Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET 6 Ağustos 1972 . Y ĞÖfSDUÖÜ EFSANEVÎ BÎRTİPTİR. BAZ£ıWru'NÜHÜZDE SÛRDÛRÜR OSMAMM DEVlETÎNİM C E S u R . Bİfc LŞVEMDÎEHR., BAZEM MASAU &uriyAJL&RlMCA YA^AR,fcorü TABİtfTT1 D e \ / l £ d E <^& KATlLlK, gAi&M DtNİZ. D İ P L E R İ N İ K"tj*r I A P , BAZEM MEZOR7TWM>^.XDA TEkERLEöİM UA1>«HÛA. KAVKISI OLUP, UZAYI ADlMlAfc HALKINI SEVEN HEJ2. KİİRÜST VE HAMl&LU K U ' D E ^ Ç « * « ASC^LCANRAZLIK V A R D I R . CESuRDjttfe/AKiLLI M j SAHİPrİR.. B U ÜSTÜH ETKİÜ BİR &İUÂrtTlR.. . HAFTALIK FALINIZ KOÇ BURCC 21 Mart 20 Nisan r Güzel şeyler vâdeden, sükun dolu bır hafta. Basınıza yeni yem dertler sçmak istemiyorsanız tarçınhğa paydos BOGA BURCÜ att Nlaao » Mayıa Biri çıkıp da özel hayatmıza karışraak hevesıne kapıldı mı fena halde kızryorsunuz. Bu hafta yine boyle olacaktır.. İKlZLER BURCU 21 Msyıs . 20 Hariran Smcle uğrasanlann tumü de bu hafta kendi kazdıklan ku yuya kendüen düşecekler". Mustenh olun Te durumu değerlendırm. TENGEÇ BURCU 21 Hariran 20 Temnras Çekımser davTanmaya ve mücadeleden kaçmaya devam ederseniz bu hafta güzel blr fırsatı daha kaçırabilirsıniz. ASLAN BURCU 21 Temmur • 2S Ağuatos Sev dığınız kimsenın uyarıları sayesinde müzmınlesmeye başlayan dertlerın bır kısroından bu hafta kurtulacak sımz. Sıze biraz para var .. BAŞAK BURCU 21 Ağuatos . 20 Eylftl Hasletını çektıgınız buzura bu hafta nıhayet kavusuyor, ih mal ettığıaız bütün konulara da dort elle sarılıyorsunuz.. TERAZİ BURCU 21 Eylul • 20 Ekım Dıkkat edın, iş ışten geçmek üzere. Şayet elinizı çabuk tutrnazsanız pişman olursunuz. AKREP BURCU 21 Ekim 20 Kasun Çıkmaz dakı bır meseletun hal yo. iuna gırmesı içın nasjl bir çareye basvurulması gerektığinı bu hafta bulacağınızdan hıç şuphenız olmasın I A I BLRCU 21 Kasun • 20 Arabk Şımdılık sabretmekten başka yapacak bır şey yok. Vartnak ıstedığınız mutlu sonuca ulaşrnak ıçın fedakârlık şart. OGLAK BURCU 21 Aralık • 20 Ocak Pren sıplere son derece baglı olduğunuzu ıddıa ettıgmız bal de verdığınız sozlerden çoğunu hep tutmuyorsunuz KOVA BURCU 21 Ocak 20 Subat Aklı başında, ıradesı kuvveth, şan sı da açık bir ınsan oldugunuz halde kendımzı kuruntulara kaptınyorsunuz .. BALIK BUKCU 21 Şubat 20 Mart Sevdığigmız kımseye, mânevl değerın gerektığı kadannı ver memeye &evam ederseniz çok zararlı çıkabıBrsınız.. Izmir'in içinde «tzmirin içinde vurdular benl, * Al kanlar içine koydnlar benı, Yarin çevresine sardılar benl..j Bir tzmir Türttflstinden SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI 1 4 0 yıl önce Cumhuriyet 6NPRA, 5 (a.s.) Retmen bıldınltfiğıne gore Roma, Parıs, Londra arasında, AIrfıanya Jçm yapılacak müdahalede izlonrnesı gereken en oluıpTu Msul hakkında goruşmelere başlanmıştu. BİRİNCtBÖLÜM TTazh'ya hak veresim geliyor: Gülseren, çoğu yerslu sös edl jor, edınce da adamın canını sıkıyor. Arabadan giri? kapısma koşuncaya degın sırüsıklam olduk. Asansore gırtflgimde göğsume abanarak omuzumun uzerınden kolunu uzattı; bırden boynuma sanlıyor sandım. Içım bır tuhaf oldu. Yuzunü yıkayan yağmur, lâvantasının kokusunu alıp goturememış; burnumun direği aızla* • dı. Ne oluyoruz' demeye kalmadan, omuzumun uzerthden uzattı ğı elımn alışık parmağı, dugmerye dokundu, asansor sarsıldı. EU kolu, sanki boynuma sanlmış gıbi omuzumun üstünde kaldı «Şımdi elektrlk kesiliver«e ne olur Emre'» dedı «Hıç » karşüığım verdım, «katlarm arasında sallanır kalırız » Bırden kolunu doladığı boynumdan çekti. Basbsyagı arkasını bana döndU «Çok anlayışsız davranıvorsun » Islak yanakJarını avuçlarımın ıçıne alıp yüzünü, ijlce yüzüme yaklaştırdım; dudaklanndan öptUm. Asansor durana delj gozlerıni açmadı, kollannı boynumdan avırmadı. Açtığı vakıt, koyu yeşıl gözlerinden ıki damla ya? yanaklanna Indı. Tedirgîn oldum. Nasıl çıktı ağzımdan bilmem «Böylesine duyarlık sınırime dokunuyor Gülseren'» «Ben, bayağı bir kızım.. Sana asılıyorum degil mi?» «özur dılenm... bunu demek ıstemedım..» • Asansdrdurmuş, bi$ blr türlu kap"ıyı açıp çıkannyorduk. Arkajını kapıya dayamıç, gözlerini yeşil yejil bana çevırmış, öylece bakıyordu. Saçları, ıslak ıslaktı; gözleri, ıslak ıslaktı; dudaklan, ıslak ıslaktı.. ., «Şu anda, ne kendîmtlen, ne de senden utanıyorum'» dıye sertçe konuştu meydan okurcaslna. Elımde olmavarak gtilmu îüm. Kızar ?ıbf oldu «Utanıiacak ne var ortada?» karşılıgıru verdım. Gbzlerumn ıçıne kara kirpıklenni batınrcasına baktı: «Bemmle bır dakıka yalmz kalmayâ da>anamıyorsun. a dlye mırüdandı «Bak Gülseren,! tarçılığını verdim, «kapı arkalarmda, merdiven kuytulannda sevişmeye kalkışmak hoşuma gıtmryor. Hem sana, hem de kendıme saygısızlık edıydrmuşum gabıme ' «Rffftat, sakın bir yerde hıç bâşbaşa kalamadık ki..» «Kalıfıamız içın de bir neden yoknj sımdıye degın » Yuzünde gıiller açtı. «Bundan sonfa? Ya bundan sonra'» »«Orası belli olmaz. düşünüruz..» • «Çok hafnsin' Askerden döndügürıden beri düşünüyorsun. Neredevse. blr yıl olacak » «Benım ıpımie kuyuya lnılmez » «Benirh ipımle insek'» ^ «^kımızl bırflen çekemeyeceğinden korkannj.» ' Bırdpn ciddıleştı „ «tKujuya duşup bogulun^z demek?» «Evet Bu^ne senin. 'ne de. tenim için lyi olür^» * . (Arkan yar) 1 ALMAMYA VE AVUSTURYA MESELESİ 1 Bu arads devletlerjn, Avu^Bu meselenln nasıl ve ne şsturya meselesuîd'e Aİmanya'yı kllde halledileceğı butun dunprotestb ettıklerl de. gelen tla yaca merakla beklenmekle ve berlerde onemle bebrtılmekte gupun konusu halinde gazeteledır. . rln ön plSnmı ısgal etmektedır. • HABER almdığma gore Ontversıteye 30 yabancı profesör daha alınacaktır Maarif Veklli Resit Galip Bey de kendısıne Oniversıte Senatosunca teklıf edılen Inkılâp Kürsusü profesorlüBünC kabur etmiştlr URFA Valisl, vılâteti dahilınde yabancı dıl kullanılmasını yasakiamijfır Haber aldığımıza gore Pendık ve Kartal gibi bazı kesimlere yerleştinlen Gınt ve Yanya Türklerinın Turkçe konuşmaları ıçin de karar • lınmıstır Fakat bu usulun göruşulmesinde . Dortler MUalcının mı, Sevr Muahedesinin mi ilerl suhenüz b'elli değildir Gelen bir başka habere gore, Alman uçaklarl, Avusturya topraklan ustunde dolaşarak Dolfus hukumetı aleyhinde çesıtiı beyannameler atmtstır. • MALKOÇOGLU «yazan veçizen:Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil Otol)Usun,^angır zangır tltreşen camlannı, eski, kırmızı gordesıni son bir kez sarsarak ansızın. durmasıyla yolcular yerlerınden fırladılar. Kimi şapkalann*<ıfelerın durduğu raflara uzamydr çoğu da,yerınden kalkmış olmasına karşın yıne eğjlıp eğılıp arasında karştamaya gelan bırHerfvar mı, dıye aranıyordu.. Ön. ce pn.kapmm. sOnra arka kapınıa *»çılmasıvîa, ortadakt tıkanık' lık çözüldu, yolcular ınmeğe ba« adılar Kadm yolcu parmak a savılacak gîbivdl ıty jaşlı parşafh kadin, sıska blr kız çocagu, ' beyaz basortülji akçâpakça bir koylu kadın, bir de oncekı kentli kadın.. Saat Uort sularında olmalıydı, Konya'dan sabah dokuzda yola çıkmışlar, yolda bır kfez lftstık patladıgından, bir kez de askerl bir kamyonla çarpışacak gıbı olduklanndan durmuşlar, doğrusu her ıkı duruşta da çok oyalanmışlardı. Bunların ardından bır de yemek molası vermek zorunlugu doğmuştu. Şlmdı butun yolcularm vuzünde uç saatlık bir yerden gelmis gibi degıl de, Anadolu'nun bır uzak ucundan beri yoldaymışlar gonintusu veren bır bıkkıniık vardı. önde oturan genç kadın, eteklıgınl düzeltip saçını eliyle tarayarak yerınden kalktı, onünden ınen koylunun çarparak kapattığı kapıyı açtı Kapının ardından yuzune gelen hafıf bır sonbahar jelı otobus motorunun verdığı sıkıntıyı bır anda yok ettı; yuzundekı gergınhk gevşedı, dudaklarında belli belırsız bır gülümseme gorundu Otobusten inen son yolcuydu bu kentli kadın Adı Zehra ıdı Yere ayağını basar basmaz, otobusun çevresınde ku melenmış, şaşkın şaşkın duran otekı volcuların yanında, o da ağzı bır karış açık kaldı • Garaj olarak kullanılan dört bir yanı tel orguyle çeMilmiş bu arsada ve buraya açılan dar sokaklarda, koşelerde Jrimse görünmüyordu. Hanl bır topal kopek, çopleri kanştıran bır uyuz kedi bıle yoktu ortada. Konya otobusünden ınen bu yolcularla şoforden başlca canlı kalmamıştı sanki İlçe'de. Bu dıngınlık, bu bomboşîuk msanda Tcoskoca dunyada, evrende YILDIZ İNCESU'NUN *ROMANI • 1 • bile caalı kalmamış gibi bir algı yaratacaktı nerdeyse! Şaşkınlık uzun İurmedi, ilk duraklamadan sonra herkes meraklâ yanınxiakıne antemsa sorular sormaya baslamıştı. Kımin kıAıe s.öyledıgı anlaşılmayan «mıtıng», «partı», «seçim» gıbi sozler duyulur oldu. Sonra yer'.ler bu sozlerden durumu anlamış olacaklar ki, sepetlerıni, ^antalarını kavrayıp gıdecekleri yerlere yoneldüer. Bırkaç dakika içinde garaj ve çevresınde beyaz başortulü kbylü fcattmia kocası ve^ı^ra'dap başka kımse kalmamıştı Istanbul • tjrutr • Ankara seferleri >apa japa «hurdaha$» olmüş"e"sld oTobTisler, lâsfîkleri patlamış pas rengi kamyonlar, »tlarından avnlmış at arabalan, saman çuvalları otobus garajı olarak kullanılan bu tozlu arsanın temel gorüntüsunU(oluçturuyordu Zehra saçını bır kez daha duzelterek yerdeki el çantasını aldı. bilinçli bir şekılde ılçenın merkezıne gıden yola yoneldı. Tam tel Brguyü aşıp çıkacagı sırada, on caznına ANKARA yazan bır karton yapıştırılmış, yenıce bır otobus gordu. Otobus'un sol arka lâstığınin yanında şofor yamagı ıkı çocuk uyuyorduı Bır an usundan çocuklan uyandırıp Ankara otobuslerınin sabahlan sa at kaçta kalktıgını oğrenmek geçtı; sonra vazgeçti bundan Kımbilır ne denli yorgundu fukaracıkiar, otobusun gürultusüne bıle uyanmamışlardı' Bır zamanlar parke bır yolun «var» oldugunu onaylarcasuıa ordan Jjurdan fırlamış taşlara tökezlenerek ilerlıjor, her şeye dikkafie bakıvor, bazen kaslannı çatarak, bazen gulumseyere* mımıklen ıle her an defısık şe\ler düsündügünu belli edıyordu. tlçe'nın ŞUBE'NJN ORA dı\e adlandınlan alanına yaklaştıkça, garajdakı cansızlığa Karşılık, kulafma çok fazla kalabalık ve hareket oldugunu belırten ınsan seslerı gelraeğe başlamıstı Heje dar yoldan sola dönünce açık taskınlık belırtıleri, «yuh», «yasa» gıbi toplum gurultuleri mce ayırtedılır olmuştu Bu volun sonunda alan, Zehra'nın karşısına bırden bıre1, hınca hınç, bayrak larla donanmış çıkıverdı.. " '"* r . " (Arkası var) DİŞİ BOND TV BU AKŞAMKt PROGRAM 19 2> 11.30 Açılıs \e program Kıta haberter U 3 3 Cocukların tele\ızyonu tlkokullar arası folklor yarıjması (Yucetepe tlkokulu Ülubatlı Hasan Tlkokulu) 19 46 Yarının vaşarru 1) C^n elvaTından me\hane: 21 Isıklandırma J3) AtatU'k eeçıdi. 4) Gıuulun ün ı ı m çozuldu) 20 00 Martı «ozcüierı (Kuslann )uvatını vakından Izleyen tyj «nıp ınsan ın ııyah martıların yuvalarım lncele mesı) 20 25 20 30 20 S5 20 58 2* 02 Rekltralar HaMrler Reklamlar Hava durumu Beklâmlıı * , • TİFFANY JONES RADYO İSTANBUL 05 55 Açılış; program • ff! 00 Köye habferler 07 05 « Turkuler ve « y n ç havaları 07 30 Haberler 07 45 Oyun ha\aları 08 00 Istanbul'da bugun 08 05 RekJâm spotları 08 10 Solıstler geçıdı 08 30 Ceşıtlı rouzjk 08 50 Türk muzığı dınle\ ıcı ısteklerı 09 30 Çocuk siatı 10 00 Haberler ve rekiâm spotları 10 05 Turkçe sozlu hafıf Batı muzığı S, 10 2i Rıza Rıfden şarkılar 10 40 Çevremızde bu nafta 1100 Melodıden melodıje 1130 Beraber ve solo sarkılar 12 00 Haberler Ve reklâ.m spotları }2 05 Hafıf Batı muzığı dınle^ıcı ıstekleri 12 00 Yurttan sesler k a dınlar korosu ]3"00 Haberler 13 15* Bir oze tanıâcı reklam programf 13 30 Reklânj programlşrı 15 00 Haberler 15 05 Solıstler şeçıdi 15 3( Pazar konserı 16 00 Turkuler ve oyun havaları 1615 Fehmı Ege orkestrası 16 30 Saz eserlert 16 45 Sızın içın 17 00 Haberler 17 05 T«rla d5nuşu 17 25 Kume faslı 17 50 Reklâm programları 19 00 Haberler 19 20 Reklâm spotlan ve hafif muzık 19 45 Tulın Yakar Celık'den şarkılar ^0 00 Pazar eğlencesı 20 55 Bır varmıj Bir vokrouj 21 Ç0 24 saatin ola>ları ve reklâm spotlan 21 10 Omer San"dan turkujer 21 25 Spor dergisl T 21 5.» Hafıf muzık 22 00 Reklâm ofoğramları 22»«f Haberler 23 00 Plâklar arasında ' 2 3 45 Ğec« mü ziği 23 55 Gunun onemli haberlerı f 24 00 Kapanısaati 17 30 Kuçuk konser 18 00 Genç . lere muzık 18 30 Senfonık muzık 19 00 Hafif BsU muzığı 19 30 Muzık dunyasınd»». bır gezı 2015 Akşam konsen 21 00 Andres Baiısta 21 30 Hafıf Batı muzjgı 22 00 Gece konseri ^3 00 Caz muzığı 23 30 Gece \ e muzık 00 30 Haiıi Batı muzığı 01 00 Program ve kapanıs. JT>JE ^ StZj AD ClMKT \ 1\ 05 Shırley'ın dunvası (Senın Bibı tcız) 21 31 RVkıamlaı 2135 Bu solısl »ovluvor Nigâr (Jluereı \ | Anlatılma2 bır dert Ile: 2 Maaıl «eçU nabersız. 3 Bır ihtimal dah* var: 4 O ,' atacın altı 21 55 Magazın 1 Devlet Planlama Teskılâtı kurnı. 2 Ali UeUn (Ata türlt'ün cmir erı). 3 Amerl ka'da rr.uze lımanr 4 Havvanat öahcesinde > venı doğan ANKARA 05 55 Açılış: program 07 00 Koye haberler 07 05 Turkuler ve oyun havaları 07 30 Haberler 07 4S Sabah muzıgi 08 00 Ankara'da bugun 08 10 5arkılar ve oyun havaları 08 40 Halk muzig] dınleytel ısteklerı 0910 Müzlklı eezı 09 30 tsteklerinlz mıkrofonda 10 00 Haberler ve reklâm spotları 10.05 Turk mDzıgı ozel orogramı 10J5 Bulmaca programı 10 55 Bizden sesler H 15 rurttaD ıes 1140 Muzeyyen Vıldızdogan'dan şarkılar 0 Haberler ve reklâm spotları 12 05 Stüdyo 2 ^ 1 3 00 Haberleı 13 15 Bır bzel tamtıci 13 25 Hafif müzık 13 30 Reklâm programlan 154K) Haberler ve reklAm spotları 15 05 Muazzez Abacı ve Akm üğur'dan şarfcılar 15 25 Baülama takımından oyun havaları 15 40 Hafıf müzık 16 00 S e vım Deran'dan sarkılar | 6 2ft Cesitli müzik 16 45 Bılge Sen ve Soner Özbilen'den türküler 17 00 Kaberler vr reklâm ^notları 17 05 Pazar faslı U 0 0 HatıerleT 19 3» Reklâm spotlan 19.3S t«mail Daimfden türktıler 19 50 Pazarın oljkl^r. 20 29 GARTH rnUI \ RlMIZ SEldfQ&l t A PkiBCA EW krÛBTUuJs p L ^ İ kJ İ"/ •3. ı 1 > e3Bece.fc JŞp ,fc 1 a /^aUrAAPT^ 3/3K//1 KlfÇfM « AVL l"*TVM D^LJt^ |İ|g>J tık 6 Ne» York Kennedv Havaalanr î Plâstrk sanavıı S Munih Olimplvadı hai)r lıkları. B Biı Fransı? ?arkı cı Ann» Johve i fll J2 SS 22 58 23 08 8ıı oeıgesel (ılm Rekltml» Haberler Kapanıs \avrular 5 De\ transatlan 17 30 Tarla donuşu 19 30 Reklâm programlan tSTANBUL t l , 09 30 Açıhş ve program 10 00 Dıskotegımizden' 10 30 Hafıf Batı muzıği dınleyıcı ıstfklen 1 1 3 0 Mır vatur müzık 12 00 Alman.\a"dan müzık 12 30 Kon certolar 13 00 New însptnrtlons taplulufu 13 Sı Sonat saati 14 00 Plâklarla anılar ve yasantılar 14 45 Besteciler besteler. oyküler 15 30 Film muzıklen 18 00 Pazar konseri 17 00 Ca> <AvU8turva'mn ılkel sanatcıları) Tiu'zık 20 55 Bır özel tanıtıcı reklâm "orugramı 1 00 ?4 >a^tır jjavları 21 10 Kemaı t^ars*«ıı f\ ı»nojlu'dan turkuler 21 25 Spor dergisl 21 55 Mer«l üihırlu'dan sarkılar 22 10 Müzik dönvası 2230 Bak«en runavdın'dan tıırkuler '•2 45 Hab»rler 23 00 Gece konseri 23 4 Gece müzıîi 23 55 Gflnün önemll haberlert 24 00 Kapanıs. 7 Alı Rız9 Koprululeroğlu'dan şarsılar 20 40 Hafıf \ . .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog