Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 7 AğustuS. 1972 I, Kronoloji ' dir Cumhuriyefin macerası ' 188İ Sendikaların. knrulmşsına jzin veriliyor. 1885 Sefimlerde &£ kanat güçleniyor Grevy y«niden Büşkan seçüdi. 1886 Boulaıtger Savaş Ba^ .•1888 ' B o u l a n g e r , kanı. . . •* • 1887 Bouİanger Bakanlıktan ayrıIdK Başit'an Grevy'nin darnadının n ü föz ticareti yaptığı ortaya çıktı. B a ş k a n Grevy istifa etti. Yeni B a ş k a n Sadi Cftrnot. ^ » Pariste»Sfeçimi k s z a n ı y o r Nİ8»n . B o u l a n g e r Be$flca'da. ' • '• Parie Fuari. ve "EUfel Ka. lesinin açriışı Eylül ' S e ç i m l e r d e Cumhuriyetçİ * lerin zaferi. . ':••'"• '.' • 1892 P a n a m a K a h a h ' •dahnm patlak v e r r r l e ^ General G. Boulanger Derteyen: Mehmet BARLAS 1 a işbaşında tuklamalan üzerine, Boulanger genel seferberlik istedi ve o zaman çatışma açığa çıktı. Zaten, Boulanger'in de istediği buydu. Meclisin feshini, Anayasanın değiştirilmesini ve icranın, başta güçlü bir lider olduğu halde otoriter hale gelmesini talep etmişti. Tabiî bu güçlü lideı de kendisinden başka kimse ol mayacaktı. Meclis, rejimi tehdide başla yan bu Savaş Bakanına karşı en kolay yolu'seçti ve hükümeti düşürerek Boulanger'i açıkta bıraktı. Yeni kurulaa hükumetin Savaş Bakanı ise, Boulanger'i taşrada pasif bir göreve atamıştı. Fakat Fransayı alt üst eden bu askerın, kolay kolay ortadan gekilmesini beklemek hayaldi \ » •V ' ; Boulanger'nin adı «Ceneral İntikam» a çıkmışti zamanla. Atının üstünde devleti ele ğfeçirmeğe gelen.bir Napoleon hayalinden ürkmeğe başlıyordu artık Cumhuriyetçiler. de O!nun adına dUzüImüş şarkılar söylenryordu. Prusyahlara Sedan'da teslim olan PransıS ordusunun yenilgisine aldırmayıp Paris'te Cumhuriyeti ilân eden ve sonra savaşa devam için balbnla Bördeaux'ya kaçan Oambetta'dan beri, kimse bu kadar popiiler olmanuştı. #« leşmiş ve Boulanger'ye karşı tek doğruluğun dışındakilere de aday çıkartmışlardı. '* imkânlar yaratabiliyordu. t Ama faydası yoktu.. Boulanger Gerçekten de, doğruluğun dıNitekim Boulanger, ilk ara seşındaki tutumlara sık sık rastla 240 bin oy alarak, 162 bin oy açimine katıldı ve Meclise giriverlan rakibini iyice geride bırakanılır olmuştu. 1887'de patlak vedi. Ofdudan emekliye aynlmıştı ren bir skandala Başkanlık Sa caktı. Halk Paris sokaklannı dolbu arada. durmuş, seçiml kazanan Genera* rayınm adı kanşmıştı. Başkan Tarihçi Alexandre Levaes, •Giv y'nin damadı olan bir mil lin. adım bağırmaya başlamıştı. «Histoire de ,1a Troisieme Re.letvekilinin, kayınpederinin adıkalabalığın arasından yükselea pubf1que» (Üçüncü CümhOriyetir! nı kuilanıp büyük. rakamlar kar seslerin, yavaş yavaş «Elysee'Tarihi) isimli kitabında, Bouşılığında nüfuz ticareti yaptığı ye!.» «Saraya» demeye başladıklangerjsmin Curphuriyeti tehdit bileceğine inanmaya .çalışıyorlarGeneral Boulanger, kendisinden açığa çıkmıştı. ' lan duyuluyordu. eden bir'akıffı haline gelebilmebeklenenl başârdı. Kfalcı subay dı. , . . . ' / • Boulanger, yardııncıları ile bir sini şöyle jzah ediyor: *^ . İşte bütün bu şartlar, aslında lan tasfiye ederken, orduya dilokantada oturup, seçim sonuçGeneralin şöhfet ve itibarunı, Hükümet tuıhranlîfıı zinsiplini, modem askerî egitimi ve hiçbir politik görüşü olmayan lannı incelerken bu sesleri duy14 temmuzdaki Bastille bayrâcirjeme devam edi)or, parla •Boulanger'in işine •yaradı ve yeni' silâhlan getirdi. General Georges Boulanger doneminde •Baulangeizın» Frandu. ^Yardımcıları da, «Generalinı mında yapılan geçit resmi zirvemeıito oturnmlan ise boş kosa'da rejimi, lehdide dayanaıı bir güç haline gelmişli. Anıa Yakışıklı bir adamdl ve halkın sağ da sol da O'nu revizyonun vakı't geldi» diyorlardı. sine çıkardı. Süvarilerinin aranuşmalarla doluyordu. Halka bir tarihçinin de belirttiği gibi, önderliğini Boulanger'nin ettidikkatini çekmeye başlamıştı. ve' reformun şampiyonu şeklinvaad edilen teme) reformlar sır.da Longchamps'da geçtiği güği akım «Foree Giiç» olarak başladı «Farce Güjdünı» ?ekFransjzlar, 1870 yenilgisinin intide görmeye başladı. 1877 baharjnda AlmanlarıiJr bir Hükümet ise'panik içindeydi. ' yapılamıyor, politik hayat ise llnde bltti. Başka tiirlii bitraesine de imkân yoktu zaten. nün gecesi, Paris'in kabarelerinkanunı, ancak Boulanger'in alaFransız gümrük memurunu tuBazı bakanlar, evraklannı topla4 haziran 1888'de, yeni milletvekili emekli General, Meclis maya başlamışlardı. Cumhurkürs'üsünden Fransa'ya şöyle başkanı da blaganüstü kabino sesleniyor: toplantısı için çağrıda bulunmuş«Fransa yıllardır maddi ve tu. manevı acılar içindedir. Bu arıların zarar vermeden deGidiyor vamı mümkün değildir. Bu parlamento ise sonuçsuz otuGeneral nihayet kalktı. Fakat rumları ile. ülkeyi hiçbir ye Elysee Sarayına değil, metresi re götüremez. Artık bu Aııa Madame d e Bonnemain'in yanıyasa değişmelidir.» na gitti. Gece geç vakit yardımBoulanger'e cevap veren Cle cılanmn yanına döndüğü zaman menceau öfkelı, konuşuyor: ise, kendisine artık Elysee'ye «Yerdiğiniz oturumlar bize yürUyemiyeceğini söylediler. Tan şeref verir. O oturumlarda siyon gevşemiş, kalabalık ilk bizim doğru bulduğumuz fi heyecanını kaybetmişti. kirleri görürsünüz. O oturumArtık ipler hükumetin eline lar sizı tatmin etmryi'bilir geçmişti. ama, asıl tehlike sessizlikteHükümeti devirmeye teçebbüs Yeşilköy ft«valisıaa£ıda Jumbo dir. Insanların konuşabildiği suçu ile Yüce Divana çıkartılmalarını sağlayacak modem pist, Eylul ajanuı sonlarıha doğru ülkelere zafer; susan insaniamasına bile lüzum kalmadı. BelTHY'nın bilet satışları' bvt sâişletmeye açılacaktır. Pist,. 1973 yılmın ortalarına t kadar yalnız rın ülkelerine ise utanç düçika'ya sürgün gibi gönderildi. bahtan itih.aı'en Sirkeci'de, E m . gündüzleri kullanılacak, geceleri trafiğe kapanacaktır. • ,.*."^ şer!. Siz, cumburiyeti düşürniyet MüdÜTİüğünün karşısında îki yıl sonra ise, metresi vemeye kasıtlısınız!.> 250 milyon liraya mal olacak yeni pistin, geceleri iniş ve kalaçılan yeni bürodan yapılmaya remden ölünce, Fransız halkının Clemenceau'dan sonra kürsüye kışları temin edecek ışık tertibaü konulmanuştır. Işık tertibatı, başlanacaktır. Şişhane Bürosu, gelen zamanın Başbakanı Flo gözbebeği Boulanger iyice bite70 milyon liraya ihale edilmiş, Ingiliz ve Türk teknisy'enlerince sadece b'let ve bagaj Itontrolu cekti. Briiksel'deki bir mezarquet daha alaycıdır: montesine başlanmıştır. Ancak, monte bir yıl kadar sürecektir. ile alar.â ^idiş geliş işlemlerin lıkta Madame de Bonnemaint .Uluslararası Gençlik Kampı», Pist, 1836 numara ile anılmaktadır. Jumbo jetlerin rahathkla iniş «Meslekdaşımız milletveki. de kullanıracaktır. • • toprağa verdi. Bu ölümün üzedün yapılan . törenle açılmışve kalkışlannı sağlayacak ve bu arada Yeşilköy Havalimanır.da lini kürsüye getirip General THY ilgilileri, t lstanb.ul'daXi rinden iki ay geçmişti... Boulantır. 15 gün sürecek olan kamp, bugün çekilen sıkıntıyı yiizde 80 hafifletecektir. Pistin boyu ? bin, Bonaparte edası içinde ko ger aynı mezarlığa gitti. tabanbilet satışlarının yeni hjzıjıete Kızılay'ın Pendik'teki tesislegenisliği 45, taksirut genişliği ise 22,5 raetredir, meyil yüzde 1.5' nuşturan nedir, merak edi casmı çıkartıp. başma dayadı va gireoek olan Sickeci Bürosunün rinde açılmıştır. Bu nedenle dur. Pist, bugün kullanılan pistin 2 kilometre kadar batısında, yorum?!. Ama sizi temin eçekti tetiği.. yanı sıja Taksim ve Hilton Ote yapılan törene, 2. Zırhh TuLondra asfaltına 5 kilometre kadar uzaklıktadır. » ' .• • •. derim!. Sizin yaşınıza tcldiği gay Bandosunun çaldığı «tsl i girî^indıeki by.rolarından da zaman Napoleon ölüydü bay tiklâl Marşı> ile başlanmış, sürdÜTÜleceğini açıklamışlardır. General Boulanger!.» Sonuç gönderlere, kampa katılan milTHY'nin Şişhane Bürosu, bu Fransa bütün bu ciddî ve dra ( letlerin bayrakları çekilmiştir. sabahtân rtibarçrı sadece termu Genç Cumhuriyet rahat bir nematik gelişmelerin arasında yinal işjemleri için kullanılacak,' fes alabilirdi. Gerçi Boulanger'i ne Fransa'dır. Boulanger'in siTören nedeniyle konuşan Kızılay% yolcülann bilet, bagaj kontrolr sağ kanat ve kralcılar kullanyasî faaliyetinin arasına kanşan Genel Başkanı Prof. Recai Erları yapılacak, alana gNiş gSmıştı; fakat generalin asıl desilişkin bir olayı da verelim. güder. her yıl yapılagelmekte lişieri buradan sağlanacaktır. teği. parlamentoda temsil edileolan kampın politik bir yanı meyen kitlelerden geliyordu. Soolmadığını belirtmiş, özetle Bir duello lun bir kesimi de O'nu, ilerleyen şunları söylemiştir: ve çağı etkileyen endüstri devBoulanger, Başbakamn y\ıkan«Kamp, katılan çeşjtli ülkelerin rimine kayıtsızlık içindeki hüda' yer alan ve diğer hakaret dogençlerinin birbirleriyle kaykümete karşı bir tepki olarak gölu sözlerine •dayanamayıp, onu rüyorda Sayılan geometrik hıznaşmalarını amaçlarnaktadır. düelloya dâvet etmişti. 13 temÇeşitli milletlerin gençliğinin la artan endüstri isçileri, parlamuz 1888 sabahı yapılan düellobirbirlerine sevgi ve saygı ^uy mentoda duyuramadıklan s e s l o nun bir tarafı, 65 yaşındaki si rini, Boulanger'in ağzından işimasının gelecekte insanlığın vil Başbakan Avukat Floquet'ti. teceklerini saruyorlardı. hayrına olduğuna inanıyoruz.» Er.ıekli General Boulanger ise 50 Boulanger şöyle diyordu: Törende daha sonra ekjp temsilyaşındaydı. cileri de birer konuşma yap«Hedef aldığım cumhuriyet, Boulanger, metresi olan genç mışlar. bunu folklör gösterile. zayır, zavalh, küçük adamlan dul Marguerite de Bonnemains ri izlemiştir. koruyacaktırjı ile geldiği bu düelloda, ensesinANKARA (Cumhuriyet Bürosu) den yaralanarak yenilmişti. Sağlık ve* Sosyal Yardım BaAma Boulanger ne onlara ya•Uluslararası Gençlik Kampı»na kanı Dr.' Kecıal Demir, dün ilnç Düello bir yana bırakilırsa, randı, ne de ilk etapta cumhuriAlmanya'dan 11, Yugoslavya'fiyatları konusunda gazetemize Boulanger, üerliyordu 1889'daki yeti devirmeyi amaçlayan kraldan 30, Kıbrıs'tan 10. Yunartisyaptığı açıklamada, ham maddegenel seçimlere, sağ kanattan ve cılara. tan, Romanya, Suriye ve Lübİntercontineotal lerinde diişüklük olan ilâçlann kralcılardan aldığı büyük para Artık, atının üstünde gelip nan'dan 5'er, Monako ve Ko' •'Havalimanının genişletilme çabalarından bir görnniiş. ' a ' da fiyatlannın arttırıldığını söy zerlerinin de bulunacaçı tstanbul tntercontinental Oteli Isyardımlan ile hazırlanan emekli devlete el koyacak adamdan korre'den 4'er. Türkiye'den ise le^ştir. general, ilk hedef olarak ara setanbul'un dördüncü. Türkiye'nin ise dokuzuncu gökdeleni ku kalmamıştı. Sağlık Bakanı nın ,bu konuda108 genç katılmaktadır. Kamp çimlerine göz dıkmişti Ayrıca, olacak. 70 metre yüksckliğindeki yeni bina 1975'in yaz aylaYavaş yavaş Cumhuriyet ken• ::••' GENİŞLETİLİYOR . ' . . eğer fırsat düşerse. bir darbe ile rındâ hizmete girecek. ' ki açıklamasmdan anlaşıldığma % süresince Istanbul'un tarihî ve dine geliyor, sağı ordudan va iktidan eline peçıreceğini de hegöre, müessir maddesi antibiyo turistik yerlerini gezecek olan Bu pistin önünde büjnik bir yolcu terminaii inşa edilecektir. devletin diğer kesimlerinden tassaba katıyordu tiklerden oluşan ilâçlaruı flyatgençler, spor ve folklör göste1,5 milyar liraya mal olacak terminal, üç katiı olacak, üç çıkışı fiyeye başlıyordu. Ne var ki, larında yüzde 80 oranında bir 19 Ağustos 1888'de, Boulanger rileri de yapacaklardu. bulunacağından gümrüklü yolcular ne kadar kalabalık. olurlarsa cumhuriyetin çilesi bu kadarla düşme olmuştur. Kodeinli ilâçgrubunun üyeleri, üç mahallî ara olsunlar rahatlıkla çıkıp, girebileceklerdir. Eşyalar modern şekilbitmiyordu Boulanger tehlikesilarda ise artmalar kaydedilmişseçimde de kazandılar. 1889 ocade taşınacak ve şerıtler üzerınde taşınarak uçaklara konabileceknin tflâsından beş sene geçmetir; Çünkü, kodein'in ham" mad ğında ise, artık darbe zamanıtir. Binamn yapımına önümüzdeki yıl başlanacaktır. ' " BİR KOVA SU İÇİN nın geldiğine inanmışlardı. mişti ki, Dreyfus olayı geldi , de fiyatı ,4 bin liradan 10 bın çattı. Yeni terminal yapılıp hizmete girinceye kadar bugün kullanı• liraya yükselmiştir. O gün, Paris'e bağlı. 1789 dan BOĞULDU Bu defa tehdit daha büyük olalan HavalimanJ terminaii 1 milyon 7o3 bin lira harcatfiırak 1000 İlâç fiyatlarıuın tesbitinde beri Radikal Cumhuriyetçiliği ile cak. halkı temeline kadar ine«PANAM»in dev jumbo jetlerinin uzun boylu yolmetrekare genişletilecektir. Halen genişletme çalışmalsri' sürdüOkmeydanı 28 Nisan Caddesi 64 ham madde fiyatları, ambalâj bilinen bir bölgede ara seçimi cek aynlüclara gömecekti. cuları bundan böyle • «Türk hamamında yıkandık» rülmektedir. Yapım. 45 aya kadar taniamlanacaktır. O zaman sayılı evde oturan Ümmiye Kafamasrafları, endirekt mafraflavardı Eğer Ger.eral burada da demek için Galatasaray Hamaraına veya çiçefi burbugün gümrüklü saha içinde bulunan satış kulübeleri yeni yapıdar <28\ su çekmekte olduğu kutoplamı dikkate aluımıştır. kazanırsa, sadece taşranın değil V A R I N: nunda eski(!) mallan satın almak için «Bazaar»a lan yere alınacak, iki giriş ile çıkış temin edilecektir Daha çok yuya, dengesini kaybederek düşbaşkentin de O'nu istediği anlasayıda yolcunun oturması ve beklemesi sağlanacak, ayrıca bir. müş, boğularak ölmüştür. kofmayacaklar. Zira yarın Taksim'de temeli atılacak şılacaktı. Ve artık Elysee Sarakarşılayıcı holü ayrılacaktır. .• • olan «Hotel İntercontinental»de bunların hepsi mevSaat 11 sıralarmda cereyan eden yına yüriiyüp Başkanı devlrmesi olaya yetişenler, bir kova su için cut placak. Tabii biraz küçultülmüş olarak. ve tek adam olarak ülkeyi yöDreyfus olayı Şeref salonunun yeri degişecek ve bugün gîrişte lokanta olahayatını veren Ümmiyeyi kuyu. netmeye başlaması için her şey rak kullanılan yere ahnacaktır. Ayrıca, polıs kontroiu He gümdan canlı olarak çıkaramamışlarhazır sayılacaktı. Bunu bilen bürük muayenesinin rahatlıkla yagılabümesi için banko sa'ytsı 'ço* dır. tün Cumhuriyetçi partiler de birlinin bir gökdelen oluşu öteğaltılacaktır. ' • , ..";" •'•.' '. • ; Bir dev otel sinde sayısız özellikleri var. KaTaksim'in eski halini bilenpalıçarşı ve Galatasaray HaPendik'in Bozburun açıklannda. ler hatırlayacaklardır. Şimdi bos durumda bir sandal bulunmuş ' mamlarmın oirer minyatürünü «T4» otobüslerinin kalktığı dutur. ihtiva etmesi bunlann ikisi. Bir rağın arkasında bir kaç sene Kırrhızı • beyaz renkteki sandiğer özelliği daha doğrusu mah evvel İstanbul Kulüb^i Osmandalda «Viscoltsm» markalı bir takİstanbul Satış Gümrük Müdürlüğünden zuru İstanbul'dakj benzerleri lı Bankası ve Ankara Pazan'ma motor, ile balıkçı malzemeleri(Hilton ve Sheraton) gibi bahnın binalan buiunmaktavdı. İsEMİNÖ\Ü nin bulunduğu görülmüştür^Sançe içinde olrnaması. tntercontitanbullular çok değil, 30 ay dalı yedeğine alan «Hacısel?ın£t> YURT DIŞ1 SATIŞIDIR: . . nental'in bina dışmda bir metsonra ytfni 1975 yıunın yaz aymotorunun kaptanı Hilmi Sonay, Cinsi Mevki rekarelik bös sahası bile yok. M2 EŞYA CİNSİ: 525 Adet muhtelif rcarka ve ekran televizyon lanna kadar burada 70 metrej'e Pafta Oda durumu polise bildirmiştir. Parsel Mnhammen Bede! Otelin mimarj projesini hazıralıcı cihazı, 81 adet televizyon anteni, 79 adet televizyon kuvyaklasan boyuyla kendilerine Motorlu sandalın kime ait olduArsa Eyüp Kâğıthane vetlendiricisi, 2 adet televizyon lâmbası, 11 adet teyp, 1 adetlayan yüksek mimar Fatin üran «yüksekten bakan» bir gökdeleğu araştırılmaktadır. Sandalda bu Topçular yolu 16657 78 televizyon R kablosu, 9adet adaptör, 2 adet hoparlör. 4 adet nin yükselişine tanık olacak10. 4045 «bu mahzuru» otelin 5 bodrum lunanların, denizde boğuldukları Şışli Kâğıthane oto radyosu, 1 adet oto radyo aksamı. 140 adet pikap iğnesi, lar. katından ücünü garaj haline ge> t=hmin edilmektedir. Topçular yolu 90224 60 adet boş fotoğraf filmı, 1 adet meyve sıkma makme^i, 4 adet 4045 tirmekle halletmis. Bu garaj Eyüp Alibeyköy tstanbul întercontinental Otekadın etek ceketi, 5 adet masa ve. karyola örtüsü, 3 adet taklit katlar, otel binasmın Taksim Topçular yolu CEREYANA 13415 77 li Istanbul'un dördüncü (She48 kürk manto. 3.80 M. sunl mensucat. * 30 3540 Meydamndan itibaren vükseleEyüp Alibeyköy raton Oteli, Orduevi tesislerl ve KAPILARAK ÖLDÜ televizyon istasyonundan son cek ve üışaat sahasını boydan SATIŞ TARİHİ: 22.8.1972 SAL1 SAAT: 13^'da. Terkos yolu 11610 76 33 3035 boya 10 metre ytiksekliğinde ra), TUrkiye'nin tse dokuzuncu Zeyünburnu Yenidoğan Mahal. Yukanda miktar' ve nevıleri ile. satış günü gösterilen eyyakaplayacak ilk tki katın altm1 Yukanda beyanı yazılı arsa satışlanna ait teklif mektuplan en geç 17.8.1972 Perşembe gü (Ankara'daki; Kınlay tşhanı, lesinde oturan Yeter Yetin (10). İar yurt dtşı kaydı ile satışa çıfcarılacaktır. Satış şartnamesine da kalacak. Otelin vatak oda nü saat 15.30'a kadar Metrohan 4'üncü katta bulunan Levazım MUdürlügiine verilecektir. Ankara Oteli, ülus Çarşısı, Stad cereyana kapılarak ölraüştür. havi bilgi Müdürlüğümüz ilân tahtası ile Belediye Meaat Işleri larının bulunacağı bölüm İse 2 Şartnameler bedelsiz olarak Levazım MüdürlüŞti Satış Şefliginden temin edilebilir. Oteli ve Danıştay Başkanhğı biYeter Yetin'in, önceki günkü fır. Müdürlüğü ilân yerlprinde görülür. DU alçak blokun ortasından dört 3 Arsalann tamamına veya herbirtne ayn ayrı tekliı verilebflir. nasından sonra) gökdeleni olatınadan kopan bir elektrik kabloköşe bir kule seklinde yUkselecak. suna basarak öldüğü sanılmaktacektir. (Basuı: 19577) 5684 dır. İstanbul tntercontinental Ote(Basın: 19467) 5S77 yıİında Frânsiz ordusundaki ender curtıhnriyet taraftan subaylardan biri olan General Georges Boulanger Savaş Bakanliğına getirildi. Cumhuriyetçiliğinin en iyi deüli de, Radikallerin önde gelen liderî Clemenceau'nun kendisini hararetle desteklemesiydi. Kınm, Kuzey Afrika, Çin Hindi ve Fransa • Prusya savaşlannda büyük başanlar göstermiş bulunan Boulanger'den, Fransız ordusu çok şey bekliyordu. Organizasyona ve reiorma ihtiyacı vardı silâhlı kuvvetlerin. Ancak, heraen hepsi kralcı olan yüksek rütbeli subaylardan hiçbirine bu orduyu teslim etmeğe cesaret edemiyordu cumhuriyet hükümetleri... Endişeier Ama, kendisini tiaşında destekleyen cumljuriyetçf poJitiiBBCılaT ve bu arada Clemenceau hiç memnun değildiler. Atıni» üstünde devleti ele geçirmeye gelen bir Napoleon hayalinden ürkmeye başlamıştı «cuınlıuriyetçiler... Her şeyin öt«sinde Boulanger, Fransayı Prusya ile yeni bir karşılaşmaya iter gibi görünüyordu. Adı «General İntikam» diye bilinmeye başlamıştı. Kitlenin sevgilisi olmakfa kalrharmş, sağ kanat liderleri jle flörte başlamıştı. Berlinde Bismarch, Boulanşerjn Fransız Prusya banşının en büyük tehditçisi dlduğunu söylüyordu. \ 1^88 yüuıa rastlayan ara seçinv sırasında, General Georges Boulanger taraftarları kestf bir kampanyaya girismisledi. Politikada Yeşilköy Havalimanı termınalı 1,5 milyara malolacak THY'nirİ yeni bifet satış bürosu Sirkeci'de Uluslararası Gençlik Kampı istanbuTda açıldı Yeni fiyatlarınm tesbitinde haıı\ madde fiy atı etkili oldu Yeni bir gökdelenin daha tetneli atılıyor Pendik açığında boş sandal bulgndu Aşoâıdo Beyonı Yazılı Arsaiar Sahlacaktır İ.E.T.T. İşletmeleri Umum Müdürlüğünden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog