Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet flASD» YASASINA TAAHHÜT COER. Salııuı cumhurıyet Matbaacıük v (Ja^etecılık T.A.Ş < adına NAZİME NADİ ijorumlı* Yazı Işteri Müdiirü: OKTAS KURTBÖKE Basamve Yayan: CUMHURİYET MATBAACIUK ve GAZETECİLtK T.A.S. Cağaloğlu Halkevi Sk N 3941 BÜROLAR: * ANKARA: Atsrürk K rvarı T e n o Apt Veniseiuı Tel I2IIH/I 129544 ABONE ve tlÂN •1 Aylık » Ayllk 6 Aylık AeU P n t ı Znrt tc> Cıui Dısı 22.5ü 15 67.50 135.1 3 S 270. ÎZMTR, Fevzıpaşa BuJvarı Mjaroğlu Işhanı üel: 31230 • 2470» GÜNfcT? ILLERJ; Kuruköprü 34 «okak No. 40 ADANA Tel: 4550 3834 12 Aylık Z7!t^ 540 Baglık (Maktu) i ve ı ocJ «ayi» (Sıntlml) 3 Uncü tayto (SanumJı , 4 5 « ocı «vfa (SanUral) Ni«an NUcfth Evlenme Doîum Nijan Nitth Cvlenma OoSuro Ölüm. MevUd Tetekkttı IS üneO (t 9m.| 15» Ur» . Hı , » S 5 • 7 • S |M • 1 M • 19* • SAY1S1 75 KlTRUŞ Ekfnleritıin rinden 6iri. oiajak, bfitnn köy, ' / " . . *<Başta»fı l.'/Sayfjüla) Istanbul'a gelerek Küçükşekmebu öhemüolayı kutlahAk için ce üzerindeki düzlüğe yerleşmişher sene «kinlerin tpplaanfasuıler. Orayı kendflejrine köy dar sonra o, botgebin bfltün köy mışlar. Bayramlarından da lerinin dâvetli' olduğupanayırlar geçemîyerek b'u töreu aynen dedüzenlemişler. Her yıl köyde havam ettirmişler: Sadece ' bugüli vakti yerinde olanlardan binün çeçim şartlanm düşünerek, ri yavlâ ağalığım üzefine alır, bütün şenliklerin ve misafirlerin • bayrarnı Wr hafra yerine, "bir gü•*y indirmişler.» ağırlaıımâsı ile ^Igüi masraflan karşılarnıış. • * . ' , ' Töreler köyii Yayla Bayramı halçkında * köy^ilerin bütün bildikleri bu • k •ü dar. Oyşa töre özelliğinden hjçbir şây kaybetmeden yaşıyor.! * Kırklareli, Tekirdağ'daki akra•toa. ailelerden başlaya/ak, tstan: buldan .pekçok tanınmış kişf .'• • (Bastaraf! "i. Sayfada) özellikle halk sanatgılan, folklor ekipleri *e Jjütün civar köylüler. Kadınlar daha çok dâvetlidir bu b'ayrama. Bunca insanı iki öğün Ve de şanına . lâyaşıypr yık sofra'iarda ağırlamak kolay Raporda verilen rakamlardan, bir iş qlmasa gerek. Yayla ağası ağır iş çarttefındaı», geçim sıkınolmak bir yürete,işi gaHba: Ontılanndan bütün • yakınraalarma lara sorarsaniz, «Tabiî eömert rağmen kadınJarın erkeklerden olacak, sırayla herkes tajjp olur daha çok'yaşadıklan.anlaşılmakbu şerefli işe» dîyorlar.Milli tadır. Orneğin 1932 t 19TJ0 yıllan kıyafetleri giymiş olarak, atla ara5inda il tnerk^zlerinde Ölen köye inmek ve gelert bütün mierkel» sayîsınm 1 milyon 327 t>in safirlerin elini' sıkmak a z gurur ^ 439 olmasjna karsılık, 'ka'tfınlara verici Bir şe? değil aıt sayı 1 mîlypn 96 bîn 56 dır Yaylâ ağssı Kadır Âltınkaya'Ölüm oranmın yüksek, olduğu nın yanında aynı şekilde giyinkalp hastahklarmda da durüm miş ve>misafirleri aynı içtenlikle ayru farklüığı göstermekt&iir. karşılayan bir kişi daha var. A1970 yıhnöa ölen 27' bin 319 kalp ğanın «ahretliği» (her $eyle,rini hastasından 12 bin 803*ü 'kadın birbirleriyle paylaşabilecek anolmâsına karşılık 13 bin .127'si lamda. HaHc arasında kan karerkektir. . deşi olarak tanf edılebilecek bir arkadaşiık.) Savaslar olrriuş, Türkjy Rumelinden çekilmiş., oalar da Atatijrk z'amamnda ilfc göç kafilele KadiHİar..*.: Ve kalb bastahklan Devlet îstatistik Enstitüsünün yaptağı tesbitlere göre, JEirkıye' de kalp hastahkları' süratle artmakta ve bir. felâket halini almaktadır. 1970 yılmda kalp hastalıklarından tesbiî edilen ölüm sayısı 27 bin 919 dur. Bu ölümler genellikle büyüfc • şehirlerimizde olmaktadır. Yine 1970 yıhnda vuku buian 23 bin 279 ölum olayından, 5384'u kalp hastahklannd'andır. Bu rakam aynı yılda Ankara'da 1726'dır. Beraberlik anlayışı Firuzköy'de 1 bütün töreler »ilglnç ve ashndan birşey kay.befmemisçesine canlı. Bir çiftlîk mi satılıyor. Bütün köylü imkânma gore para kovar ve o çıftlik alınır. Sonra da kura çekilerek paylaşılır. «Çoğunhıkla en lyi yer. 1er, en az para koymuş ve en fakirlerimize düşer. Fakat bi zim aramızda kavga yoktur. Biz kavgadan hoşlaomayız» diyorlar... Harman zamanı mı geldi. Yine ortaya paralar konur,' makineler kiralanır, ekin.de ekilirken öyle. Hoş bu sayede Allahın boş arazfsinde tarlal^ batlı, bahçeli bir köye sahip olmuşlar. Kimseden de en ufak bir yardım almadan. Kadın erkek arasında hiç kaçEÖç yok. Fakat bunun suiistimali de söz konusu değil. Aynı yashurdaki iki komsu çocuğu. biri kız biri erkek de olsa, «ahretlik» blabiüyorlar. Akraba arasında' evlılik ise söz konusu değil. •' '. ', '..t Orta yaşlılar dikkat Raporda yer alan bîlgilere göre, kalp hastalıklanndan ölüm sayısı 35 44 yaşîan arasmda artmaya başlamakta, 65 74 yaşları arasında had safhaya çıkmaktadır. Bu ölümlerin çoğu geçirilen âni krizler sonucu meydana gelmektedir. Uğursuz üç ay Kalp hastAlıklanndan ölüm sayısı en çok aralık, ocak ve şubat aylannda artmakta, diğer aylarda ise belirgin çefdlde azalmaktadır. 1970 yılında ölen kalp hastalarinın 4185'i belırtilen bu üç ay içerisinde hayatlarını kaybetmişlerdir. . . Ve acı yangın Yayla bayrâmı JRruzköylüleri canlı ve sevinçli sapmış, ancâk yangıru teketefc sö« ettiğiniz zaman yüzlerindeki gülümseme kaybolur gibi oluyqr., Hubuhat, bağcıhk ve bahç^ellîkle geçkıen bir köy ^uraM. Yiyecek ve hayvanlaruıı be'sleyecek bütün. hu(Baştarafı 1. Sayfada) bubatı yetiştirdikleri gibi bir nedenledir ki, Türkiye'de son miktannı da satabiliyorlarmış. bır yıl içınde binlerce kilo cEsOysa toplu olarak vapılan harrar» Narkotik Bürolar tarafınman sırasında, bttvük" bir ihtidan ete geçirümiştir. Türkiye malle asırı sıcaktan çıktığı tahdışında büyük kazançlar getimin edilen yangin. 43 hanenin ren «Esrar»ın, eroin ve kokaimıı ekininin , tamamını götürmüş. Türkiye'de kökü kazmdıktan Sadece ekinin fivatı iltf zararlasonra yaygın hale gelmesi, Türk rı 350 • 400 birf lira eivannda.' Narkotik Bürolarmın saraşını işçilik için .Ödenenler, gübre, soıbu cepheye itmişür. lama ve bütün diğer masraf ve Emeksiz çok kazanç emeKİer bu hesabm dışjnda. Muh Hint kenevirirün yapraklarıntar Pevzullah Öztan, yangında dan yapılan «Esrar»ın emeksiz kimsenin bir kusnru oimadığına ve kolay elde edilmesi. aynı zagöre,. kimseden de, brrşgy. beWemanda çok kazanç sağlaması ve mediklerini • s3ylüvor. «Sadece de Hınt kenevirinin ekimınm tohnmluk buğday ihtiyacımız ve yasak olraaması köyluyu bu yo bir miktar havvan yemi sağlanaîa gıtmeye zorlamıştır. Haİat, Tıilse. bir baska dileğimiz olmaip ve benzeri olan maddelerın vacak» şeklmde konuşuyor. Ve de yapımında kullatıılan Hınt ke Rumelılere has soğukkanh. ağır nevirinin, ekimınin yasaklaııması bir dille düşündüfclerini açık)aiçin çalışmalara baslandıgı llgımava devam ediyor.. lıler tarafından belirtilmiştır. «Bu yıl mahsul cok bo!, bufBu arada bazı Ulerde ekilı budavlann tanejeri iri iri idi. Yalunan tariaların da tnJvenlık kun'etlen tarafmdan kontrol jl nacafındanmıs» herHalde. Böyletına alındığı Hint kenevirinın sine büvük caıita yaneınİBr pek yerinde imha. edildiâı dp öğre£Örülme7 kövlerde. Yakın Iroynilmiştır. ",">".fc ••:••' * ' / V ; ler Camlar. Babanakkas»ve Cakıl kbvde göriilen bifyük capfald İstanbjurda yaygıti vangınlar. uzak köylerBen gelen seL dolu hahfrleri. kövlüler için Çoğunlukla büjük kentlerde «Es''ar»ın yaygın bır hale geldıueursur bir vılm içinde bulunğı Narkotik Burolarının verdikdugıınjU7iı cösterivor. Yapacak lerı günlük raporlarla ortaya birsev vok. tri iri taneler foizi çıkmıştır Nıtekım en taal olacok sevindirtntsti. Sonra hütün rak çahşan İstanbul Emniyet iimrtlerimiz 15 dakikada kül olMüdürlüğU Narkotik ' BUrosu, du tftti. Veni bir fimit icin. bir son bir yıl îçınde Türkiye'de sasene sonrasmr bekleyeceğiz. Getılmak veya dışan kaçırılmaS le^ek Yayla bayramım daha büüzere rıazırlanmış olan tkı tona yük bir şenlikle kntîayacağız. 3 akm Esrar» ele geçirmıştir. Gelmezseniz kırılırız...» Verilen bılgılere gore. 1971 yıhnda 1 ton 472 kılo esrar vak»lanmış ve 2U7 kışt kaçakçıliKla ilgili olarak gozaltına alırımış; bunlann çoğu tutuklanmıştır. (BaştaraO 1. Sayfada) 1P72 yılmın ük dltı ayında ıse 1 yapılabilen ameliyaü başaran Türton 694 kilo «Esrar» ele geçırılkiye'nin tanınmış kalp damar mıs, 76 fcışı tutuklanmıştır tloperatörle,rinden Hemal Bayazıt. gıhler, yıl sonuna Kadar bırçuk yaptığı ameliyatla ilgili olarak bize operasyonun daha yapılacağını su bilgivi vermiştir: ifade etmışıerdn Bu operasvon«Sol kalpten çıkan atardamar lar için çalısmaların sürdürülduvarında yapı bozukluğuna bağlı dügü de aynca öelırtılrnıştir. direnç azaftnası neticesi anormal Istr.nbul Narkotik Büro detekbir çenişleme (aort anevrizması) tıfierı «bsrar»ın yanı sıra alyon ve yine aynı sebebe bağlı aort ka ve baAnorfın kaçakçılıgında da pakcığının genişleyereft kanı tuta geçen vıla oranla Daşarılı çalışnıanıası netidesi had •bir kalp yet, malar yspmışlardır 1971 vılında mezliği ile klinige müracaat eden 18 kilo bazmorfın İle 38 kilo hasta. âcil olarak aıheliyata aluı afvon eie geçınlmesıne karşılık, dı. . ' 1972 yılmın ılk aitı avında llti Ameliyatta aort duvarındaki di. kilo bazmorfın ile 122 kilo atreııç azalması sebebiyle anevrizma VO bulunmuştur ' n ,* rıkarıldı. Yerine sunî kapak ilâve edilmiş suni bir damar dikildi. Teşekkür Kalbi besleyen kfoııer damarlar, Amerikan Narkotik ve Uyuşbir sunî damarla birleştirildi. Böy turucu Maddeler Bürosu ile tn lece kalbin. sunî damardan geçen terpol Teşkılâtı, Türk DOİisınin kanla beslenmesi sağlandı t y g u uyuşturucu maddelerle vaptısı lanan bu teknik. çok yeni bir tekoiumlu mücadeleyı dı^er ülke11 ik olup. hastanın ilerki hayatının lenn de örnek almasını irieremniyet altına alınmasını sağlamış, Narkotik Buroya gönderdı maktadır. Ve Türkiye'de ilk defa ğı bir vazı i'* teşekkür etmıştır tarafımızdan uygtılanmaktadır.» İkı kuruluş ayrıca Fransa, İOperatör Bayazıt'ın verdiği biltalva, Latin Amerika ve Laos' giye göre 22 yaşındaKi hasta Güun da uyusturucu maddelene !er Çırpıcı'ya' yapılan ameliyat. mucadelesıni ovmü?tüf . kalp akcîger makinasında kaldı ğı 2 saaf dahil 5 saat sürmüştür. kadmın kaljji ameliyattan 6 C. Ahıı 26 Genç tam 11 defa durmuş, ancak sonra zamanında yapılan başarılı müdahalelerle tekrar çahşır hale getiril miştir. Operatör Bayazıt hastanın bu19 2(' >A V t Tfı;•? 2İ günkü durıımu ici" Hasta bakı mıııdan knrknlarak h>r durum ba e .t ı l >)> 4ı < 41 his ko"'i"i ıfŞiMîr» cicmiştir. İstanbnlda 11 yaşıodaki . ' • ' . ,İ" ( (BasUrarı 1. Sayfada) Öztrak'ın sözleri Köyişleri Bakanı Necmi SönÖte yandan Devlet Bakanı IIBABAESKt îlk kez geçen yıl rriez daha sonra, kooperatifçilihan Oztrak, hükümetin, üreticidüzenlenen Babaeski Karpuz Fesğin teknik noktalan üzerinde lerin kurdugu ve kuracağı kootivali, bu yıl da 3 6 Ağustos tagörtişmeler yapmış, .yasıfsız işperatifleri bütün gücüyle desrihleri arasında yapılnuş ve dün çilerin tarnarnının kobperatifler yapılan törenlerle sona ermiştir. araeılığı ile gönderümes:, vasıf , teklemek karannda olduğunu aFestivalin 3. gününde tarihi Ata Jı işçilerin' de merkezdejci Koy . çıldamıştır. Devlet Bakanı Öztrak, köy kal "sporu yağlı güreş müsabakaları , (£umhuri.Vet Bürosu) KooperatifleYi Birliklerinın 1o51 kmma ve diğer tanmsal amaçlı yapılmış, ayrıca çeşitli folklor den fazja hi'ssesi olarak kurulmuş Türkiye . Bilfmse^ ve Teknik kooperatif bırlikleri merkez bir' ekipleri gösterileri düzenlenmiş anonim şirkefcjer,e ortak etmek Araştırma Kurumu' taraftnctarı liğınin Mersin Taşucu'da düzenbazı sahne sanatçıları da geceye yolü ite yurf dışma gönderilmeöüzenlenen matematik yarışmaledıği «Türkiye Kooperatifler Şen renk katauşlardır. Kalabalık bir Jgri istenmiştir. • "sımr| yanı sıra uygulaıian liseliği» dolayısiyle genel başkan halk kitlesi tarafından V!ei~ı kir leraras* ' fizik yanşmasma 283* Ahmet Altun'a bir kutlama telpuz festivali, Belecjiye Başkanının, 'öğrepci krftılmış ve ' sçnuçlar grafı göndermiştir. konuşmasıyle sona ermiştir. b e l l i ^ olmuştusf Lise 5 ekipler Öztrak, rahatsızlığı nedeniyle • a»asında birincilfei; Renan Tüı* şenliğe katılamadığını belirttiği j meh, Farok . Efçafc'Cüneyt A' (Baştarafı 1 inci sayfada) telgrafmda şöyle demiştir: Kargih, kuzu sorunu pâydınVian kurulu'Isjanbvıl Sa . mızın. işçj olarak yurt dışı«TBMM'ne sunulmuş bulunan int'Joseph Lisesi ekibi, ikincili ile meşgul olmayan . na gönderildifini parlamento Toprak ve Tanm Reformu Kaği; Oşman 'Jtşler, rfüseyirr Uğur, kürsüsünden açıklamıştır. nun Tasansında kooperatifler ve hükümetin istifasını Deniz Yühsel'den kunılu Anka'BU resmj deyiş dışında on devlet tarafından kooperatiflere ra Fen Lisesi ekibi, , üçüncülll•binlerae vatand^şımızın yurt yapılacak yardımlar en geniş şeistedi gu; Bahar Djrican, Mürüyvet kilde düzenlenmiştir. ,dısında kaçak çalıstıgını biGüneş Ertuğrul, Nazan Gönül ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ayrıca, hazırlık çalışmalan bitliyoruS Ayrıca çene Sayuı Yurteri'den kurulıf Arikara' Kız mek üzere olan üçüncü 5 yıllık Bağımsız İçel Milletveküi Ce"Bakanın açıklamasın» göre Lisesi ekibî, dördüncülüğü; 1 plânda. da hükümet programılâl Kargılı, Başbakan Ferit Me1 .»89.433' vnrttaşımız dışanrahim Altdağ. ^lesut Sayın^r', Is mızda vaadetmiş olduğunuz gibi len'e açık bir mektup yayınlayaya gitmek îçin ' sıra bekmet Şen'deı> kıirulu tstanbul kooperatifç^liğin gelişmesi için rak her yü 10 milyon baş koyun lemektedir. .Bekliyenlerin Pertevniyal Lisesi, ekibi, Beşinferekli tedbirler en geniş şekilde ve kuzunun anlaşümayan neden819.107si vasıfsız, 270^26'sı eiliği; Mahij .Karaşen, Hira Kaönçorülmektedir. lerle ortadan kaybolması ve buvasıöı işçid/f. Vasıfstzların ragülle, Ulvi Gürdal'dan kürulü Türk üreticilerinin süratle ko ' nun sonucunda yılda 4,5 milyar103.16Tsi, vasıflılann 6.935'i Izmir Atatürk Lisesi ekibi. aloperatifleşmelerini ve Türk ko j lık ulusal servetin heba edilînekadınchr. * tıncılığı; Ecder Özgenç, Musmsinden sorumlu olduklarını bilo^era^ifçiliğinin başanlı olmasıfa Yorgancıoğlu, Önder Cengiz Yabancı ' ülkelere gitmek dirmiş ve hükümetin istifa etnı diler, saygılar »unanm.» den kurulu Konya Maaru* Koiçin sırs .bekliyen Jşçi' kuymesini istemiştir. leji Ekibi, yedincüiği; Mehmet rağunun bir mijyonu aşma« Taşucu 'nda .deniz Gündüz, Yümaz Şahin, tsmail sı, hiç kuşkusuz ekonomimiz Sökmez'den kurulvj Ankara Yük bakımından sıhhatli bir işakızı yakalandı» sek Öğretmen Okulu ekibi' ka' ttt sayılmaz. «İ'stelîk bu işzanmıştır. TAŞUCtJ (Silifke), (zâ.) çileri bekletenler, bîzim res(Baştarafı 1. Sayfada) Köy Kalkınma ve Diğer TaYarışmaya katılarl öğrencjler ml makamlarımız değil yasünde çıkan bir yazı sebebiyle ver rımsal Amaçlı Kooperatif Biıarasmd» ıse, b^inciliğı İstanbul bancı maioaılardır. Bugiin miştitn. Başta görevliler olmak üzc Saint Joseph Lisesinden Cünevt dışardgn onaylansa, bir mil likleri Merkez Birliği'nce Taşure millervekillerini ve Bakao dahil cu Bucağında düzenlenen «TürApaydın, ikinciliği yine aynı li. yon Türk vatandaşını sınır hepimizi göreve çağıratf ve suçla kiye Kooperatifler Şenligi»nin seden Renan Tfirkmen, üçüncü dışına uğurtamaya hazırız. yan, devlete güveni sarsıc* bu ya son gününde4 balıkçılar. Akdelüğü Ankara Gazi Lisesinden Bu uğurlama sorumlu çevrezının gerekiyorsa e n etkili araçniz'den «Deniz Kızı»tu çıkarmıs Tansu Mertol, dördüncülüğü lere bir nefes aldıracaktır. Iarla resmen yalanlanmasmı istelardıf. i Ankara Fen Lisesinden Osman Çüokü gene yetkililerin verdim. Ba yaziyı milyonlarca kisi Işler kazanmışlardır. Bölgede .dilde» dile dolaşan .okudu. Bu ana kadar bu yazıya bir I dikleri rakamlara göre İş ve bir efsauçye göre, tffet Tahntşçi 6ulma Kurumuna başAynca, Karşıyaka Erkek Litekzip de gönderilmemiştir. Fakat çası Artemjs «Deniz Kızı Mar' bu;yazımp yalanlanmasını isteyen vprah işsizlerin sayısı Nisan sesinden Atilâ Akdeniz, Ankara pessa», şeklinrf bürünerek., «Taajandan itiharen 100 bini aşFen Lisesinden Deniz Yiiksel. ve görevini yapan milletvekiline şu'cuxndaki bir mağarada yıllai'' mıştır, (Bu rakamın TürkiAnkara Yüksek öğretmen Okucevap yetişürilmcye çalışılmaktaönce balıkçı Idas'la birlikte yayedeki gerçek işsiz sayısmı lundan .Ismail Gökmen, tzmir şamıştır. Deniz Kızı Marpessa' ifade etmediğini dikkatteıi Lisesinden Mahir Karasen de mn balfkçılar tarafıhdan denizkaçırmamak gerekir.) . teş\ik ödülü almışlardır. ' den çıkanlışı, limanda toplanan , Derece alan öğrencilerin ödül binlerce» kişi tarafından izlenDemek' ki, elimizdeki isleri 25 £ylu( günü okullarında njiştir. piicünü kyllanmak olanağın' yapılacak. törenlerle dağıtılacakdan çök uzağız. Bu olanağı, ' Bir genç kız «Deniz Kızı» gibi tır. Aynca, ekipleri başarı alan genişletmek, özel ve devlet giydirilerek, çok açıklarda denilıselere" birer plaket verüecekkesiminde yatmmları • çoze sokulmuştur. Bu sırada yıltir. ğaltmaklâ mümkündür. «Dalar öncesinin kıyafetlerinı giy' / ha çok tasarrnf, daha çok miş genç balıkçılar ağlarla «DeGaiatasaray bugün Ali Sami yatmtn» bir nfillî politika niz Kızı»nı denizden çıkararak, r Yen Stadında Istanbullu tarafniteliğine kavuşmahdır. Oriskeleye getirmişlerdir. Çok satarlannm önüne çıkacaktır. tak Pazar'daki yabancı işçi yıda kayık ve motor «Deniz Kızı»nın bulunduğu tekneyi izle| On günlük kampını tamamlayasorunlanmn gclecekte ne bi rak bu sabah Abant'tan Istanmiştir. ' çim alacağını şimdiden tahbul'a dönecek olan SanKırmımin zordur. Kendi ülkesin«Deniz Kızı» balıkçüarın kolzıhlar, saat 17.30'da da Ali Sa. de kendi isçisine iş bulamılannda alkışlar arasında iskemi Yen Stadında idman yapayan bir ekonomi politikası :; leye çıkanhrken, folklor ekiplecaklardır. nı savnnmak ise daha zocri gösteriler yapmışlardır. Daha Sezonun İlk top çahşması, düdur. Bunnnla beraber işçisonra «Deniz Kızı» bir arabaya zenlenecelc bir törenle başlayaleritntzin yabancı ülkedek» konularak Taşı^cu'nda gezdisjjcaktır. Bu törene SanKırmıdeneylerinin Tfirkiye'ye bir miş ve tarihi mağaraya getirilizılı Kulübün yöneticileri de takım katkılar kazandırdtfi miştir.. , • İZMtR, (THA) Lcaan antkatılacaklardır. düşünfilebilir. Türk işçisi lasması hükümleri geregınce, yalnız .Alman ekonomisine ögretim jyapmadı^ı gerekçesiyle. Bursaspor, Vefa'ya hizmet etmekle kalmamış, Fransız Saint. Joseph Ortaoicugönderdiğ] dövizle dıs ticaret lu hakkında Mılfi EgiUm Bagol yağdırdı: 51 (Baştararı 1. Sayfada) açıjımızı kapatmış. yatırım kanlığınca^ 'şaruşturma açılmış «Istikrar ve güven, devletin ve BL'RSA, (Feridun Evrenosoğlu) gücümirzü destfklemiştir. ve bir başrnüfettis' Izmir'e eönrejimin düşmanları karşısında reBursaspor dün Vefa ile kendi derilmlştir. J Ançak yurt dışındaki işçi jimin kaide ve usulleri ile devlesahasında yaptığı özel maçı 5 1 Izmir C Savcı, Yardımcılannmizin bjze kazandırdıgı çok tin meşru kuvvetleri ile savunakazanmıştır. İlk yarısı 2 0 biten dan Faruk' öztQker'in. bir süre ' daha önemli birşey var. bilmesiyle sağlanır. Bunun için maçta golleri: 1. ve 27. dakikalarÖnce l&illî' Efitiin Bakanlıgına, milletin rejime ve devlete sahip da Baykul, 54. dakikada Vahit, «Okuluri Lozan ' antlaşmalanrı:» Son yıllara değin, geri kalolması. devletin de kendisini koru 59. dakikada Mesut. 70. dakikada ve'625 sftyıh özel öğretim kamışlığımızın nedenini temmak için tedbirli bulunması lâzıra nunlanrla aykın hareket ettiği» K. îsmail ve 82. dakikada penbelliğimize bağlıyan döşünce dır» gerekçesiyle başvurmasından altıdan Chaves atmışlardır. biçimi azımsanmıyacak kasonra, Bakanlık * îmüfettişler'indar kurvetliydi. Türkiye'nin AP Genel Başkanı, bir başka me den Nejat Yüzbaşıoğlu Izmir'e geri kalmışlığım Türk isçisisajmda ise, komünizm ve faşizm gelmiş ve yapılan iddiaîan ihnin tembellik kusum, Alman konularına değinmekte, özetle şöy celemeye başlamıştır. ya'nın selişmesini de Alman le demektedir: «Komünizm, fa(Baştarafı Spor Sayfasında) Gizlilik içerisinfle yürütüle» isçisinin çalışkanhk erdemişizm ve Cumhuriyet dışı diğer ida 3 ADIM ATLAMA: soruştnrma hakkında herhangı ne dayaıvaçak izah etmeye ç» re tarzlan özlemi içinde olanlann (T) Çorbu (Rom.), 16.78 m. bır açıklamada bulunmayan Ba ilk hedefleri istikrarsızlık ve gü (5) Dutrescu (Rom.). . lışanlann dayanaklan artık 15.83 » kanlık Başmüfettisi Nejat Yüzvensizlik yaratmaktır. Rejimin tayıkılmıştır. Şimdi dışarda ça(3) Kathinchtis (Yun), 15.80 » basıoflu, öğrenci velilerinin yar raftarları yıl^ınlık, bıkkınhk. bez lışmak için sıra bekliyen 5.080 METRE: t dımcı olmalarıpı tstemiştir. ginlik ve kararsızlık içine girer~ milyopdan fazla ve dışarda (T) Korica (Yug.), 14.02.0' lerse, rejim düşmanlarının işleri Konuyla ilgili olarak, Izmir çahşan rnilyona yakın Tirk (2) Zacharopulos (Yun.), 14.02.2 kolaylaşır.» C. Sivci, Yârdımcısı Faruk ö z vatandası tlman koşullarıga (3) Kontossros (Yun.). 14.03.4 toker, çocuğunun Saint Joseph' göre çalısmava hazırdır, veBAYANLAR te okuduğurm ve Lozan antlaşya çalısmaktadır. malaırna aykın öğretim yapü100 METRE ENGELLt: * . Bueünkü dunımnmuzıın so maktan çekinilmediğıni söyle(T) Bufanu (Rom.). 13.1 rümlusu da onlar değil, onmiş, «Bakanlığın tahkikatından (Baştarafı 1 inci sayfada) j (Y.B.R.) larâ çalışma olanak ve ortabir sonuç çıkmazsa. Danıştaya 13 6 kiye'nin satm alacağı 18 Phan (5) Kosnicatska (Bul.), başvuracağım» demıştir. mını ha'zırlamayan yönetici (3) Sokolova (Bul.), 14.2 tomluk üç filonun satış şartlaçevrelerdir. Salt bu gerceğin 400 METRE: Bu arada öztoker, bır s ö .rı üzerinde durulacak ve ödeme ortaya çıkması bile yurt dı(T) Bonova (Bul.), 54A mestr donenıınde, MilK Eğitim nin şekli tespit edilecektir. şındaki Türk işçisinin, Törk Bakarılığıjıa bildirilmeden 4 öğ(2) Basiç (Yug), 54.4 toplumuna bir hizmeti, olBu konuda edinilen bilgiye gö retrneriin değiştirildığinı yaban(3) Rafira (Rom), 54.5 reş..iki uçak fılosunun bedelı muştur. cı uyruklu öğrencilerin sınav TÜKSEK ATLAMA: Türkiye tarafından ödenecek. • •• dışı turularak okula aiındığıın (\) Blagoeva (Bul ), 1.90 diğer filonun bedeli ABD'nin ve öğretmen olmaaan hazırlık metre, (Y.B.R.) Türkiye'ye açacağı kredi yolu smıfı açıldıgftu da sözlerine ek © Papasco (Rom.). 1.81 ile karşılanacaktır. lemiştir. (3) Hrepevnik (Yug.), 1.78 CİRİT ATMA: Halen Amerikan ordusunda, ' (Baştarafı 1 inci sayfada) (T) Novana (Bul.). 60^8 Yunan Hava 'Kuvvetlerinde, *ABaşkanı Raşit Kurşun, Sadece metre, (Y.B.R.) merikanın Akdenizdeki 6. FiloReçinenin kredilerin yükseltıldiğini bildirdi (T) Urbandiç (Yug ), 54.94 sunda görevjyapan ağır bombar ler. fakat bugiine Jcadaı üreticinin (3) Jelyazkova (Bul.), 56.08 dıman uçakjarı Phantomların Sektörlere değişik eline bir kufuşu dahi geçmedi» de birinin değeri 5 milyon dolar 4x400 BAYRAK: miş, hükümetin öncelikle soruna civanndadır (70 milyon Türk li(T) Bulgaristan 44.7 fiyatla satıln\ası çözüm bulmasını istemiştir. rası kadar). (Y.B.R.) (5) Yugoslavya 46.3 »Phantom uçakları önümüzdekı Belgede başvurduklan Ziraat eleştiriliyor (3) Romanya 46.8 iki yıl içinde va partiler halinBankası şubelerinden kredi miktar de Türk Hava Ku\vetlerine tes ( larını çekemediklerini ileri süren PUÂN DURÜMU İZMİR .Devlet Orman İşlim edilecektir. Izmjr Ziraat Odası Başkanı. letmesinin tekelinde bulunan E R K E K L E R : reçineji devlet sektörüne 375, ö devletin Ziraat Bankasına olan (î) Yunanistan 126 Puan borcu nedeniyle kredinin vezel selttöre ise 500 kuruştan sat* (T) Romanya 122 » rilmediğım ileji sürmüş. «Alıtf|ı ileri sürulmektedirt. t (3) Yugoslavya 122 » nan tedbirler kâğıt üzerinde kal(4) Bulgaristan 114 » llgililer, H>man îşletmelerinîn mamalı. Zamaıı geçmeden üretici (5) Türkiye 31 » rasyonel çalısâmaması sonucu kredi derdinden kurtarılmalıdır. B A Y A N L A R : istenilen miktarda reçine elde Yoksa tütüncü tefecilerin kuca(T) Bulgaristan 132 Puan edilemediğini ilen sürmektedirğına ^düşecektir» demiştir. (2) Romanya 107 > ler. Verilen bilgiye göne, Türki(3) Yugoslavya 63 » ye Kâğıt Fabrikalan yılda (4) Yunanistan 21 » 4700 ' ton, "bpya fabrikalan da (5) Türkiye . ^ i ^ 3000 tona yakın feçineye ihtiyaç gostermektedirler. (Baştarafı Spor Sayfasında) MADALYA DURUMU Ham reçinenin ihtiyaç sahiprütebilirsem lyı bir derece sağÜlkelerin alraıs olduklar lerine dağıummdan Seka'ya önlayabilirim.» celik tanındığı. 1972 vılında Semadalya sayılan ise şöyledir Seyfi Ta'tar: «Büyük feonuşka'ya 370(ı ton tahsis yapıldığı E R K E K L E R : mayı sevmem. Rırslı ve azimli'leri sürüimektedir. Seka kendiTakımlar: A. G. i: yiz. tnşallah iyl olur.» sine tahsis edilen reçıneleri ö Yugoslavya 9 7 3 Erarslan Ooruk: «Bu kez de zelsektör firmalarında işletmek Yunanistan 8 7 7 tâ ve kâğıt imalinde kullandığı en büyük rakibimin Romen oRomanya 8 6 1 «kolofani»yi elde etmektedir. lacağını zannediyorum. tlk kez Bulgaristan 1 6 15 katılacağım Olimpiyatlarda mem ürman tşletmesinin Turkiye 1 1 1 4 llgililer leketimi en iyı şekilde temsil uf^k bir gayretle yıllık reÇine B A Y A N L A R : eelebijmenin uğraşını vereceiİretimini 8 bin tondan 1012 bin Takımlar: A. G. B ğim.» 'ona yükseltebileceğini, hele ABulgaristan 17 6 5 meri^a ve Portekiz standartlan Hakkı Sözen: «Büyük maçlara Romanya 4 8 9 na göre yapılacak çaltşmalarla sahne" olacak Münih oyunlan. Yugoslavya 7 7 bu uretimin 50 bin tona ulasaca Ben de arkadaşlanm gibi ümi^ Yunanistan îını ilpri sürmektedirler. liyim. Hatta daha da açık k o Türkiye nuşayım, madalyalardan birini Orman Idaresinin gazete kâğı32. ŞAMPİYONA «ATtNADA> alacağını.» dı fiyatııîın artmaması nedenıy FİTAŞ SİNEM^SI KARŞISI 31. Balkan Şampiyonası parle jSekaya 375 kuruştan özel şek Nazif Kuran: «Nefesim iyı olak bir kapanış töreni iîe sona İSTİKLÂL CADDESİ 65 töre de 500 kuruştan satmasının! lursa, bu işi götürürüm Biraz ermiştir. Gelecek yıl 14 Ağuskarma ekonomi ; l e bağdaşamıda kuramn yüzüme gülmesj tos'ta baslayaeağı açıklanan 32. yacağı da ileri sürüimektedir. kaydiyle.» îlaacıüJs: 8534 5669 oyunlar Atlna'da yapilacaktır. Liselerarası fizik yarjşmasım Samt Joseph <. ekibi kazandt KOOPERATİFLER Earpnz festivali sona erdi • İLÂN İznik Kavmakamlıjfmdan 1 îiçemız surlan, müzesı (Niluleı Hatun Iman:tıı ona . rımı, ıdare binası ve WC tnşaatı işı 2490 sayılı lcanun hükümlen dahilinde' kapalı zart usulü İle 1.8.1972 tarihinden itibaren yirmı gün müddetle eksiltmeye fconmustur 2 rT tşin birincı keşif bedelı (200.000) lira olup geçici teminatı (11.250) liradır. «3 İhale 24.8.1972 Persembe günü saat 15 de tlçnmiz MUzesi Onarım thale Komisyonu tarafından vapılacaktır. 4 Bu ,işe ait şartnameler sözlesme projesj ve ekleri tlçemiz Müze Müdürlüğü ile Kültür Müsteşarlığı Esk) E s e r ' ler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir 5 tsteklilerin Resml Gazetenin 24.3.1972 gün ve 14138 sayılı nüshasında intişar etmiş olan eksiltmelere iştirak yönetmeliğinin 3 maddesinde belirtilen f ; A tnşaat belgesini (Aslı> •, v 1 Belge bir kalemde (200.000) liralık benzeri bir eski eser onanmı ışini muvaffakivetle basanp kabulünü vaptır dıklannı veya idare ve denetjediklert ifade edecektir 2 Veyahut istekli Yüksek Mühendis Yükse* Mımar. Mühendis Mimar veya Mimar alacaktır B Yapı araçlan bildirisini (örnek: 1) • * C Şermaye ve kredi olanaklannı açıklayan mall durum bildirisi (Örnek: 2 ve 2 a) D Teknik personel bildirisini fömefc 3) E Dilekçenın verilis tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taahhüt bildirisini römek: 4) dilekçesine ekliyerek, resml tatil eünleri tle ihale tarihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün evvel Milll Egitim Bakanlıfı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek veterlik belgesi almalan sarttır. > Dilekçelere belgeler ve beyannarneler eklenmesl mecburiyeti sebenleri ile telgrafta veterlik belgesi fcabul edilmez 6 tstekliter teMif mpktuplanna yeterllk belgesi Tic«ret Odası vesikasi ve teminat mektuplannı ekliyerek' eksiltme saaünden bir saat evvel Onanm thale Komtsyonuns makbuz mukabilinde vermelert lâzımdır Postada vuktıbulacak gecikmeler kabu) edilmez. 7 Bu işe ait şartname tznlk Müze Müdürlügünden 9 lira karşılıfında satın almabilir. (Basın: 18949) 5673 ^•«V^^«»'«». Okylahn ardındâki tflker MAGAZA 750.000 TL. BAHÇEKAPI ANA CADDEDE. . • ADİL ARASLI: 45 15 79 Reklâmcılık: 1743 5670 ACELE SATILIK DEĞERLÎ G. SARAY BUGÜN DÖNÜYOR îzmir Saint Joseph otta ojcnla için sornştaıma açıldı Güihone Askeri Tıp Akademisi Komutanlığındon Hemşire ve Hemşire Yardımoası yetiştirilmek üzere Türk Silâhlı Kuvvetleri Gülhane Sağlık Kolejl ve Sağlüt Okuluna parasız yatılı kız öğrenci alınacaktır. • I. öğrenci adaylannfla Aranan Şartlar : a) Sağlık Kolejine girecek öğrenciler İçin: 1 Türk Vatandası olmak, • 2 Devlet Orta Okulu veya muadill • okuldan mezun olmak, 3 Okulun öğrenlme basladığı tarüıte 22 yaşufdân" eün almamış olmak. 4 Evli veya dul olmamak. b) Sağlık Okuluna girecek öğrenciler için: 1 Türk Vatandası olmak, 2 îlkokul (5 sınıfh ilkokul mezunu) olmak. 3 Okulun öğrenime basladığı tarihte 15 ya?ını bitirmlş ve 18 yaşından gün almamış olmak, 4 • Evli veya dul olmamak. II. Öğrenci Adaylanndan tstenen Belgeler: a) Dilekçe, b) Nüfus kâğıdının aslı veya tasdlkli örnegi, c) Diplomanın aslı veya tasdikli önıeği, d) tyi hâl kâğıdı, e) 6 adet 4,5x6 eb'adında fotoğral, f) Evli veva dul olmadığını bildirir belge.' III., Müracaat $ekli : a) «Gülhane AsTcerl Tıp Akademisi Komut&nlığına. • aranan beleelerle birlikte bizzat veya tsahhütlü bir mektupl» müracaat edilecektir. • b) Son müracaat tarihi 15 Eylül 1972'dir. Bu tarthtan sonraki müraeaatlar. islem eörmevecektir c) Müracaat eden öğrenci adavlan kendilerine Komu tanhğımızdan mektup efinHerilmis. olsun vevs olmasın S5 Eylül 1972 günü saat 09.00 da Ankars Etlik GUlhane A « Tıp Akademisinde bulunmalan gereklidir tstekll «avısi ihtiyaçtan fazla olduğu takdlrde avnı gün seçme sman vapilacaktır. IV. Aday öğrencilerin katl kabullert vapılabilmesi tçin yukarda istenen belgelere HSveten: ,•' a) Asker hastanelerinden alınmıs sağlık raporu, b) Yüklenme senedi de istenecektir. (Basın: A • 12291 • 19334) 5674 Demirel Takım halinde 54 Phaotom Ek krediler Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemlz Dışhekimliği Fakültesınin Cerrahl Bölümüne 14 Eylül 1972 Persembe günü saat 10.00 da vapılacak sı navla asistan alınacaktır Smava katılmak ısteyenlerin Ugılı Fakülte Sekreteriığm den alarak dolduracaklan müracaat formlarıyla aynı vere başvurmalan gerekmektedir Duyurulur (Basın: 193S5) 6681 YANLIŞSIZGOZLÜK RAHAT GORÜŞ İÇİN... Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlügünden Ortaklığımız Batman Bölge Müdürlüğü ambarlannaa bulu nan ve Petrol Kanununa tstinaden gümrük vergi ve resımle rinden muaf olarak ithal edilen 21 ader hurria va^ıta satılacakfır a) Bu işe ait şartname ve vasıtaıarın üurumunu eösteren listeler aşağıda bildirilen verlerden temln edilebilir b) Vasıtalar Batman Bölge Müdürlüğümüzdı» gfirülebılır c) Teklifler kapalı zarfla yapıiacak ve 1 Eylül 1972 eünü saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlü ğüne verilmiş olacaktır. Zarflann üzerine «(Mt) 406/A 4/A» işa retl konacak ve «tekliftira ibaresl vazılacaktır Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. d) Toptan veya her vasıta için ayn teklıf yapılabılecektir e) Ortaklığımız vasıtalan satıp satmamakta veva dilediğine satmakta serbesttir. Bu işe ait şartnamelerin temin edllebileceği yerler: 1 TJ».A.O. Genel Müdürlüğü Makina ve tkmaJ Grup Başkanhğı: Müdafaa Cad. N o : 22 Bakanlıklar ANKARA 2 TP.A.O. Bölge Müdürlüğü BATMAN 3 T.P.A.O. trtibat Bürosu Müdürlüfü Şair Nigir Sok. N o : 90 Kat: 3, Osmanbey tSTANBUl 4 TP.A.O. trtibat Bürosu Şefligi Gazıoğiu Apartmsnı tSKENDERTJN 5 TI>A.O. Bürosu Şefliği, Yenlşehir, Viüyet arkası DİYARBAKIR. (Basın: A « 12213 • 19171) 5678 ' BoksörierJmiz . MGEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog