Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

İHSA1S IRK Çözümlü Geometri Problemlert Lise I. Düzlem 1500 Lise II. U?ay 1250 Lise m . Analltik Duzlem ' 1509 Lise III. • Konlkler 12S0 Lise III. Vektörler Kesenlel 1250 Çozumlü Cebir Problemlerl II. Fen (25.00) n. Ed. O2S0) İlt. Fen (50.00) Ilt. Ed. (1500) FEŞAT OTR1AN ' Çozümlü Fizlk Problemlerl Lise I. Lise II. Llse m . 10 «r llra ÎZZET KEMAL ERKSAL Çozümlü Klmya Problemlerl Lise I. n. in. 15 llra İSKILAP ve AKA KİTABEVTERt llâncılık 44109338 umhuri Kurueusu: YUNTJS NADt 50. yı!, sayı: "17709 Telgraf vt melctup arîreM C u m h u r ı v e ' lntanbul Post» K u t u s o : I«1*nbu1 No: 548 t •I e f o o I * T: 22 İ2 tfü 22 « < I M 22 4İ S7 22 42 98 £1 43 99 19 Kasım 1973 Paza*esi Yunan Ordusu dün bütünüyle alarm durumuna geçirildi DIŞ HABERLER SERVİSİ ATİNA Ordunun müdahalesıyle kısa .bir sure durdurulan karışıkiıklar dün yeruden başlayınca tüm Yunan Ordusu alârrna şreçirilmiş, dün sabah kaldınlan sokaga çıkma yasağı, bu kez Atina," Selânık ve Patras'ta geçerli olmak üzere dün lS'dan sabah 05'e kadar yenıden konulmuştur.. Öte yandan, polis ve askeri birlıklerce tutuklanan 200 kadar öğrencı ise, yeruden kurulan olaganustu> askeri mahkemelerce yargılanacaktır. Hesmi makamlar, Norveçli tu rit kızın dışında olenlerin kıra liklerirıi açıklamamışlardır. Yunanistan Silâhlı Kuv\etlcr (Devamı Ss. 7, Sfl. 4 de) DPT, "Tütün raporu,, hazırladı YABANCI ŞİRKETLERİN MALİYET FİYATI ALTINDA İHRACAT YAPMALARINDAN ÖTÜRÜ DEVLETİN BÜYÜK ÖLÇÜDE VERGİ KAYBI OLDUĞU BELİRTİLDİ 1958 YILINDA TÜTÜNDE HEKTAR BAS1ŞINA 743 KİLO VERİM ALINIRKEN. BU RAKAMIN 1970 YILINDA 419 KİLOYA DÜŞTÜGÜ SAPTAND1 BÜYÜK KENTLERDE TANKLAR DOLAŞ1YOR BASIXA KONAN SANSÜR SÜRİJYOR TÜM FUTBOL MAÇLARI tPTAL EDtLDl Tütün ihracından 375 milyon lira zarar ettik ANKARA DPT tarafmdın rütün ile ügıli olarak hazırlanan bir raporda Türkıyede kurulan yabancı şırketlenn maliyet fıyatı altında ihracat yapmalarmdan dolayı son on jnlda yakla^ık 375 mılyon lıra dövır kaybına ugradıgı belirtilmiştir. Bu tutumdan dolayı aynca devletin her yıl bü Hükümeti kurma görevinin tekrar CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verileceği belirtiliyor Turhan ILGAZ ANKARA Koalisyon konusur.da, ıkıncı oüyük partinin yaptıgı zırışımier de sonuçsuz salınca. »özler yıne CHP* ı>e çevnlmıstir. Cumhurba?kanınm. önümüzdekı günlerde. s:\asal partı iiderlenyle yeniden göraşüp. CHP Genel Başkanından ıkınci bır denemeye ginsmesinı ısteyecegi bıldirümektedri. Ancak, KorutUık'ün, bu kez 11derlerle ayrı ayn görüsmek yenne. beş sıyasal partı Genel Başkanını topluca kabul ederek, bır ortak toplantıda Koalısyon olanaklarını aegerler.dırmesl bekîenmektedır Hükümeti Kurma görevmın yenıden CHP Genel Başkanına verilmesi halınde ise, Ecevu'ın. bır Koalısyon olasılığı saptaınadan bu görevı kabul etmeyeceğı. kesınltkle ılade edilmektedır Ogrenlldiğine gçre. Ecevıt görevı peşınen kabul etme yenne, önce bazı gırişimler vaııacatc, fıükümeti kurabılecegl kanısma vardıktan sonra Başbakanlık görevıni ustleDecektir. Umit GURTUNA yük ölçüde vergi kaybına ugradığı da raporda yer almıştır. DPT uzmanlanndan Sevı Ertüzün tarafından hazırlanarak basılan tütün raporunda son yıllarda tütün yetiştırilmesinde artış oldugu ancak 1938de hektar başına 734 kılo venm alınırken 1970"de bunun 419 kıloya düştügu behrtılmelttedır. Raporun, <>Turk tütüncüiüğünün soı.:lan» başlıklı bölümünde özetle şöyie deniimektedir: «îthalâtçı ülkeler tütün Iıyatlarımızm yüksekliğını ner yıl öne sürmektedirler. Tütün yetıştınlmesinde teknoloııve önem venl(Devamı Sa. 7, Sö. 1 de) Tütün sorunlan Yeniden başladı B:r süre durulan Atina'daki ö | rencı Eosterileri. dün öğleden sonra yeniden ba^Iamıştır. Atına'nm merkp^mde bulunan Monıca meydanınrta toplanan kalabalıgı dagıtmak için askeri birlıkler 10 dakika süre ile havaya »tes etmişlerdır. Öprencılerie polıs arasındaki kanlı çarpısmalar:n cercyan ottıği Politeknik Okuiunun önünde de üç tank beklpmektedır. Aiina olaylannı yakmdan izleyen yabancı hasın ınensuplerı ile turis'ier polısın öğrenciler? karjî şiddetli' şekilde hareket eîtifiıni, Teknik Üniversitenin polis tarafır.dan ele geçınlmesinden sonr» öğrencflerin fena halde dovüldtigilnü ve polis arabalarına bindirilerek götürüldük • lenni ifede etmtşlereür. Polisler. olaylayn fotoğrafım »çekmek isteypn gazetec: ve turıstlerin fotoğraf mekinelerini de el < lerinden slmıştıY. • \ Sıkjyönetım uyannca halka j açık ycrlerdc beş kişiden {azla | İn5anın bir araya gclmesi yasak . 1ır. Ülkede tüm futbol maçları ( iptal edilmiş, gazeteler sansürden ; geçükten sonra yayımlanabilmis , tir. To Vıma gazeteM dün sansürün yeniden uygulanmaya başlan masını protesto için yayımlanma miştır. PTT Başmüfettişi Garipağaoğlu istıfa etti. Yönetim Kurulu Üyeleri bazı açıklamalar yaptı ANKARA, (Cumhuriyet Börosu) PTT Genel Müdürlüfcunde bazı ola\ lar nedeniyle başgösteren hoşnutsuzluklarla ılgilı olsrak Başmüfettiş Bekır Garıpığaoğlu'run iftıfa ettığı ögrenılmiîtir. Ote yandan, gazetemızde j;er alan ve PTT Yönetim Kurulunun bazı tutumıınu eleştiren haberimiz üzerine PTT Genel Müdürlügri. 8.11.1973 tarih ve 1731/170 SPJ:]I »azıvia Ulaîtırma Bakanlığına b a « ' U r a r a s gazetede 5'er al«n konulann «Tetkık ve tmhkık ettirılmesini» istemiştir. Özel açıklama PTT Yönetim Kurulu, gazetedekı haberlerimiz üzerın* «Oze! açıklama» söndererek, konulann gazeteye yansıtıldığı g;bı o!madıjmı ön« siirmüş, kendı açılanndan ayrınt'.lı bilgı sunmuştur. Ancak aç'.klamada ortavs attığımır «Ödenm^ven tplefon borç!arı»na hiç deginılmemıstır. bırbuçuk yıldır da Teftıs Kurulun da oasmufsttıs olarak çalifan Bekır Garıpağaoğlu'nun bu gö.evınden 15 gün kadar önce istıfa ettijı öjsrenilmi*tır. Ganpajaoğ.1, istıfa mektubunda söyle demektedir«Telefon Başmüdürliifünde bir . .Idır teftış yapmaktayım. Teftı;md« Teftış Kurulu Başkan'na vabancı gelen bir usul tutturdugum kan:sına kactlarak. çesıtlı ; nlarla re sıfahi konıiîmalarla mudahale cderek asao bnzucu hareketlerde buIuridujSu ve en Önemli istifa 18 yı'rianben PTT'de çesitli sorevlerde bulunan. Teltraf ve Telefon Daire Eaşkanlıgı vapan VP son olarak da PTT tarıhınde benzcn zor görülür teiefon konusunda bılgısi olmadığını, eraır a'drak raruri ise başlddığını ıtade eden Başınüfettıs Nedım Evcı'yî ekıp başı yaptığı. vanına müfettiş Kadır Çığ"ı vererek bu senelik çalismsyı kenara ıtıp mernurîars teftış yaptırmaya ba^lsması bardağı taşıran son dam:a olmu*tur. Bu durum PTT arsıvınde belgelenmıs olması tek tesellı kaynağım olacaktır. Bu sart larda çalışmam PTT'de mümta? bır yerı olan t?f;ıs kıını'unun teşekkülündeki ıtiban zedeler mânasına aldığımdan 31.10 \91İ tarihınden gecerL olmak üzere istıfamm kabıılü için gere^ını emır ve müsaadelerine arz ederim.» Özel bilgi Öteyandan PTT Yönetim Kuru• üyelerinden emeklı Albay Ruu hi Orbay. gazetemıze ö?el olarak başvurarak yayımlanan haberlerın vanlış oldugunu bildırmıs, o rusunu sormamu üzerine Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin de rızasmı alarak özel bir açıklarna göndermıştır. Beş saylaya yakın bu özel bıl gi açıklamasında, konumuzla ılglı olmayan bilgiler de yer almaktadır. Açıklamada 17 ek buıduğu behrtilmekte, ancak bu ekler buiunmamaktadır. Açiklarnanm «Genel Bilgi» Dölümünde. Kanada fırmasıyla PTT Ocnel Müdürlüğü arasında ıra..alanan sözlesme ile NETAŞ ortaklığı kuruldugu belırtılmış, «Bu fabrikanın imalâtında yerli ımalât oranında santral techızatınm 3. ve tflefon makinalarımn (Deramı Sa. 7. Sü. 6 da) Önce MSP, sonra AP Özellikle sermaye çevreleri ta rafından desteklenen CHP AP koalisyonu için. bugün, Ecevıt'ın ılk denemesine oranla. olasılıkSa. 7, Sü. 5 de) 9 ölü Yunanistsn'a'a 3 eun önce ba<; layan olaylann bilânçosu resmi makamlar tarafındsn t ölü ve 128 yaralı olarak açıklanmıştır. Yaralıların bir kı^mının durum larınm ağır olduğu bildirilmektedir. Ölenler ara«ında o yaşında bir erkek çocuk ile 22 yaşın da Norveçli bir turist kız bulunrnaktadır. Seyitörner üretime başladı. Istanbul çevresinde enerji sıkıntısı azalacak. KÜTAHYA Günde 3,5 milyon kılovat enerji üreten ve bır süre once komur taşıyan kayıslann kopması neoeniyle, üretimıne ara veıen Seyitömer termo elektrik santralmm anzasının gı derilmesi dolayısjyle venıden üretime başladığı bildinlmıştır. Bursa, Sakarya. Edirne. îzmit ve Istanbul gibi bölgelere elektrık veren Seyitömen termo elektrik santralının üretime başlamasının, enerji sıkıntısını büyük ölçüde gidereceği ilgililer ta rafındsn belirtilmiştir. 50 milyon kilovat saatlik üretimı sırasında arızalanan Seyitömer termo elektrik santralının üretime başlamasıyle, by bölgelerdeki elektrik kesiime ıslemlerinm de kaldırılması beklenmektedır. Enerji Kongresi, linyit yataklannın devletleştirilmesi gerektiği sonucuna vardı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Elektrik Mühendısleri Odasi'nın enerjı sorununu tartışmak üzere düzenlediğı elektrik enerjısı teknik kongresi çalışmalarını tamamlamıştır. Kongremn son giinünde, ortak görüşler tesbıt edılmiş, linyit yataklannın devletleştirilmesi de önerilmiştır. Enerji politikasınm eleştirıldi.'. ve sorunun çözümü için önerilerm j'er aldıgı ortak görüş özetle şöyledir: «Son günlerde kamuoyunu yakmdan ılgilendıren ve sosj'al yaşantımiza somut olarak yansıyan bu sorun, bugtıne değın ızlenen dışa bagımlı bi r ekonomı politikasınm doğal bır sonucudur. Bu konuda yapılan planlamalarda "!ke çıkarları yeterince gözetılmemiş ve bırıncı enerjı kaynakları seçıminde dışa bagımlılığımızı arttıracak tercıhlere ağır lık verilmiştir. Yapılan planlar da, saptanan polıtıkanın sonucu olarak zamanında tamamlanamamıştır.. Hedellere ulaşılamamış, pianlanan yatırımlar uygulanan politikanın sonucu olarak zamanında, tamamlanamamıştır. Gecikecegı önceden bılinmesıne ve bugüne kadar yapılan uyarılara rağmen, gecikmeden doğacak enerji açığınm, plan!amalarda gerekli degişikhkler zamanında yapilarak 3 4 yıl gibi kısa sürede üretıme geçme olanağı olan lınyıte dayalı termik santrallarla kapatılması yönüne gidilmemiş ve böylece kamuoyuna benimsettirilmek ıstenmıştır. Halbuki Fuel Oil'e dayalı termik santralların kuruluş süresi hemen hemen linyit santrallan ile aynıdır. Son yıllarda, teknik elemanlar üzerınde giderek yoğunlaşan sosyal ekonomik ve anti demokra(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) TGS. Çetm Altan'm tedavısi için tahliye edilmesini ıstedi Emirgân'da denize uçan otomobilde üçü çocuk 5 kişi boğuldu I Millî Birlik ve Kontenjpn gruplarının Senato Başkanlık Divanında temsili için, CHP Anayasa Mahkemesine başvuruyor DODURGA LİNYİT OCAGiNDA GÖÇÜK OLDU 7 IŞÇI ÖLDÜ ÇORUM Türkıye Könıür tşletmesine bağlı Dodurga Linyit İşletmesi baca bolümünde önce ki gece 9 numaralı ocak. tahkimatuı zayıf yapılması nedeniyle çökmüş, mahsur kalan 8 işçic"en 7'si havasızlıktan ölmüş bir ! de koma halınde kurtarümış (aa.) tır. Önceki gece saat 20.00 sıralannda 9 numaralı ocağın çökmesiyle, çalıçan 8 işçi toprak altında kalmıştır. Olav üzerine kurtarma ealı?malarına başlanmıştır. Sekiz saat süren kurtarma çalışmalarından sonra tünel tenüzlenmiş, mahsur kalan 8 i?çı de koma haıinde Çorum Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Yapılan tıbbi müdahaleye ragmen ısçilerden Anf Urgancı, Bay ram Polat. Hakkı Kara. Hüseyin Çınar, Mustala Tığk. Sacit Içer ve Celâl Ortabov kurtarılamıvarak ölmüştür. î^çılerden Hasan Akbil ise kurtanlarak tedavi altına almmıştır. (THA) Istanbul Universitesi kesin kayıtları yarına ertelendi Istanbul Üniversıtesinin iakülte ve bölümlerine bugun başlama sı gereken kesin kayıtlari yann saat 09'a ertelenmiştir. Üniversite Rektörü Nazım Terzioğlu, dün bir açıklama yaparak, teknik nedenlerden dolayı kesin kayıt için geçerli olacak en düşük taban puanlarm hesap'.annaasmın geciktiğiru, ertelemenin bu nedenle ya pıldığmı bildirmiştir. Rektörün verdigi bilgiye göre, Istanbul Üniversıtesinin çeşitli fakülte ve bölümlerinde yarın başlayacak kesin kayıtlarda geçer li olacak taban puanlar bugün açıklanacaktır. Istanbul Üniversitesmde birinci donem kesin kayıtlar 24 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecektir. Kontenjaru dolma:.an fakülte ve bölümler için daha sonraki kayıt dönemlerin(Devamı Ss. 7, Sü. 3 de) Makyaja düşkünlükte Türk ~ kadınları dünya dördüncüsü Hanımlar dikkat.. Sokağa çıkarken yüzünüze bir şeyler sürmeden önce bir tavsiyemiz var: Bu "yıl sonbahar ve kışta yüzünüze «tipik îngiliz görünümü" vermeniz gerekiyor. Bunu biz değil Mary Quant'ın yetkili güzellik uzmanı Mis? Debbie Barrett söylüyor. Tabii Mary Quant ağzmdan söylendif için de bu sözler moda dünyasınm kanunu gibi bir ?ey. Çünkü bu hanım bilindiği gibi mini ete ğin yaratıcısı, modacı ve güzellik uzmanı. Yalçın PEKŞEN BÜYÜKELÇ! KÂMURAN ACET ÖLDÜ ANKARA Bir süre önce Tür kive'nin Helsinkı Buyükelçlliğine atar.an Dısışlerı Bakanîığt FerSonel ve tdari İşler Genel Müdürü Kâmuran Acer dun sabah saat 7.00'de geçirdıpı bir kalp krizı sonucu ölmüştür. Acet'ın cena^eji venn öğle na m?7inda Maltepe Camiinden kal dırılacaktır. (aa) gerisini siz de tahmin edebilirsiniz. Dün Hilton kuaföründe müzik bile bu moda ile ilgiliydi. «Mary Quant is \vhat you want» (Mary Quant bütün istediğindir) Pop temposundaki bu müzikli ortası da makyaj malzemeleri sıralannıış: Rujlar (27 renk), ojeler (22 renk», yüz pudraları (5 renk), taş pudralar (4 renk), göz boyala rı (36 renk). Hepsinin amacı Miss Debbie Barrett dün HJ Türk hanımlanna tipik tngiliz ton'da bir gösteri düzenledi ve görünümü (Typical English look) bazı bilgiler verdi. Mesclâ orta vermek için. büyüklükte bir hanım yüzünün boyanabilen kısmı 600 cm2 kadar Hanımlanmız mıs. Bu alanı doldurmak için kaç dünya dördüncüsü çeşit malzeme kullanılabileceğini gösterdi. Bir hanımın toplamı Mary Quant ilgililerinden bizim 12 cm2 tutan iki göz kapağına 10 için yeni şeyler öğreniyoruz. 107 boya sürdüğünü söylersek memlekette satışı yapılan mak Emirgân'da deniz kı% ısmda Türkiye Gazeteciler Sendikas: Temsilciler Meclisi, halen Sa^t .al , park edilirken denize uçan otomo bilde, 3'ü çocoık, 5 kişi bogularak cılar Cezaevinde bulunan yazar Çetin Altan'ın gözlerinin tedavLsı . öhnüştür. için tahliye edilmesini ıstemistir. | Olay, Ertuğrul Durukan'ın, yöTGS Genel Başkanı Semih Bal netimindeki 34 HL 036 plâkalı öcıoğlu imzasiyle, Cumhurbaşkanı, zel otomobıline park için manevBaşbakan, Adalet Bakanı ve Türk ı ra yaptırırken meydana gelmiş, İş Genel Başkanına çekilen telg1 bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobil Emirgân v&pur iskelesi rafta, Çetin Altan'm 1^ yıldan be ri çekmekte olduğu mahkumiyeti run yanından denize uçmuştur. Ertaltan yetişen halk ve balıknin bitmesine kısa bir süre kal dığı hatırlatılmakta ve şöyle de çılann yardımı ile özel otoda bu lunanlardan otomobilin sürücüsü nilmektedir: Ertuğrul Durukan ile Müjgan Öz «Ancak, doktor raporlanyla da den ve Hasan özlüpınar kurtanl saptandığı gibi üyemiz Çetin Al, mışlardır. tan, şu günlerde gözlerini kaybet Otomobille birlikte sulara gömek üzeredir. Bu nedenle, arka mülen Ertugrul Durukan'm eşi daşımızın mahkümiyet süresinin Nıhal Durukan, çocuklan Sibel dolmasından önce ve mümkünse (13). Funda (7) ve Erkan (6) Du derhal, tahliyesinin sağlanmasıyla, rukan ile Macide özden C38) ise kendisi 196569 yasarna döneminde bogulmuşlardır. milletvekilliği yapmış olduğundan Aracuı sürücüsü Ertuğrul Duru TBMM Içtüzüğünün 12. maddesikan, kaymbiraderine ait olan oto nin uygulanması için yüksek izin lerinizi tüm gazeteci arkadaşları, mobilin park ettikten sonra birmız adına saygüarımızla dileriz,> ' cienbire kaydığını, durdurmak için çalıştığını ancak başaramadığını, DDY'de memur olduğunu söylemiştir. Kurtulanlardan Hasan Özlüpmar ise ifadesinde, şoför olduğunu, arabanın birdenbire kaydığım görünce, el frenine ası'dığını, ancak otomobilin durmadığım belirtmiştir. Otomobilden çıkan Uçüncü sağ kişi olaa yaj malzemeleri en çok Singapur, Japonya, İran ve Türkiye'de satılıyormuş. Yani Türk hanımları 107 memleket içinde makyaja en düşkünler arasında 4. sırada geliyor. ANKARA Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında Mıl11 Birlik Grubu İle Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler grubunun temsil edilmesini önleyen kararm iptali için CHP Grubu tarafından bu hafta içinde Anayasa Mahkemesine başvurulacaktır. Bu yasama dönemine giriMüjgân Özden ise Akbank Beyoğ lirken AP'lı senatörler Anayasalu şubesinde memurdur. nm 84. maddesine göre bu duruOtomobilde bogularak ölenlerin mun bahis konusu olamayacağıcesetleri dün gece geç saatlerde nı öne sürmüşler, Dlvanda yalnız çıkarılmıştır. Kıyıda askıya alı si>asi parti gruplarının temsil nan otomobilin çıkarılması için edilmesi kararını CGP oylannın bugün çalışma yapılacaktır. | da katılması ile almışlardı. Bu köşeden Son çare: Azınlık hükümeti ALTAN ÖYMEN rtık yapılması gereken îey bellıdir: Birinci turda CHP'li bir koaüsyona «hayır» diyen AP ve MSP, ikinci turda bunu kendileri önermişlerdir. Gerçi bu önerilerl, gene pek kanşık bir takım formüller içinde yapılmıştır ama, ilke olarak şimdi ortada, birinci turdan değişik bir durum vardır.. İki partinin de artık CHP ile i?birliğı yapmakta bir sakınca görmedikleri kamuoyu önünde saptanmıstır. Simdi üçüncü turda Ecevit'e «hayır. derlerse, ya da ?ene nazlı ve içleri uzatıp askıda bırakıcı bir rutum izlerlerse. bunun anlamı Demirel için şu olacaktır: Ben hökumeti falan deStl, kendi BasbakanlıSımı is tiyorura. Derdim judur ki, Başbakan Ecevit olmasın, ben olavım. MSP için de şu olacaktır: Ben valnır başıma hükü met ortağı olamam. AP'nin semsiyesine öıtiyacım vardır. O z*man Ecevit'e düşen tek şey kalıyor: A Kooperatifleri üreticilerine 50. yıl ve Mary Quant Mary Quant'ın amblemi beş yapraklı bir papatya şeklinde. Bi zim 50. yıl amblemimize çok ben ziyor. Mr. Alan'e bunu da sorduk. «Biz, dedi, bu amblemi 15 yıl önce bulduk. Aynı amblem Türkiye'de 50. yıl için kullamlın ca önce şaşırdık, sonra sevindık. Bayağı reklâm oldu.» Biz Hilton'dan ayrılırken Türk hanımlarınm makyaja düşkünlüğü konusunda İngilizlere hak veren şeyler oluyordu. Aralarmda ünlü sanatçıların da bulunduğu hanımlanmız Miss Debbie Barrett'den bilgi almak için kuy ruk olmaya başlamışlardı. bir aydır pamuh para ödemiyor AYDIN Kooperaüfler bir aydır pamuk üreticilerine para ödememek tedir. Aydın ve çevresindeki pamuk müstahsilleri bu nedenle CHP Aydın Senatörü Halil Göral ile bir görüşme yaparak sorunun en kısa zamanda çözümleıunesini is temişlerdir. Halil Göral, konuyu arajtırdığını, ancak hükümetin istifa ettiği için parayı verraediğini söy lemiçtir. (Devamı Sa. 7, Sü. 7 ) Lâfı boş yere uzatmadan ve kamuoytınun, birinci ve ikinci turlardaki manevra keşmekeşi içinde bunaltılmasını beklemeden, oturup bir azınlık hükümeti kurmak. Buna oy veren verir.. Çekimser kalmak isteyen kahr... Oy veımeyen de vermez. Yalnız böyle bir azınlık hük'.imeti güvenoru alamazsa ona bu oyy vermeyenlere düşen bir tek şey kalır: Toplanıp el kaldırarak bir «yeni seçim» karan almak.. Öyle ya. O zaman söyleyecekleri, baska ne olacakür? Hükümet kurulmasını «samimiyetle» istiyoruz dememisler midir? Üç turda da bunu yapamadıklanna. ya da çeştli formüllerin hepsini en?ell»dilclerine göre. ortada kalan son çareye de «evet» demez lerse, neye cevet» diyeceklerdir. Efendim.. Bir dördüncü tur.. Yuvarlak masa.. Bağımsız Başbakan... (Devamı Sa. 7. Sö. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog