Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Traş olanların başına gelen Salealmız »erf vey» en tatlı olay yumtışak bıçağuıız VVtlltoms sayesind8WilliansTra} Ktftmi ratıai, mukemmel rt yumuşak traş sağlar. EHıık juzüu cazita temülik virir. fu veya bu marKa o/sun, Williams ytıpufakverahatlraf williams umhuriYet * v • • / '< . Kurucusu: rUNUS NADİ 49, yıl.'sayr 17245 ' Telgraf v i .Teİeiontan mektup ' adresl: pumhujlyet tstanbul Posta Kutusur tstanöııl No. Î49 22 42 00 ' 2 2 O 9 6 2 T 4 2 07 2 2 4 2 0 8 22 42 99 7 Ağustos Pazartesi 1972 B. Traven Habora Kitabevi P.K. 6 (Reklâmcılık: 1728 • : m . . . ; Satiş şartları ile ilgili görüşme • bugüiıÂnkara'dâ başhyor •' İ5EVLET İSTATİSTÎK *' ENSTfTÜSÜMÜN RAPORUNA GÖRE DULLAR EVLİLERDEN DAHA U Z U N .ÖJVİ Ü R.L Ü OLUYOR '•"'•' • ' • * " V / " ' * ' r ' ^ V " , V •• '•";••••} ••: • • ANKARÂİ (Cumnuriyet BüYosu) * D e v l e t tslatistik Enstitüsu tarafından. hazırlanan «Hayati istatistikler» konulu bir raporda, Türkiye'de sadece il merkezlerinde yıldâ ottalama 63 bin 774 kişinin çeşıtli nedenlerle öldüğü açıklanmaktadır. Raporda verilen rakamlara göre 19321970 yılları arasında şehjr fnerk'ezlexinde.2 m i l y o n 423^bin 495 kişi çeşıtli n e denlerle ölmüştür. ..•.*« '•«...»'•' "v• • .•' • • . ı , n ~ • • " ' • '• • 1970 yılında da il v'e ilçe merkezlerinde 238 bin 543 kişî can yermîştir. Sosyal durumlanna göre, evli kadın ve erkekler daha az ya'şkınakta.J dul k kadın ve erkekler ise daha uzun ömürlü olmaktadırlar. Hasta lık olarak vatandaşlar en çok çeşitli kalp hastalıklarından hayatla rını kaybetmekte, genellikle kadmlar erkeklerden daha çok yaşamaktadırlar. tstatistik Enstitüsünün raporunda yer alan bilgilere göre, il merkezlerindeki ölüm oranı 1950 yı. lından sonra birden artış göstermekte, bu yıla kadar yılda 3538 bin arasında Oynayan ölüm olayla rı. birden yılda 50 bine çıkmakta dır. Artış oranı °.o 31'e ulaşmakta dır. • Raporda yer alan rakamlardan çıkan sonuçlara göre, örneğin 1970 yılında ölen kişiler arasında en çok evli kadın ve erkekler yer al maktadır. (Arkası Sâ. 7, Sü. i de) Türk Hati Kuvverlerinln güçlenrHrUme'si içta Amerild'dan1 sar tm alınacak olan Phantom uçaklan ile ilgili müzakereler bugtiıı Ankara'da başlayacaktır. Bilindiği gibi, bir süre önce Yunan Hava Kuvvetlerinın,dünyarun en seri ve. her türlü hava şartında kullanılan Phantom . uçaklan ile takviyes* için bir miktar Phantom uçagı alınmış, böylece Türk Yunan Hava Kuvvetleri arasındaki hava gücü dsngesi Yunanistan lehine bozulmuştu. , . Bu durumun dengeli hale getirilmesi için Türk Hava Kuvvetleri Komutanljğ}, gereken teşebbüse geçmiş ve Hava KUTyetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, birkaç ay önce Amerika'ya giderek Phantom uçaklan alınması için Amerikan Hava Kuvvet^^ leri ve Phantom uçaklannı imâl eden firma ile temaslara geçmişti. Bu müzakereler sonucunda Türk Hava Kuvvetleri için alınacak Phantom uçaKlarının bedeli Türk millî bütçesinden karşılanacaktır. Amerikan Phantom uçaklan konusunda ön fenlaşmâyı imzalamak üzeıe ^ü l bü ^ gelen ht heyet bugünden itibaren çalışmalanna başlayapaktır. Amerifcan heyetindo ABD Savunma Bakanıığı Askerî Satışlar Dairesi Başkanı Dıck Violeüe başkanlı|mda 3 mali ,uzman, 6 teknisyen bulunnıaktadır. Görüşmeler sırasında Tüt \Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) 54 Phantom uçagı alıyoruz • • . * • Emlâk Vergisi beyanname süresi şimdilik bir ay uzatıliyor TÜRK HABERLER AJANSI • ANKARA Maliye Bakanlığından bir yetkili, 31 Ağustos 1973 tarihinde sona erecek Emlâk Vprgisi beyanname verme süresinin en az bir ay daha uzatılması için çalışmalara .başlandığını bildirmiştir. ., ŞT«^ •i'<%£i'v?\Z>t$*JJ:'.'•':'.>. • ' ' "• Bakanlık yetkilisi. THA muhabirinin bir sorusu üzerine, «Bn konndaki karar 15 Ağustos'tan sonra anc^k dçıklanabilir» demiş, şunları eklemiştir: «Emlâk Vergisi beyannarrie verme süresinin uzatılması için gerek bazı müesseseler, gerekse şahıslar tarafından Bakanlığa çeşitli müracaatlar yapılmakiadır. Bu durumu dikkate alan Geiirler Genel Müdürlügü' 31 ağustosta sona erecek olan üç aylık sürenin, bir aydan az otmamak üzere bir süre daha uxatılmasını kararlaştırmış ve durumu Malfje Bakanına arzetmistir. Kararın 15 ağustostan sqnra açıklanabileceğini sanıvorum.» Beyannamelerin hâlâ verilmekte olduğunu, Emlâk Vergisi Kanununa göre milyonlarca mükellefiri İ K defa böyle bir beyanna1 me vermek durumunda kaldlkıarını belirten yetlçili, «Sürenin tâyininde, üç a y içinde ne ölçüde beyanname verildiği hususu da dikkate' alınacaktın» ' demiştir. / . • AN*kÂRA, (Ctıinhuriyet Bürosu) " • Türk İş'e bağJı 9 sendika Hükümelin istifdsını îstedi İZMİR Türklş'e bağlı Ege Bölgesi sendîkaları, Bölgesel Çalışma Komitesi, dün yayınladıkları bildiriyle, Halil Tunç'u fikirlerinden ötiirü desteltlediklerini bilrfirmişler, Istanbul Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Soysal'a cevap vererek, «Sendiks hürriyetine gölge düşürücü ve toplu sözleşme düzenini yok edici nitelik tasıyan bu görüşten vazgeçin» demişlerdir. Türklş 3. Bölge Temsilciliği, Çimselş, Teslş, PetrolIş, Harblş, Sağlık.lş, Metallş, Oleyis ve TGS başkanlarının imzalan buhınan ortak bildiride. «Hükümetin istifasının en faziletli hareket olacagı» ileri sürülmüştür. Açıklamada, Plânlama Teşkilâtınln özel sektör yanlısı olduğu ileri sürülmüş, hükümetin i s t i f v için şöyle denilmiştir: «Politikasım ifade değişikliğinin üıerine inşa eden ruevcut hükümetin faaliyetinin devamlı yararh olmayacağı belirlenmiştir. Bu cümleden olarak hükümetin istifası en belirli hareket olacaktır.> Kooperatıfler uçuncu • sektör • » * .* ' •• haline getirilecek SİUPKE Türkiye Köy Kooperatiflen Birliğinin düzenlediği Koopefatifçilik bayramı nedeniyle Jaşucu'da bulunan, Köyiş lerı Bakanı Necmı Sönmez, yapılanaçu (orumda, kooperatifçilıgiç 3. sektör haline geleceğini belirtmış, Kooperatifçilifimiz kartopu gibi başlamış, çığ gibi büyüyüp hızlanarak, memleketin kalhınmasına gerekli katkıyı yapacakiır» demiştır Aç* oturumda sooperatifçileı adıria konuşan Köy Koop. Genel Başkanı Ahnjet Altun, kooperatiflere verilecek kredi ve finansman kaynaklarının Ziraat Bankasından alınarak, bir koo peratifçilık bankasının kurulmasını istemiş, kooperatiflerinin yapacakları her türlü ithalatın yıllık vergi veresimlerden muaf Yüksek Askerî Şura bugün toplanıvor ANrJARA, (Cumbnriyet Bürosu) 1 Türkiye'de ük aort ye kapakçığı ameüyatmı 'geYçekleştiren •*". . Dy.^Bayazıt, hastssı Güler Çırpıcı ile birlikte, * . » • * • » " * . , . • ' • " • tutulmasınırfnermtştir.• 1 22 yaşıhdaki bir kadının aortu ile kapakçığı . âtöeîiyatİâ degiştiirildi . .c " • Bf Amerikadakinderf' 1 yıl sonra ülkejnizdeki tı Dr. Kenjal Bayazıt gerçekleştirdi. Ahmet Altun'dan sqnra istekleri cevaphyah jcöyjşleri Bakanı Necmi Sönmez, köy kooper^ıtifleri için İ^ milyar liralık Kre'di Ve bağış örjgörüldüğünü, bunün 90p rrfilyon lirasının bağış seklinde verileceğini belirtmiş, «Kooper'atifçJliğimizin kalkınmasını sağlıyacak kredi'harekâtı başUumştın demiştir. ' (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ^akanın konuşması Ekinİerınin yanmasına rağmen 600 • yıllık törefyl bozmadılar Ekinlerin torjlanmasından sonra, agustoaun ilk pazar £ünü Firuzköyde «Yayla Bavramı* düzenlenir. Türkiyede bir benzeri olmayan bu Day^ıtı, dün yine belki de benzeri olmayan şart larda kutlamdı. Toplanan ekinlerin hemen fee *men tafharnı 3 gün önce harman yerinde çıkan yangın sonunda kül olmuştu, 132 ton buğday, 39 ton yulaf ve 321 ton saman köy lünün ve hayvanının, kışlık $iy» ceği anlamındaydı. Fakat köyitfı bir şerefi vardı. Bayrarn ilân e dilmiş, dâvetliler çağnhBış|ı. 600 '•yıllık geçmişi olan' bir töreden vazgeçilemezdi. Komşu köylerden, U2ak ke'ntlefd'en gelen yüz lerce aile çn iyi sekilde ağırlana cak, şenlikler eski canlüığından hiçbir'^ey ^aybetmeden devam edecekti. «550 600 yıl önce, admı onla rın da hatırlamadıgı bir padişah, o zaman Edirne iline bağlı, hâlen Bulgaristan sının içinde kalan köylerinde konaklamış. Askerlerini bnrada dinlendirerek, Rumeli savaşlanna güçlü olarak başlamış ve Rumelinin fetih yolu böylece açılmış. tşte onlar da (Arkası Sa. 7, Sü. l'de) Yüksek Askerî Şura, bu sabah saat 9.00'dan itibaren çalışmalarına başlayapaktır. Yüksek; Askerî Şura toplantısına katılacak olan Ordu Komutanları. Donanraa Komutam ve öteki Askerî Şura üyeleri Ankaraya gelmişlerdir. Başbakan Ferit Melen'in baskanlığında başlayacak olan Yüksek Askerî Şura toplantısında terfi edecek albaylarla general ve amirallerin sicil ve yetenek durumlan gözden geçlrüecektir. Demirel: 'Rejim bunalımı bugün baş meseledir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Partisinin dün yapılan ılçe kongrelerine birer mesaj yollamıştır. Demirel bu mesajlarda yurdun baş meselelerinden birinin rejim burtalımı olduğundan bahsetmiştir. Demirel'in Karamürsel, Kağızman, Safranbolu, Mudanya, Keşan, Kula, Bandırm». Bitüs Merkez tlçe, Selçuk. Bafra, Tufanbeyli, Feke, Gebze. Zonguldak Merkez İlçe, Of ilçe kongrelerine yolladığı mesajlar özetle şöyledir: «Rejim bunalımı bugünkü bas meselemizdir Endişeler. kuşkular, tereddütler kaynağını buradan almaktadır. Rejimin. kaideleri içerisinde işleycmemesinin adı rejim bunalımıdır. Usuller. nizamlar ve kaideler içerisinde rejimin işlemesi ve her türlü engelin böylece asümış olması. rejimin kendi gücü ile ayakta durmasınm en emin işa retidir. Türk demokrasisi kendisini ayak ta tutacak güce sahip oldoennn ispatlama ile karsı karsıyadır Rayatiyetini Türk vatandasından ve Türk Devletinden alan Türk demokrasisi karşılaştıği güçlükleri başan ile aşacaktır.» Demirel bir başka mesajında devletin ve rejimin düşrnanlan ko nusuna değinmekte ve bu düşman larm her zaman olacağını ileri çür mekte bu konuda istikrar saetanma sı için şu şartı fleri sürmektedir: (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Bjr hafta önce ameliyat edilen kadının sağlık durumu iyöir ve » derek daha da düzelrrfektedij, * Amerikada bütüıı lekjıik im• kânlara ve yetişmiş uzman operatörlere rağmen •ancak 1 yıl önce » (Arkası Sa. 7, Sü. % de, de) CHF'lstshbuİ'.Milletvekili Re•* şit UlRer, Merkezî Sjsiern Başkâ'nı Prof. Haydar Furgâcin tosında , çıkan .ve kendisiniri Millet' Meclisine verdiği* bir önerge ile ilgili OLAYLARIN sözlerine karşılıkjdün şu demeci ARDINDAKİ vermiştir: ' , ' . ' ' ' . , . ' . «î Temmuz 1372 tarihinde Merkezî Sistem Üniversiteye giriş sınavları ile ilgili yazılı soruma saj yın Prof. Furgaç ceiiap olarak Tekel Genel MüdürHiğlt tstan «tetkik etmediği bir tnesele hakbul Likör Fabrikası, 23'üncü kında önerge vermesini hayretle stanbulluUr, Kabatas'taki mamulü olan «Bindallı» auli' bir karşıladntı» demektedir. araba vapuru kuyruklaaperitif içki hazırlamıştır. •.'' Asil tetkiksiz konuşan kendileri rjnın son günlerde birden uzadığını ve Tophane'ye Verilen bılgiye göre, ağaç ka dir. Önce soıuyy okumadıkları I, kadar Ardığını gördüler. •vunu (sedrai, portakal, limon. çin sorunuıı kendilerine değii, Mil \i •Cği'tihı Bakanına soruldu|unu Aynca sokaklarda yabancı mandalirra ve tunfiıçtan hazırlanan içkinin alkol dere'cesi 25' farketmcmişlcrdir (Jene aynı seplâkalı otomobiller çoğalıtir. Vakut renginde olan BIB beple. b'asında jleri sürüleh bir vefdi. Gerçi turizm mevsidaUının rengini iginde bulunan ididanın do^r'u ohıç olmadığını sor miydi ama, yabancı plâkalı rtuğumıı. başında çıkan yazının as . i a n portafealı vermektedir. • arabalarıo direksiyonunda olı voloise en etkili araçlarla resturan soförler Avrupa'dan tlgiliier, içinde bulunan na men yalanlanmasmt istediğimi bil degil Anadolu'dan ıtelmjşe renciyeden dolayı, yeni içkinin momektedirler. . . ' . bennyoriardı. Bu tezadın lerahlatıcı ve iç açıcı olacağını sebebi basitti: Dış ülkelerde Rnı bu yazılı soruyu 29 Temmı^z fcelirterek, «B^ndallıya özellikle |ençlerin rağbet göstereceğini» günü bir ^azetcnin serbest kürsüKade etmektedirler. (\rkası Sa 7, Sü. 6 da) 'Çk. krediler ANKARA," fCumhüriyet Bürosu) Amerika'dan sadece bir yıl, verifmezse tütün sonra, Türkiye'de de'Yüksek Ihtisas Hastahanesinde bir kadının #ort atardamarı ile buna bağlı kapakçık.değiştirilerek yerlerîne pîâstikleri takılmış, kalbi besleyen kroner damarlar da bağlantı yerlerinden aîına üretkisi tefecinrin •• ' . rak. sunî atardamara bağİJBimıştır. " 3 u başarılı ameliyat, hastahane• nin kaip damar operatörü Ke kucağınadüşecek, • Ülker, mal Bayazıt tarafından Güler Çırpıcı âdıntia 22 yaşmdaki bir. kadıf'"Tütün ekicîleri dekar' na japümıştır. Hraya çıkarılan kredisınavUrı ' '. saa>t süren ba Güler Çırpıcı'nın 5 başına 215kısımlarının derhal veameliyattan' sonra lerin ,ek kalbi 11 defa durmuş, ancak 3 a rihnesfni istemişler «Yoksa geçen yazrt'm ânında mi^dahal^si üzeriyıllarda olduğu gibi bu yıl da te konusunda ne tekrar , çajış'maya başlamışör. fecinin kucağına düseceğiz> de* cevap verdi ' * * • * » * Bir yanda «Yayla Bayramı» ağası yakınları ile birlikte ve davul zurna eşliğinde gelen misafirleri karşılıyor (üstte), diğer yanda da bir yılın mahsulünden geri kalan kül yığını, arada sadece balyalann telleri kalmış (altta)™ • miŞlerdir. Devlet Plânlama Teşkilâtınca bir süre önce 130 liradan 215 liraya çıkarılan kredilerin Ziraat Ban kasında plasman yokluğu nedeniy le üreticiye ödenmediğini ifade edeı^ Umir Ziraat Odası Başkanı * (Arkası Sa. 7, Sü. 4'te) • * IstanbuTda I yıl içinde 2 tona yakın esrar ele geçti ^Jyuşturucü madde kaçakçılığının doğrudan doğruya ünlü gangster şebekesi «Mafia» tarafından yönetüdiği, şebekenin bu yoldan büyük kazançlar sağladığı uyusturuçu' maddelere karşi uluslararası oftak mücadele teşKilâtımn hazııladığı glzli biı raporda. Türkiye'nin öteki ülkelere orarüa çok basanlı sonuçlara ulaştığı belirtilmiştir. Amerikan Narkotik ve Uyuşturucu Maddeler Bürosu tarafından yapılan bir açıklamada ise, 1971 yılında 1 ton 720 kilo Küçükpazar'da dün akşam bir eroin, kokaın, morfin ve baz , cinayet işlenmiş, Timur Kahramorfinin müşterek çalışmalar ! man (17), kendisini 2 ay evvel sonucu ele geçirildiği öğrenil ' Adana'da kolunrîan yaralayan miştir. j dayısmın oğlu Zeki Adıgüzel'i £aşka bir yöne gidiş (19), bıçakla öldürmüstür. Mafia şimdi uyuşturucu mad! de kaçakçılığının baska bir yöOlay, Küçükpazar Kepenekçi nünü seçmiş, daha yogun birl Siren Yokuşunda geçmiştir. Kar I kitleye cevap verebilmek tçin' • Esrar» üzerinde durmaya başnından ağır yaralanan Zeki Alamış, dünjada «Esrar» alış dıgüzel, kaldırıldığı hastanede verişi ön plârk geçmiştir. tşte bu : (Arkail Sa. 7, Sü. l'de) I ölmüştür. Kaatil aranmaktadır. Bindallı aperitifi satı^a çıkarıhyor GERÇEK Ti|rk gibi kuvvetli,, Aluian gibi çalışkan, çalışan isçilerinüz, yıllık izinlerini g^çirmek için özel arabalanyla yurda dönüyorlardı. Anadoiu insanı, özlemlerini dindirmek yolunda Avrupa'dan Türkiye'ye yöneliyordu. Edirne Kapıkule gümrüğünden tstan bul'a varanlar şehirde bir canlılık ya ratmışlar, trafik sorunumı biraz daha güçleştirmişlerdi. Almanya'ya giden beş yüz binlnci işçimiz geçenlerde hava alanında tören ve şenlikle ağurlannuştır. Yuvarlak hesapla Avusturya'da yirmi beş bin, Belçika'da on beş bin. Fransa'da yirmi bin Türk işçisi çalışmaktadır. Çalışna Bakanı Ali Rıza Uzuner, birkaç gün önce, on bir yılda 592 bin vatandaşı I Akrabasını öldürdü Beşizdoğanlardan 3 oğlan yaşıyor, 2 kız öldü UEGE, (Belçlka), (a.a.) Bel çikalı bir kadının dün Liege'de beşiz dünyaya getirrfiği açıklanmıştır. Üçü oğlan, ikisi ise kız olan beşizler beklenenden ikibuçuk ay erken doğmuşlar ve iki kız doğumdan sonraki saatlerde ölmüştür. Oğlanların ağırhklarının 900 er gramdan aşağı olduğu bildirilmektedir. • •• (Arkası Sa. 7, Sü. 4'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog