Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 6 Ağustos 1972 Dünyada Bugün Dış haberler Hiroşima'nm yıldönümünde Pölitjfkacı ."• olmakV, •' çok zor artık merikan Demokral Partisi, BaşkanJık seçiirime giden yota acıkiı bir ölayla girmiş buluhuytfT. Partinin Başkan adayı McGovern'in kendisine yardımcı olarak seçtiği SenatSr Thomas Eagleton, geçmişte üç defs sinir bnb ranı geçirdiği ve elektrik »oktf ile tedavi edildiğinin kamuoynnca öğrenilmesi üzerine istifa etmek zornnda fcaldı. Olay, muhakkak kl en fazla Demokrat Parti ve onun Başkan. adayı McGovern açısından fizü. cü olmnstur. Daba seçimleıe üç ay gibi nzun bir zaman varkea, isin basında böylesine büyük bir hata içine düsmek Amerikan sef meni tarafından bof karşılanmıyacaktır. Ancak olayın dognrdatu sonu«, gade Demokrat Partiyi değil, tüm Amerikan siyasal listemini ve hattâ diinya politikaçılannın hepsini ilçılendiriyor. Bir politikacının, kamnoyn tarafından öğrenildiği zaman onpn politikaya devamını imkânsız kı, lacak knsurlarınm, artık önceden bilinmesi gereçi ortaya çıfcmıstır. Çünkü Eaçleton olayındaki gibi is nihaî safhaya geldikten (ianraki istifanın faydasj, doğnrdnğn zarardan fazla olmamakta. dır. Amerikan geçmeni ile nabu yoklaması yapmak için konuşan gazeteciler, bazılarında şöyle bir endisenin belirdiğini yazıyorlar: Meselâ Amerika ile Sovyetler Birligi yöneticiterinin, nükleer silâhlar konnsnnda zîrve toplantısı yaptıklarmı düşünelim... Amerika'yı da Eagleton temsil edivor . Eğer Sovyet yöneticileri aklın kabnl edemiyeceği ve insanın asabını bozacak kadar man. tıksız bir teklifte bulnnurlarsa ne olacaktır?.. Tabiî Eaçleton'un siniri bozulacaktır, Bu durumda da iki ihtimal var . Ta slnirini düzeltmek için masanın iizrrin. deki Iâmbanın kordonnnn kopar. tıp. kendisine ayaküstü bir elektrik soku tedavisi nygulamaya kalkacaktır . Yahnt da, isi uzatmayı gereksiz görüp yanındakilere emri verecek ve boznlan sinirini savası başlatarak düzelte. cektir. Amerikan spçmeni bn ihtimal. leri düşünerek, tnüstakbel bir politikacının kişilifinin ve kimliğınin adayhğını koymadan önce iyice bilinmesini istiyor. Siyasi derçiUF/ de, Eaglei,op.'nn yerine t*tmlme»i muhtemel adayları, bu açıdsn enine boynna inceliyorlar. Mnhtemel adayın artık finir hastası olmayacağı kesin ! Fakat baska ne gibi knsnrlan bninnmatnalı acaba? McGovern'in gözüne. kestirdiği adaylar arasında YVisconsin Va. lisi Patrik Lncey de var. Bn a. dam her bakımdan yetenekli bir kişi. Fakat «Time» dergisine göre, karısı, Lucey'nin en büyük avak bagı. Çünkü kadının dilinin altında bakla ıslanmıyor; çok treveze Bn yüzden de kocası öfkelenir, durmadan kavga edermis. Hattâ bir çece çok konnstn diye vine öfkelentnis ve kansını zorla jatak odasmdan dısan at A HİROŞtMA (Japonya), ( a i ) Hiroşıma'ya ilk atom bombasının atüışının yildönümii dolayısiyle yapılan protesto gösterilerı sırasında sağcılarla solcular çatışmışlar ve en az 10 kişı yaralanmıştır. < Hiroşıma polısi, sağcılarla sol PIŞ HABERLER SE^RTÎSİ cular arasındaki çatışmada 200 kısinin bırbırıne girdığınl, şışe ve taşlann havada uçtuğunu soy lemiştir. WASHÎNGTON Amerika Birleşık .tjevletlen Başkanhk seçimBu arada, Japonya'nın yem l«ri için Demokrat Parti Başkan yarduncısı adayı Thomas Kagleton'SPİR9SLÎ ^[Amerikan karikaturu] NtXON VE Başbakanı Kakuei Tanaka bu un çekilmesinden sonra, Başkan adayı McGovern'in, yardımcılık tekyıl, Hiroşima'da ölenler İçin lıf ettiğı Maıne Senatörü Edmond Muskie^ bu teklifi reddetmiştiı' diktiıilen anıta çelenk koymatö ' ' î , Ka.sım ayında yapılacalc Başrenme katılmamıştır. Hatırlana kanlık seçlmleri için, Demokrat cağı liz«re, geçen yılki tbren sıPa>tı Başkan adayı McGovern'. s rasında, o zamanki Başbatcan , in, Başkan Yardımeılığt teklif . ' Eisaku Sato solcu gosterıcilenn ettıği Maıne Senatoril Edmond'V 'saldınsına uğramışB. Muskıe, dun sabah düzenlediği j öte yandan, Japonya Ulusbjr • basın topiantısfnda, McGolararası Ticaret ve Sanayı Bavem'in teklifıni kabul etmediğı^ASHİNGTON, (ajıj > Senatör Edw8rdKennedy,*yaptıgı.t)ir ka*nlığı, ^lünyamn nükleer enernl fakat kendisine iıer tüılü yaraçıklama İle Nixpn, yönetımini, Kuzey Vietnam'dali su bentlc jı ile çalışan ük demir • çelık dımı yapmaktan da kaçmmaya. faHrikasını Japonya'da kurmak cağını açıklamıştır. , ' • nnl hic^ir, 'sorumlulu^ duymakcızm bombalattırmakia suçlanmış üzere 5 yılhk bjr plan hazırlaBEYRÜT, (DJPJ.) Orta Domıştır.gu Haberler Ajansjnın bıldırdı* •.'"senator Kennedy'mn demecindea sonra bir açıklama yapan Bu' konudakı çalışmalara önü ğıne gore, Guney Yemetı ve Ku. muadeki yıl ıçindei baslanacak Beyaz Saray sozcüsü ise, senatoril, Hanoi hükümetıain propaganzey Yemen arasındaki iliskîler ve \)k nükleer demır çelik teb j ı ^• ^ B yardımcı olan sorumsuz beyanlarda bulunrnakla suçlamıştır. rikası .en geç 5 yıl Içinde biz^t g^ iyice gergînleşmiş ve durum «patlamaya hazır bir bomba» me'te sokulacaktır halini almıstır. „ • • 4 Ajans, öoceki ğün Htf Yemen MARYLAND, (U.P.I.) Birarasındakı ulaşımırt kesilcfığıni, leşik Amerika . Başkanlık aday Guhe'y Yemen yötkililerinin Ku. adaylarından Alabama Valisı îey" Yemen'den gelen bir sivıl George VV'allaoe'a karşı, Mayıs uça|ı Aden Havaalanına indırayında seçım Jconusması yaptığı mediklerini rı^ber vermiştir. sırada, suikast teşebbüsüne gi5 Ajansa göre Taiz Aden ararişfen Arthur Bremer, altı erkek BEYBLT, (aa) Filistin Haber Ajansı Wafa'nın bildirdiğine gove altı kadmden kurulu İ1 Idsındaki karayolu da her ık ' ıre, «Kara Eylül» adın'daki Filistin örgütü önceki gurî Transalpın petşilık jüri tarafından, suçlu buk'umetin talimatıyra kapatılu.^rol boru hattının Trieste*deki dejMİama merkezınde meydana gelen lunmuş v» f3 yıl hapse Enahkum patlamalarm sorumluluğu üzefine almıstır ' tır. edılmıştır. , Muskie, McGovern'in Başkan • yardımcıliğı :teklıitnı reddetti *"'• Edward ^ y Japonya'da sağcılarla solcular çatıştı PÖbiJiKAD ERGUN BALCI Japonya'nın yeni politikası ünyaımzın üçüncü büyük sanayi devi olan Japonya'nm dış politikasında, yeni Başbakan Kakuei Tanaka'nın iktidara gelişjnden bu yana öncmli gelişimler göze çarpmaktadır. Tanaka, sekiz yıla yakın süre iş başında kalan eski Bajbakan Eisaku Sato'nun VVashington'un dofrultusunda yuı^ıttüğü Japon dış politikasmı daha bağımsız bir anlayışla ele alarak hızla Pekin'e yaklaşmaya başlamıştır. Yeni Başbakan 23 yıllık bir gerglnlikten , sonra Çin Japon ilişkilerinin .norraallcştirilmesi» zaroanının geldiğini belirtmiş ve Pekin'i ziyaret etmesi için ÇuEnLay tarafından yapılan daveti kabul ehniştir. Tanaka aynca iki ülkenin birbirine yaklaşabilmeleri için Çin Başhakanının öne sürdüğü uç koşulu kabul etmeye hazır olduğunn da ifade ctmiştir. Bn koşullar Pekin Hükümctinin Çin'in tek meşnı temsilcisi olarak tanınması, Taiwan'm Kıta Çin'inin parçası olduğunun kabul edilmesi ve Japonya ile Formoza arasındaki barış antlaşmasınm yürürlükten kaldırümasıdır. Tanaka'nın siyasî konjonktürü değerlendirerek başlattıği Çin'a açılma politikasmın, <*ekin yöneticileri tarafından olumlu karsılandığı gelen haberlerden. anlaşılmaktadır. Ashnda geçen yıl Lin Piao onderliğindeki aşıncîlann tasfiyesinden sonra, üımlı kanadı temsil eden Başbakan ÇuEnLay'ın Batı ile daba dengeli ilişki kurma polilikasının, günumüzün Çin'inde ciddi bir eğilim niteliğinl kazandığı göze çarpmaktadır. Birlcşmis Milletler'e girerek yıllar süren yalnızlıçından kurtulan Çin, diinva ülkeleri ile daha sıkı iliskiler kurma isteğini her geçen gün daha güçlü biçimde belirtmektedir. Başbakan "Kanaka. bv gerçeği zöze alarak, Çin'e açılma si>asetini, dıg politikasmın önemli hedeflerinden biri haline getirmiştir. D İki Yemen arasında dufum çok gergifı /'•vâorumsuzlukla suçladı , • • « Süper devletler kuşkulu e var ki, Japon Başbakanıı\ın tutumu, iki süper devlet, Sovyet Rus>a Ue Birleşik Amerika'yı kuşkulandumış görünmektcdir. Geçen yı] U Temmuz'da Başkan Nixon'un Pekin'i ziyaret kararını açıklamasuıdan huzursnzlanan Moskova, karşı denge unsunı olarak Japonya ile flort çabalanna girişmiş ve iki devlet arasında varılan antlaşmada Tokyö'nun Sibirya'da önemli yatınmlar yapması kararlaştınlmıstır. Tanaka'nın yeni politikası ise, halen Pekin'i. en büyük düşman olarak gören Moskova'yi kuşkulandırmaktadır. Japon Başbakartrnın. Eisâkn Sato"ya kıyasla daba bajımsız nitelik gösteren politikasmdan endişe duyan diğer süper devlet de Birleşik Amerika'dır. Niteldm 31 Ağustos'ta Başkan Nixon ile, Tanaka'nın Hawai'de cörüjmelerinin kararlaştınbnası bu bakımdan anlamljdır. Asbnda iki ülke arasındaki sürtüşmcnin çerçek nedeni bltindiği gibi efaonomiktir. tktisadî vaşantısı haro tnadde itball ve islenmiş madde ihracına dayanan Japonya'nın dünyadaki en büyük müsterisi Birlesik Devletlerdir. l«o" nlımta dışanja t6 milyar dolarlık (840 milyar TX.) mal satmış olan bn ülke çe. çen ,yıl ihracatımn •', 30'uno Birleşik Amerika'ya yapmı^tır. Başkan Nison, Amerikan pazannı Japon mallanna kapamab amacı ile geçen yü Ağustos ayında • 10 ithal vergisini kaps»'• ' yan ünlü ekonomik tedbirlerini açıklauıış, hundan sonra Sato hükümetine basla yapılarak Aralık ayında Yen'in Dolara kıyasla değerinin • 17,88 oramnda revalüe edilmesi «aglanmıştı. • Ne var ki, bu tedbirler de Washlngton'un büyük ticaret açı£ını kapamaya yetmemiştir. 1 Ağustos taribli «Le Monde» gaze• tesi, 1967 ilâ 1971 tarihleri arasındaki dört yıllık dönerade. Japonya'nın Amerika'ya ihracatımn "> 150 oramnda yükseldieini. buna karşılık VVashington'un Tokyo'ya vaptığı satışm ise sade* ce •'. 55 arttığinı belirtmektedir. Geçen yılkl ticaret acığı zS milyar dolar (37 milyar TJU> olan Birleşik Devletlerin bu sene 3,5 milyar dolara yakın acık verraesi beklenrnektedir % Bn koşullar altında ABD yetkilileri, Yen'in daha yüksek oranda revalüe edilmesi ve Amerikan mallarının Japonya'ya pi.• rebilmesini hedef tutan kolayhklann arttınlması İçin baskı ' ^ yapmakta, fakat Tanaka hükümetinin inatçı direnci ile karsılasmaktadrrlar. Böylece iktiçadî alanda Birleşik Amerika'nın baskısına karşı direnen, dış politikada ise, fVashington'n knşkulandıran bir hızla Pekin'e acılmaya baslayan Tanaka, Beyaz Sarav'm 'goğrultusundan aynİBiayan eski Başbakan Sato'ya ktyasla ülfesini daha gerçetiçl ve bağnnsız temellere otnrtmaya kararlı görünmektedif. Wallace'ı • * • . Bıemer 63 yıfa.. mabkum oldu H Trieste yangınjnın sorumluluğunu s. Filistin "Rara Eylül , 'örgütü üstüne aldı EN GUZEL HÜZÜR MAMULLERİNDEN BİRİDİR banyo tuvafet dolabı otomöbili '$$j Boru hattı dünyadaki ozellikle Esso, JShel, 3ritish Pttrol, Mobıl gıbi büyük petrfH şirkjıtlerini içine afen uluslararası obir kpnsar»ıyumun sermayesıne ol0 nıssey" ft katılmaktadır. ' , Önemli kısmı Lıbya'dan gelen 'petrol, Trieste'ye 140.000 tona ka' dar petrol taşıyabilen dev tanker^ ulaştırılmaktadır. Petrol, Trieste stok merkezindeki herbıri bir buçuk mılyon ton toplam kapasite h 24 depoya boşaltılmaktadır. EGECEGGEEEGGGGEEeG 5 NAZLI GÜW ile AHMET FERİT Ü LK E R Nışanlandılar. AJustos 1972 Tarabya ^ B 3 . {ej » F3 ^ f] GGGGGGGGECECGGGGGG Cumhurlyel 5658 !•••«•>•••••••••••••••••••>••«••••>•»•> Eğitim Şefi Alınacaktır Teşekkülümüzde Eğitim Servlsl Şefllğlnde tstlhdam edllmek üzere mülâkst yolu ile eleman alınacaktır Adaylann; Dll ve Tanb Ooğrafya, Edebiyat Palrilltelerl İle Eğitim Enstıtülerlnden blrlnden mezun olmak, Eğitim tşlertnde asgarl 2 yıllık tecrübesl bultmmak ve tngllizce Pransızca, Almnaca dlUerüıden blrtnl yeterl derecede bllmek şartı tle, 10 8.1972 gtlnü aksanıına kadar tercümet nallerinl belirtir bir dilekçe ile Personel Müdürlüğümüze mUracaat lan rica olunur Bakliyat alınacaktır Külllyetll miktarda nohut, fasulye, mercimek bulgur mubayaa edllecektir. İlgili fırma ve şahıslann mektupla muracaatları rica olunur. Adres: P. K. 704 Ulns • ANKARA ttekson .Beklftm,: 72/854/5646 Heris: 1247/5649 Mehmet BARLAS (Devamı 7. sayfada) D.B DENİZ NAKLİYAT T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FINDIKLI/İST. (Basın: 19417/5650) .i f 4 ' • > Suyun sertlîğini gideren Rıltmduğunuz heryerde; Tstâibulda, Ankarada, TzöÂde, Adana veya Erzurumda, sular kireçlidir. Fakat şimdiyine her yerde buna karşı bir çareniz var: Persil'in sıtyunkirecinisertliğini gideren üstünlüğü. Turyağ çamaşırıarını? yağmur suyunda yıkanmış gibi beyaz ve yumuşak olsun. fuimar: 563/5643 kullanm acısert butün sularda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog