Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

4 Ağustos 1972 sCUMHÜEÎTETı SAYFA ÜÇ DIŞ HABERLERDIŞ HABERLER • DIŞ HABERLER ilân edildi liman /işçileri grevden vazgeçmeyİDce, hükümet. ülkede .yiyecefc şıkıntısım önlemek îçiu gemileri orchı birliklerine , boşalttıracak DIŞ HABERLER SERVİSİ Ingiltere'de olağanüstü durum Çekoslovakya Komünist Partisi yöneticilerinden Sabata, "Rejimi devirmeye çalışmak,, suçuyla yargılanıyor PRAG, (a.s.) Çekoslovakya Adalet Bakanlığının «CTK» Ajansı tarafmdan yayınlanan bir bıldirfsinde açıklandığına gore, Çekoslovakya Komünist Partisinin Brno şehri Komitesinin «Tıkıcı faaliyeUle suçlanan eski yoneticisi Jaroslav Sabata'nın cfuruşmasma dün sabah Brno Mahkemesinde baslanmıştır. Bildiride belirtıldiğine gore. Sabata ve arkadaşları 1970 yı'ında, «Sosyal rejizni ve sosya. list devleti devirmek amacıyla kannn dışf bir grnp knrmnşlar ve böylece Cnmhnriyet'e karşı yıkıcı faaliyette bnlunma snçann işlemişltrdir.» . Bu grup, 1972 Ocak ayı sonuna kada'r faaliyet gostermistir. Jaroslav Sabata aleyhindeki suçlamaTar, Gustav Husak rejimine muhalif olarvlara, özellikle 17 Temmuz'dan beri Prag ve Brno'da yargılanan kimselere karşı yöneltilen suçlamaların en ağlndır. dıs basında Mısır, Rusya ve Batı Dünyası askan Enver Sedat'ın aldığı tarihl karar üzerine, Sovyet yetkilileri MısırM» bulunan askeri danısmanlarmı dip lomatik gözlemcileri de saşırtan bir hızla geri çekmeğe başlamışlar, bunu mümkün olduğu kadar sessiz bir şekilde tamamlamak niyetinde olduklannı belli etmişlerdir. Mısır*da bulunan yabancı gözlemciler, Sovyet askeri danısmanlannın geri çekilmelerinde uygıılanan yöntemi şaşkınlıkla karşıladıklannı itiraf etmekte, iki ülke arasında alınan kararla ilgili olarak hiç bir sürtüşmenin olmamasının mernnunlukla karşılanznası gerektiğini ifade etmektedirler. Batılı bir gözlemcl ise, bira« da alaylı bir ifadevle, «Sovyet askeri danışmanlannın geri cekilmesi çok ince bir şekilde ve zarafelle vürütülmüştür. Sovyetlerin Mısır'daki girifimlerinin hiç biri bn kadar basanlı olmamışh divebilirim» demektedir B dıklan için sert sayüabilecek ç> kıslar yapmaktan kaçınmışlardır. Baskan Sedat'ın karan onlara aradıklan bu fırsatı ' vermiştir. Şimdi Sovyetler bu ürsatı değerlendlnneîrtedir. Baa gözlemciler ise, Sovyet yetkililerinin bu tutumu benimseyerek, Arap ülkelerine bir şeyi ispat etmeğe çalıştıklan göşündedirler. Bunlann kanısına göre, Ruslar şimdi artık rahat rahat, «Bize çık denildiği zaman gördüğünüz gibi çıtap gideriz. Mısır'daki tntumnmuz bnnun kamtıdır. Böylece size BatıhlarIa kendi aramızda bir karsılastınn» yapma olanağını vermis . oiuyoruz» diyebileceklerdir. Gene bu gözlemcüerin kanısına gci re, Ruslarm tutumu bazı Arap ülkelerinde kendilerine karşı beslenen kuşkulan ortadan kaldıracak. bir süre sonra bu Arap tilkeleri ile Sovyetler Blriiği arasındaki ilişkiler daha yumuşayacak ve düzelecektir. Sessizce aynbyorlar Mısır'da bulunan Sovyet yetkilileri de, herhangi bir sürttismeye yol açmamak için çok dikkatli davranmakta, kimlerin gideceğird ve kimlerin kajacağını bile sormamakta, verile'n emir bütün Sovyet personelini kapsamına alıyormuş gibi, Mısır sınırlan içinde bulunan bütün Sovyet vatandaslannın bir an önce tahliye fedilebilmesl için caba harcamaktadırlar Baskan Enver Sedat'ın tarihl karsnnı açıkladığı günden beri işler bu şekilde yürütülmekte, ülkede bulunan Sovyet yetkilileri tahliye Işinl büyük bir sessizlik İçinde yüriitmektedirler. Sovyetler BirUğinto bu tutumu, günler geçtikçe Batı dünyasmda daha büyük şaşlanlık uyandırmaktadır. Büyük devletler arasındaki rekabeti bilen ve bu rekabetin vürütülebümesi 1çin gerekli şartlann ne olduğunun farkmda olan Batıü gözlem ciler, Sovyetler Birliğinm tutumunun daha önce vaptüdan tahminleri altüst ettiğinin de kabul etmektedirler. Tahliye hareketi LOVDRA lngilii Hukümeti, dok işçilerinin grevi yüzünden meydana gelen ekonomik darhklan ve yıyecek sıkmtısım. onleyebılmek amacıyla ülkede dıln olağanüstü durum ilân etmiştir. Kraliçenin özel Kbnseyi de dün •Britania» yatında toplanarak hukümetin olağanüstü rfurum kararını onaylamış, karar Kraliçe II. EHzabftth tarafından imzalanmıstır. Tıldınm harekâtı yaparak viızey İrl&mU'd» Kstolik. tedbigçileıl ~ sindiren tngiBs blrllkleri, ıhtiyatı' elden bırakmıyarak alârm dnrnmımn mtıhafazs etmektedirier. Ynkands Belfast sofcakUnndan Uri ve arama taramalara devam eden tngiliz askerlrri Rörulfiyor. I 61IK16 .ııı tngiliz hükümeti Knzey İrlanda'da [ plebisft'e başvormayı tasarlıyor I LONDRA, (a al kuzey Irian [ da sorunlarıyla görevli Devlet Ba I kanı WUlıam Whitelaw'ın Avam Kamarasında açüdadığma göre, îngiltere hükümeji, fealkın iki tr f landa arasındaki sımrm devamın I dan yana, mı, yoksa buna karşı mı olduğunu tesbit için Kuzey lrlanda'da bir plebisit yapmayı tasarlamaktadır. Plebisit, îngiltere parlamentosanun onayı alınmadan yapılmayacaktır. WhitelaW, hukümetin bu konuda bir kanun tasarısmı önümüzdeki sonbaharda parümentoya sunacağmı sözlerine eklemişür. Kuzey trlanda sorunlarıyla gdrevli Devlet Bakanınm açıkladı. I ğı bu tasarı işçi muhalefet taraj fından olnmlu karjdanmışür. I * Ordu birlikleri Hükümet yetkilileri, bu fekfl* de dok lsçilerinin grevi nedeniyle bir haftadır kapaJı kalan limanlardaki yiyecek maddeleri. nin dağıtımının, askeri kuvvetİerin yar tfımıyla yapılabileceğinl v Arıcak yetkfliler, olağanüstü hal karannın Avam Kamarasına sunulması ve parlamentönun onayının ahnması gerektiğlni de bildirmişlerdir. Siyas! kaynaklar, parlamentonun, önümüzdeki Carşamba gün3 tatile gireceğini gözönüne alarak oylamanm Pazartesi ya da Sah günG yapılacağını tahmin etmektedirler. Kaynaklar,. parlamentonun onayından geçmes* halinde olağanüstü halm 28 gün süreyle ^dçbüecegnl acıHamışd e v a m lardır. .'. .•><{=: '•• }". * Küba ile G* Amerika ülkeleri arasında ilişkiler düzeliyor Ulende azledilen eski Içişleri Bakanına yeni bir görev verdi SANTİAGO, (a^.) Şıli Başkanı, Salvador Allende, sosyalist ' Jaime Suarez Bastidas'ı îçışleri l Bakanlığına tâyin etmiştir. Önceki Içişleri Bakanı Herman del Canto, iktidarla sağcı muhale/et arasındaki anlaşmazhk yüzünden parlamento tarafmdan görevinden uzaklaştırümıştı. Bilindiği gibi Şıli'de bir sosyalist hükümet işbaşındadır, fakat parjamentoda sağcılar çoğunlulc tadir. Del Canto, Içişleri Bakan. hğından uzaklaştınldıktan sonra Baskan Allende tarafından «Hükümet Genel SekreterHgi» adı verılen bir Bakanlığa tâyın edılmiştif. t Geçen Araljk ayında da, o devrin yine sosyalist olan Içisleri Bakanı Jose Toha Gonzales, aynı şartlarda parlamento tarafından görevind'en azledilmiştır. Baskan Allende de kendisinı Savunma Bakam yaparak yerıne Del Canto'yu getinnişti. Gözlemcılerin kanısına göre. Allende'nin, parlamento tarafın dan azledilen Bakanlara, yine kabinede bir görev veraıesi bu defa parlamentoda büyük tçpkılere yol açacaktır. # Yunanistan'da lupamaro modeli bir örgüt yargılanıyor • ATtNA, (a a) Önemli kişıleri kaçırma plânları hazırladıklan id diası ile tutuklanan sekiz Yunanlı.nın duruşması dün Atina askerî mahkemesinde başlamışür. Sanıklar kanun dıçı eylemlere girişmek için hazırlıklarda bulunmakla suçlanmaktadırlar. Iddianamede samklann Yunan rejimini devirmek amacıyla banka soymak ve ünlü siyasi şahsiyetleri kaçırmaya niyetlendikleri, Tupamaro modeli saldın gruplan kurmaya çalıştıklan öne sürülmektedir. DIŞ HABERLER SERVİSİ Tahmînler Sovyet yetkilılerinin. Baskan 'Sedat'ın karannı öğrenir öğrenmez biraz da aceleci bir tavırla tahliye işine girişmeleri, hatta bunu biraz da sevinircesine yapmalan bazı yorumlara da yol açmaktadır. Bazı gözlemciler, benimsenen yöntemin, Sovyeüerin Orta Dogu'da ağır askeri yükümlülüklere girismlş olmaktan huzursuzluk duyduklarım gösterdiği kanısındadırlar. Bun lara göre, Sovyet yetMHleri başlangıçta hesapsız baa taahhütleri yüklenmişler, sonra bunun sakmcalannı gördükleri halde, bir sürtüşmeden kaçın J aponya da Ç in'i tanımaya hanrlanıyor * 4. ke* • OIağatıüstu durum dun gece yarısından ttıbar,en vurürlüğe girmiştır. Muhafazakar Hükümet, 1970'de iktidan ajdığından bu yana isçi uyuşmazlıklân nedeniyle dördüncü kez olağanılstü yetkıi istemek zorunda kalmıştır. Tarım Bakanı nün sabahki kabine toplantısında meyva, sebze ve dondurulmuş et stoklaçının azaldığını iakat dzellikle hayvan jemi yokluğunun, tehlike yarattığını belirtmiştir. Bazı çiftliklerde ancak uç günlüfc hayvan yemi kaldığı bildirihnekteüir. TOKYO,' (a a) Japon hukümeti, Kıfa ÇuTi ile nofmal ihşkıler kurulduktan sonra, bunun. tabü sonucu olarak •Taiva'nile ilışkilerin kesileceğini açıklamışUr. Japon hükümeti, Japonya ıle ilişkileri yeniden kurmak için Pekın tarafından ileri sürülen prensipler dahilinde müzakerelere gırişıleceğini açıklaml^tır. Bu prensipler, Çin Halk Cumhuriyetinın, Çin halkını temsil eden tek hükümet ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunun kabulüdür. •WASHÎNGTON Peru'nun sol eğılimli asker Devlet Başkanı Juan Velasco Alvarado'nun, Küba ıle yenıden dıplomatik llışkllenn kurulması yonunde aldığı karar, bazı gözlemcilenn kanısına gore, Küba'nın Güney Amerika ülkeleri ile ilişkilerinı geniş 61çude etkıleyecek ve daha liberal r'ejimlere sahıp bazı Guney Amerika ülkeleri Petfu orneğmi yakın bir gelecekte izlemeğe başlıyacaklardır. ' Hatırlanacağı üzesa Peru ile Küba arasındaki dıplomatik ilfskiler 1960 yılında' kesWiis ve o tarihten bu yana da, iki Llke arasında bu ilişküenn yeniden kurulması ^çın hiç bir çaba harcanmamıstı. Çok yakın bir geçmişte, Küba'nın 23 Guney Amerika ülkesi arasından ıkısi harıç, hıç biri ile dıplomatik ilişkisi kalmamıştı Bu jki vilkeden biri Meksjka idi ve bu ulkenın yöneticileri, «Amerikan Devletleri Teşkiütı» mn 1964 yıhnda yaptığı baskıya rağmen Kuba'ya karşı tktisadi boykot hareketine katılmayı reddetmişlerdi. Diğeri ise Jamaıka idi. Şımdi Ştli'den sonra Peru da bu kervana katılmakta ve Kuba ile ilişkileri duzeltmiş bulunmaktadır. Sıyasî gözlemciler kısa bir sure sonra Panama .ve Ecuadorun da Kuba^ı tanıyacaklarını soylemejstedırler. Asıl önemlisi Venezuela'nm da Kuba ile dıplomatik ilişkiler kurmak üzere bazı temaslarda bulunduğu haberidir. Venezüela'nın merkezcı Hıristiyan Demokrat yonetiminin Küba'yl tanıması. Fidel Castro yönetimi için gerçekten büyuk bir basarı olacaktır. Maden, Madenl Eşya, Makina ve MontaJ Sanayii tşçileri Sendikası kısa adı (Sanayiiİş) adı altında bir • sendika kurulmustur. Sendika Aksaray Cad. Arkuran Ap. Kat. 1. No: 17/3 de icraî faaliyet gösterecektır. Sanayii • tş Knrucu Heyet Üveleri Adına v Genel Baskan B»ki Erdoğan (Basm: 5207/5589) KÂN Son iki haftadan beri her gün, Kahire'den sekız Rus askert nakliye uçağı kalkmakta ve 100 ilâ 150 kadar Sovyet askert danışmanını ülkeden uzaklaştırmaktadır. Şimdiye kadar bu tahliye işleml kesintisiz şekilde yüritmUstür. îskenderiye'deki deniz tesisleri de boşaltılmaktadır. Buradan aynlan Sovyet tek nisyenlerinin ve personelinin yerinl Mısırhlar almaktadır Sovyet yetkilileri diğer taraftan Mlg21 uçaklanmn geliştirihniş modellerini Mısırhlara devrettnekte, bazı modem silahlan da geride bırakmaktadırlar. Tahliye lşlemj gelecek hafta sonunda sona erdiği zaman, Mısır'da bulunan Sovyet personelinin miktan 20 binden blrkaç bine inmiş olacaktır. Bunun iki taraf için de önemli bir sakıncası yoktur. Zira gerektiği zaman Sovyetler danışmanlannı birkaç saat içinde tekrar Mısır'a gönderebileceklerdir. Üstelik blrkaç bta Sovyet danışmanının Mısır'dan ayrumalan üe. Sovyetlerin Orta Doğu'daki varlığı da kolay kolay ortadan kalkmıyacaktır. Ruslar son yıllarda sadece Mısır'a ağıruk vermekten kaçmmışlar ve diğer Arap tilkeleri, özellDcle de Irak ve Suriye ile llişkilerini geliştinnişlerdi. Bu bakmıdan Sovyet Rusva açısm^an, Baskan Enver Sedat'ın tarihl karan, fazla bir defişiklıği ıfade etmemektedir. Buna karşüık Orta Doğu bölgesinde Sovyet ünajı büyük kazanç sağlamıştır. Dzun vftdede ele aîınacak olursa, bunun Sovyetler için daha kazançü olduğu, açıkca anlaşılır. İntemational Herald Tribune MİLLI VARLIĞIN1 KORUMÂ VE IDAM I A V M KUVVETLERİNİ GÜÇUKNDİRMEKL Paris Barış Görüşmelerinde, Amerikan SÖZGÜSÜ ABD politiKasını açıkladı tt Askeri hedefler su bentlerinde bile olsa bombalanabilir,, Kosta DAPONTE PARİS'ten yazyıor Kissinger'in bu h»fta Paris'e gelmesı Vretnam Konferansının 153 Pecşembesmde bir değişıkllk getirmedi. Avenue Kleber'de dunku oturutnun tek ayrıntıh yonu, oncekılere kıyasla bir saat daha fazla surmesi idı . Delegasyon başkanlan konferafls tan çıkarken önümüzdeki Perşere. be yeniden toplanacaklaruıı söyıeAkten sonra birbirlerini suçlamays devam ettüer. Amerikan delegesj Porter, «Komünistlerin su benfıeri olaylarmda direttiklerini ve kabu) edilmez talepler öne siirduklerini Konferanstan sonra ise Amerikan sozcüsu, «Askeri hedeflerin, su bentlerinde bile olsa bombalanaMlcceğini savunarak Amerikan politikasına göre, askeri hedeflerin nercde olursa olsun bombalanacağını tekrarladı. fakat sivil hedeflerin kasıtlı olarak bombalanınadığını» öne sürdü. 'Kissinger Le Duc Tho arasındaki gizli görüşmelere paralel devam eden Paris Konferansının ne ıse yaradığını merak eden gözlem cılere şu bilgiler veriliyor: Hanoi yöneticileri, gizli görfişmeler i;in Paris Barış Konferansının da baj lanmasım şart koşmuşlar Böylece hem gizli görüşmeler, hem de Paris'teki «açık» görüşmeler 3 hafta önce başlamış. Kaldı ki Vıetnam konusund'a .Anlaşmalı bir çozüm yolnna» varıldığı zaman, bunu gizli görüşmelerde sağlasalar bile, yine Paris Konferansına bırakacaklar bitirmek için. Riviera kıyılaımda bir bölgede denize giriş yasaklandı HYERES (Fransa), (a a) Hveres'in iki yanına düşen 6 Km uzunluğundaki bir sahil şeridı boyunda denize gırmenin kesinltkle yasaklandığı ve bölgenin bel'rsız bir süre iç ve dış turizme kapatıldığı açıklanmıştır. Açıkta bıraküan bir kanalizasyon boru hattından sızan sujar, bütün sahil boyunda deniz suyunu tehlikeli bir şekilde zehirlemışür. Hyeres belediyesi, kanalizasyon insaatmın müteahhidi alevhine mılyonlarca franklık tazminat dâvası açarken, turist ticaretinin felce uğramasından etkilenen yüzler. ce iş sahibinin de aynı yolu seçip müteahhidi mahkemeye verecekk rı bildirilmektedir. yannbaslıyor Yarın , ;" . . • erkeklerîn günü. '"'. Indirimli Beymen satışlannın başlama günü. . Uzun îstanbul sonbaharının son günlerine kadar giyeceğiniz (gelecek ilkbaharda gardrobımuzdan gene özlemle seçeceğiniz) . Beymen'ler indirimli fiyatlarla Beymen Osmanbey Mağazasmda sizi bekliyor. Örnegin kostümler: 650 TL 670 TL.700 TL. 800 TL Ceketler: 375 TL 450 TL Pantolonlar: 150 TL.'na istifadenize sunuluyor. Tabü, Beymen'in değişmez kalitesi ve yalnız kendine özgü çeşit zenginliğiyle... "Scçkinierin giyimi Saygon birlikleri Kuang Tri'ye karşı yeniden saldınya geçti KUANG TRİ (a a) 2000 den fazla Guney Vıetnam deniz piyadesı dün Kuang Tri kentınin Butı kesımıni elinde tutmafcta olan Kuzey Vıetnam kuvvetlerine karşı saldınya geçmiştir. Kuang Tri bir yıtantı getauş bulunmaktadır. haljnel VEFAT Prizren eşraimdan merhum Muhittin Noyan ve Fadıme Noyan'ın kızları; merhum Islâm Moripek ve merhume Ş Î nfe Moripek'in gehnleri; Kab raman Moripek'in eşin, Seylân Yüksel'in annesi, Semih Yuksel'in kayınvalidesı. Emel ve Erdem'in anneannelen; Nurittin Noyan, Burhan Noyan ve Faruk Noyan'm kızkardeşleri; Abdülemin Moripek, Semra Moripek, Hasan R. Tan ve Şadiye Tan'm yengeIeri, Beymen 'in indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu diğer mağazalar: Kiğılı Mağazası Yenî Karamürsel Mağazalan (20 Ağustos'tan ıtibarcn) (tstanbul, Ankara ve Adapazari) Uğurlu Magazası Izmir .Not: İndirimli satışlar boyunca Beymen Osmanbey Mağazası saat 9.0019.30 arası sürckli olarak açık kalacaktır. Kol boyu ve pantolon ayarlamaları üç gün içinde gerçekleştirüecektir. Daha önce Kuang Tn'nin tü1 münü ele geçlrmeyi deneyen Güney Vietnam paraşütçü birlik1 len gıbı deniz pıyadelerinuı de | şiddetlı sokak çarpışmsları yü. rlınden fazla ilerlivemedıklerl I gonilmektedır. ' Kuang Tri kalesınj ele geçlrmeyj başaramayan paraşüt kuvTetleri geçen hafta yerlerlni deaiz piyadelerine bırakznışlardır. Ceylân Moripek Hakkın rahmetine kavuşmugtur. Cenazesi 4 Ağustos Cuma günü Curaa namazmı müteakip Fatih Camiinden alınarak Merkezefendi Dedeler mezarlığındaki ebedî istirahatgâhma tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye AILESİ (Cumhuriyet: 5608) Manajans: <S428/56O1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog