Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERStTEYE GIRÇ FEN 9NIFI £ Sabah,oğlc \ e jk^am sınıflan. £)Test teknıgıne uygun ve test uvşulamalıöğretim. ÖĞtlTİM DWU»İ 5 KASIM 19731 TEM 1974 BİR ÖĞRETİM YIU SÜRELİ • • 5 KİSM1973I TEM1»7« j 24 U1UK 1»731 TEM 197* = KlSrM 19731 HAZ 1974 ' 24 AR»UK 19731 HİZH74 10 AJUIIK 1*731 TEM1971 • b r o ş ü r jste\ertk geni;, b.Igı alı G Ö K Ş E N D F R S A N f SI IS)i;,..i:.::'?/«a I U < < : IS! :r M I I ! İ i umhuriyet Kurucusu: rUNUS NADİ VARLIK TAPLARI BU AY BAŞ1 ÇIKANLAR: BÜTÖk Romanlar (60 roman) TL. 10 AtatürkçDlüğün tlkeleri TL. 10 (î. Akay) Atatürk Diyor ki (M. Baydar) TL. 8 ihtiyar Balıkçı (E.Hemingway) TL. 8 Miifettis (N V. Gogol oyun) TL. 5 VARLfK DERGİSİ Kasım Atstürk Savısı TL. 3 CAĞALüĞLU YOKUŞU, 40 Istanbu] (îlâncıJık • 4408'8932) 50. yıl, sayı: 17691 Telgraf ve rnektup «d'es!: C u m h u r n e t Istanbul Posta K u t u s u : Tstanbul Ko 24* T <• 1 e f 0 n I a r : 2J 42 90 22 42 96 • 22 42 97 22 42 98 22 42 99 1 Kasım Perşernbe 1973 Yabancı şirketler, 1 urkıye nın petrol ihtiy acmı ılamıy CUMHÜRİYET HABER MERKEZİ ATAŞ Rafinerisine ortak olan yabancı petrol sirketleri, rafinerıyı tam kapasıtede çalıştırmamakta ve kuruluş anlaşmasına gore taahhut ettikleri Turkiye'nın ihtıyaçlarım karşılama şartını yerine getirmemektedirler. Yabancı petrol şirketleri, taahhutlerini j'erine getirmempnın gerekçesı olarak Ortadoğu Savaşını gostermektedirler. Halbuki Ortarioğu bunalımındar» zarar görmeyen ve petrol sevkıvatının devam ettiği bır çok lıman bulunmaktadır. Soz konusu hmanlarda, Türkiye' de faalıyet gösteren yabancı petrul şırketlennın ilişkı ve tesısleri vardır. Petrol Kanunu uyarınca verilen rafıneri belgesine göre taahhutünü yerine getırmeyen yabancı şirketın, ATAŞ Rafinerisındeki hıssesinin T.C. Hükümeti tarafından devralınması imkânı mevcuttur. Türkiye'nın tek yabancı ve özel rafinerisi olan ATAŞ Rafınensinin yıllık kapasitesı 4,40ü, 000 tondur. Fakat rafinerı, iç satış fıyatlanndan memnun olmadığı çın, tam kapasıtede çalışmamakta ve yıllık petrol üretimini 2,900,000 ton çevresınde tutmaktadır. Buna mukabil, Türkiye'deki petrol rafıneri kapasıtesinin ancak üçte birine sahip olan ATAŞ, yurt içi dağıtım ve satışının yıizde 70'ine yakın bır kısmını elinde bulundurmaktadır. Rafıneri, Ortadoğu Savaşının tekrar başlamasından sonra uretımıni daha da yavaşlatma yo!unu seçmiştir. Gerekçe olarak, savaşın h»m petrol sevkıyatım etkılediğı ileri sürülmüştür. Gerçekte ise, Ortadoğu Savaşı dolayısiyle TUrkiye'ye yapılacak ham petrol ihracını etkileyecek bir durum ortaya çıkmamıştır. Savaşın en şiddetli oldugu zatnanlarda bile Türkiye'de çalışan yabancı petrol şirketleri, Türkiye' ye petrol ihracı imkânlarına sahıp olmuşlardır. Irak petrolu, savaş sırasmda da Suriye üzerınden, Banyas ve Tnpolı limanlarmdan alcmaya devara etmiştir. Suudî Arabistan" dan gelen ham petrolun, Lübnan' daki Sidin Hattı iızerinden sevkiyatı sürdürülmüstür. Israil. Batı Dünvasına petrol akıtan bu hattın bombalanmamasına özelbkle dik>at etmiştir. Bunlara ilâveten Irütün savaş boyunca Lıbya Limanlanndan, Amerika harıç, dünyanın her tarafına petrol sevkiyatı yapılmıştır. Türkiye'de çalışan ve ATAŞ Ralinerisinin ortağı olan yabancı petrol şirketlennin, buralardan petrol getirme olanakları vardır. Cstelık, Türkiye'ye yapılacak sevkiya(Devaım Sa, ",, Sü. 8 da) Ataş rafinerisi ORTADOGU'DA PETROL SEVKİYATININ DEVAM ETTİGi BİR ÇOK LİMAN BULUNMASINA RAĞMEN, YABANCI ŞİRKETLER TAŞIMAYl YAVAŞLATTIĞI İÇİN RAFİNERİNİN ÜRETİM MİKTARI BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI ^Özel Sektörün fueloit ile çalışan elektrik santralı kurma talepleri reddedildi Mıistafi Hükümet'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kemal Demir, özel sektörün fueloıl ile çalışan elektrik santralları kurma taleplerıni reddetmiştir. Özel sektorün, biri Ege; diğeri Çukurova bölgesınde olmak üzere kurmayı tasarladığı iki termik santral projesi, plan ilkelerine ve Türkiye Elektrik Kurumu Kanununa aykırı oldugu için kabul edilmemiştir. Keban Barajımn elektrik utetı minin gecikmesi ve diğer yatınm projelerinin zamanında ger.;eki"ştirilmesi konusunda 12 rlart ö'ncesi ve sonrası Hükümetlerin g ° <£ (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) MSP Genel Başkanı, AP'nin koalisyona katılmama kararından vazgeçmesini istedi ERBAKAN, MEKTUBUNUN CHPMSP KOALİSYONUNDAN VAZGEÇİLDlGl ANLAMINA GELMEDİĞİNİ AÇIKLADI SÜLEYMAN DEMİREL, «HÜKÜMET KURMA GÖREVİ BİR BAŞKASINA DEDI DAHA Mİ V E R İ L D İ i Erbakan, DemireFe mektup gönderdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakarv dün duzenlediğı basın topiantısıntla, AP Genel Başkanı Süleyman Demırel'e bir mektup gondererek, b j partinın koalisyona katılmama kararından va/geçmesinı htedik lerini açıklamıştır. AP Genel Başkanı Demirel ise gazetccilerin kendısine mektupla ilgili olarak yönelttikleri soruyu «Hükümet kurma görevi bir başkasına daha mı verildı?» demiştir. Erbakan, basın toplantısında ce şıtli sorulara verdiği cevaplarda, bu isteğin hiç bir zaman sağcı memleketçi ve sağcı lıberal partiler arasında kesin bir koalisyonla sonuçlanacağı ar.lamına gelmedığini belirtmış. bu arada MSP tabanında CHP ile bir koalısyon kurulmasına tepki oldugu volundakı soylentilerin tamamen gerçek dışı olrfuğunu söylemiştir. Necmettin Erbakan'ın dün sabah AP Genel Baçkam Süleyman Demirel'e elden gönderdıği mektup şöyledlr: «Sayın Sülevman Demirel AP GeneJ Başkanı Ankara Yüksek malumlannız olduju üzre memleketımızın ıçinde bulunduğu haUhazır dış ve ıç <artlar, yeni hükümetın bır an evvel kurulmasını gerektirmektedır. Partimu Genel ldare Kurulu, 20'10/1973 tarihli toplanti^mria seçımden sonra ortaya atı.an hükümefin (AP MSP • DP . CGP) tarafından kurulman teklıflnl ıncelemış. Du teklıfı ıyi nıyetle karşılamış ve bu yolda yapılması cereKll çalıçmaları NÜrütmek ve lemasları yapmak üzere partımlz Başkanlık Dlvanını vetkilı kılmıştır. AP, bugüne kadar her verila ile parfısinin iktidara gelmesının CHP'nin iktidara gelmesinden yurdumtı? tçin daha fayda(Uevamı Sa. ?. Sü. 1 de) Madenî yağlara yapılmak istenen °/o 12 zammı fiyat kontrol komitesi kabul etmedi ÎZMİR Madenî yağlara yapılmak istenen yuzde 812 arasındaki zammı fiyat kontrol komıtesi kabul etmemistır. Madeni yağ dıstribütorleri, ko miteye yaptıkları müracaatlarında, kamyon ve dığer araçlarda kulla nılan yağlar için yuzde 8, makıne yağları içm de yüzde 12'lik blr zam istemişlerdir. ' Fiyat kbntrol komitesi yaptığı in celeme sonunda istenen zatnmın ileri sürülen gerekçelere göre uygulanmasmın olanaksız olduğuna karar vermiştir. Distribütörlerin istedikleri zammın gerçekleşmesi halinde piyasada 125140 liradan satılan motor yağlannın fiyatları 138160 liraya yükselecektir. Makine yağlannın ise teneke başına 15 lıralık bir artış kaydetmesi gerekmektcydi. Öte yandan fuel oil'e yapılan 4 kurusluk zammın ise nakliye ücretlerine yapılan zarndan ileri geldiği belirtilmektedir. 74 kuruç tan 78 kuruşa yükselen fueloiTin petrol üreten ülkelerce alınan karardan etkilenmediği ileri sürül mekte, «4 kurusluk artış nakliye ücretlerinin yukselişi üe doların paritesinin değişimiyle ilgilidir» denmektedir. Üretim yavaşladı DÜN TRAFİĞE AÇILINCA YOĞUN BİR AKIŞ SAĞLAYAN BOÖAZİCİ KÖPRÜSÜNDEN GECEN ARACL1R... Sevkiyat yapıhyor Ecevît, Partisinin Ortak Grubunda Hükümet kurma çabaları ile ilgili bilgi verdi ANK.ARA. Bürosu) Başkan seçimi için Senato'da ilk oylama bugün yapılacak, Meclis'te ise turlara devam edilecek ANKARA Mıllet Mecü.vi ve Cumnunyet Senato&u 24 ekımde başladıklan ıkıncı Cumhuriyetm dördüncü vasama dönemı çalışmalanna bugün saat 15'de ay rı ayn rop'anarak devam edeceklerdır. Ikı meclism de bugünkü toplantılannda başkan ve başkanlık dıvanlan seçımlennı yapmalan beklenmekıedır Millet Meclisj bugün Geçici Ba;;.can Kınvas KHrîsl'ın oa^ka.ı lığında toplanaran başKa;ı seçımine geçilecektir. BUım'ft gıni CHP Ordu Milletvekil: Peru? Güley. geçen ıkı öiriesimd<îk! üç turda sereklı oyu alama<iığı içm seçılememışti. CHP'l'lenn tuaıü ile dığer gruplara rrenıup »azı milletvekıllerinin oy vemıesıjie bugün Başkanlık seçan:nır, tamamlanması beklenmPktedn Mıl let Meclısı'nın BaşkanvekıIIlâı CHP. AP MSP ve DP arasınaa bölüşülecektır. Senato'da ise. AP'li eski Bi?kan Tekin Arıbumn ile nne AP' li Baçkanvekılı Mehmet Ürıvdı' nın adavlıklarını kovması mutıteınel sörülmektetiır. Senat:ı öaki 3 Baskanvekılhginden 2'si AP' nın bın ise CHP'nın olacasr:r. BOĞAZtÇİ KÖPRUSUNE İLK GUNKU BUYUK RAĞBET SONÜCU YÜKÜ AZALAN ARABA VAPURLARI... Fueloil Niğde'nin Aksaray ilresinde akaryakıt satısları sınırlandı AKSARAT (Nifde) Aksaray ve çevresinde, akaryakıt «ksntısının hasşöstermesi üzcrine, petrol ist.ısvonlan ilk tedtrir olarak satıçlarmı sınırlamışlardır. Araçlara 25 litreden fazla akaryakıt verilmemektedir. Aksaray ve çevresindeki petrol I istasyonlan sahipleri, Mersin'de1 ki ATAŞ rafinerisınde akaryakıt j satıslarının kısıtlandığını, 10 j tonluk tankerlere ancak 2 ton akaryakıt verildiğinı öne sürmüşlerdir. (THA) Boğaziçi Köprüsünde yoğun bır trafik akışı var î^tanbul Boğazıçi Köprüsü dün sabah 07'den itıbarea genel trafı ğe açılmıştır. Köprüden ilk geçişi, Beylerbeyi yakasından bir moto?ikletli yapmıştır. Daha sonra yurdumuzda bulunan yabancı bır hanım, eski geleneklerine dayanarak süslediği bır boğayı, taşıtla birkaç kez köprüden geçirmiştir. Şehirlerarası otobüslerle kamvonlar da saat 21'den itibaren geçiş yapmaya başlamışlardır. Köprünün dün sabah trafiğe açılışımn ilk dört saatj içinde iki yönden geçen 4.639 motorlu araçtan toplam 50.445 lira geçiş ücreti alınmıştır. Asya'dan Avrupa"ya geçişler daha yoğun olmuştur. Biraz da merak nedeniy le dün saatte yaklaşık olarak 2 bıne yakın araç köprüden geçiş yapmıştır. Köprünün açılmasıyle IETT idaresi, 101 numaralı Besik taşBeykoz hattında üç, 11 numarah Beşiktaş Bostancı hattmda üç ve 121 numaralı Taksım •Bostancı hattında da dört otobüs çalıştırma>a başlamıştır. Dün ku açılışta bazı aksakhklara rağmen herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Bu arada inşaat Mühendisleri Odası Başkanı Izzettin Süier, onceki gün yapılan açılış töreninde köprüyü onbinlerce kişinin doldurmasına dikkatı çekerek şöyle demiştjr: «Sorumlu kişilerden aldığım bılgilere göre, törende Boğaziçi Köprüsü uzerine teknik hesaplarda ongörülenın çok üstünde bir yükün çıkması onlenememiştir. Böy lece, açılış töreninde yüzbinlerce vatandaşımızm hayatıyle oy<Devamı Sa. 7. Sii. 1 dc) Ankara eskî Merkez Komutanı Türüng hakkındaki soruşturma sürüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Istanbul Universitesinde ön kayıtlar 5 Kasım'da başlıyor Istanbul Ünirersitesine girmek isteyen lise mezunlannın ön kayıtlan 38 Kasım günleri arasında yapılacak, kesın kayıtlara ise 19 Kasım günü 'başlanacaktır. tstanbul Üniversıtesi Rektör Vekili Prof. Kemal Oğuzman'ın verdiği bilgiye göre kayıtlarm gecikmesi nedem ile bu yıl bütün fakülteierde birincı sınıflarm dersleri 26 Kasım günü başlavarak 15 Şubat tarihine kadar devam edecektir. Üniversiteye yeni girecek öğrencilerın ön kayıt için İstanbul'a gelmelerı gerekmemek*edır. Istanbul'da bulunan adaylar Eczacılık Fakültesirun bitişiğmde bulunan eski Diş Hekimhği F^küJtesi bınası ile Fen Pakültesı ve Beledıye Sarayının arkasındaki Ankaravl medresesindekı bürolara dilekçelerini vereceklcrdir. Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskışehır, Samsun, Trabzon ve Lefkoşe yakınlanndaki adaylar buralardaki Mıllî Egitim Müdürlüklerine, Izmir'deki adaylar ise tktisadl ve Ticart İlimler Fakültesindeki büroya başvuracaklardır. CHP Ortak Grubunun dünku touiantısında Genel BasKan Bülent Ecevıt, üyelere hükümetın kuruluşu ile Ugılı temasları hakkında bılgi vermiştir. Ecevıt, konuşmasında. Meclib Başkanının henüz seçilmeMşme de dıkkatı çekmış milletveltillerinın Meclisı çalışır tıale getırmek içın gereklı çabavı gostereceklerine ınandıgını söylemıştir. Seçım sonuçlannın dı? ülkelerde Türkiye'ye itibar kazandırdıgını ifade eden Bülent Ecevıt, şöyle Konuştnuştur: «Bu haklı itibar yükselişinde, demokrasi volunda veralan gellşmelerin uyandırdığı tandir duygulan kadar, bandan sonra yeralması beklenen yenı gellşmelertn uyandjrdığı umut da etkili olmaktadır. Bütün demokratik ülkelerin karnuoyu, şimdı Türkiye'de demokratik hafciarda ve özgürlüklerde yapılmış bazı tahribatın kısa zamanda onarılacağı ve düşünce suçlannı da kap&ayan bir affın gerçekleşece ğı bekleyişi ve kanısı ıledir kı. Türkiye'de demokrasinın artık yerleşmış sayıiabileceğınj dllşün mektedir. ÇUnkU özgıirlükçü de mokratik Ulkeler düşünce suçu diye bir kavram kabul etmezler. Türkiye'de de düşünce suçlannı tapsayacafc bir affın serçekleşmesird. ülkemizde düşüncenin suç olmaktan çıkantması volun da bir aşama olarak gdrmekte ve beklemektedirler » (Oevsmı Sa. 7, sa. 4 de) İRLANDA'DA, İRA'NIN 3 MENSUBU CEZAEVINDEN HELİKOPTERLE KAÇIRILDI DUBLİN Kanun dışı İrlanda Cumhuriyet Ordusunun fİRA) şeflerınden Seamus Tıvompv 'ie Kevin ve J.BO'hagan dün tutuk lu bulundnkbn Dublin vakınlarındaki Mountıoy Cpzaevinden b:r helikopterle kaçırıimı?lardır. O'.av. bir dakıka kadar kısa bir zaman ıçerısındp cereyan etnr.s. bu vüzden cezaevı göreviileri ates etme olanağ] bulamamış lardır. Polisin verdiği bilgiye gore, kendisıni Amerıkal) bir füm yapımcısı olarak tanıtan Leonard adlı kısı bır helikopter şirketınden kiraladığı ttelikopten fılm çevrileceğini söyledığı alana iner ken piîotu silâh tehditıyle zorlaya'ak cezaevi avlusuna ındirmevı başarmıştır. Ilgiliier. bir polıs filmi kadar heyecanlı sekilde gelişen bu jniş sırasında cezsevi avlusunda dolaşmakta olan ÎRA şefivle iki arkadasının. hemen helikoptere atladıklarmı ve mahkumların prözleri önünde havalanarak firan başardıklannı bild:r mişlerdlr. » OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK Eski Hesaplar, Yeoi Hesaplar koşullarl» kurabileceği enümiizdeki günlerde bellı olacaktır. CHP'Din iktidara yönelmrsi doğal olarak siyasi rakipleriniıı hoşuna gitmcmiştir. Bu eiyasal rakiplerin toplumdaki sosyaj ve ekonomik güçleri, Ecevitin hü. kiimeti kurmasından memnun olacak değillerdir. Bu d» bir doğal gerçektir. Ne var ki bu çevrelerin suları bulandırmak için giriştıği birtakım çabalar da pözden kaçmıyor. Devletin bir kurumu olan TRT yayınlarında Sayın Eçevit'f Sili'nin eski Başkanı Allende'yc bemetmekten başlayarak, devletin politika dışında kalması gereken güvenlik örgütünü koalisyon temaslarının söylentileri arasma katmaya çalışanlara dek her yola naşvuranlar görülmektedir. Üzficüdfir ki bunlann arasında sorum taşıması gereken kişiler de vardır. Bu tnr gayretlere girişenler bir yarar sağlayabilecekler midir? Her halde Türkiye'nin ola. ğanüstü dönemdeu veru çılonası, bazı spekülasyonlara açık *•*• (Devamı Sa. 1. SQ. 3 de) I Ankara eskl Merkez Komutanı Tumgeneral Tevfik Türung'le ilgili olarak yapılan ihbarların, yüksek askerî makamlarca değerlendirilmesine devam edildiği ve soruşturrr.anın sonuçlan* jnadığı öğrenilmıştir. Bu arada saptadıgımıza göre, Tümgenerai Turüng'le ilgili ihbar ve şikâyetleri yapan bazı subaylar hakında da soruşturma çılmıştır. Ancak bu soruşturının, bir «Dısıplin soruşturmamı oldugu, yoksa baska yoninin de mi bulunduğu öğrejememiştir. (üevamj Sa. 7, Sü. 5 de) S eçim somıçlannın Retirdiği zorunluklar üstiine bir kabine kurulması çabaları de. vam ediyor. Sayın Cumhurhaşkanı Fahri Korutiirk, bu koııuda doğal ve yasal yolu izleyerck, seçimlerde en çok oju kazanan ve birinci parti niteliğine yüfcselen CHP'nin Genel Başkanı Büient Ecevit'e hükümet kurma görevini vermiştir. Sayın Ece\it de gene doğal bir tutumla parlamentoda grubu bulunan sivasi parti başhanlarıyle temasa başlamıştır. Hükümeti kurup kuramıyacagı, veya hangi 7 bölüm veya fakülte Her aday, taban puana sahip olmak şartıyla, dilekçe formunda kayıt olmak için en fazla 7 fakülte veya bölümün adını yazabilecektir. Bu yazılışta herhangi bir tercih sırası gözetilmeyecektir. Ancak müesseselerce aranan taban puan, sadece bu müesseselere müracaat hakkı ver mekte olup kesin kayıt için bir hak teşkil etmemektedir. Adaylar valnız bir dilekçe verebllecekler. posta ile vapılarak olan (Devamı Sa, ?, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog