Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA DÖRT :CUMHURİTETi 4 Ağustos 1972 Bulmaca 1 23456789 MALKOCOĞLU yazan veçızen:Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Eğitmen kurslannın ilk kurucu ve yöneticilerinden emekli Milli Eğitim Müdürii M. İl han Görkay, arulannı anlatmağa devam ediyor: B AZIRLANAN kanun taslağında, henüz adı bile saptanmamış olan öğreticinin koyde bir öğretici ve etitici olarak çalışması, köy ihtiyar kurulunda faal rol alması, oy 1J59 ve fıklr sahıbi olması esası kayıhnda bul edümiştı. Bakanlıkça inçekilmljlir. celenip uygun bulunan kanun taslağı, füurleri aiinrrmk uzere, usulen ve her tasarıda yapıldığı gibi, dteki bakanhklara da gonderildi. .Tasanya her ba kanlıi: gerekli gördiîğü ekiemeleri, çıkarmaları yaptL Bu arada îçişleri Bakanlığı öğretıriye koy yöneüminde genış çapta yetkiler verilmesini, köyün henıen bütün işlerinde köy rriuhtarırun da ilerisinde fikır ve oy sahıbi bir yetkili durumuna geürümesini; Sağlık Bakanlığı da burs daneminde öğreticiye, yetkilıler tarafından e. saslı sağlık bilgilerüun venlmesiyle koyde doktbr yetişinceye kadar ilk sağlık tedbirlerıni alabilecek bir kışi durumuna ge tırilmesini istedi ve ekledi. FaBAŞLANGIÇTA BİR ÖĞRETİCİYE larak • kullamlan bına aslında Milli Savunma Bakanlığına ait kat üst makamlarca böyle bır oJduğundan, alınan bir emre gö kişinin köyde yetkilerini aşıp ' EĞİTMEN ADININ VERİI^ESİ re aakerî makamlara teslım ekötüye kullanmasının çok müm dıldı. Köy Ögretmen Okulu da kün olduğunu, bunun zamanlaİTİRAZ VE TEPKİLERE YOL Alpulîu Ûkokulu binasına, bır koyde tam bir ağa durumuna' • süre sonra da Lüleburgaz Mergirebileceğini düşünerek kabul edılmedi. Bakanlıkça bu öğretıAÇIYOR FAKAT E N SONUNDA ,kez EmruUah Efendi tlkokulu binasına taşındı. Bakanlıktan cıye (Eğitmen; adının verilmeverılen 16.3.1939 gttn ve llköğresı uygun bulunmuş, komisyon İTTİFAKLA KABUL EDİLİYOR tim 6/2721 sayüı tel emnyle üyeleri bizler birer birer ögret1939 nisan ayında Alpulluda çamen olduğumuz halde, (eğıticı) lışmaya başlayacak 3. dönem adaylarmı yetiştirmek Uzere a Bılgüvar, Tekirdagdan rahmetli anlamı taşıyan (egitmen) adı. eğitmen yetiştirme kursu Mütandılar. Trakyatam 4 ilinden Halit Berk verilmişti. Bu yılm na karşı çıktık, protesto ettık*. tiurlüğüne atandığım ve Edırne 100 köyden 100 egitmen adayı kursu da verimli bır çalışma Fakat, üst makamlarca uygun Karaağaçta açılan Köy öğretkursa alındı ve kurs 1937 nisa içinde geçti. Bu arada özellikle bulunan bu karara rahmetli tsmen Okuluna Turkgeldj Çıft. mndan ekim ayına kadar saygı Trakya Genel Müüfettisı rah maıl Hakkı Tonguç'un yumuşalığı çevresinde esaslı ve teve sevgiye dayanan, tam bir armetli General Kâzun Dirik'ten tıcı etkosıyle bizler de uyduk. kadaşlık havası içinde çalışmagordüğümüz yakın ilgı, yaı^, mellı bır yer seçılmesi ıçın llk3 4 aylık bir galı^TTH'riai sonöğretim Şube Müdürlerınden sını sürdürdü. Bu arada tarım dımlar gerçekten övülecek bır ra komısyonumuz örevıni bıtiHayrullah Örs'ıin baskanlığında cı yönetıcı ve yetkılılerıyle aradeğerdeydi. Dâvayı içten benim rerek dağıldı. kurulan komisyona katılmam mızda çeşiUi nedenlerle çıkan semiş, kendine maletmiş, okulbıldırümiştı. 18 mart 1939 gunü , ARKADAŞLIK anlaşmazlıklar, kendi alanımızsuz bunca köy için egitmen örAlpulluya gelerek sayın Hayruldaki çalışmalanmıza en ktıçıik gütünü en iyi ve koşullanmıza lah örs üe buluştum. Günlerbır olumauz etkı yapmıyordu. en uygun bir çare olarak göHAVASI ce Alpullu ve Türkgeldi çıltlıBaşanlı bildiğimiz en uygun ren rahmetliyi bu vesile ile say ği çevresinde yapılan ıncelemeyolda çalıştık ve bızden bekjegı ile anmak bir borç ve görevÜNDAN sonra kurslann alerde Köy ögretmen Okulu ıçın nen sonuca vardığımız kanısıv dır bizim için. Kurs çalışmalaçılmasma başlandı her hal uygun bır yer bulunamadığın . la kurs somında görevlerimıze rını yakmdan görmek, izlemek de. îlk kurs nerede açıldı' dan arastırma Lüleburgaz cıvatam bir huzur tçinde döndtık. için gelen bakanlık ileri gelen Ök yoneticıleri kimlerdi, sız bu rına kaydınldı. Sonunda, haziKursta hafta sonlannda gece leri, başta rahmetli tsmail Hak kurslarda gtirev aldmız mı, soneye aıt olduğu bilmen bugüntoplantıları yapilır, önce eğitkı Tonguç ve rahmetli Müsterusuna tlhan Gorkey şu cevabı ku Kepırtepenın amaca uyJ men adayları olmak Uzere heşar Rıdvan Nafiz Edgüer takvermıştır: gun görüldüğu karara bağlanmen herkes haftalık çalışmaladirlerıni bıldirerek bizlere hız tlit Eğitmen Yeti?tirme dı. Bu nedenle, Önce fllpullu'rı olumsuz ve olumlu yoırieve güç vermişlerdi. tkinci döKursu, Sdırne'de, Karaağaç'ta da çaüşması • kararlaştırılan 3. rıyle eleştinr, fıkirlerıni söyjer, nem kursunun da bitmesiyle (Küçüi Zabıt Hektebi) bınadönem Eğitmen Yetl^tırmç Kur şıkâyeüerinı açıkça dıle getıTrakyanın toplam olarak 350 sında açıldı. Aynı yü Eskışehır sunun Kepırtepeye en yakın ve rırlerdi. tlgıbler de bunlara geokulsuz köyü eğitmenli okula Mahmudıye ya da Hamıdiye ko en uygun görtilen Lüleburgaz'ın rekli karşılıklan verirler, ha kavuşmuş oldu. yunde açıldı. Bu, Anadoluda aEvrensekiz köyü okulunda ve talarm tekrarlanmaması içın Bu arada köy enstitüleri açılan ilk kurstu. Ancak, Milli çevresinde kurulan çadırlarda gerekli tedbirler birlıkte kararçümay» başlanmış mıydı? Eğitim Bakanlığı bütçesınde bu çalışmaya başlaması kararlaştı Iaşünlırdı. Gecenin bu ciddi * Hayır. tkınci dönem kurkurslara aynlmış ödenek olma nldı. Boylece Trakva"mn 3. ddkonuşma ve tartışmalarını da"sumuzu bıtirirken, aynı bınadığmdan ilk kurs Tarım Bakan nem Egitmen Yetiştirme Kurvulju zurnalı eğlenceler tamamda (Köy Ögretmen Okulu) açıl lığınca açıldı. Bu Bakanlığm a lardı. su, 150 adayla, Evrenseki» k * dmıştl. Biz de binayı tüm eşya tadığı bir müdür ve bırkaç mes yünde çalısmalarına başlaclı. Bu ve malzemesiyle yeni açılan o SAYGI İLE lek dersi tanmcı ögretmen kurs köytln arazısınde elvenşlı topkul yöneticilerine devrettık. Mü yonetiminde yetkı sahibi idi. rak bulundugundan Kepırtepe dUrlüğüne Nejat tdil atanmıştı. ANMA GÖREVİ Kursun Eğitim Başı gorevine Ba insaatının butun tuğlaları buraO sıralarda Köy Enstitülen K a * kanlık llköğreUm $ube müdürda eğitmen adaylarının çabanunu henüz çıkmaraıştı Sonralerinden Ferit Oğuz Bayır atanlarıyla yapıldı Boylece ınşaat U anlattığınız Trakyada ve dan bu okulların adı, sözünü mıştı. Şefliklerıne de Edirne bırkaç usta öğretjcının gözetı hattâ Türkiyede açılan ilk ettiğim kanunun çütmasından tlkbğretım Mufettışlennden Ru mmde* öğrencılerın ve egıtmerî eğitmen yetıştırme kursu sonra (Köy Enstitüsü) oldu. . hi Esin, Kırklarelı tlkögretım adaylannm çalışmalanyla yapılidi değıl ml, şeklindekı soruyu Edime'den sonra LüleburMüfettişlerinden Hüsnü Baykomış ve ıçine gırılmıştır. Görkey: cEvet» diye cevaplangaza geldiniz. Bu nasıl oldu? Eca, Tekirdağ Müfettişlerinden dırdıktan sonra şöyle devam dirneden aynlmanızı gerektU Nurettin Binz atanmıştı. Ben etmıştır: ren nedenler neydi? Manısa llköğretim Müfettişiy Trakyada ıkıncı eğitmen Y A R1 N r UYGUN BİR YER dım. Edirne tlköğretım Müfetkursu da 1938 rusanında yıne tışliğine verilerek kursa şef o aynı bınada açıldı. Bu kursa Kültür gönüllülerini larak atandım. Bızden başka ARAMIŞ 250 eğitmen adayı katılmıştı. O saygı ile anmak Trakya'nın dört ilinden de doryıl kursun mudürlüğu bana veder, beşer ilkokul öğretmenı rildi. îlköğretım Müfettişi olaDİRNE • Kiraagaçta yıllargerek gezici başöğretmen olarak yerak Çanakkaleden Etem Övül, ca okul ve son Ud yılda da tıştırılmek ve kursta eğitmen Kırklarelıden rahmetli Yalçın eğıtmen vetıştirme kursu o Hİ tlhan Gorkey, Biledk, Milli Eğitim Müdıiıü iken. esi, oğulları, kızları, gelinleri ve torunları ile birUkte. tlhan Görkey ortada oturandır. Fotoğraf SOLDAN SAĞ'A 1 Konımak, bir hayvan. 3 ^atm «a/ılır olmak. 3 Kuçuk. ve »eviınli »ey TEB&t bir küm w hayvanı. 4 Bir yüzey Slçü birimi Buyuk; yaytın «epet. 5 TIRSt bir bahk Tarım araçtarından. 6 Caka; çalım Bir silah TEHSt bir besin road. desi. 7 Yuriiyerek. 8 Değerlı madenlerden ıpamul ejyada kıymet derecesi >. Yaranın daha kıiçuğu. 9 İslim tarihinde bir takım kuçuk beylikler; prenslikler idi. Anadolu'da açılan ilk eğitmen kursu YUKARIDAN AŞAĞIYA I " Asya'da blr dag frubu. î Suçu' olduğu gibl kabul ederek anlatmak TiERSİ bir raman olçusu. 3 TEfiSI yarım fEski dıl) Bir şeyin tutarı ve satı; değeri. 4 MıIU bır hatırayı uzun sure yajatmak için s«hrın belli yerle• rıne dıkilen sanat eseri heykellşr tkı seyi biriblrinden ayıran tızakhk. S Tibet oküzu KuçOk korfez. S Yiğit Hac'da tavaf edilen kutsal yer. 7 # TERSÎ çıkardıkları salgılarl» viîcudua ihtiyacı olan taalijet sajlavan merk<"z lcr veja bır çesıt dok'jma Ncfesh çaleılardan. 8 a Soylulak. 9 Koyunlar'da gö Dunkü bulmacanın rule» bir bastalıt. Cözülnıi} cekll Hasıc o B Bırak Emin efendi, unut bupian... Unutımıyorum, umıtamıyorunı! Hırsızük bile yaptınt. Kötü bir insanıra ben... Güntin birinde bir «dam peşime takıldı; kaçmafc istedim bırakmadı. .(Sana yaşamayı öğreteceğim.. Namus, haysiyet, fazilet hepsi de boş seyler ) dedj Cin gibi gözleri vardı adamın. O kadın tolmasaydı gözleri) le bir şey, yapamazdı belki de... Benim tanıyabilttiçim kadınların en güreliyle bir gece dünyayı, namusu. tıav5İycti hcpsini unuttum: cennetteydim sanki... Hasta insanlara verilecek ilâçları çaldım; bana bir faydası oldu mu?*Bazıları süphelendihr. vakalatmak bile i^tediler: 9 zaman külliyen inkâr ettim; (Dokonmayın bana) diye valvardım.. Sonra baskalan yüzüme bakarkcn (Hırsız...) divormuş gibi çeldi tvına. Onlar mahkurn, etmişlerdi • bu tiıli mahkumivet aşikâr mahkumitftten daha zor oluvorip; (Çaldım, sizin ilâçlarınızı çaldım...) diye bağınvermek geçti Içimdrn.. • Emin î'endi ağlrjordu. Celâl: (tstemediğ) bir şeyi z*y"ıf bir ahında Jtahul etmiş; ağlıyor şimdi. Hangimizin zayıf olduguranz anhr olmamıçtır; bir andır bo; farkında bile olmadan (Peki...) deyherİriz...) dedl Selma geldl aklına. 4fl>ma! Hartasın. çocuk olma! l'nut bunlan Emin efendi vorgamn kenarına gözyaşlaruu sildi: Her seT Mttı bitecek. Olanlara ağlanuyorunı; istedigim gibi vaşavamadım ona aelıvorum. Bir de anam var. o uzüyor beni. Çok ürdiira onu da, hiç bir zaman istediği çibi oğul olamadım. Güçlü, kuvvetli, sözü dinlenlr bir oğul istemişti o. Bvlentrsem belki daha başka türlr olurum sandı. Sonra... Sonrssım htliyorsun.^ Gözfin) knr öteun. lirr.i biie deemedim o kıza; rezil ett» de t>ırakr»«rdi de> diler; benim bu isi matlıfc. yapmış olmanu istiyorlardı sanki Celâl: (Başkasının zararma da olsa islerln keyftaıizce olraasim isteruc. Zan altında bulnndurduğumnz kimse o işi rapmamıssa içer leriz.) rtedi. Ken^ilerine.benzetmelc Istediler beni. Herkes keyfine göre İ5tiyordu. Olam dım; hiç birinin istediği gibi olamadım. Ne anamın. ne babamm. <ib> olamadım. Olmaya çalı?tim bazen; elimden Itelmedi... Kanşmasalardı bana... Ne kadar rahat olurdum. Nasıl hepsine kendimi beğendirebilirdim: Birisi (sert ol, kavgacı ol, yumrub dünvasıhu...) bir b?.<:ka<!) (l'vsal ol hakkına razı ol. AIIan görür) diVordu: sert oldum: beceremedinj. UysaHığım yüzünden havatım bovura.cekmfdiğim kalmadı \\\»h da eörrnedi bn dünyad»; ötekinde görürse bilmem... Parama bile Rarıstılan Bazılan (Cimrisin. sıkma bu kadaı kondini Ölümlii dfinvada halılan üstüste vığıp karjola vapma. Bak! Anan hasta onu bir doktora bile g5stermiyorsun para cikaeak diye... Atın açlıktan öleceb nerde.vse..) rArkan »ar> Istanbu! 2'nci İflâs Memurluğu İflas İdaresinden Gayrimenkul Bağımsız Böl.ümlerlnin Pazarlılçla ve Taksitle Satış ilânı Iflâs tasîıyesı sebeb:\le Nişantaşı Valıkonağı caddei No: 153 Kutıuslp Apt nın 5, 7 ve 8 NoJu bağımsız bölumlerıyle 1, 2 ve 15 Ko lu bağımsız bölümlerin^l/2 hısseleri pazarlık suretivle ve'"muhammen kıymetlerınin* »' 75'nden aşağı olmamak , « kaydıyla va taksıtle satılacaktır. IUâs ıdaresi satıp satmamak. ta muhtardır GAXRtMENRULÜN TAPU KAYDI : Çışli Tapu Sıcü Mufcafızlığının yazısına göre, Şişlı Meşrutıyet mahallesi Ekmek tabrıkası ve Valıkonağı sokakta kâin 125 pafta, 935 ada ve 83 parsel sayılı 436 metrekare miktannda 10 kıt mağaza ve pavyonu oiari 13 meskenlı kargır apartıman kat mülkıyetıne çevnlmış olup 4/32 arsa pavı olan 1 ve 2. bodnım kat, 1 NoJu pavj'onun 1/2 tpssesı, 2/32 arsa pajp olan ^emın fcat i. numarah mağazanın 1/2 hıssesi, 2/32 arsa payı olan 2 ncı kat ö No.lu mesken, 3 üncü kat 7 ve 8 numaralı meskenlerın tsrnamı ile 7 nc; kat 15 numaralı meskenın 1/2'hısses< masava dahildir. GATRİMENKULÜ.N İMAR DGUIJMU : tstanbui Belediyesı Imar Müdürlüğunün dosyada mevcut ımaı duromuna göre orogram dışında iskân saiıasında olduğu ve Valıkorağı caâdesmden yiız alan A kısmında 24,50 metre ve gerıdekı B kısmında 12,50 yıikseklıkte arsanın taxna mında ° o 33 meyull çatı veya teras saçak parabet yapılarak bı/ tişik nizaır.da görülmektedir GAlRIMENKULtN HALtHAZIR DURUMU : Nişanfa«Bnda Valikonağı caddesının devamında bu caddenın LkmeK Fabrıkası âokağıyla birleştığı koşeye gelen 153 kapı NoJu Kutlualp apaıtımanıdır. Apartımanın 2 ncı bodrumu kalonfer ve kapıcı daırelerını ve bırinci bodrumu Pavyorj delilen mahalb ihtıva etmektedır. Bİnaya câddeden zemını mermer flöselı sahanhktan geçilerek geniş camekânlı bir demlr konstrüksüvon kapıyla gırümektedir Elektrık, terkos. tiavagan. IMlotıfer asansör ve sıcak su tesisatı trardır Aynca katlar. da birçok bacası da bulunmaktadır. Heı katta ıkı.daıre vardor Dafreler takrıben 1 ( raetre kadar alanhdır 8> 5 No.lu bağımsız oölüm üdnci katta olup bır antre İle parke döşenmiş büyük salon. aydınlık bir mutfak duşlu, tu« valetll öizmetçı odası, geride bir hol ve iklsl balkonlu üç yatak odası ve lıiks bir banyo mahalli bulunmakta olup duvarlan layans kaplıdır. (îçtincü katta 7 NoJu mesken, S numaralı meskerün aynı evsafındadır Üçüncü kat 8 numarsl] mesken. Bu daire köşeye' gelmekte olup hem Valıkonağı caddesinden ve nem de Ekmek Fabrikası sokağmdan yüz almakta olup evsafi S 7 NoJu mesKen gibi olup onlardan bir yatak odası tazladır vani buranın dört yatak odası vardır. Bu dalrelerin tamara) satılacaktır. Oosya No: 1967/30 Hisseleri tatUacak dairelet: Bır ve tkinci oodrum tattakı bır No.lu pavyon, halen Yapı ?e Kredj Bankasına aralanmıştır. Banka tarafından dekore ediîmiştır Burarun 1/2 hıssesı satılacaktır. Zemın kattaKi 2 NoJu mağazanın tamamı 1 NoJu pavyonla beraber Yapı ve Kredı Bankasına kıralanmı^ olup bsnkao dekore edilmıştlr 15 NoJu mesken 7 ncı katta olup her lkı sokafc vüztl teras halınde bulunan bu daıre çekme kat datresıdır Asansör bu daveye kadar çıkmalctacur Parke döşelı büyük bır salon, ayrıca geride bir diğer yemek salonu, Uç yatak ooası ayn bır ünite sekünde hizmetçı odası hizmetçı tuvaletl. aydınlık 011 mutfak, duvarlan fayans kaplı lüks bır banyo mahalunden ibarettir. Terasta ufak bır süs tıavuzu vardır, GATRtlMENKHLÜN DEÛKRİ : 2 rcı kat 5 mımaralı Değımsız bölümün değert 450.000, T.L. 3 uncü kat 7 numaralı ba»ımsız bölümün degert 450^)0, T.L. 3 üncü kat 8 numarah bağımsız bölümün değeri 500.000. T.L. SAT1Ş1 SAP1LACAK HtSSELERlN DEfîERİ: 1 ve 2 nd boürum kattakı 1 NoJu pavyonun 1/2 hıssesinin değen 200.000, TX. 2emln kattski 2 NoJu mağazamn 1/3 hissesınin değen 200.000, I.L. 7 nd Katta 15 numaralı dairenin 1/2 hissesinın değen 275.000. T.L.dır. Işbu tam daireler ve tüsselerln satış, gun ve saatleri: 2 nci kat 5 NoJu daıre 16.8.1972 Çarşamba günü saat 910 DİŞİ BOND KJA.. VB ©EKJDEM VÛZBfNJ "~ TİFFANY JONES ST2.SUMU DOLDUBOM LÛTFEN.' Ç PN(,So2 > PEMSı, DÛSUV 72 ft(MEPAKAE.... 3U SAATLEB EB ÖYLEPe GARTH t üncü kat 7 NoJu flaıre 16.8.1972 Çamşamot günU saat arası. 3 üncü kat 8 NoJu daıre 16.8.1972 Çarşamba pinü saat 1112 arası. 1 NoJu pavyonun 1/2 hıssesj 16J3.1972 Çarşamba günü saat 1314 arası. Zemin kat 2 NoJu mağazanın 1/2 hıssesı 16.8.1972 Çarşamba günü saat 1415 arası. 7 nci kat 15 NoJu daıre 1/2 hıssesi 16.8.1973 Çarşamba günü saat 1516 «rası tstanbul Adlıye Saravi 2 no tflâs Dairesınde tflâs tdare sınee pazariık suretıyle satılacaktır Tairo olanlann tstanbui Adüye Sarayı % ncı tflâ» Uaıresmin 967/30 sayılı dosyasındBD müTemmjm malrtmat usbiiereklerl ve sanşa alrmek tçın muhammen bedelin H lO"nu nlspetınde teminat vatırmalan şerektigi ve thale karar pulunun alıcıva ait bulundujıj tlân olunur. 27.7.1972 < İflâs tdarest tstanbul 2 nci Iflâs Mcmuru Avukat Enver Buruloğlu Niyazi 10.11 (Basın: 613) 6981 •arasr. Millî Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünden OTUBAM BO&A • Bt' H E D E F : DEV BİR DENİZ G Ü C Ü TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU H E D E F E ULAŞABİLİRİ2. tstanbul Cumhuriyet Gazetesırun 16, 20, 24, 28 Temmuz ve Ankara Vatan Gazetesının 15, 19 23 27 Temmuz 1972 tanhlı nüshalannda vayınlanmış bulunan ılânlarda. Genel Müdürlükçe bastmlması ilân edilen bülten ve kitapların Uiale yolu ile bastınlmasından vaz geçilmlş ve ılânlar lpta) edilmlsttr. tlân olunur. (Basın: A. 1241M9388/5593)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog