Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Traş olanların başına gelen en tatlı olay sa^/,n,z ,.,* « y . WİIIİOIWS 3.ÜCM MfMMoHffianKTnt KiMİnlıat.«ıâkMMMl mjOMfaktnfMjlar. yumuşak bıçağmız ju veya bu marka olsun, Williams yu umhuri Kurucusu: YUNUS NADİ Maliye Bakanügı Hesap üzmanlan Demeginin yayınlarlığı EMLAK VERGISI KANUNU Açıklamalan ve BEYANNAME DÜZENLEME esaslan pek mahdut miktarda basılmıştır. 49. yıl sayı: 17268 Telgraf ve raektup adreSi: Cumhunyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbu] No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 09 30 Ağustos Çarşam Dafıtun: BATEŞ Ptyatn 35. TL. BATEŞ: 41/6119 Tüm yurtta fören/er yapılıyor 30 Agustot Zafer Bayramı aedeniyle dön bir mesa] yaymüayan Genelknrmar Baskam Orgeneral Faruk Gıirler Sunay, Tağmaç'a altın liyâkat madalyası verdi 30 AĞUSTOS'TA AHAN 30 AĞUSTOS'A ERMİŞİZ. BİR ORDU BİR ORDU DAHA YÜRÜSÜN. ' GÖSTERMEKTE YÜCE BAŞBUĞ BATIYI • '• BİR ÖRDU BİR ORDU DAHA YÜRÜSÜN. , ALL1 KARTAL SAYGI SAYĞI DOLANIR ' KONAMAZ Kl ANIT KABİR DALINA ORDU UÇSUN KANATLARI GÖKLERCEK ' BÎR ORDU BÎR ORDU DAHA YÜRÜSÜN. .. ÇIKIVERDt ALANLARDAN DIŞARI ' '* ' ' s VÜZÜ GÜZEL . '. • ' SÖZÜ GÜZEL, ÇOCUKLAR ' . ' ' . VARIVERDİ KÖTÜLÜKLER ÜSTÜNE BİR ORDU BİR ORDU DAHA YÜRÜSÜN. DAĞLAR ORDU ORDU OLMUŞ DİZİLMİŞ . ANADOLU TOPRAĞINA ULU, DİNÇ, PALANDÖKEN ERCÎYAS AĞRl KOPDAĞ BİR ORDU BÎR ORDU DAHA YÜRÜSÜN. • , ' DURSUN ARTIK KARANLIĞIN AYAĞI BİR ULUSUN Sunay: "îç ve djş düşmaDİar hüsrana uğratılmıştır,, GÜRLER DE, «GÜZEL YURDUMUZA KARADAN, DENİZDEN VE HAVADAN GELECEK HER TÜRLÜ TEHLİKE SİLÂHLI KUVVETLERİMtZt KARŞISINDA BULACAK» DEDİ [Cumhunyet Haber Merkezi] Cnmhgrbaskanı Cevdet Snnay, Başbakan Ferit Melen ve Genelkarmay Baskanı. Orgeneral Faruk Gürler, «30 Âgnstos» münasebetiyle dün birer mesaj yayıra lamıslardır. (Devanu Sa. 1, Sü. i de) Zaferin 50. yılı bugün [Cnmhnriyet Haber Merkezi] 30 Agustos Zafer Bayramı'nın 50. yıldonümü, bugün, bütün yurtta, dıs temsılcıliklerimızde ve Yavru Vatan Kıbns'ta torenlerle kutlanacaktır TAGMAÇ GOREVI GURLER'E DEVRETTF ANKARA, (Cnmhüriyet Barora) Genelkurmay Başkanlığından emeklıye aynlan Orgeneral Mem duh Tağmaç, dün sabah duzenlenen bir torenle bu gorevl, Orgeneral Farulc Gürler'e devretmıştır. Saat 10.00'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İç avlusunda duzenlenen törende, Cuıuhurbaşkanı adma, Cumhurbaskanı Genel Sekreten tarafından Tagmaç'a altm şerel madalyasi tatalmıştır. Tağmaç, Türk Ordusunda bu madalyayı alan ilk subaydır. Cumhurbaşkanı Suna?, tdrenda okunan mesajında ıse, Tağmaç'a hizmetlerinden otürü teşekkür etmiş, «Askerlik hayatınızın her safhasında. deruhte ettiğinıa görevler vs Bzellikle son yıllânn zor günıennde, ttritık şartlar alünda ifa etügınlz ovülmeye değer hızmetler, kadırbüır mılleümlz ve vefakâr silâh arkadaşlanmz tarafından şukranla anılacaktır» demıştir Başbakan Ferit Melen de emeklı Genelkurmay Başkanj Tagmaç'a, gonderdığı telgraft» sunlan sövlemıstır: «Vatanımızin en bunaümlı günlermde büyük Komutanlık ve devlet adanu mezıvetlerinı haiz kisıliğiniz bir denge unsuru olmustur.» Melen: "Ordunun politikaya müdahalesi, demokrasiyi korumak içindir» ANKABA, (Cumhnriyet Bnronı) Başbakan Ferit Melen, Aiman Televizyonuna verdiği demeçte, «Türk Ordusu politikaya ne zaman müdahale etmişse, bu idareyi zaptetmek veya günlük politikaya karışmak için değU, demok rasiyi ve müesseselerini tehlikelere ve suiistimallere karşı korumak için olmuştur. Bugün d« Türk ordusunun rolü faal politika içinde degildir. Türk ordusu mem leketi idare veya kontrol etmemektedir Bugün Türkiyede Başbakan betıim Memleketi hükümetimiz idare etmekte ve demokrasi bütün tnüesseseleri ve gerekleri ile ayakta bulunmaktadır. de miştir. Melen, Hukümetin terorızm'e mücadeleye mi. yoksa reformlarm gercekleştirilmesine mi öncelik verdiği» yolundaki soruya «Iki konunun hirbirlerini ifns cden, (De\aını Sa. 7. Sü 6 da) GÜCÜ OĞUL, GÜCÜ KIZ, ÖZGÜRLÜĞE UYGARLJĞA DOĞRUYA BİR ORDU BÎR ORDU DAHA YÜRÜSÜN. ' Fazıl Hüsnü DAĞLARGA Tören Genelkurmay Başkanhğı devır torenine, Milll Savunma Bakanı Mehmet tzmen, eskı ve yenı Kuv vet Komutanlan, Yüksek Askeri Şura üyelerl İle general ve amiraller katılmışlardır Törene, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tağmaç ne, yenl Genelkurmay Baskanı Orgeneral Gürler1İn blrUkte tören kıtasuıı teftiş etmeleriyle başlanmış tsüklâl vfargınır> dinlenmesınden sonra, Hava Korgenerall Cemal Engln Tağmaç'ın biyografistnı okumuş tur. İSTANTBUL'DA Zafer Bayramı dolayısiyle bugun îstanbul'da duzenlenen torenlerin ilki, saat 8 30'cfa Tak 50. yıl emek elli yıl ge'çmiş | aradan! Başkumandanlık ' meydan mnharebesinin bn yıl dönümünde bir an durnp arkaya baktıgımızd» O'nnn ertesi gün yayınladığı günlük emrini bütün görkemligi içinde ranki kulaklantnııda duyuyor gibiyiz: Ordular, ilk hedefiniı Akdeniz'dir, ileri! Bellefimizde değil, beynimiıdr çınlıyor bn ses bugün. Bu toes sözcüklük komut, bir baskomntanın ordusnyla, yalnız erdnsnyla mı, tüm nlnsuyla nasıl butnnleştfğini gösterecek bir göç taşımaktadır. Evet, bes günlük kanh bir »»vastan sonra, ezHmisligin, esir düşmüşlügfin kara örtüsünü hiç bir zaman sırtında tasımayan ordumuı, hak ettiği laferin gunıru içinde, kanatlanmıscasınâ Ege kıyılarına dofrn kosarken, kızı ve kızanıyla, genci ve yaşlısıvla koca Tfirk ulnsu da ynregi çarparak onn sevfnç gös yaşları dökerek izjlyordtt. Yurdumnzun bagnnda kazandığımıı başkomntanhk raeydan savaşmı her hangi bir savasla kıyaslama olanağı yoktnr. 30 Ağustos xaferi emperyalist iömürü düzenine karsı kazanılmıs yer yüründe ilk zaferdir. Bn zaferden sonra dır ki> Tiirk Dlusu iç ve dıs sömürgen güçleri zararsız hale koymanın geregini anlaraıs. bn nğnrda basarıya nlaşmanın kosnllannı bir bir yerine getirmeye baslamıs. tır. " Atatürk ilkeleri dediğimiz devrira atılımlarını milletimiz o laman hayrete değer bir anlayısIa benimsediyse, bn, ynkanda da açıkladığnnız gibi, başkomutanın nlnsla birleşmesi, üstuıı kisilifi sayesinde nlnsa sonsuz bir güven dnygusu asılayabilmis olması sonucudur. Eğer balk türekten baflanmawvdı Atatürk, çağdaş uygarlık düzevine ulasmamız îçin sart «lan devrimlerden hemen hiç birini göze alamaz. alsa bile bajarı elde edemezdi. Türk olmanın değerini onnncn vı\ söylevinde «Ne mnUn Türküm diyene» sözleriyle en kısa vt en açık bir biçimde dile ge.iren o büyük adara. yasadığı îürece yalnız bize daha ileri, Jaha refahlı yannlar hazırlanak ölküsünü yüreğinde tasıdı, bu nğurda çalısmaktan bıkmaiı jorulmadı. 30 Afnstos zaferinin Dünva ilcüsiınde bir baska önemi de )U zaferden sonra bütün maznm milletlerin bağımsızlıklarııı knrtarmak yolunda sömürge•ilite karsı gittikçe artan bir dddetle direnmeye koynlmaları ılmnştur. Türk knrtulnş savaşı ve 30 \gnstos zaferi mazlum ulnsla• kurtuluş umndu dağıtan bir » sık, onların cesaretini arttıran larlak bir örnek ^erine geçraişir. Hindigtan'da. Pakistan'da, Lak Doğnnnn bir çok sömürge ılkelerinde Atatürk adı bir seef bayraği halinde hugünlere sim Cumhuriyet Alanınd» yapılacaktır. Harbiye Orduevinde saat 9.20'deki' törende ise, 1. Ordu Komutanı, kutjamalarj kabul edecektir. Vatan Cadde<indekî büyük g«çît torenine, ıaat 10'd» baslanacaktır. Zafer Bayramı 50. yılı kutlama prograraı gereğince Ordu Komutanhğmca gece şehirde fener •laylan düzenlenecek, îtfaiye Ban dosu Fatih, Şehir Bandosu Tak sım Alanlarında marîlar çalacak tır. Bayram nedeniyle şehrin çeşitli j yerlerine taklar kurulmuş, resmî ve büyük binalar ıyıklandınlmıştır. Gerekirse ek van ödeme kararnamesi cıkarılacak Sunay'ın mesajı Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreten Fuat Bayramoğlu, Sunay'ın, su mesajını okumuştur: Saym Orgeneralım. «Uzun ve parlak bir meslek hayata sonunda eriştiğiniz ve (Dcvamı Sa. 7, Sü. 1 de) Kapanan yollar Bayram sırasında bugün bazı yollar trafiğe kapatüacaktır. Bu konuda Sıkıyönetim Komutanlığı açıklaması, jöyledir: (Devamı Sa. T, Sfl. 7 de) Liselere girişte veülerden 500 lira isteniyor MtI,L! BĞİTÎM BAKANI 3 GÜN ÖNCE KAYTT SDIASINDA PARA ALINMASININ KESÎNLİKLE ÖNLENECEĞİNİ SÖYLEMIŞTİ MiUî Egitim Bakanı Prof Sabahattin Ozbek'in 3 gün önce «kayıt sırasında öğrencılerden para alınmasrnın kesinlikle önleneceğiniı açıklamasına rağmen îstanbuldakl bütün okullar velilere çeşitli yönlerden baskı yaparak para almâktadırlar. tstanbul Mılü Egitün Müdürlüğü ilgılileri, veUlerin kendilerine de başvurarak şıkâyette bulunduldann] ve «bellibaşlı Uselerde kayıt Mçin asgarl 500 11ra istenildiğinlrî» aktanldığını sovlemişlerdir Bu arada okullann, kıyafet yonetmeliğıne aykın olarak lüks kumaşlardan yapılmış forma zorunluğunu bu yıf da uyguladıkTürk Pava Yollanrun pervaneli uçaklanyla değiştireceği F28 jet ları görülmektedir. Okul yardım derneklerı ?eya uçaklan 65 yolcn almakta ve 850 kilometre hız yapabilmektedir. okul aıle bırliklerı Ue okul yönetıcilennin yaptıklan işbiriıği sonunda, oküliarm birçoğunda önce yardım makbuzu kesilmekte, ancak bu zoraki yardunın yapümasından sonra öğrencınin kayıt ışlemı söz konusu olabilmektedır Binlerce işçinin Yeşilköy Hara ucretı odediklerı halde, şirketm l Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Lımanında penşan olmalarına sozunde durmadığını, uçagın gel yolaçan dolmuş uçak (Charter) medığinı, Almanya'dakı ıslerine şirketleri hakkında Emniyet Mu ?eç kalacaklannı, bu nedenle de durlüğü dolandırıcılık bölümü ışlennden atılacaklarım, bunun soruşturma açmıştır. tşçilerıı dolandırıcılık olduğunu söylemış yaptıklan toplu müracaatlan in lerdır. celeyen polis ilgüileri bu lşe bir son verilmesi için hazırladıklan raporla Ulaştırma Bakanlığına Yeni thbar üzerine, şirketın bilgl vermişlerdir. İstanbul'daki temsılcisi FahretHeybelı, Buyu.tada arasında Bir hafta önce 90 kişinin pohtın Otluoğlu polıs tarafından yaDenız Tefmenı Salih Bediz'i fab se yaptığı ihbar sonucu, şirket kalanarak gözaltına alınmıstır. rikator Rıfkı Kip ile kaptan Erol ilgilılen gözaltına alınraış, bun Otluoğlu, «Uçaklann zamanmda Çevık'ın bulundukları bir motu dan korkan yönetıciler Almanya'gelememesınde bazı nedenler arun çarpıp olümüne sebebıyet dan hemen uçak çetirıp ışçılen ramak gerekir Olimpiyatlann verdıği, Cmayet Masasımn bir götürmüşlerdı. Ancak cinceki başlaması, uçak kiraladığunız haita süren çalışmalan sonun aksam aynı olayın bir benzerı şirketın sdzleşmelere uymadığı, da anlasılmıştır. Fabrıkatör ve daha olmuş, bu kes 70 lşçl poliıstedigimız süre içinde uçak bukaptejı. yakalanarak gözaltına a se baş vurrauştur. tşçller günlerlamadığımızı belirtmek isterim. lınmıştır. ce Yeşilköy Hava Limanmda Bu durum karşısında blz de cabekledlklerüH, gldl?dönU» bilet (Devaau Sa. T, Sfl. 3 A») (Devaın Sa. T, Sfl I de) Ekim aymdao itibaren seferlere baslayacak olaa F28 jet uçaklan U00 metrelik toprak pistlere dahi kokyca lnip kalkabOmektedir. kalkacak THY, pervaneli uçaklarını jetlerle değiştiriyor İLK «F28» JET UÇAĞI, EKİM • AYINDA TÜRKİYE'YE GELECEK ' Türk Havs YoUan, elinde bulunan pervaneli uçaklann tümünü Ekim ayından itibaren jet uçaklanyla . değiştirecektir Bu konudaki anlaşma, Türk Hava Yollan ile Hollanda Fokker firması arasında îmzalannuştır Devlet Plânlama Teskilâü ve Bakanlar Kuruluaca'da tıygun bulunan pervaneli uçaklan jetleştınne için gerekli yatuım Hollanda hükümeti ve Avrupa Yatınm Bankasından temin edilecek kredılerle saflanacaktır. Türk Hava Yollaruıın bugün elinde bulunan ve 40 yolcu tasıyan F27 uçaklan, Hollanaa Fokker firması ile vanlan anlaşma gereğince kısa menzilll ve 65 yolcu taşıyan F28 jet uçaklanyla değiştirilecektlr. Ekim aymda başlayacak olan jetlestirme programı içinde, yıl sonuna kadar her ay bir F27 bır F28 ile yenılenecek, 1973 yılında değıştıriiecek ikl uçakla bırlıkte 1973 Mayıs ayına kadar 5 F28 uçağı Türk Hava Yollarında uçuşa başlayacaktır. ANKARA Devlet Bakanı Zey yat Baykara, bir süre önce yürürlüğe giren devlet personeli ile ilglli van ödeme kararnamesinden doğan şikâyetlerin pdzden geçirildiğini ve gerekırsa e> bir karamarne çıkanlarak aksaklıklann giderileceğini bildir mistir. Baykara, tktisadl Devlet Teşekkülleri, belediyeciler ve il özel idareler personeli Ue ıleıli van Bdeme karamamesinin de hazırlanmakta olduğunu ve vakında vayımlanarak vüriırlüğe sokulacağını açıklamıştır Verilen bilgıye göre. tktısadi Devlet Teşekkülleri. beledıveler ve il Szel İdareleri personeli için ANKARA Çalışma Bakanı Ali cıkarılacak yan ödeme kararRıza Uzuner, dün düzenlediği banamesi de 1 Ağustos 1972 tari«m toplantumda, 11 ilde süren hlnden itibaren geçerli olacak, grev yasağmm kaldınlacağmı a taban ve tavan ücretler vürürçıklamı^tır. Bakan, halen grev . lükteki yan ödeme kararnameyasağı bulunan yerlerde lokavta | sıne paralel olacaktir teşebbüs eden ifverenler hakkında | da idarl işlem yapılması konusuKimler faydalanacak nun ele almdığmı bildirmiştir. Iktisadî Devlet Teşekkülleri, beledlyeler ve il özel idare perAvnstralya'ya isçi göndermeye soneli Ue ileili van nHpmpİer devam edileeegini, dışandaki iş(Devamı Sa. 1. Sü. 5 de) çilerin THY ve çocuk paralanndan şikâyetçi olduğunu belirten Uzuner, «Uçak soranurrun, Bakanlar Knrulunun ilk toplantısma götü rüleeegini> açıklanmı^n. 11 ilimizde grev yasağı •< Türk Hava Yollanrun, hiç peşin para ödemeden alacak olduğu F28 uçaklanmn yedes parçalan, da, F27 uçaklanmn vedekleriyle değişörüecektir. Küçük kentlerde Bazı Charter şirketleri dolandırıcılık yapıyor Türkiye'nin özellikle Dogu böl gesinde bulunan Van, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Sıvas, Elâzığ, Gazıantep gıbı kentlerinın havaalanlan Türk Hava Yollanrun bugün elinde bulunan DC9 ve Boeing707 tipi uçaklann mlşine elverişli olmadığmdan, sim dıye kadar buralara ancak pervaneli F27 uçaklan sefer yapabılmekteydı. (Devanu Sa. 7, Sü. 7 de) Ol AVL\KIN TAHRAN Tahran Askerî mahkemesl, bir polısl öldürmek ve devlet güvenligine karşı Dır komploya kaülmakla suçlanan Mehdl Rteaı adındaki îranlı ünlversita öğrencisinl ölüm cezasına çarptırmıstır. Sanık, aynca, komünist ldeotojisl guden bir örgüte bağlı olma, sahte kimlık belgesi kullanFtkir Kulüpleri Fetferasyonu ma ve bulundurma, kanunsuz sl ve cDevGenç» örgütCnün dü lâh taşıma, güvenlik kuvvetlerızenlediği ideolojik eylemlere ne karşı çıkma, kamu mallannı katılmak, büdiriler yayımlaya ı tahrip suçlan için 10 ay Ue bir rak T.C. Kanununun 141. Mad , yıl arasında değişen ek hapis desini ihlâlden sanık 127 kişi cezalanna da çarptınlmıştır. nin 2 Numaralı Sıkıyönetim Mah Mahkeme hlçblr haöfletıci sekemesinde dünkü duruşması j bep kabul etmemiş ve sanığın sonunda. Bozkurt Nuhoğlu âa Uzerinde bulunan silâhlara grudurusmadan vareste tutulmusbuyla birlikte toplaBülar düzcn tur. ledigi evinde bulunan ve yakla(Devami Sa 7 Sü 7 de) (Devamı Sa. 7. Sfl. t de) Çalıjma Bakanı. Genellş Oe Yol1? kolundaki Danıştay karannın nygulanacağmı, «Türkiye'de memur . işçi ayrraunın bir hastalık olduğunu» da kaydettikten sonra, Sosyal Sigortalar'da çalışan ınemurlara »nraV Kurum'un müdürler kunılu karariyle ikramiye verilebilecegml söylemistir. Iran'da bir öğrend idama mahkum oldu Nuhoğlu da durusmadan vareste tutuldu Oemı teğmenınin ölümüne yolaçan motor bulundu 6ERÇEK lnslararası af örgütü «Amnesty International» m açıkIadığına göre geçen Mayıs aymdan bu yana tran'da elliye yakın siyasî tutuklunun idann infaı edilmiştir. Bn konnda ayrıntılı bilgî edinmek Irsn'ın içindeU çevreler için bile zor dur. Mahkemeler basına kapalıdır. Amnesty Intemational, Iran Şafanuı ve BAşbalcMiuıa basvnrarak ölfim cezabnm dnrdunraya çabalamaktadır. tran, aon yülarda, sanayi çabalanads oldokça başan kazsn Gözaltına alındı THY Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı THY Genel Müdür Yardımcisı Suphi tşçen, görevinden alınmış tır. Ulaştırma Bakanlığı Kalemınden öğrenildiğıne göre îşcen, bundan önce de ikl kez görevinden alınmış, faknt tekrar aynı göreve verilmlştlr. (Devamı Sa. 7, Stt. • da) uI Iran'da "Ak devrim» mıstır. Toplum «zenginleri daha zengin, faörlen daha fakir yapan» bir olusnm içindedir. Ulkedeki katı re^m, kannn dışı eylemlere yof açmış, böylece mücadele keskinleşmiştir. Ancak Şahın akıLbca politikası oedeniyle petrol geliri giderek çoçalraış. bu gelirden sağl»»n yatırnn gticüyle hayat dıtreyi de yükselmistir Bugünkü hesaplara göre, Iran"ın kişi başına mil 1 geliri 430 dolan gecmiştir. Bnv 1 lece tran, Sovyetler dısında biıtün kntnmlanm bn alarJü 41 miştir. Şahın poUtikaa gerçekçi bfr temele otartulmustar. Bilindıği giU Şahlık, feodal düzenin siyasî knnmıa olarak Irao'da ikl bin yıb askıo geleaege sahintir. Geniş toprak sahiplen ve aşiret reisleıi tabanına Jayanan Şah. değişen dünya Karşısında birtatam tedbirler almak zornnda kalmış, ve «Ah devrim» diye atîlandınlan bir plânı nyerulamaya başlamıştu ^u piânıa (Devam sa ı Sfl. 1 d«) NADİR NADİ (Devanu Sa. 7, Sü. 4 de) **•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog