Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

yı Y*. VE ŞÜR KİTAPLARf"^ Ümıt Yaşar OĞUZCAN jı •BİRGUN ANLARSIN 5 SEVENLER OLMEZ 5 •SEN AŞK NEDİR BILMEZDİN. 5 •BİRAZ KUL. BİRAZ DUMAN...5 •HALKTAN YANA 6 • HUZUN ŞARKILARI 4 SENİNLE OLMEK İSTİYORUM 4 •USTUME VARMA ISTANBUL. 4 DUNYA ŞİIRI HKarakan(Uçoıt)i7 5< • EMRAH ILE SELVİ Fuat Edıp.. 4 K tapç a'da bulunur Odemelı gondenlır WICKS VVAPORUB (Buharlaşan Merhem) PİYASAYA VERİLMİŞTİR 50. yıl, sayı: 17707 umhuriYet Kurucmu: TUNL'5 NADÎ T»1graf v* melcTup • dr*s1 Cumhtıriv«r I s U n b u l Po«t» K u t ı m ı T«tanlııl Kn Î46 TelllODİar: 22 U 90 22 42 »6 21 U »7 2i 4^ S* U <U H 9 17 Kasım 1973 Curnartesi KULTUR KiTABEYi, Ankaro Cad. 62 İST 16. derecedeki memurlar 5260 lir a arasında tazminat alacaklar • ASGARÎ ÎŞÇt ÜCRETLERÎ ÎLE MEMUR MAAŞI ARASINDAKİ FARKI GÎDEREN UYGULAMA 1 ARALIKTA BAŞLIYOR (Cnmhariyet Haber Merkezi) 16 ncı derece uzerınden aylık elmakta olan Devlet Memurlau, 1 Aralık 1973 gununden ıtıbaren •ylıkları ıle gorevlı bulundukları illerdekı asgarî ışçı ucretlen arasındakı farkı tazminat olarak almaya basla\ acaklardır ÖcTenecek fark, memurun kademesıne ve gore\lı olduğu ı l e gore 5 lıra ıle 260 lıra arasında değı=mektedır 16 ncı, derecerun bınncı kade mesınde bulunan bır memur halen brüt 490 lıra almaktadır Bu na gore ornegm Istanbulda gorevlı memur 750, Ankara ve Iz mırde gore\lı bır memur 705, Adanada gorevlı bır memurv690, Hakkarı de gorevlı memur da 660 lıra alacaklardır Ornek alınan illerdekı memurla , ra yapılacak brüt odemelerdekı i artıs ıse sırası ıle 260, 215, 200,. 170 lıra olacaktır Buna gore, artış oranı da yaklaşık olarak "• 34 oranında değışmektedır. ' Yururlukte olan ışçı asgarî üc f retlermın bolgelçre gore aylık ^ brut tutarlan şoyledır Bınncı Bolge 750 lıra. Ikınci Bolge 705 lıra TJçuncü Bolge 690 lıra. Dorduncu Bolge 660 lıra. Bölgejenn kapsadıjı ülerın dağılımı da şoyledır: Bahkesır, Tekırdağ Trabzon, Hatay, Artvın, Antaha, Elâzığ, Gıresun, Mugla, Çanakkale, Amasya, Gazıantep, Isparta, Bolu. Tunus Devlet Başkanı Burgiba tepkilere yol açan Atatürk ile ilgili sözleri için "Hata ettim,, dedi ve özür diledi Hükümet sorununa çözüm bulunamadı C H P GENEL BAŞKANI: «DEMİREL BAŞKANUĞINDAKİ CHP, AP, MSP KOAUSYONU ÖNERİSİ, ALIŞILMIŞ PARLAMENTER USULLERİN DIŞINDADIR» DEMİREL AZINLIK HÜKÜMETİ KURMAYACAKLARINI SÖYLEDI. .AP GENEL BAŞKANININ BUGÜN CUMHURBAŞKANINA GÖREVI IADE ETMESI BEKLENIYOR Ecevit, AP'nin önerdiği 3'lü koalisyonu reddetti ANKARA (Cumhurivrt BAnnu) Hukumetı kurmakla gorevlendı rıien AP Genel Başkanı Suleyman Demırel, bu konudakı temas an nın sonuncusunda CHP lıd«rı Bulent Ecevıt'e, MSP Genel Baskanı tarafından orta\a atıldıgı bıldırüen bır APCHP MSP üç lu koahsjonu ıle gelmış ve red ce vabı almıştır. CHP Genel Baîkanı Ecevit, Demırel'le goruşmesınden sonra Erbakan'ın onerısını «Demokra tık parlamenter usııllerın dışmda bır onen» olarak nıtelemıştır De mırel'ın bır azınlık hukümeti fcurma. ı duşunmedıgı ızlemını edındığını de belırten Ecevit, bundan sonraki gelişmelerde bır «AP CHP koalısj onunun gerçek leştmlme^me çalışılıp çalı<=ılma. vacağı volundakı sorulara $u karşılıği vermıştır «Sajın Demırel hukumetı kurmak ıstemedıklen takdırde, bu deneme bıtmış olacak, \enı bır deneme aşa masına geçılecek. Şımdıye kadar \arolma>an bazı olanaklar belkı o aşamada bulunabüır. Şımdıden onlar uzennde durmak mum TÜNUS Tunus Devlet Baskanı Habıb Burgiba, 2 Kasım'da yaptığı bır konusmada, Turkije'nın <İsraıl Devletı'nın kuruluşuyla ılgılı 1947 tarıhlı Bırlesmı» Mılletler karan lehınde oy IV. Bolge Malatya, Konya, KUkullandığı» yolunda sovlemış oltahya, Bılecık, Erzurum, Sıırt, duğu sozlerı «sehven» sarfettığıNevşehır, Uşak, Erzıncan, Sıvas, Tokat, Kırşehır, Çorum, Dı nı dün kabul etımştır. (Deramı Ss. 1. Sfi. « de) I (Devaau Ss. 1. SB. 1 de) Bölgelerin kapsadığı illçr ' I Bolee Istanbul II 'Bolge Ankara. Izmır, Koca eh. III Bolge. Zonguldak,' Rıze, Adana, Içel, Eskışehır, Aydın, Burdur, Sakarja, /Caysen, Kırklarelı, Samsun, Manısa, Edırne, Atraa'da öğrencilerin Papadopulos rejimine kar şı giriştikleri direnme hâreketi büyüyor • OĞRENCILERtN ISGAL ETTIĞI LNIVERSITELERl^I YONETİCILERI, POLtSm 1ÇERT. GIRMEStNI REDDETTILER ATI\A Yunanıstan'da demokratık ozgurluklerın ıadesını ıstıyen ve Papadopulos rejımının yuksek oğrenım kuruluşlaT rını baskı altına almak ıstemesını protesto ederi bmFerce. unıversıte ogrenc sının direnme'hareketı bır çıg gıbı bujumektedır Atına'dakı. Polıteknık Okulu, ıkıncı gecedır 3000 kadar gencın ışgalı altında kaıırkan Patras Uruversıtesı de, ışgalcı ogrencılerın kontrolu altına gırmıstır Her ıkı kurumda da, oğrencıler hukumete açıkça moydan okuduklarını ılan etmışlerdır. Atınanın en merkezı yennde bulunan teknık oknlun çevresı juzlerce polısle kordon altında tutulmaktadır Unıvers.t» bahçesınde* oncekı gece ateşler yakan ogrencıler, Cumhıubaşkan; ,\orgo Papadopulos un resımlerıra de ateşe atarak jakmışlardir Arada bır okul dışına çıkan oğrencı enn, gelıp geçenlerc, cunta hukumetını kınayan bıl ı dırıler da^ıttıklan dıkkatı oekmış»rr. Demirellerin ortak olduğu Cumhurbaskanından gorevden kun gorunmüvor bana » ıstejecegı beDP'den sonra CHP'nın de Dc «Bagışlanmasını» hrtılmektedır mırel'ın başkanliğında kurula cak bır hukumete katılmaj'acağı Görüşme nı bıldırmesını takıben AP Genel Demırel. saat lıJUda TBMM' tdare Kurulu dun gece bır top dekı masamından çıKmış ve aylantı yapmış ve Demırel uveiere nı korıdor uzennfle öırsaç metkoalısyon çalışmalan hakkında le otedekı LHP Oeneı Başıcanlılc bılgı vermıştır. Demırel'ın dün odasına gelmıştır tkı lıder el sı sona eren temaslarından sonra kış'ıktan sonra fccevıt AP Gerel Başkanına «Ne emreoersınız'» dne sormustur uemırel, bu soruva «Bır şev ıkram edebıtecesınızı sanmıvoruro» Karşılıgını vermış nemen arKasmdan da tasarrul neaenıvle eıektnkler.n kesılmıs oiması sonucu çay ocaklannın çalışmadı^ını natırlat rcıştır AP ve CHP uenel Ka«,Kanian. Duıuşmavı izleven aa/.etecıler ken dılerını valmz bıriıkıncasa ısadar elektnk tasar'iıfu jveulamast nakkındB Konusmıısl<iraır GÖLTAŞ'a Ö Üç *) Demirel'in açıklatnası taat U^uae sona sıcn eorus•neden çıkngıncıa AP Utneı Bas icanı şu açıklanıavı vapınıstır «Hukumetı Kurnıa causmıııanTıiza devam edıvorıun Bu cumleden olarak I H P savm tTenel Başkanını bu saban zıvarei et(Uetamı M i ü u . l de) fuıtika^a g»lırltri İJ BtUüyerdr. aliıufcseıoa ttnıiustft iskt» ' aturttl* 10, , bu «ttikitrt ticnrî k«f«l«tt« biraa «ta b» ZTî bir düşük faizle kredi açıldı İLLER BANKASINDAN SAĞLANAN AYRICALIĞIN YANI SIRA MAKINELERIN GUMRUK IŞLEMLERİ DE BAKA.NLAR KURULUNCA SONUÇLANDIRILMADI. Elektrik kesilince Enerji Kongresi mum ışığında yapıldı ANKARA Turkıve Elektnk Muhendıslen Odasınca duzenlenen «Enerji Kongresi» nın dunku toplantısının bır bolümu jme cereyansız yapılmış, konuşmacılar, «Enerji sıkıntısının somut orneğmı goruyoruz. Elektnk ener jısı kongTesı bıle mum mğmda yapılabümelttsdır» demışlerdır. Dunku toplantıya Maden ve Makına Muhendıslen Odalarınca ha jnrlanan teblığler sunulmuştur. ECEVİT: «CHP GÜCLENDIKCE DEMOKRASIY! YOZLAŞTIRMAYA KALKIŞANLARIN GÜCÜ AZALMAKTAD1R» ANKARA (Cumhıırnel Buro<u) CHP Genel Hask^nı Hulcnı fc.ee vıt, mahall) seçımlerle ılgılı olarak dun verdıŞı dcmeçtc >Beledı>e ve İl Genel Medısı secımlerınde, CHPSe katacaüı «ııçle tialkımız kendı sonınlarının çozumunu ko lavla^tırmış olacaktır Halkımız, CHP've katacagı euçle Kendı k«n dını Buçlendi'ecrktır» demıştıı Ecevit CHP nın $ aralık ta \apı lacak mahallı seçımlere bıı^uk M navlardan ba;arıvla eecmıj bır partı olarak sırereeını belırteıck, şunlan «nvİPmıştır (Devarru Sa " Su. 4 de) Fikret OTYAM Demırel kar deşlerın onderllğınde ve v akın çabaUnvlc kuıulup uretıme başla\an Goller Bolgesı Çımento Sanayı ve Tıcaret Anonım Şırketı (GÖLTAŞ) ne Il'er Bankasmca ıthal etmekte oldu gu makınalan Izmır Gumrugıın den cekılebılmesı ıçın usulsuz olarak 18 mılyon lıralık «Temmat Mektubu Kredısı» verümıştır Aj nca, şırketın makına aksamına ılışkın gi'mruk vergısinın taksıt lendırılmosı de Bakanlar Kurulu tarafından bugune kadar yapılmamıştır Bazı kuruluşlann bu gıbi ışlemıen buyuk bir tıtızlık ve su ratle \apılırken GOLTAŞ'ın bu ışlemınm iıala yenne getınlmemesı başkent sanayı çevrelennde dıkka^le ızlenmekte ve «Müsaıt bır ortamda muaf işlemıne gıdıleceğı» soylentıleri yayümaktadır. nın verıiebilmesinin yasalara ay kın oimadıgını da belırtmek amacıjle 1580 sayılı Beledı>eıer Kanunu nun 15 maddesımn 65 bendıne dayanarak ılgılı kararda şoyle demışlerdır: « Aynı Kanunun 15 maddesinın 65 bendı gereğınce de uv şaat malzemesı fabnkaları mcuda getınnek ve ıdare etmek, beledıyelenn ıhtıjarı vazıfelerl içınde sayümıs ve bunların doğ(Uevamı sa. 7. su 4 de) bc k»f*X«ti« Bv köşeden Polis gir&mez * MbDLRLER KURULU ÜYESINİN MUHALLFET ŞERHİ . 1 ve 2 ALTAN ÖYMEN 1 Mıllet bana muhalefet gorevı verdı, muhalefet >apacağım. Hıç bır koalısyon hukumetınde olamara. 2 Koalısyon hukumetıni kurma gorevı bana verılmelıdır. Bu gorevi yerıne getırmeye hazırun. • 1 O Bozbeyli'ye »elâm bile vermem 2 Nasılsınız Sayın Bozbeyli? Bızımle koalısyon kurar mısınız? 1 O MSP'nın başkanının adını büe ağzıma almam.. Zaten o kanun dışıdır Kapatılmalıdır 2 Nasılsınız Sayın Erbakan?. Bizımle koalısyona gırer misinız' Size ^tedığınız Bakanlıkları veririm. 1 CHP'nin hukümet kurmasına musaade edılmemelidır. CHP dışındaki butun partıler, aralanndaki her türlu dargınlığı unutup birleşmeli sağ koalisyon kurulmahdır. 2 Ben. «Sağ koalısyon» dedim ama sana dargınım Dargınlığımı da unutmam. Sen gıt, vardımcıların da gıtsın, ötekıUr gelsin.. * 1 MSP solcudur.. CHP gıbi o da tehlıkelıdır 2 MSP sağcıdır Bıze gelsin. Sağ koahsvon kuralım« •*•*• Maden raühendisleri Maden Muhendaslen Odasnıca sunulan teblığde, geçmıştekı hatalar ve alınmıyan tedbırlenn gunahının geçmışte bırakılarak, soruna çozum bulma yonunden kısa, ve uzun donemde alınması gereken tedbırlenn goruşulmesın de yarar bulundugu belırtılmekte, FuelOıl yakan termık santrallar dan kesınlıkle kaçınılması, hatta ısıtrnada dahı bu yakıtın kullantfdığı kazanların gelışımınm durdurulması onenlmıştlr. (Devamı Sa. 7 Su. l . d e ) Teknık Okul Senatosu, perşembe gunu Eğıtım Bakanlığına ( bır yazı gondererek polışın, unı versıte sıtesı içınde harekete geç I mekten kesmliKlte alıkonmasını ' ıstemıştır ( Patras'da ıse, unıversıte bınalan oncekı gun oğleden sonra oğrencılenri "ışgalı altına gırmış tır. Ce\rede barıkatlar kuran oğ rencıler, polısın muhtemel bır saldırısına kar'şı tedbır almaya başlamıslardır Güvenlik matıkemesi, işkenceye korşı sanıklaro leminal verdi İZMİR Gızlı orgut kurarak, soygun p'anlamak, dıkta rejımı kurmak. Denız Gezmış ve arkadaslannın olum \ildonurrunde saootaj eylemlen hazırlamak suçlam le gozaltına alınan çoğu oğrencı ,9 kışımn vargılanmasına dun de devam edılmi'tîr. DuruŞmada, arkadaşlan adına soz alan sanık Ibrahım Ilhanoğlu, «Mahkeme huzurur.a çıktıklan gune kadar ışkence gorduklerını, bu nedenle savunmalarmı ıstedıklen şekılde yapamadıklanm, yaptıklan takdırde de işkenceye maruz kalacaklannı, salonun kapısmdakı polıslenn kendılennı dınledıklennı ters bır şev soylerlerse tekrar ışkence goreceklennı» soylemıstır. Mahkeme Heyetı Başkanı Yahya Gokçedağ ıse, sanıklara bır daha işkenceye maruz kalmayacaklarına daır heyet adına temınat vermıştır. Dâvâ sonra Askeri Savcı Kıdem 11 Bmbaşı Hılmı Güler oncekı duruşmada savunma avukatlanndan Izmır Baro Başkanı Iskender Özturanlı'nın, Anayasanın 136 maddesı ıle kurulan Guvenlık Mahkemelennın, yme Anayasanın 132. maddesinde ıfadesıni bulan mahkemelenn bağırnsızlığı ılkesıne aykm olduğu ve Anaya sa Mahkemesınde ıptâl dâvâsı açılan Güvenlik Mahkemelennın bu dâvâ sonuçlanıncaya kadar çalışmaması gerektiğı yolundaki isteklennı cevaplandırmıs ve sdyle demıştır: «Devlet Güvenlik Mahkemeleri Anayasanın espnsme ve temel ilkelenne aykın değıldır. Durusmanın yapılmaması ıçın hıç bır neden görrrrüyorum » Mahkeme Heyetl bu durumun lncelenerek bır karara vanlması arnacıyle Cumhunyet Savcılığına dılekçe yazı,masına ve duj rusmanuı 24 Kasım Cumartesi! günune ertelenmesine karar ver! mlatiı. l Ayrıcalık GÖLTAŞ ügıulen, fabrüca ku rulmadan once lller Bankasına başvurarak ıthal etmekte oldufu makınaların Izmır Gumrugunden çekılebümesi ıçın 18 mıljon llralık bır «Temmat Mektubu K»dısi» ıstemıştır. lller Bankası Müdürler Kurulu, Banka ılen gelerüennden bazılannın ve bir kurul üyesının kesın ıtırazına rafmen 2121971 tanh ve 2330 sayüı kararla istemlen 18 mılyon lıralık temınat verümıştlr. Bazı banka yetkılılerımn ıtırazını gozonune alan hazırlayıcılar, ılgılı karann 2. paragrafında bu fcredi İşçilere çağrı Öte jandan Atına Polıteknık Okulu ogrencılerı, dün lıse oğrencılerıjle ısçılere de gosterılere katılmalan ıçın çağnda bulun muşlardır. Oğrencıler, okjUİun lâboratuva. nnda yaptıklan verıcı ıle oğTencılerı ve ışçüerı genel bır greve dâvet etmışlerdır. • Bütangazı sıkmtısı basgösterdi Petrol ışleyen rafınerilerin kapasıtelennı düşun teleri, ılk etkısınl butangazlaniıda göstermeye başlamış ve piyasada bütangazı sıkmtısı dogmuştur. Bir süreden ben •• 60 kapasıte ıle çalıştıkla/ ' nnı belırten bütangazı imalâtçısı sanayıcıler, piyasada darlık yaratmamak ıçın ellenndeki bütun stokıan da tukettiklerlnı belirterek, «Elimızde hıç stok kalmadı Bundan boyle üretebıldığımiz kadannı satacagız. Halen ham mad de sıkıntısı yüzünden ortalama 'A 60 kapasıte ıle çalışıyoruz» demlşlerdlr (Oevamı Sa. 7, Sfl. 4 de) 1 Bız de zaten CHP gıbı somuruye karşıyız Onunla anla^abılmz 2 CHP ıle koahsvona gırmeyi favdab sormuyorum. • 1 Demırel'ın hukumetın başında oiması felâkettır O zaten mektepte de kopya çekerdı. 2 Demırel'ın hukumet başkanlıeıuda koalısyona gıt meye hazmz * • * • * İZMİR AP ÖRGÜTÜNÜN 3 YÖNETİCİSİ KAZADA ÖLDÜ İ7MİR AP îzmir îl Sekreteri Mehmet Kızılkent, Karşıyaka llçe "Başkanı Bekır Erbaş, Karşıyaka Yonetım Kurulu ^vesı Yalçm Bulent, dun trafık ka ratsında olmuşlerdır. Kaza dün sabah saat 07 00 sı ralarında Ankara asfaltı üzerın dek'ı Kemalpaîa ^ ! u ks\iağında mejdana gelmıştır Ön seçım so nuçlarının Karşnaka t'çe S e > Çim Kuruluna gec \enlmesl n«(De\amı ba 1. »ö. 1 de) Butün bu «1» u ve «2» li lâflar. uçer ay arayls soylen se gene belkı farkınn varılırdı ama. ınsanın gözune bovle temel çıvısı gıbı batmazdı. Bazısı uçer çiın arayla söy lenıvor Ve. e«=kıden «adeee radyo vardı. şımd) televıtyondan. sovlivenlerinın yâzlenyle bırlikte seyredıhp dmlenıyor Benım anlamadıgım nokta suBazı ınsanlar vardır. Bo\le seylerı kendıne yedırır Örnegm, memurluk anılanmın arasmdadır. bizim dairede ıkı hanım memur vardı.. Sabahları i,j birbirlerine surat asarak başlarlardı. Bıri oda(Devamı Sa 7. Sfl 7 de) SAĞ KOALISYON... SOL KOALİSYON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog