Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIlt UYMAYI AHLAJ5. 7ASASINA TAAHHOT KDOL Sahibt: Cumhuriyet Matbaacılık T« Gazeteeilik T.A.Ş. adın» .« NAZtBOS NADİ B * (t *»* D O T A R ı ANKASA: Atatörk Balvan Tcaeı «Vpt (1 w 1» r"» n « Veniaehiz Tel: 130930 • 129S44 129544 Yenisehiz Sulvan Attaro£lu îshanı Tel: 31Z3O • 2470» Kurukopru 34 tokak No. 40 ADAH* ABONE TetL&N 1 Aylık S Ajlıfc fl Ayllfc 13 Ayltk tmtt Itt Kot Oın 22.S0 4S«7J« 135.135.* Batfık Ofakta) Sorumlu Ytzı lsle» Müdflrfl: OKTAT KtKTBÖ&B Basan ve Yayanr CUMHURtTET MATBAACIUK T« GAZETECÎLİK T.A.S. Cagaloğlu HalkeTİSk.N. 3941 ÎZMtK, CÜNET Tel: 45» 3934 t n l Dd tayta (Saottml) 3 ünctJ tayfa (SanUnüı M Un 71 » IM t 10» • 4. S. • oeı tayta ıSantlml) Nisan. Nikfth Evtenme Doium Nijan. Nikâh. Evlenme Dosnjm 80 t 8 S » SAY1S1 7 5 ,.« IVUttUŞ Olum, ICtvlid Tetckkttt 11 uned !• SB.1 IM t 36 yü önoe kooperatife örnrts, kooperatife girmeye mecbur tukredi ve diger olanaklardan yatulduUr. Şimdi kooperatif üye. Tefecinin baskısı rarlanmak üzere. Ancak borçlu si tüm köylüler, ürününü değer 20 şubat 1935. Atatürk, dörolduğu aracının, tefecinin baskıfiyattan satıyorlar.» düncU dela geldigi Silifke'de ası ile ayrılmak zorunda kajm;« 36 yıl önce, 15 lira vererek üye ğanın, tefecinin, aracımn baskooperatiften. Atatürk, bu ve bu Cezaevine gîrdi olmuş köylüler, Tekir Çiftliği kısı altmda bulunan köylünün na benzer olaylan duymuştur. Tarım Kredi Kooperatifine. Bir Ant Dergisı Yazı tşleri Müyoksulluğuna, çaresizliğine tanık Mustafa Kemal Paşa'nıa emri kaç yıl sonra 35'er lira daha ver dürlerinden Alpay Kabacalı olmuştur. «Köylü efendimizdir» kesindir: mişler. Ziraat Bankasmdan to1 yıl 4 aylık mahkumiyetinı çek. diyen Mustafa Kemal, köylüyü «Hangi şerait altında olursa humluk, gübre ve kredı alıp temek üzere Sağmalcılar Cezaeviekonomik özgürlüğe kavustiırolsun köylüler kooperatife gire* fecinin baskısından kurtulmuşne konmuştur mak için tek yolun «birleşmek» cek. Bu bölgede tefecinin hâki. lar. Ancak kurtulanlar yalnız Kabacalı, 1968 yılında Doğan olduğunu anlamış, Tanm Kredi miyetine son verilecektir.» kooperatife üye olan köylüler. Bakan'm* konuşması özgüden imzasiyle yayınlanan Kooperatiflennin kurulmasına Nitekim, diğer kooperatif orDigerleri yine aracımn. tefeciKöyişleri Bakanı Sönmez kobir yazıdan dolayı Cumhurbaşdair 2836 sayılı kanunu 1936 taklarının baskısı ve büyük sur nin baskısı altında. nuşmasında şerüiğin Tasucu'nda kanına hakaret suçundan hüyılında Meclislerden çıkartmış, tarıcımn dırektifi ile Ahmet Sa Ömeğin; Silifke yöresinde tetertiplenmesinin büyük bir özelküni giymiştfr. aynı yılın haziran ayında da Te feci verdiği borç karşılığında rı, tekrar kooperatife girmek zo liği olduğuna iş&ret Etmiş. Taşkir Çiftliği Tanm Kredi Kooperunda kalmıştu yer fısuğını tarlada iken kilosu ucunda yıllardan berl faaliyet ratifini lcurdurtmuştur. Türkıye'de tlk Kurulan koopenu 2 liradan alıyor. 4.5 liradin gösteren Taşucu Balıkçılık KooAtatürk'ün i numaralı üyesı ratifin 38 sayılı üyesi Mehmet satıyor. Domatesın kilosuna A)peratıfinin başanlr uygulamalar (Bastarafı 1. Sayfada) olduğu kooperatifin 38 sayılı üAli Bilgen ile 19 sayılı Uyesı 30 kuruş veriyor daha ürün ye j'aptıgını bıldimiiştir. Mehmet İnce, kooperatifin kular. Bir yıldır uğrammn bo tip yesi Mehmet Ali Bilgen 60 yaş tişmeden. Konusmasında, «Sayılan yıldan lannda. Köylülerin «Doktor» d e ruculan arasında yer almafcran çevrelere karsı gelismektpdir. yıla artan kooperatiflerimizin Güçlükler bTiyük gurur duyuyorlar: «Atadikleri Bilgen, «Kooperatif kuAncak bir yandan çıkarlarına . kap*amına giren çalışma konutürk, bizim arkadasımız. Koope rulmadan önce bütün ürünümü«Kooperatif üyesi olmayan karşı geldiğimiz iş çevrelerinin lan ve bunlann bölgesel ve tnllt retici zü tefeciler, yok pahasına alıyorçiftçi, kabzunal ve tefeciye ça ratifçilik arkadasımız. bir yandan da bu iş çevrelermin U ekonomiye 'atkıları çığ gibi du» diyor ve 36 yıl önceki anı lışır» diyor Atatürk'ün kurdugu için, köylü için tek kurtulos voilişki kurduğn. politik çevrelerin artmakta ve gelişmektedlr» diyen lannı şöyle anlatıyor: kooperatifin 19 sayılı Uyesi Meh lu kooperatif kurmak. Biz ağabaskılan devam etmekte, çalışSönmez, şöyle devam etmiştir: «Atatürk 1935 yılında Silifke'met tnce. • Kooperatifin kunıl dan. tefeciden kurtulduk. hn nü malarımızı zorlastırmaktadir» «Sayıları 12 bine yaklasan ve 3 ye geldi. Hepimizi toplayıp dertdugu yıllarda karşılaşılan güçvük dileğimiz tüm köylülerin demiştir. milyonun üzerindeki üye .sayüalerimizi dinledi. Ürünümüzü toplükleri anlatıyor: kurulacak kooperatiflere girtne. Petrol Ofisı Genel VKidürü, rıyla gittikçe güçlenen kooperalamadan, bir yıl önce tarlada kaşidir» diyorlar. Mersinli çiftçi Ahmet Sarı. ayrıca petrol çıkarulması ve tiflerimirin, özeUıkle 1965 yılınpatan tefecinin, aracımn istispazarlamasımn tek bir müli.ördan itibaTen çok çeşitli iarunsal man karşısında duygulandı, ötgüt içinde yapılmasını sağlavaüretim konulannı kapsayan gaycak 'kanun tasansının öncelikle" kelendi ve söz verdi bize (Kurtu Gayrimenkulün Açık Artırma İlâm retleriyle Topraksu ve köy kallacaksınız bu durumdan, bankaele alınmasını istemlştir kınma kooperatîfleriyle, diger dan kredi alacak, ürünunüzü KARTAL İCRA MEMURLUĞUNDAN tarımsal amaçlı kooperatifler öTasfiye sürecek kendiniz satacaksınız) dedL NiDosya No: 1971'2489 zellikle kırsal hayata etkileri ve tekim bir yıl sonra kooperatif Petrol Ofisi Genel Müdürü, Ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen Kartal, köy kalkinmasındaki özel katkikurulacak diye haber yayıldı. yönelttiğimiz sorulara verdigı Maltepe Cumhuriyet mahallesi. Çayırlar mevkiinde kaın 11 larıyla üzerinde dikkaile duruiTefeciye, aracıya borçlu köylü cevaplara devamla, ofis İçinde pafta, 294 ada 59 parsel sayılı 380 M2. miktanndaki bahçeli maya değcr bir feUşnıe ve olsevind'f bu haber karşısında. Fapersonel tasfiyesinin süreteğine kArgir ev açık artırma suretıyle satılacaktır. gunlaşma özelliği göstermektekat aracımn tefecinin baskısı isaretle şunlan söylemiştir: dirler. 1963 yılında sayılan ' saGavrimenkulün EvsafK Gayrlmenktü M»ltep« tren tstasbu haberin yayılması üzerine git«Petrol Ofisinin arpalık gibı dece 12 olan bu tür kooperatifyonundan güneyc inen Çavırlar yolunu takiben Şim«ek Sokak (Baftarafı 1 inei sayfada) Ukçe arttij. düsünülüşü kendini personel alerin 1972 yılı temrauz ayına ka yasa çıkârılruasınırr cjanaksız 1 kapı No lu içinde karjrir mflştemilâtı olan Hd katlı bahcü çısından da göstermiş, kayırma.. Özel llân sahiplerinin baskısı. dar 3 bini aşan bip seviyeye u olduğunu bildiren ejıtimciler. evdir. ö n bahçeden ve vandan binanın zemin katına eirildik Yoksulluktan iı peh çok kişi belirli is çevreBatı Dünyasmda basın özgürlülaşmış olmalarını görmek seviıv 40 bin öğretmenin daha aylarca, te bıi katta 3 oda. 1 hol. mutfak. banvo ve tuvmlet olup denilerinin ajanı olarak ofise alınğüne karşı bir tehdit olarak kabul diricidir.» kurtuldular re nâzır cephe^inde kapalı balkonu mevruttur tçten beton 707 lira ile geçinmek zorunda mış. Bizler bu gibi kişilerin tas edilmekte ve buna karşı tedbirlcr Mustafa Kemal'ın kurduğu komerdivenle birinci kata çıkıldıkt* bu katta remln katın aynı kalacaklsrını söylemişlerdir Myesini öngördük. Bu bir yanaluımaktadır. Nitekim, Eylül ayınEcevit'in konuşması operatilin hâlen üyesi olan Mehevsaf ve büvfiklü»ündedir Bu tcatta avnca mutfak baliconu MılU Eğitim Bakanhğı İle Mada İstanbul'da toplanması söz ko dan ofisin rasyonel çalışabilmeCHP Genel Başkanı Bulent Emet Ali Bilgen 38 yıl önceki sevardır. ö n bahee tas ihaU duvan ile çevrill olup' arka bahçe Resml Gazetede dün yayımlanHn si için de gereklidir. Halen geliye Bakanlığınm, ek 2. sırasınusu olan Uluslararası Gazeteri. cevıt, Taşucundaiki şenliğe gıfaletten, yoksulluktan kurtulmuş, kısmında bir mü5temilât binası varrîır Bn blna 2 orta. 1 ant•tstanbul Belediyesi Teknik Vörek Bakanlık tarafmdan. gereknın «b» bölümüDü ayrı açılarler Federasyonu (FİJ) Genel Kuru derken verdlğt demeçte ayrıca ürününün değer fiyattan satılma re. mutfak ve hrolettefi. ibarettir Biruı Te müstemilatt* eleknetmellfl»ne göre, beşten fatla case Genel MUdürlüğümüz tarafın dan yorumlaması ile başrayan lunun gündeminde «Özel ttân vebozuJc kredi ve bankacilık düsmın rahatlığı içinde anılannı trik ve «ehir suvu olup denlze rakriben 50 metre mesafede. iresi bulunan binalarda ortak TV dan haklannda tahkikat yapılan «yasa yanşı» nda, 40 bin öfretrenlerin basın özgürlüğünü kısıtla zeninin olumsuz etkilerinden konaklederken duygulanıyor: deniz görür manzaralı ve çevTesi bahcel) evierle meskflndıır •nttni kurulacaktır. lar vardır. Gereğinde tasfiye e menin yaşamlarıru ağır koşullar yıcı çabalan ve buna karşı aluıma operatillerin bir an önce kurta«Tefeciler, kooperatif kuruladileceklerdir.» A.vnı yönetmeliğe göre, diskoiçinde sürdürdükJerl bildirilmfik sı gereken tedbirler» şeklinde bir tmar nurumu : Malteoe Beledfve Başkanhgından verilen rüabilmeleri ıçin bozla bir koocağını duyunca bunun (Moskof Açıkalın, bu arada rafinerı so tekler bar nnıfına alınmış. cezamadde de bnlunmaktadır. tedir. Maliye Bakarâıt» denetçi24.2.972 tarih ve 37/38 SBVIII lmar rfurumtı vtnsınd» bina vtiVtperatiner bankası . kurulmasını icadı1 olduguna (komünistlik) ol. runu üzerinde durarak su bılgıevi hücrelerinin en az 20 derece lerinin 37 yülık . öğretmenleri seklifi 6.50 metre. blna derinH&i enenit 20.00 mrtı». 8n bahee Batı dünyasının ekonomik baskı ıstemiş, köylünün her geçen gjin duğunu yaymağa başladılar. yı vermiştir: olması zorunlu kılınmış. Boğaz ve kavramından anladığı mânâ busaptadıktan sonra, Okullar Sayme'afesi 5 00 metre, komsu mesafesi SO metre. arka bahçe . O kooperatifçiliğin önemjni daha Kendilerine borcu olup bunun «1973 yılı başında rürkıve de Haliç'te patlayıcı madde depolaıı manlığına bajvurarik .1970'den mesafesi 3.25 metre olmak üzer» tynk inşaat niaurun» tâbl dur. Basın ve düsünce ötgürlüîüiyi kavradığım söyleyerek şoyte karşılığında açık senet alan köypetrol tüketimi 88,5 milyon toıı bugüne degin kesilmeyen 218 li yasaklanmıştır. Oldu»u biidirilmlstir ne karşı ceza tehdidi kavramındevam etmiştır: lüyü tehdit ettiler (evinizi tarlaarası olacaktır. Oysa ayrii tarihralık iarklann dâ kesileceiîini dan anlaşılan da önceki bildirile. KIYMETt : Civar raviçler nazara «lınarak bini ve arsa •Tiirk köylüsü kooperatifçilifcin ruzı satarız) diye. te rafinerilerimizin kapasitesi bildirmeleri, öğretmenler'mrasınrimizde ve yukarıda kısaca bclirt ' ile' hirl'kte jravrimenkulün tamamma bilirkisl tamhndan dcğerini her gün daha çok kav. tlk zamanlar bazı köylüler 14 milyon ton olacak, aradaki da acı ile turşılanrruşür. , tiğimiz hususlardır. 225 000.00 (Ikiyüzyirmibeşbin) lira muhammen kıymet ttkdir ramakta. giiçlii kooperatiflere kafark ya âtü kalacak, ya da ya korktular tefecinin hışmına uğSayın Bakan jle bir kavram kar vuşmadıkça, kaba ve ilkel bir ka olunmu'itur. ramaktan. Kooperatife girmek bancı haın petrol ithal edip, viMillî Eğitimin görüşü gaşalığı içinde tartışmayi sürdiirpitalizmin sömürüsünden kurtula SATTS ŞARTL.%RT : istemediler. Köylünün yoksulluk ne dısarıya ihraç etme gibi zor Mılli Eğitım Bakanlığı Anamenin bir yarar sağlamıyacağını tniyacağını, toprağı ve myu, haytan kurtanlmasmı isteyen Ata1 Satıs 12.9.1972 Sall (tünU saat 14.30 dan 15.00 e kadar şartlar doğacaktır. Kanımca tzyasa Mahkemesinin iptâl karagörüyoruz. Basm özgürlüğü üzevanı ve balığı ve kendi yatırunuu türk'ün emri üzerine köylfiler Kartal Adliyesî lcra Dairesinde açık artttrma «uretiyle vtpımir Rafinerisinin projesi eere rının, Intibâkla'rı. arasında far,k rindeki bn tarti}mayıvSayın Adave emefini yeterince değerlendire lacaktır. Bu arthrmada tahmln erlllen toTmetin «4 75 çini ve ğinden önce uygulanmıştır.» olmaması gereken mensupları let Bnkanına büyük Atatürk'ün miyeceğini kısacası güçlü koopera rüchanlı alacaklılar varsa alscaklan mecmuunu T* satıs mtsAçıkalın, bu açıklamasında için d» geçsrli »ayılın«sı CöŞeUir Hatlarına ait «Anıdobir sozüyle cevap vererek kapattiflere kavujmadıkça yoksulhık raflanm geçmek garti ile lhale olunur. BHvle bir bedelle daha sonra kredi yolsuzluklarırüşünü savunarak dfurumun düluhisarı» yolcu vapurunda dün malc istiyoruz: çemberini kıramıyacağuıı her gün alıcı cıkma^a en çok ar»ıramn taahhUfHJ b»W kalmak «arna deginerek 1400 bayl ıçınden (Bastarafı 1 inci sayfada) şiddetli bir patlama olmuş, yol daha iyi anlamaktadır. Devlet de zeltilmesi için Maliye Bakanlı«Basın özgürlüğünden doğabile. tivle 22 91972 Cuma gtintl Kartal AdHvesi tcrs Daireslnrle sadece 700'üne kredi venlmış ol Dekan ve Senato üyelerinden gına başvprmuîtur. Millî Eğicu\ar panife kapılmışrır. son zamanlarda kooperatifciliğc cek sakıncalan gidermenln tek yo saa't 14 30 15 00 de ildnrt artırmava eilwnlaealrtır. Bu mrtırdugunu, bu yolsuz kredi toplabilgi alan Profesörler Kurulu, tıra Bakanlığı özetle şu gerekKandilli'den Bebek'e gitmekte daha çok önem vermeğc başlamıs lu line basın özgürlüğtidür • mada da rüchanlı alacaklılann alaeaguu ve satıs masrafiannı mının 100 milyon ıırayı aştığını ' Senato kararının «Kişisel görüşçeyi savunmaktadır: tır. Ancak, koopcratifçiliktcn bek olan «Anadolnhisarundajki patgeçmesi şartiyle en' çok artırana lhale oltmur. ifade etmiştır. Açıkalın dağıtılere dayandıfını» belirterek, bu Cezaevlerinde üç «Devlet hiımetinde olanlann lenen yararın sağlanabUmesi, halk lamayla birlikte yolcular, can lan kredüerin büyük çofjjnluğukararR katılmamıştır. 2 Artırmava Mirak edeceMerin tahmln .çdilen taymebir bülümüne intibak etttrildiktan yana bir devlet politikasıuın yeleklerine hücum etmi» ve bJ gazeteci var "^ '* nun 50 kadar bayie verildığinî, , Profe»örler" Kurulu, kararıu tin «4 10'u nisbetinde pey akçesi veva bu m!ktar kadsr mİİU leri derecenia «on kademrsine daha açık ve tutartı «larak benim arada. «Batıyo/ut» sesleri duANKARA, (Cumhuriyet Bürosij) ıçlerindfe şahıs başma 16 milyon değistirilmesi için İstanbul Ünibir bankanın teminat mektubunu vermeleri. lfi,zırn(Jır. Satış pesenmesine ve belirli koşuUarın ye kadar yükselme olanağı veren yulmustur. Ancak patlamanm. lira kredi alabilenlerin bulunduTürkiye Gazetetıler Sendikaversitesi Senatosunun olağansin para iledir. alım îstedeSinde 20 eünlî fceçmemek Uzere memaddeleri varken, jörev ve sorine getirilmesine bağlıdır. Böyle elektıik makinasındaki contanm ğunu açıklamıştır sı Ankara Şubest Başkanı Tılüstü toplantıya çağrılmasını da, hil verilebilir. Dellâliye resml. ihale puîu. tapu harc ve masbir devlet politikasının temel un rumluluk derecesi aynı olan fazla verilen istime tahammin maz Gümüşbaş, dün yay^mladı. oybirliğiyle kararlaştırmıştır. diğer bir başka bolüme bu nak edememesincTen meyd*ana geldiraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satıj bedelinden 6desurlan şunlar olmalıdır: Koopera Baskılar, baskılar ğı bildiride. cezaevlerinde halen • İstanbul Üniversitesl Senatokın tanınmaman birineilrre t a . nir. tiflere, alışılraiş anlamda özel Kİri gi anlaşılıpıştır. Ârıza. teyir s ı . Petro» Ofısı Genel Müdürü üç gazetecinin Dulunduğunu su. 13 Temmuz'da yaptığı topnınmıs bir imtiyaı nitfliğinde şim muamelcsi yapılraamaîıdır. 3 îpotek sahibi alacaklılarlt difer üjHlîerln, tlgililer rasında giderilmis ve vapur BeAyhan Açıkalın, çeşitli çevrelebelirtmiştir. Gümüşbaş'ın bfldilantıda 45 profesörün görev süoldufundan Anayaıa'nın \tKooperatifçilik özel gtri$imcll>ktâblrine irtifak hakkı sshiplerl de dahildir. Bu royrimenJrul rin gıriştiği baskı hareketlerıru bek'« uğramadan, Arnavutköy risi. özçtle şöyledir: " Maddesihdeki eşitlik ilkesme ve ' resini uzatmış, 10 profesörün de ten ayrı bir seydir. Bir anlamda Üzerindeki haklarıru hususiyle faie ve masrafa dair olan 1dde şöyle ıfade etmistir: üzerinden sefertni sürdürmus•Bizim yaptığımız araştırmalar bir derecede fiilen geçirilmiş emekliliğini onaylamıştı. kooperatifçilik, özel girifhne kaıdialannı dayanağı beljreler ile onbe» Riin tçlnde dairemize «tzah ettiğim gibi 12 Mart hü. tür. ve yetkili kaynaklardan aldıgıolan sürelerin yapılan intibakta Emekliliği kesinlesen 10 öğ$ı, üretici ve tüketici halkıa uir bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sloill Ue sakümet değişikliğine dek Petrol i mız bilgîlere göre, halen Ankanazara alınmaması da Anayaretim üyesi içinde; İstanbul Tıp demokratik korunmajoludur. Özel bit olmadıkça pavlasmadan hariç bırakılacaklardır. Ofisi tam bir arpalık gibi kulra, Istanbnl ve tzmir Adliyelesanın ikinci maddesindeki hagirijim, varlıklı kişilerln eliııdeki lanıunıstır. Görevi devraldığı ' Fakü!tesind"en Prof. Besim Tor4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet İçinde ödenrinde basın suçnvla irgili toplam kuk devleti ilkesinin gereti •sermaye ile rahşan halkın emcğihan. Prof. Şevket Salib Soysal, mızdan beri mücadelemizin hümezse tcra ve îflâs Kanununun 133. maddest çeregınce iha754 dosya islem görmektedir. lan kazanılmış hak knralına ayni işletlr, ralışan halkın emeji ile Prof. Tevfik Berkman ve Prof. yük bir kısmını bu tip kisiler le feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve »'o 10 faizden alıBunlann 490ı tstanbul, 364ü > aratılan değerdcn büyük bir bö kırı düsmektedîr.» Sinasi Hakkı Arai bulunmaktaalmıştır. Ancak bu mücadelecı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalAnkara, 15'i tzmir Adliyelerin. lUmünii o varlıklı kijilere aktamiz karşısmda bir kısım iş çev ' dır. madan kendilerinden tahsil edilecektir. Maliyenih savunması dedir. Mahkemelerde kesinlesen rır. Halkın emcğine dayanarak, ANKARA, (Cumhuriyet Börosn) relerinin tepkisi \e baskısı bu5 Şartname. ilân tarihinden itibaren herkesta görebilTerzioğlu ne diyor? ve bir kısmı halen Yargitay'da Milli Eğitim Bakanhğının bu varlıklı kişiler, güçlendikçe güçle nun yanında bu is revrelen ile Bakanlar Kurulu dün sabah mesi için dairede açık otup masrafı verildlği takdirde Isteyen ' İstanbul Üniversitesi Rektörü bnlunan mahkâmiyetlerin topnir. Giiçlendikçe de halkı daba çok iddiapı karşısmda Maliye Bailişkileri bulunan politik kişile•aat 10.00 da Basbakan Ferit alıcıva bir örneği gönderilebilir. lamı ise 2ÎO'dir. Bnnlann 184'fi sömiirebilir. Böylece toplumda kahlıgının,savunması ise özetle rin baskılan halen sürmekte. j Nazım Terzioğlu ise, «Senato'Melen'in bajkanlığında toplanmış 6 Satısa iştirak edenlerin sartnameyi grjrmilı ve münadalctsizlik artar, sürer gider. tstanbul, 15i Ankara. 21'i de lz dir. Rahat ve rasyonel çalışabü , nun işi, fiilen bitmiş ve alınan şöyletfir:. • tır. Saat 13.20'ye kadar süren bu derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bügi almak is.karar, Millî Eğitim Bakanlıgına mir Toplu Basın veya A;ır Ce«Tükselmeve bak kazanıldıfı, ınemiz için önce bu baskının < toplantıdan sonra Devlet Bakanı teyenlerin 1971 ,'2489 savılı dosya numaraslyle memurluğumuKooperatifçilik ise, çaiışanların •gönderilmiş ve onaylanmıştır. za Mahkemeleri tarafmdan veelverişli kadro bnlunmaraası kalkması gerekmektedir.» ve Bakanlar Kurulu sözcüsü İs za basvurmalan ilân olunur. kendi eraekleriyle yaraltıkları deBu bakımdan karann yeniden rilmistir. Bu üç sehrimizde açılveya 4598 ve 242 sayılı Kanon. Açıkalın, ayrıca vercüğı Dugımail Arar. basına şu açıklamayı ğeri çalışanlara bırakır. Emcjin fîc. tf. K. 1261 37/7/1972 gözden «eçirilmesi ve. düzeltilmıs davalardan ise ancak 90'ı larda yaııh eteki nedenlerie iiç de yönetim değışıklıginden sonyaprmştır: ürünıi. emeği verenlerin olur, on üst dereceye yükselme olanatı tnesi yoluna gidilemez» demlşberaatle sonuçtanmıstır. ra Petrol Ufısindekı gelışmelen «Bakanlar Kuruhı bugnnlrn lart güçlendirir, halkı güçiendirir. (Basın: 5185/5591) trr. Halen cezaevlerinde bulnnan veren sistem S57 sayılı Kanunta özetlemış. şöyle demıştır: toplantısında Keban Baraj ve Bu durumda halkçı bir devlet yö ve basın snçundan hüküm giyen terkedilmis bn kanunla eski «(ieçen yıllarda milyonlarca Hidroelektrik Santralı inşaatuun netiminin, ekonomik alanda koope üç meslektasımu vardır. Bn üç zarar eden Ofis IH71 vılı sonunmemnrların kendi kadro derebir an önce tamamlanması için ratiflere öncelik lanıması gerek'igazeteci ve bnlnndnkları cezaev celerine intibak ettirilmeleri eda kâra geçmiştır, 1970 yılında alınması gereken tedbirlerle büdir.. leri söyledir: Yeni tstanbul Ga. zarar 10 milyon liraydı. 1971 yısası konnlmnstor. Aneak daha yük devlet yatırımlan dolayısiyEcevit sözlerine devamla, devjezetesi Tazı Işleri Müdürü Dolı sonunda 24,5 milyon lira kâr önceki kannnlara göre, kadrolale ortaya çıkan kamulaştırmalartin gerek kredi olanakları, gerek edildi. Bu arada 98 milyon Ura ğan Kologln (Istanbnl, Safmalrında iiç üst dereceye kadar la ilgili soranları görflsmüştür. destekleyici devlet yardımı bakıda borç ödenmiştir. Şimdilik O. cılar Cezaevi), Senieün Gazeterükselmiş bnlnnan memnrlann Bakanlar kurulunda ayrıca haşmından, kooperatiflere değil, özel fis üzerinde yeni bir politik osi eski Yazı tsleri Müdürü Ahkacanmjs oldukları hakların has ekiminin ekonomik durumgirişime öncelik tanıdığını bildıryun oynanmadığı takdirde 1972 met Tümel (Kızılcahamam Cesaklı tntnlması için de söx ko. larıyla ilgili çeşitli konnlar ve miş. «Özel girişimle kooperatifler, yılı sonunda 44 milyon lira kâr zaevi), Adalet Gazetesi Genrl nusn ek .geçiei ! . Maddenin «b» sonınlar üzerinde dunılmuştur.» serbest rekabet koşulları altmda edileceği hesaplanmıştır.» Tayın Müdürü Ttırhan Dilliril bendi ile geçici nitelikte olmak yarışa çıkacak olurlarsa, koopera (Ankara Merkez Cezaevi). ve sahıslarına münhasır bolunBayiler toplantısı tifler daima çok gerilerde kalırlar» Tukarıda belirttitimiz gihi rnak üıere ev\xlce almıs oldukGenel Müdür Ayhan Açıkademiştir. pek çok gazeteci arkadasımız da ları aylıklarin ödenmesine deün, aynı görüşü Petrol Ofisi bahaklannda kesfnlesen mahkumi vam olnnması kabnl edilmişÜçüncü Sektör yılerine hitaben yaptığı konuşyet kararlarının aonvcnnu bektir.jı mada da belirtmış. «Petrol OfiSerbest rekabetin «Aldatıcı bir lemektedirler. Anayasa Mahkemesinin «b» si, uyuşuk ve arpalık bale soadı>nın da fırsat eşitüği olduğunu Istanbul'un Oflu Hasan» diye bölümünün Anayasa'rjin 2. ve kanlar simdiki gelismeyi görün belirten Ecevit, jöyle devam ettanman ünlü kabadayüaı ından 12.. raaddelerine aykın oldugu ce yeniden harekete geçmek üze miştir: Hasan Cevahir. önceki akşam Yeiçin ovbjrliği ile iptaline dair re hazırlığa giriştiklerini duyu«Olanaklardaki adaletsizük, niköy'defci yazlık evinde geçirdiği verdigi fcarar 13 temmu! 1972 yor, görüyoruz. Bu konuda birdengesizlik giderilmedikçe, rır(BaştaraTı 1. Sayfada) bir kalb krizi sonunda ölmuştür. tarihli Resml Gazete'de yayımbirimize deetek olmalıyiz» desat cşitliği tliçbir anlam tasıçekieştirme çabalannm kmşısına Evli ve bir çocuklu olan Cevalanmıstır. miştir. maz. Örneğin 5'eterli kredi v« çıkmasını. ve bunlan bir tertip bir, 48 jaşındaydı. yardım alamayan kooperatifleolarak göstermesini hayret ve üziin •Oflu Hasan», kulüp işlcüntk, rin ayakları bağlıdır. Fırsat etüyle karşılamışlardır. büyük kuinar partilerinde görünMeydan Larousse'un 20 Haziran 1972'de sitliği var, haydi koşun, derseMillî ekonomimizin gelişmesi ve mek, at yarışlarına yatınm yap(Bastarafı Spor Sayfasında) niz kooperatifler oldukları yerOrtak Pazar karşısmda rekabet giı makla tanınmif; sık sık gittiği dün yayımlanan 88'inci fasikülüyle Maraton: Haydar Erturan. 1958 de kalırlar veya emekleye emekcünü arttırmasında küçük tasaıyanın en lüks kumarhanesi Merhurn emekli albay Ali Yüksek atlama: Çetin Şahiner. leve ancak birkaç adımlık yol rufların bir araya gelerek büyük •Gazino de Liban>da, kumar 8'inci cildi tamamlanmıştır Rıza Çara eşi sevgili annemiz, 1961 • 800 m.: Ekrem Koçak. alırlar. ama dcvletin bankalakapital birikimi yapmasının önemi tilerinde bulunmuştu. azlz varlığımız. 19«? . 8M m.: Muharrem Dalkıaşikârken, bu gelişmeyi cesaretrın çeniş olanaklarla donattıfı 9'uncu cilde abone olma süresi Polis kayıtlarına sadece, «ku j hç. 1963 ve «4 • 5000 m.: Muharsizlendlrici beyanlar en azınd.in özel çirisim var hızıyla koşar Ayşe Samiha Çam mar oynatmak, oynamak ve silâh rem Dalkilıç. 1966 ve 68 marasorumsuz davranışlardır. Müteşebgider. Onun için kooperatifçili5 Ağustos 1972 gunü sona erecektir. bulundurmak» suçlan ile geçer. 2, Ağustos. 1972 günü hakkın ton: İsmail Akçay. 1970 • Marabisleri, yatınm yaptıklan için kığin üçüncü sektör olarak, halk «Oflu Hasan» için Polis Ugilileıı. rabmetine kavusınustur. Cenaton: Hüseyin Aktaş. .1970 • MaBu tarihten sonra hiçbir abone kaydı namak ve hele şirketlerini halkısektörn olarak, çerçekten güç«Ünlü bir kabadayıydı. Ancak Pozesi 4 Ağustos Cuma günü raton: Hüseyin Aktaş. 1971 • Mamıza acmaya kararlı olanlann eelcndirilmesı istenivorsa, koopelis ve kanun karşısında son derece (bugün) Sğle ve cuma namave yenileme işleminin yapılmayacağı saretini kırmayı hedef alıcı bu ratifler daha geniş kaynakları j raton: İsmail Akçay. saygılı hareket ederdi> dernişleızından sonra Hacı Bayram Cabeyanlan kamuoyu. en iyi şekilna ve devlet vardımina kavuştu i BAYANLAR : • • miinden kaldırılarak Cebeci dir. sayın abonelerimize duyurulur. de değerlendirecektir^ mezarhğında ebedi istirahatgâ rıılmalıdırlar. Ayrıca üretime j 1958 ve 60, 80ü m.: Gül Çıray. hıoa tedvi edifecekür. Berker, ayrıca, Türk işçisinin «Pepe» ve «Hüsso» doîrudan dofrına bağlı bazı işücretlerdeki artış karşısmda, reel leri. doğrudan doğruya koopeM. Orhan ÇAM teslim oldular ' satmalma gücünün sürekli arttıratifler yapabilmelidir.» Şehremini'deki bir kulüpte sağını ifade ederek, «Oysa, bugütı ^'Üretimde kullanılan araç ve gebıkalılar arasında geçen çatışmada sanayiciler, direkt maliyet artışla. (Başkent rekiâm 1390 5606) Cumhiiriyet • 212. " 210. reçlerın, gübre ve üâçlann ithaBurhan Atay (Çil Burhan) ile arrını bile fiyatlanna aksettireme3*2. 385. linin de kooperatifler eliyle ya Reşat kadaşı Bekir Acembaba'y; öldüıeh mektedir» demiştir. tstanbul Hamit 23S^ 23*. pılmasınj ısteyen Ecevit, koopelerden tsmail Yorgun (Pepe) HüAziz 215. 21». Eskişehir Sanayi Paket Posta ratiflertn aralannda birleşerek seyin Heybetli (Hüsso), dün PoN'apolyon 17». 175 giiçlü örgütler kurmaları gereklis'e teslim olmuşlardır. 34 âyar 32.3» • » . 4 0 ' Odası'nın cevabı Sultanmektebi Sokak 2325 Miidürlüğünden (Baatarıft 1. Sayfada) ma dayah sanayi dalında 3 bine akın projenin uygulanacafıı, açıklamıçtır. CHP Genel Eaşkânı Bulent Eoevit de. «Koo peratifçilitin bir "halk sektörü olarak güçlendirilebilmesi için genis kredi kaynaklanna ve özellikle devlet yâtınmlarına kavuşturulmaları gerektiğini» öne sürmüştür. tiğine işaret etmiş, «Türkiye'de kooperatifler arası bir örgütlenme gerçi başlamıştır. Ama henüz çok cılız bir örgütlenmedir bu. Devlet bütün afırhğını kooperatif üst kurnlnjlannın bir aa önce (rüçlenmesi yönünde kullanmalıdır» demiştir. CHP Genel Başkanı daha ıOnra şunlan söylemiştir: «Hele üretici kooperatiflerinin, daha çok üreticiyi sömflren büyük aracılardan kurnlu özel ihracat ;irketlerine bağunlı kıhnmalan fibi. kooperatUçiiiği daha kaynağında kurutncu, daha yolun başında amacından saptırıcj ters tutumlardan kesinlikle vazçeçilmelidir. Üretici kooperatifleri kendilerine ba"ğJı şirketler kurabilirler. Fakat büyük töccarların knrduğn ve irrlet tarafmdan olağannstü olanaklarla donatılan şirketlere üretici kooperatiflerinin bağlanması olacak şey değildir. Kooperatifeiliği halkçı bir devlet politikasryla kayırmak, konunak ve desteklemek özel girisimi baltalamak mı olur? Asla.. Tanm,da, harv'ancdıkta ve balıkçılıkta sömürü olanaklarl, kolay re asın kazanç kapılan kapaflınca, âıel girifim, sanayie daha.* çok ağırlık vennek ıornnda kalacaktır. ö'lelikle filkenin kalkınmanna daha çok katkıda bulunabilecektir.» 12 BİN 40 bin öğretmen (Baçtarafı 1. Sayfada) Oysa, basm özgürlüğü üzerinde net görüntüler ortadadır. Bix, basın özgürlüğünün soyut bir olgu olmadığını, giderek ağırlaşabilecek kanun yollarınm nrıl. roası ve llân sahiplerinin ekonomik baskılan ile de basm özgürlü günün sınırlanacattı eerçegini belirtmiştik. Namazı kılınmak üzere Şişu 1961 Anayasasında yapılan deiti Camiine götürülen milyoner gvim siklikler ve konulan esnek ka\rük komisyoncusu Fuat Avjjrramlarla basına, basın özgürlüğü ın ^enazesi, bir cinayet ihban ile bağdaşamıyacak ağır kanunlar sonucu morga kaldırümıştır. On getirebilme yolu açılmıştır. Bu, ce Savcılığa daha soara da p o basın özgürlüğü üzerinde em]i$e lise yapılan ihbarda, Fuat Avvericl bir tehdit yoludur. Sayın BB çarın ölümünün hormal olmadıkan'ın deyimiyie «Basını böyleğı, bir cinayete kurban gittıfı sine ağır suç işlemenin namzeli te belirtilmiştir. • lâkki etmek» başka şey. basın ve Savcılığa ve polise yapılan ıh" düşünce özgürlüğünün karşısına bar üzerine çok acele olaraıi böylesine ağır suç müeyyidelerı ha Şişli Camiine ekipler gondernline dönüstürülmesi nıiimkün un raiştir. Namazının talınmasına surlar dikmek başka seydir. Bu | çok az bir slire kalan Fuat Avunsurlan Batılı anlamda düşilnre şar'ın cenacesı Morg Müdürlüve basın özgürlüğünün var olaca. ğünün özel ambulânsına konulğı ortamı zedeleyici niteliktedirnıuş ve otopsi yapılmak üzere ler. Morga götürüimüştür. Bix basın ve düşünce özgürlüğü Dün sabah Morgda otopsi yaüzerinde ekonomik baskı yoiları pılan milyoner komisyoncunun nın, gazete sütunlanna kadar ı.za cesedinde yara veya darp eseri nan iş çevrelerinln blldirileriyle göriilmemiştir. Ancak bir zehırde tehdit altında tutulduğunn belenme ihtimali olabilecegi diklirtmiştik. Sayın Fehmi Alpaslan kate alınarak, iç organlardan ise ekonomik baskı konusunu npay kesilen parçalar, tahlil için lâbo rı bir yöndan ele alaraic. alusal ratuara gönderilnjiştir bir karuluş olan SEKA'nın bir ga Tahlil raporları beklenirken Pozetenin kâğıdı yiizünden İŞ milynn lis de" soruşturmaya başlamıştır. lira zarara uğradığını öne sürmek tedir. Bu. ilân sahiplerinin gazetr. >ler üzerindeki baskı yollanna örnek değil, söz komısn kurulusun hangi yanlıs yöntemlerle yönetfldiğiae bir ömek sayılabilir. Bir milyonerin cenazesi c/noyet ihban üzerine camiden morga kaldınldı TGS İstanbul Kooperatife girince (BasUrafı 1. Sayfada) Sayın Hükümet Başkanına, Sayın Adalet Bakanına ve S a . yın Türk ve dünya karanoyuna saygı ile duyurulur.» Petıol Ofisi Beşten faıla daireli binada ortflk TV anteni olacak Anadolu vapurunda patlama oldu Tıp Faküttesi Bokanlar Kurulu "Keban,,ı görüştü Oflu Hasan evinde öldü Iki sanayi Kazaodığımız Larousse'tan abanderiııe... laıı V EFA T ÂLTIN MEYDAN Gazeteçiük ve Neşriyat LTD. ŞTİ. Cağaloğlutstanbul GıdısGelış UCAKile w Z2Ağustos Istiklâl cad ve 3 Eylül TL Komple Konfor 1275 İZMİR KU$ADASI 6 G q n "UÇAKOTOBÜS 6 gun 16ve 27 Ağustos, AMTALYAALANYAMERS1N • ^ HARMARİS KUSADASI UÇAKOTOBÜS 6 gün 29 Ağustos 15 Eylül Jga Komple Konfor 1350.TL Beyoğlu Tel.453260/9 Rekiâmcüık: 1706/5583 Komple Konfor 1325.TL Kadri han Kat 2 no.9 K.ParmakKapı sok ESKİŞEHİR Eskişehir Sansyi Odası dün yayımladığı bildirirfe, Halil Tunç'un demecini eleştirerek, «Türkiye'de buçün için en önemli sorun olan Issizliğe Türk işçi örgütüniin önemli kişilerinden biri olan sayın Tunç'un hiç değinmeraesi, üzüciidnr» denilmiştir. Bildiride, Tunç'la bazı konularda fikir birliğine varıldığı, ancak iki ana sorunda temel ve derin görüş ayrüıkları bulunduğu belirtilnustir. Elde fcalmış paketlerle hurdaya aynlan 1 adet areometre, 3 adet 4 tekerlekli demir el araba, 4 adet madenl sandalye, 2 adet viny. leksli sandalye, 1 adet düz maroken koltuk, 1 adet kasa'mn 7 ağustos 1972 pazartesi günü saat 10.00'da Tophanedeki MUdürlüğümüz binasında satılacağı ilân olunur. .Notj 8'inei cilı aboneleri ciltlerini merkezimizdcn alabilirler. 160 lira göndererek ciltlerini posta ile talep edenlere 8'inci cilt taahhütlu olarak postalantmjtır. ıans (Basuu 4908) 6585
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog