Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

fakir baykurt köygöçüren ,2u ™ 1 yeni romanı REMZİ KİTABEVİ umhuri Kurucusu: YL'MJS NADİ UYCAN YAYINLARI SAYIN OKURLARINA 50. YIL ARMAĞANI OLARAK BU AYIN KİTABI SAVAŞ DÜZENİ 50. yıl, sayı: 17708 TeljTaf ve mekfup srtresl: Cumbunyeı lıtanbul t\»«t» Kutuıtu: îstsnbui No; ?4J TelefODİır: 2 2 4 2 9 0 22 42 »6 22 42 97 22 4 2 S 8 Zt VI »9 18 Kasım 1973 Pazar EN GÜZEL REf:MİNİ VERİYOR ATATÜRK'ÜN İLE BİRLİKTE AP Genel Başkanı da hükümeti kurma olanağı bulamadığını Korutürk'e bildirdi ANKARA, (Cumtauriyet Bürosu) Hükümeti kurmakla görevlendi rilmiş olan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, CHP Genel Başk&nı Bülent Ecevit gibi hükumeti kurmayı başaramadığı ge rekçesiyle dün saat 12de Cumhıırbaşkanı Tshrl KonjtürktJ «1yaret ederek hükümeti kurma gö revini jade etmiştir. 35 dakiks süren. görüşmeden sonra Demirel gazetecilere, «Her ihtimali içine alan gayretlerin başanlı olamadığını ve hükümet teşkilinde muvaffak olamadığımızı Sajin Cumhurbaşkammıza ıfade ettim ve gösterdiğı teveccühe şükrafüarımı arzettım» demiştir. Cumhurbaşkanı ile 35 dakika süren görüşmeden sonra Demirel basın mensuplarına; «AP Genel Başkanı olarak uhdeme tevdi buyurulan görevi yerine getirememiş bulunuyorum» dedi Demirel, TV'de konuştu: «Önümüzdeki günlerde mesele çözüme bağlanır» Atina'da öğrenciler, asker ve polisle çatıştı. En az 5 ölü, 130 yaralı var Üniversite çevresi savaş meydanına döndii. tşçilerin de katıldığı direnme hareketi di ğer şehirlere sıçradı. Selânik ve Patras Üniversiteleri öğrenciler tarafından isgal edildi, Sokağa çıkma yasağı kondul • OLA YL ARIN KRONOLOJİSÎ (DIŞ HABERLER SERVİSt) Cuntanın 1967'de besa geçmesinden bu yana Yunanistan'dtki önemli olayların kronoloiisl ?öyledlr: • 21 Nisan 1987 Albaylar Cuntası Basbakan Panayotis Kannelopulos'un sivil hülrfimetini devirerek iktidara «1 koydu. • 13 Aralık 1967 Kral Konstantin cuntaya lurşı bir darbe düzenledl. Tesebbüs başansulıkla sonuçlandı. • 14 Aralık 1967 Kral ttalya'ya kaçtı. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Yunanistan'da sıkıyönetim ilân edildi (Dıs Haberler ServM) ATtNA Yunan öğrencilerinin Papadopulos rejtmine karşı baçlattıkîan direnme hareketi dün polis ve askerî birlilderle yapılan, kanın gövdeji götürdüğü bir raeydan savaşma dönüşürken, hükümet, bütun ülkede Sıkıyönetim ilân edildiğini ve sokağa çıkma yasağı kondugunu bildirmiştir. Yunan Milli Savunma Bakaru Nicolas Efessios'un emri ile dün Atina'da bir olaganüstü askeri mahkeme kurulmustur. 6 yerde daha askeri mahkemelerin kurulması için teşebbüse geçildiği bıldirümekledir. Yunanistan'da 1967 darbesınden sonra kurulmuş olan o . lanüstü askeri mahkemcler faaliyetlerini 4 ay önce tatal etmi?lerdi. Çok Yavaş Yörüyor ^"•^ izdeki hükümet bunalı1 B J tnı iistüne geçenlerde yaf P J yımladığı bir başyazıda *™^^ «Le Monde» gazetesi, tsveç sosyalizminden daha ılımü olan CHP solunun Türk sağcılarınca şiddetle yadırgandığina definiyor ve açıkça söylemese de, satırlar arasında, bu tahammülsüzlügün demokrasiye yakışır bir tutum olmadığını belirtiyordu. Demokrasiye yakışır mı, yakışmaz mı, orasını bilmeyiz ama gelir dağılımında havsalaya aığmaz bir adaletsizliğin hüküm sürdüğii, elektrik mühendislf rinin mum ıjığında kongre topladığı, feodal kalıntılardan arınamamış, küçük bir azınlığın devlet olanaklannı kendi çıkanna kullanmava alıştığı bir ülkede bu durumu fazla yadırcamamak gereki> kanısındayız. Bununla birlikte 14 ekim seçimteri Türk demokrasisinin geleceği bakımından ileri bir aşama almuştur. Halka dönük bir politikanın şampiyonu olarak, seçime katılan partiler arasında CHP'nin en çok oy toplayan parti olması bu gerçefi ispatlayan tartışma götüraıez, raatematik bir belgedîr. Türk seçmeni tam bir olgunlukla gerçekleri görmeye başlamış, çıkar çevrelerinin «Le Mnnde» yazannı hayrete düsüren aleyhte propagaodalarına rağraerr ovunu bürük ölçüde CHP'ye vermekten çekinmemiştir. Bu gelişme böylece süriip gidecek, halktan yana politikanın bayrağını taşıyan CHP, yan n kuşbusuz daha da jiiçleoecektir. Durumu tutucu ve karsı devrunci güçler de yakından görmektedirler. CHP'nin iktidara gelmemesı, hatta bir koalisyon hükümetinde söz sahibi ounama81 için çaba harcamaları, bundandır. Ne var ki tutucu çevreleri temsil eden partiler kendi »ralannda henüz bir cephe birliği kuramamışiardır. Acaba gerçekten anlaşamamakta mıdırlar, yoksa bu bitmez tükenmez uyuşmazlığın arkasında Türk demokrasisini yozlaştırmak, çıkmaza sürüklemek isteyen bilinçli bir plan mı saklıdır? Şimdilik soralardan hiç birine olumlu bir yanıt bulamamaktayız. Valnız unutmavalım ki, özgiirlükleri boğn u k istejen güçler hemert her yerde demokrasinin içine diiş tüjpi bunalımlan fırsat bümişler, çoğu zaman da böylesi buna lımların kışkırtıcısı olmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın demokratik kurallara titiz bir dikkatle bağlı kalarak sürdürdüğü çalışmalara rağmen bugune defcin hükümet kurulamanııştır. Her ne kadar biitün anayasaJ olanaklar henüz denenmiş değilse de kamuoyunun giderek umutsuzluğa kapılması tehlikesini gözden uzak tutmamak gerekir. Bu tehlike karşısında paniğe kapılıp «bir hükümet kurulsun da nasıl kurulursa kurulsun» demek de bizce yersizdir. Yurdumuzun çözüm beklCyen pek çok sorunu var. Sorunlan çözmek değil, onlar üzerine eğil tnek ıçin bile bir politik görüşe, bir programa dayanmak şarttır. Proçram ise bütçede kendini gös terir. Şurada a» sonuna kaç jrün kaldı? Şimdıki halde yeni bötçeyi istifa eden Talu hükıi meti hazırlamaktadır. !ju ya da bu biçimde yeni bir hükumet iş başına geldiği taktirde bu bfît çeyi olduğu gibi benimserecek midir? Herhançi bir dcğisiküğe bnşvurrr.ak istprsc bu bükümet Takit bulahilecrk midir? Sonra ba^kanhk dnanını ve komisyonlarını hâlâ secemcyrn Mpc hanfi biitreyı. nasıl elr itıp işlevecektir? Bir sürü soru ki. (azla kurcalamrsa insanı dcli edebilir. Basın toplantısı AP Genel Başkanı daha sonra Meclıs'te bir basın toplantısı riü zenlemiştir. Demırel, basın toplantısında hükümetin kurulmasına ilişkın çabaları basından so r.una kadar anlatmış, sonuç alamadığım bildirerek özetle şunları söylemiştir: «Bu durum karşısında bir azın hk hükümeti kurulmasım da uygun bulmadık. Azınlık hüküme tı kurulmasımn «karşılaştığımız hükümet meşelesini» çözülmesi çok daha zor hale getirecegi kanaatindeyiz. Esasen, güvenosu alacak çogunluk sağlanmadıkça bir hükümet kurulmasına gıdümesini kai de dışı sayanz. Bir an evvel yeterli cogunluga dayanarak bir hükumet kurulması ve kurulscak hUkUmetin ahenk içinde çalışabilmesi ve memleketin çok »cil meseleleri olan pahalılık, işsizlik ve fuka ralığa çare bulunması ve memlekete ciiven ve istikrar getlrmesi giDi konular üzerine cesaret ve süratle eğilmesi, hükümet kurulması çabalanmızda he defimlz olmuştu. Her İhtimali için* alan bütün gayretlerimize ragmen, hükümetin kurulmasına yeterli çoğunlu ğu sağlayacak bir uzlaşma orta ya konamamıştır. Bu durum kar şısında, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Currihuriyeti Anayasasının 102. maddesi geregince, • Adalet Partisi Genel Başkanı olarak uhdeme tevdi buyu rulan görevi yerine getirememiş buıunuyorum.» Meydan savaşı Olaylar, cuma gunü geç saatlerde binlerce öğrenci ile yüzlerce toplum polisi arasında ça tışmaların başlaması ile son dere ce kanü bir niteliğe bürünmüş, 6 saat süren meydan savaşında en az 5 lrisi ölmüş ve 130 kişi yaraJanmıştır. Toplum Polısınin durum a hakim olamaması üzerine ise ordu müdahale e t . mîş ve dün sabah bir tank tugayı Atina'ya sevkedilmistir. Katiller Ordun'in duruma mUdahale edıp, polisle birlikte Atina Uni r Sigara kaçakçıları ayda 20 30 milyon n lira dolaymda kazanç sağlıyor A. BİLGİ Son bir ay içinde Istanbul'da •rtan kaçakçılık olaylan «rekor» seviyeye ulaşmıştır. Kaçakçılık Savcılığından edinilen bilgıye göre, sadece kaçak Amerikan sigarası getırilebilmesi için bir ayda 5 milyon liradan fazla dövizin yurt dışına kaçınldığı saptanmıştır. Bu arada 11 kişi tutukianmış; 3 deniz motoru, 3 kamyon ile bir araba müsadere edilmiştir. Hep fîgüranlar yakalanıyor! Yapılan kısa bir arastırmaya göre, kaçakçılık olaylan sırasın da yakalanan sanıkların genellik le «ayak takımı» denen kişiler olduğu, kaçakçılıgı finanse eden «patronların» ise daima perde arkasında kalmayı başardıkları anlaşılmıstır. Nitekim, son olarak geçen hafta Istinye'de Deniz Polisi tarafından yakalanan ve içinde yapılan aramıda 370 bin ffitfrlJ eTe geçirilen Kaptan Yusul Yıldız'a ait deniz motoruna parayı gönderen «patron» sapta namamıştır. Bu olayda «tanımadığı kişiden» bir paket içinde 379 bin markı alan Ariı Yelek adlı işçi ile bu sahsı «patronun» yanından motora kadar götüren soför Şeref Arıkan ve motor sa hibt Yusuf ile A. Çelik özdemir adlı sahıs suçüstü yakalanmıstır. Motorun kaptam olan Mehmet Yıldız ise kaçmıştır. Na var fcf, yaKalanan ve parayı motora götüren Ariı adlı işçinin verdigi bilgi, perde arkasında büyük bir «patronsun varhğını gün Kiğına çıkarrraştır. AriI ifa desinde, «Tanımadığı bir şahsın, lüks bir araba içinde yanma gel diğini, kendisine iş verebileceğini söylediğini, daha sonra Bo ğaz'ın Anadolu yakasma geçtiklerını vs burada Karadenizlılerin çoğunlukla oturdugu bir kah v«y« eirdikltrinl orda kendisine bir paket rerdiğinı söylemistir. Karadenizll olduğu sanılan bu ftpatronaa genellikle «ağabeya dıye hitap edildiğini de belirten işçl. kaçakçılık olayından ancak polisin baskınıyla habsrdar oldugunu da belirtmiştir. Bu olaydan önce cerejran eden (Oevanu Sa. 7. Sü. 2 de) versitesini kuşatması üzerin» galeyana gelen ögrencıler, üniversite bahçesinden askerlera «katiılen» dıye bagırmıslardır. Atina Üniversitesinden yayın yapan bir korsan radyosu da, «Yunan ordusu, Yunan gençhğıni katİRtmek ıçın harpkete geçmıs tır. Parola.nız, sonuna kadar dırenmeKtır.» Toplum polisinın yüzierce fier» ci topladığı sanılmaktadır. Teknik Üniversite çevresınde olaylara tanık olan yabancı gazetecıler polisle askerlenn eer.çlere merhametsizce davrandıklanm bildirmişlerdir. Üniversite ka pılannın kspatılmasından sonra içen Kirmeye çalısan 15 bin kadar öğrenci polisle askerler tarafından feci şekilde hırpalanmışlardır. Tanklardan biri üniversite kapılanndan blrini parçalayarak bahçeye ttirerken çelik migverli askerler de gençleri toplamışlardır. Özellikle polİ8İ*rin çatnmslarda yere düşen gençleri tekme •!• dövdükleri gönilmüstfir. Kiml pençlerin kendilprini döve.n polis lere yalvardıklan farkedilmistir. Atina sokaklannı ise zırhlı araçlar istilâ etmiştir. tşçiler de katıidı Öte yandan ögrencilerin Cunta' ya karşı isyanına binlerc* işçi de kalılmıçtır Atina soküklan ordunun müHahalesine k»d»r «Kah rolsun Cunta» sesleri ile inlemistir. Ancak ordunun müdsh»1*sinden sonra direnme iyice kırılmış ve binlerce öğrenci sinmek zorunda kalmıştiT. Sorular, cevaplar Demirel bu arada gazet«cilerln çeşitli koalısyon ihtimalleri ileri sürerek sorduklan sorulan «müşahhas olmayan şe\ler hakkında konuşnaam» diyerek cevapsız bı(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Erbakan: Partiler arasında anlaşma zaruridir ANKARA MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in hükümeti kurma görevinden affmı istemesi üzerine dün verdiğı demeçte, hükümet kurulmasına ilişkin çalışmalardan bir neticp: alınmamış olmasma rağmen. cöztim getirebilecek müsait i iT.kânların oltiugunu söyîemiş; (tPartiIer arasında anlaşma zaruridir. Btiv'le bir anlaşmamn vukuu bütün partilerin ı^erçekçi ve ' fedakAr «lmaları ile mümkündur>> <iemiştir. YAZISIZ Enerji Kongresinde IstanbuTun elektrik sorunu e/e alındı A>«KARA, (Cumhorlyet Bürotu) Elektrik Muhendislerı Odasınca Ankara'da düzenlenen Elektrik Enerjisi Teknik Kongresine EMO Istanbul Şubesi tarafından; Istanbul şebekesi sorunlan başlığıyle verilen bildiride «Bir elektrik dağıtım şebekesine sıhhatli denilebilmesi için teorik olarak o şe bekenin yüzde 150 kapasite yedeği bulunması gerekir. Istanbul s«bekesinde ise bu rakam yüzde 50 yi göstermektedir» dem'lmis ve özetle şöyle devam eimiştir: «Buna ragmen bu şebekede do ğan aksaklıkları salt bu nedenle bağlamak yanlış olacaktır. Asıl neden, şiradiye kadar iylı>rmıicj ve izlenmekte olan teknik eleman politikasma, yanlıj yönetime ve işletmede yapüan yanbşlıklara dayanmaktadır. Söz konusu şebekemizi işleten İETT*de teknik elemanlann sanayileşme ve kalkınma hareketi içerisinde hakettikleri yer, diğer pek çok örneklerde görüldüğü gibi kasıtlı olarak engellenmiştir..» \ Üniversite ve Yüksek Okullar öğrencileri, yönetmelik değişikliği istedi Çeşitli Pakülte ve yüksek okullarda yönetroelıklerın bir fcısım maddelennin detıstırılmesuıı ts teyen öğrenciler arasında huzur suzlujt had safhayı bulmuştur Yeni yönetmeiigın vüriirlUBe girmesinâeo sonra en az İ5U4IIP öğrencinin üst sıntflansn belge aldıgından vakınan Istanb'j) 1*K nik Ümversitest ötreneiîen *orunlannı. üniversiti»nın tnırullanna ve sıvasi anlatabilmek için ısteg vfc so runlannı toplavan oiı duvurb ile bütün fakülte ^e s>'nJ!nr(iar imza toplamışlardır. Teknık ( t n versitede okuvan bir rç»vencının Devlete vılda 30 bin lırava mal oldugunu ve üst sınıflaröan oelRB almıs bir 8gr?nciniB ıe topluma. ne de kendisine bir varar sa^lavamıvacagını hatırlatan ^ 5 renciler. vönehneliklerinin somn nedeni olan 22. maddesinin de> ğiştirilmesini istemi'lerdir. öğrenciler sınav drtnemierinin kısa oluşu ve sıasvlann 'lst üste cakışması neden; ile £t> nakItı gerektigj sekilde «roîıanamndıklarını belirtereK altıncı hakta basan saSlavamtvanlara ik (Devamı Sa. 7. S3. 1 de) Demîr çubuklar Kimi eörgü tanıklan polisin gençleri demir çııhnklnla dovdüğünü. vüzlerce eencin başlarının Ican içinde kaldığını. ünivers:*eye yakın kalHınmların ksn» boyandığınt biltiirmislerrlir A«"="ci(Devamı S» 7. Sü. 2 de) Margarin perakende satış fiyatları dün açıklandı Askerî Yargıt^y 4 esrar | kaçakçısma Iverilen 1,1. milyon lira cezayı az buldu ANKARA Sanayi Bakanlığı, zam yapılan margarin ve nebatı yağlann parakende satış fiyatlannı dun açıklamıştır. Buna göre, mutlak margarinlerinin 2 kilogramlık paketi 18 lira 75 kuruştan satılacaktır. Sofra margarinle rinin 1 küogramhk paketlerinin satış fiyatı da 940 kurus olarak saptanmıştır Bu durumda: 125 gramlık en küçük paket 120 kunıştan, 250 granılık paket de 235 kuruştan satılacaktır. Sanayı Bakanlığının bu konudaki açıklaması şöyledir: (T) Likit ham ayçiçek yağı, soya yası. nötralize pamuk yağmın toptan satış fiyatı azami 575 kurustur. (f) Margarinler için standart tip ambalajlı olarak azami satış fıyatları. (f) Mutfak margarinleri: Perakende satıs fiyatı 2 kg. 18,75 Tl. 5 kg. 47,50 Tl. 18 kg. 170.Tl. b Soya margarinleri: Perakendeci satış fiyatı: 1 kg. 9.40 Tl. 1/4 kg.'lık paket 2,35 Tl. 1/8 kg.'lık paket 1.20 Tl. likit rafineri ayçiçek yağları için standart tip ambalajlı olarak azami satış fiyatlan: a Vinterıze olanlar: Perakendeci satış fiyatı, 1 kg. 9,75 Tl., 2 kg. 19,25 Tl., 5 kg. 46,25 Tl.. 10 kg. 88,25 Tl., 18 kg. 156.00 Tl. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) TGS Genel Başkanı Balrıoğhı. fihir ve hasın sıtçiarı affı için çaba göstrrileceğini söylpdi Türkiye Gazpfeciler Sendikası Genel Başkanı Semıh Balcınğîu, TGS'nin fikır sijçı; rtıyp bir suç asla kabul efiupnıginı «övlemiş, uygar bir ülkprie vasayan kisiler için böylp nir sııçun olamayacağını bPİirtmıçtır. öncekı uün toplanan TGS Tem silciler Meclısince, Genel Başkan seçilpn Semirı BRİcıoglu teen disine gösfpnlpn züvene teffkkür etmiş. daha sonra. «Türkıve Gazetertler Senrtikflsi olarak ama<jlarımızın basmds tüm fikır va basın suçlan içir çıkacak bir ai Sa. 7 Sü. 2 de) Açıklama Menteşe ve Bilgehan Ecevit'e cevap verdi NADİR NADt Askerî Yargıtay 3. daıresi Istanbuı3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince orbeşer yıla mahkum edılen Hüseyin Şırın, Elamazan Şırın. Yalçın Bedrettm ' Ugurlu ve Gazı Koyuncu üakkında verılen 1 mlyon 177 bin 500 Türk Lırası para cezasmı az bulârak bozmuştur Topçu Binbgs. Atalav Kıvılcımlı'nın başkanlığında toplanan 3 Numarah Sıkıvnretım Mahkemesı Askeri Yargıtay 3. Dairesirın oozma karanna uymuş ancak daha önce verilen üara eezasında ANKARA AP MılleH Meclisı sanıklar adına müktesep hak olGrup Başkanvekillen Nahıt Men duğu gerpkçssivle ısrar etmıstır teşe ve Cihat Bils*ehan. dün verdiklen ortak dempcte. CHP GeAskeri Yargıtav 3. Daır^i «anel Başkanı Ecevit'in Mecüs nıkİB>da vakalanan esrsıin 77 KıBaskam seçimine ıli^kin sözlerilo 420 ?ram olmayıp «5 kılo B20 ni elp?firmis!erdir. Mentpse ve gram oldufunu hptırlatmış ssnıkBilcphp.n. «Basknn seçinv ıçın larrlan R?ma?an Sinn'in Levent siyas! Darti prTrolannca adav EiKiiilüs Sokaktaki evinin bahçeaöstsrilemivecefini ve erun vösinde bulunan « kilo 200 gram neticeleri o'arak da CHP ile bir esrarın da katı'ınasıni ve uara ma \rapmalarının söz koce/asının 1 mılvon 2f!4 bin 300 olamıyacağını» söylemişTiirk Lir?sına yükvl»ılm<%sinı ıstemistir. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Bazı kamu kuruluşlarındaki görevlilere yan ödeme verilecek 4NKARA Rakaniar Kurulu, Kamu tktisadl Kuruluşlannın ba zılarında iç (tüglüğü. i» riski ve temininrieki triiçlük zammı yön«t meüginde barı drtisiklikler yapmıjtır. Bu rtF&i«fWge eöre, bu verlerde raiuan feknik nersonel ' sa 7 Sü. 2 de) Ereğli'de rahaisızlık vardır. Psikolojik ySnlerin ne oldnğnnn anlamak için Erefli' den yansıtılan haberteri dik katle Izlemefc Eereldr. 14 Ekim teçimlerine dogrn bazı çevrelerin destekledif) «grev kıncı Içeilerin» senel «eçim sonnçlanndan sonra ortalıktan kayboldnjhı, isçl killesinde bir bütünlük ıaglandıgi biidirilmlntir. Bnna kar«ılık grevi yürüten MadenU Sendikası'nın DlSK'e baglı boInnmaaı, erev masasına otnrao isveren çevrelerinin psikolojit direnmesini besledigi ileri ( 0 rölmektedir. Arabulnco olarati ise kansan HSkiiınetin, azlastı ncı etkinük bakımından başa n » « . ama ırreT erteleme karan , bakımından aceleci gSrünmesi < dSsündariicfidBr. RrefH Demir Celik Fahrika ! lan. filkenin ekonoıhik yasa nıında birinci dereeede etklll bit { •kkk (Devamı Sa 7, SB. 1 de) y ç aya yakın bir süreden beri Erefli Demir Çelik Fabrikasında devam eden grev Bakanlar Kurnlo haranyla er. telenmistir. «Dünyanın ve memlrketimizin içinde bnlnndngn şartlar tözönünde tntularak» verilen bo erteleme kararının kesin bir sonnç sayılmadıgı kvşknsnzdtır. Her frev $ibi Ereili Demir • Celik FabrikasındaUi grevin de parasal ve psikolojik yönleri «TÜRK EKONOMİSİNDE DENGE» KONULU PANELDE ARACILARLA MÜCADELE EDİLMESİ İSTENDİ tktisadt Araştırmalar Vakfınca dün düzenlenen «1974 vılında Türk Ekonomisinde Denee Ragteyıcı Tedbirler» konulıı ptnelrle konuşan Prof. Dr Dpmir Demirgil fivat arti='3rıiın önüTiürdPİci yıl içinde daha hiivüic bir hızla ge!işebil»"p$in1 sfivlerrjs. bazı sı(Devamı Sa 7 Sö 3 <Ie)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog