Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASB4 ÜYMAY1 AHIJAK "KASASINA TAAHIJÜT CDER. Sahibi: Cumhuriyet MatbaacıUk ve Gazetecilik T.A.Ş adına NAZİME NADİ Sofumlu Yazı Işleri Müdürii: OKTAX RURTBÖKE Basanve Yayan: CUMHURIYET MATBAACIUK ve GAZETECÎLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk N 3941 Bn ** D O I A R* ANKAKA: Atatürk Bturan T«Mt »M n v u * * " • Yefiisehiı fei 13O930 • 119544 ÎZMÎR, fsvapaja Bulvarı At»arı>Klu tsham Del. 31230 • 2*70» GÜNEY rU.ERİ: KuruUpru U lokak No. tt ADAN4 T«l: 4S50 3SM AtfU ma ATlık ı Ajrllk Aylık 13 Aylık ve u C7J0 PMta rıui Oıgı 451 1 1 Bajlık (MaJOu) a. ra ı aa tayta (Santlmlt 3 (lncu tayt» (SanUmlı « S 8•cı «avta (SanUmll Nujan Nütah Cvlenma Doium Nisan Nlk&h Bvlenma OoCum Ölüm Mevlld Tcsekküı SS OneO (S Sm.1 » c Ura ..Mı > 8S • • 75 > 100 • tM t •M t SAY1S1 75 RUKUŞ Bfr iikir gazetesinde 30 yıl Ord. Prof. Dr. H. V. VEÜDEDEOĞLÜ Terli ve emeklilik (Bastarafı 1 ineı sayfada) amırallerfe, aibaylıkta 8 yılını «loldunn albaylar sevkedileceklerdir. (Bastarafı 1 Tümgenerallik sırasına giren v Beyoflu gibi semtlerden itfaiyetuggeneraller: ye, yüzlerce başvurma olmuştur. O. Naci Berik, Bahaitin Ankan, Nesiml Tanyeli, Sadi Se13 itfaiye ekibi, zemin katları su . süreden beri, türlü memieket konulan üze • . (Baçtarafı 1 Ine! sayfada) vük, Şefik Denizalp, Necati tşbasan 200 kadar ev ve işyerini [Başmakaleden devam] Yüksek Komüta rinde yazılar yaanakta devam ' ediy orum. Mİ ve tiyasal konulardan s5z açan her yanda, cen, Fahrettin Timur, t. Hakkı lerin beklediğini de anntnyor boşaltmıstır. Emniyet Müdürlühele yalnız hukukçulara değil, czellikle bütüil Tamer, 0 . Feyzi Aysun, Ali San degüiz. ğü binası da, su baslunından za«Unutulmamak» içgüdüsü kademesinde yurt aydınlarına ve halka hitap eden gacete car, t. Hakkı Aka'nsel, M. CeAyrıca, Belediye Elbet birgün göç sırası bize de jelecek. BüNADİR NADİ rar görmüştür.Ekıbı, tıkanan yol \ Bilindiği gibi, benellcıırmay yazılarında. kürsü dilini ve kürsü ilmini 'ara.' malettin Altınok, İsmet TetikPen ve Yollar Jün dileğim o «mukadder» zatnana değin kafa1 Başkanı Orgeneral Memduh Ta|»• :•.• aslan, Muzaffer Öz, Kemal Soyu mak düşünülemezâi. Böy|e, bir düşünce çok •ızga^alarını açarak^ kara ulaşımın durmaması ve kal«munin yaşlanıp paslanma { maçjfn y&ş biaddi * e Kara Ruv'* paB, Nazmi Ya\Tizalp, S. Z. Tan ükurlarınrfza: anlamsız olurdu. Ben öteden beri budüşün'mmı normale çevirmislerdir. .masıdır. Bana Niçin an Tüjrkce yazıyorsun?» vetleri Komulanı' Orgehertıl Fa nverdi, K. Til, N. Öztorun, H. Gazetede tekrar göreve başceye karşı idim. '. ,',,''.*'.. diyarlar. .Herşeyden. önce Türk' Diline, Türk Kara, hava ve deniz ladığımız haberı üzerine yurt ruk" Gürler ve feeniz 'Kuvvetleri Karakullukçu.» Dr. Saim BostanDilinin jüceliğine'inandıgımda'n \e bu djli sevdi Cumhurivetin ilâtıı fizerinden 19 yıl £eçiçinde ve yurt dışında bulunan Komutanı Oramir*l Celâl Eyidecıoğlu, Burhan Eran. (Bunlardan trafiği aksadı ğiniden, sonra da, eskiyip okunulamaz duruma mişti. Atatürk derrimi hennz açıkça saldırıdostlanmız, ahbaplarımız ve oğlu'nun ise rütbelerindaki bek12s|nin terfi etmesi gerekmekDolmuş ve taksüerin çalışmamagelerck, pek çabuk unutulraak istemediğimden» ya uğramıyordu. Ne car kî hukuk ve&devlet pek çok okurlarımız telgrafla leme sürelerini doldurduklan sı yüzünden taşıt sıkmtısı çekil•dlyorum. dilinde «kara kaplı kitfp» kalesi de dâha'yıve mektupla bize başarı dileiçin bu ayın sonunda emekü miş, halk Belediye otobüslerine Çok tuhâf bir duygu, hattft bir içgüdü ba! blmamıştı; bunun için henüz halka yabancı Deniz Kuvvetlerinde ğınde bulunmaktadırlar. olmalan gerekmektectr. hücum etmişür. ' İnsanoğlu gcçmiş yaşamınm kitni bölümlerini hiç idi. Oysa «huknk» dediğîmiz Jüzra, ipsan ya. Bunlann hepsine ayrı ayrı • Deniz Kuvvetlerinde bir korYüksek, komuta kademesinin Yeşilköy Hava Limanı da yağunutamadıfi gibi. kendisinden sonra da başkaşamınm düzeninden ve dolayı$iyle toplumu teşekkürü zevkli bir görev biamiralin oramirallige terfi etbu üç üj'esi emekliye sevkedilmur süresince kapalı kalmış, B e y . larmca hemen çabacak unutnlmamayı arzuludogrudan dofruya ilgilendireh bir Wlim kolirdik. Olanağını bulamadığı. mesi gerekmektedir dlkleri takdirde, yüksek komuta rut'Un gelen Lufthansa uçağı Ue yor. Gerçi bu duygn .ve istek çok boş ve gereklundan başka birşey değildî. Şu halde onu mızdan, bu görevı burada topKoramiral Cemal Suer. kademesinde önemli dereetde THYnin Frankfurftan dönen uça siz bir şey: Kendisi ne kadar çabalarsa çabalahalktan ayıran kaleri yıkmak, zırhı delmek luca yapmak zorunda kaldık K^ramiralliğe terfi sırasına gidegisikljlder yapılması gerekecek ğı meydana inemeyerekj Atina'ya sın, nputulacak kişi mutlaka anutulur: unutulgerekiyordn. Bunu basarabilmek için des halKendim ve arkadaşlanm adtna ren tümamiraller: tir. Bu arada, Ofdu Komutanlan, geçmişlerdir. Saat 8.30'tia Aak4ra' (nayacak kişi de belleklerde mutlak» kalır. Gehepinize saygılar ve sevgiler kın bireysel, ekonomik, sosyai hayat dâzeni Cesmi Biren, Rıza Akol. dan İstanbul'a gelmesi gereken Genelkurmay İkinci Başkanlıfc cici bir süre unutuldu sanılsa da. tarihin karan içindeki yerini, bu düzendeki türlü iHskilerini, Tümamirajlik sırasına gelen. ı değerli dostlanmu uçak da, doğruca îzmir'e gitmiştir. ve MilU Savunma Bakanhğı lfk derinliklerini. gerilerden cafimtza doğru it* bu ilişkilerin doğal sonucu olarak meydana Şimdiye degıa olduğu glbl. tugamiraller: • Şehir Jıatları vapurlan da yağMüstesarlığında d» değisiklikler lerek. bir gün mutlaka gün ı«ığına çıkar. B6yçıkan anlasmazlıkların çözüm yollarını açık bundan böyle de bızim en bu mür sırasında seferlerini rötarlı A. Nejat Serim, Nazmi Erkaıt, le iken, insanoğlu jine de unntulmatnak için tür • yapılacaktır. bir dille herkesin gözü örtiine sermek; hukutsmail Toker, Mehmet Sanbe 'yük gücümüz sizlerin desteji olarak yapmışlardır. Yağmur sülü yollardan uğrasir durur Milll Savunma Bakanlıgı Müsolacaktır. ktı o zamana kadarki sert kabuğundan çıkakiroğlu. resince Beşiktaş iskelesine vapur Sanıyorum ki bu, insanın yaradüışında olan teşarı Zeki Jlter'in de öntimüzrıp halka yaymak; halkı. hukuk, politlkâ, ikN.N.' yanaşamamıstır. bir tur'bencillik içgüdüsünden başka birşey dedeki günler içinde emekliUk işleHava Kuvvetlerinde tisat ve toplum sorunlân üzerinde düsfindürğil. Bu nedenle, insanlık durdukça, bu içgüdii mınin yapılması gerekmektedir. Bugün hava.. mek: bu alanlarda yaptıfımtz devTİmler ve Bu yıl Hava Kuvvetlerinde 2 de, iyi \e kotii diğer birçok duygular gibi, onuq Istanbul dolaylarında bir gün korgeneral orgenerallik sırasına Atatürkçülük üzerinde herkesi mydınlatmak; Emeklilik süresi dofasuıda yaşayıp (idecek! önce hava sıcaklığı 34 dereceyken geftniştir. Bunlardan Ahmet Dukısacan, toplumun temeli olan. hukuk ve sos(Bastarah 1. Sayfada) Ancak, Geneiknrmay BaşkanıGene geriye doğru dün 16 dereceye kadar düşmüş da ral geçen yıl terfi sırasında idi. yal adalet düşüncesini. mümkünse,, her Türk ra kademe ilerlemesine tabi tunın ve Kara Kuvvttlerf Komuha sonra 23 dereceye yükselmişTine geriye doğru bakalım: 1942 yıluıda, Ahmet Dural, Remzi Yelman. insanına asılamağa çalışmak. bir finiversite1 tulqnlarını saflamak amacıyl* tanınm hangi jartlar «Itınd* tir. Yeşilköy Meteoroloji İstasyoNisan sonlanna doğru, elimde «Medenî KsKorgenerallik sırasına giren hocasımn, kürsü çalısmalan dısında, halka ve kuUamlan 22 bin 500 adet kademekli oUc»kl»rı veya Orgenenu ilgilileri, havanın bugün bir «ra nunutı Bili ve î e n i Dil Cereyanı» konusuntümgeneraller: doerudan doğruya hukuk ve adalete vapabflero da kanunun ortaya çıkardırai Gürler'in görevine devam yağmurlu geçeceğini ve ısınm 25 ' da kaleme alınmış iki yazı ile, «Cumhuriyet» Cemal Engra, Arslan Oner, ceji en büyük hizmetti. ğı meseleyi bütünüyle çözümleedıp etmiyeceğı beiirli hale geldereceye kadar yükselebileceğini in Yazıişleri Müdürü rahraetli Feridun ( ) s . Renan Göker. \ jememistir. Çünkfl bir kere bu memiştir. Orgeneral Tağmaç, Ben hunukj yalnız bizmet değil. daha fazbildirmişlerdir. İki gün sonra haman Menteşoğlu'nun odasına çıkarak, bunlaTümgenerallik sırasına giren I durumda olan bütün öğrettuen emeklilik süresi olan Eylül bavanın, tekrar 30 derecenin üzerila bir şey, bana düşpn bir ödev saydım. Bu rı çekine çekine. kendisine vermiştim. Yazıtuğgenaraller: ve mejnuriara veterince kadro îindan önce Agustos ayı içinde, ne çıkması beklenmektedir. sorunVan halka indirebilmek için, sevİTeli bir lar 3 ve 4 Mayıs IM2 günleri, arka arkaya Fahrettin Tarakan, Nusret •erilememiştir. Ayrıca, kadro veya Şura toplantısından sonra yayunland], Gazeteye ilk adım atışımı; beni «halk lipi yayin» (vnlgartsation) rapmak *ellgililer, dün deniz suyu sıcakToroslu, İhsan Soydan, . 'Vecdi verilenierin de son aylıkta geçemekli olursa Gürler Genelkurgörmek isteyen Yunus Nadi'nin, yukan katlığının hava sıcaklığmdan bir derpkiyordu. Bu yolun doj^ru o1dut«na inanıyorözgül, Mehmet Soyçek. Kemal ' miş bııhınan surelerinin intibak may Başkanı olabilecektir. An» taki salonun sağ köşesinde bulunan edasına rece fazla oldugunu söylemişlerdum. Gazeleye Taımamayi öjpitleven arkada$Demiralp. S. Barış, F. Kılkış. ta triâfisi hukuken mümkün ocak, bu takdirde, kıdem sırasıFeridun Osman'la biriikle girişimi, beni ı dir. larımı dinlemedlm. «Hak beriedi&im yolda» Albaylıktan gerteral ve" amirallamamıştır. na göre ordu lcomutanhkltnnd» karşısına oturtan rahmetlinin, «Gazetem siyürümeye devtun ettim. Bu kes konunuo tümfi, vetki ' Elmalı bendi yükseldi görevli Orgeneral Semih San lige yükselecekler: ze açıkiır. Ara sırs hukuki ve içtimaî merkanunn çerçevesinde ele alıncar, Orgeneral Faik Türün ve Geçen yü, Kara Kuvvetlerinden Dün görülmemiş şekilde yağan zularda yazı getirirseniz memnun olurura» Fikir gazetesi nustır. tlgili kuruluslar Ue btr yağmur, Elmalı Bendindeki »uyu Orgeneral Eşref Akıncı yeni fö27, Deniz Kuvvetlerinden a ve deyişini, sanki dün olmuş gibi natırhyorum. likte ynrütülen çalısmalar tarevlere atanacaklardhr. Hava Kuvvetlerinden 4 albay ge5 santimetre yükselmiştir. Bu, tlk çiktığı günden beri aralıksız izlediğim Başta adlannı rahmetle andığım ve temız mamlanınca yürürlttte konulaolmuslardı. Kadıköy bölgesinde oturanCUMHTJRtTET, Framızlann • ?imdi yerini «Le Deniz • Kuvvetleri Komutanı neral veya amiral hâtıralannı ruhumda sakladıfim finlü yazarBu defa, kesin ol'mamakla be, cak kararname ile mesele kft lara verilen bir haftahk suyun Monde«a bırakan • «Le Temps», ya da îngiOramiral Celâl Eyiceojlu'nun ların kervanına ben de bir dümen neferi ola kflnden halledilmis oiacaktır.» raber Kara Kuvvetlerinden yine toplamı demektir. Günde Elmalı Iizlerin «The Times» gazeteleri ribi kendl görevinden »ynlmasındın gonr*. rak katrimıştım. Artık ciddî bir gazefede yaSöz konusu çalısmaların ne 37 albsyın tuğgeneralliğe, DeBendinden Kadıköy bölgesine 50 ağırbaçlılık geleneğini kurmuş, magazin, akbu görev için en kuvvetli n«jnzılarımla kamuoyiına hitap etmek ve içimzam an tamarrüanmasının mtlmniz Kuvvetlerino'e'n 4 albayın bin metreküp su verilmektedir. zet Donanma Komutanı Orami' tüalite, sansasyon ve pornofraflden. hedive deki vazarlık tutkusunu karşılamak ve dokün olabileceği sorusu üzerine ral Kemal Kayâcsn gösterilmek r tugamirallige, Hava fcuvvetleve piyangodan herzaman uzak kalmış bir • fiyurmak olanağına kaMismuîtum. Bunun, benSiirt'te 9 kişi boğuldu Malıye Bakanı MüezzinogUı, rinden de 7 albayıı^ ruğgeneraltedir. dc yarattıği çok büyük •ooşku 'ih; ruhum kir gazetesi* idi. özellikle ikinci tayfası. sanki «Anayasa MahkejAesuılo kara> Siirt'ın Şirvan ilçesine bağlı Yelige terfi ettirilmesi beklenmekbir vandan sanki kanatlanniış gibi uçarken, yazışmavla ofrftim yapan bir «Halk ÜniversiHavjr^ Kbvv^tleri KomtManı ruıa göre altı ay icintfe yeni kanıkapı köylülerinin çıktığı Sisem tedir. öte vanâan «BabıSli'de' tu(unma»mn güçlüğü, tesi» cörevini yüklenmişti. Ona «fikir gazeOrgeneral Muhsin Batur henuz yürürlüğe koymak ya'ylasında. yajmurun meydana Diger tjuaftan, Askerî Tıp Aka rarnameyi 6osyal bilimlerin ve özellikle hukukun türlo rütbesinde uçüncü yıhnda butesi» künliğini veren de bu idi. İkinci sayfada geretmektedir. Bu meselenin getirdiği selden 9 kişi boğuftnuşdemisinden tümgenefallik sırayBnifrini paıete olnmıcusu halka anlatabillundufu için gSrevine" devam o devrin unlü yazarlanndan başkasma pek yer çözümü için çok daha önce baş tur. menin cetınfigi ve manevr sorumluluk duyedecek veya başka bir göreve sına giren 10 prof. dr. general verilmezdi. Sayfanın sürekll yazarUn arasınlanrtus bulunan çalısmalaruı Ölenier; Kudret Bilge, Saadet gusu altında eziliyor, bugün açıkça iüraf at»,nabilecek, böylece bir yıl da bulunmaktadrr. Bu arafla,' Asda, Ord. Prof. Mustafa Şekip Tunç, A. Adnan daha kısa süre içinde tamamBlçkln, Abduırahmao Biçkin, keri Yargıtayda 4^ hâkim «imaedeyini ki, korkuyordum. h» Ttrk'Silâhlı Kuvvetlerindeki Adıvar, tsmai] Hablb Sevük, Ahmet Hamdi lanacagına inanıyorum» demisAbdullah tşçen, Cumali İşçen. F e . mirallik sırasındadir» hizmetine devam edecektir.tşte sçvgill okuyucularım; 3C>yib aşkm Tanpınar, Z. F. Fındıkogtu, bir ara Hajan tir. ride Kalıtnan, Ömer Kalıman ve bir süreden beri bu fikir gazetesinde * çıkan Âli Yücel, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay ve* Atamalar ^her yazımı aynı coşku ve aynı sorumlulnk* • yalnız donanma konulannda olmak üzere • Bu arada, Milli Güvenlik Kuduygusn ile kaleme aldım. Tazabildiğim sü. Abidin Daver gibi, o zamanki Türk bilim. ederulu Gençl Sekreterliğine, Harp rece. bu, hep böyle olacaktır. biyat ve basın hayatının tanınmış kişileri yer (Bastarafı 1. Sayfada) Akademileri Komutanhgına ve Hâtırasını her zanıan saygıyla andığını aimıstı. Abidin Daver'in avnca çünlük hir '•"Yüksek Askeri Şura üyeliklerida «II «rtütünüır eittikçe kuv Tunus Nadi'nin ölümünden sonra Türkive'de > çesi vardı. Tann uzun «mBr versin, Fındıkne de yeni atamalar yapılacakvetlenditini» sovlemis'ır katıksız Atatürkçü «fikir gazetesi» örneğini, oğlu müstesna olmak üzere, bu yazarların. tır. Bu atamalar, terfi işlemleri. Gazetenin ağırbaşlı kimlik ve geleneğini sürhepsi. sonunda herkesin gideceği billnmez llenin tamaırrlanmasınd'an sonra Satır'ın açıklamaları duVen ve ikinci sayfayı 30 yıldır bana açık me göç ettiler. gerçeklesecelctir. * tutrnakta devam eden aziz dostlarım Nadir Adana Milletvekili Dr. Kemal Curnhurijet Çazetesi JM2 de henüı 18 «ejTakitKİT üidisiyle bizlerK4«sinden Kara, Peniz ve Hava KuvvetSatır, dün şehrimizde, aralarma Nadi yaçında idİ^'ŞÎnjdr 49."yihnı »ürüyor. NeçeacıIandOTh rahmetli Doğan Nadi'ye,' teşeklerınde terfi 'srmma glrerj geda daha on<t partıden ayrılmı» deyse yarım yuzyıt olacak; ve ben bu fikir körlertmie birlikte, takdir ve tebriklerimi ,de neral ve amiraller: • eski parlamenterlerin de bulungazetesinin ikinci sayfasmda, 30 yılı aşkın bir bu verile ile buracıkta sunmak isterım. ' * Bu yıl Kara Kuvvetlerinden dugu bir toplantıva baskanlık et 6 korgencral orgeneralliğe, 11 miştir Toplantıya 20 kısi katıltümgeneral korgeneralliğe, 12 mıştır Satır d»h» sonra yaptıcı tuJgenecBİ tümgeneralliğe terfi açıklamada «Kuraratımız parti sırasına girmişlerdir. Deniz Kuv Evlül avında fsmen faalirete vetlerind>n 1 koramiral oramigeeecektir* demıştır Yeni par. rallıge. 2 tümamiral koramlraltinin kurucuları. adı ve amblelarınui, manrâlü öreten tarabn(Raçtarafı 1. Sayfada) lric ve daha pek çökları için devliğe, 3 tuğamir»! tümamiralliğe; mi 1 ASu«tn«'ta snH»"»cjktn S dan degil, hükiimetçe tesbit e > let, özel tesebbüs, işçi, koylfi, Bo nnırlı ımkânla, plânda y a . Hava Kuvvetlerinden 2 korgedildiğini bilmeraekte midir?» bürokrat elele. gönül gönfile çatırımlar için öngorülen düzeve oeral orgenerallik, 3 tümgeneral Istanbul'da tasfiye lışırsa hedefe ulaşmak kolaylaerişilebilmesi mümkün olamıyaBirlik yönetim korgeneralük. 8 tuğgeneral tüm. şabiiir.» . . CHP 11 Başkanı Ali Topöz ise. cajından, özeJ kesimın yatırımgenerallik sirasına gelrnrslerdlr. kurulunun bildirisi aynı saatlerde yaptığı açıklamada. lara daha fazla yönelmesi geSoğukpmar Türkiye Ticaret Odaları, Sail örgütünün güçlendiğini bildirKara Kuvvetlerinde reklidir. nayi Odaları ve Ticaret BorsaTunç'u destekliyor miş, 21. Kurultay. tstanbul örgüAnayasamızda egemenligin ka Kara Kuvvetlerinden orgeneları Birliği Yönetim Kurulu da tiimüze yeni bir ruh ve hareket ge öte yandan, Ges • t ş Sendikayıtsız sartsız Türk milletlnin olrallik svrasına firen korgeneraldün Tunç'un basın toplanusındatirdi» demiştir. Topuz, bu arada, sı Genel Baçkanı Osman SOfukdofn açıkça ifade olunmasına ler: ki sözlerini cevaplandırmıs, öne •Beraberllği sağlamak için tsUnpmar da dün yayınladığı bir bilve her vatandasın kanun çevreKemal Taran, Namık Kemal sürdü|ü görüşlerin «Bindiği dabul'da tasfiyeler yapılacağını» açık chride, Türk • î ş G«nel S«kretesinde esit bulundnfunnn bilinErıun, A. Fehmi Basar, Recai lı keser» nitelikte oldugunu idlamış: son bir ayda ÇHP'den ayrinin göTüşüne tamamen katılmesine rafmen. basın toplantıBatnralp, Hayati Savaşçı, Tnrdia etruiştir. Birlik Yönetim Kunlanlan «Aslında örgütten ve dıkjarını açıklamıştır. Tunç'a^çe sında sık sık "egemen çevre" decut Sonaln, (Bunlardan ancak rulunun bildirisi de özetle şoyhalktan kopmus kişiler otarak» î'ıtl! çevrelerin verdikleri cevapyimini tekrarlamasını Sayın 3'ü terfi edebilecektir.) ledlr: nitelemiştir. . | ^ lan «Oenıagoji ve kamuoyunu Tunç için bir şanssızlık c'arak Korgeneralük sırasına giren «Türk hur teşebbüsiinün, yüzaJdatıcı ifade cambazhkları» o l » nitelendirmekteyiz. Difer taraftümfeneraller: binterce vatandaşa iş Sabası arak nitelcyen ; Soğukpıriar. iş tan. sanki topln sSzlesme dÜ7en) İstifa eden Satır ve Alp Olmez, Sait Ozçivrfl, Saçacak yeni yatınmlar hanılesi ve çevrelerini ağır bir dille suçlakarsısında olanlar ve ücretleri bahattin Göksel. tbrahim Şenheyecanı içinde olduğu bir dnGöğüş ihraç edildi mıştır. dondnrma tesebbüsünde bnlnocok, Mazhar Uzer, Şe*ket*To, nemde teşvik ve takdir edilecenanlar varmışcasına, bu konuANKARA irıımtfıırivel Rüroüai ro«, Arif Erkoçak, Orhan Suerlardaki savunma gayretini, bü ği yerde haksız ve insafsız bidem, M. Ülker, t. Sakarya, C. çimde tenkit edilmesi, öncelikle CHP Yüksek Disiplin Kurukı, k tün iyi niyetimize ragmen anlıOtman (Bunlardah ancak altısı vatanuı, sonra da temsil ettiği partıden istifa •etmelenne rağyamadık. terfi edebilecektir). topluluğun yararlan ile asla bağ (Bastarafı 1. Sayfada) men, Disiplin Kurullan YönetTatınmlara tanınan bazı teşdaşmaz. melîği gereğince.Satır vfe Gögüs Dokuma tezgâhlannın çaliîma vik tedbirlerine de karşı çıkan Bir yandao hür dempkratik haklarında başladıgı işleml somas^ halinde, bpya ve jplik fabTürkts Genel Sekreteri, ekonorpjimin, Anayasanın satunuculunuçlandırmış, 2 milletvekilinin rikalan ile diğer yan sanayı de mimiıin özel tesebbüsün eline rımu vapac^ksınız, bir yandan de kesin fhraçlarına karar veretkilenecelc,' bütün bu ç«hsm» ve insafına terkedilmek istendi(Bastarafı 1.' Sayfada) hür teşebbüsü reddedecekstniz. •miştir. yerlert de IŞsiz kaiacaktır gi biçiminde yanlıs bir yargıya Hem işçi haklanndan söz edecek Başbakanhk Basın Merkezi Tezgâh sahipleri dokuma 'tşvanrken, ülkemizde yatırımlasiniz, hem devletin tek patron tarafından yapılan açıklamada ban ücretleri için istedilderi <o ' rın ••50'sinden fazlasının karau olduğu bir ekonomik yöntem öYüksek Plânlama Kunüuntm 25 zammın gerçekte halka bir kesimince gerçekleştirilmesinin nereceksinte. Bu kavramların çahşmalan hakkında bilgi verilzaran olmaması gerektiginı söy öngörüldüğünü nnntmaktadır. bir arada bulundugu ülke dünyalejerek, «tstediğimiz zam bir miş ve Üçiincü 5 Yülık Plân < (Bastarafı 3. sayfada) Aynca, cevaplandırmayı gerekda kalmamıştır. metre kumaşta en fazla 2 lıraTaslagı ile ilgili raporun 28 Af tş e kadar büyümüş ki, M . tianeyecek derecede haksız ve Ortak Pazar üyesi bir devlette lık bir maliyet farkı yaratacakğustos'ta Bakanlar Kurulu'na nunda valinin evine polisler bi , mesnetsiz bir itham da. halka halka açık ekonomik yapıdaki tır. Bu da kumas fiyatlarına bit sunulacağı belirtilmiştir. .le gelmiı .. > açık anonim şirketler konusunşirketleşmenin halka yarar sağlazam yapılmadan tficcarlann Açıklamada 19631971 yıllan ' Ba ailevî dnrnmundan ötürö da ileri sürulmüştür. Yurt dımıyacağını, hem de bir parlamenkârlarındaki çok ufak bir fedaarasındaki plân uygulamala/ı ile de, Lneey'nin Başkan Yardımcışındaki işçilerin sağladıklan döterin söylemesi. gerçekten şaşırkârlıkla rahatça kapatılabilir» ilgili rakamlara dayalı bilgiler lığına aday olması ihtimali çok vizlerin özel sektör emrine vetıcı ve üzüntü vericidir. demişlerdir. verilmekte, «Uzun ' dönemde a zayıf ! rilmek istendiği yolundaki garip İşçi VP diğer halk tasarruflanmaç ve hedefler» ile «Üçnncfi 5 iddia, hiçbir esasa dayanmamakFiatlar düşük Demek ki, politikacının geveze nın bir araya çelerek şirketleşyıllık plân bedefleri ve dengele olmayan bir k*dın seçmesi lâtadır. Topluluğumuz, bu dövizlemesini. özel sektörün hu tasarrufSümerbank ve fabrika tipi ri» bölümlerinde de öretle şöyle zım • evlenirken... EvlendiUten rin yurt kalkınmasına en olumlara göz dikmesi gibi tanımlaatölyeler' haricinde; Türkiye'deIu yöndc katkı yapacak şekilde mak çok isabersiz ve bindiği da1 ki dokuma tezgâhlarınm »• 25'ı denilmektedir: sonra da az kavga etmesi gere/ ve en rantabl biçimde değerlenlı kesici görüştür. • kiyor. ni kapsayan vö çoğu 23 tezeâh Hasıla artışı dirilmesinden başka bir düşünce Vatanımızin çetin sorunları Ayrıca, geçmişteki Smekleri sahibi olan küçük esnâl. kumaj taşımamak tadır vardır. Kamu yararına, yapılmaüretiminde fülî bir katkısı ol«Gayrisafi hasıİAnın üçüncü ele alan dergiler, müstakbel adaFiyat artışları konusundaki sı zorunlu reformlar," sanayileşmayan tüccarlann hem kendilebeş yıllık plân döneminde yüda yın adının geçmiste hiç bir malî ifadeleriyle de, gerçeği tam olame, eğitım, ulastırma, enerji, su, oni. h«m de halkı sömürdükleortalama "$ oranında artması yolsuzlufa karışmamıs olmasını rak yansıtamayan Türk • tş Ge yeraltı zenginliklerimizin işlemerini ilerı sürerek. sonmlan Ue ve 1912 yıkndakj 1 9 U mily*r şart koşnyorlar... nel Sekreteri, toplumumuzun üsi, sosyal güvenliğin tüm ujusa ılgiü çeşitii açıklamalarda DUBnndan başka, müstakbel ada. liralık düzeyden 1977'de 279,5 rettiği başlıca mamullerin fiyatyaygınlaştırılması, işsizlik, sağlunmuşlardır: milyar liraya <nikseltilmesi he yın, sağ veya sol, hippie ya da def almmıstir. Böylece plân yippie gibi aşırı eğilimlerle iliş. döneminde 883 milyar lirmlık kisi bulnnmamalı... Kadın seç. ÇaTTİsafi hasıla artışı sağlannus menlerin ilfisini çekmek için biraz yakışıklı olmalı; hele şişolacaktır. . v man hiç olmamalı... Üaüncn plân . döneminde saKısacası, bu aranan nitelikler LİNGUAFON ENSTİTÛSÜ SİRKEC1 rAyi sektörfl fkktör fiyatlan ile Merbum Şeyh Ibrahim Bey ve merhume i Mahi Hanımefendinin oğulları, yılda ortalama • 11J! tenm sek •e bnlnnmaması gereken kusmr« Vahide Beyazit'ın eşı, Hüseyin ve Zeynep Beyazıt'yı^' Mahinur 'Köksal'ın sevgılı törü ' . 3,7, hizaıetler sektörü de Iar listesi nzayıp gidiyor. Bizim söyleyecegimiz pek kısa babaları, Mehmed Beyazıt, Abdülkerim Beyazıt, Hahm Beyazıt, Hatice Ünsal, % 7,7 lik bir artış gösterecektir. Rukiye tpek ve Hanım Işıkh'nın kardeşleri*; Nazmıye Kart, Refika Akyol. Sevim * 19731977 döneminde yaratıla olacak: Eğer seçmen bu kadar Itim v« Soyadı Peker. Selâhattın Beyazıt, Şükran Turancıol, Türkân Aral, Inci Budak, İbrahim cak gayrisafi milli basılanm '.'t ince eleyip sık doknma hastalıBeyazıt ve Hayal Beyazit'ın amcalan; Halide Eryılmaz, Halit ve Harika Ipek 233'ünün rasarruf edilmesi çe ğından knrtnlamazsa, McGovern ve Enis Işıkh'nın dayıları • •. .» > rekmektedir. Plân döneminde kendisine bir yardıracı bulamatoplam yatırımlann "• 96,4'ü iç yacak ve seçime yalnız basına Adret ^ ^ ^ tasamıflarla • 3,6'sı dış tasar katılaeaktır. ' » Ve eger Amerikan seçmenini ruflarla karsılanacaktrr. saran bn hastalık bütün dünya 1972 yıluıda 40 milyon dolar o demokrasilerine de sirayet eder. lan net turizm ve dıs seyahat se, yeryflzündeki pek çok polirelirinin hızla artarak 1977 de tikacının kısa sürede ortadan çeHakkın rahnyetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 5/8/1972 Cumartesi günü Fatih 85 milyon dolara alaşması bek kilece&ini tahmin etmek zor olCamiı Şerifirtde kılındıktan sonra na'şı Merkezefendi Aile Kabristanında ebedi lenmektedir. Ba dönemde işçi ge mayaeaktır. istırahatgâhına tevdi edilmiştir.. Mevlâ rahmefeyleye. Mehmet BARLAS irlerinde de artışlar elacağı n• • • • ? ' A İ L E 8 İ nnlmaktadır. Üçüncü S yülık | Çalıştığınız yabancı dil KAYTP ÎET.T. kartımı ve jlân döneminde dıs ticaret açı | ««btkemi k«yb«nim Hukumsuzdur | ı mutlak değer ol*rak giderek Dotan Pırlnçek Cumhuriyet . 6M5) artacaktır* ' Cumhuriyet 5661 Yeniden Başlarken tstanbui'da birçok Kutlu Kahman'dır. Kırklareli'ne önceki akşam ceviz büyüklüğünde dolu düşmüş. saat. te 120 kilometre hızla esen fırtınadan şehir cereyanı kesilmış. TV antenleri uçmuştur. Edirne'de de iki eve yıldırım düşmüş, can kaybı olmamışUr. Izmifte bazj çtnar ağaçlarıyla Fuardfe 26 metre yüksekliğinde kule de\Tİlmiştir. Sinop'ta tırtma, hayati aksatmış. şehrin çevreyle haberleşme olanakları kesilmiştir. «Izmir» yol. cu gemisi. 5 saatlik bir gecikmeyle gelmiş, ancak limana yanaşamamış tır. Saat lî'de gelen •Samsun yolcu gemisi de yolcuların alamadan îstanbul'a hareket etmiştir. Ak, şam üzeri patlayan karayelden de şehrin su ve elektriği kesilmiştir. Diğer yerlerde ALTINCI SAYFAOAKl Ee/iet MemnrJatı çöıümü SOLDAN SAİGA: 1 Peçevi Ibrahım Efendi Saik 2 îmaza, Nr. Pasarofça. 3 Ra, üt, Hân. Lâpon, Kr. 4 Irıp, Mıhrak Au, Bıt. 5 Met, Gezmek Sno. 6 Et&mln, Abide, SUsen. 7 Lizbon, Greyn 8 Mnyalar, Bedava, Ada./9 Emacii, Asa, Seul, Ok 10 Ta, Anafor, ,tl. 11 Psıkoz, Iflâs U' mera. 12 Aynoroz, ttmek Uy. 13 Şada, Ra, Nuska, \b. 14 üla, Pt, Estergon. 15 Usare, îves, Arhorti. 16 Od, tngres, Araba. Yl'KARlDAN AŞAGlYA: 1 Piri Mehmet Paşa 2 Bmaret, Amasya, Od a Ça, Italya, tndus. 4 Ezop. Miad, Koaia 5 Vat. Gızlı Or, Art. 6 Menba, Azor, En ı Inhır. Oran. Zap 8 Brahman, Saı. Tır 9 Nreu Balfin, Ve. 10 Ap, Akıhe oıtu, Es. 11 Halk, Ramses ı2 Isa, Degas, Seks. 13 Mapa, Rves Katar. 14 Rousseau, Ema. 15 Son, Nüy, Uma. Rob. 16 A , Bosna, Le, AgX ra. 17 Içkı, Do, Robot. 18 Kartoh. Akray. N.İ1 Kasun Gülek . t Odalar Birliği Kımaş Seyahatin Zevkil... 3. Beş Yıllık Dünyada Bngön özellikte seyahate çıkacaklar için yabancı dil bilmek en esaslı şarttır. Amacınız ister tahsil. ister iş ve ticaret. hatta isterse sadece zevk ve eğlence olsun. yabancı dil bilmekle zahmetinizin randımanını önemli bir oranda artıracağınız kuşkusuzdur. Gittiğiniz ülkenin lisanından anlamazsanız başkalarının aracılığma bağlı kalacaksınız. Bunlann yetkisinden. bilgisinden veya, en önsmlisi. iyi niyetinden ne kadar eminsiniz? Oysa ki elinizde bugün yabancı dünya ile aranızda odyovizüel Linguaphone Metodu gibi en kestirme bir köprü vardır. Bu köprüyü bir müzik âlemi içinde geçtikten sonra bütün dünyada milyonlarca kişi gibi, amacınıza hiç zahmetsiz erişeceksiniz. Etraflı izahat için kuponu bugün doldurup gönderiniz. Para veya pul eklemeyiniz. ISTANBUL VEFftT OSMAN BEYAZIT V REPA: 71/5674 J» ^ rf ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog