sivil Başbakan hğa getirdiği Markezinis, olayJarın patlak verddği Cumartcsi günü bir basın toplantısı yaparak seçim ve partiler kanunlannı açıklamava haarlanmaktaydı Ancak. bu basın toplantısı olaylar vüzUnden ertelendikter. T Fiyat tesbiti NADtR NAOt 8a. 7. 84. I Istanbul asayiş şubesi detek(Devamı Sa. T, 84. I «•> Hilton görevlilerl sorumlu (Devunı ta. 1. 8 t t 4»»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog