Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

VICKS ÖKSÜRÜK PASTİUERIİ PİYASAYA VERİLMİŞTİR 50. yıl, sayı: 17710 umhuriYe Kurucusu: rUNUS NADt Telgraf ve mektup adre.<r Cumhurıve' lManbul Posta K u t u s u : Istanbul N o : 248 T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 UNIVERSITE HAZIHLAMA FBN KÜRSLARI 20Kasım 1973 Salı Atina da tutuklanan ogrencı ve işçîler stadlarda toplanıyor ATÎNA Yunan polisi ile askerler dün tutukladıkları bırçok inşaat ijçısi ıle oğrencılen, Şıli'deki uygulamayı andıran bı 9 Cumhurbaşktmı, Ecevit ve Demirelle görüştü ÜÇLÜ ÖZEL GÖRÜŞMEDEN SONRA CHP LİDERİ «GEREKİRSE KENDİ ORGANLARIMIZLA VEYA BAŞKALARIYLE İSTİŞAREDE BULUNACAĞIZ» DEDİ. DEMİREL KISA BİR AÇIKLAMA İLE YETİNDİ: AP GENEL İDARE KURULU BU SABAH TOPLANACAK. MSP MİLLET MECLİSİ GRUBU DA SİYASİ GELİŞMELERİ G Ö R Ü Ş E C E K Türk/ye, Arap petrol ambargosu dışında kalacak VİYANA Petrol üreten ve ihraç eden Arap ulkelcrı, «uretım azaltılmajindan» muaf tutulacak tuketıcı ulkelerın adlarını tesplt etmek uzere bu ay Cezayır'de onemlı •bir toplantı yapacaklardır. Suudi Arabıstan Petrol Bakanı Şeyh Ahmet Zekı Yamanı, toplantının 26 kasımda Arap Zir\e Konferansmdan oncc, Dısıjleri Bakanları sevıyesinde yapılacaiını soylemiştir. Şe>h Yamanı, Suudi Arabistan'ın lngiltore, Fransa ve tspanva gıbi ülkelerı, <muafıyet. listesınde. kabul ettiğini, ayrıca Turkiye, HındısUn, F*.kistan ve Malaysia'nın da, Araplardan yana ülkeler olarak sımîlandırıl dıklarını açıklamıştır. (a.a) [Tetrbl bunalımı ile' ilgıh diğer haberlenmiz 3. sayfadadır j çimde Atina'daki futbol stadyumlarından bınnde toplanıışlardır. Cuntaya karşı geçen halta öğrencılenn girıştıklerı eylemlere bazı ınşaat îfçılen de katılmıştı. Bu arada güvenlık polısının In^aat İşçılen Sendıkasının lıderlerını ile tanınmış solcu sıyaset adamlarını ve emekil subayları tutukladıkları oğrenümiştir. TutukUnaniar arasında, Atina Teknık Üniversıtesı Rektoru Prof. Kostantin Konoîagos da bulunmaktadrr. Atma'dakı güvenilır gözlemcıler, baskentte havanın 1967 dar besı gunlennde olauçundan çok daha sjergın olduğunu belirtmek tedırler. Teknık L'Jiversıte çevresı tamamen tariKİarla çevrılıdır. Yasak saatleri ıçınde askerlerın s\k sık havaya ateş açarak varhklannı Atinalılara hatıılactıkları gorülmektedır Öte yandan, Atına'dakı yapı t işçılerind?n kurulu gruplar dun sabah Atına'nın merkezınde gos teri vurüyüslen' duzenlemeye teşebbus etrruşlerse Ue polıs tarafmdan dağıtılmışlardır. Olayla ılgılı olarak bırçok kışı tutuklanmıştır. Resmi binalar dun sabahlan ıtıbaren savaş kıyafe. (Devamı Sa. ", Sü. 1 dc) ASKERLER SOKAGA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİNDE SIKSIK HAVAYA ATEŞ EDEREK GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYOR CHP ve AP, tutumlarını Korutürke bildirecekler ANKARA. (Cumhorivft Bfirostı) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile AP Genel Başkanı Sü leyman Demirel'in yaptıkları teınaslar sonund» yenı nükumetı kurmayı basaramamaları üzerine, Cumhurbaşkanı Fahri Koru türk dün iki liderı birlikte kabul ederek hükümet sprununa bir çözüm bulmak amacıyla bir RÖrüşme yapmıştır. Gonaşmeden sonra Ecevit, kimseye yeni hükümetı kurma Rorevınin teklıf edılmedığını, CHP'nin ve APnin son dunırnu vetkıh organlannda görüserek tutumlarını en kısa zamandi Cumhurbaşkanına bildıreceklelenni soylemiştir. Saat 17'de Çankaya Koşkünde başlavan toplsntıya önce AP Genel Başkanı Suleyman Demirel (telmıştır Demırel"den bir da kıka sonra da CHP Genel Baskam Bulent Ecevit ana luzami•veden ıçeri cırmiştır. Bir saat 20 dakika süren görüş nieden sonra Köşkten önce CHP HÜKÜMET SÖZCÜSÜ SEÇİMLERİN VAKTİNDE YAPILACAĞINI SÖYLEDİ Ecevit Genel Başkanı Bülent Ecevit aynlmıştır. Ecevit gazetecilere şun lan soylemiştir: «Sayın Cumhurbaşkanjmız ıkı partinin Renel baskanlarıyla ö . zel ıstisarede bulunmak liıtıyacmı duymuşlar, bunun içın lutfettıler bızı çaya çağırdılar. Ken dilerıyle ozel nitelikte. fakat rnemleket sorunlarını bırçok yön Deniz Snbay ve Assubay Orgütü davasında iki sanık tahliye edildi Istanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahicemesince surdurülmek te olan «Deniz Subay ve Assubay Orgütü» adlı davanın dünkü duruşmasmda sorgusu \apilan sanıklardan Abdullah Akın Kontrgerillr.da gördüğü işkencelen anlatırken ayakkabılannı çı karıp çoraplarını sıyırarak mah kemeye dökülen tırnaklannı gös termıs, «Işte işkencelerin ayaklar:mda kalan izleri» demiştir. Sanık Akın tutuklandıktan sonra da iki dişini çektırmek mecbunyetinde kaldığını soyle. mıştır. Dünkü durusmada sorgusu yapılan sanıklardan Sezaı Çifter, Nedret Salbas ıle Ertan Noyan da gözaltına alındıktan sonra Kontrgerıllaya göturüldüklerini ve işkence altında ıstenılen ıfadelen imzalamak zorunda kaldıklannı ilerı sürerek daha önceki ifadelermi reddetmişlerdır. Tutuksuz sanık Sezai Çifter, «Ben sımdiye kadar daima Atatürk ilkelerine bağlı kalarak çalıştım ve hiç bir zaman bu yoldan ayrılmadım ve ayrılmayı da düşünmedim» demiştir. Sanık Nedret Salbas Kontrgerillada işkence altmda sorgusunun yapıldığını anlatırken, «Evvelâ sorulan sorulara bılgim bulunmadığı yolunda cevap verdım. Fakat oradakı görevlı burada bil miyorum yok. Her soylenenı bıle ceksm ve kabul edeceksm, dedı» diye konuşmuştur. lerıvle elp alan genıs bir göruşme vapma olanagını verdıler Bu soruçmenın ışığmda ayn ayrı duşunecegız. Gerekırse kend: o r . ganlanmızla veya naskalarıyla. ıstisarede bulunacagız ve hukumet sorununa çozüm bulmak: ıçm şımdı vaıdığımız üçüncu aşamada nasıl bir vol ızlevebil:rız, bu konuda kendı duşüncelenmizi oluşturduktan sonra sayın Cumhurbaşkanına anredeceğız» Eoevıt, «Hükümetı kurma gorevı verildı mı" sorusuna, «Göıev vcrme vokn karşılığım vermış. «Partinİ7in gönişünU ne za man Cumhurbaşkanına bıldireceksırüz'» şekhndeki soruya da, • En kısa sürede demiştir. Demirel AP Genel BaşKanı Derrurel, Ecevit gazetecilerle goruşürken arabasmdan inerek ve yürüyerek Koşkten çıkmıştır. Ecevifin gitmesinden kısa bir süre son ra gazetecilerın yanına gelen AP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanının daveti üzerine geldiklerinı, kendileriyle istişarelerde bulunmak içın Cumhurbaşkanının çaya çağırdıgını soylemiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Yuufinistaıvda yine siingü ve tank kanuını isledi Kosta DAPO.MTE yazıyor Emırgân'da önceki gece 3'ü çocıık olan 5 kişinin boğulmanyle sonuçlanan kazada. park ederPazar günü Istanbul Atina n C k l İ 7 r k l T M /"*!!/A D l l Pll ^en , a hilden denıze uçan 34 HL 036 plâkalı özel otomobıl dün sabah denizden çıkanlmıştır. Parıs spferıni yapan uçaktayız. U t N I ^ U t N U I I \ A n l L L H Kaptan Pilot Yeşilköyden havalan Otomobılın :cınde bulunan Macicle Ozden, Sibel Durukan, Funda Durukan. Nıhal Durukan ve Erkân Durukan'ın cesetlen, önceki dıktan bir «rijre sonra vaptığı a pece vansmdan sonra dalcıçiar tarafından otomobılden çıkarılara k Balta Limanı Hastanesine teshm edilmışlerdır. Olayla ılgıli soruşturma, Sarıypr Savcıhğınca yüravalırekte'iir. Fotoğrsf çıkarma işlemını ve izleyen meraklılan göstermektedir. nonsta. Yunanistan'daki olsylar yiizünden Atina'ya inemeyeceğini> bildiriyor. Hostes kızlar da, «Mutat servısi yapamıyacakların dan özür diliyorlar..» Atina'dan alınan haberlerde uça ğın ikmal içln bile Ellinikon havaalanına inmesinin «Tekin olma dığı» bildirilmişti. CHP: Meclis Başkanlığı için varılan anlaşmayı AP saklıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde Başkanlık seçimi için turlara bugun de devam edılecektir. CHP'li grup b«,kanvekilleri dün, başkanlık seçimi nedeniyle AP Grup Başkanvekillerinin ver dikleri demeci cevaplandırmışlar AP'lilerle bu konuda anlaşmaya vardıklarını, ancak bu anlaşrnanın AP'lilerce saklandığını dne sürmüşlerdir. Centilmen anlaşması gereği baskanlar, en fazla sandalyaya sahıp grup arasmdan seçilmektedir. CHPİİ üyelerin önerdikleri CHP Ordu miUetvekili Ferda GüJey, gerekli oyu sağlayamamış, Güley'e oy veren üyeler, başkanın bir an önce seçilmesini sağlamak için Güley'in feragat etmesiyle bu kere Tokat miUetvekili tsmail Hskkı Birler'i önermişlerdi. Yapı lan turlarda Birler'e başka gruplardan da oy verilmiş, ancak ye terli çoğunluk' sağlanamamıştır. (Devamı s>a. 7, Sü. 5 de) • Kıbrıs'ta Grivasçılarla hükümet kuvvetleri arasında 12 saat süren çatışma oldu LEFKOSE (lzzet Rııa Yabm bildirivor) L:masol ılçe«inin 2 rnıl lcmeyindeki Aiyos Konstantinos köyünün 2 mıl ku rey batısında Kıbns Rum vonetiminin 250 kişılik yedek polis gücüyle Ğrivascı gerillalar arasında 12 saat süren ve şimdiye kadar göriilmemiş şiddette bir çatışma olmuştur. Çatışma sırasında polıs gücti. bazuka, makinalı tüfek ve havan gibı ağır silâhlar kullanmışnr. Ğrivascı Patris Gazetesi, ikı taraf arasındakı çarpışmavı, EOKA ile Makarioscu polısler arasındaki en şiddetli çarpışma olarak nıtelemiştir. Ğrivascı gerülalar, polis gıicünirn bulunduk lan yere yaklaştıgını haber alın (Devamı Sa. 7, Sfi. 3 de) Hafta sonunda Yunanistan'da patlak veren olaylar görünüşe ba kılırsa yine süngu ve tank kanunu ile bastırıldı. Ve Papadopulos yönetimî 6,5 .yühk iktidarı süre since belki ilk kez kan dökmek zorunda kaldı. Özellikle başkent Atinadaki çarpışmalar, ne darbe günü, ne de krahn karsı hareketinde gorülmüştü. 1%7'den beri Papadopuiosçular, cKansız bir ihtilâlin» kahramanları olarak feçiniyordu. Oysa şimdi bu son olay ve gelişmeler rejime karşı direrı, • şin • o günden bu yana değişmedı ğini^brtaya koyuyor. MALATYA DEVLET Süngü ve tank kanunu HASTANESİNDE AMELÎYÂT EDİLEN 6 HASTADAN 3'Ü TETANOSTAN ÖLDÜ 1967'de 13 yaşında olanlar Hafta sonunda Atina'da polis ve askerin kurşunlanyla ölen öğren cilerin yaşı, 20'yi geçmiyor. Demek ki bu çocuklar, 21 Nisan 1967'deki darbe günij 13 yaşmda idi. Ve bu sure içinde okul ve üniversıtelerde girişilen bütün bas kı ve beyin yıkamasına rağmen bir şey değişmemişti .. Albaylar (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) CUMHURİYET HABER MERKEZİ Malatya Devlet Hastanesinde geçtıgımiz Salı günu amelıyat edilen altı hastadan üçünur» tetanos'tan öldükleri saptanmıştır. Hariciye Servisi doktorlarından Nejat Pamir, ameliyat edilen hastalardan Hafi Yaman, Ramazan Ondu ve Hacı Yağmur'un tetanostan öldükleri belirtmiştir. Dr. Pamir, ameliyat aletlerinin lyi sterilize edilmedığinden şüpheleadiğıni belırtmıs, sterilizasyon ışinin hemşirelere ait olduğunu hatırlatmıştır. Bu arada Istanbul'dsn telefonla görüştüğümüz Malatya Devlet Hastanesi doktorlarından, soyadını bildirmeyen Dr. Hüsnu de oîayı doğrulamışr tır. Almanyaya TIR kamyonu ile 10 milyon liralık esrar taşıyan 4 Iranlı IstanbuFda yakalandı Hütonda uyutulan Frans/z çiftin kumarda kazandığı 25 bin dolar çalındı Selâhattin GÜLER Emniyet Asayiş ve Siyasî Ş besi Hilton Oteünde meydana gelen esrarengız, esrarengiz olduğu kadar da ilginç bir olayın soruşturmasına ei koymuşlardır. Uç gece önce HDton'daki uiuslararası kumarhanede 25 bin dolar kazanan Fransız uyruklu 50 yaşındaki Berç Cezvecı ile aynı yaştaki eşi Lusi Cezveci gangster filimlerindeki soygunlara taş çıkartacak usullerle soyulmuşlardır. Dövüldüm Sanık Ertan Noyan da Kontrgenllayı anlatırken, «Sorgumu yapanlar iki sene önce tutuklan(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Vali ne diyor? i GERÇEK SSlkemiz dünya uluslan araHsında az jrelişmiş olarak "nitelenen toplumlardandır. Gerçi artık «az gelişmiş» yerine daha nazikâne bir edayla «gelişmekte olan ülke» deyimi kullanıimaktadır ama, deyimlerin değişmesi durumu değiştiremez. Tfirkiyemiz henüz zengin sanayi devletleri düzeyinde değüdir. Olanaklarımız kıttır. Halkın biiyük çoğunluğu kötü koşullarda yaşamaktadır. Sağlık ve eğitim bakırnından vatandaşlara yeterince hizmet götürülemiyor. Hele Anadolu'ııun bazı bölgeleri bu baklmdan çok ihmal edilmişlerdir. Tasra hastanelerinin çoğu çeşitli eksiklikler nedeniyle eleştirilecek durumdadır. Resmi makamlann da biluiji bu gerçeklerin giderilmesi için ça Malatya'da ölenler balar vardır, ama etkisizdir. Malatya Devlet Hastanesinde geçen hafta Salı günü ameliyat edilen altı hastadan üçiinün tetanostan öldüğü iddiasını bu açıdan ele aunakta yarar görüjoruz. Çiiııkü olay, çeşitli şikâyetlere yol açan bir derdin somutlaşmasıdır. Gazetelere sık sık hastanelerden vakınan mektuplar gelir. Vatandaş, yasamını il^gilendiren bu sorunla yakmdan ilgilenir olmuştur. Ne var ki hastanelerde ihmal. pislik, yanlis tedari üstüne şikâyetlerin kovuşturulması ve giderilmesi kolay değildir. Bir kere bütün bunları çözümlemek için parasal güç ister. Çoğu hastanemizde hastalar hiçbir eğitim görraemiş personelin elindedir. Doktorlanmızı yabancı ülkelere kaptınrken hastanelerimizde yeteri kadar yetcrli elemuım bulunrturulması çok güçtür. Hastanelerde patlak veren olaylann kovuşturulması da çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Deontoloji. hckimlerin hatalarını meydana çıkarmayı güçlestiren bir gelenek niteliğir.e erişmiştir. Doktorların kusurları ya da ihmalleri yüzünden hayatmı yitirmiş hastanın hesabını sormak olanağı yok eibidir. Ama bütün bunlann bir riprccesi vardıı. Devlet hastanesinde ameliyat edilen tıastalann tetanostan ölmesi gibi olaylara hoseörüyle bakılamaz. Eğer haber!er doğruvsa konnnun üstüne cid diyetle egilmek gerekir. Böylece (Devamı Sa. 7, Sü. 8 da) öte yandan, olayla ilgıll olarak bilgisine başvurulan Malatya Valisi Sadullah Verel, cBövle bir şey bana intikal etmedi. Olayı soruşturacağım. Ancak böyle bir sey olacağını sanmıyorum» çeklinde korıusmuştur. Sağhk Müdurü Dr. AbduJlah Çıftçı ıle bir temas kurulamamış, ancak yardımcısı Dr. Medıha Taştdpe böyle bir olay duymadığını söylemiştir. • l/.'de kesin kayıtlar yine ertelendi Istanbul Üniversitesinin fakülte ve bolümlerine bugün başlaması gereken kesin kayıtlar, Çarşamba gününe erteienmıstir. Istanbul ÜnıversitMi Rektörü Prof. Dr. Nazım Terzioğlu, y»p (Devamı Sa. 7, 8ü. S de) Türkiye üzerinden Almanya"ya sürekli esrar kaçakçılıgı yapan dort îranlı tüccar, Istanbul'da Emniyet Narkotik Şübe polisleri tarafından 660 kilo Afgan malı esrarla yakalanmışlardır. Polisın yaptığı açıklamaya göre, Iran plâkalı TIR kamyonu ile kaçınlmak istenen esrarın değeri 10 milyon Türk lirasıdır. Polis aynca değeri 3 milyon lira olan TIR, kamyonuna da el konulduğunu ve kaçakçılıkta laıl lamldıgından Gümrüğe teslim edıldiğıni soylemiştir. Narkotik büro, bir hafta önce Afganistan'dan büyuk bir parti esrarın, Almanya'ya götürülmek uzere, tran'a, oradan da Istanbul'a getirileceğini saptamıştır. Iran, Istanbul ve Almanya arasında hah ticaretı yapan Şehmal Mirza Khanı adındaki Iranlının,' İran'dan geiecek esrarı tstanbui' da beklemeğe başladığını oğrenen polis, tüccarı sürekli gözetlemeye başlamıştır. Uç geoe önce, Gürbulak sınır kapısından Türkiye*ye giren ve İstanbul'a gelen Razi Zadeh Nader yönetimindeki THE26032617 plâkalı kamyonun Topkapı'da bir benzin istasyonuna gitmesinden sonra halı tüccan da harekete geçmiştir. Bakanlar Kurulu Sümerbank, Tariş ve Çukobirlik mallarına yapılacak sam konusunu çörüstü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ! BAŞKENT NOTLARI Gelişleri Türk asıllı olan ve Paris'te büyük konfeksiyon mağazalan bulunan Berç ıle eşi 10 Kasım 1973 günü uçakla istanbul'a gelmişlerdır. Hilton Otelinın 709 numaralı dairesine yerleşen çift, sıksık j uluslararası kumarhaneye inerek rulet oynamağa başlamışlardır. Ker yü birkaç ülkeye giderek | kumarhanelere devam eden Fran sız çifti, Istanbulda bu geleneklerini sürdürmüşlerdir. HÜKÜMETI KİM KURAR? Fikret OTYAM AN'KARA .Ne oldu, kuruldu mu?» Butün gün, bu soruyla karfilaşıyorum: «Ne oldu, kuruldu mu?> • Valla bu yıl kurmadık. Çubuk'a haber saldım. iki teneke orada kurulacaktı ama daha gelmedi..> Cevabım da bu oluyor.. Eksik olmasınlar benim dostum çok'ur, turşuya merakımı bilenler. her yıl bızim turşu vaziyetinı ilgiyls izlerter. kimine ben salarım, ki» mi de kavanozunu gönderıp evden alHınr. Fakat. bazan ges mi ne ben benzetiyonım. telefonun karsıem (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Baskın Gerçek kaçakçılann lideri durumunda olan ve Iran'dan yükledıği haşhaş tohumunu Almanya' ya götüren Farah Behnam Majıi, halı tüccan ile Aksaray'daki Zengin otellnde buluşmuştur. İki (Devamı S». 7, Stt. 3 de)' Başbakan Xaim Talu'nun baş ' kanlığında dun yapılan toplantı ' da Sümerbank, Tariş v e Çuko bırlik gıbi kuruluşların urettıkleri mallara yapılacak zamlar konusu ele alınmıştır. Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakanlan ile DPT Müste25 bin dolar şan, Hazine Genel Müdürü. Mer17 Kasım 1973 gecesi saat 20 kez Bankası Başkanı ve diğer uz' sıralannda kumarhaneye inen manların katıldıklan toplantı Berç ve Lusi, ayrı ayrı masalar devaaı ederken Başbakanlık Bada oyun oynamağa başlamışlar sın Merkezı aracılığıyle yapılan dır. Gece saat 0^'ye kadar süren açıklamada «Toplantıda. Sümerkumar partisı sonucu 25 bin d > bank, pamuk alımi iie prörevli lar kazanan ve paralan döviz Tariş. Çukobirlik ve Andbirlik olarak alan çift, yatmak Uzere gıbi kuruluşlann finan=rnan soodalarına çıkmışlardır. runlan görüşülmüş ve bu konuPazar sabahı odalara bakmak da alınması gwckli yeni fmans' la görevli garson 547 numaralı ı man tedbırleri tesbit edılmiştir» I (Devamı Sa. 7, Sfi. 4 de) I denilmiştır. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog