Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

SATFA iKf îCUMHURlTET: 4 Ağustos 197» Cumhuriyet'e mektuplar tatürk, Türkiye Cnmhnriyetinin knrnluşunn halkçı düşünceye day&ndtrnyştı. Tüzyıllar boyn oalkının, padisahlardan v e soylnlardan neler çektiğini biliyordn. Halkın bağrından kopup gelmişti. Vlnsnn kendi kendisini yönetmesinin en iyi yönetim biçimi o l . dnğu kanısına çok önceleri varmıştı. Ne var ki, işin başlarmda «Halk Yönetimi» ni diipedfir sByleyivermek eylemin boş» gttmesinin nedeni olabilirdi. «Padisahlığa karşı besledifi . devrimci düşünceyi, padişahlığı yoketmek, ortadan kaldırmak, yerine nlnsal bir devlet, halka dayah bir yönetim knrmak düsüncesini, yıllar.yılı içinde "millî sır* gibi saklamayı bildi» (1). Her toplnmsal oluşnmnn gelişebilmesi için daha elverişli bfr zaman olacaktır. önderi güçlü kılan bn zamanı iyi ayarlayabilmektedir. «Ben ulusun vicdanında ve geleceğinde tfuyduğum, sezdiğhn biiyük gelişme eğüimini bir "millî sır" gibi vicdanımd» taşıyarak, ıırasıyla, bölüm bölüm toplunaumuza uygulamak zorunda idım.» Böyle diyer Söylev'inde. Padişah başta kaldıkça isterse meşrutiyet olsnn, Meclis olsnn, nlusnn işleri dfizelmiyecekti. Kisilerin egemen oldnğn yönetimden hayır yoktn memleket için. O'nn. savasmak için, Halk Tönetimi'ni kurmak için halkın içine iten güç, iyi tanımasıydı halkını: «... s a . vaşlarda ordunun özü olan Türk askeririin, halk askeri Mehmetçik'in özelliklerinl yakınd'an tanımış, Anadolu'yu köylüsüs'le, kadınıy. Ia, yiğitliği, yoksulluğuyla gönlünün haritasına çizmişti»' (1). . ' • \ HALKÇI ATATÜRK Dr. Muzaffer HACIHASANOĞLU mnz 1919'da Erznrum Kongresi, ardından Sıvas Kongresi: cŞimdi hey gelelim ki, bir başka resime, Sıvas fesi giymiş Mustafa Kemal babamızın. resmine gelelim ve de Sıvas Kongresi Başkanı Mustafa Kemal Paşamızın, içlerine güz güneşi vurmuş gözlerine bakalım. Neden ki, aylardan Eyliildür. Eylül güz güzelidir v e günlerden 4 Eylüi'dür ve Sıvas Lisesinde Sıvas Kongresi açılmıştır. Bu kongreye bu sefer, Doğudan da, Batıdan da, Orta Anadolu v e de Karadeniz'den de delegeler gelmişti ki, Istanbul'dan, Ayd'ın'dan, Denizli' den, Alaşehir'den, Manisa'dan. Çorum'dan, Ankara'dan, Yozgat'tan, Kastamonu'dan, Afyonkarahisar'dan, Bursa'dan. Eskişehir'den, Niğde'den, Bor'dan. Kayseri'den, Gaziantep' ten. Samsun'dan, Hakkâri'cfen nice yürekli yiğit yurtseverler gelmişti> (1). Şür gibi söylemıiş Ceyhun Atof Kansn «Halk Önderi Atatürk»" adlı kitabında. Bir de Kenjreler ktmHsunda Bchçet Kemal Çaglar'ı dinieyelim: «Bin dokuz yüz on dokuz. 'yirmi üç Temmıiz on bir Kanatsız elli şahin kondu çam sfralara, Başladı Yapı Usta Okulunda "Kongra"...» (3) i tağnna inanatı, saltanat yanlıları, tntncular da vardı. Halka inanan, halk egemenligine inanatı Atatürk yılmamıştır bu Ribilerin karşıt tntamnndan: «Ulus egemenliği öyle bir ışık selidir ki, onun karşısında zincirler erir, taçlar, tabtlar yanar, yokolur. Uluslann tutsaklığı üzerine oturtulmuş kunımlar her yerde er geç yıkılacaktır». ö y l e de olmnştnr. «Dede Korkut atamızdan biliyoruz, doğan ç o cuk adsızdır. Yiğitliği denenir, öyje ad alır, ad karanır. Ankara"daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönetimi de, büyüye gelişe, dört savaş vere. riüsmanı kaldırıp yere sere ve jultanlığı kaldıra adlanmaya hak kazandı. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kertıal. devletin adını verdi: Türkîye Cumhuriyeti'dir. ded^» (1). alka inananlar, gerçekten çönül bağlayanlar, onnn yüzyıllırdır yaşam eöstfrmedtn unntt^mnflnğnna, oldnjü yerde dnrmasına, çöniil hosln|u gösteremezlerdi. Devrimci, halkın nabzını yoklar, ona dnynrmaya çalışır devrim sereilnî, yine de Snde gider. özelli^i, koşnllandırmışı a y a n d v mak, alışilmışı geçmektir. «Halkın İçinde yaşayan insan kavramı Atatürk, Atatiirk'ün içinde yaşamış olan fn bü>*ük insanlık kavramı da halktır. Atatiirk'ün el attığı devrimlerin hepsine de tek tek bakarsak. hepsi "H«İka rağmen. fakat halk için" dir» (4).'Atatürk yadsımaz bn duromu: füysal ve Asyai itikatlara bağlı. sinsi v e sindirici hurafeler, k(js«ekle>ici yanlış itiyatlarla inhisarcı kuvvetlerin tesiıine 1 sürüklenebilecek yığınlarda inkılâp,1ar için plebisit j'apılamaz». Karşıtlan oldo^o halde başarmıştır devrimleri. Karşıtlık halk. tan çok saltanat artıklariyle, medrese çıkar cıiarmdan, Tıalk avcıiarmSan gelmistir. Knrnlmoş düzeni kendi çıkarları için uyçnn bulmnşlardır bn gibiler. Devrimci gecinenlerin bfr bolüğü Atâtürk deTrîmlerhli halktao kopuklukla snçlamaya çalışmışlardır. Onlara söre, çerekli olan âltyapı devrimleri vapılamamıstır. Oysa Atatürk devrimleri. nlusallasmayı, çasdaşlasmayı, halk egemenliği düfüncesini, halk vönetimini getirirken altyapı devrimleri somnnnun da ortaya çıkmasını sağlamıştır. «Atatürk. onbes yılda her şeyi bıtirmiş. tamamla^ııs d"a öyle ayrılmış degildir ki !.. Tersine, yıkılacagı yıkmış, toplumumuzu ulusal benliSine kavuşturmuş, ğerçek yolgöstericbıis bilimdir, onun arkssmdan gidiniz demiş, aramızdan öyle «ynlmıştır. Onun en ör.emsiz görünen şapka devrimi bile. kafalarımızın. kişiliğimizin yenüeşmesinde etkisiz , olmuştur denilemez» (5). Atatürk durmadan, donmadan yana olmamıstır. • Maaş farkjarının kaldırılmasından kimler yararlanıyor? 4ok&£ CağcJ!oQlu. Sonuc evrimlrr ça?da<ilamayı. eerrek halk yöoetiraioi balana kadar »ürüp çidecektir. Halkavcılan. halk eçemenliğini. kendi £ftmenlikleri sanmaktadırlar;. kandırmakta, nyuştnrmaktadırlar halk». Atatürk halkçılıjı Bn defildir. «Halk, ulusal egemenliği benimsemell v e memlekette tek egemen gücün kendisi olduğunu unutmamalıdır» Gerçek halk yönetimi «demokrasi». halkın en iyi şe< kilde elitilmesl.'bilinçlendirilmesiyle gerçeklesebilir. S i l hiç ilk Biivük Millet Meclisi'nin okul sıralannı gördünüz mü? Halkın gücü orda dnnıyordu hâlâ Görmediniıse görün&z. Ben her AnkaraVa titti|imde yeniden görecegim, inan tazelemek için. (1) Halk önderi Atatürk. Ceyhnn Atuf Kan' su. T.D.K., 1972 . ' (2) Atatürk'ü Özleyiş, Ruşen Esref Ünaydın, 1957 (3) Kemal Dıda? Oestam, Behçet Kemal Çağr lar. Türk Dili. 1 Eylül 1953 % (4) Gerçek Kemtlizm. General Faruk Güven, türk, 1964 » •(5) Atatürkçü Düşün"e. Mehmet Salihoğlu^' . n H Kurultaylar '•.'.•• alk Tönetimi'ni knrmaya başlamasının ilk belirtisi kongrelerdir. Oz dilimizle sövlemek gerekirse, knrnltaylar, halkın toplasıp, söylesip toplnmnn sorunlann» çözüm yolları bulduklan toplnluklardır. Halka immeyenler, halkian korkanlar ancak kumltayIardan da.korkarlar; oysa" «Halktan O, bSlık denizini ve kuş havasını arar gibi hoşlanırdı. Varlığının manasını halkta bulurdu. Halk O' nun ilhamının kaynağı idi> (2). Önce 23 Tem H Cumhuriyetfe ulaşış oskusnı, böyle kurnltaylarla, fealkin da sücü ile telişen, t'lnsal Kurtnlus Savaşı'nın sonn halk yönetimîne, «Cumhnriyet» e nlaşacaktır. Ne var ki.vbir söre için gerçek adını alamamıstır. Dçvrimcinin. devrimcilerin yanında, Padişah ve ftalife korkasnna y ü z . yıllardır koşallandırılmif kitleyi elinde tnt Ravın Başbakan ve Maliye Bakanına; Aylardır gazetelerde okuyup, radyolann htberley bültenlerinde dinledik: «Emekli, dul ve yetim ' aylıklan arasındaki fark kaldırıldı. Eski emeklilerin ma»»l«n yültseltildiJ. Bu sözler ne yajık ki benim gi . , bi eskj dul maaşı alanlar için lerdi; Karşılığ] bu mu plmalıj değilmiş; Neden mi? Komiser cU?. Bugünkü komiser nauavin: Muavini olan rahmetll eşünden nin dul eşi fle aynı maaşı ala üç ayda 1.350 lira 'almakfayım. " caktık. Sizlerin en yakın zarhan Aylığım' 45ft liraya geliypr. Blr da blzlerin d e maaslannı art ümitle maaş cüzdanımdakf nu tırmanızı bekliyor ve bu yazımara ile, Emekli Sandığı Mü ma slzlerden cevap bekliyoruz dürüne müracaat» ettim: MU Saygılarunızladür bey (3 ayd» 1^50 tirtı alan tsmet Somyâk ' Istanbul . . . ' lara zam yok; aksine içeri borçlusunuz, bu durıımda 65 bin kişi m'evcut) dedi. Sayın Başbakan ve Maliye.Bakanı «izlere so ruyöruz, Acaba, hangi emekli, dul ve yetimlerin maaşı arttı? Bu muydu aradaki kaldınlan fark. Bu kadar zam görenlerin içinde bizler mi mağdur edilecektik. Bizler, aynı pahalıbk bugün 19 tem'muz • Î972 içinde değil miyiz? 300 lira çarşarnba Sayın Enerii Baksnı ev tdras'ı verip geri kalan 150 mızırt, tstanbulun suyunun y«t.ı lira ile zeytin ekmek yenmez. yapılan teslslerlp arttınidıfı vr Elektrik. su ve diâerleri de balundaki beyanınjn üierinrlep riç. Bu hareketfnizle bizleri ka • tam 19 gün geçmiş olmasına derimizle başbasa bıraktmız. Bi rağmen, hemen hemen «leniz seçim eşlerimiz de rnemleket ?öviyeşlne yakın blr irtifada bu revi' için ttmürlerini geçirmişhman Fatib Karadertlz Cad 30 nolu apartmandakl 10 nolu dairemize su çtkmamrttadır. Da ire 5. kattadır. perişan durnmılayız I UIMDEN UNF KAHRAMAN HO keşif ve Atomlar . / < elektronik mikroskop Ankara'da . üst katlara su çıkmıyor ve Bir gazetemiz, 14 yaşındaki Knzey Vietnamlı Ho'nnn re«mini koyduktan sortra şu izahatı veriyor: «Bu delikanlı halk kahramanı ilân edildi, çünkü kendi başını 81 diişman askerini öldürdü.» Hani insan öldürmek, Allahın verdiği canı almak nygar. lığa yakışmayan bir işti.. Anneler, kedilere eziyet eden evlâtlarına: «Yazıktır, bak onun da canı v a r ! » diye ihtarda bulunurlar Ama, bnna rağmen anlaşılıyor ki, nasıl denizin içinde büyük balık küçük balığı yiyerek yaşayabiliyorsa, dünyanın yüzünde de insanlar birbirlerini öldürerek yasayabiliyorlar. Bu tabiat kanununu ne semavi dinler, ne «osyal terblye, ne egitim, ne öğretim önleyemiyor^ Dinler dedik !. Ehlisalip ordnlan Müslümanlan öldürmek için yollara çıkmamışlar mı idi? tlân edilen mnkıddes cihad. larla kâfirleri Müslümanlar öldürmedi mi?.. Dün emperyalizmin zorn ile insanları köie olarak knllanmamn çarelerini arıyorduk.. Bngün din. yerini ideolojiye terk etti. Amerikalı pilot, aşa|ıda kum çibi ka'ynayan bir Rrnbon fizerine bombayı saltadığı zaman gözleri sevinçteıt pırıl pırıl parlıyor. Nitekim, 14 yaşındaki Hoyn «1 Amerikalıyı 8ldBrdüğ& iein kahraman ilân ediyorlar. ^ , .,.,.. . . . Evet, dünyada bazı şeyler hiç deJHşmiyor, m e s e ü Iktidar kavçalan. Hangi sistem rejiminin içinde olursanız olnnnz, mücadele kesinleştiği zaman memleketine, ve yerine röre arkadan kursun sıkmalardan başlıyarak, düımece mahkemelere kadar her çareye başvuran insanlar hırslarım tatmin için merhametsiz, kalpsiz olabiliyorlar. Tahsil, tekniğin ilerlemesi, insanın Insanı yemesi kanannnn defiştiremiyor. Aksine onlar birbirlerini daha fenni fakat daha merhametsiz usullerle v e daha büyük kitleleri yokederek imhaya devam ediyorlar. tkinci Dünya Savaşına kadar «Genocide» diye, insanlann kitle halinde imhası anlamma gelen bir terim ortada yoktu. Atom bombasının yalnız Japonya'da maddî olarak r>eğil, bütün dünyada manevî olarak açtığı korka ve tedhiş devrini hiç düşünüyor musunuz? Bu hangi nygarlıfa sıfar? Kahramanlık mı? Bn kelime zaman zaman insanları öldürmefe v e ölüme sevk etmek için kullanılan sihirli ve sırlı bir mâna da taşır. Kabramanlığa prim vermemek için herkesin görevini zamanında ve yerinde yapmasını isteyen toplumlar vardır. Bunlar dünyanın nispî olarak huznr ve güvenliğe kavuşmnş railletleridir. Fakat yine sırası gelir, ilim de, fen de, pedagoji de, psikoloji de yollarını şaşırarak insanları öldürmenin çaresini ararlar. Medeniyet dügmeleri kopmnş bir elbise gibi, toplumun sırtından düser v e onnn yerine çınlçıplak bir vahşetle, insanlar nygarlık denilen tekniji ölüm yolnnda kullanırlar. 14 yaşındaki bir çocu^un vicdanında 81 ölü yatar ve o çoruk bn sebepten dolayı kahraman kesilirse, dünyanın bir gün barışa kavnşabileceği ümidini taşıyanlar elbet çok hüsrana nğrayacaklardır. Gerçek şndnr: Nasıl kartallar havalardan bakıp toprak üzerindeki küçük hayvanlan enselerinden kapıp yiyorlarsa, nasıl büyük denizlerde büyük balıkların nzkı küçük balıklarsa, dünyada da insanlar birbirlerini öldürerek yaşıyorlar. Snnî yağmur yaratan, nzay devrine ulaşan, Ay'ı fetheden adamlar, insanhğı fethetmek sırası geldiği zaman kendilerine mağInp olnyorlar. icatla HAZIRLAYAN: VECDİ . , Tnt. Grewe njiîsrqskopu Ue bir inceleme yaparken KIZILDEMİR Beynin sırları çözülürken ÜNÜMÜZDE ilim adamBeyin üzerinde yapılan araştırmalar, lan tarafından yürütü. keSİn Oİmasa bile Uzmaniarı ,bazi dİklefı araştırmalar arasında e n Ugi çekici olanlann bakate değer sonuçlara yaklaştınyor smda, materyallerjn atom yapılarını ortaya çıkaran çabalar je bılinen bölgesinuı insanın hüzmelerin diger mıkroskoplara gelmektedır. Ancak atomlara hafıza sisteminüı en önemıi göre 1.000.000 kere daha kısa sü klâsik mikroskoplarla bakılamayeri oldugü bilinmektedir.rede materyalin içerisine gireyacağı da bir gerçektir. Çünkü 1950'ler içerisinde Montreal'bilmelidir... Bu şekilde elektron bunlar görülebilir ışık dalga udejti operatörlerden bir grup kaynagı daha güçlü bir hale gezunluğundan küçük parçalarını sarad,an ümitsiz bir hale getirilmiş olmaktadır. göz önüne koyacak gUçten yoklen ^genç bir Kanadaııyı bu Profesör Crewe, .yeni sistesundurlar. çlerdinden kurtarmak için mi için bir de elektron silâhı Işığın dalga uzuntugu angs beynin hasta kısmını çmardıgeliştirmiştir. Bu silâhla e!ektrom denilen bir btrimle ölçüllar. O günlerde Hippocamtronlarm parlaküğı arttırılmakmektedir. Bir agstrom metrenin pus'un duygu ve karakter üta ve mikroskop alfında çok da. 10. 10001.000.000'da biridir. An . zerinde tesiri bulunan bir ycr ha kolaylıkla görülme olanakla cak bir atom boyut olarak bir o,lduğu zannediliyordu. As n dogmaktadır. angstromdan da küçük oldugu Iında bir ınsanı sara gibi bir Elektron süâhı normal mi£için normal mikroskoplar altmfelâketten kurtarmak için boy roskoplardan 10.000 kat daha da incelenmesi söz konusu olale bir tehlikeye atdınabılirdi. mükemmel bir vakum ortamın' Biamaktadır. Ama sonuç hiç de böyle olt • da çalışmaktgdır. Bu başka bir İşte bu yüzden bilim adamlamadı. Hasta, hastaneyi daimi deyişle sistemi djinyamızın dın özel mikroskaplar kullanarak bir hafıza kaybı Ue terketti. sında bir ortamds kullanmak cisimlerin eletron ve parçacıkHasta çocukluk ve ilk gençdemektir. la'rına taakmaktadırlar. Bu par lik. günlerini hatırlıyordu. A• MOLEKÜL çalar türn. atomdan da küçük ma, amelıyat öncesi ve sonbölümlerdir.' rası onun için koyu bir karanlığın içensine gömülmüşNGİLTERE Tıp Araştırma • DALGA ÖNEMİ • tü. Genç Kanadalı her nor Konseyi satın aldığı yeni mal insan gibi bazı şeyleri sistemi moleküler biyolo.ii Ögreniyor ama aradan 12 dai ÎR HUZME tçerisinde süalaruhda uygulayacaktır. Bu mis kika geçtikten sonra tamaîıatle hareket etürilen eroskobun en ilgi çekici yanlannmen unutuyordu. Meselâ, bir 'lektronlar dalga göriintüdan birisi de kromozomlar ve gün önce saatlerce beraber sü ahrlar ve elelrtronik mikrosTirUslârin içensinde bulunan kaldığı doktoru bir gün son koplar da b u özelliklerden ya DNA moleküllerini Inceleyecek ra hiç hatırlamıyordu. rarlanılarak yapılmıştır. Elekgüce sahip olmasıdır. Biyologtronlarm dalga uzunlukları halar bu araştırmalar sonunda ka• VE BEYİN reket ortamındaki hizalanna bağ lıtım konusunda bugüne kadar lıdır. . cevabı bulunamamış sorulan ç ö V VE BUNA benzer haszebileceklerdir< Bir elektronik mikroskopta talarda Hippocampusun STEM'irı ımalâtçı firması ö huzmeler materyalin çok ince veva i'akınındaki bölgelenümüzdeki üç yıl içersinde B1Ö tabakalarına kadar tesir ederin hafıza üzerindeki tesirleri tane elektron mikroskobu çıkarek giderler. Bu arada harekete ancak oraları zarar gördükten rabüeceğinı açıklamıştu. İlgigeçen elektronlar o materyalin sonra ortaya çıkan sonuçlardan liler rnikroskobun dış ülkelere atom ö'zelükleri konusunda ge Bu konuda önce satılmak şansının da çok oldu anlaşılmıştı rekli bilgileri vermiş olurlar. hayyanlar üzerinde arastırmalar ğunu belirtmişlerdir. Mikroskop altına giren elekyapılması gerekiyordu. tronlar özel kameralarla tesbit • HAFIZA Fakat "bütün, bu çabalann soedilirler. Bu arada raikroskobun nunda hayvanlarda insanlardaki manyetik mercek sistemi de fane benzeyen bir nafıza kaybının ÎILA yakın bir süaliyete geçer. Kısacası incelenen bulunmadıgı anlaşılmıştı. Yüz reden beri beynimimateryal fotoğraf biçiminde flolerce hayvan üzerinde araştırma zin deniz atına ben resanlı ekrana fotoğraf olarak vamlmıs ve beyinlen zedelenen zediği tçin Hippocampus diaktanlmış olur. 6 yin arızaları tepki ve^davranışları üzerinde bir 8ksaKUk bırakı yordu. Meselâ beyin anzasına uğramış bir farede, normal ben/er lerinde bulunmayan bir atılgan lık ve'korku hissinin yokluğu vardı. Gene bırinci grup fareler değişüdikleri kesin bir suretle anlamıvorlardı. Bir başka deyiş le unutuyorlardı Bütün bu çalışmalar. uzmaniarı ' başka bir noktaya ulaştırmay» da yaramıştı. Bunu şöyle izah edebüiriz, beyin öğrenma işini* bir değil bir çok yolları deneyerek yapabilecek bir sistefne sahıp bülunmaktadır. ^^f*, meydarıa ge»n dumamıştı. Ancak hayvanlarda, be Belediye Başkanı Ekrem Barlas'a'açık mektup: Biz Kızılayın Menekje Sokafı râkinleriyiz. Apartmanların üst katlanna 1% •ydan beri damla su , gelmemektedir. Alt katlarda oturaniardan rica minnet birkaç kovs su ahp 7080 ayak merdivene ç'ıkartmaktayız. Bu yıl Ankarada su sıkıntısı pekileceğini yetkili âğızlardari duy duk. Durumu anlsyısl» . karşılaınaktayızı Ancak bitr kısım semtlerin veya alt katların suları devamlı •karken üst katlardaki vatandaşların Kerbelâda yas^maları Insaf ve belediye hizmetleri anlıyışi Ue ne djfreçe bağdaşabÜeceğini takdirlerinize sunenz ' • Sizden üst katlarda oturanlaı nâmma rica ediyorum. Bu durumuYı, semtlere münâvebe ile. fakat üst katlar» da çıkacak şekilde tazyikli olarak blr saatcik vermek surctiyle halledilmeşi mümlcündür sanırun. DuVıimü Belediyemfzîn tnsaf ve takdirlaruıc «rzediyorut' Nihâl ÇrDAR Meneks» Şokak 23/7 Krnlay . Ankara Defalarca durumu blzwit veyn telefonla ve bir ay evvel de VilSyet kantl'ıyte Sular ldaresine •ksertirdigim hlc oımass» haftada 3 gün S'ser u a t olsun bize de su verilmesln) rıoa rttiğim haldjs bu •«flrt» zarfmda ancak dört ttere. o da btrer sa at su •rerllmls re sonr» yine makus kadertmizle başbaşa bırakılm$ızdır. Btzden 3a 40 metre, vüksek yerlerde bulunan . btnalann 1 katlanna kadar eÜnfin 8 de deyamlı su verilirken »n hir parklan her gün sulanırken. «caba bizi.m ikamet gâhımıza neden avlarça *u verilmo ve sikâyetlejtmlı cmima teknik ftnzaya baflamr Bildi girniz kadaHyle teknik I n n ra çok üç d«rt günde gidertlrr Halbuki biztm suyumuî devsmlı basvurmmlarunıza ragmen blr aydır akvtılrnımalctadır. Vatandaslardan farklı ısleme tâbl turuimamızın sebebtro Sular îdaresi sayın Qenel Mudüründen 6ğrearoelr hakkımu degil mldir?. . Merkor kat s»hlbl emekU rapnrUlr Cevat Sertdemlr ,; | Acele satılık çalışır | vaziyette klişehane J t f f J J 1 Aşağıda muhteviyatı gösterilea. Klişe Atelyesı ve malzemesi komple olarak satılıktır. 2 Muhammen bedeli 250,000 TL "djr. 3 Geçicr teminatı 5,000 TL'dır. 4 Ihale 31/8/1972 Persembe günü saat 10"da yapılacaktır. 5 Tekliflerin kapalı zarfla Şinası Caddesı tRüzgarlı Sokak) No 3 ULUSAL BASIMEVİ Müdürlülüneverilmesi 6 Muessese ihale'yı yapıp yapmamakta ve diledigine yapmakta serbesttir. Klişe fotoğraf makinaa 1 adet 80/60 dört arklr komple Yedi adet tramlar ve eb'atları: ' .•".'• 50/60 Dört köşe 2 adet •••.'..»."..• 50/50 Yuvarlak 2 adet •* " . • . • 30/40 Dört köşe 1 adet • .. '*'*•. 35/35 Yuvarlak lacfet' . •;; ' "" 60/60 Yuvarlak 1 ade» • ' . , ' • • ' '• ' .'. v "' Klişe fotograf makinasi Klemi» mirka CVerdikalİ" ''.'' 60/60 tki arkh 1 adet 1 adet çalışır vaziyette Freza Faset . ' • Giyotin Tornet yuvarlak Kopya şasesı ark kompresörii Asit motoru tek kuvvetli 2 adet ta? 3 »det merdane taştan küvet ' plâstik küvet 40/50 » ». 30/40 karanlık ^>da lâmbası taş küvet. • SONUÇLAR B! I AYAZPAŞ4'D4 KELEPİR ARSA SATIŞ1 141 metrekare sahada, imar durumu 8 kat inşaata müsadeli manzaralı, Teknik Üniversiteye bir dakika mesafede ve karşısında, Philips Şirketine ayni s^kınlıkta arsa bir alacak dolayısiyle 8.8.1972 Salı günü saat 15.00 de İstanbul 10 uncu İcra Memurluğunda açık arttırma ile satısa çıkanlmıştır. Muhammen bedeli 362.500 TL. sıdır. Arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen kı.\metin • 10'u nisbetinde pey akçesi veya milll bir bankanın teminat b mektubunu tevdi etme mecburiyeti vardır. Civarında başka arsa kalmayan raezkur mahallin kıymetinden bina yaptıracak vatandaşlann istifadelerl için yukarda anılan gün ve saatte tstanbul 10 uncu İcra Memurluğunda arttırmaya iştirak etmelert menfaatleri iktizasıdır. (Basm: 19416/5598) 8 20( • MİKROSKOP ÖZÜNÜ ettiğimiz cin» ten elektron mikros koplan yıllardan beri kullanılmaktadır. Fakat AE1 firmasının imalâtma başladığı yeni cins bir mikroskop ilim adamlan arasında büyük yankılar yapmıştır. Yeni mikroskop Chicago üni versitesinde çalışan Profesör Albert V. Crewe tarafrndan geliştirilmiştir. Yeni mikroskobun en önemli özelligi atom yapısı incelenecek materyale bilinen sınırdan daha çok yaklaşarak da ha detayb fotoğraf almak im kânlarını doğurmasıdır. Bu şekilde elektron parçacıklan yolu ile çok daha geniş bu gi toplamak imkânı dogmaktadır. Bu mikroskopların ilkı Ingiliz Tıp Araştırma Konse yi tarafından satın alınmıştır. Fiaü 50.000 sterlin olaı sistemin bu yıl içerisinde tes tim edilmesi beklenmektedir. S RAŞT1RMALAR Hıp İ pocampusun bir özelli f ğini daha ortaya çıkar. dı. Bu bölğesl artzalanrnış larelerin çok güç öğrendıklerı tedbit edilmlştL Meselâ, hasta fareler dolambaçlı yol konusunda öğrenme kabiüyetlerini yitirmislerdi. Asünda bu cins öğrenme yolu tareler için çok mühimdir Beyin hücreleri üzerinde yapılan "araştırmalar. uzmaniarı ke sin olmasa bile gene bazı sonuçlara ulastırmıştır. Hıppocampusun çevre gonusunda bazı algıları adeta bir çizgi ile şekillendırdığı anlaşılmıştır. Bu şekillendirmede meydana çıkan aru bir deği •^"»^«»^«fc"» 4 şıklik ve noksan bir bılgı der '. hal hücrelerce ortaya çıkarılrCümhuriyet . 5600) makta ve hippocampus yenıden bir şekil meydana ge'tirmektedir Yani hayvanlarda Uü nalıza sistemi işleri yürütmektedir. tnsanlarda da Teşekkülümüzde Eğitim Servisi Şetlieınde ıstihdam ediliki hafıza sistemi vardır. Bun mek üzere mülâkat yolu ile eleman abnacakür lardan sert olanı blr cins deAdaylann: Dil ve Tarüı Coğrafya, Edebivat Fakülteleri ğışken nafıza • çızgileri oazırtle Eğitim Enstitülerinden birinden mezun olmak Eğitim tşlayanıdır. Bu sistemden yok lerinde asgart 2 yılhk tecrübesi bulunmak ve tnsilızce Pransun kışı birsey öerenebüır. sızca, Almnaca dillerinden birint yeterj derecede bilmek Ama ikJ üç fikri aklında tuşarti ile, 10.8.1972 günü akşamina kadar tercumel nallerinl belirtir bir dilekçe ile Personel Müdürlügümüze mü^aeaa^ tamaz. Anza büyükse geçmiş tan rica olunur • tamamen unutulur. â Eğitim Şefi Alınacaktır O f « 1 i BI B I Orhan TÜZÜN Kayseri Belediye Başkanhğından Otobüs Terminalinde 488.778,58 lira tcesil bedelli ihata duvarı yaptırılacaktır. thalesi 21^.1972 Pazartesi saat 11.30 da Belediye Encümeninde kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 23J01.1İ lirâdır. Taliplerin en az keşö bedeli kadar benzeri bir işi yaptığına dair resml belge asıllannı dilekçelertne ekliyerek 168.197i Çarşamba gîinü mesaJ saati s o nuna kadar Belediyeye müracaatla yeterlik belgesi alarak usulüne uygun bazırlayacaklan teklil mektuplannı ihaleden bir saat evveline kadar EncümeT j vermelert, keşif ve şartnamenin Fen îşlerinde gSriileceği ilân olunur. Posta gecikmeleri dikkate alınmaz. (Basm: 19Î61/5587) fıatnvaıınınMiıınMmMilıııl Saat: 13^0 . 1930 Samatya Cad No «00 TKLe 21 19 O D.B DENİZ NAKLİYAT T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FINDIKLI/İST. (Basın: 19417/5590) Enincon Devlet Haslanesi Baştabibiiğtnden C | •SI KemikU KOVUD etl Miktan 6UO0 Eg. 1OUU0 Kg. Mnh. Bed. Lira Kr. 12O.ÜUO.UO 18U.0UU.W a Lira Ki. Iİ50.0Ü 10J6U.ÜC Temlnaü thalrnfn «rfcR vf Kapalı can tiji.ıvrd saat IO.DU'OB ta/^ııesr'azar.esi Kemikfl eu Kaoaiı j a n lUlAim saat GÜÇLÜ K ISACA STEM olarak adlandırılan bu mikroskobun e n tnsan ve hayvan beyninde Hippocampusun çevrcyi sekillendirdiğı. yapıiaı* arajtırmalar sonunda ortaya (.ıkmıştır. Tabi' bu (emelde aynı olmakla beraber bir yerde farklar da göstermektedir. Mmelâ bu temsili resunde, fare çevreyi kafasında çizerken, tnsaim bn konudaki devamlılık özelliğl faaliret haliudedir. İnsan beynl, çevrenin yanında biraz sonra. ı Mundın atlayMaimı da jekülendirmektedir. tır. 1 Yukarda d n s ve miktan vazıü soyun ve aans et) eapau z&n USÛJÜ ııe saun alıracaK 2 Şartrmmel^r neı gün tnesai saatien dahlllnnf nastanemirde eflrttlebtur 3 Tallplilerin n .8.1973 carthinde ıhale saattndeo bü saat 8nce geçia cemınatiar iip oır llkte tekiif mektuplannı Devlet Hastanesı Komlsyoo Basiıanlıgına vermeiert oostnrt* «mm ?prth meierio kabul edilmlyecegl duynılur. (Basın: 18940/85S6)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog