Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

r 1972 Münih Olimpiısatları 5 ÜLKENIN KATILACAGI OYUNLARIN TARİHÇESİ Birinci Dünya Savasının bıraktıği izleri sılmek amauyla Balkao arasında düzenlenen ilk atletizm yarışmaları l9S9*da Atüu'da yaptlnuttır. Fakat bugünkü anlamda ilk Balkan Oyunlan 193t'da gene Atina'da diuealenmistir. 1940'a kadar aralıksız her yıi, bir Balkan ulkesinde sürdnrfiJen oyunlar tamamen îunanu atletlerin fistünlöğü aKında eeçmistir. 1953 yılına kadar verilen aranın son yanşmalan 1940 tstanbul Balkan Oynnlan olmnştur. Bugüne kadar yapılan Balkan Oyunlannda aldıfnnıs takım birinciliğl de bu tarihe rastlar. 1953'ten sonra tekrar Jaaşlanan yarışmalarda nstUnlük, Sugoslav »e Rn men atletlerine geçmistir. Bu süre içiııde ise tafcimımı» *asai sonnelar alırken 1955'te en iyi dereceye ulaşmış. Ynsoslavya'nm arkasmdan, înnanistan'ı geçerek ikinci olmnstur.*' . . ,. , ' • ' r» Ingilizler Hemery'den birincilik bekliyor Meksiko Olimpiyatlarında 400 metre engellide 48.1 ile dünya ve Olimpiyat rekoru kıran Ingiliz atlcti Hemery'nİB bu defa bu derecesini yapıp yapmıyacağı bılinmemektedir. Son durumlara gore Hemery'nin birinciliği kimseye kaptırmıyacağı soylenmektedir. Hemery'yi bu Oümpiyatlarda tehdıt ecfecek olan atletin Kenyah W. Keskoi oldugu soylenmektedir. Rekortmen atletin arkadaşı Sherwood'un ise bu sezon 50 8 yapması Ingıliıleri düsündürmektedir. lngilizler Hemery ile birlikte birçok branslarda da ustünluk lağhyacaklanm bildır mektedırler. 10.000 metrede Da1 ve Bedıord , uzun atlamada Lynn Davies, 400 metrede Davit Jenkins, iavori gösterilmek tedir Balkan Oynnları yurdnmuzda beş kez düzenlenmiştir. 1935 • 1940 • 1955 tstanbul. 1962 Ankara ve 1967 tstanbul yansmalanndan sonra bugunden ttibaren altıncısı da l^mir'de yapılacaktır. , ' , Kazandıuımız birincilikler TiL'k atletleri katıldıkları Balkan Oyunla. rınde çeşitli dallarda birincilikler almıştır. Balkan Oyunlan birincisi atletlerimiz sunlardır: ERKEKLER: 1931 4X100 Bayrak. 1933 . Yuksek atlama: Haydar Aşar. Gülle atma: Veysi Erare. 1915 • Cirit atma: Yasar Karakaj. 1938 . 400 m: Ferit Goren. 133! İM m., 200 m.: Muzaffer Baloğln. 4M m.: Ferit Goren. 1940 200 m. 400 m.: Me. lih Kotanca. 800 m: Rıza lşman. 40f m. engeU ,1i: Faık Önem. 4x100 Bayrak. Gülle atma: Arat . Ararat. 1355 . 800 m: Ekrem Koçak. 1500 m.: Cahit Önei. 18.080 mj Osman Coşgul. 1S54 SO» m.: Ekrem Koçak. 1955 . 800 m.: Ekrem Koçak. 10 000 m.: Osman Coşgul. 4X400 Bayrak. (Devamı " Sayfada) Meksiko Olimpiyat şamplyonu tngfliz Hemery • ' f>/* Amerika Olimpiyat öncesi bir prova En cok aHm modolyo bekleyen federasvon yapacak Boskonı CHiot Uskan Biz ne yapıyoruz ? |\ Olimpiyatiarm yaklastığı su günlerde Federasyon Bffjlr^ninn Olimpiyatlar için kbnu?maktadırlar. Olimpiyatlara katılacak 8 bransın Federasyon Başkaniaıından en ümiüi bulunan Güres Federasyonu Başkanı Cihat Uskan, 1 altm, 2 gümüş, 4 bronz madalya beklemekte, Yusuf Mergen ise boksta bır gümüg iki bronz madalya alacağımızı söylemekttdir. Diğer Federasyon Başkanlan rekor kırmak için Münü'e gideceklerini belirtmektedirler. Bisiklet Federasyonu Başkanı Feridun Incula Bısikletçüeria takım yarısında 30 mılletın üzerindc ferdi yanşta da 50 kisiden yukarı bir sonuç alacaklanm, atletizm Federasyonu Başkanı Jerfi Fıratlı, Hüseyin Aktas ile tsmail Akçaym marctonda sürpriz yapabileceklerini Tümkanın da finâle kalmak için çaba gosterecegini söylemekledırler. Diğer branşlarda elemelerde kalacağunız beiırtilraektedir Olimpiystlara kürek, judo, binieilik ve yelken dallannda gönderümeyisimir üzüntü yarat mıştır. Eu dalların Federasyon Baskanlannın bu nedenle Clımpiyatlardan sonra istifa edeceklen de ifade edilmekiedir. Güres ve bokstan sonra Olimpiyatlara kattlacak en kalabalık kafile bisiklet kafilesidir. Bu sporda 6 sporcn gönderilecegi yerde 4 sporeu ?on derilseydi ve 2 judoco da Olimpiyadı görsevdi, yerinde olurdu şekünde konuşmalar yapuroaktıdır. Olimpiyat'ta en fazla madalya alma sansına sahip olarak gorülen Amerika, 15 16 Ağustos'ta Munih'te genel bır prova yapacaktır. Amerika bu tarıhlerde baslayacak «Nana Braun Festivali»' ne iştirak edecektir. 309 sporcunun yanşacağı 3 gün sürecek şampiyona ,, F 1 ^ " ^ ^ m m m T m . için yctkililer uİyi sonuçlar alacağımızı sanıyoruz,, dediler CÜMHURİYET EGE BÜROSU •. ^ tZMtR 31. Balkan Atletizm şampiyonası baslıyor Balkan Oyunlan bugün saat 18 0O*de Ataturk Stadında başlayacaktır Uç gun surecek olan Oyunlara, Yugoslavya, Bulgarıstan, Turkiye. Yunanıstan ve Romanya olmak üzere 5 ülke katılmaktadır .309'atletin yarışacağı Balkan Oyunlarırra Turkiye, 111 kız 73^, Yunanlstan 9'u kız 57, Yugoslavya 25'ı kız' 65 Bulganstan ' 21*ı kız 60 ve Romanya da 26'sı kız olmak üzere 64 atletle katılmaktadır. ken'dileriyle görüştuğümüz Atletizm Federasyonu ilgilUeri, Balkan Ojnanlannın Münih Olimpiyatları için bir hazırhk amacı da taşıdığmı bildırmışler, «Şampıyonadan iyi »0nnçlar alacafımızı fimit ediyoruz» demişlerdir. Organizasyon Komıtesi ilgillleri ise, Balkan Oyunlan ile ügili tüm hazırhklann tamamlandığmı bıldırmişler, «Bn organizasyon da başarı ile bitirilecektir» demişlerdir. PARK TERt BULMAK, ALTIN BULMAK KADAR GÜÇ.. Munih'te Olimpiyatlar sırasında arabayı park etmek'için yer bulmak, altm bulmaktan zor olacaktır. ÇEKLER ATEŞ PÜSKÜRÜTOS Münih Olimpiyatları öncesi Çekoslovakya'da^ yayınlanân «Sport» mecmuası, Avrupa basınır.a ateş püskurmektedir. «Sport» Mecmuası, Münıb^ Olımpiyatlannın politikaya âlet edilmek ve kazanç sağlamak için bir vasıta olarak kullanılmak istenmesinı şiddetli bir dille yermiştir. MÜSABAKALAR ANTNDA ÖGRENİLECEK Bütün B. Almanya içinde olanlar, belirli bir numarayı çevirdıklerinde, müsabakalann neticesinı anında öğreneceklerdîr. Almanya'nm Fefleral Posta Kurulu, spor türlerinin öğrenilmesi için ayn bir imkân daha hazırlamıçtır. * ULUSLARARASI CİNSÎYET VEStKALARI Munıh Olimpiyatlarında ellerinde cUluslararası cinsiyet vesikası» olarak gelecek sporcular, cinsiyet testine tâbi tutulmadan müsabakalara iştirak edebileceklerdir. ' Bugün baslıyacak Balkan Atletizm Şampiyona sında birincüik bekleditüniı daki iki atletimiz, lımaU Akçay ve Huseyin Akta<~ • maraton dalın BINİCİLİKTE w 'MÜNİH";r OLİMPİYAT SEÇMESİ YAPILDI ) Beden Terbiyesi üç gün önce bu dalda katılmayacağımızı bildirmesüıe rağmen Federasyon kesin karann 13 Ağustos'ta verileceğini söyledi.. unih Olırrjpiyadına gidecek kafılede bmicilik dalı olmadığı bır sure once Berfen Terbiyesi Genel Mudurluğu tarafından resmen açıklanmasına rağmen, dun Turkiye Şampiyonası yarışmaları sırasında «Olimpiyat Seçmesi» adı altında bırıncı ayak koşulmuştur.1972 Turkiye Yüksek Sınıf Şampiyonasının birinci ayağı başlamadan önce hakem kulesınden yapılan anonsta yanşmanın aynı zamanda Munih Olimpiyadı seçmelerinden ol duğu bıldirılmiştir. Bu açjklama üzerine Ferferasyon Baskanı Rıfkı Alkan'a Münih Olimpıyadına bır.ıcıhk dahnda gidılip gidilmeyeceğı sorulmuştur. Rıfkı Alkan, «Bu koıııı simdilik belli değil. O ancak 13 Agostos günü belli olacaktır. Burada üç seçim müsabakası vapacağız. En basarılı olanlarla, bizim kisisel fikirlerimiz ve daha onceki tntumları. na göre binicileri değerlendirecek ve gidip gitmeme konnsunda karar verecegiz* cevabını vermıstır. KAMP DAGILMIŞTI . 6 ay once açıklanan ve ıkı antrenör tarafından çalıştınlan binıcihk mıllî takımı kampı bir sure önce konkurkomple antrenöru Ramiz Egeli ile engel atlama ântr,enörü Selım Çakır'ın munakasalan sonucu dağılmıstı. Üç gun once d e Beden Terbiyesi Genel " Mudurluğu yaptığı açıklamada Munıh Olim pıvadına gidecek Turk kafılesmı açıklaraış ve bıldirilen spor dallarının lçınde binieilik olmadığı gorülmüstü. , DÜNKÜ SONUÇLAR . Dün yapılan Turkiye Yüksek Sınıf Şampiyonası ve Münih Olimpiyadı seçmesinin bırinci ayağında şu teknık sonuçlar alınmıştır: 1 Üsteğmen Ates Dağlı (Vlas), 104,1 sn., z . Fevzi Atabek (Peterpan), 100.6, 3 Assubay Nurettin Yaran (Tunca), 95.6 sn., 4 Engin Mirel (Colibri), 98.7 sn. . Günun oteki tesvik yarı«masında junyorlarda. Metin Kalmık (Atoml ile, orta 3tnıfta Cenap Duru (Hatun) ile birinci olmustur. , MDAMMER EROL'UN AÇIKL4.M4SI Münih'e gidecek Güreş Mıllî Takımlanmız dün 6e/// oldu.,. Hava Eğitim Salonunda. dün yapılan güreş seçmelertnde Ali Şahin, H. Kabanı 2 defa mağlup etmiştir. 82 kiloda Hayri Polat, Hacı Soyer'i yenerek takıma girmişlerdir. GrekoRomende 62 kiloda Mücahit Giingör berabere kaldığı Metin Alakoç'a güreşl bırakmış, 68 kiloda Seyıt Hışırlı uzatmadan sonra tbrahım Arslan'ı yenmış ve takıma girmiştir. 48 kilo Hızır San, 52 kllo Ahmet Tren, 62 kilo Metin Ala. koç, 68 kilo Seyit Hışırh, 74 kılo Mehmet TlirUt, 82 kilo Ali Yağrour. 48 kilo Scfer Baygm, 52 kilo Ali Rıza Alan, 57 kilo KAzım Yıldınm, 62 kilo Vehbi Akdağ, 68 kilo Ali Şahin, 74 kilo M. Ali Demirtaş, 82 küo Hayri Polal, 90 kilo Mehmet Güçlü, 100 kilo Alaattin Yüdınm, Ağır Giyasettin Yılmaz. Fenerbahçe sezonun ilk maçında . Beykoz'la berabere: 11 STAD: Ali Sami Yen, ' HAKEMLER: özcan Gur* kaynak (5), Ali Hikmet . Ural (4), Erol Polat (6), FENERBAHÇE: Datcu (8). ' [Rasim 5] Şükrü (6). Yıl maz (8), Levent (7), S«rkan (4) • Ercan (7) . Ostojiç (5), Cevher (4), [Nedım 4] Necati (5), [Canan 4], Osman (5), Muharrem (7), B E I K O Z : My&a (6) . Günduz (6), Recep (C), Er doğan (8), Ali (6) Sabahattin (7), Ata (7), Hâldun (8) Ünal (8), Levent (5), [K. Bülent 5], Memis (6), [Zeki 5]. JLK GÜJN PKOGRAM1 Saat 18.00'de baslıyacak yarlşmaların ilk gün programı şöyledlr: 18.30: Açıhş töreni, 19.00: Uzun atlama (Kızlar), Gülle atma (dekatlon). Yüksek atlama (Erkekler), Oisk atma (Kızlar). Saat 1945 100 metre (Erkekler), 20 00 100 metre (Kı« lar), Yüksefc atlama (Erkekler), 20.10: 800 metre (Kızlar final), Çekıç atma 20 20 800 metre (Kıziar), 20 40: 100 metre (Erkekler), 20 50 100 metre (Kızlar). 2100 400 metre engellı (Erkekler), 21.10: 100O0 metre final (Erkekler), 21.50: 400 metre dekatlon. N Turgut GÜNGÖR Fenerbahçe yeni sezonun. ilk ozel de olsa ciddî maçında bir yıl aradan sonra tekrar 2. Lıge çıkan Beykoz karşısında beklenileni veremedi: 11. 4123 düzeriinin uygulamadaki yadırganışl içinde uzun sure bocalayan ve rakibinin sert futbolu yanında ortaya koycTuğu hırsına da kafa tutamayan San . Lâcıvertliler bir pe naltı golünun ardına sığınıp kaldı Bunun yanlnda San Siyahlı genç ekibin mücadelesi bir puan ya da Kupa, ozlemi gidermek için ortaya sunulan futbolun .cılız da olsaolumlu çizgileri sayıhrdı. Gerçi Fenerbahçe daha ilk maçta yeni transfer Timuçin ile orta sahada iki beyin Ziya ve Fuat'tan yoksundu. Bunun yanında Ercan'ın ilk kez değişrk bir görevde hem de sahalardan uzun süren bir ayrılıktan sonra gdrulmesi, Cevher'in cstoper»likten almarak oyun kuruculuğa getirilmesi ve Necati'nin takıma uyusta zorluk çekmesi çesitli etkenlerdi. Fakat geri ddrtlünün or ta ikfliye itimatsızlığmdan olacak, bütün toplann aradaki bağlantı kesilerek uç oyunculara ısrarla havadan atılması, herşeyden önce Beykoz'un işini kolaylaştırdı. Ercan yeni gö revinde kendisine yardım edecek iki oyun kurucu bulamavtp daha çok defans kademesine yakın oynavınca ilerde bir seyler yapmak için dîdinen Mu harrem sadece bir penaltı hazırladı ve gol de bunun sonu. cu oldu... 7. dakikada orta sahadan tek başına giren Muharrem kale sahası üzerinde düşürülünce hakem tereddütsüz penaltı nok tasını gösterdi. Atısı kullanan Osman topu kaleciyi ters k5seve göndererek ağlara taktı: 10 İkinci yanda futboldan çok oyuncu (feğişikllği izlendi ve gol de ilk yandaklnin hemen avnı pozisynnda oldu. 63. dakikada tek başına giren K. Bu lent'i kale sahası üzerinde Levent faullü durdarunca hakem penaltı verdi. Atışı yapan kaleci Aydm tskımınln beraberliğini sağladı: M . Greko Romen Serbest Fenerbahçe tek golünü Osman'ın pcnaltrsmdan kazandı. Fotoğrafta Osman kaleciyi sola, topu sağa gonderen vuruşunda takımının tek savısını japarkcn gdrülıiyor. (Fotoğraf: THA) Boks Millî Takımımız da açıklandı Münih Olimpiyatlarma katılacak Boks Mılli Takımımız, dün açıklanmıştır. Boks Federasyonunca yapılan açıklamaya göre, 7 sıklette Münih Olimpiyatları Boks Şampiyonasına kaülacak olan Millî Takınumızda, şu boksorler yer almaktadır: 48 KİLO: Arif Doğru, 51 KİLO: Kemal Sonunur, 54 KİLO: Mehmet Kumova, 57 KİLO: SeyfJ Tatar, 60 KİLO: Eraslan Doruk, 67 KİLO: Hakkı Sözen, 75 KİLO: Nazif Kuran. Boks Milli Takımımız, bugün ODTÜ'de kampa almacaktır. Çahştıncılıklarmı Bfilent Kiteı ve Ali Kılıçoğlu'nun yapacaklan Boks Millî Takımı, 19 Ağustos'a kadar kamp yapacak, aynı gün Munih'e hareket edecektir. ALI RIZA ALAN Münih'e gidiyor Spitz'erekor dayanmıyor CHİCAGO Münih Olımpıvatlarına katılacak Amerika takımmı tesbıt etmek amaayle Chicago"dskı Portage Paro yüzme havuzunda yapılan öeçroe rr.üsabakaları dünya rekortmenlerinin milli takıma girme sava^ı şeklınde geçmeklcdır. Dört dünya rekorunun sahibi olan Mark Spitz, öncekı gün 200 meue kelebekte 2.01^7 ile Dünya rekorunu kırmışü. Fakat rekorun ömrü ancak 24 saat sürmüş ve Spitz dün 2.01.53 ile dünya rekorunu bır kez daha kırmıştır. 100 me*re sırtüstünde 58.6 Ue birinci ve 59.1 ile ikinci gelen Milcheîl ve Staı.im elemeyı kazanmışlar, 100 metre kurbağalamada ise Hencor 1 G5.9S ile ABD rekoruın, kırarak Olimpiyat kadrosuna gırmiştir. Kadmlar 100 metre serbestte Jennifer Kemp 58 06.3 ile ABD rekorunu kırmıştır. KISA HABERLER • Uzun süreden. beri tutulduğu hastalıktan kurtulamıyarak, geçen gıin vefat eden eski Fenerbahçeü yönetıcüerden Müslım Bağalar'ın cenazesı, dün Şişli Camıinde kılınan öğle namazından sonra, Zincırlikuyu Me. zarlığında toprağa verilmiştir. 9 Adanaspor. bugün tam kadro hallnde Kızılcahamam'a gıderek, burada 15 günlük bir kamp yapacaktır 20 Ağustos tarihine kadar burarfa kalacak olan Turuncu Beyazlı• lar, daha sonra Adana'ya gelerek kentlerınde birkaç özel maç yapacpklardır Takım. bu o/el karşılaşmalardan sonra Fenerbahçe ile 10 Eylül tarihinde vapacagı ilk maçına hazırlanacaktır, 0 Eskişehırspor Yönetim Kurulu, Kırmızı . Siyahlı takımm 31 kişilik kadrosunu 22' ye ındirmeye karar vermiştir. Isıanbulspor: 6i Cemil için anlaşma olmadı,. diyor istanbulspoT Kulubü Yonetinu Kurulu, dun Dir bıldııı javımlayarak Fenerhdhçe ile «Cemil» konucunda maddi ve mane\ı hıç bır anlasmanın olmadığını ılerı surtnuştur Bıldlrı sovlecfir «tstanbulspor Vonctım Kurulu olarak. bn konuda Fenerbahceli yöneticilerle temas dahi yapmadık. Hattâ gönderilen aracılar bile. bu konuda olumlu bir sonuç almaya muvaffak olamamıslardır. Cemil. balen Is •tanbulspor'un malıdır. kcndisi ile yaptığımız venî bir eörüsmede. tstanbulspoı'a dönmek istedfğıni söylemistir.» Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Emm Cankurtaran ise dün. «Cemil için tstanbulspor'dan anlayıs bekliyoruz» demiştır. Binieilik Pederasyonunun bir sahsm arazısi üzerine lzinsia olarak manej vaptığıru büdiren haberimiz tizerine «Bezmenler» ailesinden Muammer Erol bir açıklama yapmıstır Muammer Erol'un bu konuda kı açıklaması sövledir: «Binieilik Federasyonu bize müracaatta bulunmus ve TBrUye Şampiyonası süresince arazimîzden yararlanmak lstediğinJ bildirmişti. Bnnun uzerine keodilerine izin verilmiş ve manej yapmalan sağlanmıştır.> Kafilemizde tek kız sporcu Özden Ezinler Münihte mücadele edecek tek kızsporcumuz eskrimci özden Ezinlerdir. Florede Akdeniz Oyunlan ikincisi olan Ezinler kafıleni zin nazar boncuğudur. MARK SPtTZ Münih Olimpiyatlannd» 100 metre I serbest ve karbağalamanın favorisi. I SATRANÇTA 10. MAÇ BUGÜNE ERTELENDİ REYKJAVİK (AP) Amerikalı Bobby Fıscher ile Ru» Boris Spassky arasında Reykjavik'de yapılan dünya satranç şampiyonasının, dün akşam oynanan 10. karsılasması mıgüne ertelenmiştir. Bobby Fischer'in üstünlüğü içinde geçen dün akşamki karşüasma 41. hamleden sonra bugüne ertelenmi$tir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog