Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul ödevl Yaparken vc Butun OJretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ANSİKLOPEDlSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptan Satıs Yerler " Istanbul'da Babrflı de OCAK KITAP DAĞITIM ŞTl.ve BATEŞ ÜLKÜ OKUL Cîlt Halinde Çtkmışttr. u mh uri ye tfunıcusu: YUNUS NADİ ATAIURK nleriyle Büınmeyen yonlenyle Ataturk'un 'devamı olan bu kitabt da ••\f f\ okumama öğuüerız. '" Yazan SAÎD ABtF TERZIOGLU AK KITABEVİ Cağaloğlu tstanbul P. K 514 Kızılay . Ankara adresinden odemeli istenebüır. (Cumhuriyet: 6157N Yayımlayan GÛVEN BASIM ve YAYINEVİIstanbul 49. yıf sayı: 17269 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusır İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 31 Ağustos Perşembe 1972 50. yıl törenleri muhteşem oîdü SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ 4'Ü GENÇ KIZ OLAN 10 KİŞİYI TUTUKLADI ANKAR4 ^ırı hostes olmai uzere dort genç kız ıle dort er kek, 2 Numaralı Sıkıyonetım Mahkemesmce tutuklanmıştır Sosyal bır sınıfın dıger sosyal sımflar uzerınde tahakkümunü tesıs etmek, hukumetın araştır malanna rağmen faıllen gızlemek ve bazı soygun* olaylanna katılmak ıddıasıyle futukîananlar şunlarcür Caner Guçal (Hacettepe Üniversıtesı Tıp Fakultesınden ayrıl ma) Sait Selçuk Eralp (Hacette pe Unıversıtesı Tıp Pakultesın dcn ayrılma) Sinan Bora Yucel (oğrencı), \suman Arav (Hos tesi, Neclâ Ulkü (DTCP oğren cısı>, Leylâ Dikeçoflu (Hacette pe Umversıtesınde ogrencı), Carmela Kaban (oğrencı) ve Raif Ça kır (oğrencî) Ote yandan Soma'da gorevlı A ! sabiye Mutehassısı Ergun Atasu ıle pratısyen Doktor Mehmet Al ı tınok da Sıkıyonetını 3 Numaralı Mahkemesmce tutuklanmıştır Ergun Atasl de Mehmet Altınok da sosyal bır sınıfın drger sosyal sımflar uzerınde tahakkümunü tesıs etmek ıddıasıyle tutuklanmıştır l Bakanlık, ilâç firmalannı denetlemek ii için 10 müfettiş görevlendirdi ANKARA ECZACI ODASI BAŞKANI, BAZI FIRMALARIN ESKI FİYATLI ILÂÇLARI GERI ALMAYA YANAŞMADIĞINI İDDIA ETTİ A\K*R*. (Cumhurijet Burosu) hıplerınm çok guç durumda kaldıklarını ıddıa etmış, tutumunu devam ettıren bu ilâç fırmalarının ılâçlannı satmıyacaklarını söylemıştır Bazı ilâç fırmalarının sudan sebeplerle eskı fıyatlı ılâçlan almavı gectktırdıklermı. bunu faz la kâr sağlamak amacıyla yaptıklarmı, bu fırmalann bu yoldan gunde 1 mılyon 100 bın lıra fazla kâr sağladıklarını ıddıalarına eklemıştır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınm gereklı tedbırlerı almadan kararnameyı yururluğe koyduğunu eczacılan sureklı sıkıştırırken fırmalan serbest bıraktığını one suren Ankara Eczacı Odası Başkanı Bensan «Eczacüar ucuz fıyatla ılâçlan satmak ıstıyorlar Pahalı ılâçlan satnakla hıçbır kârlan voktun demış, şoyle devam etmıştır 30 Ağustos Zaferi büy ük coşkunhıkla kutlandı İSTANBULDA VATAN CADDESİNDE Y4PILAN MUHTEŞEM TÖRENDE KARA KUVVETLERİMIZE B4ĞL1 BİRLİKLEİt GEÇERKEN Yenı ilâç fıjatlan kararnamesının uygulanraasında eczanelere guçluk çıkardıkları one surulen ilâç firmalannı denetlemek ıçın Sağlık ve Sosval Yardım Bakanlığınca 10 mufettış gorevlendırılmıştır. Ote yandan kendısıyle konustuğumuz Ankara Eczacı Odası Başkanı Aydın Bensan, bazı ilâç fırmalannın eskı fıyattan satılan ilâçları gerı almayı savsakladıklarını, eczane ve ilâç deposu sa Başbakan ve siyasî parti liderleri Gürler ile komutanları kutladılar ANKARA, (Cumhurnet Barosu) Ulusal Kurtuluş Savaşımızn bu\uk zaferi 50 yıldonumunde, butun vurtta coşkun torenlerle kutlanmıştlr Ankara da Anıtkabır'de duzenlenen torenden sonra avrıca Ulus v e Zafer Alanlannda da torenler vapılmış ve buvuk bır geçıt resmı duzenlenmıstir Anıtkabir'de Sılahlı Kmvetlerımizın komutanları ve çeşıtlı rutbelerdekı mensupları dun sabah erken saatlerde Buvuk Ataturk'un manevı huzurunda toplanarak, O' nun bujuk zaferlnın anısını bır ke7 daha va'amıslardır Torene katılan Kara, Hava, Denız Kuvvetlerı ve Jandarma\a bağlı subavlar komutanları, ıle birlıkte «aat 8 40 ta Amtkabır de toplanmışlarchr j A»aturk un kabrı onunde, S lahlı Kuvvetler mensupları ha>ta Gene'kurmav Başkanı ürgeneral Faruk: Gurler, hemr arkasında Kara, Hava ve Deni' Komutanları ıle Jandarma Genel Komutam ve protokol stra«ına gore generaller j e r almı>lardır Savgı duruşu ve Istıklal Marsından sonra, Genelkurma\ Başkanı Orgeneral Faruk Gur'er, Anıtkabır seref defterınp şunları vazmıştır Mzız Atamız, Başkomutanım LTlusun emrınde, dımdık avakta duran, sıze lavık olmağa çahşan asker evlatlarmız bu V) Ağustos Zafer Bayramında da (Devamj Sa. 7, Su. 4 de) Apartmanların üst katlarmda yaz başmdan beri su akmıyor İlâç tüketimi «Eczacılar ellerindeki eski ve pahah ılâçlan veni fıyatlarla bır an once değıştirmek ıstıyorlar sma bazı fabnkalar bu i;ı savsak. lıyorlar. Turkiyede günluk ilâç tüketimi (devlet kesAmindeki kuruluşlar dahıl olmak Ozere) perakende »abş fîyatlan üzennden 5 mılyon 500 bın lıradır Bakanın beyanatına göre, ilâçlar yüzde 20 oranmda ucuzladığma gore ilâçlar değıştinlmeden veni fivatlarla satümağa devam ederse. fabrıka sahıpleri toplam olarak her gün 1 milyon 100 bin lira fark ödemetten kurtanlmış oluyor demektir.» Müfettişler Eczahane sahıplerınln şıkâyetlen üzenne Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 10 müfettışmi (Devamı Sa. 7, Sd. 2 de) Bahçesınde kuyu bulunan evler şanslı kisilenni banndınrlar. Kadıkoj'un en DEMİREL: «TÜRKİYE'Yt DAHA BÜYÜK, DAHA GÜÇLÜ YAPACAĞ1Z» GeneUturma} Başkanı Orgeneral Faruk Gurler, Anıtkabır e lenk koymak uzere Aslanlı Yol'da ılerlerken.. çe GÜRLER MESAJ YAYIMLADI "Türk Ordusu Cumhuriyeti /e inkılâplan korumaya ve koilamaya kararlı bulunmaktadır,, . 4NKAR* Genelkurmav Başkanı Orgeneral Faruk Gurler 30 Ağustos Zafer Bavrarmnm 30 vıl donumu dolayısıvla yajımladıaı mesajda, «Bır daha kara gun gor me>ecegıne ınandığım guzel yurdumuza dıştan ve ıçten vonelecek her turlu tehlıke karşısında Sılâhlı Kuvvetlerımız n venı 30 Ağustoslar \aratabilecek gucte ve ımanlı olduguna hıç kımsenın kuş kusu bulunmamalıdır> demıstır Gurler m 30 Ağustos Mesajı aynen şoyledır ve hepımız ıçm hakl1 bır ıftıhar ve^ılesı teşİıl etmektedır. ANK4RA, (Cumhuriyet Burosu) AP Genel Başkanı Demîrel, 30 Ağustos Zaferınm 50 jıldonumu nedenıjle vayınladığı kut lama mesajında «Turkıjevı da ha buvük, daha .guçlu yapmaya devam edeceğız» demıstır AP Genel Başkanınm kutlama mesajı şoyledır «Istıklâl meşalesını hıç sonmı yecek şekılde alevlendırmış bulunan yuce mılletıtnızın kahra manlıklar, şanlar ve serefler ıle dolu tarıhının altın sayfaların da «Buyuk Taarruz» oöemlı bır j e r ısgal eder Cıhan ımparatorluklan kurmuş olan mılletımı zrn kudretlı husumet cephesıne karsı varlığını ie vâtanını ka dını, erkeğı, gencı, ıhtıyarı ıle (Devamı Sa. 7, Su. 2 de) Kadıköy Kerbelâya döndüv C Insanlar şartlara gore kendını ayarlar. Sıcaksa ınce gıyınır Soguksa kahn ve yunltı kuma;!?r seçılır Doğal şartlar bd>lece geçıp gıder. Ya su olmazsa ne yapılır' Yasanır rru'' Eğer sız de Kadıkoy de oturuyorsanız, kuyunuz da yoksa bu ızdırabı yakından duvarsınız Sakalarla evınıze su taşmp, «Taşıma su ıle değırmen donmez» ata sozunun doğru olmadığını ıspata çalışıp durursunuz Sızın de omrunuz boyle geçer Kısaca, susuz, daha doğrusu az su ıle yaşandıgı nı, dunyaya ıspat etmeye çahşırsınız Önculerı sesınız yuksekten çıkar Yakınır durursunuz. JDaha sonraları yavaş yavaş sesınızde kısıhnalar gorulur Artık alışmışsmızdır, sız de, sızden oncekıler gıbı doğal şaıta gomulmuşsunuzdur' .. Hakıkaten Kadıkoy'den, Pendık e kadar uzanan kılometrelerce saha ıçınde vaşıyanlarm halı penşandır ve bolge bır Kerbela halındedır Bagdat Cad desının sağında ve solunda oturanlar dıye bu bolge ıkı>e bolun muştur. Bır gun Dir taraf, oburgun dığer taraf a su verılır Daha doğrusu istanbul Beledıyesı Sular Idaresı, verdığını bıldırır1 Saatler de onceden sıze duyurulmuştur Beklersınız Sdatler bırbırını kovalar Bazen 12, bazen 24 saat geçer, musluklarınızdan hava sesı bıle duyulmaz Depolarınız boşalmıştır Sakalar da gorunmez Onlar da kıjTnetlerını ortaya kovmus'ardır. Fıyatlar artmış, yuıuyuşlerı ve konuşmaları degışmıştır. Bır teneke suyun fiiatı 150 kuruştan 250 kuruşa çıkmıştır. Halbukı suyun metrekupu 190 kurustur. Tabı, olmayan suyun.. Oğlunu ezen şoförü cezaevinden çıktıktan sonra öldürdü Şınnevlerde dun bır cınajet ıslenmış, marangoz Suleyman Mısırlı, geçen yıl oğlunu ezerek olumune sebep olan şofor Mehmet Polat'ı tabancayla oldurmuştur Olay, ll'de taksi durağında meydana gelmış, Suleyman Mısırlı, bundan bır sure once 19 yaşındakı oğlunu ezerek olduren ve cezasını çektlkten sonra tahhve edılen Mehmet Polat'la karşılasmıştır Bır anda şuurucu kavbettığını one suren Suleyman Mısırlı, tabancasım ateslemış ve Polat'ı tek kursurtla oldurmuştur îsledığı cınavetten sonra yakalanan kaatıl «Dağ gıbı oğlumu oldurenin ortalıkta elinı kolunu sallayarak dolaşmasına goz yumamazdım» demıstır Susuzluk artık Kadıkoy un normal vaşantısı halıne gelmıştır. Su venlecegı mujdelenen saatler çoğu zaman gerçeğe uymadığı için çesme başları adeta piknik yerlerine donmektedır. Boşuna beklemenın can sıkıntısı, vun örmek ve sohbet etmekle onlenmeve çalışılır. Su gelince sıraya girılir ve elde kovalar merdivenler adımlanmaya baslanır. Yeni 30 Ağustos'lar Bır d^ha kara gun gormevece ne ınandığım *guz 1 yurdumuza dıştan ve ıçten \onelecek her türlu tehlıke karşısında Sılahlı Kuvvetlenmızın jenı 30 Agustoslar yaratabılecek güçte ve ımanlı olduguna hıç kımsenın kuşku su bulunmamalıdır Ataturk un Turk mılletıne ka zandırdığı ve emanet ettıgı mkı lâpları, hur ve demokratık cumhurnetı korumak ve kollamak gorevmın tam bır ıdrakı ıçmde bulunan Turk Sılahlı Kuvvetlerı, gerektığınde bu gorevı, Yuce Ulu sunun emnnde olarak her an kendısıne yaraşır şekılde j>apma ğa hazır ve kararlı bulunmak'a dır Me/en'e istifa söy/entf/erının doğru olup olmadıgı soruldu ANKAR\, (Cumhuriyet Bdrosu) İstanbul Belediyesi 150 kuruşluk yönetmeliği 30 liraya satıyor Beledıje Gehrlerı Kanununun çıkmaması, Emlâk Vergısı Kanununun ertelenmesı gıbı sebepler juzunden butçe açığı her gun bıraz daha buyuyen tstanbul Beledıyesı, gehr sağlamak ıçın kıtapçılığa başlamış ve «Beledıye Zabıta Talımatnamesn adını taşıyan 201 sayfalık ük kıtabını 30 lıra fıyatla satraaja başlamıştır Nobel kazanan ve ortalama 300 sayfayı bulan en tanınmış kıtaplaruı bıle 15 . 20 lıra arasında satılabıleceğı Turkıyede 150 kuruşa alınan Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra yurtrlüğe gıren talımatnamenuı 30 liraya satüması kanunlar gereğınce talımatrame bulundurmak zorunda olan ışyeri sahıplerı tarafından tepkı ıle karşılanmıştır Istanbuldakı yayınevlermden bın de aynı talımatnameyı bastırmış ve 2 5 liraya satışa çıkarmıştır. Beledıye, kendı matbaasında bastırdığı talımatnameyı Hesap tş lerı Mudurluğunde satmaktadır Bır yetkılı bu konudaki soru>u, sadece Beledıvenın ıçınde bulunduğu malî bunalırm anlatarak cevaplandınruş «Beledıye Gelırlerî Kanununun çfkmaması gehrlerunızı buyuk olçude azalttı Emlâk Vergısi uygulamasının UD ay daha ertelenmesı ıse hem bu vergıden Beledıyemıze duşecek payı, hem de Paklama Aydınlatma Vergısını toplamamıza engel oldu Buyuk bır mal] bunalun ıçmdevız» demıstır Bır başka yetkıl: ıse aynı soruva şu esprı ıle cevap vermıştır Bıhvorsunuz UNESCO 1972 yılını Kıtap Yıh olarak ılân ettı Be ledıye de katkıda bulunduysa fena mı olc'u'» İftihar vesilesi • Azız vatandaslarım, Turk Sılâhh Kuvvetlenmn degerh menBugun, Başkomutan Atafurk'un emrmde fedakâr mılletımız ve onun orduları tarafmdan dış ve ıç duşmanların dıze getırıldığı, Cumhurıyetımızın temellerının atıldığı buyuk zaferın 50 yıldonumunu ulusca tum olarak kutlama nın kıvancı ıçındeyız Türk Sılâhlı Kuvvetlenmn ve onun temel davanagı Asıl Ulusu muzun, başardığı buyuk bafım sızlık savaşı, duşmanlannıızm bıle ovgüsunu kazanarak tanhe şerefle mal olmuş bulunmakta Bağımsız Içel Mılletvekılı Celâl Kargılı, halk arasında hukumetın ıstıfa edeceğı volunda soylentüeı dolaştığını bıldırerek Başbakan Melen'den bu konuda kamuoyunu ajdınlatmasını ıstemıştır Kargüı, Melen'e gonderdığı telgrafta şoyle demektedır: «12 Mart Muhürasının, Muhtırada belırtıldığı anlamda hedefiBu mutlu gunde, btlyuk asker ne varmamış olması ve Anayasal Ataturk'un ve Azız Şehıtlerımızın reformların gerçekleştınlmesı yo l huzurlannda tazım'e eğıhr, kahlundr arzulanan netıcemn elde , raman gazılerıtnızı saygıvla «e edılememesi sonucu Hukumetınllamlanm zın ıstıfa edeceeme daır halk arasında yoSun bır söylentı dolaş30 Ağu«tos Zafer Bayramının 50ıncı vıldonumunu candan kut maktadır Bu soylentılerın doğruHık derecesı ve Hukümetınızın is. ' lar azız vatanda^larıma ve S ı tıfa edıp etmıveceâ] hakkında kalahlı Kuvvetlerımıze mutluluk muovunu aydınlatmanızı bekler saygılar sunarım » ve esenlıkler dılerım » f'ST A N B U L * * ALMANYA'DAN ÎZtNLt GELEN BİR İŞÇİNİN OTOMOBtLİ KAMYONLA ÇARP1ŞT1 6 KİŞt ÖLDÜ AFTON, (Hakta MERDÎVENCl) Afyon'a 9 kılometre mesafede oncekı gece meydana ge len trafık kazasmda 6 kışı ölmuş, 1 kışt de ağır yaralanmıştır. Almanya'dan yurda izlnli olarak gelen ısçı Kadır Çukur, yonetımındekl Alman plâkalı (KU • EW 73) taksiyle, gece saat 02 sıralannda Kaplıcalardan donerken, karşı yonden gelen All Çelık in kullandığı 20 AL 279 plâkalı kamyonla çarpışmıştır Kazada; taksı içmde bulunan 7 kışıden ösı olmuş, l'i ağır yaralanmışta Ölenler Mehmet Çukur, Ka(Oevunı Sa. 7, Süfc3 de) Solan çiçekler Kadıkoy bolgesıne, £lmalı Bendmden su venlmektedır. Verılen günluk su mıktrrı 50 bın metrekuptur Bu mıktar on yıl oncesının ıhtryacını karşılayacak. sevıyededır Bugünun ıhtıyacı, Kadıkov bolgesln'lek] son geüşmeler ıle 200 bın metrekupe yakJaşrmştır Bır kaç yıl sonrald ıhtıyaç ise, 300 bın metrekup olacaktır (Devamı Sa. 7, Su. 2 de) BELEDİYE ZABITAS! TALİMATNAMESİ lîbu Talımatnanı* I'SO ^aulı Bc! <Jw kanunu ıl sajılı Urmımı Hıfzıssıhha Ksr^uunun 2W ocı nıadıltsı Beledıyenın 30 lira değer bıçtığı yonetmeli{in kapağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog