Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Metin Oktay Cemil için konuştu: G.Saraya çok şey ğetırır ama, Münih Olimpiyatları birgolcüdeğil, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIllllllllllllllllllllllllllllin Bülent ÖN İZMİR TUSUFTJN GOLÜ Lnton Town karşınnda iji bir »ynn fSsteremiyen ve 2 gol yiyen Besiktas, Yu^ufun ayafından penalttdan Mr fol kazandı. (Fotoğrafta, Yusuf'un golü gorüluyor.) (Fotoğraf: THA) Siyoh Beyozlılor iyi görünmediler *.•; avurucu pıcak Altaylıların çalıştığı küçuk alana çokmüstu Genç kadroya, futbol dunyasından kazandıklannı kazandırmava çalısan Metin, bir an durdu, <Ba sorayu ille benim ce'vaplandırmam mı gerelriyor?» dercesine baktı. yüzümıize ve ağır . a£ır* konujmaya başladı: K Tovm'a yenildi STAU: AIi Saml Ten. HAKEMLER: Cumhnr Demlr (5) Necmettin Çakan (7) Zeki Etyemez (7). BEŞIKTAŞ: Sabri (7) Hüsnü (5), Mustafa (6), Tayfun (7), Zekeriya (6) Tusaf (6), Saml (S), (Bülent 5), Sanlı (4) Kayhan (I), Tufrul (61. Haldun (7). L. TOVVN: Kelfbarber («) Johnryan (7), Faulner (6), Garner (7), Thomson (7) . Slough (7), Anrieıson (9), Vlchokrw (8) Ryan (8), Unbnsby (9), Johnaston (7). Beşiktaş, Luton • tNGtLtZLERtN İLK GOLÜ Andersonon attıçı gol Sabrinin bakışlan arasında kaleye girerken, Lnton Town'hlar bn gol. den sonra Beşiktaş kalesini n k sık yokladılar. • «Evet, Cemil iyi bir fntbolendnr, fakat iyi .bir gnleü ola• bilmesi için kariyer yapması şarttır. Bn da ancak büyük takım SzeUigini sfirdfiren Galatasaraf veya Fenerbahçe gibi ekiplerde gerçeklesebilir. ftu takımlarda gelifir, klasına klas ekler ivi futbolcnlar. Bilgisi görgusü artar. Topla arkadaşlıfi daha baska bir biçim alır. Gerfeğin ta kendisidir bn. Kariyer ancak ve ancak büyük takımlarda yapüır. Tabiî fntbolen kariyere lâyıksa » «Peki, Cemil'in Galatasaray'» katkısı ne olur?». Duşknmeye gerek görmedi, futbolu v e efendiliğiyle milyon • l a n buyüleyen Metin Oktay/ . «Çok şey getirir Cemil Galatasa' , tnj'*» dedi v e ekledî: * t «Başkadır S a n K m u n l ı formayla top kostnrmak. Havası da başkadır Galataaaray'ın^ Bnnn tam anlatabilmek için kelimeler yeterli degildir. Kanımca Cemil çabnk ısınır Galatasaray'a.. 1leri üçlüyü sSyle knralun isterseniz: "Mehmet, Cemil, Metin" Nasıl dordurulmr bn çalıskan adamlar? Bitirici vnrnşn Cemil'in yaptıgını dfisfinelim.. O zaman kendiliğinden ortaya çtkar Cemil'in Galatasaray'a katbtının ne olacagı..» Fazla yormak doğru olmayacaktı Metm'i . Kapağı açık bırakılmıs fınndan larksızdl ^saha. cSon bır soru. dedik, «Şampiyon kim olur?. Şoyle bir durdu Oktay. Sonra dedi kı: «Şampiyonlnk lâfla d e | i l , adale ile olnr. Kimin ~adalesi çüçlü ise, daha dofrnsn adalesini kim güçlii bale getirirse, o, ipi gögfisler..» 1 « "Cemil iyi futbolcudur, fakat iyi bir 'kariyer yapması için biiyiik takım .özelliği ' taşıyan bir ekipte futbol oynoma/ıd/r,, 678 Ağustos'ta Tekirdağ, Çorlu ve IstanbuFda " ıiıeşale yanacak • Paslanmae çelikten yafjılan, 2,30 met're boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki, sabit meşaleler . sabaha kadar yakılacak. . . , . ' ' . , * . • 678 Ağustos geceleri Tekirdağ, tstanbul va Corlu'da sürejcli oiarak yanacak sabıt Olimpiyat meşaleleri hâzırlanmıçtır. Aygaz Şirketi tarafından paslânmaz çelıkıen yaptırüan ve 2.30 m. boyunda 100 kilo ağırlıfıreakı iki meşaleden biri tstanbul'da 7 Ağustos eecesi. digeri de 6 Ağustos gecesi Tekırdağ'da 8 Ağustos gecesi de Çorlu'da sabaha kadar sütekli olarak ysnacaklardır. Atletlerın taşıdığı Olimpiyat meşaiesi ise 6 Ağustos saat 12no'de Ipsala'dan âlınacak 9 Ağustoc «aat 18.30'da da Kapıkule'de Bulgar atletterine teslim ectilecektir. , Öte yandan tctanbul îl hudutları içinde meialeyi taşıyacak 200 sporcu bulunamamı^Ur. Ajanlık, 6 Ağustos Pazar günü 5<rıa erecek Balkan Oyunlarından sonra İzmir'dekı ünlü atletleri Pazartesı sabahı meşalenin ta5inma";ı için Istanbul'a gptireeektir. Yöneticilerle anlaşamayan : B.T.Genel Müdürlüğünün açıklaması METİN OKTAY' . ALTAY'I TERKETTİt İZMİR CpltA) Tfeknik yönetaıen olarah. Alucv'da görevR Vaşlayan Metin Oktay, yöneticJerle anlaşamryarak tzmir'i terketmistir.* Siyah Beyazlı takımda 6 ^ün antrenmaTîs fıkan Metin Oktay'rn JOtaylı ySnatlciIarlc aniaj .mamasına maddı nedenler sebep olmuftur. Altay K'tlübü Başkanı Rıdvan Burteçin, Metin . Okıay ile arlaşmazlığa düşülunce Petrescu'aun tek • r.ık direktörli'ğe getirilmesi için te$ebbüw g^çudiii bild^i "Yelken Federasyonu yelkiflevriyapamaz,, Erhan GÜRER elken Federasyonu, Açıkdeniz Yat Yanşlannın bütün organizasyonunu Aç'kdeniz Yanş Kuiübüne vermiş, bu dunım Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü taıafından da «mevzuatlara aykın» bulunmuştur. Yelken Federasyonunun 1516 Nisan tarihinde aldığı kararia. Türkiye'de yat yanşlan ile ılgiü her turlü karar vazetme yelkısı, rating ve ölçü işleri Açıkdeniz Ya ns Kulübüne verilmistir. Bu du• , lstanbul Pirat Bırincılığinde nım karşısında diğer kulüplerın protesto edilen yelkene, Cuyat yanşı duzenlemesi problcmler martesi günu ölçülmek üzere ortaya çıkarmıştır Ajanlık tarafından el konmuşBeden Terbiyesi Genel Müdürtur. Kılit altmda korunan yellüğü Ugilileri de bir Federasyokenin ölçulmesinden sonra geçnun. bir yetkisini herhangi bir tiğimiz hafta uç gun süre ile kulübe sürekli olarak devredemıyapılan Pıra't Birinciliğının soyeceğini, ancak bazı organizasyon nucu ortaya çıkacaktır. , lan yaptırabileceğini belirtmis.ler ve durumun mevzuatlara ayBu arada Pazar günu proteskırı olduğu söylenmiştir. to edilen yelkene Pazartesı sabahı el konmuştur. Protestoyu vapan Detnirsporlu yönetıciler lYK'ya ait yelkenın bır gece ^ > n d e değiştmlebıleceğini. hattâ Cumartesi gününe kadar da böyle bir şeyin yapılabileceğini ileri sürmüşlerdır Tuncer BENOKAN îngilteıynin üçüncü liginden ikind ligine y e i i geçen takımı Luton Town Besjktaşı sürklâse ettı. 31. Ligin ilk hazırlık maçını enerjik ve biraz l a sert futbol oynayan bir takımla yapan Siyah Beyaziılar raklplerini uzun zaman durdurmakta zorluk çektıUr. Bu arada Sanlımn sert hareketleri takımı da sinirlendirdi ve bu yüzden doğru dürust tır futbol da izliyemedık. Buna rağmen İngilızler rttıkları 3 refis golle ve şutlarla Ingiliz futbolunun temsilcilen clduklannı da belli ettiler. Beşiktas itk yarıda encak tek şut atabildi. O da yeni transfer ftaldun'un dııeğı yalayarak geçen bir şutu idi Ingılizler ise Sijah Beyazh kaleyi hem şut hem de ekın yağmuuna tuttular. Gerıde Tayfun ilerde de Haldun iyı gozuktü. İngilizlerde. Anderson, Unbusby, Ryan kendi futbollarından iyı drnekler verdiler. MAÇIN CEREYANI Beşiktaş dakıkalar ilerledikçe rakiplerinin enerjı> dalıcı ve hızlı oyunlan yüzünden toparlanamadı. Ve 23 dkkikada da ilk golü yedi. Unbusby'run geri pasmı penaltı noktası civarında yakalayan Ar.derson îopu sağ direğe çarptırarak ağlara gönoerdi. Oyunu smırlı bır havaya sokan ve rakiplerinm ancak bu şekUde durdurabılen Siyah Beyazliıir 33 dakıkada Tuğrul'un ceza sabası ıçinde iki V'.şi t?rafından düşürülmesi ile bir penaltı kazandııar. Yusuf bu sayede beraberlığı sağladı. Ve devre 11 bntı. îkinci yarının hemen ikinci dakikasında Vichalero kararabolde golleri ikiledi. Oyunun dığer kısmı tam bır kör döğüşü şeklinde geçti. Sertlikten yere düşmeyen oyuncu yok gibi idi. 80 dakikada Ancerson ge^lerden aldığı topla kaleye daldı ve üçun,cü golü artı. Maç da 3 1 BeşLktaşra mağlubiyetl ile bitti. Y anlasamıvarak Altay'ı terk eden METİN" OKTAT % 200 metre kelebek yüzmede yeni bir dünya rekoru ŞtKAQO, (a.a.) Münih Oyunlan için Adun yeni Protesto edilen yelkene ajanlıkça el konuldu " ' " ' ••'"' Binicilik Federasyonu'nun ikinci hatası: merıkan yuzme takımı seçmelerinde bır dunya rekoru kırılmıştır. Oncii'ye'Siitpbeyğirı^loıııdan AmeHka'da öğrenimini tamamlıyarak >urda dönen Millî Binicimiz, yarışmalara girmesi ve çalışması için verilen Dprviş isimli atın her an bir engele takılıp öhnesinden endişe ediyor , Seçmelenn ilk gün yarjşmalarınd'a Amerikah yuzücü Mark Spıtz, 200 metre kelebekte 2 dakika 1 sanıye 6/10'la yeni bır dünya rekoru kırmıştır. Peralta < maçı hakemsiz yapıldı ' \iııııli de sonra, £ Münih Oyunlan ve Afrika TAUNDE Afrika Münih Oyunlarına katılacak mı, katılmayacak mı? Oyunların açılmasına üç hafta kala i>n sorunun ceVabı .henuz bılinm'iyor ama sonucu ögrenmek için de bekle. necek sure çok kısaldı. Kıt'adakı 37 ülkenin temsil .edildiği Afnka Yüksek Spor Konseyınin Yürütme Komitesi, konuyu bir karara bağlamak uzere önümuzdeki 6 Ağustos günu Lağosta bir toplantı yapacaktır. % Atletizm: Oslo yanşmaları çekişmeli geçiyor B4RCELONA, (İspanya), (a a) Eskı dunya ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali Clay ile Arjantinii ağu siklet Ğregorio Goyo Peralta arasında Baıcelona'da yapılan ve boks maçından başka herseye benzeyen garip «Spor teması., tspanyol basınını kuplere bindirmiştir. 3 ravund üzerinden yapılan maçta galıp veya mağlubun belli olmamasının ve işin en aniaşılmaz tarafı ringde hakem bulunmamasının boks tarihinın en büyük rezaletlerinden biri olduğu belirtilmektedir. BİR GARtP MAÇ Kİ Hakemsiz maçta, iki boksor b.r birini âdeta incitmekten kaçınırcasına dovüşmüştür. Maçta hıç bir knock down olmadığı gıoı fıske gibi yumruklar halkı galeyana getirmiştir Ali, bütün maç boyunca rakibi etrafmda dans et miş ve tek bir sağ yumruk dahı çıkarmamıştır. Ümit Milliler Göziepe ile I I berabere kaldılar İZMİB Balkan Ümitler Turnuvasuıa hazırlanan Ümıt Mılli Takım adaylan Göztepe önünde ciddi bır smav verdi. İlk yarıda ileri hatlardaki aksaklıklar Ümit MHlı Takım adaylarmın gol atma şansını kırdı. Defansta iyi gbrünen adaylar, Göztepe forlarına Rol imkânı vermedi. tkmci yarıda Göztepe daha ı>ı oynadı ve 72 dakıkada K. Alı'nın kafasından bır gol kazanarak 10 one geçti 83. dakikada Mehmtt durumu 1 1 yaptı. Maç da bu sonuçla bıtti. B takımlan maçında ise Ümıt B Milli Takımı, Göztepe B Takımraı 37 ve 48. dakikalarda Zafer'in attığı gollerle 2 0 mağlup ettı. Turgut GÜNGOR Fenerbahçe bu gece Beykoz ile oynuyor Yeni sezoT için çalısmalarına antrenor Dıdi ne»retinde d»\frr eden Fenerbahçe futbol takunı bu akşam saat 20.30'da Ali Sami Yen Stadında ıkınci lıgın yeni Ufcmı Beykoz ile bir hazırlık raaçı >apacaktır. San I<âcıvertli ekibin Beykoz karşısında sezorun ilk caddı hazırlık maçında alacağı sonuç beklenmektedi1 inicilik Ftaerasyonu Kemal Öncü'ye sütçü beygiri olarak bilinea Atom'dan sonra şırodi de ölüme terkedilmiş «Derviş» adiı atı verm>$1ır Kemal Oncd'dcn alınan Atom, jünior binicilerin çalışmasına tahsis edilmiş ve yerine «kornej» denilen astımı bulunan ölüme terkedilmiş «Dervis» uygun görulmuştür. Amerika'da öğrenimini Umamlayarak yurda donen Kemal ö n cü, yanşmalara girmek ve çalışmak için Federasyondan at istemış ve Milli binici ilkinde «Sutçu beygiri» sonuncusunda da cljastii at.la cevaplandınlmıçtır. . ONCÜ DtYOR Kİ Millî binici şimdi eskısinden daha güç durumda kaldığını söyıomiş: « Öteki at hiç olmazsa nas talıklı değildi. Dervişin ise astımı var. Yanşa başlar başlamaz kesiliyor ve zor nefes alıyor Her üstüne binişimde acaba bu mania>la mi öldü, surada mı ölecek diy* korlruyorum» demi?tir .DCNÎA.MN HtÇ BÎR « OSLO Bu yıl içinde Avrupa'da, halen Oslo'da yapılanlar öneminde hıç bır atletizm karşılaşması düzenlenmemişti. Buyük çoğunluğunun bu yanşroalarda boy göstermesl, Olimpiyat Oyunlarına üç hafta kala, tfünyanın en iyi atletleri ile temas kurmayı arzulayan Avrupalı sporcuları bu yanşmalara çekmiş bulunmaktadır. Dun yapılan yanşnvalarda elde edilen so• nüçlar ise şövledir: C l R t T : (î) B. Grimnez (Norveç), 84 m. 60, ® M. Nemeth (Macar). 84 m. 02. 130* METRE: (î) P. Vasala (Fin), 3.38.3, (5) S. Prefontaıne CAmerika), 3.3S.4, GÜLLE ATMA: (î) G. Woods (Amerika), 21 m. 01, (5) O. Oldfield (Amerika), 20 m. 50, 880 METRE BAYAIN'LAR (T) A. Olesen (Danimarka). 2 04.78, (5) 1 Kelzer (Hollânda), 2 04 8. 110 t »IETRE ENGELLt: (Î)T Hıl! (Amerika). 13 4/10 (5) T Whıte (Amerika) 13 5'10. 400 METRE: <T) î Evans (Amenka), 45, (T) C. Joseph ( T n nidad), 455. 190 METRE: . (T) R. Taylor (Amerika), 10 1, (f) G. Ttaker (Amerika), 10.1. ' ••*<* . AT YARIŞLARI 1. KOŞU : Favurı ijınn 11 Plâse: Orhun. 2. KOŞU : Favon Dolores Piâ se Toygar 3. KOŞU : Favon: Le Juste. Plâse Jasmın. 4. KOŞU : Favon: Hakan 6. Plâse: Hercai 1. 5. KOŞD : Favori: Elmas 13. Plâse: Boran 1 • Letafet. Sürpnz: Sa matyalı 6. KOŞU : Favori: Serbey. Plâse Atakan • Volga. Sürprız Şanlan. 1. KOŞU : Favori: Renk. Plâse: KarabScek • Olbatur Sürpriz: Kırses. 8. KOŞU : Favori: Merthan 1 PlAse: Şahin 108 Civanım 1. Stirpriz: Yurdal. Tfikael ERÜÇ Ff scher'in SDOssky'yi mağ.up etttıği 8. oyun 1 c4 c.i 2 Ac3 Ac6 3 Af3 Af6 4 g3 g6 I Fg2 Fff7 6 00 Ol 7 d4 cd 8 A:d4 A.d4 9 V: d4 f dÇ 10 Fg S Fe6 11 Vf4 Va5 (Fischer 35 4aKika Spassky 37 dakika) 12 Kac Kab (Fischer 25 dk. Spassky 8J dk.) 13 b3 Kfc 14 Vd2 aS 15 Fe3 b5 İS Fa7 be 17 F:b8 K:b8 (Fischer 46 dk. Spassky % dk.) 18 be F:c4 19 Kfd Ad7 30 Ad5 V:d2 21 A: e7+ Şf8 22 K: d? Ş:e7 23 Kc4 Kbi+ 24 Ffı Ac5 25 Şg2 J5 K e4 Faı 27 f4 fC 28 Ke2 Şe« 28 Kee2 Fb2 ?t Fe2 h5 31 Kd2 Faî 32 f5 + gf 33 e f + Sej 34 Kcd4 Şrf5 35 Kd5+ Şefi 36 K:d6+ S'.l 37 Kc6, Terk (Fischer 94 dk Spassky 135 dk.) Boks'ta Almanyayı yine yendik: 7 2 S4MSUN, (aa) Ohmpıjatmra hazırlanan Boks Mılli Takımımız Federal Almanya Boks Milli Takımı ile dün yaptıklan karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik ve iki mağhıbıyet almıştır. Alınan neticeler şöyledir: 48 Kilo: Arıf Doğru Bahattın Önder'e sayı ile galip. 51 Kilo: Kemal Somunur (Turk) Penzler Wolfgang'a ( Mraan), hakem kararıyla galip. Ağır: Ibrahim Gör (Turk) Fıks Ferbert'e sayı ile mağlup. 54 Kilo: Mehmet Kumova (Turk) Pica Jinlerte berabere. (Devamı 7. Sayfada) Atıcılıkfa baraji aşamıyan sporcular Münih'e gid'yor , Eski mılli atıcı ve Federa«von üvesi Yusııf Uzun bir acı.klama vaparak atıcılıkla baraıı asmavan sporculann MCnih'e goturuleceğını ıddıa etmiştır • Atıcıhk dalında Münıh'e eoturülecekleri açık ta'nan Osman Giraud, Fettah Günay ve Güneş Yunus'tan sadece Osman Giraud'un barajı aştığını belırten Yusuf Uzun.' sunlan söylemışfır: «Federasyonun bn isimleri nasıl tesbit ettigi anlaşılmamaktadır Zira bn konoda herhangi bir seçme vapılmadısı çibi. adı geçen sporenlardan ikisi de 1973 vılı içinde barajı asamamısiardır. Bn arada barajı asan bazı sporcular da kadro dısı bırakılmıslardır. . TERtNDE HASTA BtR AT YARISTIRILMAZ..» Kemal Öncü. ölüme terkedilen bir atın yarıstırılmasnun da sport menlik dışı olduğunu ifade etmış: € Dünyanın hiç bir yerinde hss talığı olan bir at yanşnnlmaz. Önce binicisi yansmaya girmez. Çünkü büir ki derece alamıyacaktır. Sonra müsabaka doktoru izin vermez. Ve her ikisl de olsa seyirdler ıslık çalarak durumıı protesto eder. > şeklinde konuşmustur. MU13 binicimızin düştuğü bu acıklı duruma önümuzdeki gunlerde bir çare bulunup bulun. mayaeağı merakla beklenmektedir. Kemal Öncü daha önce çalıştığı «SütçU Beygiri» AtomTa Ali ALAKUŞ) «• •« • • • • • «• • • • • ı GÜREŞ MİLLÎ TAKIMLARIMIZIN SON SEÇMELERİ BUGÜN İZMİR Münih Olimpiyatlanna katılacalc Grekoromen ve Serbest Güreş Millî Takımının son seçmelerı, bugün saat 10.00'da Güzelyah Hava Eğıtım Komutanlığı Spor Salonunda yapı. lacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog