Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Yavnınuzun Evd* Okul ödevl Yaparken ve Bütün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RCNKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptan Satış Yetleri : Istanbul'da Babıâlı'd» OCAK KITAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ ÜLKÜ OKUL Cilt Halinde Çıkmıştır. Yayımlayan: GÛVEN BASIM ve YAYINEVİ Istanbul umhuriY KvucnMU ¥UNUS NADİ vıl cauıyil. sayi. Telgraf Te mettup adresi: Telefonlar 22 42 90 Cumhüriyet tstanbui Posta Kutusn: tstanbu] No. 246 224390 2 2 42 VI 22 42 98 22 42 «» ICE BLU DEODORANT bir YVILLIAMS AnustOfi A Ecevit, Türkiye ile Yunanistan arasındaki silâh .^ yarışını eleştirdi 'JJ «PHANTOM ALMA YÜZÜNDEN, HER ÎKİ MÜTTEBTK ÜLKE, SANAYt LEŞMEDE GERÎ KALACAK». ». •. . .'. ANKARA, (Cnmhuriyet' Börosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Turkiye'nin Amerıka Birleşilc Devletleri'nden satın" almak istediği 54 Phantom uçağı ıle ilgıli gdrüşmeler üzerınde dun verdıği demeçte, Türkıye İle Yunanistan'ın karşüıklı olarak bir sılâhlanma yarışına surüklendiklerine işaret etmiştir. Ecevit, Yunanistan'ın *aynı uçaklarla hava gücünü arttırması karşısında Turkiye'nin de aynı tedbirlere yönelmesınin kaçınılmaz sayılabileceğini, ancak bu şekilde başlayan silâhlanma yarışınin giderek daha masraflı bır nıtelık alacağını ifade etmıs, «Bu durnmda benim görüsüme göre, her iki kom su ve müttefik ülkenin ortak rıkan, aralanndaki anlaşmazlıklan ve karsılıklı güvensizliği süratle giderrae yollarını aramaktır. Bunun da başta relen koşuln, Kıbns sorununa bir an önce maknl bir çözüm bulmaktır» demiştir. Ecevıt'in demecı şdyledır: «Bırlesik Amerıka ile Sovyetler Birlığı, kendı aralarında silâhlanma yarışını durdurmağa calışırken, Türkiye ile YunanHtan bir silâhlanma yanşına surtıklenmektedirler. Bunun son belirtisi, Yunan Hava Kuvvetlerınin, çağımızdaki en, erkin jet uçakları sayılan Amerikan Phantom uçaklarından alması üzerine, Türkiye Hava Kuvvetterinin de" bu uçaklardan çok sayıda alraayı kararlaştirmıs olmasıdır. Bu konuda Amerıka ile Türkfyç eTasındaki aorÜsmeler <!on aşa(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kredi f aizleri ile ikramiye oranı da yeniden düzenlenecek .• • ' '.** V • '» ' Banka faizleri artıyor Ün/vers/te kayıtları da tek merkezde yapılacak M. Eğitim Bakanı, açıkta kalacak 67 bin öğrenci için gece eğitimi olanağının araştırıldığını söyledi Melen'in önerisi: "Seçim Kanunu değışikligı de partilerarası komısyonda ele alınsın,, AVKAR4. (Cumhuriyet Btrora) "Phantom,; ,, görüşmeler. • sürü/or •;:;: ANKARA, (Cumhüriyet Bürosu) Amerıka Bırleşik Devletlennden Türk Hava Kuvvetlerinm guçlendirilmesı için satın alınacak Phantom uçaklarıyla ılgılı gorüşmelere, Genel Kurmay Başkanlığınrfa dun de devam edılmıştlr. Goruşmeler sırasında ABD yetkilileri, Phan' tomiar için odenecek kredinin Turkiye'ye sağlanacağım bildirmiçlerdir. «Malî görüşmelenin sonucunda ahnan kararlar, bır basın toplantısı yapılarak kamuoyuna duyurulacaktır Gdrusmelerın, j arın sona ermesı beklenmektedir. Genel af vaadi olomlu karşılaodı Erem: "Af, hukukun temelinde vardır,, ANKARA, (Cumhüriyet Bürosu) Adalet Bakanı Fehmi Alpaşlan'ın «Cumhuriyetin 50. yüında genel bir af çıkartılabileceği» yolundaki sozlen hukuk çevrelermde olumlu karşılanmıştır. Konuyla ilgili olarak dün sorularımızı Türkaye Barolar Birlığı Yonetım Kurulu adına cevaplandıran Başkan Faruk Erem, «Af hukukun temelinde vardır. Çağdaş hukukun affa yabancı olmadıçının savısız uygulamaları çörülmüştür» demiştir. Aynı konudakı bir sorumuzu cevaplandıran Ankara Barosu Başkanvekıli Yüksel Babiır .^^^^^^^^^^^^^^^ ıse, affın yaıusıra genel bir hukuk reformunun da düsünülmesı gerektiğini öne surmüşttır Her ıkı hukukçu da basın ve f. 'kır suçlarında hurnyetı bağlayıcı cezalar konusunun öncelikle ele aünmasını ıstemişlerdiT. Bunlardan Türkiye Barolar Bırliğı Başkanı Faruk Erem'in Yönetim Kurulu adına sorumuza verdıği cevap şöyledır: «Af hukukun temelinde vardır. Çağdaş hukukun affa yabancı olmadığının sayısız oygu(Arkası Sa. 7 Sü. 4te) Fent Melen, dün dört büyük partınin Genal Başkanlanna bır AKKASA Maliye Bakanı Zıya Müezzinoğlu'nun başkanlığmda mektup gondererek, Seçlm Kabanka genel mudurlenmn «Bankacılığın yurt ekonomi^i içinde bugün nununda yapümak tsteneo değiulı^mi] olduğu düzey vr mevcut sorunlan» konusunda yaptıklan topşıklikliklerin de Anayas» d«lantı önceki akşam sona ermıştir. Genel müdürler, Bakan Muezzınğışıkliklennı görüşen partileroğlu'n» orta vâdelı kredüeri arttıracaklannı bildirmışlerdır. Genel arası komısyonda sonuçlandınlmüdürler ayrıca, Bakandan. Bankalar Kanunu tadıl taaarısı ıle sermayc piyaaan lcanun ta>;aTe=ının bır an önce çıkanlmasını istemışlerdır masını önermıştır. Merkez Bankası Başkanvekilı Başbakan Fent Melen, liderleMemduh Güpgupoğlu da THA re gbnderdığı bu yeni mektuptsiantMil'da; bes üniversite rektörüyle 1ün bir toplantı yapan muhabirinin bir sorusu üzerine. te, Anavasa değişikliklerini gö•Toplantıdaki nmumî temenniye Millî Eğitim Bakanı Sabahattin özbek, «Unıversıteve kayıtların da rüşen Partilerarasj Komisyond» tek merkezden yapılmasının» düsünüld«|*nü, yeniden gece öğzort, banka falz ve ikramiye oran anlayış zemıninın bulunduğun» retimi yapılması «lanağının da araştınldı|ıın söylemistir. ları yeniden düzenlenecektir» deişaret etmekte. Seçım Kanununmiştir Toplantıya, Istanbul Üniversi da yapılacak değişıkliklerin d« tesi, Istanbul Teknik Üniversi aynı komisyon tarafından ele aBankacıların istekleri lınmasrmn yararl» olabileceğhıl tesi, Ankara Üniversitesi, HaToplantıya katılan bir yetkilibelirtmektedır. Melen, mektucettepe Üniversitesi Rektorleri nın verdiği bilgiye göre, banka gebunda, siyasi partı tıderlerınden ile Ege Üniversitesi temsilcısı nel müdürleri, mevcut banka faiz bu konudaki grjrüşlerini beklekatılmıştır. hadlerinin laVanının, «Türkiyenin diğıni de bildırmektedir Toplantıdan sonra gazetecılebngfinkü ekonomik şartlannın yeBilindiği gıbi. Seçim Kanununrin sorularını cevaplandıran Ba. terli kredi dağitmaya elveıişli olda yapılacak değışıklikleri sapkan özbek, bu yıl universıtelemadıgi gerekçesiyle serbest bıratamak Uzere parttlerarası bır re 15 bin 671, akademı ve yukkılmastnı ya da mevcut faiz hadbaşka komisyon bundan uzun lertnm bngünkü ekonomik durnsek okullara 17 bin 783 olmak bir süre önca kurulmustu. Anaıa göre düzenlenmesini, bankaüzere, toplam 33 bin 454 öğrenlar kanunu tadil tasansı ile Krcinin ahnacağım belirterek, şu cak, bn komisyonun çalışmalan bugüne dek etkih bir biçimde maye piyasası kanun tasansmın açıklamayı vapmıstır: Ormancılık sektonı için 3.0X8 milyar lira vatınm yapılacak 'Basın) yürüyememiş, ve herhangi bir bir an önce çıkarılmasmı ve ö«Her yıl Hselerden 40 bine ya YAZ1SIZ sonuç alınamamıştır. dünç para vermedeki faizlerin yekın »ğrencl mernn olmaktadır niden düzenlenmesini» ıstemişler(Arkası Sa. 1, Sü. 7 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 3*te) dır. Banka genel müdürleri, bu kararların almraasında 10 ağustos ANKARA, (aa) V K O OLAYLARIN 1970 devalüasyon karannm göz mensuplarının dünkü durusönünde tutulmasını temenni etARDINDAKİ masında sorgusu yapılan Gümişlerdir. lay özdeş, «Yak^lanmasaydık, Mamak Askerî Cezaevini baKrediler ve sarak, arkadaslanmızı (Deniz ikramiyeler Gezrnis ve arkadasiannl) Imc Aynı yetkili. banka genel mütsrmsya çalısacakMk» detnisdGrlerinin, plSstnaniannın en az yantan.Tİa ceşitli nrobJemleBütün yokinklara rağmen "tir. Devletinde banyuzde 10'unu üretken yatırımlar ri de beraberinde getirmi;basarı gerçeklefti. Ikinci IFkacılık yaboncıların eAn:yasayı ıhlâl suçundan yariçin orta vâdeli krediler olarak tir. Dünya Savayı sonuna kadar " tindeydi. Curahuriyet tahsisini kabul ettiklerini belirt gılanmakta olan Fevzı Bal ve 33 devlet bankacıhği yollan aç devrimlerine başlarken, AtaTürkiye Bankator Birliği miş. «Genel müdürler, bu istika arkadaşının yargılanmalarına dün tı, ortamı hazırladı. tkinci türk, millî bankacılık fığıifte bu problfmİFri rörüs(Arkası Sa. 7, Sfl. I de) de devam olunmuştur. Dünkü Dünya Savasından sonra örım. kendisinin de içinde mek fizere Ankara'da bir duruşmada, THKO'nun önde gezel bankacılık dinamik bir bulunduğu bir girişimle açtoplantı duzenlemiş Maliye len sunasi olan vs TCK'nun 163 tı. Ne* var ki o zaman eligelişim sösterdi. Bngön tfim Bakanı Ziya Müezzlnotlu ;\. maddesı gereğınce ıdam ıstemizde ne bankacılığı bilen bankalarımızda 72.991 mtmur bo vesile ile bir konnşma mı ile yargılanan Gülay Özdes'ın kadrolar vardı, ne de sermaçalışmaktadır. Son beş yılyapmıştır. Bankacılığunızın sorgusu yapılmıştır. ye... Go)ata bankacılıği tedan bu yana büyük bir hızçejitli sorunlanna definen Özdes, kanştığı eylemleri anlat peden bir bakışla genç Cumsayın Bakanm parmak ba» la artan mevduat 51 milyar mış, Alpaslan özdoğan'la bırlıkte fauriyctin çabalannı jözlnlirayı aşmıştır. Bn hızlı fe• •• Maltepedekı evı kıraladıgı tş vordu. olumln TB olamsuz (Arkaaı Sa. 1, sn. 1 de) Bankası Emek Şubesi soyulduktan sonra Deniz Getfmış'in Olca Altınay'ı ODTÜ'ne getirdığinı ve Olcayı orada tanıdıgını bildırmıştir. Gülay Özdeş, Amenkalılarm kaçırıldığı sırada THKO adıANKARA Başbakan Melen' na kaleme alınan bıldirıvi bir in başkanlığmda 3. Beş Yülık Kal zart içinde kendısınin bzel bir kınma Plânı taslağı üzerindeki ça (Arka«ı » J. SU. Ste) lısmalarına dün de devam eden Yüksek Plânlama Kurulu, bor tuzlan, volfram ve radyoaktif mi nerallerin kamu tekelinde olması na, ayrıca maden arama, işletme, zengınleştirme ve ticaretini finanse edebilecek bir Maden BanTHî'ye uçak satmak istiyen sirketin gezistne katılan "'•ln kası kurulmasına karar vermışkomedyen Danny Ka>e, hostes Gülay Gornü ile şakala«irken... tir. THKO'nun kadın samğı Gülay Ozdeş: "Mamak Cezaevini basacaktık,, GERÇEK Baokacıiığımızda sorunlar BAZI MADENLERİN KAMU TEKEÜNDE OLMASINA KMtAR VERİLDİ 9 ilde grev yasağımn kalkması için inceleme yapılıyor Öngörüldü Başbakanlık Basın Merkezinden verilen bilgiye gore, yeni plân dönemi içinde, «Metal dısı maden lerin aranması ve işletümesine ağırlık verilmesi, bu tür madenlerin tümünün Maden Kanunu kap samına almmasının geciktirilmeden gercekleştirilmesi; aramaya flişkin tum işlemlerin bir esasa bağlanması, aramaların bir program çerçevesinde yürütülmesi ve kontrolün sağlanması! Maden Dairesinin. ilk aşamada madencilere teknik yardnnlar sağlar duzeye getirihnesi; ham cevher yerine konsantre ja da daha ileri seviyede zenginlestiribnis maden ihra catmın arttırılması ongörülmek. tedir. AVK.\RA, (THA) İmar ve tskân Bakanı Turgut Toker, âfet bolgelerindeki inşaatm bır an önce bitirilmesi amacıyla 9 ilde «ygulanmakta olan grev yasağının kaldırılması için incelemelerde bulunduğunu bildirmiş. «Ben eskı bır Çalışma Bakanı olarak, grev yasaklarının bır an önce kaldırılması taraftanyım» demiştır. Ayrıca çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner de, binalarm tamamlandığı âfet bölgelerinde grev yasağının kaldırüabıleceğinı söylemiştir. İki Dev Genç sanığı daha duruşmadan vareste tutuldu DAKNY KAYE, ESPRİLER YAPTI «DevGenç» ve parelelindeki ıdeolojik amaçlı cemiyetlerin Istanbul'dakı anarşık eylemlerine katılmak ve çeşitlı kanun dışı davranışlarda bulunmaktan sa. nık 127 kişinin durusmasına, dun Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesinde devam edılmıs. «anıklard'an 2'sinin daha (Hilkat öner, Fatma Demir Ozgen) duruşmadan vareste tutulmasına karar venlmiştir. Tutuklu sanıklardan ömer Eritn Süerkan, Yavnı Hakyemez ve Gökalp Eren'in sorguları ya. pılmıştır. Sanık Süerkan, sorgusunda, ıddianamede kendisine ısnat olunan suçları kabul et(Arkası Sa. 7. Sü. 4'te) Türk Hava Yollarına. Amerıka'nın McDonnell Douglas firması tarafından teklıf edılen DC10 tipi üç motorlu jet uçağınm dün ilgililere ve basına gösterilişi sırasında, şirketın tanıtma gezisine katılan ünlu komedyen Danny Kaye, çeşitli espriler yapmıştır. Danny Kaye. davetliler dışmdf en fazla hosteslere espriler voneltmıs. bir ara hostesierden Gü> lay Görnu'yu çok beğenerek ku. (Arkası Sa. 1, Sü. 4te «Yakında karar vereceğiz» İmar ve Iskân Bakanı Turgul Toker, Bingol, Burdur ve Ged«' de injaatların muntazam gıttiğini belirterek, «Burdur dönüşümde, grev yasaklarının nerelerde kaldınlabileceğini tesbit edeceğiz. Bu konuda yakında bir karara va rabileceğimizi sanıyorum» demiş tir. (Arkası Sa. 1, Sü. 2 de) Tarım Sektörü YPK'nin dünkü toplantısında madencilik sektorü üzerindeki gö ruşmeler sona ermiştir. Bundan sonra, «Tamn sektöru» üzerindeki çalışmalara devam edilecektir. Süerkan Güneştekî son ve büyük patlama da hava durumunu etkilemiyor (CUMHÜRİYET HABER MERKEZİ Colorado'daki Bouldeı Gozlemevınden bıldiıi^iğine gore. Pazaı tesi akşamı gune§te meydana gelen yeni ve buyuk patlamalar. haft sonuna kadar bazı manvetıV fırtınalara yol açabilecektır. Uzmanıar patlanıaıar sonunc doğan manyetıls dalgalann me; dana getıreceğı manyetık tırt naların ınsanlara ve dığer caı lılara zarar tferııııvecegını u cak, radyo ve telsız tıaberieşm' lennı ve elektnk ureten cıha lann çajışmalarıru aksatabılec Sıni belırtmışlerdır ( \rkasi Sa ; Su s d Prof. Soysal'ın kitabını inceliyecek bilîrkişi kurulu seçildi ANKARA Altı yıl, sekiz ay lık cc7ası X^k6rı Yargıtaj Genel Kurulunca bozulan Prof. Mümtaz Soysal'ın yargılanmasına Sıkıyonetım 3 Numarah Asker! Mahkemesinde dün yeniden başlanmıçtır. Albay Hasan Ozmen başkanlığında, duruşma hfikimi Binbası Tahsin özer ve üye haklm Yüzbaşı Faik Kaylan'dan oluşaa 3 Numaralı Askerl Mahkeme, Yargıtay Genel Kurulunun bozma karan ve isteği üzerine, dosyayı tstanbul Üniversitesi öğretim uyelerinden beş kişilik bir bilirlcışi heyetine incelettirmeyi ka rara bağlamıştır. Duruşmada Mumtaz Soysal ve avukatları Ahmet Tahtakılıç ile Uğur Alacakaptan Yargıtayın kararını uygulamasmı talep etmişlerdir (Arkaa Sa. 7, Sü. 7 de) Askerî Şura, or ve korgeneralliğe terfi edenleri tesbit etti ANKARA, (Cumhüriyet Bürora) Yüksek Askerî Şura, dün yap tıgı ikinci güa çalışmaJanrida orgeneral ve oramiralliğe terfı edecek korgeneral ve koramirallerle korgeneralliğe terfi edecek tümgeneral ve tümamirallenn durumunu gorüşmüş ve terfiye hak îra^jırırp1^ olaniannı tespit etmistir. Yüksek Askerî Şura çalışmalanna bugün de derarrj edecektir. 17 yıtda 150 sivil uçak kazası oldu ANKARA (CumhurKet BÜTOÜ üi^tırma Bakam Rıfkı Dan man,' tçel bagımsız mıUetvek Celâl Kargılı'nın bir soru ön' gesine verdiğı cevapta, 1955 lından bu yana sıvil nava Jrol rımızda 150 uçak kazasının dugunu \e 163 kışınin öldügü Nldırmıştir v Havuzdaki ses yarışması Istanbullulan bunaltan Hcaklar sürerken mevsien ilginç yarışması Şeref Stadmdaki yüzme havuzunda yapılHavuzu dolduran çoçu. çocuk ve ıçenç kızlsrla kadın olan bine aeyirci hem scrinlediler, hem de sesdans yarışmasım izledîler. Fotoğrafta ses yarışması birincisi Devlet Konservatoan bğ13 yttfindaki Zuhal tsanç, jarkı »öylerken (rörülüyor. Temeli atıldı Ulkemizin en yüksek 9'ııncu binası ölacal' «tntercontinental tstanbul Oteli>nin temeli, dun törenle atılmıstır. Temeie ilk harcı koyan (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Danışman'ın Kargılı'nın Bn gesine verdıği cevaba göre tcazalardan 149'u ıç. ri de < hatlarda oimuştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog