Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyetimizin 50. yılı münasebetiyle orta dereceli okullar için Bakanlığımızca ya yımlanan aşağıda isimleri yazılı 3 arzedilpı es yayınevlerimizde satışa mıştır. Fiyatı 1 Bızimkiler 325 Krş. 250 » 2 Goçekler Goğerince 450 » 3 Zafer Yolu Devlet Kitaplan Müdürlüğü Sultanahmet Istanbul Tel: 22 38 03 (Basm: 25214 '8967 umhuriYet Kurucusu: YUNUS NADt ATATÜRK KİTAPLARI Atatürkçülük Nedir? CHaz. Y. Nabl) TL. ? Atatürk Içtn Dıyorlar ki (S. Clller) TL. 10 Ataturk Yolu (Yasar Nabıl TL 5 Ataturkçu Olmak (C. A. Kansu> TL. 10 Ataturk ve Kurtuluş Savaşı (C.A.K.'» TL. o Ataturkçulügün tkelcri fi Akavl TL. 10 Ataturk Divor ki (M. Bavdarl TL. 8 Ataturk'un Özel MeStuolan TL. 5 Cağaloğlu Yükusu 40. Islanbul (İlâncıhk 441,81 8974 50. yıl, sayı: 17692 Telgraf ve mektup adresı: Cumhunvet Istanbul Posta Kutusu: Utanbul No: 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 92 22 42 89 2 Kasım Cuma 1973 Gökçekaya barajındaki gecikme günde ' URETIM KAYBINDAN BAŞKA, 2,5 milyon BARAJIN TAŞMAMASI kilovatsaat İÇİN DE enerjı kaybına yol açıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gökçekaya Barajırun işletmeye açılmasını sağlayacak olan ha vaı hat ıçın Turkıye Elektrık Ku rumu tarafından 26 ekım tarıhıne kadar ınşa ettırümesi karar laştınlmış olan uç dıreğın hâlâ yapüamaması nedeniyle barajın iş'etmeye geçmedığı ve böylece gunde 2,5 milyon kilovatsaat enerji kaybı olduğu öğrenilmiştır. Divanyolu'nda benzin istasyonımdaki patlama ve yangın halka korkulu dakikalar yaşattı KAZLIÇEŞME'DE ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE B Ü Y Ü D Ü VE BEŞ DERI FABRİKASI TAMAMEN YANDI. SAHİL YOLUNDAKİ TRAFİK BİR SÜRE AKSADI KOCAMUSTAFAPAŞA'DAKİ YANGINDA İKİ F A B R İ K A YANDL ZEYTİNBURNU'NDA DA 6 AYLIK ÇOCUK YANARAK Ö L D Ü HER GÜN 1 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETECEK KADAR SU BOŞUNA AKITIUYOR Boşa akıyor YETKİLİLERE GÖRE, BARAJ ZAMANINDA AÇILSAYDI; 6 AYDIR ÇEKİLEN DARLlGl 20 GÜNDE GİDERECEKTİ Istanbul'da dün 8 işyeri yandı, zarar 25 milyon FİKRET DAĞLIOĞLU IstanbuTun Kazlıçeşme, Kocaruustafapaşa ve Sultanahmet semtlermde dün çıkan yangınlarda ö'ı derı fabnkası olmak uzere 8 ışyerı yanmıştır. Bu arada Sultanahmet'te benzin ıstasyonunda meydana gelen yangın. hakın korkulu dakikalar geçirmesine yolaçmışîir. Zej'tınburnun da da dün gece bir gecekondu 1 yanmış, 6 aylık Bulent Akyuz yanarak can vermıştir. Yangınlarda meydana gelen zararın 25 mılvon lıra oldugu bıldirılmıştır. Yangınlardan ılkı, saat 15 30 sıralarında Kazlıçeşme Hacı Hasanefendı Sokağındakı Niko Oryataş'a aıt derı fabrikasmdan çıkmıştır. Rüzgânn tesırıyle k'sa zamanda buyüyen alevler, bıtışığınde bulunan Seiâhattin Gulek, Odünün Sınırı .Uletin kısa tamanda. r çozumunü beklediği I başlıca iki sorun var. •Biri başkanlık divanı secımleıinın bir an önee olunila bir sonuca bağlanejrak Millet 3Ieclisintn çalışmalarına başlaınası, oteki de koalisyon hükümeti uzerinde bir anlaşmaya varılmas:. Birbirine bağlı olan bu 'kı sorun çozülmedikçe toplumu >akın dsm llgilendircn sosyal ve ekonomik anl soruıılarımııa el atılamıyacağı mcydandadır. Mıllet de işte bu yiizden sabırsnlanınaktadır. Gerçi 14 ekim seçinılerl yapılalı henüz yirmi gün oimuştur. Araya gireıı bayram giinlerini de hesaba katarsak bu süreyi fazla uzun bulup umutsuzluğa kapılmak doğru olmayabilir. Şu satırla n yazdığımız sırada Meclis başkanının seçildiğine dalr bir haber almış değiliz. Koalisyon hükümetiyle ilgili çalışmalar biraz daha zaman alabileceğine göre başkanlık seçimi için aceleye yer yok denebilir. Ne var ki başkanhk se cimi bugünkü Parlamento aritmetiği açısından en kolay, çözülebile cek bir sorundur. Bunun uzayıp gitmesi yurttaşlar arasında huzursuzluk yaratabilecek ve kimi zihin lerde uyanan kuşkuları yaygin bir hale getirerek artttracaktır. Neyraiî başkanlık seçimi? 1961'de varılan bir centilmen anlaşması gereğince Mecliste en kalabalık grubu bulunan partinin bir sayın üyesi Millet Meclisi Başkanlığına seçilecektir. Öteki partiler de sandalye oranlanna göre başkanlık divanına iiye vereceklerdir. Bu, daha riyade bir aritmetik sorunudur. Çözümü de, iyi niyetle ele alındığı takdirde çok kolaydır. Koalisyon çalışmalan, olmnln bir sonuca varabilmek için daha çok zaman harcanmasını gerektirebilir. Iki parti yetkilileri karma bir hükümet kurabilmek uğnına kendi programlarından ne denli fedakârlığa katlanabileceklerini aralarında uzun boylu göriişüp tartışırlar. Sonunda bir anlaşmaya varmaları beklenebilir. Özellikle 14 Ekim seçimlerinden sonra orteya çıkan Parlamento yelpazesine bir goz atüğımızda CHP. ile MSP.'nin böyle bir anlaşmayı ger çekleştirememeleri için temclli bir neden bulunmasa gerektir. İki parti de özgürlükten yanadır. İki parti de genel af istemektedir. İki parti de iç ve dış somürüye karşıdır ve yine iki parti de pahalılıkla savaşa kararlıdır. Zihinlerde kusfcu yaratan bir nokta varsa o da MSP.'nin layiklik anlayışı üe CHP'ninki arasında bağdaşıra hiç de benzemeyen bir ayktnlık bulunduğudur. Bu konuda MSP. yoneticileri CHP'yi Atatürk ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak kadar aşırılığa gideceklcr midir? Cumhuriyetin 50. yılında ve yaşadığımız koşullar altuıda saym MSP.'lilerin bo>İP bir tutnma kapılıp direneceklerini olası bulmak istemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Ekim se çimlerinden sonra yayımladığı mesajı ile pek yermde olarak bolirttigi üzere Atatürk ilkelcr Türkiye Cumhuriyetmin temel taslarıdır. Demokrasiyi de bizi çağdag uygarlık düzeyine ulaştıracak olan büyuk ve görkcmli yolu da bu terael taslara dayandırmak zorundayız. Onlardan bir tekini bile feda etmeye gelmez. Bu noktayı CHP. Genel Başkanı sayın Ecevit de yeterince acıklamış bulunmaktadır. Zaten ülkemiz hükümetsiz bırakıp yeni yeni bunalımlara kapı hazırlamak isteyen belli cevreler günlerdir a.ynı temayı işlemekte, 14 Ekim secimleri aomında apaçık gözler önüne se rilen lıalk eyilimini baltalamaya gayret etmektedirler. bgilt politikacıların dikkatinc Yetkılılerın verdıkleri bilgıye gore Gökçekaya Barajının bir ünıtesı açümaya hazır olduğu halde Tıırkiye Elektrık Kurumu daha once 26 ekım tarıhıne kadar bitıreceğmı bıldırdığı uç dıreğin yapımını hâlâ tamamlama mıştır. Bundan dolayı Gökçekaya Barajının günde 2,5 milyon kılovatsaathk uretımi yapılamamaktadır. Ayrıca hergün ba ra.ım taşmaması için, 1 milyon kilovatsaat enerji üretecek kadar su boş yere akıtılmaktadır./ Uzmanlar, TEK yonetıcılerının altı aydır uygulanan tedbırlerle 50 60 mıiyon kilovatsaat enerjı tasarrufu yapıldığı yolundakı sozlerını hatırlatarak, «Eğer Gökçekaya zamanında hizmete gırseydı, al:ı ayda alınan tedbır îer yenne 20 günluk uretımle bu açığı kapar enerjı sıkmtısı da çekılmezdı» demışlerdır. 5 deri fabrikası yandı Sadı Şahın, Hasan Dinçer ve Fazıl Budaksıza aıt dığer den fabrıkalarına da vayılmıştır. Bakırkö\. Beyoğlu, Eyıip, Zeytinburnu ve Ramı ıtfaıyelerınm çalışmaları sonunda yangın, 5 deri fabrikası tamamen yandıktan sonra kontrol altına alınabılmıştır. Yangın sırasında bu kesimde ve saJıil yolunda traiık büyuk ölçude aksamıştır. rerken, bu defa Kocamustafapaşa'da kurulu «Bırmak» çelık eşya fabrikasında saat 17.30 sıraİarında yangın çıkmıştır. Çıkış n° ieni henüz saptanamayan yangın, kısa zamanda büyümuş ve alt katta bulunan Jumbo Jıklet fabrıkasma yayılmıştır. îtfaiyenın çabası sonucu, ateş saat geç saatierde kontrol altına almabümıştir. 2 fabrika daha Deri fabrıkalarmda yangın sü Sultanahmet'te IstanbuTda gecenm üçüncu yangını Sultanahmet Dıvanyolunda Adlıye durağının karşısındaki Orhan Yapar'a aıt bir benzin ıstasvonunda çıkmıştır. Istasyonda meydana gelen patlamayı takıbe.~. ba^layan vangın, sonucu bına b r anda alevler ıçinde kalmıştır. Bu arada istasvondan caddeye akan benzinin de alev aldı£ı gorülmiıştur. Bunun Ü7erme Dıvanyolu trafığe kapatılmış, toplu.ı poüsi olay yermde gerekli tedbirleri almıştır. (Devami Sa. 7, Sü. 2 de) Seyitömer Ote yandan Seyitömer Termık Santrah'nm bir suıe once kopan komür ta>;ıma bandının yurt dı?mdan getirilme jş'.emi uzadığm dan, 150 megawatt'lık 1. ünitesi (De\aını Sa. 1, Sü. l de) nnmmı *ft»MUİ« ttuum Millet Israillıler, Araplardan Meclisi Hava sıcaklığı düsecek IstanbııVda da kar yağdı Yurdumuz, kuzeyden gelen soğuk havarun etkısı altına gırmiş, bu arada hava sıcaklıklarınm azalmasıyle dün; Kastamonu, Es kişehir, Aiyon, Edırne, Bolu ve Ankara'da kar yagışları gorulmüstür. Istanbul'un yüksek yerlerinde de sulu kar yagmıştır. Meteoroloji yetkilileri, Turkıye' nın bazı bölgelerınde gorülen kar yağışının önümüzdeki gunlerde Orta ve Doğu Karadenız'in iç kesımleriyle Doğu Anadolu'da devam edeceğıni bıldırmışlerdır. Marmara bdlgesinde ise, ısının düseceği ve kar yağışı beklendıği belirtilmistır. ÜNİVERStTE KAYIT FORMU ALABİLMEK İÇİN MİLLl EĞİTİM MUDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BEKLEYEN ÖĞREN'CtLER, geçırdıği Sam6 füzesmi ele Başkanlık seçiminde sonuç alınamadı, ıse üzere Amerıkaya oylama yolladılar yapılamadı mcelemek ! Senato'da Üniversite kayıt formları karaborsada 5 liraya satılıyor CUMHURİYET HABER MERKEZİ (DIŞ HABERLER SERVİSt) ANKARA. (Cumhnrivct Bürosu) Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimde dün de sonuç alınamamış. tek aday CHP Ordu Milletvekili Ferda Güley salt çoğunluğu sağlayamamıştır. Cumhuriyet Senatosunda da, Başkanlık Dıvanında siyasal parti gruplarıyle diğer siyasal grupların hangi oranda temsil edlleceklerıne ilişkin dağıtım cetvelinin tartı şüması sonucu Baskan seçımı ya pılamamıştır. IstanbuVda dün geee orta siddette deprem oldıı Istanbul'da dün gece saat 19.54 de orta siddette bir deprem oimuştur Kandılli rasathanesinden bildirıldiğıne gore, Turkıye saatıyle 19'u 54 dakıka geçe meydana geldıği tesbıt edılen orta şıddet'ekı depremm merkez iıstu 130 kılometre olarak hesaplanmıştır. Zarar meydana getırmeyeceği ilerı surülen depremm merkez üstünun, Izmıt veya Mürefte ydreierıne ısabet edebıleceğı açıklanmıştır. Sıkıyönetim Ankara Mahkemesi Ünıversitesi sjlâh kaçırma samklarının göreve ilişkin itirazlannı reddetti öğrenci aday kayıtları 5 Kasım Pazartesi •• •• gunu başlıyor Urfa'da toprağı olanlar bildirimde bulunacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1757 sayıh Toprak ve Tarım Reformu Kanunu gereğince hazırlanan toprak ve tarım reformu arazı bildirim yönetmeliği dünkü Res mî Gazetede yayımlanarak yürurlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre, Bakanlar Ku rulu tarafından Toprak ve Tarım reformu bölgesi olarak saptanan ve ilân edilen bölgelerde arazilerı bulunan malık vej'a malık sıfatıyla zilyed olan gerçek kişiler, hem reform bolgeleri içindeki, hem de reform bölgesi dışmdaki arazılerı için büdirim vereceklerdir. NADtR NADİ 26 sanık hakkında açılan. ancak 18'sınm yakalanaıak tutuklandığı dığer 10'unun ıse, halen polis ta ıafından yakalanamadığı büyük »i lâh kaçakçıhğı davasına dün de Istanbul 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edilmiştir. İlk durusmada sanık avukatlarından Sahir Kurutluoğlu ve di ğer avukatlar bu davanın sıkıyd netimi ilân ettiren sebeplerden ol madığını ilerı sürerek mahkemenin görevsizlik kararı vermesini is temişlerdi. Dünkü durusmada. durusma yargıcı Deniz Hakim Binbaşı Ham di Öncüoğlu, Askerî Savcı Hakim Yarbay Süleyman Yıldıran'ı savun ma avukatlannın bu taleplerine ne diyeceğıni sormuştur. Uzun bir konuşına yapan askerî savcı hakim yarbay Sülejman Yıldıran ' «Olaylar bölümünde belirtildiği üzere sanıklarm teşekkül meyda [ na getirerek ateşli silâh ve mer j mileri yurda sokmaları, nakletme ı leri ve benzeri faaliyette bulun ' maları çoğu öğrenci ve genç yaş(Devamı Sa. 1, 5ü. 1 de) I Üniversite ve yüksek okıülarda birincı donem ön kayıtlar devam ederken, öğrenciler çeşıtli sorunlarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Bir kısım üniversiteler on kayıt için şart koşulan matbu muracaat formlarır.ı çok az sayıda bastıklarınoan, öğrenciler Milli Eğitım Müdürlüklerinde uzun kuyruklar meydana getirmış lerdir. Ozellikle tstanbul ve Ankara* da Ege Üniversitesı ile İstanbul Teknik Üniversıtesı; Izmir'de de Istanbul ve Ankara'daki üruversıtelerin ön kayıt formlan bulunamazken, bazı fırsatçılann bunları karaborsa fiyatından sattıkları görülmustür. Istanbul'da; Ege Ünıversitesi ile Istanbul Teknik Ünıversitesi ön kayıt formlarından almak ıçin Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran öğrenciler, Sumer Mat baasma gönderilmekte ve bu matbaa da formları 5 lira karsıhğında öğrencilere satmaktadır. Aslmda bu formların öğrencilere ucretsız olarak dağıtılması geANKARA (Cumhuriyet Bürosu) rekmektedır. 1973 74 öğrenım yılı ıçinde Ege Ünıversitesi giriş formlaAnkara Universitesıne bağh fa J rından iddia edildiğiııe göre, An kulte ve yüksek okullanna alma kara'ya 300 adet gönderilmis, cak bğrencılerm muracaat ve kaj Atatürk Lısesinde bunlar bir kıyıtlarma aıt esaslar bellı olmuşı sım adaylara dağıtılmıştır. Aynı tur. Ankara Üniversıtesı Rektorşekilde ITÜ'nin giriş formları da lüğünün bu konudakı açıklama1 Ankara'da karaborsadan işlem sı şöyledir: görmüştür. sürenin uzatılmasım önermişlerdır. Öğrencilerin şikâyetleri Üni\*ersıtelere girmek isteyen öğrenciler ayrıca, kayıt sistemınm her ünıversite ve yüksek okul için birbırınden farklı olmasmdan yakınmakta, bır kısmınm kayıtları postayla diğer kısmının da basvurma yoluyla istemesi, bunun yanında puan düsürülmelerinin yeterince duyurulamaması sonucu, ıstedikleri fakulte %reya yüksek okula girme olanaklannın kısıtlandığmı söylemektedirler. Öğrenciler, her üniversite ve yüksek okuldaki puan durumlannı izleyememe yüzünden, puanları yeterli olsa da bir çok bölüme kaydolma hakkını kaybettiklerıni ileri sünnektedirler. WASHÎNGTON Israil, Ortadoğu savaşı sırasında Araplardan ele geçirdıği bır Sam6 fuzesini, incelenmek uzere Ame rıka'ya yollamıştır. Son savaş sırasında ele geçırilen bu süâh, Amerikalılarm eline ılk kez geç | mektedir. Yerden havadaki he1 deflere fırlatılan Sovyet yapısı , Sam6 füzesi Amerikalı uzman | lar tarafından jncelenerek, na i sıl etkisiz hale getirileceği araştırılacaktır. Amerikan çevrelerinin belirttiklerine göre, Sam6 füzeleri son savaşta îsrail'in y:tirdiği Savaş uçaklannın yarı I sını duşüren silâhtır. | (Devamı Ss. 7, Sü. 4 de) | Turlar Millet Meclisi Genel Kunılunda dün gündem gereğı başkanlık seçımıne dördüncü turdan başlanarak devam edılmistir. 355 üyenin katıldığı oylamada Güley 165 oy almış, 131 oy boş çıkmış. 2 oy iptal edilmiştır. 57 oy da çeş:tli üyeler arasında dağılmıstır. Beşincj turda Güley 174 oy almıs tır. 322 üyenin katıldıfı oylamada 101 oyun bos olduğu 45 oyun çeşıtli üyeier arasında dağıldığı görülmüştür. tkı oy da iptai edıl mıştır. Altıncı tura 289 üye katılmış, Güleye vıne 174 oy çıkmıştır. Bu turda boş oy sayısi 81. ıptal edılen oy savısı 2 olmuş. 38 ov da çeşitli üyeler arasmda dağılmıştir. Bu sonuçlardan sonra CHP'lilerin bır önergesıyle bırleçımın bugüne bırakılması istenmiştir. Önerge oylanarak kabul edılmış ve b'.rleşiırs kapatılmıştır. Sancar: «Almanya'ya asker yollama önerisinden haberimiz yok» ANKARA Milli Savunma Bakanı tlhami Sancar, Avrupa'daki Amerikan askerlerinin çekilmesi halinde bunlarm yenne Türk as kerlerınin yerleştirilmesiyle ilgili tesebbusten, Türk Hükümetinra resmen faaberdar olmadığını açık lamış, «Türkiye'nin jeopolitik du rumu karşısmda kuvvetlerinin bu derece mühım bir kısmınm yurt dışında gorevlendırilmesinın doğru olacağı kanısında değilim» demiştır. Açıklamalar Ege Üniversitesı R«ktörü Prof. Yusuf Vardar, Ege Üniversitesi (Deranu Sa. 7, Su. 1 de) Senato Cumhurivet ienatosunda birleşim açıldıŞmda çeşıtli AP Sena(Devamı Sa. 7. Sü. 6 da) Ön kayıtlar Haksız kazanç Ankara'daki öğrenciler ve veüler, üniversite giriş sınav sorularmdan sonra giriş formlarının da bazı fırsatçüann haksız kazançlanna «âlet edıldiğini» iddia etmişler ve bu işe çok kısa bir sürede çare bulunmasını, aksi halde birçok öğrencinin üniversitelere girme hakkının yanacağım soylemıslerdir. Öğrenci ve veliler, posta ile başvurmalann 4 Kasım akşamına kadar vapılacağım, ancak formların ele geçirilemedığinı öne sürerek, adı geçen üniver«itelerden çok sayıda giriş formunun başkente gönderilmesıni ve oianak bulunarak (î) Adaylann ön kayıtları, bir defada yapılmak üzere, 5 Kasım | 1973 Pazartesi günü başlayacak ve ] 12 Kasım 1973 Fazartesi günü saat 17'de sona erecektir. Bütün kayıtlar bu muracaat esas alma1 rak yapılacaktır. (2) Fakülte ve yüksek okullarm ön kayıt için gerekli taban puanları şöyledir: Dıl, Tarih Coğrafya Fakültesının İngilız dili ve edebıyatı bölümü için 375, Fransiz d:li ve edebıyatı bdlümü. Alman dili ve edebiyatı bolümü Italyan Dili ve Edebıyarı bolümü. Bus Dili ve (Uevamı S». 7, Sü. 3 de;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog