Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

HoraceMcCoy > gazete~| öliimii 49 vıl eavı* «ra.yıı. sayı. umhuriye • •. K u r u e u s u : F U N U S NADİ Telgraf TB mektop ftdrtsl: Cumhuriyet tstanbıü Posta Kutusn: tstanbul Ko. 246 Telefonl&r: 23 43 00 2 3 4 3 9 6 2 3 4 3 9 7 2 3 4 2 0 8 2 3 43 99 MUHtTTtN KA 4LAFRANGA Öfretimı im re 8 5 Agustos Cumartesı 1372 ve AKA KİTABEVLERİ PetrolOfisi GeneL Miidürü •• Ban Bakaniar, kararnaıpeyi imzalamak istemedi * ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın görevindem alınnnjtır. 12 Mart'dan sonra 1. Erlm Hükü metinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı thsan Topaloğlu tarafın dan Petrol Ofisi Genel Müdürlüğune getirilen MülkiyeHler Birliği Başkanı Ayhan Açıkalm, önceki gün bu görevinden elınmıştiT. Açıkalın'ın görevinden almışıyla il. gili karamameyi bazı Bakanlar imzalamak istememislerdir. 'Profesörlerin emekliliğinde jfaş> ajTimı yapmak yersiz,, Bakan, «Daha fazla lise mezununa • öğretim imkânı > sağlanacak» dedi . Yönî üniversiteler ,acılana kadar / mevcut kapasiteden . yararlanılacak • YARIN CÜMHURÎYET yine sizin ii et'iniz Petrol Ofisi Genel Müdürü Açıkalın'ın görevind«n almıs nedeni kesin olarak öğrenilememiştir. Hatırlanacağı gibi Açıkalın, önceki gün İstanbulda yaptığı bir açıklamada Ofis'in ilk defa kâra geçtiğini, bâzı yabancı ve yerli fir maların ağır baskısı altında bulun duğumı ve geçmiş yıllara ait mflyonlarca liralık yolsuzluk tesbit et tığini açıklamıştı. Yolsuzluğu açıklamıştı yâpacak " MilU EğiUm Bakanı Prot. Sabahattin Ozbek, 1972 • 73 ders yılında bütün üniversitelcrde ikili ögret:me gidilmesi İçin çalışmalar yapüdı• ğını açıklanuştır. Prof. özbek İkili ögretimle •Daha fazla lise mefununs yüksek öfrenim rapma olanaçının •aflanacatmı ve öniversitelerde mevcut kapasitenin daha iyi değrrlendirileceğini» söylemiştiı. îstanbul'di bulunan MüJl Eğltirn Bakanı dün bu konuyla ilgili olarak îstanbul Üniversitesl RektörlüğUnde bir toplantı yap, mıştır. Toplantıda; Îstanbul Üniveısitesi Rektörü Prof. Nazara Terzioğıu, Teknik Öniversite Bek törjl Prof. Galip »Sagıroğlu ve Üniversitelerarası Giriş Sınavı Komi85ronu Başkanı Prol. HayTdart Furgaç bulunmustur. (Arkası Ra. 1, Sfl. 7 4e) Nixon'm ABD askerî yardımı konusundaki demeci Uzerine Suriye'ye teminat verdik ŞAM, (a a) Başkan Nixon'm, «Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı askerl vaTdım. Israil'in güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır» tarzındaki demecine, Türkiye Dışişleri Bakanlığmın ver diği cevabın bir kopyası, Türkiye'nin Şam Maslâhatgüzan Muam mer Akçer tarafından Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Zekeriya İsmail'e sunulmustur. Ayrıea Akçer'in snnduğu bir notada. •Türkiye'ye yapılan Amerikan askerî yardımı, Türkiye'nîn güvenligini koruma maksadı tasımaktadır. Tiirk hükümcti, bu yardıraa başka hir anlam vermemektedir» dcnmektedir. Notada, .Tiirk h'ükümrtitıin toprak kazanmak veya siyasî avantaj Iar sağlamak amacıyla kuvvet kul lanılmasına ve bir oldu . bitti pölitikası u.vsmlanmasma karşı oldu. ğu» hatırlatılmakta, Türkiye'nin bu politikasında bir değişiklik olmadığı belirtildikten sonra, Orta Doğu anlaşmazlığmın şerefli ve adilâne bir şekilde ve özellikle Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1967 tarihli kararına uygun olarak çözümü için, Ankara hükümetinin elinden geleni yapacağı ifade edilmektedir. Nadir NADI ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAYI SORULARININ BİR KiTAPTA GIKTIGI ÖNE SÜRÜLDÜ • PROf. FLRGAÇ SORU ONERGESİNDEKt İDDİANIN DOGRl. OLMADIGÎNI SOYLEDt CHP Îstanbul Mületvekilı Reşit Ühker, Milli Eğitim Bakanı tarafından ccvaplanrfınlroası ısteğiyle verdiği soru önergesıııde «Bn yılkî ünivtrsitelerarası giriş sınavınSa sornlan sornlann piyasad» satılan bir kitapta aynrn yer aldığının öne sürüldüğünü» belirterek, iddiaların doğru olup olmadığını sormuştur. Bu konuda tştanbul'da bir açıklama yapan üniversitelerara. sı Giriş Sınavı Komisyonu Başkanı Prof. Haydar Furgaç ise, iddiaların doğru olmadığını söy lemiştir. 9 HARAÇ yüzünden çıkan çatışmada Çil Burhan» Burhanettin Atay ile arkadaşmi öldüren İsmail Yorgun ve «Hüsso» Hüseyin Heybetli dün sıkı güvenlik tedbirleri altında önce Savcılığa, sonra da Sıkıyönetim Komutanlığına göBderilmişlcrdir. Polis, yeni bir çatışmaya meydan vermemek için gangsterleri tomsoularla korumuştur. Fotoğrafta sağda <Pepe Ismail»,' solda •Hüsso» ve tomsonlu dctektif görülmektedir. 1 Oktay Akbal Prot. Velidedeoğlu Çil Burhan'ın öldürülmesi ile taraflar arasında liderlik mücadelesi başladı Ecevil: «Köylü bir yılda dörtte bir oranında yoksullaştı» • Ağrı Milletvekili A. Kerim Beyazıt CHP'den istifa etti ANKARA (Cumhurıvet Bürosn) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Taşucu'nda düzenlenen Kooperatifler Şenliği'nden dönüşünde uğradığı Konya'nın Karaman ilçesınde. yurttaşlarla bir sohbet toplantısı yapmış, tahıl fiyatlarına değinerek, ücret ve fiyatlann dondurulmayacajı resmi hükumet politikası olarak avık'aidıâı halde, tahıl fiyatlarır.ın donduruMvığunu .söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Hal'den toplanan haraç yüzünden dün olaylar çıktı ' * * ' Önerge Ankara Büromuzun verdiği babere göre. Ülker'in önergesi aynen şöyledir: ' «Bn yıl 7 Trmmnı tarihinde yapılan merkezî sistem üniversiteve giriş sınavlannda Somlan 16 kimya sorBsnndan 15 tanesinin aynen. fizik ye matematik (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) * *• • •• Katil ^anığı Hüseyin Heybetli ile Ismail Yorgun, Sıkıyönetime teslim edildiler * •KabzımaUarla kamyon şoförlerinden haraç alan Burhanettin Atay (Çil Btrrhan) ile sağ kolu sayılan Bekir Acenbaba'nm öldürülmesinden sonra rfün Hal civarında olaylâr çıkmıştır. Çil Burhan'ın ölijraüyle boşalan liderliği ele geçırme uğraşı yüzünden çıkan olaylarla ilgili olarak iki ' ^^^«^ grup, tafraftarların^an kimhkleri açıklanrhayar. ^üç kişi gözaltına alınmjştır. Çil Burhan'ın ölümünü'fırsat bilen kabzımallar ve işadamları haraç vermekten kurtulmak için Emniyet Müdürlüğüne başA'urmuşlardır. Çil Burha'n ile Bekir Acenbaba haraç yüzünden çıkan anlaş(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Ingiliz turist gemîsinde 3 milyonluk mücevherat çalındı Ingiliz bandıralı lUks transatlantık «Canberra» da meydan a gelen 3 müyonluk bir soygunun soruşturrnasma îstanbul polisi el koymuştur Çok gizli tutulan olayın, Ingiliz sularında başladığı ve îstanbul limanına kadar sürdügü ögrenilmiştir. «Rinp. seferi yapan ve içinde 1632 ypıcu rjulunan Kaptan P. C. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) i Turhan Selçuk Prof. A. Şükrü Esmer Emlâk Vergisi beyanname verme süresinin 3 ay uzatılması istendi istanbullular, ender bir meteotolojik o/ayı i/g/y/e Izlediter lstanbullular, dün geee Karadeniz temalannda olugan kümülonlmbOs türii oraj (sağnak yafış) bulutlannıa yolaçtığı elektrik boşalmalarını, ilgiyle izlemi;!erdir. Saat 20.30 sıralarında baslayan ve ender görüldügü için ilk anda niceliği anlafilamayan çakmalann, daha sonra »Mtoorolojik bir oUy oldutu öirenilmiftir. (Arkuı Sk. 7, 8ü. i de) ANKARA, (a •) Türkiy» Ziraat Odaları Birliği, Emlftk Vergisi beyanriame verme süresinin 3 ay daha uzatılması için Başbakan, Maliye Bakanı ve hükümetin diğer üyelerine başvurrnustur. BirUk Genel Sekreteri Zeld Yüeetürk tarafından yapılan açıklamada, gerek kanunun daha iyi an l»3ilabilmesi ve gerekse doğru beyanname verilebilınesi bakunlarm dan, 31 Agustos tarihinde tona ere cek olın beyanname verme sfireti; (Arkaa S». 7, 8 0 . % «!•)' SUNAY, KAYACAN'LA GÖRÜŞTÜ Curahurbaşkam Cevdet Sunay, dün sabah Florya Deniz Köskünde Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili ve Donanma Komutanı Oramiral Kemal Kayaean'ı kabul etmijtir. SS dakika süren görüame ü» ilgili olarak herhangi bir açıklanu y» pılnaRuatır. (Aıfcaa te. 7, Rfl. 7 de) i Mehmet Barlas Sadun Tanju 'iınmınıiffiimımffliıııııııııııııııııııııııııııııı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog