Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 7 Ağustos 1972 Dünyada Bugün 'Sedat'in • * rap dünyasindafci son iki geli«me, zaten sayıs,ız nedenlerle dikkati \ devamlı üstüne çeken Ortadoğu'jıun, yehi bir donemin eşiğinde' bvriunduğu kanısmı' yaratmaktadır. •, ' . * Bu gelismelerden bîHncjsi; Birleşik Arap Cumhuriyeti'ndeki Sovyet askeri personeliniojBaşkan Enver Sedafln istegi feerine geri çc. kilmesldir. İkinci olarak da, Birleşık Arap Cumhuriyeti ile Libya'nuı 1 Eylül 1973'e kadar birleşmeye karar yermeleri geliyor. Sovyetler'm Mısır'dan çekilmelerine dayanan gelişme. çeşitli çevrelerce tek sebebe bağlanmaktadır. Bunlara gore Enver Sedat, îsrail'le savaşabilmesi için gerekli saldırı silâhlarını Moskova'dan istemiş, fakat alamamıştır. Sedat'ın inancına ve edindiği bilgiye göre, Sovyetlerin bu tutumu, Moskova ile Washington arasmdaki yazısız anlaşmadan ileri gelmettedir. Mosko va da Washington da, birbirlerini doğrudan karşı karşıya getirroesi muhtemel buhranlarda tam olarak kendi ağırlıklarmı koymamaktadırlar. Bu yüzden de Moskova, İsraH'e karşı savaşmak isteyen Kahire'yi oyalamakta. saldırı silâkı vermemektedir. Sedat da, halkına karşı görevini hatırlamış ve Sovye^ askerî personelini Mısır'dan çıkarmıştır. McGovernin yeni başkan yardımcısı ^cfayı ,4 Sargent Shriver f WASHINGTON, (aa) fSenatör Edmund Muskie'nin Damokrat Partinin Başkan Yardımcısı adayı olmayı kesinlikle red<ietmesi tizerine; partinin "Başkan adayı Senatör George McGoTem "bu göreve, * Senatör Edward Kennedy'nin enişiesi olan ve ABD njnPaTis banş •göriişmelerine katılan heyetine bjr süre başkanlıjc etmiş tmlurian Robert Sargent Shriver'i seçmiştir. Daha önce ABD'nin Faris Büyükelçilîginde de bulunmuş olan Shriver çok merfek değiştirmiş, ancak bu mesleklerin hepsinde de başan kazanmıs bir kişi olarak biUnmektedir. Dış haberler Dış basından ABF) ve Ynnanıstan VİETNAM'IN ÇEHRESİNİ OEGİ$TİREN YENİ SİLÂHLAR YANGTN BOMBALARI ABD. yanfiin bcTnbaltfn D« «rnunUrı B . S ü K Î TAĞMÜR ' • ,. t '•' A kıiıullerl Uc: Vietnam'da nıcl yajmuı' yat 7EIIİRLEME TOPİIAK TÖ1İZLE1MESİ 1 bın Rlialdk bomtular 3 nektarlık bolgede tvn S'vJ iff\k> rdcrelt) helikop«rleı« tn)ı KUIVCM nnddrlcrle C mılyrnı h :IK arazldr tüm aeballar irleşik Amerika bir zamanlar yumuşak bir biçimde, General Papadopoulos'tan rejimini liberalleştirmesini istemişti. Oysa yeni Yunan Hükujnetinin bünyesi, Papadopoulos'un bu isteğe uyacak yerde, sertleşme eğilünini gösterir nitelıktedir. Nitekim bu hükümette arslan payını askerler almıştır; içlerinde 1967 Nisan'ında iktidara el koyan birçok subayın bulunduğu 20 kadar askerî yetkili, önemli nıevkileri paylaşmışlardır. Örneğin eski Karakuvvetleri Komutara Genetal Tsoumbas tçişleri Bakanı olmuştur. Papadopoulos, hükümeti değiştirmesinin sebebi olarak, ülke ekonomisini düzene sokmak arzusunu göstermektedir Buna, başka bir sebep daha eklenebilir; o da, halkın bir kesitinde, özellikle öğrenciler arasında, giderek yayüan huzursuzluğa son verme düşüncesidir. Aslında Papadopoulos, ne kadar baskı tedbiri alırsa alsın, gene de Birleşik Amerika'nm desteğini garanti etmiş dunımdadır Bu noktada birkaç ay öncesine kadar Yunan rejimini eleştirmekten çekinmeyen Dışişleri Bakanı William Rogers ile yardımcısı Joseph Sıs» co'nun şimdiki yeni tutumları çok anlamhdır. Ağustos ayınm başında Atina'yı ziyaret eden bu iki yetkili cuntaya karşı en ufak bir eleştiride bile bulunmamışlardır. Üstelik William Rogers bir basın toplantısında şöyle konuşmuştur: «İki ülke arasındaki ilişkileri sıklaştırmak için elimizden gelen herşey yapılmalıdır.» Temel unsur ..ORMANI./VKLN I M H A S I t s O rttt hetturiıkl tru O oktmk içm '«ttra a(t»«ları keş. Şurası bir gerçektir ki,' Washington gün geçtikçe Akdeniz dengesinde Yunanistan'ı bir temel unsur olarak görmektedir. NATO'nun Güneydoğu kanadının savunmasında büyük rol oynayan Yunan Iimanlan, Libya'daki Amerikan üssünün boşaltılmasından ve Sovyet gemilerine Mısır'da «Kolaylıklar» tanınmasından sonra çok önemli niteliğe kavuşmuşlardır. Bu arada. geçen yıl Pire'de Altıncı filoya bazı «kolayhklar»m tanmması da. Yunan'h yöneticilerin prestijini Washington'un nazarında yükseltmistir. Aslmda Beyaz Saray, Atina'daki cuntanın sadakatından hiç bir zaman şüphe etmemiştir. Papadopoulos ve arkadaşlan ideolojiden çok, ekonomik çıkarlan açısından Birleşik Amerika'ya sıkı sıkıya bağlıdrrlar. Nitekim bu yıl Yunanistan'a gelmesi beklenen 400 bin Amerikaiı turist, bu ülkenin turizm gelirierinin "0 60'ını karşılayacaktır; Amerikan bankalannın Atiiıa rejimine verdikleri krediler ise, ticaret açığınm kapanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Atina Hükümetinin, Amerika'mn mali ve askeri yardımı olmadan ayskta durabilmesi şüphesiz ki çok güç olurdu. Son 25 yılda, Yunanistan'da yapılan yaünmlann % 4O'ı Amerikan kaynaklıdır Aynı dönem içinde Washington Atina'ya 2 milyar dolara (28 milyar TL.) yakın silâh yardımı ve 200 milyon dolar da malî yardım yapmıştır. Şüphesiz ki, Washington her şeyden önce Yunanistan'ın jeopo. litik durumundan ötürü by ülkeye bu kadar yakm ügi göstermektedir. Ama bu arada Papadopoulos rejımınin Amerika'ya hiç bir parlâmenter rejirnin veremiyeceii garantileri vermiş oldugunu da unutmamak gerekir. Bu garantiler ise şu biçimde özetlenebilir: Âsayişin korurıması. Amerikan aleyhtan, ya da tarafsız tüm hareketlerin bastırılması ve siyasi istikrar. Görünüş odur ki, Moskova'çın Mısır'daki durumunun sarsıldığı ve Dogu Ajcdeniz'de iki süper devlet arasındaki rekabetin yeni bir döneme girdıgi günümüzde, Washington demokrasi ideallerini stratejik'çıiarlan uğruna feda etmekten eekinmemektedir Shriver'in mcslekleri Demolşrat Partinin yeni Başkan Yardımcısı adayımn denediği meslekler arasında avukatlık, gazatecilik, yöneticililt, pedagogluk, deniz subaylığı ve buyükelçaikler yer almaktadır. 1915 yîlmda Maryiand'de doğmuş olan Shriver'in babası bankacıdır. İkinci Dünya Savaçı sırasında harbe basit bir deniz eri olarak katılan Shriver, savaş somında yarbay rütbesine kadar yükselmiş bulunuyordu. Savaştan sonra gazetecilik mesleğini cazip bulan Shriver, «Newsweek» dergisinin kendisine yapmış olduğu teklili kabul etmiş ve basm hayatına atılmıştır. 1923 yılında Kennedylerin kı« kardeşleri olan Eunice ile evlenen Shriver, eskl Başkan John Kennedy'nin 1960 yümda seçim kampanyasına katılmış ve Kennedy'yi desteklemlştir. Kennedy'nin Başkan olmaşından sonra çeşitli'sîyasî görevlere atanan Shriver, Kennedy'nin ölümünden sonraj Başkan ' olan Johnson tarafından 1968'de ABD' nin Paris Elçiliğine atanmış ve bu görevi 1970 yılma kadar sürdürmüştür. , •• Tabiata karşı savaş. DIŞ HABERLER SERVİS İ sftvaşına katîlmış olmasının, bu ülkemnçehresinin değişmesinde önemli etken rolü, oynad^ıd^r. * Gerülacüann ormanlarda sakianmasınt o'nlemek için kuUanüan bitkiler' < ypk edici zehirli ilâçlar yüzünden; bı gün Vietnam'da fcüyük alanlan kaplı^an orinanJıklar ortadan kalkmış durumdadır. Bu arada ülkenin hemeıi her tarafcnda bombalann açtığı büyük çukurlara >astlanmakta, bu çukurlafda topla. nan sular toprakta Bulunan zehirli ilâçlarla karışinca her türlu canluun yaşamasmı ölanaksız \ılan bir ortam meydana gelmektedir. UNESCO uzmanlarından Jeolog Van Der Sluijs bu konuda şunlan söylemektedir: «Tabiatın da kendine ötgü bir flengesi vardır ve bu dengeyi saflıyan bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurhudan bir veya bir kaçının ortadan kaldınlması, tabiatın dengesini bozar. Dengenin yeniden kunılabilmesi için. ise nzun zaman beklemek ve zorlu çaIışmalar yapmak gerekir. Vietnam'ın bugün için en önemli sorunu da, tabiatın bozulan dengesini diizeltmektir ve bu, çok uznn yıllar alacak çalışmaları gerektirecektir.» Yukandaki görüşü kendisi de doğ rulayan Sedat'ın mantık dîzisindeki çelişki Sovyetlerin Mısır'dan çekilmesinin sonuçlan ile birieştirilırse, bu gelişmenin gerçek yüzü ortaya çıkacaktır. Sedat'ın, îsrail'le savaşarak işgal edilmiş topraklannı kurtarmayı halkma vaad ettiği doğrudur. Sovyetlerin Kahire'ye istenilen miktarda ve nitelikte silâh vermediği de. aynı şelrilde gerçektir. Fakat îsrailie savaş isteyen Sedat, Moskova ile bağlarını bir dereceye kadar koparttıktan sonra, acaba bu savaşa ne ölçüde yaklasmıştır? Aksine, yegâne silâh ve teknik yardım kaynağı olan Sovyetler'le birlikte, savaş ihtimalini de iyice ulkesinden uzaklaştırmıştır. Çünkü elinde şimdi mevcut olan Sovyet si> lâhlarının savaşmasma yetmediğini söylerken, Moskova'yı bir kenara ittikten sonra Israil'i tutan Amerika'dan ya da Ortadoğu'ya silâh ambargosu koymuş olan Fransa'dan mı alacaktır saldırı silâhlarını? Geçen yıl Kahire'de çeşitli yetkılüer ve halkla konusurken, Israil le savaşmaya fazla niyetli görünme dıklerini hissetmiştik. Gerçi liderler, .Ya savâ^yjı ölffln»,fflcesinises lendiriyorlardı ama, asd duygunun bezginlikle karışık bir yorgun luk olduğu da görülüyordu. Zaten Sedafı halkın sevmesi de biraz bun dandı. Nâsır'ın yıllarca dört nala koşturmaya çalıştığı Arap milliyetçiliği, özellikle Mısır insanını iyice yormuştu. Sedat ise gerek iç, gerekse dış politikada. normale ve ılımlılığa dönüşü hafıf hafif yapıyordu. Bu dönüş esnasında da, gerek politikası, gerekse bölge insanlarmm tabiatı gereği, eski ateşli, spvaşcı konuşmalarını sürdürüyor, N«^ır'a basl'lık yeminieri ediyordu. Son olayda da. Sovyetleri çıkartırken «Savasmamıza engel oldukları için kızdım» dedi Sedat.. Fakat belirttiğimiz gibi, böylece barışçı çözüme bel bağladığını, artık savaştan fazla ümit beklemediğmi ustaca ilân etmiş oldu. Simdi sıranm, haksız toprak işga'ini siirekli hale getiren Israil'de ve O'nun destekleyicisi Amerika'd > o'duğunu söylemeliyiz. = Bölgevi barış havasına sokmaya cs'ışan Enver Sedat'ın ovnadığı polıtik kumara, îsrail ve Amerika da en iyi niyet ve davranışlanyla katılmahdırlar. Aksi halde bn oyun, Enver Sedat'ın devrilmesine ve bölgenin yeniden savaş ve buhran günlerine dönmesine kadar dayanabilir. Libya Mısır birliğine yarııı değineceğiz. Laird: "Kuzey Vîetnam'a bombardıman devam edecek,, WASHÎNGTOV, (a a) BirleSİk* Amerika Sasunına Bakanı Melvin L^»^, Hanoi*nin uzlaçmar tutumu karşısmda, Kiizey Vietnam birlikleri Güneyden çekilinceye kadar bombardımanlara devam etmekten başka çare olmadığmı söylomiştir. "" Bir, televizyon programında konuşan Laird(t bir a'teş kes anlaşıhasına varıldığı ve Amerikan sava^ esirleri de serbest bırakıldığı takdirde bombardımanlann durabileceğini belirterek demiştir ki* •Hanoi şartlanmızı gayet iyi bilmektedir. Ancak nzlaşmaz tutumundn i^rar ederse, bombardıman lara devamı tavsiye etmekten baş ka çıkar yol göremiyoruhi^ hinin gördüğü en korkunç düzeye uliş , Amerika Birleşik Devletlerinin ' Vimış ve bu savaşta tabiat bile düşmari etnam politikası, son aylann gelişme' ı sayılmağa 'başlanmıştır. Bu çevrelerg gbleri nedeniyle, yeniden dünya kamuoyure, Amerika artık Vietnam'da tabiatı •/ • • nun dikkatıni üzerinde toplamağa başmahvetmekte ve çevreyi, insan. nesli için .* lamış bulunuyor. Amerika'mn tutumunu yaşanmaz hale getirmektedir. Üstelik bu ' * ' yerenler arasmda Birleşmiş Milletler • ' hedefe, Kuzey ve Güney Vietaam aymGenel Sekreteri Kurt Waldheim, Dünya mı yapılmaksızın gidilmekte, ülkenin , Kiliseler Konseyi Başkanı Dr. Eugene" „ her iki bolümünde de tabiat ^eniş olçüCarson Blake ve aktris Jane Fonda gi' l de mahvedîlmektedir. .• . ^ bi, kişilikleri ve meslekleri birbirinden •• tamamen farklı ünlüler var. Tamamen, Öfkeli dev .' ' ayn çevrelere mensup olan bu insanlar,* % ı. Vietnam topraklan üzerinde yapıla* hemen aynı dili kullanmakta ve Ame. pak bir uçak gezisi, AmerikaO'JbombA^ rika'nın, kasıtlı olarak Kuzey Vietnam'» dımanlanntn ülkede yol açtığı tahübat daki su bentleri ile barajları bombalahakkında daha iyi bir fikir veröbilrr. dığını iddia etmektedirler. Gene bu id•Vietnam'da görevli bir Amerikalı danışdialarm sahiplerine» göre, bentleün. vfe man, bir süre önce gazetecilere yaptığı barajlann bombalanması, önümüzdeki açıklamada şunları söylemiştir: «Topyağmurlu ayl.arda Kuzey Vietnam'ı çok rak, öfkeli bir, dev tarafından parçalanbüyük sorunİarla kar?ı karşıya bırakamışa benzemektedir. Her taraf yıkmtı cak ve sel sulan günahsıa sivıllerin haiçindedir. Ormanlar yakılmış, tanm ya' ya^nf.tehdit edecektir. % ., '''pılan tarlalar bomba kalıntılan ile dol muştu/.»' » Bir jtaraftan Amerika'mn Vietnam politikasına yöneltilen suçlamalar "b'ir Amerikalı bazı bilim adamlan i«e, taraftan da Nixon *yönetiminin kendini yapılan şeyin tabiatın katli oldugunu savunma yolunda ileri sürdüfü iddiasoylemekte, bu ugurda sistemli çabalar lar, şimdi daha geniş çaplı bir tartışmaharcandığmı ifade etmektedirler. İleri ya yol açmış bulunmaktadır. Bazı çev1sürülen iddialann bir kısmının fazla arelerin sözcülerine göre, Amerika'nın bartmalı olduğu düşünülebilir. Ancak Vietnam'da yürüttügü savaş, sava? tarigerçek olan husus, Amerika'mn Vietnam LE MONDE Romanya ile Rusya'nın DIŞ HABERLER SERVİSt MOSKOVA Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceausescu'nun Sovyetler Birliğine yapöğı ziyaret, siyasî gözlemciler tarafmdan, iki ülke ar&smdaki iliskilerin düzeltilmfsi yönünde aülmış öneml> bir adım olarak nitelenmis ve^ bu ziyaretin, Çekoslovakya'nın Ifgali ile ikMilke arasındaki ilişkilerde açüan kırgınlıkIarla dolu dönemi kapayacağı ifa,de edilmiştir. 1 Sovyet basını, Nicolae Ceausescu ile Leonid Brejnev arasında Kınm'da yapılan görüşmeler hakkında aynntıh hiçbir açık lamada bulunmamıştır. Pravda gazetesine göre iki lider, iktisadî sonınlarv görüşmüşler ve pek çok konuda görüş birliğine varrmşlardır. Gene Pravda"ya göre, Ceausescu ile Brejnev iki tilkenin komünist partilerinin bundan böyle daha sıkı işbirliği yapmalan konusunda da anlaşmışlardır. Moskova'daki Batılı diplomatlar ise, Ceausescu'nun ziyaretinta çok daha önemli sonuçlar doğuracağını belirtmekte, bu ziyaretle, çok soğuyan Romanya Rusya ilişkilerinm düzeleceğini ifade etmektedırler. arası düzeliyor Ingiltere'de bu yıl 7 milyon turist bekleniyor LONDRA, (UPİ) tngıltere'ye bü yıl en az yedi milyon yabancı turıstin gelmesi beklenmektedir. Bunlarjn hemen hepsi Londra'ya uğrayacak ve muhtelıf sürelerde îngiltere başkentın de kalacaklardır. Londra'da tunstler ıçm otel derdi kalmamıştır. Halen otellerde boş oda bile bulunmaktadır. Dcuz ve orta kaüteli oteller bazen tamamen dolmakta İse de, özellikle turizm igin inşa edilen lüks otellerde devamlı olarak gelecek turistler için yer bulunmaktadır Genç öğrend turistler ıçın beş büyük mektep yatakhane haline konmuştur. Burada genç öğrenci turistler gecede 20 lira yatak ücreti vererek kalabilmektedlrler. Aynca öğrencilerin adam başma 7 lira ödeyerek çadırlarda kalmalan da temin edilmiştir. ' MısırUbya bırleşmesi Kahire'nin guçsuzluğu sonuçudur, I48NDRA. (aa . AP) îngiltere'de. yaymlanmakta olan 1 «Sun<ay Times»ın Ortadoğu sorunlan uzmam David HolderTe gbre, Mısır ile Libya'arasındaki birleşme, Libya'nın gücünden çok, Mısjr'ın güçsüılüğünün bir sonucu olmaktadır Bu birleşmeyı «Sedat'ın umutsuzluğn ile Kaddafi'nfn bağnazlifi arasındaki birleşme» şetclinde niteleyen yorum«u. Libya'nıa bu toirleşme sonunda Libya'' nın Mısır'ırl teknik, yardımmdan, Mısır'jn ise Lübnan'm zenginliklerinden yararlâTiacağını kaydetmektedir { Yorumcuya göre, *Mısırlıların önemli bir kısmı. Kaddafi'nin Sedafı kendi görüşün'e çekmesirv den, diger bir deyişle Sedat'a, kendisinde olan «yabancı düşmanbğını» aşılamasından endise etmektedirler. Holden, makalesinde, Jübya'nm bu bpleşme ile Arap Birliğini sağlamaktan çok, Mısır'ı b'ö]pıe yoluna gidebileceği hususuna da parmak basmaktedır. * ' •% ' Yorumcu. Libya ile Mısır ' arasındaki birleşmenin, Rusyanm Akdenizdeki durumunu etkileyeceğini de kaydettikten sonra,. bu birleşme gerçekleştikten sonra, Sovyetlerin Akdenizdeki durumlarınm zayıflejıacağını yazmak Japonya'da 4 bin vı I ön<e rları ekilmış Gün^y" VietrTam Savunma Bakanı görevind^n almdf SAYGOV, (a.fip.) Saygon radyosu, Başkan Van Tiyö'nün, Savunma Bakanı Nğuyan Van Vi'yi görevinden aldığtnı açıklamıştrr. Van Vi, Nisan ayı başında, ordu yardımlaşma fonunda yapılan suiistimaUe ilgili olarak kurulan bir komisyünun ^orus^ turmasını gerektiği gibi yapabilmesi için izînli sayılıjpagını istemişti. Bilindiği gibi ^Van Vi'nin adı da bu suiistinlal işire, karışrraştır.Van Vi'nin isteği kabul edildiğinden, o tarihten beri Savunma Bakanlıgı görevini Başbakan Tran Tien Kiem yüriltmekteydi. Hükümet soruîturmakomlsyonu ilk açıklamasmda, ordu yardımlaşma fönunda yapılan sutistimallerde, Savunma Bakanının da suçlu görtildügünö beli.rtmiştir. . . '" • •, AKtTA (Japonya), (a.a.) Tokyo'nun 400 mıl kuzeyinde bulunan Akita şehrinde kazılar yapan Japon arkeologlan, ortaya çıkardıkları 4,000 yıllık tnezarlarda, bol miktarda darı tohurnu bulmuşlardır. Fırmlanmış toprak kaplar ıçinde muhafaza edılmekte olan bu tohumlann niteliklerini kaybetmedikleri ve vinil çuvallar ıçine yerleştirilerek güneşe bıratcıNhklarında, filizlenmeğe baş Hatırlanacağı iizere Romanya ladıklan görülmüştür. Devlet Başkanı, 1968 yılında ÇeKoslovakya*nın Sovyetler Birliği J&pon arkeologlan,, elde edıye müttefikleri tarafından işgalilen bulgularıh, Japonlafın, güni sert blr dille kınamış, bunun nümüzden 4.000 yıl önce darı ekmekte olduklannı ortaya k o y . komünizmin tarihinde kara bir duğunu belirtmişlerdir. * t •'leke oldugunu ileri sürmüştü O tarihten iki ülkenin 2,000 yıllık çiçekler ' •ilışkilert sonra da Ceausescu gesoğumuş 1956 yılında Dir Japon bota " çkı yıl Moskova'da yapılan benzeri bir toplantıya katılmamıştı. nikçisi, lchiro Oga, yaptığı kazılarda neolitik çağdan kalma nilüfer çiçeği tohumları bulduğunu ve bunları başarı ile yeşertüğini açıklamıştı. Oga, tohumlann bir kano fyerli kayığı) içinde bulunduklarını da açıklamasma eklemişti Mehmet BARLAS • TOPLATTIBILDI Fas'ta muhalefetteki İstiklâl Partisinin organı olan «Opinion» gazeiesinin dünkü sayısı toplattırılraıştır. Res mi makamlar bn tcdbirin nedenini açıklamamışlardır. Geçen Çar şamba günü de aynı partinin yayın organlarından biri olan El Alam» gazetesi hiç bir geıekçe gös terilmeden toplattınlrmstı. Köpekler için tuvalet 5 £?Z lenmesinin önüne geçmek için başka bir işe el attılar. Başkent Rio de Janeiro'da köpekler için tuvâletler yapıldı. Bu şekilde yoUarın fcirlenmesinin ve kötfi kokmasmın önüne geçilmiş olacak. Resimde, köpeğini tuvalete sokan bir vava görülüyor. , | TEŞEKKÜR • • 32 avdanberi tedavi gördü• ğüm M.E.B. Validebağ (Fre3 ventorium Sanatorium) da S bugunku sıhhatiml bana bahşe• den hastane n. servis sefi • Sayın Dr. | • BEKİR UZEL'e ve hemşiresi sayın Bayan müessese müdür ve başhekimi sayın Dr. Ethem Durmuşoğluna; yardımcısı sayın Orhan Üçsel'e; Sağlık Kurulu uyelerinden Dr. Safter Ibrım'a; Dr. Esat Sarıkâhya"ya; hakterioloğ sayın Dr Naci Güney'e; Dr. Kâmuran Özer'e; Dr. Tacettin İstanbulluoğlu'na; Dr. Abdurrahim Alatlıya; asıstan sayın Berrin Uslu'ya; sayın Seniye Özdemir'e; başhemşire Bedia Ülgen'e; hemşire Hatice Tezer*e; Hatice Tarçın'a; Hatice Demirel'e; Sezer Akbas'a moral e* giUml atretmenlerl Ahmet Tekin ve Asım Bozkurt'a; sa|lığım konusunda emegi gecen tüm işçi ve personele içtenlikle tesekkür eJerim. ftiehmet ÖZEL Merfcez Yetıstirme Yurdu Öğretmcnl AYDIN Cumhuriyet 5679 ; j FEVZİYE AZAKLI ya İ • • i • • S ! • S Ş • S • • : • S S î S Î E N t DELHİ, (a.a.) Geçen Aralık ayındaki savaş sırasında nnın ^ekilme işlemi tamamlan .karsıİıklı olarak,,işgal edilmiş olan topraklardan çekilme konuTRtESTE, (a*.) rj Transalpin sı^ndaki Hindistan Pakistan görüşmelerinin önümüzdeki Perşempetrol boru hattırmr Tri&te'deki ^mıştır. Bu konudaki ftçıklamayj ileri gelen bir Mışırl^ *etkili. be gunu başlayacağı bildirilmektedir. depolarmda meydana gelen büjrapmıştır >ük yanguıa, yer)eştiril«ıiş plan ı Sımla'da Başkan Butto ile saatli bombalann gebep olduğu Başbakan Gandı arasında varı'.anlaşılmıştır. • PATLAMA İsvetfin Uppsa jnış <5lan anlaşma çerçevesınde Bilindiği gibi, oneekl gün bir cereyan edeüek görüşmeler, Hın la Rasathanesi Müdürü Profesör açıklamada bulunan «Rara Eydistan'a ait bir sınır karakohı * lül» adlı Filistin tedhiş Brgütü, Mareus Aath. Sovyetlerin Karaolan Suçptgarh'da yapılacaktır. sabotajm kendileri tarafından denizde bir nükleer patlamaya se Sdz konusu karakol, Keşmir'in yapıldığını belirtmişti. * .' • • bep olduklarını açıklamıştn^ RaCammu bölgesine düşmektedir. öte yandan Trieste'deki polis sathanenin hassas âletlerinin tes« Bu gorusmelerde Hindistan':* yetkilileri, hâlâ devam etmekte KARAÇİ, (a.a.) Lahor'dar, pit • ettiği patlamanın bir yeraltı Genersrt Bagat. Pakistan'ı İse olan yangm sırasında kimsenin Karaçi'ye gitmekte olan bir yolnnkleer bombasından ileri geldiği ölmediğini ve yaralanmadığmı GeneraT Abdülkamit Han temsıl cu treninin, Lıyakat Abad istas. bıldirmiterdir , zannedilmektedir. edeceklerdır yonu yakınlarında bir yük treni ile çarpışmasıyle meydana gelen kazada S0 kişi ölmüştür. TRİESTE'DEKİ" KORKUNÇ YANGINA . Rus uzmanlanrun çekibne işlemr tamamlandı SAATLİ BOMBALAR Ote yandan Associated Press •SEBEP OLDU Ajansınfh bijdirdiğine göre JMısırdaki Sovyet askerî uzmanla* • Hint Pakistan görüşmeleri başlıyor Pakistan da tren kazasında 50 kişi öldü t • HANOİ TANKLARI Komii nist tanklarının Vietnam'dan sonra Kamboçya'da da görülmeğe baş ladıgmı açıklayan Kamboçya askeri makamlan, Hava KnvvetleAJUANTİN'DE BİR rine ait savaş uçaklarmın bunlardan üç tanesini önceki gün tahrip İSRAİLLİ ettiklerini bildirmişlerdir. Açıklamada, savasın Pnom Pen KAÇIRILMAK Saygon yolu üzerindeki Kompong İSTENDİ Trabek kasabası yakınlarında cereyan ettiği belirtilmektedir. BUENOS AtRES, • DÜŞÜRÜLDÜLER Kuzey lis olduklannı söyleyen bir grup Vietaam Ajansı, son üç ay içinde kımliği meçhul silâhlı kişi, ArLaos'da 21 Amerikan uçağmın düjantin'in başkenti Buenos Aires' şürüldüğünü üeri sürmüştür. Pate bir İsrail Bankasının müdütet Lao Ajansma dayanan Kuzey rünü kaçırmak istemişlerdir. Vietnam Haber Ajansı. bunlardan 14'ünün piyade tüfekleriyle açılan Yapılan açıklamaya göre, banateşten düştüğünü iddia etmektekanın müdürii Caraso'nun yoludir. nu, evine giderken kesen meç• BAŞARILl AMELlYAT hul kişiler, kendilerinin polis olTass Ajansınm bildirdiğine göre, dugunu söylemişler ve müdürün iki Sovyet Veteriner Operatökendileri ile gelmesini istemişrü Kiev Hayvanat Bahçesinde üç lerdir. Caraso buna karşı çıkınmetre boyundaki dev bir Amerika ca, meçhul kişiler müdürü zorla kıt'ası timsahtnın gözlerine inen arabalanna bindirmek lstemişler. perdeleri başanlı bir ameüyatla al ancak Caraso şiddetle. dirtnerek mışlardır. ve yardım isteyerek evine sığın 300 kilo ağırhğuıdaki timsah, mayı başarmıştır ameliyat icin özel surette hazırla Saldırganlar Caraso'yu kaçıra • nan bir çerceve içersine yerleştiril maymca süratle olay yerinden miş ve anestezi lokal ile ameliyat uzaklaşmışlardır edilmiştir TEŞEKKÜR Tıp Fakültesl Çapa tt. Cerrahl Klinjğinde; eşim Nerimao Bozkurt'un ameliyatı lçin yakın ilgilerini esırgemeyen Op. Prof. Dr. ALÎ U R A S ' a Op. Dr. Demir Budak ve Dr. Kadri Yücetürk ile ameliyatta bulunan dlger doktor ve hem. Sirelere: klinlk personeline tesekkür ederim. Eşi: HALtT BOZKURT Cumhuriyet 5686 (•«••••••••••••••••••••••»••••••«••••I TEŞEKKÜR Bizleri sevgiU yavrumuz tSMAtL SÎNAN'ımıza AJlahın tzniyle kavusruran: ihtimammı ve alâkasını esirgemeyen kıymetli bOrüSOmü? ProJ Dr. KÂZIM ARISAN Ue eşimi Cihanglr Kliniğinde büyuk bir ütiziik ve itina ile sıhhatine kavusturan basta Op. Dr HAMDİ ÖZKAN Op Dr ACI KAYBIMIZ FAHİR TÜZÜN EMEL ULUÇ Narkozitor Dr Aynur fiatice; Ayfer; Sıdıka Suzan hemsirelerle Naklye; Sev. kiye: Mari; Gönül Hanımlara ve Cihanıjir Kliniginin digeı bütun persuneline sonsuz tesekkürlerimlzi ve minnet duySUlanmın arzetmegl bir bor< biliriz AVTEN SCKENOÎZ V. Or. MOh. Dr. ORHAN SEKENDtZ Cumnurıyet 5687 Bir tsrail gemisi yanıyor açıklanmıştır. Yine. radyoya göre gerai, içinde meydana gelen patlamadan sonra yanmava bas lamışür ve îyon denizinde bat mak üzeredir. Gemids bulunan' lardan sadece kaptan ölmüş, diğer trtltün mürettebat kurtarıl Ankara Devlet Konservatuan'mızın kuruculanndan değerli keman öğretmenimiz ÜLKER İNSEL'e Liyakatabad, Karaçi'nin km. kuzeybatısmdadır. 6S0 TEL AVİV. (a*.) • THA) Yİıgoslavya'dan tsrail'e gıtmekte olan.«Ofer» adlı tsraıl ge misinin kimyasal yanıcı madde ler, kâğıt vs kereste taşunakta olduğu Îsrail radyosu taraiından tnıştır. Radyo mürettebatm ço Şunluğunun îsrailli olmadığını açıklamış, takat bunlann miUiyetini belirlememiştir. îsrail ma kamJan 22 kişilik mürettebatın bir • Yugoslav gemisi tarafından kurtanldıfmı bildirmislerdır. Görgü tanıkları, yolcu treninin lokomotifi ile ilk vagonu. nun tamamen parçalan mış olducunu bildirmektedirler. Kurtarma ekıpleri derhal kaıs yerine sevkedilmiş ve kurtarma çalışmalanna başlamışlar dır. NECDEO REMZİ AÎAK 5.8.1972 günü aramızdan ebediyyen aynlmıştır. Tanndan rahmet, kederli aüesine başsağUğı dileriz. Kcndısine ANKARA DEVLET KONSERVATTJAR1 AtLESt (Basın: 16560 • A • 12610) 5683
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog