Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR ME.il B. I TÜRK SANATI BagUngıeındaa Büytdc Belfvklnlan* a. ntma katfar. t i n » Oktay Ashuupa Anadolu ıçınde v« dı;ında Turk Sanatı ıle jlgıli butun kszı v« araştırmaları resımleri ve ızahatları 11e ele alan bu kıtap yayınevlenmızde 8 lıra fratla «atıî* aıredılmij olup, kıtap yıh dolaymyle aynca • 20 ındırime tabidır > " DeVfet Krtaplan MBlHrKlifl Snltanahmet İftanbal S«tı« Tel. • « 2$ 03 umhuri Knrueusu: TUNUS NADİ ünya Klâsıkleri lunya klâsıklerinln en eüç"" ' çevirllerl ve en uctız ırlık Yayınevtnde bu Gıde, Gogol Jack Lon. 'aulkner. IUS \e kıtaplarından ık imkânım slze Varlık tıste ve 49, yıl.sayı: 17242 Telgr&f Te mektnp TelefonİMJ 23 43 M Cutnrmriye* îstanbu) Post» Kutusu* Tstanbnl No. 248 2 3 4 3 9 6 2 2 42 91 3 2 4 2 0 8 22 42 99 4 Ağustos Cuma 1972 ülk MTZ • S60S 40 bin oğretmen eksik. maaş aldı ) A N A Y A S A MAHKEMESİNİN KARARINA RAĞMEN 925 LİRA ALMASI GEREKEN OĞRETMEN LERE 707 L İ R A ÖDENDİ... • • '• ^ •'' H i k m e t ÇETİNKAYA 12 bin kooperatifin 3 milyon üyesi var . ' Kooperatifler Şenliği dolayısıyla, '• . Köyişleri Bakanı Sönmez ve CHP l * ^ Lideri Ecevit düşüncelerini bclirtti >• • * , 6 AĞUSTOS CUMHURIYET yine sizin Cumhuriyet 'iniz = t2İMtR 1327 «ayılı Yasanm 90 Mad ek 2. sıratının «b» bolumu Atıaya<a Mahkemesine* oybırhşn ile ıptat edılmesine rağmen, 40 bın, oğretmen hâli 92S hra olan maajlarını 70? liradan almaktactırlar. 37 >ıllık oğretmenlere uygulanan bu durumun, Mılli Eğıtım Bakanhğı ıle Mahye Ba. kanlıgı arasındakı çekljmeden doğdugu bıldirılmektedır. Meelıslenn tatıle gınnesıyle (ArkMi S». 7, Sü. Kooperatlflere devlet yardımı şârttır (Yurt Haberleri Servisi) • ^ II Turkıje Kooperatjfler Şen z^Z lığı, dun Sılıfke'mn Tasueu ilçesinde tbrenle başlamıstır. Içel Valısi Bayram Turhan Çetın'ın konuşmasıyla baslayan senlığe, Koyışle. rı Bakanı Necmı • Sonmez, CHP Genel Başkanı B«lent Ecevlt ve Turkiye Kooperatıfler Birliğı Genel Başkanı Ahmet Altın da katıbnıştır. Koyışleri Bakanı Sonmez, >ap tığı konuşmad'a, sayıları 12 bıne yaklasan kooperatitlerin 3 milyon uyesı bulunduğunu belırtmış, 3 Beş Yılhk Plân Monemınde kov kalkmma koopemtıfleri eliyle mali portesı 15 mılyar Iira olan tarım ve tarı(Arkası Sa. 7, Sü. l d e ) Atstfirk'ttn IiUkiye'4e ilk knrd«ta kooperstibn 19 aayUı ftyesi Mehmet lnec (^pldan ıKincı) ıle ' 3S s»Tih fiyesi Mehmet Ali BDcea (sağda gozlutlu) kooperatifin knrulus yıllanndaki »nılafını »nUtıyorlar. Sol bsftaki Içel KoopcratiDer BirHğı Ba?k»nı Aslan Eyce'dir. [Fotoğraf: Hikmet Çetınkaya] Atatürk'ün ilk kurduğu ve I numarayla kayıtlı bulunduğu kooperatifin iki üyesi .anılannı anlattı Petrol Olisi'nde ı 100 milyonluk yolsuzluk tesbit edıldı GENEL MUDUR, OFÎSTE B\. Zl İŞ VE.POLITM ÇEVRELERtN BASKILARININ SLRDÜĞÜNÜ A Ç I K L A 1 I > "Kooperatif e girince tefeciden kurtulduk,, Nuri ÖZDENİZ Bsyıler toplanttsına katAmak u?e re İstanbul'da buluna» Petrçl Ofısı Genel Muduru Ayhan Açıkalm. CUMHURİYETın yoneltüğı somlara verdığı cevapta, 12 Mart hukumet değışıkliğıne dek Ofıste buyuk kredı > olsuzluklan yapıldıeını açıklamıştır. Açıkalm, aynca Petrol Ofısını rasyonellıkten uzak. la^tıran polıtık baskıların haien surduğunu ıfade etmiîtır. Ihalelerde yapılan volsuzlukJara da degınen Açıkalm «18 Mart hfikfimet değişiklieine kadar Petrol Ofisi bır arpaük Ribı kullanıtmaTa alışılmıs Bırçok firma vuksrk fiyatlarla malları nı «atınak uzere anlaşmalar sağ lamışUr \e sırf bu satış carantisi altuda fabnkalar kurmu«î(Arkası >>a. 7. Su. 5te) = Bülent DİKMENER Ta«ucu'nda dun Koy Kooperatıflen Birllgı tarafından duzenlenen Kooperatıfler Şenlıgi ba^ladı. Coşkunlukla, sevınçle, mutlu yannlara ybnelme unruduyla, yoksulluktan, aracıdan, tefeaden, madrabazdan kurtulmanm yolumtn kooperatıfler çatısı altmda bırleşmek olduğunun bılıncıyle hafta boyu surecek şenlıkler. Kuşkusuz, bu şenhğı bayram havasında kutlayanların başın da Mehmet Mı Bılgen ıle Meh met Ince gelıyor Atatürkun Turkıvede ilk kurduğu Tekır Çıftlığı Taıım Kredı Kooperataımn 38 sayııı uyesı Mehmet Alı B lgen ve 19 sayılı uyesı Meh met Ince 36 yıl oncekl heyecanı yaşadılar (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) TGS Istanbul Şubesi Alpaslan'ın sübjektif yorumlar yaptığını ileri surdü, TGS tstanbul Şubesi dun bıldın .llhflVAkademılerını bitıren 65 yaymlayarakAdalet Bakanı Fehmı » U U d V K n f m a y subaya, dün Harp "Alpaslan'ın «basın ozgurluğu ko\kademilerinde düıenlenen törenle, diplomaları \erilmistir. Renusnndaki tartışmayı subjektıf yo sıınde. Cumhurbaskanı Cevdet Sana>, sınıfının birıncisi Ha\i rnmlarla surdurduğunu» üerı *urKurmav Yuzbası A ural Sbzer'e, diplomasını verirken jöruluvor. muştur TGS Ankara Subea ıse >a [Bu konudakı haberımız 5 saifadadır ] (Fotoğraf: a.a.) yınladığı bıldırıde Ankara, tstanbul ve tzmrrde son ıkı >ılda basın suçundan 220 mahkumıyet kararı venldığını, halen 3 gazetecının basın suçundan cezaevınde bulunduğunu açıklamış, aym ıllerde 754 basın dâvasırun g8rulmekte oldugunu belırtmıştır. tstanbul Subesının bıldınsmde şojle denümektedır •Adalet Bakanı savın Fehml Alp aslan. basın ozgiirluğu uzennde Turkije Gazeteciler Sendikası Is* Terzioğln ise, «Karar onaylandı» dedi tanbul Şubesi olarak açıkladiRimız Rorüşleri hedef alarak subjektil Istanbul Unnersıtesi Tıp Fakulretım uyesının emekliye se\k getesı Profesorler Kurulu, dun japrekçesini yetersiz buimuştur. I yorumlama yoluyla tartısmayı sur durmektedır. tığı toplantıda, bir sure once Se(Arkan Sa. 7, Sü. < da) (Arkası Sa. 7, Sü. 4te) natoca emeklıye M\kedilen 4 oğH a r p Bir Cumhuriyet'in Macerası MEHMET BARLAS 6 Agustos'ta başlıyacagımız bu yazı dizisiode^ Devletlerin hayatında da insanların hayatıoda olduğu gıbi dalgalanmalar buluuduüu ınlaLılıyor I tKİ SAN&Tİ EURULÜŞÜ Dfi DÜN TÜNÇ'A CEVflP YERDİ Tuık Sanavıcılerı ve Işadamlatı t)etneğı Başkanı Keyyaz Berktr, dun basına verdığı yazılı demeçta ozel tesebbusu yeren açıklamaUr vaptığını ıfade ederek, Turk İş Genel Sekreterı Halıl Tunç'u k.rnmıştır Berker demecınde 3zeT le çovle demıstır •Turk sanayıcılerî, »ajın Halil Tunç'un başarılı muessese ve mute^ebbislerin halka a<ıhna ve hal. km kapıtal sahlbl olmasını üer(Arkaxı Sa 7 S>u * Tıp Fakültesi Profesör/er Kutulu, 4 öğretitn üyesinin emekliliğine katşı çıktı Bir CUMHURlYET'in Macerası Napoleon'dan Petain'e, Imparatorluktan Cumhuriyet'e bir büyük devletin macerasıdır FRANSA tÇİN JEFFERSON ŞÖYLE DEMİŞTİ: «HER İNSANIN İKİNCİ ÜLKE DİYE BİLDİĞİ YER FRANSADIR» BEĞENEREK OKUYACAĞINIZ BİR DERLEME YENİLGİ.. İÇ BUNALIM.. TESLİM FAKAT DEVLET YİNE AYAKTA BIR ÜI.KENİN BİR DÖNEMLİK YAŞANTISINI ELE ALAN MEHMET BARLAS BİR CUMHURİYETİN MACERASI'NDA BUGÜNKÜ PEK ÇOK SORUNUP KÖKLERİNE İNİYOR lllllllllllll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog