Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

İEnson \bilgilerle [genişletilmiş günün ansiklopedisi 100 sayfa, 10 liraGenel doğıtımBATEŞ J 50. yı!, sayı: "17701" umhuriye Kumcusu: 5TUNTJS NADİ Teljraf ve meklup adreıi: Cumhun>et [stanbul Post» Kutusu: Istanbul No: 248 T e 1 e r o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 İLHANSELÇUK üizbasr ıttin Ronıanı 2S ura REMZİ KİTABEVİ İ 1 Kasım Pazar 1973 Türk İş, koalisyona karşı çıktı dığı bir demeçte, 14 Ekim seçim lerinden sonra yurdumuzda oluşan siyasal ortam ve kurulacak hükümetle ilgili olarak sıyasi partilerin tutumlarını eieştırmiş; ışçılerin, kurulmasına çalışılan bır «sağ koahsyonua karşı olacajdarını açıklamı,ur. • SağPar• ti» olduklarını oelırten' sıyasaj kuruluşlann «dır> ve «mılhyet, çihk. anlayışlarım ışçilerin behımsemedigini de açıklayan Tunç un demeci özetle şöyledir: «Ulusça kahroldugumuz, 193a Kasımından bu yana, 35 yılı aştık, Ancak mutlu değilız. ünya nereye gidiyor, biz Yıllar boyu O'nu anmak için l nerelerdeyiz? Şu küçük yaptığımız toplantılarda onun ıFanı bu soruya biraz ı;ık çin söyledıkienmizin hepsi «Izintutar sanıyorum: Yedi deyiznden, «Sen olmedın kalbimız seldı yıl önce idi, CHP Genei de yaş:yorsun»dan öteye gıtme' Baskanı Ismet Inonü ortanın solu dı; gidemeda. de>imini kullanmaya başlıyalı kı sa bir süre jeçmiş ve Pasa bütün Diğer üzücü bir gerçek te kur şimşekleri üzerine toplamıştı duğu Cumhuriyetin 50. ve ölumüCHP'ye karşı olan çevreler ba nun 35. yılmda O'na ve devrımsını :1e, parlamentodaki temsillenne düşmanlığı bır bayrak hacileriyle Atatürk'ün partisini yaylıne getirenler var.. lım ateşıne tuttiınşlar, «buiüar Dışda, bağımsızlıklanna, kakomünist oldu» diye ateş püs vuşmalannda öncülük yaptığı kürüyorlardı. Işte o günlerden ma7İum ulusların bazilanntn ba • birindc Istatıbul'a gelen' 10 • 15 şjnda bulunan bazı bedbaht lıklşilik bir İngiliz pertamento Inı derler onun aleyhinde konujruiu onurun» Başkonsoloslokia maktadırlar. bir kokteyl veriliyordu. Çafrılı Esas bızi kahreden; dıjarda deoldufum bu kokteylde sayın tnve Kİlil parlamerrterlerinden bir ka ğıl, yurdumuzda Atatürk'e onun devrımlerine karşı girışıçı ile a>ak üstü ;örüşmek fır len hareketlerdir. Ona düşmanlısztını buidum. Aralannda Muha fazakârlar da Işçi Partilüer de ğı bir •bayrak haline getirenler, kurulacak hükümetlere ortaklık rardı. Söz bir ara bizdeki sağ sol çatıpnasına geldi. tngilizler etme iddiasında TC hUkümetin anahttnmn kendiltrinde olduğuortanın solu politikasının bir ta nu iddia etmektedirler. kınj çevTtlen» böylesine şiddet li bir tepki fle karçılanmasını Halkın söraürülmm) demtk bir türlü anlayamıyorlar, ortaolan ve senin ılkelerine tamanın çok daha solunda partilerin men ters düşen bir sağ koalisolafsn karsilandığı. düşünce yondan sbz edenler var bugünün özgürlüğünün tam egemen bulun Türkiyesinde. .' duğıı dernokrasiler dünyasında < Devamı Sa. 7. Sü. 8 dşj sol gittikçe serpilip yayüırken Türkiye'nin katı tutumunu yadır gıyorlardı. Bir gazeteci arkadaş parti ayrımı gözetmeksizin konuk parlamenterlere tngiltere'de sağ • 8 İ ilişkilerinin ne durumO da olduğunu sorması fizerine, hiç unutmam, yaşlı bir parlamen to üyesınden «tngiltere'de Kral<çe bile ortanın solundadır» yanıtıni almıştı. TürkIs Genel Sekreteri Halıl Tunç. Ataturk'un 35. ölüm yıldönümü nedenıyle dün yayımlaANKARA, (Cumnuriyet Bürosn) îl Genel ve Belediye seçimleri için aday yoklaması bugün yapılıyor ANKARA, (Cumhurivet Bfirosn) 9 aralık pazar gunü yapılacak mahallî seçimlerde «Belediye Mcclisi üyeleri ve Beledı>e Başkanları ile ll Genel Mecliîi» aday yoklamalan bugun yapılacaktır. Siya«i partiler, yoklamaya katılan veya merkezden gösterecekleri adayların kimlıklerini en geç 13 kasım salı günü saat l"'ye kadar llçe Seçim Kurullarına bildirmiş olacaklardır. Aynı zamanda köy muhtar ve ihtıvar meclisi uyeleriyle, mahalle muhtar ve ihtıyar heyetlerırvin seçileceği mahalli seçımlere, yeni kurulan ve belediye (Deramı S>a. ?. Sü. i de) Fueloirin litresi kuruşa yükseldi; zamlı satışlar yarın başlıyor Genelükle kalorıter yakıtı olarak kullanılan fuel oıl'e yüzde 17 oranmda zam yapıldığı açıklanmıştır. Zamlı tarıfenin yann' uygulanmaya başlanacagı bıldi' nlmiştir. Arap ulkelerınin petrol fıyatlarına yaptığı zammın Turkıye'de etkisi ilk olarak fuel oil fıyatiarının arttınlması ile kendisini göstermiştir. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yenı fiyatlara göre fuel oıl'in litresi 91 kuruştan satı'acsktır. 76 77 78 kurustan satılan fuel oil lıtresi...ı 91 kuruşa çıkartılması üzerine, dun satışlar durdurulmuş(Devamı Sa. 7, Sü. 3 4e) Büyük Ata'yı andık ANKARA Büyük Kurtancı Atatürk, ölümünün 35. yıldönümünde bütün yurtta, Kıbns'ta, dış ülkelerdeki temsilciliklerımizde, okullarda ve kuruluslarda dün düzenlenen törenlerle anılmıştır. Ankara'daki illc tören sabah saat 08.45'te AmtKabir'e yapümış, törene Cumhurbaşkanı Fah ri Korutürk, Cumhuriyet Senatosu Bışkanvekili Mehmet Ünaldı, Millet Meclisi geçici Başkanı Kınyas Kartal, Baçbakan Naim Talu, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Ikinci Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutan ları, Diyanet îşlerı Başkanı, CHP, AP, MSP, DP ve CGP Genel Baş kanları, TBMM üyeleri, yüksek rütbeli subaylar. vabancı mısyon şefleri ve kuruluşlann temsild len katılmışlardar. Cumhurbaşkanı Fahri Koru> türk'ün mozeleye çelenk koyması ile başlayan törende saat 09.05te venlen «ti» ışareti İİ8 birıikte 3 dakika sayeı durusımda bulunulmnMndan sonra. İstiklâl Marşı ile göndere bayrak cekılmı? ve varıya ındirilmistir. Bu arada Ankara'daki taşıtlar bulundiıklan verl°rde klâksonlannı. fahrikalar da düdüklerini çalmslarriır Daha sonra AnıtKabir özel deftennin bulundugu kuleye gelen Cumhurbaşkanı Korutürk, özel deft°rp şunlan vazmıştır: «Ulu önder Atatürk: Arami7rfan a\nlıt) pönüUerimlze verlestiiın eünün 35 inci vüdönümünde. bizîere kutssl emanetin olan en bıivük eserıni. andımıza uvgun olarak. daha eeîı^* miş. daha kuvvetlenmi» ve daha vücelmı;: bir sskiltie ellinci vılına ula^Ttnnnın mutluluSu vo bu vn!da'<i cah'malanmızı her güç'.üğe rnŞmen pksilmevpp bir (Deramı Sa. 1, Sü. 1 de) Bunlarla Oyle mi ? Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan, Bakanlar ve diğer ilfrililer, Atatürk'ün mancvi huturunda saygı duruşunda bulunmak üzere Arut Ksbir'de Arslanlı yolda ilerl. :en görülüvorlar. (Foto: THA) Sorgulan yapılan deniz subay ve ossuboy/or/, kendilerine yöneltilen suçlamalan Politik unsurların ağır bastığı bildiriliyor İLERİDE PROBLEMLER DOĞABİLECEĞİ GEREKÇESİYLE, 1,5 YILDIR HİÇBIR GELİŞME OLMADI BAŞLANGIÇTA KONUYA SAHİP ÇIKAN TÜRKİŞ'İN DE, GECİKMEYE KARŞI G İ R İ Ş İ M İ YOK Inonu: Kurtuluş Savaşında en büyük düşman Padîşahtı,, 4< (Cumhurtyet Haber Merkezi) Ulu önder Atatürkun ölümünün 35. vıldönümü neüenıvle Ba? bakan Naim Talu ve parti liderleri birer mesaj yayımlamışlardır. reddettı 4 deniz Usteğmeni ile 35 deniz assubayı hakkmda «Gizli örgüt Kurmak» ıddiasıyla İstanbul 3 Numarah Sıkıyönetim Mahkemesinde dava açan askeri savcı hâkim yüzbası Erdem Kaşıkçı «Türk vatandaşı ve özellikle ay«iın Türk subavımn kitap okumasında bır sakmca bulduğumuzu Jcimse iddia edemez» demis SSK'nınilâçimaline lllşkin çalışmalan durdu ANKARA CUMHURİYET BUROSU Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kendı yataklı tesislerinde kullanılmak üzere ilâç fabnkası kurabi'.eceği yolundaki kanuna rağmen, kurumun bu konuda olumlu bır girışimde bulunmadığı ve bir süre önce başlayan çalışmaların durdugu öğrenilmiştir. Sis. k adında bır fırmaya bundan bir süre önce yaptınlan verımlilik hesaplanndan olumlu sonuç almmasma rağmen, «ilerde ortaya çıkacak bazı problemler ve uygulamanın aksaysbileceği» gerekçesiyle, birbuçuk yıl önce başlatılan çalışmalar durmuş, bu konuda yenı bir gelişme olmadığı ögTenilmiştır. Konuya yakın çevreler, «politik unsurların» da ağır bastığını. bu yüzden kurumun başında bulunan kişilerin çekindıklerıni, bu fiedenle de, hazırlanmış projelerin uygulanamadığını belirtmişlerdır. Bu arada, Sağlık Bakanlığinm da bazı engeller çıkardığı belırtilmektedir. herhangi bir girişimde bulunmadığı da öğrenilmiştir. Padişahhk • Eski Cumhurbaşkanı Tabii Senator İsmet tnönü de, Ankara Tıp Fakültesinde yapılan Atatürk'U anma törenmdc y*ptıfeı konuşmsda, «Kurtuluş Sava?ında en büyük riüşmanın padişah. oldugunu» sövlemiştir. tnönü, Cumhuriyetin. 1. Dünya Savan sonucu olarak gelmediğim. 1. Dünya Savaşından sonra Kurtu(Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) Sezgin: Bu kücük amnın ışığında şitndi bize dönelim. Ne çörüyoruz? Aradan spkiz yıl çpçmiş. ortanın solu politikası halk yığraları arasında yıldan yıla giiç kazanmış, son srçimlerde CHP çeyrek yüzyıldır gnrülmedik bir basarıys ulaşarak Millet Meclisjne en çok temsilci gönderen parti olmuştur. Hem de hangi koşullar altında? SeçimJere katılan bütün partiler, ağız birliği yaprr.ışçasına CHP'ye en ağır saldırıları yapmışlar. iktidara geldiği takdirde bu partinin hak • hukuk tanımayacağım, toprakları, endüstri kuruluşlarını tüm kamtılaştıracağını, anarşistlere kınp dökme, yakıp yıkma özgürlüğii tanıyacağını söylemişler, Vicdanları baskı altına alıp boğacağını iddia etmişlerdir. Bu yoğun propagandaya rağnıen halk gvrçekleri yakından görebilmiş, olumsuz propgandalara büyük ölçüde kanmamıs ve CHP'yi teker teker öteki partilerden yeğ tuttuğunu ispatlamıstir. Ne var ki, bizim *utucu politikacılar ülkemizde göze çarpan bu olumlu gelişmeyi hâlâ göremeToplanjı devam ederken saat mekte. kör değneğuıi ' bellemiş 15'de bir açıkiama yapan Gene.1' gibi sol akitnı bir yana itmek, Başkan Yardımcısı İsmet Sez~ onu durdurmak, ellerinden gelirgin' şunlan bildirmiştır' ' se yok etmek uğruna karma ka«Genel Idare Kurulu •günden?ık bir çaba harcamaktadırlar. mindfikı ' konulan görüşmüs ve Bu çabalarında bir düşünce genel siyasi durumu gozden geçir birliği, bir yöntem bulunsa bamiştir. Bu arada 9 Aralıkta, yapiri! lacak 'mahallî seçimlerle . ilgıli Önceki jfün Sâyın Cumhurbaşhazırlıklar da ele alınmıştır. kanı tarafından kabul edilen DP Toplantı devam etmektedır.» .ünilever CVita) margarin fabGenel Başkamnın gazetecilere neİsmet Sezgin çeşitlı sorular rikası, dunden ıtibaren üretimi ler snylediğini okumuşsunuzdur. üzerine hükümet konusunun ele ni durdurmuştur. j Sağ partiler bir araya gelirleralınmadığını söylemiş yalniz maŞirketin Genel Müdürlerinden se güçlü bir hükümet kurabilir halli seçimler konusunun görüFerıdun Sipahioğlu. 2 yıl önce lermis ve DP buna dünden haşüldüğünü isrkrla belirtmiştir. dondurulan margarın fîyatma! 7irnıı$ ama illa velâkin AP arzam yapılmasını ıste'diklerini be Konunun boyutları tık yıpranmıs bulunan genel başlirtrhis. bugünkü fiyatla Uretimı kanını değiştirmeli ımi$! Sağ Sezgin, «AP hükümet kurul ' ni devam ettirmenin olanaksız koalisvon için ileri sıirjilen şarması konusunda ne gıbi bir çöolduğunu söylemiştir. ta bakin siz! Sa>nn Deinirel vıpzüm yolu önerıjor?» sorusuna , Sipahioğlu. margann fiyatlarıraıunış da acaba Sa.vın Bozbeyli «AP'ye l^ir görev verilmemiştir yıpranmamıs rnı? Tarm AP yetki bir çozüm yolu getırsin. Ko ı na zamTOpümasıkonusunu ilgıli bakanlıklara ve Piyat Kontrol hiHleri kalkar da «Hayır biz nunun boyutlan . belli olmadagı baskammızdan mrmnunuz, eğer için zaten fikir beyari e|rr«k doğ' Komitesine intıkal ettirdikleriuı de sozlerine eklemiştir BozbeUi atılirsa belki DP'nin de nı olmaz» dem^ştir. katılacaği bir koalisybnda yer Şezgin bir soru* üzerine hükü»'mayı düşünürüı» derlers'e ne meti kurma konusunda normal • . olacaktır. prosedürün işlemesi gerektiğini tşi çücü sol akımı knsteklesöylemiş. «Normal prosedüre gömekten ibaret olan, temelli bir re şimdi Süleyman Demirel'in görkonomik cörfişten yoksun, felrevlendirilmesi gerekmez mi?> sefesiz. ılkpsiz îrupların olustursorustıra. «Tabiî normal prosedüriujru sağ partiler, tste eörüyor re göre öyle olması lâzım» karsunm, önürclc sonunda cplip kişılığını vermiştir. sisel hps;ıp1aşmalara tslcılnor. Sezgin bu arada koalisvonu kui' kalıyo.lar. makla koalisyona katılmanın aytjlkemizi hunlar mı vöneterı ayn seyler olduğunu belirtmiç cck? Tann bizlere ve Eğer koalisvonu kurma teklifi VP"'"<!> h'inn vctkili kurulNADİR NADİ larımızda görüşürüz» demiştir. Askeri Savcı Erdem Kaşıkçı bu sozü sorgusu > apılan sanık subaylarm «Biz burada illegal Mark sıst, Leninist örgut üyesı olarak değil. fakat sadece gazete ve ki' tap okuyan memleket gerçeklerine ejilmek çabasmda cılan bir aydın, bir milliyetçi subay olarak bulunuyoruz» demeleri üzerine söylemiştir. » Askeri Savcı Erdem Kaşıkçı ' b\ı konuda konuşurken şunları ANKARA, (Cuınhuriyet Bürosu) söylemiştir: • | AP Genbl Idafe Kurulu dunkü «Bizim buraya bazı sanıklan toplantısında hükümetin kurülkitap okuduğu için getirdiğimız masıyla ilgilı olarak brtaya çjiddia=ı ılerı sürüldü. Böyle bir kan son durum gorüşülmüş ve şey olamaz. tddıalarımız arasınGenel Başkan Süleyman Demirel' da bulunan kitap okuma meseın CumhurÖaşkanı Fahri Korulesi sadece sanıklarm belli bir türk ile ' yantığt gbrüşmenin | amaca varmak üzere girdikleri değerlendırmesi yapümıştır. Töp ] örşüt ıçınde muayyen kitapları lantıda ayrıca mahallî seçımler okuduklarını ve bilinçlenmeye Kandilli Rasathaneci uzmanları bir yandan dua ediyor, bir yandan da te ılgılı hazırlıklar üzennde duMerkürü gözlemeye çalıjıyorlardı.. çali"î|ıklarını belirtmek için yer rulmuştur. AP Genel Başkan verdik. Yoksa her hangi bir Yardımcısı Ismet Sezgin bır Türk vatandaşı ve özelhkle aydrn soru üzerine hükümeti Jturma , Türk suba\inın kitap okumasıngorevırkn AP'ye verılmesi halinda bir sakmca bulduğumurj de yetkili kurullann bu ^onuyu (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) ele alabileceğinı sbylemışîir. "Prbsedüre göre Hükümeti • kurmak için Demırel'e görev verılmesi gerekır,, • ANITKABİR'DE DÜN... Umit GURTUNA ANKARA 10 Kasım'larda Anıtkabir bir başkadır. havası ağırdır, düşündürücüdür Genellikle ısırıcı bır ayaz gergin yüzlerde belli belirsız kıpırdamalara yolaçar. Sessizllk her şeyin üzerindedir. Bakışlar donuktur.. Oysa dün ayaz yoktu Anıtkabir'de. Hava güzeldl. Sıvil. askeri yüzlerce kişı gelmıştl Ata" nın huzuruna. Bu kadar kalabalık içinde gözler bir kişlyi anyordu Hem de ısrarla arıyordu. Herkes bırbirine soruyordu: Erbakan geldi mi? (Devamı Sa. 7. Sü 7 de) Tabipler Birliği Öte yandan, aynı konuyla ilgili olarak Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Erdal Atabek, SSK'nın ilâç fabrikası konusunu gecikmeden ve öncelikle halletmesi gerektiğini belirtmiş ve «Ku rum yönetimi ilâç sorununu çözümlemek zorundadır. demiştir. Atabek'in konuya ilişkin görüfleri şöyledir: «1 Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık hizmetlerinde her yıl artan bir gider bölümü olarak ciddî bir ilâç sorunu karşısmdadır. Bu sorunun önemi, sadece artan bir gider bölümü olarak ka] mamakta, kurumda bir ilâç israfının bulumnasıyle daha da büyümektedir. (Devamı Sa. 7. Sfl. 4 de) Kapasite var VİTA, ÜRETİMİ DVRDURDV Güneş bulutlardan sıyrılamayınca Merkür'ün izlenmesi 13 yıl sonraya kaldı Güneşin 1 dakikalık olsun bulutlardan sıynlması ıçın çok dua edildi dün Kandilli Rasathanesinde. Yanrn dakika da olabilirdı bu Hatta 25 saniye bıle yeterdı. Ama olmadı. 9 mayıs 1970 den beri süren «uzun bekleyiş» dün sona erecekken 12 kasım 1986'ya kaldı. Tabiî o tarihte ha^ a yıne bulutlu olmazsa. Kandilli Rasathanesi dün en neyecanlı gününü yaşadı. Güneş sistemımızLn en ilginç gezegenlerınden biri olan Merkür, güneş önünden ve dunyamıza en yakın bir noktada geçecekti. Iklim sartlan bakımından bu PARLAMENTO'DA 7 GÜN Yarın 5. Sayfamısda Konunun ilk pıraştırmalannı yapan Sısak adındaki firmanın, ıncelemeleri sonunda, SSK bünyesınde kurulacak ilâç fabrikasında imal edilecek ilâcı tüketecek bir kapasite bulundugu ortaya çıkmıştır. Buna rağmen kurumun başındakiler herhangi bir girişimde bulunmamış ve parlamentodaki görüşmeler sırasında bir gTup parlamenterin de karşı çıktığı SSK'nm ilâç fabrikası kurabileceğine ilişkin yasa hükmü, uygulama şansını vitirmiştir. Konuya, başında sahip çıkan isçi kuruluşlarının, bu arada ögeçışm en iyi ızleneceği yerler a, zellikle Türklş'in, daha sonra bu ilgisini sürdürmediği ve SSK ilâç rasında Türkıye ilk sırada sayılıyordu. Sonuçlar sadece Kan fabrikasının gerçekleşmesi Için dilli Rasathanesi ilgililerini değil, özellikle Amerikalıları ve bütün dünyayı ılgilendiriyordu. Fransız Sendikası Amerikalılar Merkür gezegeninin boylam düzeltmeleri için yorünFransa'daki Türk gesinın büyük bir incelikle sap' tannıasıru istiyorlardı. Öte yanişçilerinin endise dan 9 mayıs 1970 geçişinde Kan ' dilli Rasathanesi ilgililerince ba ve umutlarını zı bulgular saptanmiştı. Dün bunun bir nevi doğrulanması yapıanlattı lacaktı Merkür bulutlar altında geçisini kuşkusuz yine yaptı ama ' Yabancı ülkeıere işçi gönderen bunu gören olmadı. Kandilli Ba ve yabancı işçi çalıştıran ülkeler sathanesi Müdürü Muammer Diiîçi konfederasyonlan konferanzer'in ifadesiyle «Allah baba» smdan sonra dün bir basın topistememışti. lantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, Türkiye'deki hürRasathanenin Güneş Fiziği Böj lümü elemanlan 9 kasım gece1 riyetler konusunda konuşan Fran sız sendikacısı Marius Apostolo sinden beri nöbetteydiler. Gerçek I şunlan sövlemiştir: ten omuzlanna asılı fotoğraf ma «Mademkı Istanbııl'dayız bu kinalan ile nöbetçileri andmyor memleketin içişlerine kanşmalardı. Rasathanedeki ikl eözledan Fransa'daki Türk işçilerin me kulesı dışında bir seyyar teendışeleııni ve 14 Ekim seçimleleskop kurulmuş. her tarafa gerinden sonraki ümitlerini bu ?egenın fotoğrariannın çekilmesi konferansa getirmek isterim. ve istenen bileilerin al'nması i Gerçekten bu isçilerin çoju, çin serekJi âletler yerleştirilmişbugün Türkiye'd» hapiste bulu(Devamı Sa. 7, Sü. 3 dc) (Devamı Sa. 7, sü. 3 de) Atatürk günlerinde Sosyal Demokrasi Prof. Dr. Muammer AKSOY Yarım yüzyıl önceki tartışmalar daha objektif nitelikteydi u yazimızda okuyucu, Atatürk yülarındaki bütün «mılli vs ılımlı toplumcujuk» akımlanna değinen. sıstemli ve kapsayıcı bir mcelemp bulacak defıldır Pırçayı, kalın çızgiler halinde. sadece bır ıkı noktaya vurmakla vetineceğu. Gös B termeğe çalışacagız kı. toplumumuzun sorunları. zaman'.mudan vanm yüzyıl önce bıle. busünkü ile kıyaslsnamayacak îcadar «obİektif ve bilımsel ölctiler ve vöntemierle «!e ahnmakta». «dürüst ve seviveh bir tartısmanın konusu vaoılmakta» ıdr Tonlumurmzun kültürel ekonomık. slvasal ve sosval alanlardn ılerive dngru adımbr atmasını finlpmrk amacıyla, obır takım peşm varenlara ve bagnazlıjîa eklenen karalamalar sayesinde yaratılan kavram .cargaşahğını somürme kiım»7İıgı»na. o zaman bıle senriükie sapılmıvordu En azından vbnetıcıler bu vola gıdılmesıne eoz vummuvorlardı. Kısacası ouglmden çok daha demokratık bir zıhnivet ve uygulama içinde ıdıler. (1) Kurtuluş Sa\'zsı (rünlerınde bıle. önerilen sıvasal. sosyal. ekonomik veya fcültüreı nıtelikteki her «venı ça?üm tedbır. sıstem veva düzen»;n. «Türk toplumuna ne setirebılecefii ve ondan ne götürehıiecoŞiîi. sorunlar simut ola ra'< elp niınmak surstıvle tartıv ma knnnsu vao'lmis: ve akılcl bir vareı ile sonuca ulasılmıs•ır. Yoksa «ha?ı sihtrlı kelımecık lerin ortaya atılıvermesı» sayesin d;, bu önerileri kolayca rnahkum (Devamı 8a. 7. Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog