Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

4Ağustosl972: sRAYFA BEŞ Jandarma Genel Koıııutanlığmdan 1 Î972/1973 bgrenim yıta Jandarma Astsubay Okulu 1 Inci sıntf giris smavlannı b&saran asfl Te yedek adaylann adlan T« aday numaraları aşağıda çıkanlmıştır. 2 ASÎL ADAYLARDAN; a ) . ( l ) ilâ (50) sıra numarası arasında bulunan 12 AGUSTOS 1972 tarıhıne kadar, b) (51) ilâ (150) (dahil) sıra numarası arasında bulunanlar 18 AĞUSTOS 1972 tarihinde, e) (151) (dahıl) daha yukan sıra numarası arasında bulunanlar 24 AGUSTOS 1972 tarihin•' '•'dı muayeneye sevk edilmelc üzere ANKARA Janaarma Astsubay* Hazırlama ve Sraıl ' ökuüan Komutanlıgı Kayıt Kabul Komısyonu Başkanhğında hazır bulunacaklardır. t ' Bunlardan asil adaylar bulunduklan yerlerdeki tam teşekküllü Askerî Hastahanelerde tnu»yene olabilirler. 4 Muayena sonucu (Astsubay adayı olur) raportı alanlar dipioma veya çıkma kâgıdı, tastlk. nama n yuklerr» senetleri ü» birükte en lusa zamanda Kayıt Kabul Komisyonu Başkanhğuıa bas vuracaklardır. i YEDEK ADAYLAR; Adreslerln» teblıgat yapıldıktan sonra asıl adaylar gıbı hareket edeeekJerdir, A D A I L A R A S İ L A S 1L A D A Y L A R No: A d ı v e S e ; a d ı l Adav No: A d ı v e S ı r ı d ı s .665* îsmail SİPAHİ 414 Aydın EĞLEN 190J ömert Faruk ÇELİK 482 Cevat MÜLÂZÎMOGLU 1141 • özhan ÖZCAN 2020 • Mus&fa BARTAN 1140 HalU îbrahim ÖZCAN tbrahim ŞAHİN 575 73 Cevat UYSAL 649 • Sınan BAKKALOuLU M0 HüSeyü» KABADAY1 Elvan YILMAZ 808 1063 Necati AKGÜL .1204 . Lütfü BOZBIYIK tt Nidayim DEMİRCİ • 214 Ahmet ÜSTÜNER • 58 Hüseyin Naci TÜZÜN 14 Yusuf YtGlT 5110 ö m e r MONGOL 32 DurmuşaH YALÇINTAŞ' 1090 Ergül YAŞAR 2346 Bekir YILDIRIM 327 M. Hamdl ŞENYİĞİT 1691 Basan TUNAY 619 Osman FIRAT 724 Rıdvan GÜLSOY 2393 AU ALTINAY 417. Mustafa CULDUZ 106. Sargun GERÎŞ M6 Alı ÖZEN 1026 Şehrin PEHLÎVANL1 217Ö Abdurrahman SARIOĞLU 1546 N e v a t PAK 884 A. tbrahım SALMAN . , 396 Sedat Hilmi SEVİN 1236 G'iray OSAN 1357 tskender SERTKAYA 75, ö m e r Faruk GÜNEY 200 Veysel KAYA 1802 Muhammed KAYA 695 AU. Rıza KUŞDEMÎR 2344 Huseyın TAŞKIN 1126 557 Saüh YILMAZ Kemal KANAT 1194 Dursua BAŞKAYA 714 ' Mehmet AKSOY 1415 Muhittin YILDIRIM . • 4*5 Ahmet ŞARIMSAKÇI 1171 SeJcuk KALKANLILAR AbtiurrahmBn ULUBAY 496 26 Hidayet YILMAZ . 572 Erdogan ERKMEN 2357 Selçuk .VURAL . 601 * Mehmet ESTİ 1542 Tahir OVUR •' • Mehmet ÇAKIR 158 229 Murat YILDIRIM Ercüment ÇAVUŞOGLU 1302 ' 1731 Saml NOHUTÇU MithSt ASLAN BAY 1481 1748 Yataıp ALTINOĞLU . 1423 tsaıl KA^RAMAN , 2296 Yusuf MOTOR ^2234 • . Vedat TURAN 944 IL Basri SİVRİ 945 M AU TUFAN * 1112 Orhan DEMİR 9U6 Mehmet YAÎTUZ 12€6 Mustafa COŞKUN 1163 tsa ÜSTÜÎÎ * \ • 3 Temel EYÜBOĞLU Önal ÇtN r 1888 2276 KâmU ÖNDER •2390 Ibrahım AKÇAL 647 Ender DEMİRER 1128 Nurettın KAYMAZ 725 Eyüp TUNCAN ' " ' 1032 Selâmi DEVECİ 1630 ' Fikrı BAKAR 736 thsan OBUT 1611 Recep KESER 405 ŞaHap KILINÇ 156% Hasbi ÇENDE 1918 SUleyman KAYA Saıt YAND1 685 1952 Sadık Enver ÜNLÜ Kertal GURCAN 1279 Ramazan KAPICI 445 Hüsamettın ERTUNÇ 1104 AU DtRÎÖZ 2050 Erdal DlKtCt 1914 1560 Nevzat YILMAZ i Kemal KILIÇL1 £5» • KuddusJ MENCEK 563 # • ,Ab SÜTÇÜ 410 Musa ALTlNÖZ 521 Bayram GÜRBÜZ 145 Faık AKSOY 142S .t. 1479 • tskender KATMAN 2147 tsmet ÖRS 805 . Necdet VALÇIN 775 Reşat KARAKUŞ ; • ... 1189 1188 îîhan IRMAK ' '. . Cevdet AR 424 Hasan CULUK ' Hamza AKKAYA •W » Şevket ELİBOL 461 Enver BAKKAL 1714 • Kâzım ŞtM^EK 1191 Kadir DtNÇ . v * '1031 Zeki ŞENTÜRK 1131 Kâmil KAYA ' " • 1064 <5mer TOPRAK 389 Sabahattin ADA 1550 Raşıt ARAY 2102 Abdullah ALTINAY 1636 tbrahim M1R1K 1265 Ergun BAYIRLI 1591 Mustafa ÖZCAN 504 Mehmet BIYIKOGLU 693 tbrahım TOPAL 626 Rıdvan ÇOBAN 6*76 Nami KALAY £4 Mustafa KIRLI % « 421 Duran SEVEN 2230 Hacı Kenm KILIÇ 409 tsmail SOLMAZ 770 Haydar Galıp OKAY 2069 Nurettin TUNÇ 1057 Emre KARACA 683 6fö Saadettin KOCAL , t l f 5 o k^A&tN ,582 Ramazan MESTANDOGAN ^100 Nevrat BAYRAKTA'a ,g., <î * . • 1316 Mehmet KARACA , HıW Burhan DİRİÖZ jt\ 1525 Ahmet TUNÇ « . 2270 Mehmet ŞEKERCt 1442 Alı YILDIZ .' * 1257 Ömer SAKLICAN 908 H. tbrahim OFLAR , 1227 Cahit KOZANL1 322 Ahmet KABAR 1276 Nazml AYDOĞAN 47 özcan K A R G I U 56 Adıl DEMtR 1 1770 Mustafa KARA 1791 Yasar Yalçm ERDİL Zekı ERÜSTÜN 2431 1007 tsmail ÇOBAN Şahın BOZKURT 716 1İ23 Mustafa AU CAN Hüseyin "ANGÜN 713 1108 Mehmet A c A T Namık Kemal BÜYÜKADA '• 756 1624 Egemen AKER Fakı ERYÜRÜK 128 1893 Hakkı DÖNMEZ Tevfik ÖZEN • 1469 627 Ramazan ÇETİNEL 2175 Şevkl OVAT 1306 AU SORHUN 2268 Ergül CEVİZLİ < 2150 H. Hüseyin BİNTEPE . 2113 Hasan KÖYBASI 2358 Bayram ASLAN • • 2148 Yucel BAŞMrfN 1049 Ercan AYDoGDU Zafer TULPAR • 2321 90 Gureı OMURCA A D A T L A R , Y E D E K 63 Alı Rıza ENGÎN Aday N o : A d ı' » e « ' o T » d ı : 1U47 Rama/an UGRAN AU ALA ^ 933 1631 Faruk Ü R D O G A N 821 Recep AYDIN * 450 Sabahattin A K A R S U 1200 Nasub YALÇIN 2058 Zeki $ Ü V A R İ • 1172 Yavuz KOÇ " •' , 1961 Gurbüz K O R K M A Z 354 Hayrettın KIZILCA ' 1446 Mustafa t R F A N 41 Özcan EMEK » t 12(ıâ M e h m e t A L T 1 N T A Ş '• 1793 furgut GONER . ' 248 Sadık Y E Ş İ L Nadır KÜÇÜKKURT 1768 ' 327 H a s a n ÖZDEMİR " • Huseyın MANAZ ' S3B3 195 M e b m e t Tevfik S A R 1 Saım YILMAZ ' 2424 »6 Namık Kemal B A K A N • 2430 . Huseyın ÇKRÇEL 20 Murat N O H U T Ç U 1810 Yaşar DEMtR 35 Kemal Ö Z Ç I N A R U ' 1698 Recep GÖKTAŞ 875 Azız AGCA .' . 747 Bılâl KESKİN 1683 Mehmet YILMAZ • 743 ErtuŞrul KILIÇ . 2055 Ahmet KULAKSIZOĞLU ' 702 tbrahim GEDÎK 560 tbrahım B A L İ •'•'. . ' 694 Münlr tÇER 1333 Süleyman Ö N A L . ' îsrafil HİÇDURMAZ 614 1464 Seeer E R G İ N Süleyman DURMUŞ . ••/• 542 2139 Mehmet DURAK Hamit StPAHl 153 774 Sedat KORKMAZ Vahat ZEMHERt 159 •1229 Flkret Ö Z B Î L G İ N Saulmış YURTSEVER 125 " 247 Musa C E Y L  N Abıdio KtBTACl 1456 1741 tbrahim S a v a ş A K D A G ' Emın Ahmet KAYNAR 2122 1778 Refık B t C A N Mehmet ÖNAL 2262 »3 AU G Ü M Ü Ş Alı ÇELİK 868 93 Tansın A L B A Y R A K Savaş MOLA • 980 1458 Aümet D E M t R C l Ahmet 1 DEGÎRMENCÎ 1286 773 Mustaia K1LINÇOĞLU Encer AKCA 333 219 Ümit ÖZTÜRK Hasan ÖZCENİK 225 328 Şerol O Y M A K tbrahim ÖNER 3U7 54 Mehmetali KRASLAN Asım DUNKAT 252 60 Mustafa G U L E R Serdar ÖZKAN 44 1639 Huseyın DEMİRKR Saım PAÇAL1 1043 652 Burhan S Ü L Ü N Sedat DÖVEN 1132 121 Esat S A V HaUra SAR1YER • * 418 86 Muzaffer LATİF Eşrel YILAN 427 1485 Zefcı O K U M U Ş 433 . AU AKKUŞ 2202 Adem YAKUT 406 Sevket MUbLÜ , , , 2146 Rahmı KAT1RC1 193 Samiddln AYüENtZ 1253 Ahmet KARAPINAR 1492 Alâatün ÇEPER 242 Mehmet ACUM 924 AÜ YAZAN 55 Ahmet Ö Z N A L B A N T 869 A. Osman O G U L B A U 1815 Hüseyin ÇELİK 981 Sükrü YAZAN 1722 Ulvı T A N R I V E R D İ \ 909 ŞükrU ÖNAL 136 ŞUkrü A L U U L 1256 Mustaia BATAN 1473 Necati K 1 R Ç A L , 1232 SeıaJ TAŞKIN . 2233 Velı B U L A N 1 K Ahmet ÖZKAN 222 219i Hamduflab D Ö N M E Z Ercan TARHAN " 1889 793 Erol Ö Z Y A V U Z Davut KUSÇU 1772 1167 Bostan G E L E B E K Haydar BAYSAL 1603 1238 Alı YAN1K AH KOSULGAN • 701 332 Nacl tiKER Hüseyin YOLCU • .•403 337 Kanraman A K K A Y A • ' Ramazan ÇOBAN . .432 352 Halii ÇKLİK Nurettin KURUL • 50b 1528 Mebmat AU A Ş K 1 N ' . Ömer GÜRBÜZ » , 1945 b98 Oengiz 8 A Ş A R A N 2049 Abdullab ACAR . » • 408 tbrahım D K N t Z 2054 Huseyın AKA 1978 Nezüı K O Z A N O G L U 566 tmdat SAYKAL 226» HalU ZOR 137 Salib ERASLAN 2267 Funde B Ö L O C U 202 Kasuo HONDU 777 Ramazao BAHTİYAR 20* Necdet COSKUN 937 Baymm Ş A K A R 1370 Ahmat PANGAL 1263 Burhan tiRKUSj 1517 Musa ER 1181 ö m e ı l<;snık Ç E L İ K Mehmet ATİLLA ' 2154 34U Dursuf MhYVACl Osman ÜÜZEL 94K 61 SadıH tÇEN ' • Ved»t ORAK 974 6 Dursun KSfcN Saban TÜBKMEN 13U0 imi Yüksel AKKAYA Salih UYSAL 25 2334 S a f i e ı YETKİN YalniD YEStL 1022 Ramszan BOUUR 2966 DEV GENÇ DAVASINDA SORGULARA DEVAM EDİLDİ "Süleyman Aslan, Polisin «Dur» ihtarına uymadığı için vuruldu..,, İSTANBUL HABER SERVİSİ 65 hurmoy suboy, dün törenle dipioma aidı Harp Akademüerınden bu yıl kurmay çıkan 65 subaya dün yapılan bir törenle dıplomaları verilmiştır. Cumhurbaskanı Cevdet Sunay, Millî Savunma Bakanı Mehmet îzmen, Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Faruk Gürler. Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral Muhsın Batur ve Yuksek Askerî Şura üyesi Orgeneral Nahit Ozgür'ün katüdıklan torende bir konuşma yapan Harp Akademilen Komutam Orgeneral Suat Aktulga, «Haklı ve meşru otorite hiçbir buhranda sarsıltnaz. Emirlerinizde, ba tür otoriteleri kurmaya çalışınız. MiUetleri ayakta tutan da devletteki böyle otoritedir» demıştir. Aktulga. daha sonra ozetle söy» lc konuşmuştur: Vicdanı kara olanlar. kolaylıkla anarşiye sürüklcnirler. Hcra kendilerini. hem de cemiyeti ahlakî cdküntüve mahkum ederler» Kara Harp Akademısınden 42, Deniz Akademısınden 12 ve Hava Akademısınden U olmak uzera bu yıl mezun olan 65 kurmay subay, Harp Akademilen Komutanlan ile birlikte, dipioma törenmden önce Taksirn Cumhuriyet Anıtına törenle çelenk koymuşlardır. ıfe. SON HASHAŞ ÜRÜNÜ OFI3£ SAT1LIYOR Haşhaş iıreticisi, ba yıl son topladı.tı afyon sakınnı. kiloda 754 lira fiyat veren kaçakçıya vermeyereK 200 lıradan Toprnk Mahsulleri Ofisine teslim etmekte, boylece be$ yıl süreli Amerikan jardınıından fa>dalanmak istemekteFikir Kulupkri Federasyonu ve Dev. Genç örgütüne bağh 127 sa .dir. Fotoğrrtta. son ürünü Ofis'e satan haşhaş üreticileri görülüyor. . .nığın dmaışırasınp dun de saat 9 30'dan itibaren Davutpaşa Kışlasındaki Hunkâr Koşkunae kurulan tstanhul Sıkıyönetim Komutaplığı 2 No. lu Sıkıyonetkn Mnhkemesinde devam edilmi}tir. Sorgulara başlarhadan önce I • Askeri Savcı Hâkım Yarbay dederek, FKF ve Dev . Genç'le ı. bır ilgjsi olmadıgını, Amerikan. Doğan 'Dulgergil, Îstanbul EmI Bayrağının yakıldıgı gün olay niyet Müdürluğunden gonderiyerine tesadufen geldîğıni ve len Süleyman Aslan'ın durumu gpldığl slrada da olayın sona ıle ılgili bır açıklamayl mahkeermiş olduğunu sövlemıstir. me başkanlığına vermıştır lZMtR, (Cumhuri^ct Ege Bürosuı ma dıve bır şeyın şımdılilc şöa Sorguların burasında sanık 1 Ağustos'ta ^a'pılan celsede AHın fıyatlanndakı artısla konusu olmadıgını belırtmışjer, sanıklardsn Ömer Guven v« • Naıl Sathgan soz istemiştir ılgili gorüşlerını açıklayan tzözetle şunları eklemişlerdır: Satlıgan 31'Temmuz'da yapılan' bır mudatı avukat tarafından mırli ekonomistler, «Tapılması «Altın fîyatlannın vükselmeilb celseve katıldıktan sonrj sorulan sorulara bir cevap magereken ilk işlem döviz rezervsinden en bfiyük zantrı tasarrnf 1 Ağıfstos'ta önce Selirrtîye'v» hıyetınde «lan yazıya gore Sulerimizi altına dönöstürmek olsahiplcri g5receklerdir. FiyatlarKöturuldü^ünü i daha sonra göz levman Aslan'ın vunrlması şu malıdır* demıslerriir da meydana gelen vükselme doleri "kapalı olarak. bilinmeyen şekilde olmuştur: lann devalüe edilniesi ve SterTicaret Odasl Genel SeltreteSilâh tasımak suçundan 10 ay bir mahalde «orguva çekildiğilinin dalgalanmaya bırakılmış olri Dr. Aydemir Aşkın ve Türkıni. b u yüzd'en 1 ASustosta yalık mahkumiyeti dolayısiyle amasıvla yakından ilgilidir. Altın KAYIP Tekel Genel Mudurlüpılan durusıriava'katıtamadığın] ye Tütüncüîer Federasyonu Başranan Kayhan Edip Sakarva'nm ğunden aldığımız 22/12/1970 gun fiyatlarının resmen yükseltilme^övlemi» ve «Bn sekildeki tı«k» Be«iktaş'ta yakalandığı evde 31 kanı Havdar Aryal. altın fiyatve 2782 sayılı teminat makbuzunu si ihtimaline karşı. Türkiye'nin retler devam ederse, «erbe«t zayi ettik. Hükamsö^dılr TemmVız eecesi poli« pusu kur lannda meydana gelen, artışın alacağ^ ilk ve önemlı tedbir. döbir «eki!8e vnrtıiandıhmıı sfl'7 AK'EL Kanaiiçe ioustur Avnı aksam bir fahıs viz rezervierinı altına dönüştürülke ekonomisıni derhal etkıleTicaret ve Sanayil •evin kapı^na vaklasarak «Mısmek olmalıdir.» Ltd. S«. me\eceğını, enflâs%ona yol att a f ı » riive bağırmıstır Polı l s Satl)«anın konusma>!indan s<w>rın «Mnstara tnvalette, içeri sanık Necati Sağır. S'tliBan'm dııtel» şeklindekı cevaplan üzertnımu ile ilgili oMueunu belirMİne sahıs kaçmaya baslamıştır. e\ bir dilekeevi mahkeme hâkim'«Dnr» ihtarlarına ve havaya sı* lieine vermistir Daha sonra okukılan kursuna rağmen durmanan dilekcede SaSır «mahkemenin yan şahıs kalçasından vurulmu; taraf tuttuînnu ileri sürmü? vf ve bilâhare vurulan bu sahsın c e u usul kanunonun sanıkiara <ö» Süleyman Aslan olduğu, 31 Tem verme*He ürlli bazı maddelerinin muz gunü yapılan Dev . Genç riicnendiiimi» iddia etmiçtir. Sadavasmın ilk celsesinden sonra &ır avrıca Satlıranın durumtma ds arkad'aslarmı ziyarete eeldigi H« 8 mm« «Ba herVesin hatına e e . anla«ılmıstır ]philmeiHn<len • ' I İ «• h T »lınmatıtıi )««>nrtiT> d»mistir. Yazıda ayrıca. sanığın üzerinrls Ö*led»n «onraki oturumda kobir kasatura'. bir dınamit lokıınu«sn tiıhıksuz sanıklardan Aymu ve dinamit fitilleri çıktığı açık lanmakta. bunun dışında sivil mah «üîlçn'î Muslu ve Yalçın Yalçın da kemede de 10 aylık bir hapis ceza. s» için aranmakta olduğıı bildri'kendilerine isnat edilen suçları led mektedir. Süleyman Aslan. Sışli Çot;uk Hastanesinde tedavi altında 1.600 « > LÎRA KAZAXANLARS •« tutulmaktadır. ZonguWak. Kozlu 19/Mayıs Mahallesi Okul Sokak No: 51'oV Hacer BeiVis Malkoç, Istenbol U lel ! Ordu Cad No: 215 Ramiı Kundurada tezgâhtar finsal Yüce. tstanbul Büyükder» Çayırbası Cadcesinde isminin ne»rinî Istemeyen bir Ulihli. Yalçın Yalçın'm sorgusunu müBu aç^klamanm okunmasıntoakio duruşma hâkimi Kd. B nb. dan sonra sorgulara devam e 30I.0N LİBA KAZANANLAR: Ferruh Senerdem durusmadan vadılmîştir. reste kılmmasmı isteven 11 sahıtlk olarak 141. Maddeyı ihlâlKırklareü P T T MOdöriOgünde Köy dağıtıs'sı Arif Sen.. ?ın, ssvçılık makamının da i^tedep sanık Taner Mersin'in sorgin» uyeun olarak duruşmidan 1M.0M LİRA KAZANANLAR: RUSU "jepılmıstır J L T Ü T B Selc vare«te kılınmasına karar venv.i=tstanbv) Zeytinburnu 55/1 Sokalc No: 8'de Calip Cintan. Ar.kara Yenimahaile 5 înd Dursk Asan reıer Yardımcısı Mersin Fîkır tir. Duruşmaya katılmalarına lü* Sokak No: 37'de tsmet îgdek. Zonguldak Köycegı? E<*ihamid:ve Kövünde Nakliyeci Ahmet Guler, Kulüpleri Federasyonu Dev zum görijjmeyen ve sorgulan taBafra tsmetra«) Mah. Kefeli Sokak No: 8'de ÖSretmen Nazif Avdm. tstanbul Şehreminl Denıraot»! Ge'nç ile hiç bir ilgisi olmadığın? mamlanan 11 sanık şunlardır: Csd Vezir Mah. 25/5Ite Hihni Sen. îstanbul Sanver Sımbe» S^V»V No: 19'da Ibrahim Yılma*. Tmıir frrrerin TayTnlannta?(Tılir5 da Karşrvaka !882 Sokak No: U'de Nazh Druk. tzmtr Sirinyer 744B Sokak No: 5*de Farnk Göne», Tmbhiç bir istirakı bulıınmadıîım H«san YMcm, Yusuf Kayaba;ı, ror Rize Cad 100/1'de Hardar Yılmso, îstanbtfl Eayrampasa Teraa Dere Mah. Çeşme Sokak H « • sövlemis, «141. Maddevi ihlâl' Avdoğan Sahin, Sükrü Muslu. U'de KSmıl Güleryüz. eden bir harekette Mehmel Örttirk. Y»l<;ın Yalçın, Nihat Fındıklı, Haron Karadeniz. 41 «M f.tRA KAZANANLAR: * Taner Mersin. Atıf Uğnrln. Suaı6. Filpyu. protesto maksadnkı yin Dilmen. >urüyüş. Dolmabahçe'de . yine îstanbul Caddebostan Bafdat Cad. No: 28Tds Muzaffer Ce^rıtaş. Adapazan Orta Mah. Se'man , Duruşmova. bugün saat 9.30'da bu maksatla Turk Bayralının Sokak No: C2'd^ T o m a a Mustafa Kaptanoğlu, Adapszan Kurtnlus Mah Bahçıvan Sokak No: 118 Se devam edilecektir. Nurettin "*Vu. tstanbul Birind Levent Konca Sokak No: SM» Spmsettin Yücel. Tstanbul Göztepe Cavanya indinlme^ı Amerikan vu?kuşu Sokak l/2*de soför Eray AyteHn, tstanhul Sü»i«ice Halıcıoglu Malbr SokaV No: 42 de Bayrağının yakılması ve çesitlı • Firuzan öza>. Ayvalık Çamlık No: 38'de ökten Alav tzmir »'adh Mah.. 408 Sokak No 33'de Kemal ri tertip v» katılma Pürer. Trabîon Pazarkanı Tophsne Hamara Sokak No: 2 Turgut Kocabas, Kıbns Lefkoşe Asmaalö yargıjanan tTÜ TaleNo: 6371Me Mobilvaeı Mustafa Kemal be Birligi Başkanı Harun Karadeniz kendisine ' isnat edilen 20.00» LtRA KAZANANLAR: suçlardan sadece 'Türk Bayra " Döviz rezervleri altina çevrilmeli,, Millî Piyango'nun Nisan 1972 ayı içinde yapılan eekilişlerinde büyük ikramiye kazanan lalihlilerden bugii ne kadar müracaat edip ikramiyelerini alanlar aşağıda gösterilmişlir. Sorgular 11 sanık. durusmava katılmayabilecek ğınîn yanya jndirilm,esi olayını kabul etmiş, digerlerine bir ıs* tiraki olmadıgını ve 141/3'e gor" vargılanmasının nedenini anlarrmritgını belirtmiştir Karadeniz daha sonra hıç bi» fıilinin mevcut olmadıgını. sadece fikırlerınden dolavı vargılandığını iddıs etmıs ve sunlan sövlemıstir «Ben her zaman kapitalizmin bo memlekelin kalkınmasında .bir rolfl olmavaca|ina inanmısımdır. Bn vflrden bueiin dahi reforraların vapılaca^ına inan. m ı v o n m . lste ben bu fikirlerim vüzünden varjnlaniTornm. Bir kimse leniniüt. maoist olabilir, fakat vine de bn hnsnstar dı<îind» fıalivette bnlanabilir. Bi* FKF ve Dev Genç ile belki bir arav» gelmisizdir. Aneak bn ille de komünist fikirleri y»vrnsk için olmaz..» Harun Karadeniz'den sonrs konu«;an Nihat Fındıklı da kendisine isnad edilen «uçlan red Sevgi Soyso/ 10 ay ağır hatose mahkum oldu TT\"11 l • l l lı r 4 M l«îtr»« V 4 57 12 ÎO 4 56 ANKAR\ Orduya hakaret ettığı gerekçesıyle Bir Numaralı Mahkemede yargılanarak bir yıl afcır hapse ve 4 ay süreyle Nevşe hir'de genel* gözetim altında bulundurulma cezasına hüküra given Sevji Soysal. mahkumiyeti Yargıtayca bozulâuğundan yeniden vargılanmıştır. Soysal, ha.fifleticl sebepler de gözönünde bulundurulduktan sonra bu kez 10 av müddetle agır hapse, 3 av 10 gün de Adana'da eenel gözetim altında bulundunılmava huküm eivmi'tır C. Ahır 24 1923 21.tr1 2 59 12 00 147 İslanbul Teknik Üriiversitesine Kayıtlarını Yaplırmak İsteyenlere buyum 1972 yıh OnlversiteJerara»ı Giri» lmtthanina katılmı» ol«n Türk uyruklu lıse fen kolu mezunlarındar) tstanbu) Teknik Ünıvenıtesfnin Fakjilte veya BölümlerinİD bınncl yanyıllarına girmek ısteyenlerirt'ndav kavıtlan 11 Evlül 1972 ile 27 E y lül 1972 günleri arasında vapılarsktir Dilekçeli kıyıt flşlen »• vazılma kılavuzlan bütün MÜI1 ESitim Müdürlükleri ıle Li«e Möriiirlıiklerıne efinrtprilınis bulunmtktadır tlgilılere duyurulur ' (Basın: 18271/5384) Ü E U K K A U A k L A K No: 1574 1637 1962 2039 603 141 .163 1403 1503 2241 964 913 889 1299 221 304 91 7ü 2411 1Ü97 A d ı ? • S o y a d ı ı Turgut FİRtDtNOÛLU Günay UEMlRAV Yllmaz MALKOÇ Sakir SARl Cemaı KtRMAN tsmaü Ç A M U Aydın VTAbA Arslan SÖZÜDOÛRU Hayatı AYU1N Abdullab GÜNKY Sezaı A K T A Ş Atllla KİL1ÇLJ ErgUveo Ö Z B E K Osman K ü R K U S U Z Talât Ö Z D E M İ R CemalettJD B O Z K U R T S e l â h a t t ı n SAHÎN Ahmet TKMÎZ ijehmu» G Ü L B A S Nurrttin B O Z K U R T ( B a s ı o : A • 12420 • 1938ff) $594 îstanbu 1 Kurtulu? Sesll Apt. Kat 2'de Haralanboz Plakas. Anitara Tuna Cad. 8/CMe Mehmet G8r. key. tstanbul Gayrettene Yıldız Po<rta Cad No: 5 Suha Teoman Baier. Sanvnm Bnhçelievler Mjh Aydm Geçıt No 3'de î ş d Hüseyîn Maeit Ankam Anıftepe OcnçlOr Cad. No: 71/3Me Zahît Akksn. tstinbul BevVn* Cubuklu Engürfl BaS Yolu No: U'deN'.vazi Dtmiunmar. Fatîh Sanrfrel Zı"ılaH Cesme Srkak T! •*"<!» Samil Ancan, Aaapazan HacıoHu Mah. Colak Snkak No: U'de Ha+iae Karabey. T«t?r.bul Kfliiıköv Sögfltlücesme Derief Zeynel Sokak No: 1<1M« »oför îsman Cfenc ö z . Ankar» Gsı) Mah. Polatli C8d. No: 153 Hüseyin ö z . Ankar» Gazi Mah. Saatcî Sokak No: 34/A'da tnîaateı Murat OnB&n, Edirne tb'ahimpaşa Mah. Çakalea Cami Sokak N o : 16'da K?.sat> Celil Dermpnd, Bafr» Alaeara Cad Tabakhsre Mah. Bakkal Mahmut Avtek. Anfenra Kücüke«îf» 'Bnglar CoA. IM'Ü Yıimaı Berakurt Kötahvs Azot Sitesî D Blok 164/2'de Ascıbası Mııstsf» Tornba!(»!c tstanhul Balat Kurkea CeîTne Cad N'o 21'<3e Kmdova Kavrival, Kavserf SeVer Fabrikacmds Müzî«yen Orhan Tokray. Alacam Soföriet CemiyetinoV Erol Ke1e«. Ankara KoeBbevoBİu Pas»iı No: 74'te Kîtspcı SeçTdn Artaç tstanhul Birinel Levent B3vC^dere Cad. No: lffda Mustafs Canaltrılı Tspir ^piediyp MuhaHhl Hatem Alo. üzunkoorC . KocasaH» N»hiy*>sinde Bahriye Mısırh, Parıukova Yenice Mah Birinci Sokak No: Vâe Osman Altu* Ü«Hidar tcadivp Mah. Müneccimbası Sokak No: W\e Cevs\ Andiç, Malatya 5 Înd tf. letmede Muh*«pbeci Nevzat Savas. Ankara NamıkVpmal Mah Birinei Csrt Birind Snk«k No: S/?d> ^*V\m Avkar. SiHvri Pirimehmet Paşa Mah. Yeni Sok No: 13't» Mecit Ta«a<rız. Ed1m# Oszl Miim M?h Orta tmsret No: 5'de AH Yurdaeeldi. Ankam Pâlâ Devl«t Ürptme CifW?H Anhar Mermmj AH Öcal Fatîh Haîıcılar Caâ. 20/lMe Resst DoŞan AiVara Kava* Köstence Coraklık Mah No: 8MP tbranim Bekt^s M Kemalpast tîere Mah. Dere Sok^V No: yMo Bakırri Hnsen Diker. Roeaeli ömet» rasa Mah. t«HVla1 Geeidi No 7/4'te SofSr Ahmt Mantait. Amasva NerpV Mah. 1 ^ SokaVt» Ismlr.ir neerîn! i'tfmiven bir tâlihli. Afvon Birlik Sayman Yetiçtirnne Yurdımda Halil Thrflhlm San t s tanhul Esenler Davutpasa Mah Bartm Sokair Wos r d e Sülevm»n Erbas. SijH Abîdd HOrrİTet Cad l?71/Vd> tsıiarı Ereiyas. tzmir Karsıvak» 1743 SokoV No: 15/BM» ttıımn Atakan. Ankara Samanpsran Dan>cık Sok*k No: 5"t* Ha«an B'rsen Dlnçkol GSynfik Ce^ne Mah Gsnl Sülevmanrjss» Bulvarmd» Mahmut Piıleu Biır«!» MnepHirHn Mah 1!5ri SoVaV N<K Trte Havdar KılicoJlu. KarahÜk Yesfl Mah Ye?îl Snkak No: VAMa Salih Arkan. Biea Uzunkısık SoVak No W*'cla Alî rlir» ünsal. Mprsm Adantlır&lu Kövîin'iı» Ciftei Sallh Can. RisH CelllrtM)a emnîvet evlen' ötekri SoVak No: S'd> Dtrrali Ysmsn, t«tanbul MaHece S=>S1am SokaV No i r t e Ahmet rukçe. tçtnnhul GSztepe Tanrimat Soksk 4R/Vd# Bahçıvan M ^ m e t Duzdav. Ankara Yenlgehlr Barın<îjr SokaV Nn: S3'de RuVlve GOran tstanbul Kınltonrsk B^Sdat Caâ No' S9'd» Siyam! Sunkar tstanbul Harhîy» Comhtrrf'vet Cad. 1W/lMe fsbHVstör Ruh»n YaVr Bisvtlll Idnkkal^ 109 tmeo Sokıık 2/föV Ad«wi 'Erıiuran. î«tanbul SaSmaieılsr Karfaltepe Mah SelimDasa Caâ No 9.7te Mehmet Y"»rhs«ın. tttanVıl HasVöv Sflflflce No: MMe Mana* Yusuf Bils'n. tetanhni Cihancir Susam SokaV WOÎ WTâe M. Al' TrtemçefiV. tstanhul rttitnVatn Ctf<eeelin!er Caö" TJn: Vâe Otelef T*ahrettrn Avvsct Z«vtmrjurnu Vpsîltepe Yenl rtaraVoi SoV»k Not 22'âe Saadı«tt:r Avhan. Ankara Maltene Tııncer RoVaV N'o: 4«1M» Enver TTssn EVe. KaıîıicST Bahsrrve Halil FfhMH SCVBV NO: 8'de Rasît Rehbanl. BeVIeTbevî Koru!uV SnVaVta tbrBhîm Ethem Tuncay, Kınkkale Mühimrpat Pahriknsınd» t?d Nihııt Gvrrihl Fa«h AVrfeniz Oâdesi BattaİRari SokaV No: 5/ÎMe Ahmpf Nihat Knnıik. Fatih BalİDasa Cad. No: ÜS/ifdp Bassan.B=kr. Rîglî Kocamansur Sokak No: S5/Tde RaVin» Okeu. Yeni«^ Zafer M«h Ciftd H»<rir Kttjmeskhoglu. trtmhiil KaragümrBk Oirim c oksV Nn ?U'(U Nflsnpt f><=lcüDİüosİTi. tstanbul Y«rilrtırt EVin SokaV S4/3*te ümît Kurc, Gerede tlVöpretîm ivTfi<Wra Ahmet VarlıV Kasımpasa Yenl»ehîr Cal?"ı c cVsk No: UMe KTmduracı Yıtsuf Ba•iın tstanhnl Göıter* Yprrfvoi Güven SokaV 32/2V"! Sevinc Özncr AnVara Yenisehir Baymdır SoVaV İB1V*f Ahmet Mustafa Diiaver trmİT At«tOrlf Cad 520/7V?ı> Ziîievha Tümen, Kocarb Orta Mah. RaîcVsl Mehmpt ürfalı, Beşikta* Thlamurfere Cad No 31'de Soför Osmsn Aksu. Ankara Toptancıhal *anı No: «'da MCteahhit S ı m Baeıoglu, SisB ts!ten<ü»roHu SoksV 39/4 AH Pertev Varlık. Bnrs» tpeV. rilik Caâ No 9'ds Alive Tezcan, Corlrj Velimese KSyfinde M»hmet Tuna. Samstm Hflrrivet Mah Refahive Sokak No: 4*te Fikret Kurtomer, tstanbul FeriVöy Bo7İn)rt Cad. 49Td> Ohannes Sıdım. tzmi» Mehmet A1) Pasa Mah. Sehit Euıin Soktk No: 24'dt îsmafl Karkcj. tsmîr Bomova KücüVdirek Mah, Lâle SokaV No» 8'de Ceiîlettin Alpagot, tstanbul Eirind Levent Orta Bajnn Baeadibl Cad. Cam SokaV No: 7Me Haydar Karadenie. tıtanbul If^dıkSy Tsvuz TQrk FoVak No: 10/Tde Melîha ÖZOSUÎ, FOtih Sofular Msh Açıklar SoVak No: 31'de Zafer Solon, AnVara Dıskapî Tureut P.el« Mah üzun Yol Alrsöher SoknV No: 4'de Mustafa Yalçın. Bevkoz Oncesme RokaV No: 15*de OkulİBT Savmam tsmail Ytlmftî. KaıTiVoV Hasıreibası SokaV 50/6'da Nevsat Günav. Ankara Bahcelievler 9 unnı SoVaV 22/9'd» Resît Ertazün tztnir Kemalpaga OsmanaSa Sok»3i No: 5'de Mehmet Sahin. îieın CamtatiV Mah Not 136'da Hırdavstc» Salim Deger, Tekirda» tnedk De^edk K5V5 Noj 6Ma Ciftd Remzî Cam. Konva KiıI» Yenimahille No: 33'de Hamit Tolayhan. tsismbnl Tarlahasi B»Vir SoVaV No: SiMe Y5ann» Kum»rflBiı1n<! 5pçnctae rMamur Cad. MısırlıcıVrnazı SoVaV No: 12'2'dı» Mehmet özoarar. AnVara GüİTeren Mah. T«pe SoVaV No: «OMe Allettia Htttttrk. Ankara Zîrai Donafım Genel Müdfirlüga Hokuk MasavirJ Mi'ssffer Gökasan. Ankera Yukan AjrraneT Nazilli c ^ksk 19/8Me Yüksek Mühendîs Vedat Demîrfcol,, rtesan tspat Camii Mah Karago* Sok. No: 7'de Kâmîl Tunca. AnVara Emek Mah. 8 ted C»d. 32^'te Ersan Öhan, Adanı Akmcdar Mah. 4*1 fnd SoVsk No: S6'da Hüsrev KoraL Kadıköy Aeıbadem Cad lS/3'de Hayri Eryazıcı, tstanbul Ataköy C. Blok No. 34/D 21'd» Avukat Nad Karaea. ATBICA: Binlerce bilet sahibl d« 10 BÎN, 2 BİN. vuzbinlerce Millt Piyango Müşterisi de BtN. DÖRTYÜZ, tKtYÜZ. YÜZ SEKSEN ve KTRK Ura kaîanmTşlsrdır. MtLLl PtYANGO tDARESt kazananlara saadet bütün valandaglara bol sans ve ömür boyu mutluluklar dtler. 9 AGUSTOS CEKÎLIŞİ İÇİN BOL ŞANSLAR CÎLSRİZ.. fBann: 18916) 5597
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog