Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA ALTT :CUMHURİYET« 4 Ağustos 197 J Sinematek, Türk Film Arşivi ve Kültür Merkezleri gösterileri Bir mevsimin ardından:5 AtiUâ DORSAY 4 0 YIL ONCE 4 Ağustos 1933 tarihli Her yerde iyi filmler vcırdı • GEÇTİĞİMİZ AYLARDA * SİNEMATEK'İN GÖSTERDİĞİ ÇEŞİTLİ FİLMLER REKOR SEVİYEYEÇIKMIŞT1 CİNAYETI GÖRDÜM. (BLOWUP). GERÇEGÎN ARANMASI HI, BİR FOTOGRAFÇININ SEKS SERÜVENLEBt Ml? EÇEN TH, piyasada genellikle kaliteli filmlerin gösterilraesi, sinema kulüplerinin çahşmalanmn her yıl görmekte olduklan ilgiyi bır ölçüde azalttı Sinematek yonetmeni, bize «Dışardaki kaliteli filmlere yetismekten, bizun'fflmlerimizi görmeye gelecek vakit bulamıyorlar» dıye yakındı 1 Bun » rağmen, geçen mevsimde, Sinematek Derneği olsun, konsolosluklann kültür merkezleri olsun, bir hayli önerali ve çekıci programlar çıkardılar karşımıza... Sinematek, mevsimi, Fransız sinemasının 75. yıUnm kutlanması vesilesiyle, Fransız Sinemateğinin yardımıyla düzenlediği bir cFransız Sineması Toplu Gösterisi»yle açtı. Bu programda, 3 ay boyunca 60 kadar filmle gerek Fransız ve gerekse dünya sineması içısından önem tasıyan bır çok başeser, klâsık, modem klâsık ve çağdaş film seyırciye sunuldu.. Lumıere kardeşlerden başlayarak, Renoir. Feyder, Clair, Vigo, Franjn, Duvivier, Gance, Epstrin, Clement, Clouzot, Gremillon, Becker, Resnais, ChabrolTara kadar uzanan bir büyük çızgi Içmde smema tarıhınin bnemli sayfalarını oluşturan bir çok fılm, bazüan Türkiye'de ilk kez olmak üzere, sioemaya ilgileri sayıl&nndan daha büyuk olan bır kalabalığa sunuldu... Bu filmlenn hakettikleri ilgiyi görmemış olmasından kimseyı suçlayacak değılız. Biz biie, bır sinema yazarı olduğumuz halde, gösteri düzeninin temposuna uyamayıp birçoğunu kaçırdığımızı itiraf edelim.. E Üç ada meselesi GE DENİZİNDE &aa kti Sıkland adalan ile bu gruba <Jaçük adalara ttalyan bayrağı hil Amurgos adalan arşsında çekilmesi milletlerarası si bulunmaktadır. Yunanlstan bu yaset alanında heyecan uyandır üç adanın Lbzan Muahedesl gemıştır. Bu adalar şunlardı: Kiranos, Mavronissi ve Levithi. reğince Sikland takım adalanBu üç ada zaten öteden beri na bağh ve sendisine .ait b'uİtalyanlann işgali altmda ve hınduğunu lddia etmektedir. î ÜNtVERSİTI! kadrosnna alman yabaneı profesörlerden bazüannm isimleri aeıklanmıstır. Bnnlardan bir taoesi ünlfl Alman operatörii Zaverbruh'dnr tri lngiltere Kralını çok dikkate değer bir ameliyatla 51 ümden kurtaran zattır. Bundan başka Nissen ve Prof. Şavart d* vardır. • ' . •% G Zeynep Hanlarova film de çevirecelı M Tnrhan GtÎBKAN AYIS ayı icinde Tttrkiye'y» «elerek îstanbul ve Amerika'da konserler veren Azeri sanatçı Zeynep Hanlarova, ilk Türkçe plâğnu doldurup, beş yıHık plâk anlasması yaptıktan sonra bır de film sözleşmesi imzalamıstır. Bakü Devlet Operası kadrosunda buhman Zeynep Hanlarova, bajro lünü Fikret Hakania bölüşeceği muzikli bir a?k filminde oynamak üzere yenıden Türkiye'ye gelecekhr. İlk kez kamera karsısına çıkacağı Türk îılnünde Zeynep Hanlarova, sarkılan da kendi sesıyle okuyacaktır. «Aşk Masalı» admı taşıyacak fümi Aül Yümaz yonetecektir. ıi» adını alacak olan Kultur Sâr'ayı'nın onarımından sonra Aydın Gün'üh sahneye koyacağı, As» nan Saygun'un «Kerem» Operasuu da yine Niyazi yönetecektir. Azenlerin en büyuk bestecilerinden biri olan Nîyazi'nin amcası Müslim Hacıbekof ua da «Köroğtn» ve «Kerem ile Aslı» adlı bizımkıierden farklı iki operası bulunmaktadır. Türkiye'de konserler verip plâk dolduran Azerî sanatçı radyo • • 0555 Açılıs ve program 06.00 Kur'anı Kerim 08.30 Günaydın 07 00 Köye haberler 07 05 Türküler ve oyun havalan OT.20 Reklâm programı 0750 Haberler 07.45 B u sabahın melodileri 08.00 tstanbulda bugün 08.05 Reklâmlar 08 10 Beraber şarkılar, 08.30 Vıyolonsel ^ o l o l a r ı ' . 08 45 Türküler : • 09 00 Ev için ' 09 20 Şarkılar*10 00 Haberler 10 05 Türküler " • 10 20 Hafif Batı müzıgi ' ' 10 45 Şarkılar 11.00" Sabah konseri 11.35 Şarkılar, saz eserleri 12 00 Haberler 12 10 Beraber , solo türküler 12 25 Küçük orkestra 12 40 Şarküar 13.00 Haberler 13.15 D a n s mliziği 13.30 Reklâmlar 14 00 Ç. înöhtepe Orkestrası 14 15 Şarkılar . 14 30 N. Divitçioğlu Ofk. 14 45 TürküJer 1S0O Haberler 15 05 Berahe'r ve, solo $arkılar 15.30 ^ i r konçerto *' 16J0O Cocuk bahçesl * :• 16.15 Türküler " • : .. . 16.30 Hafif Batı müzıği 05 55 0605 06.30 07 00 07.05 07.19 07.30 07.45 08.90 0808 •93» 09.00 0950 09.40 10.00 10.04 10.25 10.55 11.10 11.30 12 00 12 05 ÎSTANBUL 16.45 17.00 17 05 17.25 17.50 19 00 19^0 19 45 20 00 20 40 20 55 21.00 2110 2130 21 45 22.00 •22 45 2^00 23 45 23 55 24 00 . . DİĞER TOPLÜ GÖSTERİLER tNEMATEK'te yıl boyunca, Çağdaş îran Sineması, Klisik Alman Sineması, Amerikan Siriemaonda gerçekçi temalar, Amerikan komedisinin altın çağı, Sinemada çocuk kahramanlar, Mü^ zik ve Sinema, t'nlü Gorüntü yönetmenleri, Ünlü Belge filmleri, Türk belgefilmlerl, Ganlî resim filmJeri gibi değışik ve üginç toplu gösteriler düzenlendi. Fransız sineması çerçevesinde. düzenlenen bır Marcel Carne filmleri gostensinin yanısıra, Orson VVeUes, Visconti, Alberto • Lattuads, Rangnel Valçanov, adma toplu gosteri duzenlenen diğer ydnetmerüer oldular. Jean Gabin, Brigitte Bardot. Jerry Lewis, Paul Newman'ın filmleri de birer toplu gosteri düzenı lçınde ^unuldu. Ayrıca bu Atatürk filmleri ve Karagöz filmleri gosterüa düzenlendi. Ünlu edebi eser uyarlamalan dizisinde, Dostoyevsky ve Çehov'un eserlerınden meydana gelen ıkı dızi sunuldu. Çoğunluğu Rus sınemacılannca çevrümiş olan bu ftlmlerde, merhum Hasan Âli Edız'ın kusursnz Türkçesı ve neyecanlı seBiyle yaptığı çevinler, Sinematek; 5eyircUerinin unutmayacaklan bır anı olarak belleklerımızde yer aldı. S Şarkılar Haberler K ö y odası Kadınlar fasll Reklâmlar . ; ",.• Haberler Reklâmlar Dinî sohbet Açık oturum Türküler B i r varmıs bir yokmus 24 saatin o l a y l a n Şarkılar Hafif Batı müziği Bağlama takımı Reklâmlar Haberler • MUzîgin d l h Gece müziği ö n e m l i haberler Kapahıs tSTANBUL tL 16 55 17.00 17.30 18.00 18 30 19 60 19 30 2015 2100 21.30 22 00 22 30 23.00 23 30 00.30 01 00 Açılış ve program Diskoteğünizden ' Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif Bah müzigi Müzik, müzik. müzik Aksam konseri Lied saati Paul Mauriat Orkestrası Turk bestedleri Hafif Batı müzigi Caz saati Gece ve müzik Hafif Bab müziği Program ve kapanış. • MAÇA KIZI ÜRK MÜZtĞtNİ çok iyi bilen Niyazi, Adnan Saygun, Necil Kâzım Akses, Ulvi Cemal Erkın gibi ünlü Türk bestecilerinın yapıtlannı Bakü'de Sovyet Filârmoni Orkestrası eşliğinde yonetmiş, aynı konserin çıkan plâklan tngiltere ve Fransa'da ilgi gormüştür. Hükümetimızın konuğu, olarak gelecfk olan Niyazi, Puşkin'in yapıtı ve Çaykovskı'nın müzıği ile hazırlanmış «Pikdaın Maça Kızı» Operasını da tstanbul'da yönetecektir. Devlet Operası Genel Müdürü Necil Kâzım Akses'in Sovyetier Birliğı'ne gidişinde, sanatçının Keman Konçertosu nu Niyazi yönetmiş, Suna Kan da bu konsere kemanıyla as solist olarak kaUlmıştı. Niyazi'nin operk folisti öğrencilerinden bariton Müsinn Magomayef ile tenor Lütfiyar da Türkiye'ye gelerek Hanlarov» ile birlıkte Türkçe sözlü Turk Haîk Müziğınden parçalar okuyacaklardır • ONBEŞ DÎLDE B AKÜ'DE doğan Zeynep Hanlarova, Konservatuvarda okuduktan sonra Bakü Devlet Operası kadrovunda profesyonel sanatçı olarak çahsmağa başlamıştır. As solist olan otuz yaslanndaki sanatçı, onbeş ulkenin. bu arada Türkiye'nin de halk şarkılarını okumaktadır. Bâzı operalarda aa sahneye çıkan Hanlarova'nın repertuvannda beşyüzün üstunde şarkı bulunmaktadır. Lirik, duyguhı bir sese sahip olan ve ekosuz söyleyen Hanlarova'nın konserleri olay yaratmakta, çokluk hipodromda verüen konserlerinde 1520 bin kişi ünlü garkıcıyı alkışlamaktadır. Hanlarova'nın otuza yakın da plâğı bulunmaktadır. I • BU ÜÇÜNCÜ GELtŞ EYNEP Hanlarova, Türkiye'ye ilk kez 1962'de oğrenciyken, bir öğrenci festivaline katılmak üzere gelmiştir. Arkon Konser Bürosunun dusenlediği gezı programıyla 1970'teki ikinci gelisinde ise yurdumuzda konserler vermis ve büyük .1gi görmîîstür. 19T2 gezismHse Flârmonia Konser Burosu düzenlemîstir. Sovyetier Birhği ile olan kültürel iliskiler çerçevesinde olan bu gelişlerde Hanlarova Istanbul'daki üç ve Ankara'daki iki konseri için para almamış, sadece yemek ve ot«l masrafları karşılanmıştır. Z Lachino Viseoı^i'nm hemen bütün fSlmleri, Sümnatektekl toplu gösteride yer almıstı. Reslmde, bunlardan «Günahkâr Gönüller Senso>da Alida Valli ve Farley Granger görülüyor... • TÜRKÇE PLÂK EYNEP HANLAROVA bu gelişinde tiyatro eleşîirmecisi ve yayrnevi sabibi Hayati Asıiyaiıcı'nın kurduğu Sinan Plâk ve Filmcilik Şirketi ile Deş jillık plâk ve iki yıllık film anlaşması yapmış, onbej Azerî şarkı ve türküyü plâğa okumuştur. Türk bestecisi Suat Sayın'm «Kçske Scui Sevmeseydım» ve «Seni Yalancı Senl» adlı sarkılan da bunlar arasındadır. Hanlarova'nın ilk uci Türkçe plâğı bu ay satışa çıkarılmıştır. Z Modern klâsikler sırasında' gösterildi. Aynca, modern klâsikler dızisjnde ara laruıda Losey, Hitchcock, Stevens, Visconti. Pasolinî, Bolognini, Wajöa, Heifitz, Jancso, Germi, tthikava, Kinngasa, Muhk, Romm, Kawaterowicz, Bardem, Marker, Carlsen, Dons koy, Korintsev gibi her ülkeden ustanın fümlerinin yeraldığı bıfÇok önemli film sunuldu. Henri Langlois Fransız, AlbertJohnson klâsık Amerikan, John Whitney ise deneysel Amerikan fümlenni Sinematek seyircılerine sundülar. • KÖROĞLU VE KEREM ANLAROVA'NIN oynayacağı Turk fümraln senaoosunu Hayati Asüyancı, Azerbaycanlı ünlü orkestra şefı Prof. Niyazi ile hazırlayacaktır. 1973 yılında Istanbul'da Aydın Gün'ün sahneye koyacağı Adnan Saygun'un «Köroğlu operasının düuya prömiyerinde orkestrayı Niyazi yönetecektir. Gelecek yıl •Atatnrk Kültür Merke. H Türkiye'de beş konser verip, onbeş plâk dolduran Azeri sanatçı Zeynep Hanlarova, Fik ret Hakan'la başrolünü oynayacağı bir film için de sözleşme inualadı. . . A İGHT AND SOUND» I I V dergîsinın yıl , başmda « w yaptığı «Dünvanın en iyi filmleri» soruşturmasının sonuçlarından sonra, ilk 5 sırayı oluşturan filmleri aynı anda elde etme şansına sahıp olan , Sinematek, bu fırsatı değer>lçndirdı ve üstüste, «Dünvanın en iyi 5 filmi» acft altında Yurt, tas Kane, Oynnun Kuralı, Potemkin Zırhlısı, Sekiz buçuk, ve Serüven'i sundu. Listenın 9. filmi olan «Mubteşem Ambersontar» ıse, daha sonraki Orson WeUes toplu gostensi • ELEŞTİRİLER chette», tPemy'nin «Lol»», daha yemlerden Rene Allıo, Alaın Jessha, ReıcheVıbaciı, Yves Robert gibi ısimlann, «ürfeu Negro», «Pepe le • Moko» gibi klâ sıklerin bulunduğu ügınç bır program sunarken, îtalyan Kültür merkezi ise, bir yandan sessız ttalyan filmleri, diğer yandan da Antonioni'den «Zabriskie point», Visconti'den «LânetlHer», Petri'den «Soruşturma», Cavali'den «Yamyamlar», Lattuada'dan «Kahve içmeye bize bururum» ve «Kırnnzı, beyar, ve.. », Bevllacqua'dan «La catif.fa» gibi çok önemli çağdaş, modem fümleri birbiri ardına gosterdı.. Açılış ve program 14.35 Plâklar arasında Kıfrtmı kenm 15 00 Haberler Günaydın 15 05 Türküler Köye haberler 15.20 Hafif müzık Oyun havalan 15.45 Şarküar Reklâm programı 16.05 Çocuk bahçesi Haberler 1650 Şarkdar Sabah müziği 16.40 AlbUmlerden seçmeler Ankarada bugün 17.00 Haberler < 4l Her teMen ' " "' . V 17.05 Tnrttan sesler' ,»«*.• > ivi 17 30 Köy od»st. . , i , w Ev için • " • :' • ' 17.50 Reklâmlar Türküler , . •' 19.00 Haberler Arkası yann 19.30 Reklâmlar Haberler • .." • 19.35 Saz eserlerl •Şarkllar . 19.50 îstekleriniz mikrofonda Ceşitli mUnk •'.. 2015 S Kuvvetler saati Türküler •. ' 20^0 TürktUer Şarkılar 20 45 Trafik ( Konser saat) 20.55 Bir varmış bir yokmus Haberler . . . 21.00 24 saaün olaylan Türküler •; . 21.10 Gece konseri Reklâmlar 22.05 TBMM saaU 12.30 Beraber ve solo şarkılar 22.45 Haberler 13.00 Haberler • . . 23.00 Haftamn bestecisi 13.15 Hafif mtiziic ' 23.45 Gece müziği 13.38 Reklâmlar 23.55 önemli baberler 14.15 Şarkılar ' . '.' 24.00 Kapanış ** ANKARA Türk sanatçılan ödül kazaodılar Her yıl duzenlenen «Bordighera • Uluslararası Mızah Festrvah»nin 25. yüı sonuçlan açıklanınıştır. 23 ülkeye mensup 1.150 sanatçının kaöldığı bu yılki festival yarışmalannda dort Türk ganatçı Semlh Balaoğlu, Nehar Tüblek ve Ferruh Dogan karikatUr dalında, Haldun Taner de mizab dalında ödül kazanmışlardır. Faola Emilyo Pavya'nın koy«îuğu ttalyan Kabinesl madalyasını Semih Balaoğlu, Iigurya eyaleö madalyasını Ferruh Dogan, turizm madalyasını da Nehar Tüblek almıslardır Mizab hikâyesi dalında ise «Pançonun sabah yürüyüşÜB adh hikâyesıyle Haldun Taner ikincilik ödülü kazanmıştır GÜNÜN KITAPLAR1 FELSEFE KILAVUZU S Bilgi, ahlâk ve sanat teorilerî BİR 8ASKAN ALtiN ELI.E» NES«IVAT1Ol» . Sayısı çıktı İDAM MAHKÛMUNUN SON GÜNÜ VlctOT Hugo'nun TurHye'de İlk defa yayınlanan romanı. KJtapçımzdpn arayınız. 10 Ura HABUKA KİTABEVİ P.K 8 Beyazn t s t Yazarı: FAİK DRANAZ Özel Ata Kolejı Müdürü ve Felsefe öğretmeni Etıler tstanbul Istiyenlere ödetneli gönderılır. Fıyatı: 12,5 lıradır. TARİHİ PARMAKLIKLAR • TANDJMIŞ fotoğraf sanatçılanmızdan ve rejisör Baha Gelenbevi'nin çalışmalanyla ortaya konan «îstanbulun Tarihî Parmaklıkları» adını taşıyan degerli bır sergi, Yapı ve Kredi Bankasının Kültür ve Sanat hizmetleri serisinde olmak üzere Kadıköy'de 26 ağustos tarihıne kadar yer almaktadır. Bu sergi, ayn altı yüzyıla dayanan tarihî parmaklıkları, Türk nrTiari sanatının örnekleri olarak çu bölümlerde yansıtmaktadır: Fonksiyonel devir, Klâsik devir, Rönesans sonrası, Osmanh ampıri ve Kompozit üsluplar devri, Dekadans dev ÇflĞDflŞ FtLOZOFLARDA ÖLÜMÜN ANLAMI ÎNEMATEK, geçen yüı, görüldüğü gibi yoğun ve aralıkta 43, ocakta ıse 50'ye ulaşan film sayısıyla doyurucu bır biçimde geçtrdi. Ancak çalışmalara yöneltilecek bazı eleştiriler var yine de. Başta program dergisinin bır türlü zamanında hazır olmamasını, o olmadı, fılm özetlerinin girişten bellı bır zaman önce bir türlü hazırlanıp «eyircıye verilememesini eleştirmek gerekir. Aynca, Sinematek kıtaplığımn nedense bir türlü düzenlenip ilgilenenlere açılmaması da çok büyük bir boşluk doğurmakta, burada sinema kitaplanm ve dergilerini incelemekle sinema kültürü edinnSe yolunda geçecek saatlerın, bir mahaıle kahvesi havası içinde gevezelikle geçirilmesine yol açmaktadır. KitapUğın gelecek sezona yetıştirilmesi, burada bütün önemli sinema dergilennin, temei kıtaplarm bulundurularak Sinematek'in vefalı, tutkulu, genellikle genç seyircüerine açılması. artık bv zorunluk olmuştur. • VE BASEN ...Ve işte böylece geçti geçen yü... Bitırmeden, sinemabasın ılişkılerıne de bır got atalım isterseniz™ önemli, sanat değen olan filmlerin gosterilmesi, sinema yazarlanni yıllardır ük kez ısteyerek, severek yazmaya, okuvueuyu Ise sinema eleştirilerinl okumaya yöneltti. Bütün Önemü gazete ler, ya eleştıri, ya da bilgi verm« tarzmda, fîlmlerden okuyuculannı baberdar ettiler Fazla ıyımserlik mi ediyorum, bilmem.. Ama, geçen yılı, sinemacısınema yazarı olnryucu üçlüsü arasındakl Uiskiler açısından olumlu bir gelişmenın başlangıcı olarak almak mürnkundür sanırım» Tabil, basının sınemaya ilgisi, her zaman gerektiği kadar cıddi ve oltımlu olmadı. Tek blr ömek vermek için, Antonioni"nın ünlü «Cinayeti gördüm Blow up> fılmmin çok satışh bir gazetede çıkan su açıklamasmı okuyalım: «Profesyonel bir fotoğrafçının macera ve seks dolo hayati anlatümaktadır. Söz konusu fotoğrafçı, her tamanki >aptı|ı gezmtUerinden birinde, komlnkta sevişen bir çifte rasiar. Çok enteresan bnldnğu sab neyi, yamndan ayırmadığı mi. kinafiiyla tesbit eder 36 pozun biteceğ) anda sevişen ciftteo kız, fotoğrafçıyı eörüt ve telâş İçinde yanına uelerek filmi n negativini ıster. Böyle telâşlı bir vaziyet karşıstnda fotofrafçı şüpbelenerek filmi ver mez. Evde büvük bir merakla filmin banyosunu rapan fotoğrafçı, resimlerde sevişen çiftten başka, çahhklar içinde in san cesedine benzer bir sekfl görfir. Olaylar. bondan sonrs daha ds enteresan bir sekfl alarak, ve yer ver seks sahneleriyle devan eder» Ünlü füminın. «Bir rotoğrafçının macera ve seks doln haratı» diye sanulması. berhalde AntonioniVi pek euldürürdü Ne yapakm, sinema kültürtl Türkiyede henüz vaygın bü dü zeyde değıldir ve o zamana dek boyle tatlı tuhaflıklan eülümseyerek okumak gerekecektir Hacettepe Universitesi Rektörlüğünden •ÜniversitemİB Dişhekimligl Fakültesınin Cerrahl Bölümüne 14 EylÜl 1972 Persembe günü saat 10.00 da yapılacak sınavla asistan ahnacaktır. Sınava katümak isteyenlerin ilgüi Fakülte SekreterUğinden alarak dolduracaklan muracaat formlanyla aynı yere başvurmalan gerekmektedir. Duyurulur. ' ' (Basm: 19395/5592) flnkara Telefon Başmüdürltiğnnden Ünitemizdeki münhal odacı kadrolarmı kapatmak amacıyla 21.8.1972 tanhinde saat 10.00 da yapılacak sınavla Bayan Odacı alınacaktır. Aşağıdald şartlara haız olanlann engeç 19.8.1972 mesal sonuna kadar dilekçe, tahsil belgesi nUfns hüvtyet cüzdanı (Aslı) ve 2 adet fotoğrafla blrUkte sınava giriş fişl almak üzere Personel Servisimize müracaatlan rica olunur. âranılan Şartlar : 1 tlkokul mezumı olmak, 218 yaşından küçük 30 yaşmdan büyük olmamak. ANKARA TELEFON BAŞMÜBÜRLÜĞÜ (Basın: A. 12421 • 19385/5595) • DİĞER KULÜPLER URK Fılm Arşıvı, geçen mevsim başında bir Jean Renoir fümlen gösterisi, daha sonra bir «Elia Kazan / MarIon Brando fîtaüeri» ve bir «R>chard Brooks / Humphrey Bogart filmleri» programı sundu Mevsim sonuna doğru hazırlanan, çok ilginç bir ttalyan filrn leri toplu gösterisinde, Film Arşıvi'nin şanssızhğı başgösterdl ve bilmediğimız bır nedenden bu önemli gösteri yapılamadı. Buna karşılık, Türk Film Arşivi, elindekl arşivi zenginlestırmek yönünde önemli çabalar sarfettl, TRT İle olumlu bir isbirtiğine yönelerek değerh Türk filmlerinden bir kısmının TV programlannda gösterümesini sağladı ve uzun zamandır sözü edüen modern arşlv ve lâboratuar binasınm temelini attı Fransız ve ttalyan kültür meı fcezleri de sinema açısından faal bir yıl geçırdiler Birtncısı aralannda Peter Brook'un «Moderato Cantabile». Yves Allegret' nitı «Germinal», Renoir'ıo <La Marseillaise», Bresson'un «Sloa T (Brunschvieg, G. Marcel, Heidcggcr, Sartre, L»wel Schae. Sayin Yolcularımızın Dikkatine: Çevireni: Faık Dranaz. Öze! Ata Kolejı Mudürü ve Felsefe oğretmenı. Etiler • tstanbul îsteyenlere odemeli eonderilir. Fiitı: 5 liradıt. TÜRK HAVA YOLLARI'nın • Sirkeci Satış Bürosu (Doğu Bank İş Hanı ei rişi) 7 Ağustos Pazartesi günü hizmete sririvor Not Sirkeci Büromuz Merkezi rezervasyon ile direk irtibathdır Tel: 22 93 54 27 87 18 GÜNEY Sanat Dergisi Abone: Yıllık 3 0 TL P.K. 1353 îstanbul GENEL TRAFİK Süreyya San tSTANBUL POLİS OKÜLO OĞRETİM ÜYESİ Trafık düzen ve güvenliğlyle ılgıh en yenl bılgılerl kapsayan ve yurdumuzda kendi türünde ilk defa vazılan eser yayınlanmıştır NOT: Daba önce kıtap almak ıçın adını \azdıran arkadaslarımın 2,5 TL.'lık posta puln ile tnüracaatlarını rica ederim. Soyadı Değişimi: Civelek olan joyadım t»t. 20Ashye Hukuk HaklmlıSinc» Yalıbağı olarak değısmistir. Bejrhao Civelek (Tahbaiı) Cumhuriyet 9604 (Basm ... / 5599)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog