Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

T avrunuzun en yakın YARDIMCISI ÜLKÜ OKUL SÖZLÜĞÜ Toptan Satış Yerleri: İttınbulda Babıili'de Ingilizce Türkçe OCAK KİTAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ umhuriy Kurucusu : VUNUS NADt C'EM YAYISEVİ SUNAR ANADOLU İHTİLALİ Sabahattin Selek'ın büyük rıan ve u/uıı süredır sranan oelgesel eserınin 3 tıasımı Yakın ta. rıh olatlarını hüımsel bır eorüşle lncele\en bu rinemlı •îs.er, lkıncı hamur kâğıöa özenle basılarak kitapçıiara dağıtılmıştır. 50. yıl, sayı: 17703 Telgraf ve mektup adrefi Cumhurıvei Istanbul Post» Kutusu: Manbııi Vo: 246 T e l e i o n l a r : 22 42 90 22 42 86 22 42 97 22 42 i» 22 42 89 13 Kasım 1973 Salı p ' f İ P ÜC 28KASIM'DA STRASBURG'TA Sez • S in: " A P hükümeti Demirelsiz olmaz • KORUTÜRK İLE GÖRÜŞEN İNÖNÜ, «SAYIN KORUTÜRK İLE GÖRÜŞEN İNÖNÜ «SAYII CUMHURBAŞKANI; TÜRKİYE'NİN HÜKÜMET, İŞİ İLEUĞRAŞMASI, MEMLEKETİN GÜCÜNÜ ZAYIFLATACAKDİYEÜZÜNTÜ İÇİNDE» DEDİ KORUTÜRK DEMİRELİLE 10 DAKİKA GÖRÜŞ KORUTÜRK, DEMİREL İLE 10 DAKİKA GÖRÜŞTÜ. AP GENEL İDARE KURULU DÜN GECE DE KOALİSYON SORUNUNUİNCELEDİ. ERBAKAN İSE, «TEKLİF GELİRSE İNCELEYECEĞİZ» DEDİ bir oda dü uyor CUMHURİTET HABER MERKEZt Avmpa Konseyi'nin Ulkelerin sosyal durumları ıle ilgili olarak hazırlatmakta olduğu arastırmanın konut raporunoa Türkiye'dP oda başına yaklasık olarak 3 kışi duştuğü belirtilmektedir. Aynca, öteki ülkelerle yapılan karşılaştırmalarda en kötiı konut koşullannın Türkiye'de olduğu anlaşılmaktadır. Konseyın bir yıl once çeşitH Avrupa ülkelerine gönderdıgi ko nut durumu üzermdeki soru kâgıtlan bundan bır süre once top lanarak Turkıye'de bir uzman ta rafından değferlendinlmiş ve Kon sey ılgılüerine bır raporla sunulmuştur. Aralarında Türkiye'nîn de bulunduğu çeşitli ulkelerin ko nut koşullarını karşılastıran soz konusu raporda Türkiye'de 1945 yılından once 895 bıni kentlerde ve 2.380 bıni kırsal yorelerde olmak üzere toplam 3 milyon üzerınde konut bulunduğu ve bu sto kun 1970'lerde 5 milyonun uzerıne çıktığı belirtilmektedir. Soz konusu konutların yaklaşık olarak 2,5 milyonu kentlerde, geri kalan 3 milyonu da kırsal yörelerde yoğunlaştığı anlasılmaktadır. Buna göre eskiyen konutların yenilennıesinde ve yeni konut yapımında kentlerin öncelik akiıgı belirtilmektedir. Bu oluçumda 1943'ten bu yana hızla gelışen kentleşmenin büyük rol oy nadığına da değirulmektedır. AVRUPA KONSEYİ KOMİTESİNDE TARTIŞILACAK RAPORDA, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN KÖTÜ KONUT KOŞULLARININ TÜRKİYE'DE BULUNDUOU BELİRTİLİYOR Hükümeti kurmayı bu kez Demirel deneyecek ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaskam Fahrı Koruturk, Meclis'te en çok sandalye sayısına sahip CHP Genel Baçkanı Bülent Ecevit'in yaptığı temaslar sonunda hükümeti kur ma gorevini ıade etmesınden sonra bu kez AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'i yeni hükümeti kurmakla görevlendırmiştir AP Genel İdare Kurulu, dün saat 21.20'de toplanarak konuyu görüşmüştür. Üç saat süren toplantıdan sonra bir açıklama yapan AP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Sezgin, AP'nüı hükümeti kurmaya karar vermesi halinde. bu hükümetin mutlaka Suleyman Demirel başkanlığında olacağını •söylemiştir. Cumhurbaskam Fahri Koru türk dün saat ll'de AP Genel Baskanı Süleyman Demirel'] Çankaya Köşküne davet etmiştir. Çankaya Köşkünde 10 dakika gıbı kısa bır süre kalan Demırel. çıkarken gazetecılere, Cumhurbaşkanınca hükümeti kurmakla görevlendinldiğım açıklamıs ve şunları soylemıştır: •Hükümeti kurma görevi AP Genel Başkanı olarak Sayın Cumhurbaskam tarafından bana tevcih edılmı? bulunmaktadır. AP yetkıli kuruüarına meseleyi götüreceğim. Bundan sonraki kısmı, önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimiz, yine kamuo>unun gozlen onünde cereyan edecektir. Yetkili kurullarımızın meseleye verecegı ıstıkamete göre hareket edilecektır.» Demirel, bir gazetecinin «Görevı kabul edıp etmejeceğinıze yetkili kurullar mı karar verecek?» yolundalci sorusunu şöyle cevaplandırmıştır: «Ne zatnan hükümeti kurma görevi AP'nın Genel Başkanına verildiy^e AP'nin tÜ7Üğü gince o şekılcfe hareket edılmıstir Yanı, bundan sonraki kısımda nasıl hareket edeceğimızi yetkili kurullarımız tayın eder. Bundan sonraki kısmı uzennda şu anda başka bir sey söylemek" istemiyorum. Önumuzdeki günlerde ne vapılabileceğinı nep beraber göreceğiz » AP lideri, «Görevi kabul ettiğınız taUdırde temaslannız na(Devamı Sa. 7, Sü. de) Kentleşme SSK ilâç fabrikasının gecikmesi üzerine Yönetim Kurulu ocele toplantıya çağırıldı • TUNÇ: «FABRIKA GECİKİRSE HESAP SORACAGIZ» DEDİ ANKARA, •(Cumhnriyet Bürosu) Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikası kurabileceğıne ılişkin yasanın çıkışmdan bu yana uzun bır sure geçmış olmasına rağmen başlayan çalısmaların ilerlemediği ve bunda bazı polıtik etkenlerin rolu olduğu yolundakı haberinuz üzerine Çalışma Bakanı Ah Naili Erdem SSK Yönetim Kurulunu acele toplantıya çağırmıştır. Dün kendisıyle komışruğumuz Çalışma Bakanı Ali Naüi Erdem «Bır politik baskının kendi yönünden bahis konusu» olamayacağıru belirterek, SSK yöneticilerı çahşmalann devam ettıği yoiunda bana raporlar vermektedırler. Özerk bir kuruluş olduğu ıçın Bakanhğımm bnna müdahalesı bahis konusu olamaz» demiştır. Erdem, haberımiz uzerine SSK YcJnetim Kurulunu toplantıya çağırdığını, bu toplantıdan sonra ayrıntılı bır açıklama yapacağını soylemiştır. Turung un erlere yaptırdığı öne sürülen kotra Yalova'ya getirildi [Cumhuriyet Haber Merkezi] Ankara'da bazı subayların üst makamlara yaptıkları yanlı şıkâ yetler sonucunda birtakım yoKuz luklar ve usulsüzlukler yaptıgı öne sürüldukten sonra başka bır göreve atanan Ankara eski Mer kez Komutanı Tümgeneral Tevfık Türüng'un, erlere yaptırdığı kotra, destek kıtalanndaki koguştan alınarak Yalova'ya getırıl mıştır. Yapımı sırasında malz°me olarak hiçbır şeyın esırgennıedıği 'şahane» kotranın, Türüng ün Yalova'da sahil sıtelenn den birinde bulunan yazlık daire (Devamı Sa. T. Sü. 4 de) Üç sınıfa Raporda konutlar üç ana sinıfa ayrılmaktadır: «Her tür konfora sahip, suyu, elektriği, banyosu, uygun bir teshin' sistemı bulunan konutlar birinci sınıf. bu konfor elemanlarından bazılarına sahip olmayan konutlar ikincı sınıf ve oturanlara tahammül edilemez koşullar sağlayan konutlar da üçüncu smıf» olarak tanımlanmakta ve mevcut konut stoklarınm bu üç sınıfa çöre ışgal oranları verılmektedır. Buna göre Türkıye'de kentlerde oturanlann ° J 41"ı birinci sınıf, '• 33'ü ikinci sınıf ve °o 26'sı üçüncü sınıf konutlarda oturmaktadır. Kırsal yorelerde ise birinci, ikinci ve üçüncü sınıf konutlarda oturma oranı sırasıy(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Devlet Güvenlik Mahkemesinin Anayasaya aykırı oldugu ileri sürüldü ve durusma ertelendi İZMIR, (Cumhuriyet Ege Bfirosu) Devlet Güvenlik Mahkemesınde dün ilk kez gizlı orgüt kurarak soygun planlamak, dıktatorya kurmak ve çeşıtlı eylemlere hazırlanmak iddıalarıyle gözaltına alınan çoğu ogrencı olan 9 kışinin duruşmasına başlanmıştır Ikisi asker beş yargıç üye ve bın asker iki savcıdan oluşan mahkeme heyetıne dünkü duruşmada hakim Yahya Gökçedağ başkanlık etmiştir. Difer üyeler ise, Hakim Ahmet Hamdi Yiğıt, Hakim Albay Doğan Acar, HaItim Albay Nevzat Beygülen'den kurulmuştu. Iddia makamında ise, Savcı Ekrem özder ile Hakim Kıdemlı Binbaşı Hilmı Güler bulunuyordu. Sava ıddıanamesınde, sanıkların bir dikta rejimi kurmak ıçın örgütlendiklerinı Denız Gezmiş ve arkadaşlannın ölüm yıldönümünde sabotaj eylemlerine ginşmek hazırlıklan yaptıklannı öne sürmüş, bu suçlardan dolayı da 510 yıl arasında ağır hapis cezaları istemiştir. Samkların savunmasını yapan Izm' Barosu Başkanı Avukat İskender Özturanlı. söz alarak şoyle konuşmuştur: <Güvenlik Mahkemelerınin kuruluşu ikı nedenle hukuk genel esaslanna ve Anayasanın temel esprisine aykındır. Bırıncısı, mahkemelerin bağımsizlığı ılkesirj zedelemiştır. Hakımlerin atanması ve mahkemelerin kuruluş şekli yargının bağımsızlığını ı ortadan kaldırmıştır. Bu durum ' Anayasanın 132 ve 32. maddele ' (Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) t Margarine yüzde 10 civarında bir zam yapılacak; Turyağ ve üretimı sürdürüyor ANKARA, (Cumlıuri>et Bürosu) Fiyat Kontrol Komitesi, dün Başkan Cahit Ercm'ın başkanıığında yaptığı toplanüda, nebatı yağ ve msıgaım taban fiyatlarına bir mıktar zam yapılmasını kabul etmiştir. Resmi zam oranları açıklanmamakla beraber, yağlardaki artışların cinslerine gore değışeceği ve ortalama oranın yüzde 10 civarında olabileceği be lirtilmistir. Fiyat Kontrol Komitesi bu arada, zarurî ihtıyaç maddeleri ıle mamul maddelere yapılan zamlann gerekçelerınin Komiteye bildirme süresini bir ay uzatmıştır. Kski .Merkez Komutanı Tümgnl. Te\fik Türüng'un erlere yaptırdığı kotra, üzeri naylon örtü ıle sarüı vaziyette . Türkİş yöneticileri ne dedi? Görevlen arasmda bulunmasına rağtnen TurkIş'ın de konuya gereken önemi vermediği, konuyu yeterince izlemedıği yolundaki iddıalarla ilsılı olarak da Türkİş Genel Sekreten Halil (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) 1982ye kadar öngörülen, . tedbirler enerjı ihtiyacının yüzde 61,5'uhu karşılayacak ANK.4RA, (Cumhuriyet Bürosu) Elektrık Mühendislerı Odası tarafından düzenlenen ve Perşembe günü başlayacak olan «Elektnk Enerjısı Teknık Kongre.sısne sunulacak bır raporda. 1982 yîlına kadar kurulması duşü ülen bütun hıdrolik santıallar devreye girse dahi, ıhtıyacır ancak yüzrfe 615'unun karşilanabüeceğı belirtilmektedir. Kırka yakırı tebliğın okunup tartışıtacağı bildırılen kongrede, elektrik enerjısı sorununun bugunku tırumu ve yakın gelecekte ortaya çıkacak yeni sorunlar görüşülecek ve bazı tavsiye kararîarı alınacaktır. Kongrede okunacak «Elektrik ihtıyacını lınyıt yakan termik santrallarla karşılamamız müm(Devamı Sa. X Sü. 1 de) Karadeniz Üniversitesinde Ata'yı anma törenisönük geçti ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Her yıl 10 Kasım'da ulu^ça amlan Türkıye'nın kurucusu Ulu Öncfer Atatürk'ün, Trabzon Teknik Üniversitesinde, Rektörün zorlanarak çok kısa bir törenle anılması ve Rektörun toplantıya gelmemesi veya toplantıya gecikmesi üniversite camiasında büjuk bir üzüntü ujandırmıstır. Baskente gelen haberlere göre, 9 kasım öğleden sonra geç saatlerde Mimarlık Bölümunden bır oğretım gorevlisı Rektöre telefon ederek, Rektdrlükçe 10 Kasım için nasıl bir anma programı duzenlendiğını sormuş, Rektör kendisinın anma törenine Trabzon Fatıh Eğıtim Enstıtüsunde katılacağını Dildırmiştir. Bunun üzerine, oğrelım gorevlisi. Ünıversıteyi kapsayacak bır anma törenini üzerine almıstır. Anma töreni duzenlenmesınin doğal olacağını düşunen yetkıliler, 10 Kasım için Üniversite güz cfönemı sınavlarını daha geç saatlere almışlar, bir kısmı da o güne sınav koymamıştır. TRT yetkilisine bildirmekle yetin miş, gece yarısma doğru ise Üniversite lojmanlarına «Büyük Atatürk'ün 35. ölüm yıldönümü münasebetiyle, (T) sınavlar saat 10.00'da başlayacaktır. (2) Kimya anfisinde bu maksatla bir merasinı düzenlenmiş bulunmaktadır. Üniversitemiz mensuplanna duyuruIur. Rektör Prof. Dr. Saffet Rıza Alpar» şeklinde bir duyuru atılmıştır. İddianame Turyağ ve Tariş üretimi sürdürüyor İZMIR Margarin vagı üretimınin onemlı bir bölümünü elmde tutan Unılever liretımını durdurduğunu açıklarksn aynı vağı ureten Turyağ ve Tariş fırmaları üretımlerını sürdureceklerini bildırmislerdir Üretımıni durdurmaktan vazpeçerek tam kapasitevlp çahşma sına devam eden Turyag'ın Genrl Müdür Muavinı Refık Hamas, «Fiyat artışlanndan ısfıfade eder fırsatçı bır tutum ıçme gırmeyeceğiz» demıştır. Hamas, Fiyat Kontrol Komisyo'nundan fıvat ayarlamüsını cn kısa zamanda açıklamasını istediklerini de sözlenne eklemiştir. Rektör gelmiyor 10 Kasım sabahı, Atatürk'ün önünde hiç değilse bir saygı duruşunda bulunmayı görev sayan el li kadar öğretim elemanı, birkaç (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) Tariş arttırdı Tariş Genel Mucturü Nejat Halulu. Tarısın dunden ıtibaren margarın üretün kapasıtesinı art tırdığnıı açıklamıştır. Halulu, (Devamı Sa. 7 Sii 4 de) İşe alındıkları açıklanan gemi adamları yeniden işten çıkarıldı Sendıkaya girduderı içın işten çıkarılan, daha sonra da taraîlann anlaşması ıle tekrar işe alınan Aslan Kaptan gemisı personeli, göreve başlamak ıçm gıttiklerı Samsun'da gemınin sahibi Celâl Sadıkoğlu tarafından gemıden ve kaldıklan otelden çıkartılrmşlardır Olay Türk Iş Samsun Bblge Temsilciliğinin Valıye başvurması ile Kaymakamlık ve karakola aksetmış, Sendika ayrıca işvereru (kanunsuz lokavt) suçu ile de karakola şikâyet etmiştır. Ancak Celâl Sadıkoğlu henuz karakota' gıtmediğı için, olayla ilgili soruş turma henuz geliştirilemefniştir. Türk Is Samsun BÖlge Temsilcısi Hasan Nejafın verdıği I bilgıye gbre, ışverenle Istanbul' | da yapılan anlasma geregmce ış. ı çiler işe başlamak uzere Samsun'a gelmışler ve Aslan TCaptan gemıslne gitmUlerdlr. Ancak ge sünin sahibi Celâl Eadıkoğlu Is(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de)l Bir duyuru Yönetim Kurulu toplantıdayken TRT Trabzon bürosundan da Rektore telefon edilmis, Üniversitede yapılacak tdren için bilgi is tenmiştir. Bu soru üzerine, Rektör Prof. Saffet Rıza Alpar, öğretim görevlisinin üzerine aldığı töreni OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK Sıra Demirel de man Demirel'in «istenmeyen adam» oiduğu yolundaki kuşkular da voğundur. Ne var ki Sayın Cumhurbaskam çeşitli çevrelerin özel istek ve özlemlerine göre değil. seçim sonnçlanmn getirdiği doğal koşullann gereğine göre hareket etmektedir. Böylece olağanüstü sivasî dönemi geride bıraktığımız vargısı, Sayın Korutürk'ün davranışlarıyle tescil edilmis bulunmaktadır. 12 Mart Muhtırasıyle görevden düsörülmüs AP Genel Bıtçkanma Basbakanlık görevinin verilmesi. bu bakımdan anlamlıdır. Millet Meclisinde 185 sandalyeye sahip CHP'den sonra 149 sandalye ile AP gelmektedir. İkincil partinin Genel Başkanı Demirel, seçimlerden sonra milletin APye muhalefet görevi verdiğini ve hiçbir koalisyona katılmayacaklarını sövlpmiş, AP yetkili organları bu sorüşö karar halınc gelırmıslerdı. Simdi Hükümeti kurma eörevını beımsemekle AP lienel Başkanı ilk karanndan vazçeçmış görünüyor. Demirel Canka\a'dan aynlırken çazetecilere konuyu gene partinin vetkılı kurullarına getireceeini sövlemistır ama, hemen reddedilmesı ınuhtemcl bi r görevi Cumhurbaşkamndan alması «/akışıksız bir sivasi taktik olarak vorumlanır. Bu bakımdan AP vetkilı kurullannın da Hükümeti lcurma volunda Genel Baskanr desteklemeleri docal «avılmalırlır Hükümeti kurma konusunda Süleyman Oemirel'in başan olanaklan nedir? Seçim sonuçlarına göre AP 145, *•* (Devamı Sa. 7. Sii. b dal CHP'nin Istanbul Belediye Başkan adayı Ahmet İsvah ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 9 Aralık'ta yapılacak mahallı seçimlerde CHP'den merkez yok lamasıyle saptanan 6 kentin Bele dıye Başkan adayları. Merkez Yönetım Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Bulent Ecevıt yonetimınde dün TBMM'de toplanmış ve 6 ilın Belediye Başkan adayları söyle saptanmıstır: S». 7, Sü. 4 de) B Prenses Anne'la Mark Phillipps'in nikâh törenini 580 milyon kişi izleyecek.. televızyonda KENDİLERİNİ «İSLÂMCI» OLARAK NİTELEYEN BİR GRUP GENÇ ÜNİVERSİTE BAHÇESİNDE GÖSTERİ YAPTI Istanbul Üniversitesinin 197374 öğretim yılına törensiz başlamasını protesto etmek amacı ile toplanan bir grup öğrenci, merkez bi nada toplantıdan sonra «Once iman, üniversite müslüman> ve «Hukuk nerede zulüm her yerde» sloganları ile üniversitenin dış ka pısma kadar yürümüşlerdir. Gençler. Beyazıt camünde kıldıkları öile namazmdan sonra, fn (Devamı Sa. 1 Sü. 6 da> Yılın düğünü yarın yapılıyor (DIŞ HABERLER SERVIS1) LONDRA 23 yaşındaki Prenses Anne'la, 25 yaşmdaki yakışıklı süvsri yüzbaşısı Mark Phillıps'in nıkâh torenleri yarın Londra'da We£trmnster kilisesmde yapüacaktır. Dunyads merakla beklenen muhteşem töreni televizyondan 580 milyon kışınin izleyeceği tahmın edılmektedir. Westminster kilisesine ise 1500 kişi davet edılmiştir. Sade teleı vizyon seyircUeri Mark Phillips.i Anne'ın parmağına yüzük takar' (Devamı Sa * Sii. 2 de)! umhurbaskam Sayın Korntürk, Hükümeti kurma förevini Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'e vermistir. Ana\asamıza göre, «Başbakan, Cumhurbaşkanınca, TB!>IM üyeleri arasından atanır.» Cumhurbaskam seçim sonuçlannın Millet Meclisine getirdiği aritmetiğe göre Hükümeti kurma gorevini daha önce CHP Genel Baskamna vermişti. CHP Genel Başkanı görevden bağışlanmasım isteyince sıra ikinci büyük parti başkanuıa gelmiştir. Hızlı bir oluşum içinde bulunan Türkivcmizde. bu bızlı celişimin koşullarına !.yak uyduramıyan birtakım çevreler bulunması doğaldır. CHP solculuğunu ülke için felâkctmiş gihi yorumlayanlann vanısıra 12 Mart Muhtırasıvle düsiirülen Süley C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog