Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIH OYMAYJ AHUAK YASASINA TAAHHÜT EDER. üd;ı.., adtna tumlıunyet Matbaacılık ve Gazetecılık T.A.Ş NAZÎME NADİ Sorumlu Yazı tşlerı Müdürü: OKTAI RURTBÖKB Basan ve Yayan: CUMHUKİYET MATBAACILIK »e GAZETECtLtK T.A.S. Cağaloğlu Halkevi Sk N 39.41 * * * * B (] D n I A P » D U n V » U M n . A3TRARA: Atatürk Bnlrarı TaMt Art venijehij Tel 1209») • 129544 1 1 6 U auu Aylık Aylüc Aylık Ayhk LAIN tNtij ve ıı IZMİB, revzipaj» Bulvarı Al|an>ğlu Isn»nı Tel: 31230 • 2470» G . K ÜN Y ILLERt: Kuruidpru 14 nkak Ne. M ADAtU Felr 4.550 3S34 toıt tc> Adl ro 21.50 «7.40 135 ım Pmt* 133.370 M0 Dm 43 Baslık (Maktu) i ve I ocJ «ayt» (Santtml) 3 Oncu n y f a (SanumJı 4. 9 • ocı «avfa lS«ntunl) Nlsan Nikah Evlenme Dofunı Nİ3»n Nikah Bvlerun* Ootum Ö!Um. MevUd Tesekküı 34 üneO fS Sra.) «U «S 7» 100 iw 150 • • t • > ( SAY1S1 75 RUKUŞ Yan ödemeler oUısk «Bir polemiğe gLmek niyfct nde değüim» demiş'.r TıTe'en Tunç'un basın tcıpUntısınaa söylediklerini bir «czet ha; linde» gördüğünü belirı* kterı =on. ra şunları sSylemiştir: •Tunç krndi anlayışı içinde bazı tenkitlrr ileri sürmüjtür. Hüküraetin prcsramı açıktır. tcraatımız herkesin gö/ü öniinde cereyan etmektedir Diişiin celerhnizi de berrak ştkjlie sijyle meğe çalışıyoruz. SağduvuİL vatandaşlarımız. tenkitlcrle. bİ7İm prosram, icraat ve bcyaiilarnnuı karşılaştırarak dcğerlendircbilirler.» Melen, bir başka soru üzerine de. yan ödemelerin verilnıesine Xğustos ayı içinrfe «başlaniıbileceğini» bildirmiş. yan ödernelerin devlet bütçesinde göstereceğı gider ar{ışınm 200 miryon lirs civarında kaladağını açıklamı;'.,r. (Baştarafı 1. Sayfada) silpflpn faydalanarak Maliyemizin defcerli idarecÜeriyle birükte, mali ve iktisadi durıunumuxu şözden geçirdik» demiştir. «Memnunluk verici» Melen, Müezzinoğlu ve B"akanlık yetkılileri ıle yaptıgı' bir saati aşkın görüşraeden eonra, ekonomik ve mali konulara ilişkin olarak şunları açıklamıştır: «Genel ekonomik durumumuz, birçok yönü itibariyle memnunluk verecek bir haldedir. Bu yıl da çok iyi bir mahsul alıyoruz. Ihracatımız artmakta devam ediyor. Geçen yılın aynı dpnemine oranla yüzde ellinin üstSnde bir artış obnuştur. İlk altı ay içinde yüzde 54'ün üzerinde bir fazlalık görüjmektedir. Dövus rezervlerimix 800 milyon ' ddiar. civarındaki seviyesini koriımaktadır. lşçi dövizlerindeki «rtışjar da son »y içinde her türliı tahminin fizerinde bir Seviyede serçekleşmiş, '100 milyon dolara ulaşmıştır. fthalât programı aksamadan yürümektedir.» Totokloiak hali kalkan ODTÜ lü öğıenciier yeniden Ünıveısıteye kayjtiariDi Hücumbotlarımız (Baştaratı I. Sayfada) leme hamlelerini takdirle ve alâkayla izlemektedir» demiştir. Federal Almanva Deniz Kuvvet leri Komutanı Koramıral Kühnlea'nin dâvetlisi olarak dün sabah Tirpitzhafen'deki deniz üssü KielWik'e giden Deniz Kuvve*leri Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoglu, burada Alman Deniz Kuvvetleri adına Tümamiral Klose ve Üs Komutanı tarafından karşılanmıştır. İki denizaltımızm omurgalannın kızağa konulması münasebetiyle düzenlenen törende ilk konusmayı Ter sane Müdürü yapmış. Türk De niz Kuvvetleri'Komutam Oramiral Eyiqeoğlu ile beraberindekilere' «hos geldiniz» demiştir. şı, Federal Almanya dahil bütün NATO üyelerine örnek teş. kil edecek bir nitelik taşunaktadır. Türk Deniz Kuvvetleri ile yapılacak îşbirliğinin bundan sonra daha da geliştirileceği inan cı içerisindevirn. Hür dünyanın saflam kalesi Turkiyenin Deniz Kuvvetlerinin Oramiral Celâl Eyiceoğlu gibi müstesna bir llderin emri komutasmda her zamankinden daha güçlü bulunacağıua muhakkak nazarı ile bakıyoruz. Bunun nedenini Türk Deniz Kuvvetleri Kumandanının üstün vasıfUrında, takip etmekte olduğu cesur deniz politikasında \e savunma meselelerindeki ileri göriişünde bulmak mümkündür» demiştir. « Almanyada bulunan Deniz Kuvvetleri Kumandanı Oramiral Eyiceoğlu, bugün de Alman as, keri yardınvndan tedarik edı, lan ve Bremerhaven'de onarıma ahnmış bulunan iki £det mayın «lökücü gemimizi inceleyecek ve yann Türkiyeye dönecektır. 2 KASIM1972 CEKİLİŞİNDE istanbul /ataköy de 3 APARTMAN DAÎRESİ 1OOO OOO TL yaptırabılecekler ANKARA, (THA) ODTÜ Rektörlüğu, 12 Mart öncesı ve sonrası olaylar nedenıyle . kayıtları silinen oğrencilerden tutukluluk halı kalkanlar durumları uygun göruldüğü takd'ırde yeniden okula girebileceklerdir. Üniversite ayrıca 250 lira olan öğcenci ^ömest'r harçlarına 70 lira zam yapmıştır. " Öğrenciler lehine Eyiceoğlu'nuri, konusması ' Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oranjiral Celâl Eyiceoğlu bir konuşma yaparak öz>etle şunları söylemiştir:. «Tîjrk Deniz Kuvvetlerinin 1000 standart tonluk dcnizaltı mşa projesini tahakkuk ettirebilmek maksadıyla Alman Savunma BakanJırı ve BWB iljrililerinin gösterdiği büyük gayret her zaman takdirle anllacaktır. Deniz Kuvvetlerimizin deniultı ve karakol imkân ve kabiliyetlerini de arttırrhak maksadiyle Deniz Hava Öirliği kurulmus, hu birliği teşkil eden uçak ve helikopterler tedarik edilmiştirj» Yatınm istekleri hemen karşılanacak ' Başbakan Melen, açıklama;anna devamla, yatınmlan hızla,ndırmak için döviz tahsislerinin arttırıldığını oildirmiş, «Çabuk netice vereceK, veya ihracata donuk sınaî yatınracıla'nn taleplerinj derhal karsı.lamağa hazırır» demistir. Mevduat ve kredi hacminde de yükselmelerin devam ettiğini belirten Başbakan, bütçe uygulamalannın normal olarak vürutuldüğünü "jylemK «Devlet gelirlerinde bir önceki yıl'a kıyasla yüzde 20 artıs olrtfuştur. Bu artıs Haziraa sona îtibariyledir» demiştir. Yatınmlarla. îîgili bir başka soODTÜ Rektorlüfünre. «ODTÜ ru üzerine ise Haşbakan Ferit Megiriş öfretim vtjimtihan yönetlen, bu yılın programında yeı amelijp»fıde dftrehcıler lehine ya" lan yabnmlarda. yüzde 90'm üzepılan bu de|ısiklik ile yeni haıç rinde bir gerççklesme olacağına ' yöcetmeliği dünkü ' Resmi Gainandığını söylemiştir. zete'de yayınlanarak yürürlüğe ğifmistir. * Om*Ü Genel Sekreteri V.Iut Senuhar. yönetmeliklerde yapıl?n • .degişikliklerle ilgili olarak THA (Baştarafı 1. Sayfada) • muhabirine şunları söylemiştir: «Olaylar nedeniyle kayıtları siyen bir doğrnltnya yonelmiş tnlunan T;cevit Partısi*1 dir» Mnmi; bircok .öjroncinin mağdur olmaması için yönetmelifcte, miidenilmektedir. . Dr. Kemal Satır, CHPden' is tevelli hey'et, rektörliik ve konleyee (erekli dejjişiklik vapılmıştifa nedenlerini . dört maddede hali toplamaktadır Maddelerde, CIJ tır. Aşcak. her tntukluluk kalkamn kavdı yenilenmeyecekP içindeki gelişm.eler .aplatıltir. Öğrenimini yapmak iizcre makra. bügünku durumu özet* üniversiteye basvuracak bu dulenerek, • yönetkiler. ağı'r dılle rumdaki her öğrcocinin duruınu suçlanmaktadır. .. •" ayrfayn rektöriiikee Inrelenecek Satır'ln Not'u özetle şöyİedir: ve durumu uygun olanlar alına• Ortanın soln hareketi, Ana caktır. Bu. öğrenciler lehine dü•üoiilmü; bir değişikliktlr.» yasm dofrnltasnnda, devritnei Satır İSO Başkanı (Baştararı 1. Sayfada) Devlet sektörü Söysal, Tunç'nn Çevlet sektörünü savunması ile ilgili olarak is« şöyle konuşmuştur: «Bu tartısrriaöa devlet teşebbii^lerinin savunuculuğunu yapmanıu yeri yoktur. tki Dünya Savaşı ara sında yoğunlasan ve ikinei savaş tan sonra harp yaralarını snrnu<k anıacı ile bir süre dünya ülkclerinde geliştirilen devlet isletmnıli ği bugün modasını yitirmistir. Or. tak Pazarda devlet işletmelerl tüm sanayiin yüzde 10'unu geçmemek tedir. Ekonomide geleneğe bağlılık iflasdır. Ekonomi ve teknoloji dü. ne değil yarına bakar^ Hali] Tunç'un halka açık anonim sirketlere karji çıkmasını da tenkit eden Sanayi Odası Ba«kanı. bu karşı çıkmanın devlet sektöründe politik baskılarls kolay top lu sözL«me yapabilme olanağının varlığfndan ileri geldiğini ileri sür I mü? ve şöyle konusmustur «Saym j Tunc, halka acık anonim şirketler kampanyamıza da karşı cıkmakia^ dır. Bu konuda kendisinl milletln hakemliğine tcvdi edivoruı. Devlcşmek istidadında olan hüyük <ir ketlerin de halka açılmasinın toplumun sosyal adalet içinde kalkınmasmda daha etkia ol«c*ğinı savunuyoruz. Burada sevki iriare nin kücük smıplarda kalmasını eleştirmek dünva ekonomik kiı. ralları ile ters diismektedir. IMnnaffement tabiatı ile manacerierin elinde kalacaktır. Aksi. ya bugtin kü halivle devlet tesehhü<lerinl «a vunmak ya da tesebbüsün batnıa' sını göze almaktır.» Güdiimlii mermilerle Süratle gelişen teknoloiiye lntibakın zanıri olduğunu belirten ve denizlerimizin savunmasım, yurt savunması için «asgari ıhtiyaç» olarak nitelendiren Or..amiral Eyiceoğlu, Büdümlil silâhlara sahip yüzer plâtîonnların tedariki üzerinde de durntuş .ve hiîcumbotlarftnızın «Penguin» gudümlü mermileriyle teçhizini öngören bir projenin tatbik s»hasına konuldugunu bildirereV, «Önjimüzdeki eylül aymda tecrübe atışını vaoacak ilk hücumbotumuzu, çüdümlü mermi tasıyan veni hücumboiları takip edecek, botların çüdümlü mermivle teçhizini ise j Deniz Kuvvetlerimizin terSaneleri ferçeklestirecektir» demiştir. BütÇe açığı kapanıyor "1972 bütçesinin başlangiçtaki 8 milynrlık açığının bir kısmmın alınan çeşitli tedbirlerle kaTşılanmağa çalışıldığını belirten Melen. «Diğer açıklar sebetriyle doğan ödeme zOTİuklannı da tamamen gidermek, veya hafjfletmek üzere çalışmalar yapılmaktadır» şeklinde kpnuşmuştur. Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu da, aynı konuda, bilgi vererek, bütçe açığmın kapatılmasma çalışıhrken, 1972 mall yılı bütçe kanununda yeralarn oarl harcamalardan yüzds 10 oranında bir kesinti vapılmasına ilişkin hükmün isletildiğlni Ifade etmiş, açığm diğer bölümünün kapatılması amaciyle de bütçe içinde «çeşitli operasyonlann ola bileceğinî» .bildirerek, bütçedeki harcama hacmi aşılmadığı takdirda, ödenekjerin esasep tamam harcanmadığı için, buradan sağlanacak tasarrufla, ve diğer Bakanlıklann kendi bünyelerinde yapacakları tasarrullarla 1972 bütçesind,eki açığın büyük ölçüda kapatılabileoeğini anlatmıştır. Müezzinoğlu,' açığın. kapatılması için başvurulaöak bir başka tedbirin de «cumuml talebin tahdidi» olabileceğini söylemiş, ancak bunun yeni vergiler salınması yolüna gidileceği anlamına gelmediğini açıklamalanna eklemiştir. Bâsbakan Ferit Melen lse, ekonomik ve malî koriular üzerindeki açıklamalanna dpvamla şöyle konuşmuştur: «Hükümet programında önjöriilcn kanun tasanları üzerindeki çalışmalar tamamlanfnak üzeredir. Mali ve iktisadi konuda en mühlm meselemiz ekonomirnizin irecikmis olan lstikrannı bir an önce sercekleştirmek noktasında toplanmaktadır. Bu sebeple tiyat hareketlerini vakından izliyoruz. G c c n seneld anormal sayılabilecek fivat artışlannı. bu sene makul bir seviyeye indirmek için iktisadi ve malî alanda fterekli tedbirleri alıyoruz.» Basbskan, bir soru üzerine. «Ccretlerin dondurulması aslâ söz kontısu decildir» demiş ve şunları eklemıstir: «Istikrar politikasını ilmî « • saslarla rjriitmese Ç3lışıyoruz. Ne ücretler. ne de fiyatlar dondurulmavacaktır. Sadece aşın yükselişleri önlemeğe çalışıvoruz. Bu .vı 1 karnu sektöründeki işletmelerle işçi sendîkalan arasında vapılmış olan toplu sözleşmelerle, sendikalar ' «20 ilâ 35 aravnda zam almışlardır. Bu dondurma mırfır?» , bir hamle, özellikle halkçılık ve devletçilik Mkelerimize' ilişkin bir taze kan hareketi olarak doğmus ve CHP örjntünce içtenlikle benimsfnmiştir. Anctk bu ülkücü hareket, kısa bir söre sonrs yozlasmaya başlamu, «Tarih'î akırri» adı altında baska bir harekcte dönüşrnüs, bir yeni mubtevs kazanmıştır. Artık CHP'yi kesin biçirade etkisi altına almıs bnlnnan bn akımın gemtk amacı, .yenileıtmek drtil. yeni bir parti yaratmak, CHP'vi tarihî temelierinden ve dayandı^ı Atatiirkçii Vüçlerdf n kopa. rıp bir başka yörünjeye oturtmaktır. ' . Kooperotifler Şentiği bugün boşlıyor hk ankamızlahv , • CHP'yi dayandığı tarihi temellerden ve uyanık güçlerden koparıp' rbir, başka yörüngeye otnrtmak y.oîunda sarf edilen çabalann bir.diğer belirtisl parti ilkelerinde Baş gisteren sapmalarrfır. Atatürkçü dünya görüşünün • temelini teşkil eden halkçılıktan, sankj yeni keşfe. diltniş bir ilke irhiş .gibl bahsedilmekte, a«lıf>d«i fee. gerçek halkçılığı, halk dalkavükluğuna feda eden bir slyas^l oportünlzmin parlak örnekleri yefilmektedir. Bu durum. dığer llTcelerimlzi özellikl» layiklik ve devrimcilik ilkelerimjzi de etkilemekte. din' sel inançları dahi politika ara. cı. yapabilen sakat yöntemler uygularrmaktaJır. # CHP. bu^ün Anayasa, reformhır t/ibi temel konulardan. par(i içi sonınlıra kadır uıanan bir tatarsızhk zıneiri içinde bonalmakt&dır. Ekonomik, sosyal ve siyasal perçekler, kisfsel besaplar nğrona kolayca tahrif e . dilmekte, çelisik ırörüşler savnnulsrak, bazan beyaza slyah, bazan da slyaha beyaz denHirken içtenlikten yoksnn bir politikanın çeşitli örnekleri verilebilmekredir. CHP'nin içinde bulundufn çer^ek, dayandığt temelleri ve inançlannı kemiren bir akıtnm, artık ikinci aşamasına ulasmıs burandnindur. Militan çüç ve nsnllere dayanarak Atatürk'ün ve Inönü'nün partlsine el konulmus. şimdi sıra CHP'liIerden annmava p«Imistir. Dr. Kemal Satır, daha sonra kendisi hakkında hazırlanan «CHP Parti Meclisi Disiplin Kovnşturmasına» ait fezlekeyi okumu*, .fezlekede imzâsı bulunanüç kişiden ikisinin 1965 milletvekili seçimlerinde adayhlî yoklarnasını kaybedince, partiden â3"rılacaklarına dair andiçtiğirii, hattâ birinin AP'ye.katı.la rak mücadelesini daha etkili hale getirdığini. diğerinin ise Wr gazetede yazdığı makalede, CHP' yi açıkçs sucladığını $öylemis ve «Bu imzalarla yapılan bir kovuştnrmaya cevap verdiğim takdirde, kendime ve nzun yıllar «erefle tasıdifim CHP'lilik vasfıma olan sayr/ımı yitirecefimi diisündüm* rfemiştir. Fezlekede. Mehmet Aytuğ, Ahmet Isvan ve Turgut Artaç'ın imzaları bulunmaktadır. ANKARA, (THA) Köy KooperatJflerl Birliği tarafından dü. zenlenen Büyük Kooperatiflet Şenliği bugün Silifke Taşucu'nda başlayacaktır. Atatür<ctin ilk kooperatifi 1934 de kurup faaliyete geçirdiği SiHür dünyanın sağlatn lifkede bu nedenle düzenlenen şenlikte bulunmak üzere kalakalesi: Türkiye bahk bir dâvetli kitltyi ve CHP Genel Baskanı Bülent Ecevit Alman Deniz Kuv\'etleri Kodün Ankaradan hareket etmişmutanı adına Tümamiral Klose lerdir .de ljir konuşma yaparak Türkiye' Kaiilentn dün sabah saat 10'da nih hür dütıya savunma meseieAnkaradan yola çıkması münalerini çolc iyi değerlendirçn ve feebetiyle düzenlenen törende ^NATO ittilakı savunma ger.el KoyKop. Başkanı Ahmet Altın, konseptine olumlu katkıda bulubir konü^ma yapmıştır. Altın4! ean ^alısmalarını anlatmış «Türk şunlan sdylemiştir: Deniz Kuvvetlerinin, başta Ko«Turkiyenin kalkjnmasının köy mutanı Oramlral Eviceoflu oldukalkmmksı cerceğine bağlı olduiv halde denjze dönük fli«selfğu artık anlaşılmıştır. Kooperaleri ^oıkuf ve cesaretle ele alıtifçMik ekonomik ve sosval kalkınmamızın en önemli araçlanndan biridir. Yurdun her tarafında çok amaçlı, tek tip kooperatiflerin kurulup ^elismesiyle (Ba*tar*fı 1. Strfadn) memleketimisin sosyo^konomık yönden kalkinabileceğine ^vürekj kaçak giren Alman turistlprine ait minibüsün şoförü Walter Heierich. teıı inanıyoruz.» dün ilk sorgulannda t»tuklanmi5lardır. Gümrük yetkililerinden ahnan bilgiye göre, Walter Heierich. Hcrmann Jassef ve Heinrich VV'iIhen adh üç Alman turist, PPSS37 plakalı minibüs ile bir bafta dnce, Kırklareli'nin Dereköy sınır kar>sından yurda gizlice girmişlerdir. Alman turistlerin yurda işlem vsp tırmadan giriş yaptıklan. KapıkuDenizcilik Bankası şehir hatlale'den çıkış yapmak istedikleri ları işletmesinin «Beykoz» ve'«Yaman anlasılmıştır, Üç Alman. Tür lova» vapurları dün saat 19 sulakiye'ye. Bulgaristsn üzerinden ge rında Yeniköy önlerinde birbirlerek Dereköy sınır kapısındnn lerine >ıaslamışlardır. Önlerine girdiklerini söyleyerek. o sırada anşızın çıkan bir kotrayla çarpışgörevli memurlarınm u>uduklirı mamak için yapılan manevra sını ileri sürmüşler ve «DljSer nın rasırida' meydana gelen yaslama Avrupa ülkelerindc olduğu iihi. sönucunda «Beykoz» yolcu vapuCİris çıkışın serbest yapıldıîmı ru başbodoslamadan «Yalova» sandısımızdan. uyumakta olan yolcu vapurunun kıç omuzluğueiimrük memurlannı uyandırmnna. yaslarnış ve korkulukla'rdaki dan. Türkiye'ye Bİrdik» şeklinde üç putrel eğrilmlştir. Olayda ifade vprmislerdir. carl kaybı ve büyük, bir hasar meydaha gelmemiştir. Kaza vapıvorlar TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI (Basın: 17805) 5569 Ücret artışı * Maliyecilikten roman yazarlığına ' (BaşUrafı 1. Sayfada) Bu «Otuz yaş faktbrüunü ben, bir yerden daha hatırlıyorum.. Hülya Saydam'la yaptığım bir röportajda, ünlü piyanisümiz de • «otuz yaş»tan söz etmişti. Brahms'ı yorumlayabilmek için otuz yaşujı aşmayı bekliyordu, çahşarak, Hülya Saydam.. Yıldız İncesu ise dujTişlannı özgürceyorumlamak, Jcltaplara dökmek için, bürrtkrasinın tutsak edi^ıne başkaldırılabılecek sınır olarak alıyor «Otuz yaş»ı.. Ve rastlantrnın sönucunda aynldığı Maliye'den, gönüllü olarak kopuyor. Kitaplarla ilişkisinın küçükten başladıgını da anlattı Yıldız İncesu. Babasmui kitapçı dükkânını, o dükkânda çalıştığıni, küçük yaştaki okumalarlnı... Kitaplarla senh benli oluş, yazı yazma tutkusunun başlangıcında yatıyorsa eğer, Maliye.'de geçirdiğı dokuz yıl da bu tutkunun biçımlenişini. etkilemiş gö. rünüyor. Gerçekten de, «Cumnuriyet»te izleyeceğıniz romanı, bü rokrasinin oturduğu 'sıralar'dan pek iyi göriilen, toplumumuzun, o kendine özgü, sağlıksız, siyasal bojutunu ana teroa yapmaktadır. Bir kasaba doktorunun, ülkemizde birbirinin eşi olan siyasal partilerden birine, onbeş bin lira karşılığı miUetvekıli adayı oluşunu konu almaktadır rnman. Bu sıradan, sıradan olduğu ölçüde, nice aksaklıklanmızın temelinde yatan siyasal olayda, toplumun sorunlanna, kahramanının kişiliğinde o sorunların bireyin yaşantısmı, insan ilişkilerinl Diçimlendırişıne bakmaktadır yazar. .Şft"1 • " TTıldız încesu, bu romana 1968 yılında başladıgını soyledi. Birkaç kitaptan oluşacak bir dizının ilk romanı oluyormuş Doktor Cemil. Romanda karşüaşacagınız kahramanların birçoğunu, dizinüı ikinci kitabı olacak aZehrauda yine bulabileceksiniz. Yıldız încesu ile bugünkü Türk edebiyatı üzerinde de sonuştuk, onun bu konuda lu görüşlerini size aktarabilmek için.. Çok dar bir çevreyı aşamayışından yakındı edebiyatımızın. Bunun nedenlnin yine edebiyatçılar olduğu görüşünde. Çünkü, halk; ama fotoroman, ama polisiye roman, ama tercüme aşk ro manları okuyarak, okuduğunu ortaya koyuyordu ona göre. Bu okunıa «potansiyelini», o ikibinieri geçmeyen daracık çerçevesini (isterseniz kabuğunu deyin) kıracak gücü, çabayı gösteremeyip, kendine yöneltemiyorsaydı edebiyatçılar, suç okunacak şeyi bilmeyen halkta mıydı?. Dünyada bır rocıana konu edilmeyen olay, nesne kalmadı gibi bir sey. Ama bir ön seçim serüyeni gibı, Ulke yönetimimizın demirbaş mekanizmesı halıne gelmış atekniK» bir olguda hangi «romanesk» yönü bulduğunu sorabtlirsınız yazara. Fakir Baykurt'u övmekten vaz geçmeden, yogun köy edebiyatının, «bır cerahatlı yarayı, bir kırık bacağı» sayfalar dolusu anlattığını söyletiı \e «Aslmda beyindedir bunun nedeni» dedi. Malıyede geçirdiğı yıllar, sorunların, nedenlerinin «aslında beyinde» olduğunu öğretmistir, Yıldız încesu'ya.. Onun için, uslaca köy edebiyatı yapanları hayranlıkla izlerken. kendisinın, nir yazar olarak, toplumun sorunlanna köyden bakamıyacağını saklamamaktadır. Bunun ne hor görmeyle, ne de büjük iddialarla bir iliîiSl yok. Yıldız tncesu, ne olduğunu, dolayısiyle neler verebıleceginı açık yüreklılikle söylüyor ıtDönme Salıncak» (Bana kalırsa, bu öykü asıl, başarı ödülür.U gerektirirdi.) adh öyküsünde«Ben büyük kentliyim. Dostlap m vardır. Sinema severim. Kskimiş bulmakla beraber tiyatro severim. Vitrinlere bakmayı severim. Dedikoduya bayılınm. Bnrada tutsa«im. Dilim tutsak, eylemlerim tutsak. Düşüncelerirn..» Miaibüsleri ile . <Beyköt gemisi «Yalcva» gemişine ı Soysa* d»ha sonra seTalet edkbi yatının gtserliliğini kaybettiğiui söyleyerek şöyle devam etmi«tir: «Son Ikl yılda hayatın vüzde 40 pahalılastıfı doğrudur. Fakat >on iki yıld* işçi ürretleri ortalama "o 50 artmıştır İstanbul'da ortalama bir l«çl «ündeliği 56 liradır S«syal yardımlada birliktr S» liravı bulmaktadır. Sanayi ürfinlerindeki fiat artısı ise °'r».I5*te kalmıstır. Bugiin slportalı vesendikalı «anâ\i işçisi olmak Türkiye'de en tü.en verici bir iştir^ Mısıı'la Libya (Baştarafı 1 inei sayfada) Anlaşma , 2 kişi kurtarıldı Öte yandan saat 20.25'de KöprüAdalar posta seferini yapmakta olân «Ali İhsan Kalmaz» yolcu getnisi saat 20.55'de Fenerbahçe fenerinin bir mil kadar açığına geldiğinde ıslıkla yardım isteyen ve rnotoru bozulan tekrıede bulunan Avusturyalı öğrencı Kans Len gelfeld'(241 ile Faruk Gole (24) yi vapura alarak ve Kınalı Ada' ya getirmiştir. «Polemiğe girmek Ote yandan Başbakan Melon. fürlIs G<=ncl Sekre^r' konjenjan senatoıü Halıl Tu.^cun önceki (?(':• ^';?enledi2i basın topTsntısındn öne sürdüğü görOjı.cr'.c Ugiu Boks'la (Ba.ştarafı Spor Sayfasında) 81 Kilo: Nazmi Sefer Ergel Kent (Alman)'e sayı ile galip. 57 Kilo: Seyfi Tatar (Türk) Malton Vladimir'i abondone etmiştir. 63,5 Kilo: Mehmet Tatar (Türk) Sehoth Wolsfgasy'i* sayı ile yenmiştir. 67 Kilo: Ismail Odunkıran (Türk) Werner Dommen'e sayı ile mağlup olmuştur. Odunkıran'ın bu karşılaşmada kaşı patlamıştır. 71 Kilo: Menef Durmuş (Türk) Bost Hans (Alman)'a sayı ile galip gelmiştir. 57 Kilo: Kemal Zorlular (Türk) Hammer Horst'a sayı ile galip gelmiştir. Cumhutiyet altını (Baytarafı 1 inci sayfada) . «Parlâmento üyeliğinden de çekilsinler» ADANA. (Cumhuriyet BOrosu) CHP'si Adana Gençlik Kolu dün bir bildiri vavınlavarak parti İçi sorunlarB değinmi^ ve «Üst fiste toplanan 3 kumltay CHP içe' risindeki ve dışındaki efcemen çüçlerin t^msilcilerinin ovunlanhı bozmuş ve direnislerini gtniş öl?üde kırmıstir» demiştir. , Başkan Yaşar Sevik. Imzasını tasıyan bildiri şöyle devam etmektedir: «CHP'lüerin oyiannı alarak parlâmentoya ' çiden ve fakat CHP'nin Atatürk ilkeleri doirultusunda vajıacağı düzen dpfisikliji dareketine. ihanet ederek avnlanlan kamuoyo 5nünde CHP'den olduğu gibi. parlâmento üyeliğindcn de istifaya dâvet ediyoruz.» , • Türkiye'ye izinsiz giriş vaptıkları gerekçesiyle haklarında işiem yapılan Alman turistlerin, yurua girişleri ile ilgili tatbiki zabıt hazırlatılmıstır Zabıt islemi için eö revlendirilen giimrük memuru thsan Gürsoy. üç 'Alman ile birî'kte Dereköy'e Rİtrniçtir Alman turistler ve sümriik memuru, W«lter Heierich'in vönerimindeki minibüs ile Edirne'ye dönerken feereste yüklü bir at arabasına earp mislardır • Kazada eümrüV memuı Îh«î3n Gürsov derhal ölmü?tür. Kazadan sonra gözaltına ahnan üc Alman'dan minibüsü kullanan Walter Keierich ile at arabasi sü~ rücüsü Necati Çaoinn. dün sabah ya.ptlan ilk soreularında tutnklan mıStır. ^ > , tlgililerden alınan bilgiye çöıe. üç Almanın Dereköy sınır kspısından kimsenin haberf olmadan giriş yapmaları olayı" hakkında da sonıstıırma açılmışlır. Sedat ile Kaddafi, şu gıbi husuş laı üzerinde tam bir anlişmaya varmışlardır: 0 Kurulması tasarlanan Birleşik Dev'etin idare şekli ve ıdnre kurullan gibi hususlan tespit edvcek birlesik bir slyasi komutanlık kurulacaktır. • Kurulacak özel ihtisas ko j misyonları, Anayasa taslağını ha | zırlayacak. ortsk savunma kuvve I tini organize edecek ve ekonomik I sistemlerin kaynaştınlması için i gerekli tedbirler alınacaktn*. 0 Siyasî komutanlık. çalısmalarını tamamladıktan sonra birlik plânını iki ülke hükümetleriııe | sunacak ve bu plân daha sonra ı Libya ve Mısnr'ın halk oyuna sunulacaktır. ! • Bütün bu tedbirler, 1 Eylul 1973 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır.. PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN Kimya, İnşaat, Makina ve Elektrik Mühendis ve Yüksek Mühendisi alınacaktır. Ofisimiz Merkez Tejkilâtı ile îstanbu!. tzmır. Izmıt tskenderun, Trabzon ve Mersin Bölge Müdiirlüklerınde 1327 sayılı Devlet Memurlan Kanunu hükümlerıne göre ıstıhdam edilecek, askerliğini yapmış tnşaat. Makina Kimya ve Elektrik Yüksek Mühendisi ile Mühendislen alınacaktır İsteklilerin 21 Ağustos 1972 tarihine kadar Genel vlürlürlüpmüze (Personel Subesı MüHürlü?ü> dilekçe ile müracaatlan ve 4 Eylül 1972 tanhınde vapılacak mülâkaMa ha7ir bulunmalan rica olunur. OENEL MÜÜt'RLlK ( B a s ı n : A. 12355 • 19347/5564) İlk leplantı 3 Eylül'de Birleşme kararmın açıklanmasından sonra iki Başkan, aldıkian iki kararı açıklamışlardır. tlk karara göre, Birlesik Siyasi Komutanlık ilk toplantısı gelecek 3 Eylül günü Trablusgarp'ta vapocaktır. Diğer karar uyannca da, her iki ülke vatandaşlannın karsılıklı olarak Libya ve Mısır'da her türlü meslekî çalışma yapmaK ta ve taşınır olduğu gibi taşınmpz mallar satın almakta da serr^est olacakları bildirilmektedir. Dünya tnruna (Baştarafı 1. Sayfada) dır. 18 yaşmdaki Yvonne Metilda Corino, Marie Hare Canad, Jozeph Boardman Linda ve Gery Arles Johnson'un kaldıklan odaya giren polisler, genç kızlarla erkek arkadaşlarını, kendilerinden geçmiş bir halde bul. muşlardır. Esrar alemi yapan birbirinden güzel iki kızla arkadaşları, bu aleme polisleri de davet etmişlerdir. Odanın içinde yapılan aramada esrarlı sigaradan ayrı olarak bir kibrit kutusunun içinrfe de içmeğe hazırlanmış bir piâka esrar bulunmuştur. Amerikalı öğrenciler, neden sonra gelenlerin polis olduklarını, karakola götürüleceklerini, yaptıklan işin suç olduğunu öğrenince bağırıp çağırmağa başlamışlardır. Geceyi Emnij'et Müdürlüğü nezarethanesinde geçiren öğrenciler, esrar içmek ve bulundurmak suçundan Adliyeye verilmislerdir. Ağnstos (Baştarafı 1. Sayfada) Ancak. Afustos'un 25 ine kadar olacak vağısların ilk 10 gün içerisinde hafif saçanak, 1116 Atustos tarihleri arasında olacak yağışların ilk Pervod'datrine oranla mutedil veya biraz daha fazla ve 26 Ağustos'tan sonra vulnıa gelecek vağışlann ise genel olarak sağanak ve yer yer göktürütülü ra«ıslar şeklinde ve oldukça şiddetli ve hava sıcaklıkUnnın ise mevsim normallerinin biraz altında seyrettnesi beklenmektedir. Mevsimin normal «ncaklıklann dan daha az sıcaklık beklenmektedir.» Memnunluk Orta Doğu Haber Ajansma gö re, Libya Lideri Kaddafi, Mısır Cumhurbaşkanı Sedat ile konu üzerinde tam bir mutabakata vurdıktan sonra durumu telefonla Su. riye Devlet Başkanı Hafız E] . Esat'a bildirmiştir. Suriye Cıımhurbaşkanının, Bingazi'de varüan anlaşmadan gayet memnun olduşu bildirilmektedir. Bilindiği gibi. Suriye, Mısır ve Libya, Arap Cumhuriyetleri Federasyonunu meydana gctimektedirler. İLÂN 5 pünde %13.7 Türkiyc'cic ve dünyada gorulcn' yeni artış bit yandan fiyatları eıv yüksek scvıyeye çıkaıtırken. ji° yandan da en kısa sürede görıılen en büyük artış anlamını da taşımaktadır. (Türkiy* içi» sön beş giin .içinde %1J.7). Hesmi piyasaıja iş y'apan hükümetler ve onlar adına harekpt eden Merk'az Bânkalarında onsu 38 dolardan işlem gören altınm resmî fiyatmın yükseltilmesi için peşitli teşebbüsler . yapflmıştır. Fransa'nm eski devlet başkanl^ıından De Gaulle tarafından yapılmış olan bir teklifte altınm bir onsunun 70 dolardan işlem görülmesi istenmişti. Ancak 'doların dp ğerini "oöO oranında düşürmek an larama gelen bu teklif özellikle ABD tarafından red edilmişti. Altınm dünya serbest borsalarmda 70 doların üstüne fiilen çıkması ise Amerikan dolannın resmi fiyatını etkilememektedir. Siirt Valiliğinden 1 Sıırt Ortaokulu onanm ısı 2490 sayııı ftanun hfıküTi lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmustur 2 tşın keşif bedelı f31279 00) liradır 3 Eksiltme Siirt Ortaokulu rjınasında 23.81972 Çar şamba günü saat 11.00 de yapıîacaktır 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ortaokulu Mudürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye gırebilmek için ıstefclüerın: ) (2345.95) liralık geçici teminatını b) 1972 yılın» ait Ticaret Odası belgesl. c) Müracaat dilekçelerl İle birlikte vereceklerı kredi imkânlannı bilfliren mall durum biltllnsl Ek 2A Re forans en az işin Keşif bedeli kadar bu t«p aenzer 1 vapnk 5 lanna dair 1$ bitirme oelseleri fbraz suretivle Bavındırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik beleesinl teklif mektım lan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır 6 tstekliler tekltf rrektuplannı 23.8.1972 Çarşamba günü saat 10.00 a kadar makbu? mukabilinde thale Knmı? yonu Başkanlığm8 vereceklerdir 7 Yeterlîk be'çesl alrnması için son mtiracaat tarihi 19.8.1972 Cumartesi gürıü mesal saatl sonuna kadardır. Telerafla müracaaüar v« postada vâk) gecikmeler kabul edilmez. (Basuı: 19362/5568) TEŞEKKÜR Sevgill babamıı v s «11» bOvüeümüz Avukat %65'fni karşılayacak Lübnan'da yayımlanan <Nida El Vatan» gazetesinin Kahire muhabir.nin bildirdiğine göre, Libya Devrim Konseyi Başkanı Kadiafi. uluslararası bloklara karşı bağımsız bir Arap siyaseti izlenmesi fartıyla, Mısır ve Libya'nın tamamen birleşrneaiyle meydana gelecek ye ni devletin bütçesinin yüzde 63'ini karşılamayı taahhüt etmiştir. Adı geçen gazete, Başkan Sedat'ın Sov yet askeri danışmanlsrıyla ilgili kararını önceden tahmin eden tek gazetedir. M. TEVFİK ÇtPER'in 31.7.1973 Pazartesl eecesl vefatı ile lçincle Oulunduğumuz «onsuz ve telafii Imkânsız acımıza tstlrok eden Caferiye kByü halkına; dost ve rakınlarımıza minnet ve tesekkürlerimlzi tletiriz. Çiper; Vönder ve Ertam »ileleri Cumhuriyet 6579 12 kişi ihraç'edildi NtGDE Son seçimlerde huzursuzluk çıkararak yenilglye yol açtıklan gerekçesl ile Disiplin Kuruluna sevkedilen 12 kiçl CHPden ihraç edilmiştir. Kızları oldu Gameda Şirketı Adana Bürosu Müdürü Durukan Güngör İle eş] Gülbahar Güngör'ün Adana'da bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Güngör allesinl tcutlar yavruya uzun ve mutltı yıllar, dileriz. Cumhuriyet Resat Hamit Aziz Napolyon 24 âyar külça 210.. • »15. Î82 • 385 236. 238. J1S. 175 170S2M S2.75 ao
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog