Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CEM YAYINEVİ SUNAR ANADOLU IHTILALI i Sabahattin Selektn büyCk llgiyle jkarşılanan ve uzun süredir aranan ı belgesel eserınln S. basımı. Yakın taSrıh olaylannı bilimsel bır görüşla lniceleyen bu önemli eser, ıkıncı hamur Çkâğıda özenlo basılarak kitapplara dağıtılmıştır. h Kurucusu: TUNUS 22 « 50. yıl, sayı: 17705 IVlgraf ve mefetur «rtreM Curnhurıve» tttanbul PoM» Kutiı»u: t«»»rihul No ?<« T«l«lüulır. ü 42 9U 22 42 «6 a? 22 42 «I U VI »9 SABOTAj OLAYLARI DAVASINDA SAVCI TÜM SANIKLARIN BERAATİNI İSTEDİ Merkez Komutanı Türüng hakkmdaki iddialar Millî Savunma Bakanmdan soruldu ANKARA, (Comhuriyet Bürosn) Eski Demîrel, DP ve CGP liderleriyle görüştü DP BAŞKANI, DEMİREL'E «ZAAFLARL A MALUL OLMAYAN, BAŞARISIZLIKLAR1 SABİT OLMAMIŞ VE YIPRANMAMIŞ BİR HÜKÜMET KURULMASI GEREKİYOR» D E D İ CGP BAŞKANI TURHAN FEYZİOĞLU ISE; «BİZ DÜGÜMÜ ÇÖZECEK SAYIYA SAHİP DEĞİLİZ.» DEMİREL BUGÜN DE MSP LİDERİ E R B A K A N L A G Ö R Ü Ş E C E K urıye NADİ j (j K 3 S I m 1 9 7 3 ri de çıkmaza girmiştir. Bozbeyli dün öğleden sonra kendisiyle görüşmeğe gelen AP Genel Başkanına, bır sağ koalısyonun temel koşulunun, «Zaafİarla malul olmayan. başansızlıklan sabit olmamış ve yıpranmamış insanlardan» kurulu bir hükümet olacağını söylemiştir. Demirel «aat 15.00'de ilk olarak CGP Genel Başkanı Feyzioglu ile görüsmüştür. CGP Genel Başlcan Yardımcılan Paksüt ve Melen'in de hazır bulundugu kırk dakık» süren gönişmeden sonra AP Genel Başkanı gazetecilere şunlan söylemiştir: «Hükümetin kuruluşu ile ilgili ilk temasımı CGP Sayın Genel Başkanı ve Sayın arkadaşlan ile yaprmş bulunuyorum. CGP'nin, kurmaya çalıştığımız bir koalis m o«| S A K D E R YAYINLAR1 TÜRK TARİHİ D İ Z İ S İ : 5 Atatürk Devrimi Sosyolojisi Alman soçvoloğu Knrt Steinhans'un bu kitabı Atatürk devrtminı sosyal ve ekonnmik açıdan ele almakta ve günümüte feadar getirmektedır. Bu konuda yahancı bir bilım adamı tarafından yapılmıs en >ert] araştırmadır. 240 sayfa 15 Hra SANDER YAYINLAR1 ISTANBUL (îlâncıhk: 4411/9407) BOZBEYLİ, DEMİREL Lİ KOALtSYONU REDDETTt ANKARA, (Cumhurlyet Biirom) Hükümeti kurmakla görevlendinlen AP Genel Baskanı Suleyman Demirerın koalisyon girişim leri, ilk adımda olumsuz sonuç vermiş, DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin Demirel Başkanhğındaki bir hükümete katılmayı kabul etmeyeceklerini bildirmesi üzerine, CHP dışındaki partıler arasında bir ortaklık fikyon hükümetinde yer almasım kendilerinden rica <Htım. CGP'nin Millet Meclisindeki sayısının böyle bir hükümetin kurulabilmesini veya kurulamamasını tayin edecek durumda olmadjğmı, şayet hükümet kurulabileeek bir durum hasıl olursa, bu teklifi yeniden mülahaza edebileceklerini, hükümete katılma veya muha lefette kalna üzerinde o zaman karar verebileceklerini bana be^ >an buyurdular. Kendilerine teşekkür ederim.» CHP Izınir Milletvekili ve Par ti Meclisi üyesi Süleyman Genç Doğan KATIRCIOĞLU ile CHP Zonguldak MiUetveküi Kemal Anadol, Milll Savunma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması istemiyle dün Meclis Başkanlığına verdikleri Kültür Sarayını yakmak, Emin yaşı döken sanık yakınlanndan önü araba vapurunu batırmak, bayılanlar, görevli askerler tarâ ortak bir soru önergesinde, AnMarmara yolcu gemisini yakmak fından salondan çıkarılmıştır. j kara eski Merkez Komutanı Tüm ve Kastamonu şılebinde yangın Dışarıda ayıltılan sanık yakınla! general Tevfik Türüng ile ilgiçtkarmaktan samk olarak yargı n daha sonra teker teker içeri li çeşitli iddialarm doğruluk delanan 24 kişi hakkında İstanbul ye girerek vakmlan hakkında ! recesini, hakkmda ne gibi işlem 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahke(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) I mesmde açılan davanın dünkü duruşmasında Askerî Savcı Deniz Hakim, Binbaşı Ülgen Sözer, esas hakkmdaki mütalâasında tüm sanıklann beraatlerini ve tahliyelerinı istemıştır. «Sabotaj Olayları» adıyla amlan bu davanın dünkü duraşmas:nı çok sayıda Sıkıyönetim askeri hâkim ye savcısı da izlemıştır. Feyzioglu'nun sözleri CGP Genel Başkan: Feyzioglu da görüşmeyie ilgili olarak özefcle şövle konusmuştur: «Türkiye'de hükümet fcurtüuşu güçlükler arzediyor. Karşılaşılan (Devımı Sa. 7. Sü. 1 de) Altm için uygulanan ikili kur sistemi iptal edildi, fiyatlar hızla düşüyor Nasıldı? tkili kurun kaldırılması üzerine altın Londra ve Zürih borsalarında hızla düşmeye başlamıştır. Dün sabah Londra borsasında altın 7,75 dolarlık bir düşüş gös terirken, Zürih borsasında da 4,5' dolarlık düşme kaydetmiştir. Önceki akşam 96.5 dolardan işlem gören altın dün sabah 92 dolardan işlem görmüştür. İkili kur sisterainde, altın fiyatları, iki şekilde tespit edılmekteydi. Birinci şıkta, Merkez Bankaları altın için resml bir fi yat tespit etmekte ve bunun üze rinden işlem yapmaktaydılar. tkinci şık ise, serbest piyasa fiyat ı olup, özel şahıslar arasındaki altın alış verijlerinde geçerli bulunmaktaydı. Altının bugünkü resml kur fiyatı Amerikan dolarının çesitli defalar devalüe edilmesi se bebiyle, 42,22 dolardır. 15 aydır W.\SHtNGTON Amerika Halen yurt dışında bulunan Merkez Bankası (Federal Resereski Mılli Bırlık Komitesı üyesı, ve Boardı Başkanı Arthur Burus. 1968 yılından beri yürürlük14'lerden Irfan Solmazer de; bu te bulunan «altın için ikili kur davanın, hakkmda gıyabi tutuk(fiyat) sisteminin» iptal edildilama kararı verilen sanığıdır. ğini açıklamıştır. Bu davanın ilk sanığı Hilmi Karar, .ABD ile altı Batı AvTaşdemır 31 Temmuz 1972 gürupa ulkesi arasında uzun sünü gözaltına almmıştır. Ve 24 redir gizli bir şekilde devam esamktan 20°si fl Şubat 1973 günu soruşturmasını bitıren ıddia ,den görüşmelerden sonra alınnamesinj tarnamlayan Askeri, mıştır. Savcı.Ülgen'Sözer tarafından davanın açıldığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesine tutuklu olarak sevkedılmışti. von hükümetinde yer ' almısım ladığı ıddıanamesinin sonunda on yedı sanık hakkında idam, ye di sanık hakkmda da 5 .ıle 15 yıl arasında hapis cezası ile Hazınenin zaranmn sanıklardan tahsilini ıstemişti. Askeri Savcı Üljen Sözer'in mütalaasından önce kendısine söz verilen Hazme Avukatı Evren Güney sanıklann cezalandırılm3smı ve Hazınenin uğradığı 161 mılyon 307 bın 013 lıranın sanıklardan tahsü edılmesinı ıstemiştir. • «Yaşasın adalet» Askeri Savcı. Ülgen Sozer"in mütalâasının «Sonuç ve İstem» bölumünde «Sanıklann musnet suçları ışledıklerı hususunda mahkumiyetlerinc yeterlı delil bulunmadığından beraatlerine ka rar venlmesini talep ederim» demesı uzerıne salonda bulunan sanık yakıniarı «Yaşasın Adalet» ciıye bağırmışlardır. Sevinç göz Amerikanın yorumu Merkez Bankası BaşKanı Burns, ikili kur sisteminden vazgeçiimesini Amerika'nm şu şekilde yorumladığını söylemıştir: «Amerika kendı altımnı istediği fiyat üzerinden satabılecek. fakat ounce başına 42.22 doların üstünde altın satın alamıyacaktır.» Amerika'nm altın rezervlerının değerı 11 milyar doların üstünde bulunmaktadır Burns, ikili kur sistemınin iptalini öteki ülkelenn başka şekillerde yorumlayabileceklerinl belirtirken, bu konu üzerinde spekülasyona girmenten kaçınmıştır. (Derftinı Sa. 7, Sü. * de) Cumhuriyet Altını fiyatı 8 ayda geçen yıla oranla % 69 arttı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) 1973 yılında altın fıyatlarında büyük arüş olmuş Cumhuriyet altınındakı yükselış. ilk sekız ayda yüzde 69,3'e ulaşmıştır. Tıcaret Bakanhğı tarafından yaymlanan ıncelemede spekülasyonun da artık altın pıyasasına gırdıği belirtilmektedır. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan haber bUltenının altın fiyatlan ile ilgili bölumünde beUrtildigine göre 1971 Ocak ayında 130 lira 83 kuruş olan Cumhuriyet altını, Ağustos 1973" te 345 lira 55 kuruşa yükselmıştir. Bültende kaydedildığine göre 1972'nın ilk sekiz ayındakı artış oram bir yıl öncesme nazaran yüzde 25,9 ıken, bu yıljn ilk sekız ayındakı artış geçen yıla oranla yüzde 69,3e erişmiştir. Ocak 1971de 297 lira Olan Reşat altını Ağustos 1973'de 486 lira 59 kuruşa yükselmıştır. Re(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Amerika, "Tek Çin Devleti,, ilkesini kabul etti • ÇIN ABD ORTAK BtT.DtRtSİNDE FORMOZA'NIN ÇINİN BIR BÖLÜMÜ OLDUĞU BELİRTÎLİYOR WASHİNGTON Dışi«leri Bakanı Henry Kissinger'ın Pekin ziyareti ertesinde VVashington'da yaymlanan bir Cm Amerikan ortak büdirısınde Amerika Bırleşik Devletleri «Sadece bir tek Çin devleti bulundufunu ve Formoza'nın Çin'in bir bdlümü olduğunu» kabul etmektedir. İki ülke karşılıklı ırtibat burolannın giderek bır üst düzeye çıkacaklannı da açıklamakta ve öilim. kültür. ticaret alanlarmdaki mübadelerını hızlandırmajT yük'.enmektedirler. Uluslararası ılışkiler konusunda ise bildırıde şövle denilmektedir: «Devletler arasındaki ar.laşmaz lıklar, kuvvs» va da tehdiae bas(Ucvamı sa 7. Sü. S da) MARGAKİN'E%8 AYÇÎÇEĞİ VE PAMUK YAĞLARINA DA %12ORANINDA ZAM YAPILDI garine yapılan zammı yetersiz bulmuşlardır. Üretımt durduran Ünilevtr dün butün Türklye'dekl bayiliklerine bir genelge göndererek üretimı durdurma nedenlerini açıklamıştır. Genelgede SEKA' nın karton fiyatlarına yüzde 75 zam yaptığı, işçi ücretlerine de yüzde 41 zam yapılması nedeniyle sabit tutulan fiyatlarm maliyeti karşılayamadığı belirtilmekte ve asgari yüzde 301uk bir zam verilmesi gerektiği öne sürülmektedir. TÖBDER Genel Baskanı: «Oğretmenlere yöneltüen iftiralar sonııçsıız kahyor» ANTALYA TÖBDER Genel Başkanı Ali Bozkurt. Antalya'cta yapılan bolge toplanus:nda yaptığı konuşmada ojretmenlerın çeşitli somnlanm n;)e getirmış ve Türk Millî fc:ği''rrundeki bozuk sımfsal karakterin mutlaka değiştirilmesi gerektıgini söylemiştir. TÖBDER'in Antalya'da yapılan bölge toplantıs.ra lienel Baş kan Ali Bozkurt, Genel Sekreter Yardımcısı Sabah S«ven, Damsma Kurulu üyelerır.aen Fevzı Ceylan ve A. Fuat Özkan ile Antalya, Isparta, Denızlı • Burdur illeri :1e Korkutelı. Tavas. Çivril, Yeşilova, Gazipaşa. Bucak ve Çardak ilçe temsiıcileri katılmışlaıdır. Bozkurt, özetle şunları söylemiştir: «Örgütlenme konularında cesaret şarttır. Bu arada üyelerinu zin mali durumlannın çok kritik olduğu dbnemde devam edegelen davalar maddi sıkıntıyı daha da arttırmaktadır. Ancak Rörülüyor ki, üvelerimize vöneltilen iftiralar hep sonuçsuz kalrr.aktadır. Gecmış ıkı vıldaki bas kllar TÖBDER'in başarı!arını ve yararlılıklannı kösieklevememış tir. Öğretmenler açısmdan sızlere seri şekilde bütünleşmeyı tav sıve ederim. Bu Türkıve'nın bugünkü şartları altında gereklı olan bir durumdur.» <THA> ANKAKA Mutfak ve sofra margarinlarine yuzde sekiz zam yapılmıştır. Sanayı ve Teknoloji Bakanlığmın açıklamasma göre WESTMtNSTER KİLÎSESİNDEKÎ TÖRENDEN BİR GÖRÜNÜŞ... likit bitkisel yağ ile margarin fiyatlanndaki artışlar yöyledir: a) Likit ham ayçıçeğı yağı, soya yağı, nötralize pamuk yağınm toptan satış fiyatına yüzde 9,5. b) Mutfak ve sofra margarinleri perakende satış üyatlanna ortalama yüzde 8. c) Likit rafine ayçıçeği ve pamuk yağlarının perakende satış fiyatlarma da ortaıama yüzde 12 oramnda zam yapılnu&tır. ter Kilisesindeki tören çok dü toplanmış halk tarafından uzun , (Dış Haberler Servisi) Açıklamada aynca, «Bu esasuzun alkışlanmıştır. zenli geçmiştir. lara göre tesbit edilen perakenLOVDRA Ingiltere Prensesi Prensesin annesi Kraliçe Eli de yenı satış fiyatiannın ımalâtPrenses Anne, düğün için özel Anne ile Yüzb'aşı Mark Phillips olarak dokunmuş, parlak beyaz zabeth II, ise daha önce başka dün Türkfye saatı ıle 13.45'te 900 renkli ipekten yapılmış bir ge bır araba ile yanında Prens Char çılar tarafından bu maddelere yıllrk tarihi Wesrminster Kilise hnlik giymiştir. Elizabeth devrı les ve Ana Kraliçe olduğu halde , ait ambalajlar üzerine yazüacasinde yapılan muhteşem bir tö giysileri andıran gelinliğin koıla Westminster KiUsesıne sıtmıştir.! gı» da bildirilmiştır. Bakanlık, taban fiyatlan, ararenle evlenmişlerdir^ 1501'e yak'ın rı son derece bol, omuz başları Prenses Anne. kilıseye yüzünbalaj masraflan ve işçi ücretle j davetlinin bulundugu Westmins kalkık ve manşetleri parlak bon de sakin ve mutlu bır ilade ıle rınin artışı ile küspö ıhracını cuklarla islemeli idi. Upuzun bir girmiştir. Kilisede kendisini zamma gerekçe göstermiştir. kuyruk halinde olan duvak ise üzerinde vüzbası üniforması ve ipck tülden yapılmıştı. MECLİS . > kılıcı olan Mark Phillips karşılaFabrikatörler 23 yaşmdaki Prenses, Saraydan mış, genç çıft törenin yapılacazammı az buldu BAŞKANI '. • Kıliseye babası Prens Philip ile ğı yere kadar bırlikte yürümüşatlı ara.bada gelmiştir. Prenses, lerdir. tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosn) Saraydan çıkar çıkmaz çevrede (Devamı Sa 7. Sü. 6 da) > Margarin fabrikatdrleri, marDÜN DE Bu köşeden Prensçs Anne ile Mark Phillips dün evlendiler Acaba seçmen eski seçmen mı? ALTAN ÖYMEN Besbclli ki: Demirel, hükümeti kurma teklifini kabul ederkcn, ;oy le düşünüyordu: 1 «Demirel'e Ba;bakanlık verümez» söylentileri, böylece yalanlanmış oldu. Herkes gördü ki, ben hükümet kuracak durumda olsam, buna kirnse engel olaoıaz. 2 Ben şimdi DP'ye «Gel koalisyon yapalım» dersem, o da bunu, benim sahsımı öne sürerek reddecterse, ben on» diyebüirim ki: «Ey DP, sea bana sağ koalisyon yapalım demiçtin. Halbuki şim di beni bahane ederek hayır diyorsun. Öyleyse sen samimi değilsin. Maksadın hükü met kurulması değil, beni yıpratmak.. Bozbeyli de ?imdi föyle düîünüyor: 1 Ben bu yoldan şunu ispatlarıro ki, asü Demirel samimi değüdir. Samimi olsaydı, AP"ve Başbakanhk verileceği belli olduğu zaman, bizim kendisini n sahsına karşı oldusumuzu bildiğine Röre. AP içinden bir başka Başbakan »dayı çnkambilirdi. Bunu Wle bile, g5rev1 kendisi kabul etmi; ve hükümeti defil. kendisini düşündüpiinü ?öıt«rmistir. 2 Ben bunu höviece «nlsttıkça. bunun AP içind» de etkisi olur APlilerden ba zısı Genel Başkanlan IÇID «Hukumet onun yüzünden kurulamıvor. Halbuki feragatkâr olup çekılse her sey düzelecek> dıye düşünur. Böyle düşünenlerin Demirel'e kızaınhâı zaman içinde artar. Sonunda bunlar, ya AP'den ayrılıp bana gelir.. Ya da Demirel'i düşürürler. Düsörürlerse biz d« AP'vle birleşip yeni bir sa| kitle Dartisi haline «jeliriz Erbakan da söyle: 1 Aslınds Demirel'e biı de DP ksdar muhalifiz. Ama bunu açıktan belirtirsek öte kiler bizim seçmenlere derler ki: CHP dısı bir koaliîyon kurulmasını MSP önledi.. CHP'nin ekmeğine o yaj sürdü. Bu propasandadan kurtulmak tçın ben AP ile koa!iyona karşı olumlu lrr.i? gıbi davranayım Bunu nasıl olsa DP reddedeceSine göre, «suç> onun Cstünde kalsın. Ben o zaman seomenime dlyebilirim ItJ: Ben Demırelin tekllftn» her wye raSmen oluml'i olarak ele alıyordum kl, DP hayır dedi Bu koallsvon *aten «ayıca imkânsız laştı. 2 Böylece hlçbir kapıvı kapatmadan, hareket serbestisini muhafaza etmis olurum. Bu mücadeleSa 7. S0. 7 de> SEÇİLEMEDİ ANKARA Mıllet Meclisi Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı seçimi .için dün yapılan 20'nci tur oylamada da sonuç alınamamıştır. Bu turda tek aday Tokat CHP Milletvekili İsmail Hakkı Birler 197 oy almıştır. . 20"nci tftr oylamaya 288 .üye katılmıştır. Birler 197 oy alırken, aday olmayan Erzurtlm CHP Milletvekili Gıyasettin Karaca'ya da 33 ov çıkmıştır. 39 üye boş oy kullanmıştır. 19 oy ise, aday olmaysn çeşitli üyeler arasmda dağılmıştır. Millet Meclisi'nin bugünkü bir leşiminde başkanlık seçimi için yapılan turlara devam edilecektir. ' (aa) Bakanlar Kurulu Ereğli DemirÇelık grevini erteledi ANKARA Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır, hükümetin Ereğli Demir Çelık grevini erteleme karan aldığını açıklamıştır. Talu tarafından Ereğli grevindeki anlaşmazlığm çözümü için arabulucu tayin edilen Satır dün yaptığı açıklamada, grevde geçen süreye ait ücret konusunda tarafların anlaşamadığını söylemiş ve «Bu durum karşısında dünyanın ve mem leketimizin içinde bulundugu şartlan aöz önünde tutan hükümetimiz Ereğli Demir Çelik grevinin prtelenmesıne karar verdi» demı?tir. ERBAK.\X ANAHTARI BENDEDİR.. ANAHTARI BENDEDİRÎ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog