Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 6 Ağustos 1972 Bir GumKuriyefin macerası Derleyen: Mehmet BARLAS Yenilgi yeni bir tejim uruyor • Eğer bir devlet muayyeh bir olaydan sonra çöküntü ile karşı karşıya kalmışsa, sebebini sadece o olaya bağlamak doğru olmaz. Montesquieu'nun pek güzel belirlediği şu kuralı hatırlamalıyız: •• ,.•**:•.' r«Bir muharebenkı doğurduğu zarar, devietin çökmesine yol açan yegâne sebebi meydana getirmjşse, o devietin bir muharebe ile yok olmasını gerektiren gerfe| sebepler var demektir.» . ı '• • . •\ . önürhüzde bu kanitı doğrulayan bir tarthl.örnek bulunuyor: üçtincü Fransıı Cnmbnriyeti: tmparator Louis Napoleon'un (III), Sedan'da yenilip J*rusyalılara teslim olması fla 1870'te doğan ve Mare?al Petain'in eJinde, 1940 yılında canveren bir ;cumhuriyettir bu... Üçüncü Fran •sız Cumhuriyeti'nin yetmis yıllık yaşanünnda, sayılamıyacak çok buhranlar. çıkmaz sanılan noktalar vardı. Ancak rejim, kendisinJ şekillendiren kuruml»nn gücü ve çağına yakışan canhlığı ile biitün bo zorlukları yeniyor, devietin varlığını sür dürebiliyordu. Sonurtda geldiği yerefe ise, ne yazık ki başlan. gıçtaki dayanıklılığım. kaybetmişti Cumhuriyeti yıkıntıya vedevleti teslime zorlayan tek se. bepı Hitler.'in yıldirrm savaçında kazandıgj ntaharebeler e l ı t mazdı. ' •.'•••', rada, >devlet yorulmuş, bir bas. kınla yıkılacak hale gelmişti. Bu yazı dizimizde ele alacağımırFransıi Üçüncü Cumhuriye. ti, bizde de hâlâ günün konusu olan ve dünyanın büyük kısmında tartışılmasına devam ecîilen siyasai. kurumlann başlangıçlarırjı içinde taşır. Tarihi, geçmişten geleeeğe uzanan bir devamlılık şeklihde görenfer, 1870 1940 Fransız Curhhuriyeti. nin ya?antisında, görüşlerinin en güçjü delüini bulacaklardır. Beş hazırlanan bir Anarasa , T E N Î BÎR FRANSA KURMAK GEREKLÎYDI.. çoğnnlnkls 7 yıl için seçilen» bir cumhuriyet haline geliyordu 1875 Temmuzuna kadar anayasa ve ilişik yasaları hazırlayan Meclis, Fransa'nın ilk parlamen ter cumhuriyetinin seklini vermis oluyordu. Senatonun onayı ile Meclisi dağıtmaya yetkili kılınan bîr Başkan yaratılmıştı ve bu Başkanlık, kralcıların gözünde kral lığa döniişü sağlayacak nitelikteydi. 1873'te seçilen Başkan Mac Mahon ve Başbakanı General Cissey'nin muhafazakâr kişilikleri de kralcıları ümitlendiren etkenlerin arastndaydı. 300 kişilik senatonun db'rtte biri ömür boyu seçiliyordu. G» ri kalan senatörler ise 9'ar yıl için seçıliyor; bunlann üçte birl de her Uç yılda bir iki dereceli seçimle yenileniyordu. Böyiece, 618 kişilik tek dereceli seçimle gelen Meclis, senatonun hâ kimijeti altına sokuimuştu. Thiers, «Cumhuriyet muhafazakâr olmadığı takdirde, cumhuriyet otemaz» diye ortaya koymuştu şartını.. nan miUetvekilleri, partilerinln disiplinine karşı da bir çeşit bagımsızhk kazanmışlardı. Bu yüzden de, iktidarlar seçim sonuçları ile değil, parlamento kulislerine, bakan olmak ihtiraslac rıru koyan politikacılann oyunlan ile değişiyordu. Bu durum, 19. yüzyılın bütün Avrupasını etkileyen endüstri devrimine Fransa'yı istikrarsızlık içinde sokuyordu. 1873'te Meclis, Chambord Konması. Fran«a'da imparatorlüğun tunun kral, Paris Kontunun da sona ermesi aniamını da taşıveliaht olması çözümünd« biryordu... Veya yeni bir dönemin leşti. Ama gerek Chambor'd'un başUngıcıydf bu yenilgi,.. '. ' yetersiz kişiliği, gerekse FranBaşlarmda Leon Gambetta'nın bulunduğu grup^ bu fırsattan ' sızlar arasındaki göryş farkhlıklan ve ,bu arada güçlenen istifa'de ederek Paris'te, cumhuriyetl devîet şekli olarak seçtitt cfumhuriyetçi akım, MecMsin bul duğu çözümün uygulanmasınaı lerini açıkiıyorlar, J"ransa da • , yeni bir'cumhuriyetin içine gi izin vermiyecekti. riyordu. Bu. şekilde tahta kimin geçeceğini dört yıl tartışan Meclis lçin en garip .tacafı, Fransa'ya o tarihte hâkim olan kurumla üyeleti, 1874 yriında 352'ye karşı rın büyük çoğunluğu, cumhuri 353 oyla cumhuriyet re>imini se çiyortfu. Kurulan qtuz kişilik yetin değil varlığına, fikrine bibir komisyona anayasa hâzı'rlaİe karşıydı. Kilise, ordu, bürokma Şörevi verîliyor, bu komi^T rasi, başından heri ba rejim seyonun ^rtaya koyduğu çeşiHi oiminin sonucundsm memnun taslaklar i i ^ arkası »rkasına değillerdi. Njitekim OambeUa' reddedüiyordu.» , nın cumhuriyetinin bi» .anayasa rle süreklilik kazanması »için yıllar gççmfsi gerekecektir. Kronoloji 1871 18 Ocak: Silâh bırakışması 8 Şubat: Meclis seçimi Tbjers hükümeti 1 Mart: Mecus ba rış anlaşraasınj onayladı 28 Mart: Paris'te komün ayaklanması 28 Mayıs: Komünfln bastırüması. 1873 •' Mayıs: Tbiers'in Istifası Mac Mahon'un Başkanhğa seçilmesi Evlul: Almao isgalinin aonu. 1875 . Şabat: Anayasanın ka bulii Aralık: Meclisin feshi îeni »eçimler. 1877 . 16 Mayıs: Seni Meclisin de Mac Mahon tarafından feshi Eylul: Thiers'ia ölömâ Ekim: Se çimde Cumhuriyetçilerin zaferî." 1879 Senatoda da Cumhnriyetçilerin hâkim olması Mac Mahon'un Baskanlıktan istifası Grevy Başkan oluyor. 1879 Parlamento Paris'e donüyor Kısmi siyasî af. Çpzüm ' Başlangıç ' Cu cumhuriyetin doğumu, da. ha önce de belirttiğimiz gibi, bir yenilginin ertesinde olmuştur. 1851'den beri Fransa'yı diktatörlük rejimi attında yöneten Louis Napoleon ve imparatörlu|u, Sedan'da PrusyahHira ye•nildikten sonra tarihe kaYışıyor• d"u. Imparator Löuis Napoleon' un savaş esiri olarak 2 'Eylill 18«0'rie Prusvalılara teslim ql THÎERS Cumhuriyetin flk Bagkanı Adolphe Tbierg, Franıa'yı işgal etmiş olan Prusyalılarla bsrış antla&niMinı bnsalayarak içe bafladı. Daba tonra da Paris'teki komiin ayaklanmasını fcükümet askerleri ile bastırdı. Muhafaıakârlar, Tbiers'i başiangıçta tntnyorlardı; fakat cnmhuriyetciler güçlendikçe, Thien iki kanada da yaranamamaya başladı. Böylece 1873'te istifa zornnda kaldı ve yerine Mac Mahon lecildi. Yunus Nadi'den Nadir Nadi'yc TURGUT ETİNGÜ Ben, asağıda okuyacağuıız yazıyı çok önceleri okumuş; yazıya baglıj|ptojnŞS'"St^rak.^ugıın ölüm5uzlttt*tToip3Sintlah «cpiıVj olan^upfi Yurtuş ^SfflTOn yüz çirgîleAfrtftfrr• kendime göre ^nF' takım «Nirengi noktaları» çıkarmaya ve bunlan da anlamlajtırma ya calısmıştım!.. . Zaman geçti. Benim arsiv zarflan içindeKj da, bugüne dek kaldı... „.>.;••.:".•. .'. y Bir haftadır, Cumhuriyet'te "bir fotografm' çevrsslnde hareketlenen bir durum var. Tabli sizler de sezinlediniz: Yeniden bir düşünce zincirlemesf, yıllarm «CUMHURİYET GAZETESİ» nde... «Üstat Nadir Nadi ve O'nunla beraber sevilen finlfi yazarlar kadrosn yine Cumhuriyet'te....» Cumhuriyet'in yenlden Nadir Nadi yönetlminde örlediğimiz yazarlarla yayın hayatına devam edecegini öğrendiğim zaman aşağıdaki düşündUrilcü belereyi arşivlmin «arftndan çıkanp okuyucuya sunmayi görev bi'dim. GERÇEK DEVRİM ( 1 ) «Oğlum Nactir, heaüz üd yaşını bitirerek «?sgıyukan kojbaşladığı zaman benim için çok tatlı bir tedirjrinlJk süresi ba?lamıstı. O. benim odaraa pelmek istedikçe, berrtm kar$i koymam kabil miydi?.. öyle ki. onun, benim odama eelmesi için vesileler hazırladığımı açıMarsam içtenliğime va vicdanıma tercüman olurum. ", • Gerçi bu gelişgidisten benim calışma Istegim ve dolayısivle huzurum kaçıyordu. Fakat «Ta ftelmezse?.j» o ne kadar kötil... Herhalde o gelmeliydi ben ~tedir?in olmalıvdjm! Zaman zaman işimden kaiıyorum. kitaplanm örselenlyor diye sikâvet etmemeliydim Özet olarak bu sevimli gürültil böyjece sürüp fitnîeli idi. Ne kerte tatlı tedirjrtnlik... Çare yok (LarusVun «Bayrak» kelimesini kapsayan çjldl bizim Nadfr'in malı olmu$tu Birgiin o çeşit cesit bayraklar icindç kenriisine ?iil renkli Türk bavrajjmı eflstemris" • ' « İşte oflum. bu aylıvıldızlı kirmızı bayrok vok mnt.; .t?te bu bizim ba^raeimızdır. Türk bayrajh Demiştim. O. benim çalıçma odamda bulnndugurau anladımi, hemen koşar gelir Beybaba.. Türk Bayrafıî Diye kesin bir lstekle o eildi çıkartırdı.Gorüp geçirdiğimi» felâketlerin her g t oCTçerrestads İLÂN Siirt Valiliğinden ! 1 Siirt Ortaokulu onarırn işi 2490 sayılı *anun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulrnuştur. 2 tşin keşif bedeli (31579.00) llradır. 3 Eksiltme Siirt Ortaokulu binasmda 33.8.1973 Çarşamba giinii saat 11.00 de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ortaokulu M V ü dürlüğünde görülebilir . '• 5 Eksiltmeye girebilmek İçin Istcklilertn^'' ) (2345.95) liralık (çeçici temlnatını b) 1972 vılına ait Ticaret Odası belgesl. f;) Miiracaaf dilekçeleri lle birlikte vereceklerl kredi imkânlannı bildiren mall dunua blldlrtsi E k 2A R» 5 forans PP az isin ıceşif bedeli kadar bu 15e benzer tş yaptık.anna dair ış bitirnıe belgeler) ibraz suretlyle Baytndırhk Miidürlügünden alacaklan jeterlik belpesinl teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan Ifrnmdır 6 îstekliler teklü roektuplannı 23.8.1973 Çsrsamb» günii saat 10.00 a kadar makbuz mukabllinde îhale Koml* vonu Başkanlığına verec«klerdir 7 Yeterlik be'îresi alınması lçin son mUracaat tarlhl 19.8.1972 Cumartesı eünü mesaJ saati sonuna ladİKhr. Te'grafla müracaatlaj v« postada vftlcJ ?erittmeler RabuJ edilmez. (Basaı: 19362/5633) îlk buhranı. yeni Anayasa ile yapılan ilk seçim getirdi. 1876'daki secimde, beklenildiğl gibi, senatoya Muhafazakâr • Üçüncü Cumhuriyetin yokolKralcı görüş hâkim olmuştu. ması ile rfbnuçlanan uzun maceAncak Mecliste 363 koltuk kazanan Cumhuriyetçiler çoğunluktaydı. Cumhuriyetin ilk ilâncısı Gambetta Üçüncii Cumhuriyetin ilk Başbakanı olmaya en tabii adaydı. Ne var ki, Cumhurbaşkanı Mac Mahon, bu thtirnaü hıç düşünmedi bile; ve ılımlı Dufaure'ü Başbakanlığa atadı. Meclis Dufaure'ü hemen devirince de, Muhafazakâr Cumhuriyetçi Jules Simon'u Basbakanlıja gatirdl • ^ma Simon (Ja, Başkan'ın isFraosızlar bu durumun far^ nip duran dramatik hikâyeleri, oğlumun o temte dimağında hatediği kada^ Muhafazakâr 'ıjeğil fc ? a j i ^ m * » ^ izlenimt W*6to«uHlın $pri kalmamıştı " F * ; ' • di. 16 mayls 1877 tarihinde yaz.. tanda değiUerdi rjelkî.. 1789'dan * 7J v^8y"afcşam od^ma 'kapanmıst işime KoyülrnuşnJm*"" Kâpl • dıgı istifa mekiîıbu, Cumhuriye • beri bekledikJert hürriyet rejiminin cumhuriyetle ğeleceğina tin flk rejim buhTanını da tarihaçhldı:; îlkin kocaman bir Ttirk bayrağı. arkasındari da oglum! inanmışlardı. Doksan yıl önca liyordu. Şaşkınlıgımın uzamasına meydan bırakrnayarak: vaad edilen «eşitlik ve kardeşBaşkan Mac Mahon'un yeni Beybaba, dedi: tgte Türk bayrağı! • lik» henüz ufukta görünmemi? Başbakanı Broglie Dükünii de Yaşa oğlum.. Nerede buldun bu bayrağı?.. Meclis tutmayınca, tek yol ola olsa blle. hürriyeUer eskisinden Müdüre Hanım, bana Sdül verdi onu. fazlalasacaktı rak seçime gitmek kalıyordu. • Sen bu bayrağı çok mu seversin? Üçüncü Cumhuriyet hükümet< Meclisi dagıtan Mac Mahon, Çok severim va.. bn bizim Bayrajhmız! Ben bu Bayrafı leri yavas ve ihtiyatlı olsa da, kendtsinin de bizsat kabldığı seevimizin üstüne asacajun. Asıncaya kadar da elimde.. na işte bu hürriyetleri sağlamaya çalışçim kampanyasmı başlatacak, böyte başımm üstünde ttrtacağım.. tılar. 1831'de ' basın htirriyeti, hükümetin bütün imkânlannı Yorulmaı mısın oğlum? . 1884't6 sendika kurma hürriyeti, Cumhuriyetçilerin karşısına çı1907'de de toplantı ve gösteri yü Neden yorulacak mışım? Yurdumuzda biz bu bayrakla kartacaktı. Ancak seçim sonunrüyüşü yapma hürriyeti kanunduracafra Bak bîzim Selânik'imîri Yunanlılar almışlar. Orada da Cumhuriyetçiler, eskisinden la kabul edilip temlnat altına hir Türk havrağınl bövlece tntarak yok mu imiş Scaba?.. 4ma daha güçlü şekilde Meclise gell)oğu ve Güneydoğu Anadolu illerialındı mişler, Mac Mahon'un Başbabir. SpISnikimtf Teri altnr de«t mi Beybahâ? mizin bazılannda sıtma vakalarının kan olarak atadığı bir generali Elbette oSluıfı. O Sp'ânik'} vakfivle bizim d£ f İ P l e rimiz al arttığı' tesbit edilmiştir. Saglık Bakanlığı yetkilileri, sıtma vakala. de reddetmişlerdi. mışlar da bize bırakmıslardı Sjmcîi bi? de nnlar «"bi olmava rının daha çok Adana'da kaydedjldiğini bellrterek. •Gerekli tedbir. çalışırsak' elb^ttı» v^i» memİPİ«>timf7in sah'hi oluruz!.. Mac Mahon'un gücü yavaş yalerin alındığınb> bildirmiştir.. Öte yandan, Nazilli (Aydın) ilçesinin Fransa'da, kralcılann, seçfm Ya Bey>4ha.. Birlm deHcierimlı Asvn'ntn ortalarınrfan vas tükeniyordu 1879'daki kısm! yolu ile monarşiyi canlandırma Aşaği Nazilli semtlni. sivrisinekler istilâ etmiştir. Belediye, buna seçimler Senatoda da Cumhuricıkmıslar ıfa. KaraknnımMan ckmııtlar ri». Pasin nvalanndan ümitleri suya düşmüştü dedikneden olan bataklık saha ve açikta akan Kğım konularım çözümleyetçilert öne geçirince, Muhafade ^onrsrıma effndim. taaa huralam rflmisler de... Fakat sosyal yapıya eğilince, ye jrücü olmadığını açıkra beürtmiştir. (Fotoğrafta, Nazilli'de açıkzakâr Başkan dayanamıyo/ ve 1 cumhuriyete karşı olan sağ fca Anladım, oflum anUdım... Cocu6un ne Asva'yı bildiği varta akan lâğıra suları içiude oynayan çocuklar...) istifa ediyordu. Yerine gelen, Ju nadın, bazı çok önemli kurumladı, ne Kafak»nHnMan haberf vardı. ne Pasin .Ovalan ile burales Grevy adındaki Cumhuriye^ rı elinde tuttuğu görülebiürdi. lannı anlayabilmesi umulurdu! Bunlar kim bilir hangi ögretçi, ^lımlı bir avukattı. Ordu ve donanma, kamu hizmetmen hanırrun daha' btivjik cocuklara verdffi rferslerdetı calınma 16 «nayıs tarihll tstifa mektulerini yüHifen kadro, diplomasl fcelfmelefdi. O küoülf dim«Ş4an. cocuk btnnlnden bir dl5«s eibi bu ile bir devir açan Simon, her hâlâ Cumhurtyetçi değildi. Basıeeçerek anlamı anlasılmadan fakat sıcakUfı ile dilden dökülen balde doğan sonuçlardaki payını elinde tutan özcl sermayenin o sfjrfer, bevnimde sirşsekler caktırrpava baslamıst!!. Bununla nı görüyordu. yanında, katolik kilisesi de, sağ beraher karsımdaki* mfnf mînf hana «elerekte kesInHkte, vaşava,"kanat muhafazakârlannm safıncaic bir ruhün kefaleti* efb) eörünerek avunmama vaTdımcı ohi daydı vordu . • • ' . ' Birinclsi, kralcıların anayasaı Boulanger olayı, Dreyfus reza Ofthım. rledim Elindeki bayrağı ?uraya koy da gel seninle kurumlar aracılığı ile Fransa *de leti gibi gelişmeler, Cumhuribira? konuşalım. , ' . :• , * yeniden monarşiyi tesis etmek .yetçilerle karşıtlarımn çatışmasıKarsılık verdi? . * ümitlerl kesin olarak suya düşnı devam ettirecek ve birincilemüstü. Sa? kanat Muhafazakâr Hayır Beybaba.. Bn bavrak vere konmaıT Ben. O"nu h^p rin galibiyeti kesinleşecekti Bu Dünya "Gençlik TeşkilâV (WAY) ve Ayupa Gençlik Teşkilâtı Ian. ordu ve Irilise venilmişü başımdan vukan tutacafımj.. arada devlet Idlise çatışroası (tENCY) G^nel Şekreterlikleri adına Türki/e'deki siyasai durumu Aynca, artık niçbır Başkan. da laisizmin zaferüıe dayanacak«Gerçek Devrim. kuaaktim kuî»fa cevekle9ir» denihyor. Acainceleyen dört kişilik heyet, çalışmalarını bitirmiş ve dün, bir basın Mac Mahon gibi iddlaü olamaz tı. ba ben de gerçek bir Derriin başlangıcı karşısında mıyım? toplantısı düz^ılemiştir. ve Meclisi dağıtmaya fcendini yet Bu üç olayın ortak sonucu ise, <Xttvpe: Arallk 132%1.913 v kfli kılaa Anayasa maddesine Heyet sözcüsü Ro«s S. Mountain, toplantıda, «Tfirkiye'nin Fransızlar arasındaki fikir ayn... , .w «, ,t '.Ji» V .,., Yunus Nadi» başvuramazdı. Zaten artık basiçinde buluoduğa durumun dünyada ilgiyle izlendiğini» belirtelıklannın cumhuriyetin temeline kanlar secillrken, renksiz olmainecek kadar derlnlesmesiydl. relt, «SamfaJdyetle inanıyoruz ki, Türkiye'nin karsılastığı füçlükNevsaU Mîm 19141 lanna dikkat edilecek ve ileride •rIer, feçici olacak ve yeni seçimkendisi de daha az değerU bir I e r ^^^•^^•1^^ *« ' ü " * e m n yaşantısına önemli Y A R1N : rakibi tarafından yenilen Clekatkıda bulunacaktır» demiştir. menceau. «Ben her zaman en 8iv Sözcü, bu arada, çeşitli kurutal olan için oy knllandım» diÜnJii bir general luş ve meslek temsilcileri ile te yecekti. maslarda bulundukJanm AP Geve sonu ; Diğer yandan senatoya karşı nel Başkaru Demirel ile de göflilen hâlcim kılınan ve dört yılrüştüklerini belirtmiş; Başbakan, lık süreleri temtoat altuıa alıAdalet, Gençlik ve Spor BakanMiktaç ' Clnsi ! Muhammen hedel Geçici temVnat thale rfinfl Öı»le taati lan ile görüşemedikleri için ü, Y.: Kamyon 12.S00 937.50 17.8.197Î M « züntü duyduklarıru sözlerine ekMüdürlflgümUzce. şartnamesin* ?öre" Dfr adet 195? mpdel Cherrolet markâ kamron fcalemiştir. 1871'de seçilen ve ancak J879'da Paris'te çalısmaya başlayacak olan 'Mecliein 690 üyesinden 400'ü kraleıydı. Fakat kimin krtl olacağı sorusunu1 da Rims.e cevaplaadıramıyordu. Bazısı Bourbon hanedahından Charobor'd Kontunu.^bazısı da Oriean'cı Paris Kontunu istiyorrfu. Yeni bir Bonapart'ı bekleyenler de az değildi. Geçici cumhuri' >;etin geçici başkanı Thiers ise, «Bir tahta ,üçkral otvramaz» feklinde konuşmaktavdı. Cumhuriyetin resm^n tescilini sağlayan tekiifi, 1875 Ocağında bir edebiyat profesörü olan Wallon cunacaktı. Hendisinin a.^la cumhuriyetçi olmadığını söyleyen Wallon, cumhuriyetin hukukl yolunu açan kanun maddesîhi hazırladığı için Tanndan ve Meclisten özür dileypcek kaflar üzüntülCydu. Wal!on'un kabul edilen tekiifi i'.e, Fransa «Başkanı, Senato ve .Meclisin, Millet Meclisi olarak yaptı^ı ortak otarnmda matlak İlk buhran « * SITMA ARTIYOR Sağ kanat \yA Y ye CENCY heyeti ' vTürkiye'deki încelemelerini bitirdi Sonuclar • Devlef KJtapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden palı zarf usuJÜyle satılacaMır. thafe 17.8.197? Perşembe günü ssat 15 00'te Sultanahmet Ayasofya Müzesl arkasındalö Mfl'Jurlük Komisyon Başkanltgında vapılacslrttr. (çtekliler Ihaleye eiıebilmelc tçt» «eçici teminst makbuzu ve mektuplanm « tstenllen Itanunı be.'t*lp/le birlikte uşulüne eöre nanrlayaeaklan tekMJ mektuplanm en geç thale eünu saat ı4J0'e kadar Mür!ürHigümü7 binasmdakl Komisyon Baskanlığına makbuı mukabllinde teslim etfarrtır. ' • Posrada gecikmeler kabul edilmez. ' , Sartname bedelsiî olarak Müdürlükten temir ALTIN Cumhuriyet Regat Hamlt Azix Nıpolyon 24 Syar lcülçe aoa Mo 1 7 0 . • 175.32.10 32.20 308. . 2 1 0 382. . 385 23S. » 7 2 KALEM HELİS PİNYONLU $AFT VE 3 KALEM HELİS DİŞLİ İMAL ETTİRİLECEKTİR Türkiye Demir Ve Celik jşlefmeferi Genel Müdüriüğünden K A R A BÜ K 14215 ve 14217 sayılı Resml Gazeteler lle 14 Haziran 1972 tarihll Dünya ve Cumhuriyet gazetelerınde ilân olunan 3 tcalem helis piyonlu şaft Ue 3 icalem helis dişlJ lçin (görülen lüzum üzerine) niha! teklif verme müddeti 29 Ağustos 1972 tarlhine kadar uzatılmıştır. (Basın: 19522/5656) 18874/56551 6 Ağustos C. Ahır 26 0 s İLÂN ÜÜ KIRIKHAN ÜSESİ VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜGÜNDE* ' Kejll Bedeli Geçtd Temlnft thalc TaribJ v» Yert tjin Cinsi Lise babçe duvtr kortroluğu jm60^28,31 TU İ26130 TL. 22.8J972 Saai U^D da pımı, Süıht tesisat v« onanm Use Müdürlüğüad* Ortaokul ffC ve SıhhJ. tasiaat 6«.878,00 TL. 4594.00 TL. 22.8İ972 Saat 10,00 da onarımı Ortaoku] MüdOrlügünde 1 Yukarıda durumlan belirtilen onarun »• yapım tfleri 2490 sayüı kaoun» gSr* RAPAU ZARF USULÜYLE vaptırüacaktır. % tstekiilerİD 2490 Sıyüı kanua gercğinc* lüzumlu belgejerinl Quü« cuttndaD biı caat tee* komisyon ba$kanJıgına makbuz karfilığı tealim «tmeleri 3 Şartn&meler çalı«raa saatlerl içerislnd» U M v« OrtaokuJ MüdürtOklerlnden «örülebülr. 4 Poatada v«ki gecikmeler kabul •düm^a. Duyurulur. (Basın: 19134/5654) O V. 4J8 12.20 16 13 19 2(1 İIJM S.03 E. 9.37 4.38 8.52 |2.00 IM 7;40 3 b AJustos 1972 tarıhll nüshamızın beşinci sayfatmd* y«yınlanan tstanbul 9 tcra Memurluguha ait (Dosya No: 971/451) ılânda ikincı arttırma tanhı 6/10/1972 Cum» olacaktır. Düzeltıriz. (Bssın Taçhib . 6980) DÜZELTME GidişGeliş UÇAKile <«. 22Ağustos ve 3 Eylül Komple Konfor 1275 TL İZMİR KUŞADASf 6 G ü n " UÇAK OTOBÜS 6 gun 16ve 27 Ağustos # § 5 Komple Konfor 1325.TL ÜMTALYAAl.AlfrA MERSIN MARMARİSKIİSAOASI "UÇAKOTOBÜS '6 gün 29 Ağustos 15 Eylül © B Komple Konfor 1350.TL Istiklâl cad K.ParmaKkapt sok Kadri han kat 2 no 9 Beyoğlu Tel 453260/9 Baskent Reklâm: 98/5648
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog