Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Maratonu Balkan Htletizm Şampiyonası sona etdi .V • >NOTLAR ı • ' 1500 metrede 5 galea Tumkan bir boşçve çekırraış, AUturk Siadının o gMzelım. vesılıne dokuyordu derdinı.. Athybrdn. Kendısiflden çok şey beklenıldigını bılıyprdu. 4ma \apamadu 800 metrede «ldnğn gıb) 1500 metrede de basarısızhfa ağramıstk.. t t^'^tlk günlcfl telâs ortadan kallvmışt^ Organizasyon da iyl ıdi. tyl olmayan tek sey vardı. O da, Gençhk, ve Spçr Bakanı Adnan Ksrakflçâk'bn Izmır'de bnlnnmavısi ıdî. Batkan devletteri atletizm leaerasvoon ilgılıleri bır.spor merken halı«e çelen lnnır'de Gençhk ve Spor pakanını anjT»rl»rdI. Ama bolamı^ıorlardı. * * *H. Boksörlerimiz günde üç çalışma yapıyor Roland Prefontaıne, arkadaşımız Tasâos ıle . • .AHe^zm» söstfrılen'll^i ilk gflne oran4* diha fazlaydı. rkınci ğfin 1 8 bın fcısı ızlemısti Ovunlan. Bn, basbn sayılırdı atletizm için. •¥• • • • Amerika'nın Münih'teki kozu S. R. Prefontaine • 21 yaşındaki Üniversite öğrencisi Munih'te 5000 metreyi kazanacağından emin. Amerîka'nın Munıh'tfekı kozlanndan bıri de 5000 m 'de Steve Roland Prefontaıne'dır Işte bu mağrur atletın ozelliklerı ve duşuncelerı de şunlar: Ohmpıyat seçmelerınde 5000 m 'de 13*22*8 derecesını Eugene Oregon'da elde ettıkten sonra dunya atletizm otorıtelerinin dıkkatını çekmıştır Goos Bay'de doğan Prefontaıne henuz 21 vaşıncfadır Oregon Ünıversltesmda oğrencıdır Munıh'te altın madalyayı kolavca kazanacağma ınanan Prefontaıne, olağanustu bır formda bulunduğunu, Munıh'te bır aJcsılık olmadığı takdırde, ınanılması güç bır derece elde edeceğıne ınanmaktadır Fınlandıjalı raklbı Vaataınen ıle Belçikah Putteman' dan çekınmesıne rağmen, bunu kımseye hıssettırmemektedır. Munıh Ol&npiyattannm her bakundan ilglnç olacağını sByteyen Prefontaıne, Amenka'nın alacağı altın madalva savısının Meksıko Olımpıyatına nazaran daha çok olacağını soylemektedir. ANKARA Munıh Olimpiyatlarında Turk yumruğunu başan ıle temsıl etmenın azmı içınde olan eldıvenlerımız, Orta Doğu Teknık Ünıversıtesınde çalışma lanru aralıksız sürdurmekte olup gunde üç antrenman yapmaktachrlar. Munıh ' kadrosunda bulunan Avrupa çapındakı fcımlenmız Arıf Doğru, Kemal Sonunuıv Mehmet Kumo\a, Seyfı Tatar, Erarslan Doruk, Hakkı SÖzen ve Nazıf Kuran antrenorlen Bülent Kıter'ın nezaretınde sabah 7 30 da nefes, saat 10 00'da fajn» dısyon, saat 17 00'de de teknık ,ve taktıkle bılgı ve güçlenni arttırıyorlar • Federasyon Baskam Yusuf Mergen, «Münıhte Türk boksunu en ivi şekılde temsıl etmeye çalışacağız Oraya havlu atmaya değıl dövüşmeye gıdıyoruz» derken, bağnmızdan çıkardığımız yedı eldıvenırruz de goruşlerinı şovle sıralıyorlar Arif Doğrn: «Çok çalışıvonım Maratonda birınci olan Hüsevin Aktas ıpi goguslerken Bu kez her defasındkn fazla arzuluyum Dereceye girmeye azımln ım » Kemal Sonunnr: «Altın madalya almaya gıdıyorum Rakıplerımden bır kısmını tanıyorum Büyuk bır şanssizlık olmazsa, mılletımın yuzünü guldüreceğıme ınancım sonsuzdur.» Mehmet Kumova: «Boyumun verdiği avantajl en îyî şekılde değerlendırmeye çalışacağım. Bu avantajım yanmda zekâmla bırlıkte kondısyonumu da yü(Arkası 7. Sayfada) Balkanların en iyi d«r6ceşinî . (2.20.08.4)' yaparak fürkîye'ye'' tek altın madalyayı kazandıran Aktaş'ı, 2.30.04.6 ile Akçay.izledi • . • * ~ i* • i • • . . . • • . . Tokım holinde Yunoniston sampiyon CUMHURİTET EGE BÜEOSÜ ,. . . • YÜZMEDE, UZAY ÇAGI DERECELERİ BEKLENİYOR MÜNÎH 26 Ağustos'ta açılıçı yapılacak olan 1972 hankalar ohmpivatı Munıh'te yuzmede super dereceler bekleruvor Sahane rekorlann beklendığı yuzme d,alı lcın, Almama'd'a yapılan bır ankette antrenorlerın goruşune gore, şu dereceler elde edılecek Aşağıda vereceğımız dereceler, uzay çağı derecelerı oiarak nıtelendırılmektedır: "" 100 metre serbest: 513 (Dunya rekoru 519) •. , 200 metre serbest: 1 50X) ıle 1.53 0 (Dur.ya rekoru 1.543'tun) • 400 metre serbest: 3570 ile 3.590 (Dunya rekoru 4 02 6) • • , * 1500 metre serbest: 15.350 ile 15550 (Duıvja rekoru 1557.1)' * . , 100 metre knrbafalama: 105 0 (Dunya rekoru 105ü) '• . . „ v 200 metre knrbağalama: 222 0 (Dunya rekoru'2.23.5). * • , 100 metre kelebek: 55 0 (Dunya rekoru 55 6) 200 metre kelebek: 2 025 ıle 2 050 (Dunya rekoru 2 065) * ', f 100 metre sırtüstu: 56 05 ıle 56 5 (Dunya rekoru 56 9) 200 metre sırtustu: 2 015 (Dunya rekoru 2028) ' % t 200 metre karısık: 2 07 0 ile 2.075 (Dlinya rekoru 2 09 3) "' . 400 metre karışık: 4560 ıle 4.300 (Dunya rekoru 4.310) Yuzmede 4 altın madalva bekleyen ve serbest sıtılde butun rekorları ehnde tutan 16 yaşındaki Avustral>ah bayan yuzucu Shane GoulJ Vnuhakkak kı, havuzların kralıçesı olacaktır , * Shane Gould1 son zamanlarda vaotığı bır açıklamada 1976 \Montreal Olımpijatlarına katılmıyacağını «öylemıştır Meşalebugün Istanburda Ohmpıyat meşalesi ddn Yunan atletlerınden devralınarak Turkıve'ye gırmıştır Turk Yunan hududunun Evros deresındekı Kıpı koprusu uzerınde vapılan torenle Türk atletlerıne venlen meşale gece Tekırdağ da sabaha kadar vanmıştır Bu sabah saat 6'da ıse Tekirdağ'dan alınarak tstanbul'a getırılecektır Saat 17 30 17 40 arası Topkapı'va varacak olan mesale buratfan Aksaray Sarrçhane Geçıdı Unkapanı Tunel jolu ıle Taksım dekı 27 MaMS Anıtı onune torenle gelecek ve sabaha kadar yanacaktır Mesalevı Istanbul içınde unlu at'etler tasıyacaklardır" Bu arada, eskı atletlerden ve Balkan Şampnonu antıenor Rıza tsman da mesalevı Galatasaray Lısesı onınden alarak Tak«ım'dekı buvuk meşaleye kadar tasıvacaktır Yann ıse saat 10'da torenle Tak. MTTi'dekı buyuk mesaleden yakılarak Dolmabahçe Karakov Emınonu VJayet Sultanahmet Beyazıt Aksarav Topkapı volu ıle Londra Asfıltınd'an saat 20'de Çorlu'va getırılecektır Meşale gece Ataturk Parkı'nda kalacak, Çarşamba gunu de Kapıkule'den Bulgar atletlerıne teslım edıleeektır • Ohmpıyat tesıslermdekl yuksek yıyecek, içecek fıyatları şıddetlı protestolara yol açarken, dukkân ve lokanta sahıplen yaptıklan muazzam yatırunlan one surerek bu fıvatları koymaları iazım geldığmı beMrtmektedııler Uç ohmpıyat şehnnde yapılan fıyat karşüastırmalanna gore, Munıh Olunpıyat Parkmda bır şışe bıra 4 10 DM, bır parca buftek 12 marktır Kıel'de ıse bır şışe btra 3 mark, Anzsburg'ta ıse 3 25 marktır Bır fıncan kahve Munıh'te 2 mark, Kıel'de 1,10 ve Auzsburg'ta 1,20 marktır Bir tek sosıs fıyatı ise 2 ıle 4 mark arasında değışmektedir Bayern'dekı tıiketımciler kooperatıfı, bu fıvatları çok vuksek bulmuş ve şıddetle protesto etmıştır. Bunun uzerıne Ohmpıyat Or ganızasyon Komltesı, lokanta dukkan sahıpleri ile konusmak ıçın harekete geçmiştır. MÜNIH'TEN KISA.. KISA, • Munıh Ollmpıyatlan Organızasyon Komıtesı mn Alman II ncı Televızyonuna verdığı bır açıklamava gore «20 nci Munıh Yaz Oyunlannın gayesi Almanya'nın duzenll, dısiplınlı hayatının butun dunvava tanıtılmasıdır Ohmpıvatlar devamınca en az bir polls kadrosu ıle asavısı ve emnıyetı temın edeceklerını açıklavan Almanlar, bunun hem blr jest hem de dunyava guzel bır ornek olacağını belırtmışlerdır Wılly Daume «Gayemız bır suru altın madalya almak değıl, büâkis AUnan çalışma sıstemının, organızasyon metotlarmın etraflı oiarak butun dunvava tanıtılmasl bızım ıçin on plânda gelmektedir» deınıştır. • Komıtenın vaptıgı bır açıklamaya gore Olımpıyat Ovunlan devamınca Münfh fehrinin Içınd'e hıç bır surette taksı, kamvon ve dığer bır vasıta işlemiyecektır Yalnız ve yalnız, Olımpnat otobusleri yolculan taşıyacaklar \e trafık tek elden ıdare edıleeektır Balkan Atletizm Şampıv onasının son gununde yuzumuzu güldüren vıne maraton yarışı olmuş ve ıkı atletımız Huseyın Aktaş ile Is • takrm şam maıl Akçay, bu zorlu musabakada ıpi peşpeşe goğüsîeyerek Turkıye'ye • . altın ve gumuş madalya kazandırmışlardır pıyonluğunu Bulgarıs4KT*AS, BALKANLARIN EN İYI DEBECESINt YAPTI ,* tan kazandı. Turkıye Menemen Ataturk Stadı arasındakı parkurda koşulan maraton; ' . musabakasında butun r»kıplerını gende* burakarak şatnpıyon olan Huerkek ve bayanlarda seym Aktaş, sadefce bırlncı olmakla kalmemış, aynı zamanda 2 20 08 4'sonuncu oldu. luk derecesıyle Balkanların en ıyı derecesını de elde etmıştır Bılındığı gıbı, Aktaş.'tan onoe Balkanların en ıyı derecesı, 2.21.55 ıle.lsmaıl Ak31 Balkan Atletizm Şamçay'a aıttı ' * "* . •' t . "***". pıvonası 3 gunluk bır müAKÇAY*lKINCt AKÇAVlKINCt • ' «. / v ^ , J ',"*'' cadeleden sonra dun sona i goğu Aktaş'ın coşkun tez^hurat altında stada ılk kez'gınp ıpi goğusleyı. ermış ve takım halınde erşınden 10 dakıka kadar sonra bu kez IsmaJ Akçay gorununce, seyırcının sevgı gosterısı son haddını 'bulmuştur Akçay da 2.30 04 6 lık dere keklerde Yunanıstan bacesı ıle 2 oiarak maratonu bıtırmış ve Turkıye'ye gumuş madalya ka\anlarda da Bulgaristan en zandırrnıştır ' ,, çok puanı toplayarak şamMatatenda 3 olan Romen atletı T*oporan ın derecesı \pe 2 3043 0pıvon olmuşJardır. Tnrkive (Telefoto THA tZMIR) * dır •••ise gerek erkek ve gerekse «BAŞARISIZLIGIMIZI ' < kad.nlarda snnunculuktan TOKETMECE ÇAUSTIM*, 4 kurtutamamıştır Toplam Maratonu Balkanların en ıy oiarak 1 Dunva ve 17 Balrf derecesı ıle bıtîrrp ulkesıne iei kan Rekorunun kırıldığı 31. altın madalyayı kazandırdıktar ovunlann son gununde alısonra çok heyecanlı gozuken Hu nan teknık sonuçlar sovleseyın Aktaş., Atletlenmızın badır. şansızlıği beai hırslandııdı, bunu \ok etmeğe çabftım, onun için E R K E K L E R kostum» demıftır 200 METRE: Huseyın Aktaş lampıyonanın (T) Papâgeorpoulos (Yun ), 21.3 bsşından ben «lınan fcotu sonuc 216 (5) Zamfırescu (Rom ), lara 9ok uzfildugunü belırterek 216 (S) Krıran (Yug ), •Utkeme tek altın madalyayı kaDİSK ATMA: zandırmak için kostum. Bunu 4a S8.5O (î) Velev (Bul ),. ustelık i\ı bir derece ile sağladı27 80 (5) Pejar (Yug ) gım için cok mutluyum» şekluıde '•S6.44 (3) Tüars (Yun ),•. konuşmuştur. " 400 METRE: f 2. RALLİ KROS (T) Aledıcj (Yug ), (Y B R ) 26 4 (5) Onıssıforou (Yun.), 46 6 YARIŞMASINl (5) Susanj (Yug ), 46 8 ' KARAMANOĞLU, 110 METRE ENGELLt: fî) Pertea (Rom.> 14 4 ' * KAZANDl .'• © Mlyakov ( B u l ) , • ' 14 5 Alpıne Kulubun duzenledığı 2 (3) Ajanovlç (Yug ) 14 5 Rekor kıran Roksan Okan'ı Behçet Kurtıç tebrik Rallî . Kros yanşması dün KarAtletımız Nurullah Candan cderken. , «Foto^graf Selçuk AYBATAJR) tal Maltepe arasındaki 680 metı«e 15 OTık d*recesı>le 7 olrehk parkurda 8 tur Ozçrınden mu^tur japümıştır 18 arabamn katdıp "*•/ ( I W N X Savfada) îstanbul^ Yuzme »İhtisasın 16'sının bıtırdığı yanşmada ge/ıel dünkü bayramında.. • klâsman joyle ohnuştuı: ." .. « • 1 Haluk Karamanoğlu * **. * (Cooper S) 2 Demır Bukey (Anadol) 3 Mustafa Yemenıcıler . (Murat 124) 6 4600 » 4 Mehmet Karabeyoğlu (Mınl HM) 6 50 4/5 Beşiktaş futbol (akımı dun Se5 Karl Serier (AvuMurya) istanbuLJfuzme Ihtısas Kulubunun 'dunku ref Stadında ıkı ozel maç vap• Junyorlar Teşvık (Austin tSM) v . 65200 Yuzme B^jramında Roksan Okan İ J m sırtusOJ mış ve 180 dakıkada sadece bır 6 » Iskender Atakan " ' , ' • tude 116 8 ıle Turkıve Rekoru kırmıştır Gene ' KuDîlfflnı Mehmet' gol atmayı başarmıştır Bu ara* ' (Anadol) • 6534/3 » Roksan Okan a aıt olan eskı rekor ıse 1 18 0'dır da Bulganstan Mülı Takımından Berker kazandı » Yanşma sbnunda bır de tur reKulubun vuzme havuzunda yapılan dığer geldıgı sovlenılen Huse>m de hıç kartraeru seçılmış ve bu unvanı • arısrpalarda 100 m kelebek buyuk erkeklerde goz doldurmamıştır ' Tuigut GÜNCrÖR Ferıdun A>bars (103 9)* 100 m serbest buyuk Haluk Karamanoğlu (4S^/5) alSıyah Beyazlılar once Çapa mış, en ıyı yerh araba odulünu bavanlarda E«er Aktulga (112 2) 100 m serbe^T takımı ıle oynamış ve genç ojun . t ıse^Denur Bukey Anadol'u de ka culardan kurulu kadro 65 dakıbuvuk erkeklerde Behçet Kurtıç (110 5*) 10O m ATEŞ DAGLI zanmıştır" kurbağalama buyuk erkeklerde Vıkto^ Zekerıvâ kada Ferruh'ur> attığı tek golle Gelecek hafta Pazar gımü Tur (117 8 ı Buyuk bayanlar 100 rn, kurbağalamada Turkıye Bınıcılık Şampıyonasına "Öun Maslak ta, yapılan nkı maçı 10 kazanmıştır kıye Şampıyonasma dahü olan Guluzar Çekoğlu (1 34 3) ve 100 rfı •sefhest buyuk teşvık ve Turkıye Sınıf egef atlama şampıyonlugu fınal musaba . Galata karşısına «Sabn KavRalli . Kros yarışması yapüacakerkeklerde Ferıdun A>bars (0 57 8T bırıncı o l , kalarıyla de\.am edıhnıştır < han, Tayfun Sami, Zekeriya (Hus tır. muşlardır • Yarışmalara junvçrlardakı teşvık kupasıyla başlanmış ve Mehnu) Atakan, Bulent, Boskovıç met Berker atı Jivago ıle bınncı Tugrul (Husevın) Nıhat Haldun» olmuş ıkıncı teşvık kupasını da tertıbıyle çıkan Besıktas ortaya Astsubay Nıhat"Bıngol kazanmış' hıç bu varlık kovamayınca 90 tır , 0 dakıka golsuz bıtmıştır YUKSEK SINIF 15 bın seyırcının 10 lıra karşıuSAMPtYONLUGU gı büet alarak gırdığı maçta taYüksek sınıf engel atlama Turkı raftarlar ıkmcı maçm sonunu ve 1972 Şampıyonlugu ıçın dubeklememış ve hava da karardığı zenlenen yanşmanın ıkıncı avagı ıçın stadı terketmıştır dun geçılmış ve Usteğmen' Ateş Dağlı mutlu sona ermıştır Yaz kupası bisiklet Ulaş adlı af.Vla ılk ajağı bınncı oiarak bıtıren Usteğmen Ateş '• .yarışları dün Daglı dun de her zamankı formun da gorulmuş ve en ıvı dereceyı ya Ataköy'de yapıldı. parak parkurdan çıkmıştır ' tstanbul Bisiklet ve MotosıkTeknık sonuçlar sovledır ıet Ajanlığının duzenledığı «Saa 1 Usteğmen Ateş Dağlı (Ulaş) Geçen yılırv kupa sahıbi Recep'" Kupası Bisiklet Yanslan». Ata2 Fevzı Atabek (Peterpan) koy'de krrteryum şeklınde va3 Astsubay Nurettın Yaran Yelkenbiçer ancak beşmci olabildi pılmıstır Bakırkoy Bisiklet th(Tunca) tısas Esen Bisiklet thtısas Top. 4 Fevzı Atabek (Onder) kapı ve Karagümruk kulupleGÛREft ı"ının katıldığı 35 kılometrelık Dünya Satranç yanşta su sonuçlar ahnmıştır: Şamph onasında 1 ^ Dınçsr Erol (B î K ) 2 "Çurgut Bahkçı ( B İ K ) 3 1T Piri Reıs Kupası Dragon yanşmasını Can özer (B î K ) 4 Mphmet Yalçın Berkan ekıbı (M.T.K.) kazanmıstır Govenç (E'pn^ Boylece Kupd geçen yılm bırincfsı Recep Yelkenbıçer'den Berkan'a devrolmuştur Yarısmad,a Zekaı Tuker ekibı (F.B.) ıkıncı, Atıllâ özaray (ÎTA.) ekıbı *e uçuncu olDağcılık . Korabına (50) 1 12 Mart Pasınler (51) l muşlard* Pıri 'Reıs Kupasının ıkı sahıbın. Pt Döken Uıca 1.» (20) 1 den Tacı Erce* (>.T.K.) dqrd|incu olurken, D. Spor . Arasspor (00) <) REYJAVIK Dunya Satranç Ibrahim Horoz, (t.Y.K.) da altıncı gelmiştır. Van G. . 2 Nisan (20) t Şampıyonlugu maçlarının 11 sını Dafcıhk Mnratspor • (20) 1 Becep Yelkenbıçer (E.TJl.) ise, besin<S olBorıs Spassky almıştır Mnrgul B. . 7 Mart : (16) 3 Amenkan Sampıyonu Fıscher'muştur Art. Çotuh ArbviD G.: (10) 1 ın açılışını bu kez «çok zekıce» Sabah s%at 8'de Kalamış koyundan basErz. Dogn DaScıhfc (08) 3 bır hamle dız.ısıyle karşüa>an layan yanşma Yassıada Sıvriada Fener12 Mart . Komhîna ( Iptal) Spassky, ojunun 25 hamlesmde 3 Temmnz 3 Karl (22) 0 sıyahlarla oynavan Fıscher'ı vebahçe'narkurunda yşpılmış ve buyufc bır çeKarskale' Karssspor ( Intal) zırsız bırakmıştır kışme içınde geçmiştır Yarışma. sekiz « a t Ercıs 6. . 1 Nisan : (04) 2 31 hamlenın sonuna kadar PÎRl REtS KUPASI YELKEN YARIŞ^ARINBAN BtR AN.. surmuştur , 23 Suba< '.. 30 Ekim (04) î oyun kurtarmaja çalışan Fıscher D Bevazıt Ağrıspor (02)8 bu hamleden sonra venılgıyı kabul ettığını soylemıştır. D. Fener . Surmeli 6. : (21) 1 * j. Titrhİye ltiııi< ilik Şamplyonası Ateş Dağlı, Türkiye yüksek sınıf birincisi oldu ROKSAN OKAN REKOR KIRDI.. •. Beşiktaş 180 • .dakikada t 'gol atabildi PİTİ Reis Kupası Dragon Yanşmast Yalçın Berkan birinci oldu 11. OYÜNÜ SPASSKT KAZANDl TOTO SONÜÇLflRI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog