Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

i*lf. \4 3 AHMET KABAKU'nın T Ü R K EDEBIYATI C It 3 Baskı I H Dinışmend İ. OSMANLI TARİHİ Kro.| Ş: 6 Cılt 3. Baskı KAZIM KARABEKİR PAŞA İSTIKLÂL HARBİMİZ £ I umhu KuruCusu : YUNTJS NADt 50. yı! f sayı: 17702 T e ' ^ i d l ve m e k t u ı a r l ı e M C u ı n h ı u n e ' l t a n b u l K o s i » K u t ı ı « ı ı f c t a n h ı ! N « "MB T e l e i u ı ı lar 2 ^ 42 9ü a U 96 2 i U 97 U U !.» U M 99 12 Kasım Pazartesi 1973 400 bınden fazla delege oy kullandı CHP; ANKARA; ISTANBUL; HATAY, KIRŞEHİR, MUŞ; SİİRT VE ZONGULDAK'DA ADAYLARINI M E R K E Z YOKLAMASI I L E SAPTAYACAK MAHALLÎ SEÇIMLERE BAÛIMSIZ OLARAK KATILMAK ISTEYENLER İSE YARIN AKŞAMA KADAR ILÇE SEÇİM KURULUNA BAŞVURACAKLAR AP Genel Idare KurUİU Partiler, Mahalli Seçim adaylannı saptadılar ANKARA, (Cumhurivet Bfirosu) 9 Aralıkta yapüacak mahalli seçimlerde, sıyasi partıJenn lıstelernden aday" olacakların yokla maJarı dun butun yurtta yapıl mıstır Yuksek Seçjm Kurulunun karanna gore, partılenn kendı tuzuk ve jonetmelıklerıne gore vetkıl. organlannca japılan yok lamalarda, Beledrve Başkanı, Be ledıve MecIIsı uyeltğı ve II Genel Meclısı ujelıgı seçımlerıne katılacak adajlar saptanmıştır II Ilçe, Bucak ve Beledıve teşkılatı olan koylerde yapılan seçtmlere yaklaşık olarak 400 binden fazla delege katümıştır Bı lındığı gîbı 9 Aralık seçımlerıne TBP ve MP dışındakı altı partı tum ıllerde katılmaktadır Sıyasî partıler, saptadıklan adavlann adlarını yann akşam <=aat 17 ve kadar bır lıste halınde ılgılı îlçe Seçım Kurulu Başkanhklarına bıldıreceklerdır Beledıve Başkanlığı, Beledıve Meclı<!ı ve II Genel Meclısı uvelığı ıle mahalle muhtarlıgı ve ıhtıva/ hejetı ujelığı seçımlerı ne ba'ğımşız katılmak ısttjenler de, ylne yarın akşama kadar îlçe Seçim Kurullarına başvu racaklardır Koy ve mahalle muhtan ile ıhtıyar hevetı u>e lıklerı ıçın sıvası partller adav gosteremedıkler'nden, bu gorev ler ıçın adav olmak isteyenler voklamaya katılmadan kendı ad larını ilan edebıleceklerdir AP, vonetmelığme gore mer kez yoklaması yapamazken CHP, Ankara, Istanbul, Hatav Kırşehır, Muş, Sıırt ve Zongul dak gıbi illerde adaj larını mer kez yoklamasıyla saptayacaktır. görüşmeye bugün de devam edecek Turhan ILGAZ ANKAKA (Cumhurıyet Burosu) AP Genel tdare Kurulunun, hukumet kurulusu sorunu ıle ılgı'ı çalıçmalannın bugun de sunnesı beklenmektedır Çoğunluk partısı CHPnın koalısyon kurma çabalarının olumsuz sonuç vermesı ve Genel Başkan Bulent Ecevıtm Cumhurbaskanından, hukumetı kurma gorevınden bağışlanmasını ıstemesınden sonra başkent snasal çevrelerının dıkkaüerı AP uzerınde toplanmıştır ' (Deramı Ss 7, Sü. S de) I Veto istendi GÖKÇEADA (lmroı) lî vıldanberı Gokçeada da Beledı\e Başkanlıgı yapmakta olan ve 1965 jılından sonra AP lls tesmden seçılen Rıım asılh tstavro Istavropulo nun bu kez vıne AP den adaylığını koyma sı uzenne AP uvesı 55 kışi, Su levmar» Demırel e bir telgraf çekerek, Istavropulo'nun adaj lığının veto edllmesıni istemış ı lerdır ' (Devamı Ss 7, Sfl. * d«)l 1972'de ücretler düştü, kârlar büyük ölçüde yükseldi 1972 YILINDA İŞÇİ VERIMLILİĞİNİN YÜZDE 7 ARTMASINA KARŞILIK REEL ÜCRETLER YÜZDE 1,5 DÜŞTÜ SON 10 YIL İÇINDE İŞÇİLERİN HAYAT DÜZEYINDE YILDA ORTALAMA YÜZDE 3'DEN CUMHURIYET HABER MERKEZİ Devletın çeşıtlı kurumlarının ge çen yıl ıçınde hazırlamış oldugu ıstatıstlkler, 1972 yılında geıç»k ucretlerın mutlak olarak djşmesıne karşılık kârlarm bujuk 0 çuoe arttığını gostermektedır Ay nı ıstatıstıkler son on yıl ıçınde çalışanların çalı=m»larının unınu olarak mevdana ge\en verımlılüc aıt ilarından najlarma djşenı ala mrdıklarını da orlava koymaktadır 1972 yılının geçen on yıldan n\ rılısı ışeucu verımlılıgının art tıâı bır Mİda ısç lrrın bır \ıl once"inden daha dusuk ucretlerl" ça lı«Tiak zorunda kalmalarından ılerı gelmpktpHır Tsblo CahşniP Bak«n'ıgı Devlet Istatıstık EnMıtu'U ve Devlet Plânlama Teskılatı nıp son va yınıarından derlenere'i hazır'anmıştır Tabloda sıeortalı ısçı'ere odenen nakdı ücretler ve bu ucretlerın lstjntaul Geçınıne Endekl ıle duzeltıln e^ı voluvla bulunsn recl ucr»tler gorulmektedır Rcsml ıstat:«tık'erın ortaya kovduğu hu bılgılere gore son lü >ıl ıçınde nakdı ucretlerın vuzde 141) oranında artm.sına karşılık a\nı 10 vıl ıçınde eeçınme endeoSİcrıvle «ap tanprı fıjatların da yuzde 90 oranında aıtması nedınıyle ışçıl#rın ge'cck gclırlerındckı artı; sadece juzde ?X 9 olmaktadıt Bu duıum v>n I» vıl ıçmde, ı^çılerın na at cluzpvınde vılda ortglama oUraK ^uzne i dtn az bır ıvılesme olduSunu üh«.ıermelc tedır \alnız ışcı örrutlerrıJ» «lukavt vıli) olaraK ıar eıttklen 14T2 vılı senel egılımt oıı ıstı<:na getırmekedıı Wu vılın'ia her ışçının na\at ctü7evindp muc lak bır duşus oldugu respn edüraeıttedır AZ BIR IYİLÇŞME GERÇEKLEŞTİ CHP'nin AP'nin lzoıir aday Istanbul . yoklamasında Belediye sahte delege Başkan adaylığmı, kartıyla önceden şimdiki ııiühürlenıııiş Başkan listeler Fahri Atabey . . kullanıldığı tesbit edildi kazandı Cumhunvet Haber Merkeri 9 Aralık Pazar gunu japılacak mahalli seçımlere b.r sıjasi partıaen Eeled've Başkan adavı ola ra1 g reoek adav adavları ıle Be ledıve ve II Genel Meclı>lerı uvelıg' adajlannın voklamaları dtın japılnıı^tır Resmı olma' an sonuçlardan anla^ıldığına gore Istanbul Beledıve Bas^anı Dr Fahrı Atabey Ankara Beledıve Başkanı Ekrem Tarlas ve Izmır Beledıve Başka nı Osman Kıbar AP den Beledı ve Başkan adavı olmuşlardır Istarbul Be'edi' e Başkan adayı Fahrı 'Vtabev ın 1405 o> almasına karsıhlî rakıbı II Ba^sanı Faruk îlgaz arcak 873 oy toplav abılmış tır Is'anbul un uzak ılçeler nden olan \alovada ıse CriPden Meh met D ırrnan AP den ıse eskı Be ledıve Başkanı ftahmı Ustel aday olrnıışlardır., I^tanbulda MSP 'le CHP Beledıve BaşkanLğı seçımlenne mer kez ovjamasnle gırece^tır DP' mn tek adavı Avukat ^Nurı Eroğan dır TBP ıle MP 'Baskanlık secımlerır.e . katılmamaktadır CGP ıse Ba*kanlık seç mıne katı lip katılmama konusunda Genel Merkezce karar verecektır 1 ; = tanbul II Genel Meclısıne 133 Belediye Meclısıne ıse 117 uja se çılecpktır Beıec'ıvc Başkanlığı adavlıkları ke<;mlespn partılılenn ıllere gore dagılımlan <;oyledır Lokavt vılı Hikmet ÇETİNKAYA Istanbul halk^ her gun uzun sure v asıta kuyruklarında vakıt kaybedıyor (Foto Tulay DİVITÇİOĞLU) Sanavi eeliri İZMİR tl Genel Meclısı ve Beledıve seçımlen adav j o U a maları sırasında CHP de bazı olaj lar çıkmış, bu arada Bulent Ecevıt e kar$ı oldukları bıldırı len bır grubun onceden hazır lanan ve muhurlenen lıstelerı sandığa attırdıkları tespıt edılmıştır Hukukçulann goruşune • gore, dun vapılan aday yoklaCUMHfKIYET H\BER MERKEZI malarımn ıptalını gerektıren bu clay, Genel Merkeze bıldırümışIstanbul Boğaziçi Koprusunun tır ' | açılışından sonra Denızcllık Banhası Sehır Hatları Işletmesı, *ÜsSaat 8 de Akasvalar bahçesınde kudaı Kabataş arabalı vapur ışbaşlavan oy kullanma ı^lemınde letmesınden gunde 100 bın lıra za bazı kışüeıın ellermde onceden rar ederken, IETT, koorunun açı haznlanmış ve CHP orgutunart lışını ızleven 6 gun ıçınde Boğazmühuıunu tsyjan lıstcler goıal ıç^ Kopıusunden geçen otobuslemuştur Sandık kufulu tarafın.d<n rm volculanndan 81 bın 477 lıra venlmesı gereken \İoş v^'muhur lu lıstolenn veıuıe oaceden do'durulan bu fisteleıın* sahte del< ge kâıtı kulfenan kışıler tafaf n I dan RullanJdigının ajnı anda,sap i tenması «sıya=al skandal» olarak^ nıtelcndırılmıştır* Mılletvekıh Ke | mal Onder, ll^Cerrel Meclısı uve| =1 adajlarından Zuhal Taşezen, Nuıhan Artemız ve Beledıve Mec lısı u j c i T=ivvar Eraslan olaja ta nık dlmuslardır J Bu arada Fsfik Dalgıç adlı bır delegcnın y>rıne oy kuıfanmaja çalışan M Erkan1 adlı b y tutun ışç^sı, oncedon doldurulan \e CHP or^utunun. murnlrunü taşı van lıste ıle jakalrfnmı^tir Iş?ı Ko'rıtesı u>esı Ahmet Ok un saptadıjı 6u olajı, dığerlerı kovrala mıştır M Erkan onceaen mu s»a î >*fl S Va) Boğaziçi Köprüsünün açılışından sonra şehir içinde traiik hızı 10 kilometrenin altına düştü toplamış, Karayollarına 18 bın 180 lıra odemıştır Bojlelıkle IETT, Boğazıçı Koprusunden yap tığı serv ıslerınden bır hafta ıçınde 63 bın 297 lıra kâr saglar.uşlır Ote yandan çevre yolları lamamen bıtmeden Bogazıçı Koıırusnun tıafığe acılması, Istanbul ıçındf hızın 10 kılometrenm altına duşmesıne volaçmıştır Uaba once sehır ıçındekı ortalama hız ' 1720 küometre ar«smda aeiıjmek teydı Devlet lstatıstık tnstıtu*unun hesaplarına gore sabıt tıy^'larla, sanayı kesımınae varatılan gelır son 10 vıl ıçınde vitfda 138o oranında bu artıs gosıerıruştır lstatıstık vontemlprınde geçerlı olan kabulıere eore gelır ücret kar ve amortısmanlarda/ı oluşmaktadır Yme aynı kabullere Rore, amortısmanların topiam ıçındekı pavı vıldan vıla bır de(Devsrru S ı 1 Su t de) Arabalı vapur Istanbul Boğaziçi Köpru^unan açılışından sonra Sehır hatları îşletmesı, Uskudar Kabaüts ara stndakı ışletmesınden oturu gur. de 100 bın lıralık bır geıır kiybına ugramıştır Bogazıçı Koprusunun açılışından sonra Kabataş UsKa<tr ara sında arabalı vapurla ar^ç t,sınma oranı vuzde 50 bır dujj» hav detmıstır Bu juzde 50'1IK daşuş de jaklaşık olarak gunüe 130 bın lıralık bır gelır kajbına yoıaçmış tır Ancak bu dusuş oranının geçicı oldueu sanılmaktadır Kopruden merak ıçın geçenlenn vanı sıra acele ısı bulunanlar da hesaplanır sa, >akın bır gelecekte arabslvapurla jolculuk japacakların «a vısının aıtacagı belırtılmektedır ADANA AF Abdullall Öngen (Muteah hıt» CHP Ege Bagatur (\vu kat> DP Afi Sezıcı (E=kı Beledı j e Başkanıl CGP Cevdet \ga oğlu (Petrol naklıvatç'sı) MHP Rustenı Kocadurmuşoglu iSer Tarifeli sefer Halen Üskudar Kabataş arasında 4 vapur çalışmaktadır Bu vapurlara tarıfe sıstemı uvgulan maktadır Sabdh 07 ıle gece 00 20 arasında her 20 dakıkada bır hareket eden vapurlsr, 00 20 den sabah 07 je kadar hor 40 dakıkada bır karşı vakaya geçmektedır Tarıfe uvsrulünması nedenıvle, arabalı vapurlar dolsa da do'nasa da lıarel'et ettınlmektedır Vettahler mzcte su îıK iıı ı<; devam ettıpı rakdııde arabaı a purlardan bır kısmının Ka al Yalova. v.) d> Cara^kale Eceabat seterlenne tahs s emlecegım bovlmısler. bu konuaa çalışnalar yap.ıdıguıı ıfad» etmışledır. Sırkecı Harem ar!»b3!ı vapur seferlen ıse p«k 'l°n . duğu gıbı devam etmek cd T BU hatta 5 srabalı vanur ç^lıştuılmEktadır. ''tundü? Itopruden ıjeçış jasaklan • i'gından, bu hat eskıden oldugu » bı avnı sekılde ıtıbar gormektedır Büyük Belen'de Atatürk büstüne yem torbası takan iki genç tutuktandı MANtS* Ulu onder Atatürk' un olumunun 35 jılında, Büyuk Bel^n kacaba"maakı bastüne yem torbası asılması büjuk ınfıal uvandırmıştır Olay oncekı gece «=âat 22 00 sıralannda kasabsnın nıejdanında mevclana îjelmıştır Içı \em!e don olan torbavı Atatürk büstune iM ı nlarak soıen kasaba sakın!pr du ı r u jandarmaja bıldırmı«.le ' Yapılan sorjşturma so aunda ven torbasının îbrahım Çetm (16) adh gence aıt oldugu saptanııştır îbrahım Cetın verdığı ıfadesınde olajı dofrulamıs ve kendısıne Ilvas Donmez (15) adlı ar«dasinın vanında bulunsovlemıştır Olaya Saruhanlı Savcısı Emin Oge elkovmu> olavı doğrulajarak fazla açıklamada bulunma mış ve ıkı gencuı tutuklandığını so\lemitır Dun ogleden sonra da Manısa Valı Vekıh Yahva Saıp, Emnıyet MUdürU Hikmet Kemshhoğîu ıle ll Jandarma Komutanı Mbay Semıh Tekoğlu olav verınde ıccelemede bulunmuşlardır. Bu köşeden Biraz da sahne üzerine ALTAN ÖYMEN Foah^jon işierı devam ededur»un Ben .slan'bul'a geldım vt onceKi gece Zekı Muren'ı dınledım Bu Zekı Muren'ı uçurcu dınlevışım Daha dogrusj goruşum Bırıncısı 1954, >a da 19ntejdı Ikıncısı 1963, ya da 1964 de Bu da şımdı, vanı her defaaında. aşagı vuKarı onar jıllık aralar geçnı ş P r karşılaştırma yapmağa çali'tım Aslında Zokı Muren'de bu juk bır değısıklık olamamış. Tabıî jıllar, yuzune gozune belırlı hatlar getıımıs A ııa onlar bıle fazla değıl Yanı va°ına gore ha\h genç k*lmıs bır sahne adamı savm Aluren Sesı de galıba ı^ek bozulmamış Sahnede vaptıklarına gelınce, onlarda da esas bakımından buvuk değı?ıklık yok. Dınlev ıcılere scslenme bıçımı avnı <Espn»lerı avnı Ancak bunlara muthış cafcaf katılmış Smokmlı saz '•"•ye tı yırmi kışılık olmuş Dekorlar krabal bır hal ılmış. Muren sahneve surunlarm arasından ve takların altjıdan Roma Imparatoru gıbı gı nyor Czerındekı elbiselerın 'ayısı ve çeşıdı havlı ar1rr>i'î Üzerlerındekı yaldızların tıloca sğırhğı da Bır d» kulağında parıl parıl bır kupe K! ADAPAZARI AP Behcet Dervaoglu (Bdedıje Ba«kanvekılı>, CHP Mezıjet Sevım Soz£r (Avukat' DP Lner Bavkam (Eczacı», CGP Oıhan Sucrdem (Em Alb ı 'VIHP Gungor Bakkaloglu (Muhendıs>, MSP Cc'âl Akın (Em Ogretmen). OLAYLAtUN Sabsh ve akşam, saatterındö. otobuslere bınebılmeK bu>uk bır mcsele halını alı>or GERÇEK Sorunlar ve Soruîar gerikmesı tchlıK^s»'ortava^çlk mıstır Ortadogu brunalırtıı 'pet rol sonınamnzu etkılcmıs, e nerjı \oksunlueu bu>umustur ^karvakıt fi' itla ençelle^e me% bır vnkselışe vonelmı^tır Ülkenın nebatı va£ ıhtnarıınn varısından çotunu İ4»rsıl4»jn bır fabrıka fivatlaıın iuiKİurııl ma«ını protesto etnıek a m i m l e uretimıni dnrdıırmnştJr. P H I M çozlemlen vem ve zıncırlemt fı>at artıslarının isaretlerını vermektedır. Avrıca onumuzdekı »v mahalli ıceçımler vapı'a caKtır Bovle bır ortamda hıı kumet sorumuna omazlarına alacıık «ıvasî partının veva par tı! rın rijrumu \e çıdısı m c e hesap ptmelerı ıterckmektedır Rıın.t ra^mrıı v ı î kanat partı ler' C HP ııın hukumetı karma>ı jhtımnılerıne kars> lela«h«lırHr Demn^ratık Partı <.cıırl Başka nı l^rruh Bo7İıe\lı IVniırrKi» bır \P ıle Dr* nm t W ni d» N'hlarına 'vla ak tkt'rtnrt U«ı». (ıılereklerı ıı hrr rırsattA tukrarlamaktad.r Ne var ki bn « • nprının gcrçckleşmesı ç«k xordur Buna karşılık mnhalefette (Devamı Sa 7, Sb 7 de) AP Fehmı Olgun CHP Ko MSP Vdhdet Akı DP Cevdet EIçı CGP Salıfı 'Zekı Oz demır MHP Surmelı Keseaagı nrMıve'de bazı çevreler seçım sonuçlarınm varattuı şok'tan vavas vgvas sıvnlm%va haslamışlardır PolıtiUa ctkınl'Jı Ahkara knlıslcnnde sol .iktıdardan .kurtulffiak, va AMASYA da sol ıktıiara karşı bır forAP Et'ıem Nacı Altmav mulde bırlesebılmek çabaların CHP Mehme f Fatıh Arabacıoğ da belırçınlesıvor Ne var kı lu DP N bat OzdeTnır polıtıkacılar bu amaç ıçın çır ANKARA pınırlarken sornnlarımız da gun AP Enreıp B?rlas 'Belediye I gecttkçe atıdaşarık gnndemde Baskanı» CHP Merkez, DP Mch, bekleşnorlar. met Guvenır Parlamento henuz Meclıs Bas ANTAKYA kartını scçehıemıstır Hukumetın kıırnlmasi içın zaman* «e AP Mahmut Yanaraj, DP Ce\ çalısmava çcrek var. Butçenın det Gerçekoğlu AĞRI . . T Ek vapur seferlerl Denı/cılık Bankası Şehır Hatları MüdUriuğUndEn venlen bügıye gore Ernmönıi Beşıktaş arasındakı vapur seferlen artırılrııştır Ancak tamırde bulunan (Oevamı Sa 7 Su 3 <te) Ama hunlar esasta değıs Vhkler değıL Esasla degışıklık galıba sevırcın^ı dgısınde Muren, 1954'lerde ve 64'lerde gene avnı kıvrak hireketlerle ve gene <.vnı Usluoto ko nuşurdu Canım benım. Canlarım benım Aşklarım bırtanelerım Sıze en derın, en candan en ıçten »ukrrtrJarımı, saygılanmı kucsk dolu^u «evgılerımı arze'ierım efendım . Varolun, nurolun benım sevgılılenm velınımetım caaanım vc gCzıde dınleyıcılerım Ve salon altaştan, tezahurattan vıtalırdı Kendtnden geçenler «Yaşa. Nu ro! » diye bagıranlar. Sahneve çıkıp ona havranlıklarını valondan ıfade etmek ıstevenler öncekı gece dlkkat ettlm: Bovle blr manzara, salonda dort bın K'çl var«a, bunlann belki dort vnzünün ıçin devdı. Drha fazUainın de«ıl Gerlye kalanların yanya yakın tasrm. sahnevl, oturduklan verden gene belırli bir ilgivle ama orta karar alkışlarla lzlivorlardı Gen kalan yansı ise sadece nezaket alkışlanyle . Ve aralanndaki sohbete devam edlyoriardi Bazen sahnevl Isaret edlp bir şevler sovlf < Devamı S» 7 SB 1 df' ••• (Devamı Sa. 7, Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog