Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

«HtdiM yarstaeak bir kltap» (Pariı Mateh) «Olaganüstü bir klt*p> (Jonrntl Teleriıe) ılbret Terici bir hiklye» <EUe) Domtohn» Laplerr* •Larry Olliıu Yasımı lutacakSm Tılıa Utabı.. Hcrkca okujor.: Herkef b*Jenlyor.. Tenl cıktı. 20 l i n PAYEL YAYINEVİ P.K. 889 JŞTANBUL • .."Reklimcıllk: 1753/5702 49, yıl. sayı 17246 umhuriYet Kunıcusu: KUNUS NADİ 2 2 4 2 0 7 SOBOTTA ASOF NATOMY Genel Telgrat ve Telefonlar: mefctup adresl: 23 42 00 Cumnurtyet tstsnoui 2 2 4 3 9 0 Posta Kutusnr fstanbu) No 248 22 42 88 22 42 99 8 Ağustos Salı 1972 Osmanbey 277 *İp Ga Tel: 48 32 09 | T1 SANDtR p Adalet Bakanı açıklama yapt Fehmi Alparslan her şeyden önce topyekun bir zihniyet reformu gerektiğini söyledi «Anayasa'ya özgürlükleri k ı s ı t l a y ı c ı hiç bir kayıt ve anlayış g e t i r i l m i y o r » YUKSEK ASKERl ŞÛRA, BAŞBAKAN MELEN'İN BAŞKANLIĞINDA TOPLANTIYA BAŞLARKEN .. Yüksek Âskörî Şura toplandı ANKARA, (Cvnlmrfyet Borosiı) Yliksek Askeri Şura, dun saat 9'da, Başbakan Fent Melen*in baykanllğında çahşmalanna baslamıştır. Bu defaki toplantı, gundemdekl maddelerin tamamlanması için beş gün olarak duzenlenmiştir. ' Başbakan Melen, Yuksek Askerî Şura toplantısına, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgenerar Memduh Tağmaç oltfuğu halde girmiş ve sırasıyla butun Şura uyelennın ellerini sıkmıştır. (Arkası Ss. 7, 8ü. 3te) Amerika, 54 yerine 36 "Phantom Çoğalan Güçlüler vermek istiyor kinci Dünya Savası sona errdigi zaman yeryüzunde iki Ibüyiik devlet kalmıştı: Bir•leşik Amerika. ve Sovyet Rusya. Gerçi o sıralar dört büyükier, üç büyükler gibi îngiltere'yi de, Franıa'yı da kapsayan bir deyim aık sık dillerde dolaşıyordo. Ama bn, daha riyade nvas ortaklığının gerekli kıldıgt politik bir deyim olmaktan öteye pek bir deger tasıyor sayılamazdı. Bugün dünya dengesinde sözfl geçen siiper güçlerin sayısı beşi bnlmuştar. Bir zamanlar Sovyet Rasya ile içtigi sn ayrı gitmeyen Çin Halk Cumhnriyeti, büyük komşnsnndan bağlan ilk koparan ve gide gide ona düsman göıfiyle bakan bir devlet haline gelmiştir. Gene bir zamanlar Birlesik Amerika'mn bir nydusu sayılan yenik Japonya şimdi politik bagımsızlığını kendi çaba»iyle kurmaya çalışmakta, bn nğnrda Çin Halk Cumhuriyeti ile pazarlıga girişmekte bile bir sakınca görmemektedir. Avrupa Ekonomik Toplulugnnun, îngiltere'yi ve yakın dostlanm da içine alarak sivasal bir örgütlenmeye do|rn gelismesivle yeryüzünde söz sahibi guçlerin besi bulda|nnn söylemek gerekecektir. Nitekim simdiden bn göriis poHtika edebivatında paylasılmaktadır. Besler arasındaki ortak öge, bnnlardan her birinin endüstri ve teknoleji alanında ön safta yeralmış olmalandır, denebilir. ön saftakilerin en başında Amerika') ı görüyornz. Onnn arka•ından, dogal kaynaklan tükenmez gibi çBriinen Sovyet Rusya gelmektedir. Endüstri ve teknik gücü pek yüksek olmakla beraber henüz sijasal bütünlügunü gerçeklestiremediçi icin Batı Avrupa'nın dnrumu tartısma konusa olabilir. Çin Halk Cumhuriyeti, muazzam insan nicü ve an kovanı gibi yürütülen çahsma temposo ile endüstride \e teknikte her an yeni hamleler ba•armaya aday görünmektedir. Japonya'ya gelince, îkinci Ciban Savası öncesinin bn doymak bilmez saldırgan ülkesi, artık silâh gücii ile bir basan sağlayamayacağını anlamıs, kendine özgü yöntemlerle ekonomi alanında en büyiik rakiplerine karsı basa giiresecek bir asamaya varmıstır. Yerviizü siyasal dengesinin bcvlece valnız iki çiiç arasuıda gürekli bir çekisme ve pazarlık knnnsn olmaktan çıkarak baska «üclerin de sözünü duyurabilecefci, afcırlıgıpı koyabilecegi bir ortama vol acması, bizce ilerisi için (hiç deeilse yakın gelecek icin) dünya bansı hesabma iyimser bir olusnmun belirtisi sayılabilir. Az gelişmiş ülkerer bnndan bövle şn ya da bn devletin bo\undurutu altına kayıtsız şart8» sürüklennjek tehlikesinden kurtulmak olanagına düne kıyasla bnçfin daha çok sahiptirler denve yeridir. Ülasal bağımsız. lık ilkesine titiz bir dikkatle egilmek. ulusal kalkınmavı hızlandıracak yontemleri iyi seçmek. ellerine geçen ve geçecek politik kozları nlnsal çıkarlanna en nvgnn biçimde knllamnak 8artivle bunlar hem kendilerine, hem de dünya banşına yarar laflayıcı firişimlerde bnlnnabiUrler. İZMİR Izmir'de bulunan Adalet Bakanı FeJuni Alparslan dun gazetecılerle yaptığı konu?mada aVatandaşlanmıza hür ve insanca yaşamanın yollannı açacagiz» demıştir. Bııgün toplumıımuzda temel ılkeyt bozan birçok eylemlerin bulunduğunu ^ söyleyen Bakan, devlet bünyesinde ve vatandaşların içınde de bu tür davranışlara rastlandığını, bunların asgarıye indinlmesi için müeyyıdelerle cezalandınlması gerektiğini ifade etmistir. Genel af konusuna da değınen Bakan, af müessesesınin mjlletlerin atıfet duygusu olarak orta , ya koyulabileceğıni açıklamış j sbyle konuşmuştur: «Türjt miUeti gibi kbklü bir tarihe sahip milletimizin bu duygusu tabüdir. Pakat biz hukukçular olarak, her türlü yan tesirin ötesinde mutalâa etmek isteriz. Af müessese<;inin i?letümesi çok tabıidır. Fakat af çıkacak diye suç işlemeye prim vermek gibi bir anlayısın içme de girilmemelidir Türkiye'nin ekonomik, «osyal ve daha pek çok yönlerden problemleri vardır.» (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) 50. yılda genel af duşünOIOyor Müezzinoğlu, "Fiyat aıtıştarmda görülen gerileme yeterli dejil,, dedi • Bankalar Birliği'nde ekonomik durum gorüşüldü ANKARA (Cumhumet Burosu) Türk bankacılığının ynrt ekonomiii içinde bugün ulastığı dnzey \e rr.evcut sonınlannı görnşmek üzere dün saat I5'te Türkiye Bankalar Bir lijHnde bir toplantı düzenlenmistir. Türkiye Bankalar Bırlıği tarafmdan dılzenlenen ve bütün milll bankaların vöneticileri'nn katıldıklan toplantıda bir konuşma yapan Malıye Bakail Zıya Müezzinoğlu. çagimızda bankacılığın onemıne dpğınmıs, genel ekonomik durumumuzun iyi olduğunu belırtmıs ve fhat hareketlerınm 1973 vılı başına kadar tabıl hale getirilmesıne çalışıldığını açıklamıştır Bankalanraızın halen 9 mılyar lıralık öz kaynak, 33 mılyar liralık tasamıf ve yurda yayılmıs 3500 şubelrriyle önemli bir varlıga sahip olduklannı beürten Müezzinoğlu, plânlı doneme girildıgtnden beri bankalann tç ve dış ticaretin finanse edilmesmde ve yatırunlarda önemli katkılarda bulunduğunu söyleyerek devamla söyle demiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA, (Cıımhuriyet Bürosu) Tuık Hava Kuvvetlermin guçlendırilmesl ıçın ABD'den satın aJınacaic olan 54 adet Phantom uçağı ile ilgılı «Malî müzakereler», dun sabahtan ttıbaren başlamıstır. Turk Sılâalı Kuvvetlerı yetkılileri ve Bakanhk uzmanlarının cfa katıldığı toplantıda ABD satış heyetinde ABD Savunma Bakanlığı Askeri Satışlar Daıresı Baş. kanı Dıck Vıolette başkanlığındakı 3 mali uzraan, 8 teknısyen de bulunmaktadır. Genelkurmay Başka.nlığıiKİa. Lojıstik Dairesi yetkılilerinın ış zaman ve nasıl ödeneceğı konulan uzerinde durulmujtur. tırakıyle yapüan toplantıya Malıye Bakanlığı uzmanları, DışışABD, «İki filo» diyor len Bakanlığı uzmanlan katılmı^ Sızan haberlerden oğrendığımilar ve bu toplantı süresince ABD den alınacak olan 54 adet Phan ze gore, Turk Sılâhlı Kuvvetleri tom uçağının hangi şartlarda sa için ABD'den 18'er adetlik üç filo tın alınabileceğı, taksitlerinın ne (Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) II yollan için 6 mityar liraya ihtivaç var SAMSCNı (THA) Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekın Türkiye'de ü yollannın tamamlanması için 6 milyar liraya ıh ' tiyaç olduğunu belirtmiş, «tl yolu yapımı için her yıl bütçe ' den 100 mılyon lira aynlmaktadır. Bu gidişle il yollannın tamamlanması için 60 yıl geçmesi | MERCİN KÖYLÜLERİ, DERE KURUDUÛUNDAN BU YANA gerekmektedir» demiştir. KİLOMETRELERCE UZAKTAN BİDONLARLA SU TAŞIYARAK İHTtYAÇLARINI GİDEREBİLtYORLAR.. Doğu Anadolu ve Karadeniz bolgesinde incelemelerde bulunan Bayındırlık Bakanı Mukad ' der Özfekin Samsun'da Türki j ye'de 59 bın kilometrelik yol şebekesinın 24 bin küometresi ! nın il yollan olduğunu ve mevcut tahsisatla bu yollann bıtirilmesi için 60 yıl gerektiğini behrterek Bnümüzdeki yıllarda btitçeden il yollan için daha çok tahsisat ayrılmasma çalışılacağıru söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5te) ORMANCILIK SEKTÖRÜ ÎÇtN 3,088 MİLTAR LİRA TATIRIM TAPILACAK ANKARA Yuksek Plânlama Kurulu, dün Başbakan Melen'in başkanhğında toplanarak, Üçüncü 5 Yılhk Plân Taslağı1 nın «Sektörel Gelismeler» baş. hklı kesımi uzerındeki çalışma. larını surdürmüştür. Dünkü çalışmalarda ilk olarak cOrmanc ı l ı b konusu ineelenmıştır. Basbakanlık Basın Merkezırce yapılan açıklamaya göre, Üçüncü Plân döneminde orman urün lerinde yüzde 9,1 oranında üretim artışı beklenmektedır Bu dönemde, ormancılık sektörü İçin 3 milyar 88 milyon liralık yatırım yapılacaktır. 1972 . 1977 döneminde üretim potansiyelı değerlendinlecek, hızh büyüyen ağaç türlenne dayalı genis alanlan kapsayan ağaçlandırma projeleri gelişti. rilerek uygulamaya konulacak, ormaniçi ve kenanndaki orman köylerine işlenmiş ürün veya nakten ödemede bulunma olanaklan gehştirilecek, orman rejimi dısına çıkarılacak olanlann yeni hizmetlerle verımli otlak ve mer'a haline eetirilmesıne öncelik verilecektir YPK, ormancılık sektöründen sonra madencilik sektörü üzerınde incelemelere başlayacaktır. Mercin Suyunun yatağı kurutulunca köylüler çok güç durumda kaldı ADANA, (Cumhnriyet Bürosu) İzinli gelen bir işçi daha trafik kazası yaptı: 2 öltt • Bir Alman da, Sahil Yolunda gece çarptığı 9 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu Yıllık iznını geçirrfıkten sonra Belçika'ya donrnek uzere Edırne'ye gitmekte olan ışçi Demir Ali Badak, kullandığı ozel otomobılıyle iki kadını ezerek oldurmüştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 4te) DEV GENÇ Davası 4 sanık daha duruşmadan vareste tutuldu PROF. REİNHARD STEWİG VE EŞl, TÜRKlTETÎ ANLATIYOR.. Bir jAlmarı profesör, Türkiye hakkında 12 kitap yayımladı 1959 yıllnın vazında Kıel Üniversitesi'nin genç coğrafya asis>tanı Dr. Reınhard Steuıg, Turkı\e'nın >olunu hasıl tuttuğunu hatırlamıyor. «Herhalde karım israr etmistır» dıyor bu konuda. Fakat o yılların Istanbul'urıu gorunce kafasında yeni bir dusunce şekillenmıs Turkıje'den bir manzara çizmek suretıyle doktorasını verecektlr Prof Dr. Stevvjg'ın o tarıhten bu yana Turkıje'nın meselelerı ile ilgılı olarak jazdığı kıtap sajısı 12. Ayrıca iki makale ve bir inceleme yavımlamıs. Son yazdığı «Türkiye'de Endüstrinin Gelişmesi» adlı kıtabı ıse 14 yılhk karşıhksız çahşmanın bir özeti gıbidır ve halen Kiel üniversi. tesı Coğrafya Kdrsusunde gdrevli olan profesörün ıftihar kay nağıdlr. Prof. Stewigle önce havadan sudan konuşuyoruz: Turkçe biliyor musunuz? Pek bilmiyornm. Fakat zor. da kalırsam konuşnrnm birkaç kelime.. Bu kadar zamandır Turkı\e ye gelip gıdiyorsunuz. Bu sariece mesleki bir ılgi mı. yoksa Turkiye'yı şevdiğınız ıçın mı gehyorsunuz? tlk gelişlerim mesleğimle llgili olmnştnr. Fakat insan onbir defa gelince artık doygulan (Arkası Sa. 7, Sü. 2de) Fikir Kulupleri Federasyonu ve Turkiye Devrimci Gençlik Federasyonu Davasına, dun Davutpaşa Kıslasında kurulan Istanbul Sıkıybnetim 2 Numaralı Askerî Mahkemesınde devarn edılmiş. sanıklardan bazılannın sorgusu yapılmıştır. Bu arada, sanıklardan Kâzım Kolcuoğlu. Tayfun Demir, Ender tnanç ve Nail Sathgan'ın duruşmadan vareste tutulmalarma karar ve. rilmiştir Saat 9.30'da baslayan oturumda sorgusu vapılan ılk sanık, (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Ömer Güven •Suya ne oldu, suya... Nereye gittt ki ola?. •GemledDer! Gcmlpme, devlet mulkiyetmdeki bir akarsunun 200 metre beton dökulerek bir bent aracüığıyla kesümesiydı. Çukurovah yoksul köylü, <Su nerde?> deyınce cGemlediler» deyi. mirü bunun için kullanıyordu. Mercm suyunun öyküsü acıdır. Ceyhan'ın Tatarlı köyü yakınlarından çıkar Mercin suyu.. Kayna ğmdan Ceyhan nehrine ulaşmcaya kadar başta Bakırh Çiftliği, Altrngözbekirli, Dağıstan, Şevkiye, Yalak, Köprülü ve Mercin köy leri olmak uzere 25'e yakın köyün arazisinden geçer. Tarla sulanır, içme suyu olarak kullanılır. Pamukta sulu ziraate geçilince Mercin suyu, köylülerin gözünde âdeta Ganj nehri gibi kutsallaşmı; tır. Sulu ziraatte bu aylar sancılı Karadeniz yolcu gemisindeki yan aylardır. Ekili tarlalar bütün hışgm olayına Sıkıyonetim makamla mıyla suyun özlemini çekerler. rı el koymuştur. Gemi, yarrn IsBu yıl da yukanda adı geçen tanbul'da olacaktır. koylerin pamuk üreticileri tarlaMarmara gemisinin benzeri şe(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) kilde tutuşan Karadeniz gemısınin batınlmak için yakılmak isten dıği otoritelerce bildirilmektedır. Yme belirtildiğine göre geminin batmadan kurtanlması, Gemı Kap tanı Namık Asenanrn soğukkanlı hareket ederek, yangını Cenova li manına girdikten sonra haber vermesi ve paniği önlemesi ile olrnuştur. Geceleyin yangın yerine yakın kamaralar havuz su kaçırıyor diyerek boşaltılmış, bu yolcu lar salonlarda yatınlrnıştır. Gemideki yangın, yolcu boşaltıl dıktan sonra ttalyan itfaiyesine bü dirilmiştir. Buntm üzerine faaliye te geçen itfaiye 10 saatlik çalışma dan sonra yangmı söndürmüştür. Bu zaman esnasında gemi, çok güç anlar geçirmiş fist güvrte nhtıma kadar yatrnıstır. Bunun uzerine gemiyi terk emri verümiş, birçok denizci bu yüzden gözyaşlannı tu tamamıştır Fakat ttalyan itfaiye ai yerinde mudshalelerle geminin (Arkaa Sa. 7, 80. *'t«) "Karadeniz,, yangınında sabotaj ihtimali var Özel tstiklâl Lisesi kapatılıyor Mılll Eğitım Bakanlığının uyanlarına rağmen uygun olmayan kosullarda oğretımi sürdur duğü tespıt edildiğı bıldinlen «Özel İstiklâl Lisesi», güz dönemi sınavlarının sonunda kapatılacaktır. 1922 yılından beri Şehzadebaşı'nda faaliyet gösteren özel Iisenin 300 öğrencısi vardır. Millî Eğitım yetkıhleri, dıln bu konuda, «öfretime mfisait ibnayan bir binada faaliyet gösteren Iisenin dnrumnnn düzelt mesi için, birkaç kez ihtarda bn lunnldu. 625 Sayılı Kanunun 8. Maddesine çöre, yeni öğretim yılı haşlamadan 3 av önce bina bulup bize bildirmeleri gerekirdi. Ancal: yeni öğretim yılına bir boçuk ay gibi kısa bir süre kaldıfı balde bize bir bildirimde bulunmadılar» demişlerdir. «özel tstiklâl Lisesi» ılgilileri, karann durdurulrnası için Danıştay'a başvurduklannı belırterek, Milll Eğitim Müdürlüğünden işlemin bir süre geri bırakılmasını istemiştir. Ancak MilH Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığın emrine uyarak, gerekll kanunl islemi yapmıstır. ALt BUDAK • 10 KfiZA: 20 OLÜ, 46 TfiRALI VAR [YURT HABERLERI SERVISI] Yurdun t^eşitlî yerlerinde meydana gelen trafik kazalarm da 2% kişi olmüş. 46 kişi de yaralanmıştır. Yalnız ÇanakkaleEdremit ve IstanbulAnkara yollanndaki ur kazaHa ölenle. rin sayısı, ld'dur (Arkası ha I. s ü . 5 t e ) NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog