Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

VICKS ÖKSÜRÜK PASTİUERİ| PJYASAYA VERİLMİŞTİR umhuri Kurucusu: YUNUS NADİ ÖĞRENCİIERİNE YARDIMCI DERS KITAPLARI ,.ıc.».02uş 10 • HtANSıZU rAROlMCI l « I I! III .tktn 50*"• FfiANStZCATDRKCE DEYIMLER SOZlDĞO.Cıltlı.. H.I.I Er.«..n CENOZ 20DİVAN ŞIİRI ANfOLOIISI Acı.luulı, Netlo M.tı«'« Oy Hılıl «JDAK .1OCEBİR ÇO7.0M10 PROBLEMLER l ı t H>Y.ıJımcı. Do; Dr NEVZAT DCAL 10.UZAY 6E0MEtRI ÇOZOMID PROH.EMIER Lne II 10 MUUTIK 6E0METRİ COZOMLO « 0 8 L » l l t 7,50 MODHN 6E0METRI (OZDMLO PROB Cıh I .10 MODERN GEOHETRI (OZ PROB Cıll II Ko»ıklır. 5TASARI GEOMETRI b ı t III Y*imv V. Zekır 50. yıl, sayı: 17700 Telgraf ve mektup adresi Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No: 246 T e 1 e f o n 1 a r : 2 2 4 2 9 0 22 42 96 22 42 97 22 4298 22 42 99 10 Kasım Cumartesi 1973 SİPARİŞ MERKEZİ KÜLTUR KlTABEVİ ,/Uk.rı Uİ1M'«ISTANBUL Ata' Cumhurbaşkanı, Bozbeyli ve Demireri kabul etti 35. ölüm yılmda anıyoruz li»jı ue son kez ^at ldıgı Cumhuııjet Bavıamı torenınde Mehmetçığı selâmlaıken fFotu Cemal Işıksel ın Albumunden) koymasıyle başlayacak, ıkı dakı kalık saygı durusunda bulunulAzız Atatürlt, blumünün 35. yı duktan sonra Istıklal Marşı ıle lında bugun bütun yurtta torenbayrak once gondere toka edıle lerle anılacaktır. cek daha sonra j'anya ındırılecektır 10 kasım nedenıvle bugün A nıt Kabır de saat 09 05 te ve okul AnıtKabır'de yapılacak torene lirda aynı saatte anma torenlerı katılacak protokola dahıl kışıleyapılacaktır Ankara Vahlıgınce re davetıyelerı Dışışlen Bakanlı hazırlanan anma •orenıne gore, ğı Protokol Genel Mudurlugunce sast 09 05 te Anıt Kabır de yapıla gondenlmıştır. Torenm AnıtKacak toren, Cumhurbaşkanı Fahrı b r dekı bolumu Diş.şlen Baican Koruturk'un Anıt Kabır e çelenk lığı yetkılılermce yonetılecektır. AVKARA, (Cumhuriyet Bnrosu) Ankara Valılığınden yapılan a çıklamaya gore. Anıt Kabır e gon denlen çelenkler saat 08 00'de Anıt Kabır Muhafız Bırlığıne tes lra edılmış olacaktır Toren yerındekı emnıvet ve trafık duzenı Ankara Emnıyet Mudurluğu ve Garnızon Komutan'ığınca sağ lanacak, saat 09 05 ten ıtıbaren devlet daııelerı ıle kuruluşlar bayrak çekerek yarıja ındırecek lerdır Motorlu taşıt araçları saat 09 05'ten 09 07 ye kada r bulunduk laıı yerde kalacaklar ve klak<ion çalarak torene katılacak.ardır Fabrıkalar da duduklerını ottıl receklerdır. D'ğer taraftan, Atatürk Haîta sı olaran ılan edılen 1016 kasım 1973 tarıhlerı arasında her derecelı okullarda çeşıtl. genç : ve oğrencı kuruluşlan Ata îurk un şahsıyetı ve devnmlen ı!e ılaılı toplantılar ve konferans 1ar duzenleyeceklerdır Ayrıca, TRT de Ataturk Gunu ıle ılgıll jayınlar japacaktır Avrıca Mustafa Kemal Derneğı, bugun saat 14 30'da Çembeılıtaş Ipek Sınemasında bır anma torenı duzenîemlştir. Bu torene, Ataturk'un «;üah ve fıkır arkadaşlan katılacaktır. Istanbul UnıversıteM Ataturk Dev rımlerı Enitıtusu de bugun 9 da Fen Fakultesı konferans sa lonunda anma torenı cfuzenlemıştır. DP, Demirelsiz bir koalisyona "Evet,, diyeceğini Korutürk'e bildirdi • DEMİREL; «HUKÜMET ÎLGÎIİ ZORLUKLARI FAZLA BÜYULTMEYİN. MEMLEKET HUKÜMETSIZ KALIvlAZ* DEDİ akın suren goruşmerien «sonra DP Gene) Başkanı B07hevlı «Hükumet kurulması venı bır safhaya tnMkal etmi^tır DP tarafından ıiahs nnce orta^ a atılmıs olan «a . g partılern koalısjon f'kn br adım daha ılerlemış, Husnnu'ur knnıışulur hale aelmı<tır> dem"=tır Bozbevlı busnınierdeki asıl sorunun hukumet buhranından ço!c dev İPt meselesı oldtıŞunu devletın ıç ve dış tehlıkelere karşı korunması eerekt;*ını bu arada fıvat ar+ıslannın erspHenmesı lâzım selHıginı belırterek «19691973 donemındekı bunalım artıklannın veni hiikümeti etkilememe>!] lâzım aelır vatandaşm karşısma %npranmami5 pıvasa ıle vuz?riz olmamıs insanlardan kurulu bir hükümet (le cıkmalc lazım (telır Bu venvent bır kadro olmalıHır» seklınde konuşmus tur. (Detami Sa 7 Sü 1 de) Istanbul'da Öte yandan Istanbul Ünıver sıtesı Ataturk De\rımlen A HS tırma Etrtıtusu de 10 • 14 Kd'im tarıhlerı araMncU bır «Ataturk r Devnmle ı Mılletlerarası S TI pozyumu» duzenlemı«tır Sım poz\um'da çeşltli tebllgler tartışılacaktır. ANKAR\, (Cumhurivet Buroraı Cumhurbaşkanı Fahn Koruturıc hukumetın kurulması ıle ılgılı temaslannı dun de DP Gene! Baskanı Ferruh Bozbejlı \e AP Genel Başkanı Suleyman Dpmı rel ıle «oruşerek surdurmuştur Cumhurbaşkanı saat 10 30"da DP Genel Başkanı Fermh Boz be>lı'yı kabul etrruştır. Bır saate Ata'yı Anarken a£Iıfınd» AUtürkü sevmn enler vardı. Sayilan gunden güne azalmakla birlikte bugun de vardır, belki jann da bu gibi klmsel*rden aramızda bir takım kınntılar kalacaktır. Yadırgamamalıyıı bu durumu. Tervine anlaiışla karşılamalı, hatta bır bakıma memnun olmalıyız Buyuk eserlerin herkrs tarafından kola>ca kavranıp benim<endıği nerede Rorulmuştur? Beetho\en. muzik dunyasında devrım yaratan sonatlarından birinı zamanın usta kemancısı Kreutzer'e adadığında adam kâğıtlara bir gOT. atbktan fconra ÖTÜneoelc jerde «deli saçması* diyerek notau elinden atmamış nuydı? Muzik meraklılarmın bugün tapınırcasına sevdiği, ber yıl anısına fcstiraller düzenlenen Richarcl Mapner, ömriı boyunca alay konusa olmns, bir küçük azınlık dışında hafife alınmı; dcğil mivdi? Resimde, edebiyatta. plastik sanatlarda nice büyuk yaraiıcıların özdeğerleri ancak zamaıüa, uzun tartışmatar sonunda yerli ycrine oturabiliyor. Sanatta, cdebı\atta böyle olunca. bu kültur dallannın çok ustünde onları ds kavramakla birlikte bir ulusun tum yaşantısını alt ust cden. topluma çağ değistirmeyı amaçlayan, gecmişte benzeri gorulmcdik bır devnm ciye karşı az çok bir direniş olursa neye saşmalı, neye umutsuzluğa kapıuöah? Sonsuz bir yıu^ sevgisi, demır gibi bir irade, keskin bir 7fkâ \e olabilirle olamazı ayırt ctmesini çok iyi bilen şaşmaz bir sağduyu, işte Ataturk'u Atatürk yapan başhca üstunluklerden bir kaçı! Komutan olarak, devlet kurucusu olarak, devrimci ve politikacı olarak O, bu ustün nitelıklerini daima yurt hızmetinde, halkın mutluluğu uğruna kullandı, bunu >aparken de ne 80>enlığe kaydı, ne de dogmacılığa saplandı. Atatürk u sevmevenlere Ataturk gençlıği kızmamalı, dusman gozu ile bakmamalıdır Bunların çoğu Atatürk'ün büjuklüğiınu kavrayamamış, daha ziyade acınacak kiınselerdir. «O, doktrin adamı değfldi, fist yapı devrimleriyle yetindi, alt yapıya dokunmadı» diyorlar. Evrt, doktrin adamı değildi Atatürk. Asıl ayırdedict üstünlüğü de bu özelliğinde saklıdır belki. Doktrin dediğimiz belli bır süre ıçin bir topluma duzen Terecek ekonomik, sosyal, politik ve kultürel değişimlerin tümüdör. Buçun yer yuzunde çeşitli doktrinler vardır ve bunlar gerek toplumlar içinde, ge^ rek toplumlar arası ilişkilerde çekişme halindedirler. Atatürk katı doktrinlerden hiç birine kdrü körune bağlanmadı Kendıne ozgu bır doktrin de icat etmeye kalkışmadı. Kısa ömrft boyunca ulusumuzu geri kalnuşhktan kurtararak çağdaş nygarhk dfizeyine ulaştırabilmek içın ne yapmak gerekiyorsa, zamamn olanaklarını da zorlayarak en ivısini yaptı. Başardı£ı devrimler arasmda altyaft drğışımleriyle yakından ilgili olanlan yok diyenler büyfik vanılgı içir.dedirler. Kadın haklannın tanınmasıvle nu fusumuzun yarısını topluma ber alanda yaratıcı göç olarak ka Boğaz Köprüsü altmda arızalanan 28 bin ton akaryakıt yüklü tankere usulsüz olarak demirleme izni verildi Boğaz Köprusıi altında ârızalanan petrol yuklu bır tankerın Ortakoy otılerınde 3 gun demırlı kalması Boğazda korku yaratmı»ür. Kıbns Bandıralı ERASMLft. isım li ve Lıbyanın Raslanof lımanından aldığı 28.700 ton çeşıtlı akaryakıtı Rusyaya goturmekte olan tanker, Boğaz Koprusu altmda arızalanmıştır Sulara kapılan tan ker. guç halle dernırleyebılmıştır Tankerın Boğaz yonetmeliğıne go re Ahırkapı açıklarına çekılmes' ıcap ederken Üskudar Beşiktas arasında tâmirıne musaade edılmıstır Boylece gemmın Turkıjeye romorkor masrafı olarak 2530 b n lıra odememesı sağlanmış olmak tadır Dun gece yarısı araasını gıderen tanker, Rusja'ya hare ket etmıştır Kıbrıs Rumlarına ait bir tankerın Ozel Statuje bağlı Boğazda ıs tedığım yapması Turk denızcıleri arasında tepkı ıle karşılanmıştır. Denızcıler «Boğaz Koprüsunu ko rumak ıçın ozel orgut kurulurken 3(\ bın tona yakın petrol yük lu tankerı trafiğın keaıf olduğu Boğazda tutmak cınayettır. Boğazda tankerleri yalnız gundtrz geçır me.k duşünulurken havaya gore ydn değıştırecek şekılde demırde kalmasına musaade etm,ek affedılmez umursamazlıktır» demektedırler. TÖBDER, Talu'ya başvurarak öğretmenlere~ yapılan saldırıların önlennıesini istedi AVKARA, (Cumhuriyet Burosu) Tum Ögretmenler Bırleşme ve Dayanışma Derneğı (TÖBDER) Genel Başkanı Alı Bozkur*, dun Başbakan Naım Talu'>a gonderdıgı bır telgratta, 14 Ekım seçlmlerln den once seçımler sırasında ve sonrasında bırçok yerlerde ogretmenlenn dovülduklerını evlerının kurşun yağmuruna tutulduğunu, mahalli yetkılılerın jcereklı tedbırlen almadığını bıldırmlştır. Ogretmenlenn, «çıkarcı ve tutucu çevrelerın tahnk ve teş vık ettığı kışılerce saldınya uğradıklanru» belırten telgrafta, bu olayların 14 Ekım seçımlerı sırasında ve sonrasında daha da yoğunluk kazandıgı açıklanarak, vurdun çe^itll verlennde cereyan etmış olaylar ıçın şu ornekler verümektedır: «1 Tatvan Yoncabası kovü oğretmenlerınden Huseyın Dumlupınar ıle Cuma Karaca, 14 Ekım seçunlennde oylanru kullandıkları ıçın kovun ağası tarafından kışkırtılan saldırgan larca bır kaç kere su\a sokulup dovulmuşlerdır Daha sonra ogretmenlenn şıkâyette bulunmalarını onlemek ıçın evlerınln etrafı sarılmıştir. 2 14 Ekım seçım gunü Kastamonu Ismaıllı koyunde sandık başkanı olarak gorev yapan ofretmen Sadık Sarımahmutoğlu, eşı ve anası ıle bırlıkte, koyun ağası Ismaıl Koçoğlu ve akrabalan tarafından dovülmuslerdır. Öğretmen, eşi vs anast on'ar gıinluk rapor almışlsrdır 3 26 Ekım 1973 (rünıi gec« saat 01 00 sıralarında Maden tlçesi Kocakonak koyü ogretmeni Kenan Dundar ın evı kım llgı bıhnmeyen kışılerce kurşun yağmuruna tutulmustur 4 27 Ekım 1973 gunü Bornova Naldoken kojni ogretmeni Yusuf Korkmaz, Cumhunyetın 50. yılı ıçın düzenlenen fener alayı sırasında sınıfırun basında yururken Alı înce adındakl kışmm saldınsına uğramıştır. öfretmen bag bıçagı ıle başmdan, ensesınden ve gogsunden agır şekılde >aralanmış v« on gunlük rapor almıştır 5 28 Ekım 1973 günu Irmit Yuvacık ko\ü Ortaokulu Uuduru Hü«eyin Altan ve UkOıcul ogretmeni Hasan İmamoğlu par tıran Beledı.e Zabra Memuru Nâzım Başturk tarafından makam ve sınıflarmda agır şekılde dövulrnüşlerdır Öğretmenlerden birı ıki, oburü ıse on gun (Devamı Sa. 1, Sü. ? de) Silâh ve mermi yüklenıek için Varna'ya şritmeye hazırlanan karahçı motorundfi 400 bin Vark *>le gecirildi Bulearistan'ın Vama Iimanın dan sılâh ve mermı vukİPmek tirere öncekı sere Istınvp'den denlre acılmak ıcm ha7irltk van^n «Şâlrir Reis» motoruna denı? oolisı tarafından ba<:kın vamlmış tır Baskır sırasında. alınmaM plinl^nnrt <;»lnh ve m^rmıvp kar ştlık venlmek üzere hazırlanmis otan JSO bm <>?2 mark motnnm "i7İı bır holm«"!inde r'p gecinlmıştır Beşıncı Subp Denız Ekl bı Şefı Muammer Gfirhan vonetımındekı b?skın sonucunda ^ebekenın en kuvvetlı elemanı olarak tanımlanan Ant Yelek makın'<=t S°reı Ankan ve Ahmet Özturk vakalanarak gozaltına aLimışlardır Mısır ve İsrail, ABD'nin 6 maddelik Ortadoğu ateşkes planını kabul ettiler İSRAİL KABİNESİ SON DAKİKADA AMERİKA'DAN BAZI NOKTALARDA AÇIKLAMA İSTEjVIEK İÇIN TOPLANDI [DIŞ HABERLER SERVtSt] ABD Dışışlerı Bakanı Henrv Kıssmger ın dıplomatik temasla r: sonunda, İsrail ve Mısır ın dun bolgede ateşkesın uygulanmasını sağlayacak 6 maddelik bır anlaşma metnım Kabul ettıklen açıklanmıştır Beyaz Sara; ve Ka hıre'den yapılan bu açıklamadan sonra, Israıl Hukumetı, ABD ateskes planını kabul etmekle bır lıktc. son dakıkada plarjın bazi noktalan hakkında VVashıngton' dan «Açıklama» ıstemeve karar vermış ve Başbakan Golda Meır. kabıneyı ozel gece toplantısına çagırmıstır. Israıl ın han»ı konularda ABD den açıklama istedığı basına bıl 1 dınlmemıştır. Guvenılır kaynaklarrn bıldırdıgıne gore, Israıl Hukumetı, Washıngton'un b maddelik planı TelA\ıv, Kahıre ve Beyaz Saray tarafından karar laştmlan zarnandan 90 ciakıka once açıklanmasından oturu hay rete duştuğunu belırtmıştır. îsraıl kaynaklan. anlaşma met nınde Mısır"ın Babülmentep Boğazır.dakı ablukayı kaldırması nı ongoren bır maddenın ver almamasının. Israıl tarafından yapılacak aç.klamanın gecıkmesıne jol açabıleceğ'nı de one surmektedırler 6 maddelik anlaşma metnınde, Mısır ır Babülmentep Bogazındakı ablukavı kaldırma taahhudu yer almamaktadır. Anlaşma metni Beyaz Saray dan yapılan açıklamaya gore, 6 maddelik anlaşma metnı, şu hususlan kapsamaktadır 1 Mısır ve Israıl, Bırlesmis Mıl letler Guvenlık Konseyı nın ateş kes kararına tıtızlıkl^ uymayı ka bul etmışlerdır. 2 Her ıkı taraf bırlıklerının 22 Ekım tarıhınde bulunduklan \er lere çekılmesının sağlanması ıçın derhal Bırleşmış Mılletler gozetımrnde goruşmelere başlaj'acak lardır 3. Suveyş şehrıne gunluk yıyecek \e sağlık malzemesı sevkedılecek \e şehırdekı jaralı sıvıller boşaltılacaktır. 4 Suve\ ş Kanalı'nın Doğu ya j kasına askerî olmavan malzeme ıkmalı engellenmeyecektır. 5. Kahıre Süveyş volu üzerindekı Israll kontrol noktalarının yennı, Bırleşmış Mılletler kontrol noktalan alacaktır Su\ e\ ş yolunun sonunda Israıllı subaylar Bırleşmış Mılletler temsılcılen\!e birlikte kanal kıyısındakı askeri mtelıkte olmayan yukleme ışlemlerını denetleyebılecekleçdır. 6. Kahıre Süveyş karayolu uze rinde Bırleşmış Mılletler kontrol noktalan kurulur kurulmaz, kar şılıklı olarak esır değışımine baş lanacak tır. Merkür'ün güneşın önünden geçişi Türfc/ye'den izlenecek Kandılli Rasathanesır.den venlen bılgıve gore Merkur (Utarıt) gezegenının guneş onunden geçışı bugun Turkıye'nın her yermden gozlenebılecektır. Bu geçnte Merkur gezegenı guneşın gorulen merkezıne 50 yıldır gozlenenden çok daha yakın olacaktır. Kandılli Rasathanesı Zaman Servısı tarafından japılan hesaplara gore guneş kenarı ıle Merkur gezegenının ılk ve son kontaklan bazı şehırlenmız ıçuı çoyle olacaktır. Istanbul: 09.48.4,7 15 17 12,3 Ankara . 09 48 2 7 15 17.10,4 09 48 5,1 15.17.11,7 îzmır 09 481,6 15.17 8,0 Adana Sıvas 09 48 0,9 15 17 8,9 D.varbakır. 09 47.59,4 15.17.7,0 Merkür gezegenı bugün güneşin önünden geçiyor Doç. Dr. Muammer DİZER [Kandülı Rasathanesı Mudurul 10 Kasım 1973 günü (bu gun) saat 9'u 47 dakıka 59.4 samye geçeden ıtıbaren Merkur gezegenımn Guneş önunden geçışı menıleketımızln ü«r yennden gozlenebılecektır. Guneş sıstemınln bır uyesı olan Merküı çok mlçuü oiduğundan, bu olay çıplak gozle değıı de ancak dürbun üe görulebılır Fakat dürbunle doğrudan doğruya Guneşe batc j mak tehEkelı oiduğundan ozel bır ışık süzçecı kullanmak veya Guneş göruntusünu beyaz bır ek1 ran uzerıne ouşurmek lâzımdır. J Bu Ugınç doğa olayının astro(Devanu Sa. 7, Sü. 4 de) Deniz havası Bujnık patroniarla ışbırlıgı vapan Anf Yelek, baskın sonucu jak 'anarak gozaltına alındıktan sonra, paranın jerını soslemekte ı kaçınmış. «Ben sınır hastası vım Hastanede yattim Doktorlar bana sueklı denız havası almamı soyledıler. Ben de bu nedenle denıze çıkı\ordum» demıştır. Po'ıs, sabaha kadar vaptığı çalışma ve arama sonucu paranın saklandığı makme daıresmdekt çızlı bolmeyı saptamış ve 2 mıl jon Turk lırası tutanndakı markı bulmuştur (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) Atatürk günlerinde Sosyal Demokrasi Yazan: Prof. Dr. Muammer Aksoy Pazar günü Cumhuriyet'te ABDÜLCANBAZ'm harikulâde maceraları • KARATE. TEKVANDO, JUDO'NUN TARIHÇESİ BOYÜK KA RATE SERÜVENİ. RAMONA'NIM AŞKİARI.. Kissinger'in mektubu ABD Dışışlen Bakanı Henry Kıssmger. anlaşma metnım Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Kurt Waldheım'e de gonder(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) NADtR NADİ (Sevamı S». T, Sfl. • dsj BUGÜN BAŞLADIK ATATÜRK NE TUHAF, 1923'Ü HATTRLADIM!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog