Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

5ATFA ALTT :CUMHURİTET: 3 Ağustos 1972 gisi ile yayınlanmıZl ilgilllere duyuruyoruz. Gazeteler yayın ilânlan için özel tarife uyguluyorlar. Gazete ilânlan ile de yayınlanmızın reklâmım yapıyoruz. Kitap Tanıtma Dergisi'nde fen öğretiminin modernleşmesi konusundaki görüşümüzü yan . sıtan yazılar da yayınlıyoruz. % Posta ücretleri konusundaki düşünceleriniz? Posta ücretleri çoktur. Bir tek . kitabıri ödemeli göndenlmes: için 3 lira ödüyoruz. Bu masraf kitap bedeline eklenince %2ü zam yapümış oluyor ve çoğu zaman alıcı kabul etmiyon paket iade olunuyor ve 3 lira zarar ediyoruz. Kitaplarımız yardımcı ders kitabı kabul edildıği için ındirimli tarife uygulanı yor. Buna rağmen yukanda söylediğimiz gibi yüksek gön. derme ücreti veriyoruz. *' , 1972 Dünya kitop yılı Fen Yaymevi Hüseyin Köroğlu konuşuyor 40 YIL ONCE Cumhuriyet Nızamettın Âli, Medeni Hukuka Münip Hayri, Tıp Fakültesine Hu lusi Behçet, Mazhar Osman Huseyin Naşit, Cevat Kerim. Ömer Nâzım, Suat tsmail; Fen Fakültesine alman kadın öğretmen üv« leri de şımlardır: Utmın KimT»ya Müzeyyen Salih, Nebatata Saf fet Rıza. Hayvanata Fazıla Şevki hanımlar. 3 Ağustos 1933 tarihli Universitenin yeni öğretim üyeleri ENt kurulan üniversiteye uçü kadın olmak üzere hâriçtea kırksekiz öğretim üyesi ahndığı açıklammştır. îsimleri bıldirilenler şunlardır: Edebiyat Fakültesine Hilmi Ziya, Mükrimin HaliL Nimet Akdes, Ziyaeft'n Fahri, Sabri Esat, Sabahatün Rph mi; Hukuk Fakültesine Sıdd>k ' Sami; Felsefeye Ferit; tktisada Gençlere, fen kitaplarını tanıtmak, sevdirmek lâzım # Taymevinizin kartdnş smaçlan nelerdir? Tiirkiye'de son yülarda yayın hayatı oldukça canlandl. Sosyal konularda yayın sayısı bir hayli kabank; buna oranla fen yayınl a n az. Oysa kalkınma çabasında olan ülkemızde fizik, kırnya, matenıatik, biyoloji kanusun daki yayinlar büyiik önem taşır lar. Fen Yayınevı fizik dalında yayınlar yaparak kendi çapında katkıda bulunmak amacıyla 1962 de Konya'da kuruldu. 1970 den beri Ankara'da çalışmalannı sür dürüyor. Aynca 3 ayda bir çıkardığı Kitap Tanıtma Dergi«i ile yayınlannı ilgililere duyuruyor ve fen öğretiminin modemleşmesi konusunda görüşlerini yansıtıyor. * • Şimdiye kadar yayınlanmış eserleriniz nelerdir? ö n c e sayüarı 12'yi bulan Eğitim Enstitülerinin fizik ders kıtabı ihtiyacını karşılamak üze re fcir <iızi yayınlamaya başladık. 1963'te Mekanik, 1964'te Elektrik yaymlandı. Bunu 2 citt Isı ve Işık izledi. Mekanik Problemleri, Elektrik Problemleri, Isı ve Işık Problemleri de yaynı lanarak 6 ciltlik ve hepsi 2500 sahıfe tutan bir fizik dizisi tamamlacdı. Bunlann 1970den beri iktnci baskılanna geçtık. Her yıl en az bir kitap yayınlıyoruz. Tiirkiye'de fen alanında yayınlanıtuzla e n önde bulunuyoruz. OECD'nin mali yardımım sağlayan Millî Eğitim Bakanlığı bile aynı sürede Fen Yayınevi kadar fizik kıtabı vayınlayamamıştır. Biz ufak tasarruflanmız ve okuyucunun büyük rağbeti ile yayınlarunıza hizını arttırarak devam ediyoruz. Fızık kataplanmız' Universite FKB sınıflan ile Mühendis ve Mımarlık Akademilerinde de ders kitabı olarak okunmaya başlanmıstır. # Fen Yayınlannın eğitim hayatındaki yeri sizce ne, dir? Yukanda söylediğimiz gibi Tiirkiye'de yayınlanan fen kitaplan Uert ülkelere göre azdır. Bunlann da çofu çeviridir. Telif eser nadir çıkar. Azlığm başlıca nedeni yatınmı göze aldıra cak süriim olmamasıdır. Okuyucu kütlesi fen kitaplarını kârlı duruma getirecek dUzeye ulaşmamıştır. Yazar büyük emek'erle hazırladığı eserınden gerekli ücreti alamaz. Çevirl kıtaplar bu bakımdan daha uygun dur Gönül arzu eder td Türkiye'de telif fen kitaplan da yayınlansın ve fenci yetişmek isteyenler için çok sayıda başyurma kitabı bulunsun. • Kâğıt fiyatlannm yükselraesinin ^yayınlannıza ne giM etSileri oldu? Y HÜSEYtN KÖROGLU 0 Fen yayınlannın çoğal,Bır yıl içınde kâğıt fiyatlaması için ne gibi şeyler nnda yüzde yüze yakın artina . düşünüyorsunuz? * • pldu. Bu artîş kitap maliyetıni' yükseltti. Fen kitaplarımn az sü Fen yaymlan Mıllî Eğitim Barünuü olması nedeniyle çok sakanlığınca teşvık edilmelidir. Sayıâa baskı yapılamaması ma > tmalmı, takdirname.. Gibi teşliyeti yükselten ikinci etlddır. vikler yararlı olabüir. Biz henüz Bunlara rağmen yayınevnniz yaböyle teşvik edici bir davranjşla yınlannda pek az bir fiyat yükkârşüaşmadık. Satınalmada kışi seltilmesiyle yetindi. Fizik kitap sel etkiler ışe kanşryor ve bir larımız içinde yüzle'rce kjişe, for 'yazann 100 bin liralık kitabı alın mül ve cetvel bulunduğu haldp clığı halde başka. birinin**ır taronian ve öteki sosyal konulu ne kitabı bil£ alınmıyor Fen b% kıtaplara göre ucuzdur retmenlri de öğreBcilerin türlü kaynaklardan yararlanarau % Kitaplannızı nasıl tanıfen kültürü almalannı sağlâya' tıyorsunur? cak bir yöntemi tercıh etmeliKıtaplarımızın saüşıru '/*45 m dir. Gençlere fen yayınlannı dirimli fiyatla satmayı teklif tamtrnalı ve sevdırmelidir Feneden dağıtım kunüuşlanna veci yetişmek isteyen gençleri ye ? remiyoruz. Bu kadar indirimle tiştirecek öğretmenler ve aileler verince kâr yerine zarar ederiz. ev kitaplığı kurmalı ve bütçeleTelif işiyle dagıtım ve satış işirinde sigaraya ayfılan paranın ni birükte yürütmek durumunhiç olmazsa onda birini kitaba da bulunuyoruz. Üç ayda bir çıvermelidirler • * kardığımız Kitap lanıtma Der Arslan KİTAPLAR 1 KAYNARDAĞ Edebiyat kuramları ve eleştiri . • Edebiyat Knramları ve Eleştiri, Berna Moran (I.Ü. Edebiyat Fakültesi), 272 s , 2 7 TL. * M tZDE Tanzimat'tan sonra gazete v e dergilerde 1îir t u ı K olarak brtaya çıkan eleştiri, zaman za^nan «mnaheze», " «tenkid» v e «intikad»adlanyla anılmıs, uygulama yöntemi uzun süre biçimci ve duygusal yargılann sınınnı aşamamıştır. Ancak 1960"tan sonra yazmaya başlavan eleştirmenlerimizin ^erçek anlamda bir eleştirive yaklaşabildikleri gSrülür. Bugürf artık yoSun bir eleştiri ilelsi içindeyiz. Toplumun her eün getirip birey karsısına' diktiği sorunlar. dönvadaM sa^at ve kültiir oVavlarmı vakınd'an i^lemeye çalisari bilinçli btr 'okuvucu çoklu^D. dfilimizin düşüncenin her bovuturu dile getirmeve veJecelc bir terim ve anlatım zeneinligi kazahması, gittikçe çoğalan ve'kendileri için doğTU bir değer yargısı verilmesirrl bekleyen nice eserler lyl bir^eleştiri ortammın yarafılmasuu gerekli kılmaktadır ,Böyle bir ilei içinde oldugumur halde edebîvat kuramlan ve ejestiri yöntemleri uîerine yazılmış yayınlanmızın yok ctenecek derececTe az olduklarım görüyoruz. Bu alandald ü keler henüz iyice bflinmedigi. kavramlar açıklı§a kavusmadıg^ için düşjinceler çoğu kez bnianık. çalısmalar verimsU kalıyor.' Berna Mdran'm Edebîyat K n r a m i a n v e Elestiri adlı kitabının yavınlarrrlası bu bakımdan önem tasımaktadır Mo. ran'ın önsÖTCnden, kltabırıi î'tanbul Oniyersitesjnln tngiliî Edebivatı Körsüsü'nde verdi&i «elestiri» derslerinden mevd'ana getirdiiHnt anlıyoruz Fakültelerimiîde "bu dÜ7evrte der<:lerin venVnesini mpmnunlukta VarsıladıŞırnı söylemek fsterim • . . " '. .. • VE İLERİCI DÜŞÜNCENİN IZLEYİCtSİ < Armağan Çocuk Klâsiklerl HABORA KİTABEVI Ş AĞUSTOS SAYISI 30 Ağnstos Z»feri'nin 50. Yıü Dolayısiyle • 0 0 0 0 0 0 ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI ÖZEL SAYISI OLAEAK • Bu sayıda, UluİH ^Curtuluş 0 Savaşımız, halk olma bilinci 0 içinde, tarih ve günümüz 0 açısmdan inceleniyor. 0 f En seçkin imnlann fotoğrafUn, • 12 Büyük Sayfa 250 Kuruş. SİİT, yaıı, desen ve ÇIKTI » 0 0 0 0 UAUKLAKA OKDBMTI SEVntRKN KİTAPLAR KURKUSUZ KAPTANLAR UDLİVER'tN CiEZtLRRt KAÇIR1LAN Çt>CliK BtR (^HnıGUN HİKAYESİ (II. Baskı) ROBtNSON CKUSUE (II. Baskı) POLLYANNA (II. Basta) ESRAKENGtZ AOA BtR ESECtN HÂTIRALARI DEFtNB ADASI BEtUİ KAPTAN GRANTIM ÇOCCKLAR] DÜNTAOAN hTh l*)M SAVVYEK * GÜVE N YAYINEVİ DİZİSİXÎ SUNAR 0 U bAMl ÖNGÖR: «BtRKAÇ ÎNSAN». ' (Hikâyeler). 10 Lira. ! 0 E. HEMlNGWAY"den: 1 «StLÂHLARA VEDA». (4. Bası) 12,5 Lira 2 «IRMAKTAN ÖTEYE». (2. Bası) 15 Lıra 3 «VARLIK YOKLUK» 12.5 Lira 0 V HUGO'dan, . ^ K O T R E D^BJEJJJi KAMBTJRC». (4. Bası). 15 Lira. 0 A. J. CRONIN*den: 1 «BtR AŞK TJĞRÜNA». (2. Bası). 12,5 Lira. 2 «ERGTJVAN AGAC1». (4. Bası). 17,5 Lira. 3 «BtR ACI ŞARKI». (4. Bası). 15 Lira. 0 L. TOLSTOY'dan: ' 1 «KAZAKLAR». (2 Bası) 15 Lira. ,' 2 «DtRtLİS». (3 Bası) '15 Lıra 3 «HARB VE SIILH^, (6 Bası). 20 Lıra 4 «HACI MtJRAT». 12,5 Lira 0 J. STEINBECK'ten: 1. «CENNET YOL€». (3. Bası). 20 Lira ' ' 2 «KENAR MAHALLE». 12,5 tira 0 A MAUROIS"dan: ' > 1 «tKLtMLER».< (2 Bası) 12.5 Lira. 2 «AtLE ÇEVRESt». 125Lıra 0 M. DRUMŞS'ten«VALSE DAVET». 12.5 Lıra 0 F W KENYON'dan: • 1 «BtR GÖLGENtN ARDINDAN». 12 5 Lira 2 «ALEV ALEVj. 12.5 Lira. 0 PEARL B U C K t a n : «MÜBAREK TOPRAK». 12,5 Lira. 0 H TROYATMan: «ÖRÜMCEK». 12 5 Lira. 0 C DICKENS'ten: «BÜYtlK ÜMtTLER». 15 Lira. 0 A BRONTE'den: «SATODAKİ KADIN». 15 Lira. 0 W. FAULKNER'den: «AŞK VE ÖLÜM». 12.5 Lira. 0 E. ZOLA'dan: «GERMtNAL». 15 Lira. 0 Genel Dagıtım Yerlerl: BATEŞ, tstanbnl Mollafenarl Sokak 0 OCAK KİTAP DAGITIM Cağaloğlu Yokuşu . tst '/ 0 Genel Dagıtım: GE«DA. Hur Dafrtım. • Yazışma: P.K. . 1392 Sirkeci/İSTANBUL ALTIN KALEM ROMANLAB Aym kltabını sunar. • ÎLK AŞK Turgenyevln bu ünlü romanı Rusça ashndan yapüantammetin çevirisiyle pktı. Kitapta yazann hayatı, sanatı, eserleri uzerine uzun bir Incelera» de bıüacaksmız. Bütün Albn Kalem Klâsik Romanlar gibi saglam bez cilüi, luks baskı ofsel gönüek içinde 20 TL. Bu dizide gıkan romanlar. % EUGENİE GRANDCT (Balzac) HL Basfa % UGULTÜLU TEPELEB CEmily Bronte) IV. Bask 0 THERESE BAQOIN (Zola) n. Baskı • JANE EYRE. (Charlott» Bronte) m Basfa. • SAPHOJfDaud«t) 0 WERTHEB (GoeÖi*) rs BABALAB VB OÖÜLLAB (Turgenyev) n Basfa 0 KIRM1Z1 ZAMBAK Anatole Franee) O. basfa • OLIVEB TWİST (Dickens) II B a s ö • BtR AŞK HÎKAYESt (Zola) m. basto 0 DAVtD COPPERFIELD (Dickens) n. Basta 0 TILSIMU DERİ (Balzac) 0 7ÜZBAŞININ KIZ1 (Puşkin) n . Basfa 0 TOPRAK 7EŞEBİNCB (Knut Bamsım) H Basta 0 SEFÎLLER (Victet Hugo) (2 Cilt) Q. Basta 0 ASİ KALPLER (Thomas Hardy) n Baskı 0 PARMA MANASTIRI (Stendhah % KIZ KARDEStM CARRtt (T Dreiser) 0 NOTRE U*ME DB PARİS (Victor Hugo) (Dickens) 0 MADAME BOVABT (Flanbert) 0 DtRtLİS (Tolstoy) 0 VİDtDEKİ ZAMBAK (Balzac) 0 AGNES GRCT (A. Bronte) 0 OENİZ tSÇtLERİ (Victor Hugo) 0 ANNA KAREMNA (Tolstoy) 0 GÜNF.S (iENl UOGAR (Hemingway) 0 ARMANCB (Stendhal) 0 DORİAN GRATTN PORTRES t (Oscar Wfldc) 0 ALTIN liöZLt KIZ (Balzac) 0 IKI ŞKHRtN BIKAYBSI (Dickens) • KRKI>TKKK SONATI (Tolstov) 0 CARMEN (Menmee) NE^RtYAI A 8. Gene! Daffıtırr BATBS KtMSEStZ CXX.tJK * IX)M AMCA*N1N RULÜBESİ 0<fiOKTKQl tNEN MELKR, . 0 KÜÇÜK KAO1NLAR 0 KARA ELMAS 0 tYl HANIMLAR 0 SEKSEN GÜNDB OONTA GEZtSt 0 SOPHtGTNtN BAŞINA GELENLER 0 KÜÇÜK ERKEKLEK 0 ALİCE FCHAFLIKLAR ÜLKEStNDB 0 JONUN ÇOCCKLAK1 0 BAMBİ 0 MERCAN ADASI 0 KÖYÜN tKtZLERİ 0 MUTLO PRENS 0 KÎMSEStZ KJZ 0 ISVtÇRELt ROBINSON 0 DÖBT ARKADAŞ NEŞRtTAl A. 0 GeneJ DaSrtnnt BATE9. yayınları sunar 0 BEŞ YEN1 KTTAP 73. HASTANE Arthuı Halley'den çevlren Aydü Balta 0 HAVAAT.ANI ve OTEL yazannın ilk rom»nı 0 20 lira. 73. ÇETE KABAVANA ATIYOR Jimmy Bresllnln ölm* 6ünan ve çeşitli dillere çevrfleo ünlü romanı 0 15 Ur« 71. EKABIR Arthur Haileyin politikayı, polıtikaalan anlatan romanı 0 25 lira. 70. ÇAKAL Predlrto Forsyhtin bütün dünyada olay yaratan romanı 0 Bir adam, Avrupa polistnin peşine tâinirtigı bir adam bem de; hedeflne ulasacak, tarüıin elaşaa degisürecek mi?69. GOROLMEYEN ADAM Ralpb Ellison'dan çeviren Mehmet Dogan 0 Amenkan Edebtyatının en önemll kltaplanndan Dir) 0 NaUonal Book Award »e Russvurm Edeblyat odülleriml feazunan roman 0 25 Urae yayınları / tdare ankara caddesl 13/3 tel: 26 81 43 dagıtım; Narlıbahçe sokak 29/3 Tel: 27 87 20 0 0 0 0 : : : : I : | İ • : İ • : İ | : E : : E E : = • = = = E = Z = = = = ANKARA c 0 • 0 ANTİKACJ D O K K İ N I 0 0 0 BASRAN YAYINLARI ALİ R1ZA BASKAM Gfizel Sanstlar Matbaası AJŞ."nin 10 cHtliis PARDAYANLAR sertslnden yayınlanan kttapiaı 0 PARDAYANLAR 0 PARDAYANTN AŞKJ 0 PARDAYAN VE FAUSTA 0 PARDAYANTN tNTtKAMl 0 FAUSTA'NIN ENTRfKALARl 0 PARDAYAN'IN £APERİ 0 PARnAVANIN UGLl) 0 PAKDAYAN1N M1I.YONLARI HEB KÎTAP 18 I"L. • GeneJ Dagıtun: BATEŞ 0 0 0 0 8. sayıda çıkan yazılar Emlâk Vergisi ile Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi arasındaki üişki. Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Gayrimenkul kıymet arüşının beyam Srneği. Malî Denge Vergisi Kanunu. (Tümü) Ocretlerin vergilendınlme esaslan. MaluUük sigortası. * 9. sayıda çıkacak yazılar Emlâk Vergisındekı değışık liklere göre, Bina ve Arazl Vergisi ile beyanname düzenleme 6mekleri aynnbb olarak lncelenecekU. Ek olarak değişik Emlâk Vergisi Kanunu. ROMANLAR • HtKAYELER VURGUN » ; Trınian.. 1. O 0Ü TUHAF BİR KADIN . Leylâ Erbil .. 10.00 Lake tmplı, kromelüks suşe KADINLAR BAKAKAJjl kuverll, lüks xAmerikan ptâsUk Torres 10İM. ciltli ask romanlan: tDAM MAHKtTMÜNTJN (20'şer ltradır.) ' SON GÜNt) . Hugo * • • 10.00 • tKl ESIR MANON LESKO.» (Lajos Zlahy) , » * Prevost * 140P ,0 ASRIN KADIN1 İKt KIZ.„ (Mihaly Földi) Panova 10 00 ' • SARA DANE (Catherine Gaskin) • * Panova iO.Tli • DENtZ KURDU* YENIDKN ÇARMIHA (Jack London) * C.ERtMŞ Kazancakıs H> (* . • IHTİRAS MELTE.MLERl ALLAHIN FTJKARASİ .. (Vina Delmar) % • ' .« Kazancakıs 20.00 • PARiSLt K A D I N . , „ ; ' • . : • (Guy des Cars) * • |'••"''• Tnvea , . . v .• KIRMIZI ÇIÇEK ''İ!'1 !'* ALTINA HCCOM... f (Barones Orczy) ', 'Traven 15.00 • AŞK BUDDR ,• ' ' KADINLAR DÜNYASI.. (Guy des Cars) Taylor 10.00 • tLK RANDEVtJ (Dartanyan) AŞK YOLO... (Alexandre Dumas) Garrison 10 00 # 4 METRES HAFTASIINtJ... , Merle 15.00 (Mılady) (Alexandre Dumas) «NSANIIK HORIINA • AŞKA DAVET • , Polevoy 25 m (Anya Seton) VE <) öONDt... • KADINLARIN SAADETt . , 7.50 Polevoy (Emıle Zola) SEVDA GELIN .. • PARKA BAKAN PENCERE Karaslavot ' 15 U O CJane Abbott) HEYECAN F1RTINAS1 Santos • ' 10.00 • İVANHOE GtZLlLIK... (Sir Walter Scott) Sartre • 15 00 • WAKEFÎELD PAPAZI Ç1PLAK ATAKLAR .. (Çliver Goldsmith) Stancu 35 00 • FÎRTINA ÇJKINCA BtYÜK MUCADELE... ." (Kathe Lambert) Daskalof 20 00 DtGER ESERLER 'ASLANI.AK ŞlKKfc.Tl % YAHYA K*APTAN Paiı aıno (Şükrü üras) DORT ROMAN • MÜSLOMANLIGIN Hernacü aıoo UYGÜİJVNIŞI StlLEYMANIN *OAt;LARI (Namaz nasıl kıünır. oruç Pemandez 12 50 nasıl tutulur v.s.) POLÎSÎYE ROMANLAB: ZAMAN MAKÎNAS1... • AY TAŞI Wells 10.00 (WUkie Colllns) SIYAH GtL.. • BRtÇ MASASI CtNAYETt Janski 800 (Agatha Cristie) • ZİLLER tŞTE BtZÎM DÜNYA... (Erle Stanley Gardner) Goldtag 10.00 • HAVDZDAKt CESET ZAMANE DELtKANLISl.(Patrick Laing) Debray 6.00 • HAYALET KOCA (Erle Stanley Gardner) KANAL.• Ç Î N U PAPAGAN Stawınsky " ^ 5 00 (Earl Derr Bıggers) ÇtRKIN AMERÎKALl• TUZAK tÇlNDE TUZAK Lederer 10.30 (Erle Stanley Gardner) tNCELEMELER: • MEZARCILAR DA ÖLÜR • HALK CUMHUBİYETÎNE (Frederio Dard) DOGRU• AMBER DENEN KED1 (Erle Stanley Gardner) • Dimitrov 10.00 • BtNGO , # DÜNYA HÜKÜMETt "(Craig.Rice) CİA AKBA YAVINKVİ • Finney 4.00 '' Ankara Cad. 49 A • AMERtKADAKt SEFALET... CağalofİD • Harrington " İJO OO • • • • HO AMCA. " ' KİTAP SEVERLERE • Vietnamlılar anlatıyor 8.00 • REAYA VE KOYLUBÜYÜK FIRSAT • H.A. Şanda 8 00 1972 Dünya Kitap Yıiında • MARKSİST AÇIDAN.Türk kültürüne ve okuyucuya TURK ROMANlhizmet amacıyla herkese * o 25 / • Tatarlı 10.00 indirimli kitap veriyoruz. Bu kampanyayı 10 yayınevinin 600 • ARAP DEVRÎMİNÎN kıtabıyla açtık. YONTEMLEBt • tNAN DAGITIM • Nâsır 10.00 Moüafenari Sokak 33, HABURA KİTABEVI Tel. 27 04 71 < Emniyet Sandıjp PJL 6 karşısı) Caealo|lo BUYAZJT tSTANBUL * * * İVİ AKBA YAYINEVİ LIK YAYINLAR. S O N F I R S A T 1972'nin Kitap Yüı ilân edılmesi dolayısiyle Varlık Yayınevinin jıalnız Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarmda geçerli olmak üzere düzenlediği görülmemis ucuz kitap kampanyası Ağustos sonun • da bitmektedir. Pek çok okurun , sevinçle yararlandığı bu fırsatı ka çırmak istemiyorsanız Varlık der . gisinin Ağustos sayısında şarüan okuyun ya da «Varlık Yayınevi, Ankara Caddesi, tstanbul» adre, sinden bilgi isteyin. VARLIK ÇIKTI ' 40 yıldan beri hep Atatürkçülü^ lyolunda ve hep en basta yurda hizroet görevini başarr ile sürdüren Varlık dergisinin Ağustos £ayısı en seçkin imzaların'ttl gü ( kel şıir, hikâye ve yazüariyle çık • , ' •h. Günumüzün Türk ve dünya e h debiyat ve fikir hareketlerini ancak Varlıkta izleyebilirsiniz. Aflres: Ankara Cad tstanbul. DÜNYA KLÂStKLERİ En ünlü dünya klasiklerinin en güçlü eserlerini en iyi çevirileri ve en ucuz fiyatlarla ancak Varlık Yayınevinde bulabilirsiniz. Jîomeros, Flaubert. Balzac, Gide, Gogol, Dostoyevski Tolstoy, Çehov, Jack London, Hemingway, Steinbeck, Faulkner. Zweîg, Remarque, Nietzsche. Camus ve daha p%k çok ünlü yazann kitap•lanndan pek utuza bir kitaphk kurmak iTnVâmnı yalnız Varlık Yayınevi sağlar size. Varlık Yayınevi tstanbul adresinden liste ve bilgl istevin t 1 * •' SINIFLANDIRMÂ ,.•: . DEBtYAT kuramlan v e eîestiri yöntemjeri çok çeşitlidirler ve değişik ilkelere göre sınıflandınlabilirler Yazar fıarigi ilkeflen yola çıktıgını sövle açıklıyorr «Sanat «lavrafla rol ovnavan dört 56e vardır: Sanatcı. eser. oknr v e bunlardan hensınf birden icine alan toplnm. Sanat knramlan Iste bn dört nfeden hirine vönelîrler. Kiml knram var. drr. sanatın 8zelligtni tonlnm ile niski<îinde bnlnr ve blr av« ı v a benıetir sana^ eserinl. Kîmi knram vardır. Ranatın «ri7ini sanatcırlîf arar. bnna eörr d n ^ n i ' n n anlatımıdır «anst Rasta hirtakım knramlar «oplnmn ve «anatcıvi detfl de «knrn alırlar tempi olarak Rn kez sanatın Ö7.ü nknrda nvandjrdıSı estrtik bcffn). va da cosknda aramr. Sonnnco olarak sanatı. eserin baska sevlerle i1Ukî<dnde deSil de doŞrn' 4*n d * t m v s t ı t r i n kendisinde arayan bfeimct knraınlar vardır.» Kitapta bu dört anlavısa 6mek ana kuramlar seçilmis • ve bunlann sanatın özü 51e islevi konusundaki savlan açıklanmaya çahşılroı?, «lestiri yöntemleri de yjne. tcrpluma. sanatçıya. okur ve esere dönük vöntemler olarak ele alıninıstır. . • ÇEŞtTLÎ ELEŞTtRÎLER . n Hayat Cep romanjan Bu dlzide en sevdığınlz yazarlarm eserlennl kısaltılmamış taro metin çevirilennden asıllanndafcl bütün gttzelliklenyle okuyacaksmız 5 lira 0 BtR ZAMANLAR \1YANADA (Vıck) Baum) 0 BtR GECE YOLCUSD (Cronln) 0 NtCE YILLARDAN SONRA •' (W Deeping) NEŞRIYAT A Ş. Genel Daeıtım BATEŞ 'OLAYTStYLE kitap da dört bölümden mevdana eelivor tlktn vansıtma kuramı irrpVrlvor Bu kuramın Platon • rlg'n bu vana eedrrliSI pvrim ele alınafak «MarkKİst» kurâma cecilivor Bu kurapılaTİa 11eW ele?Hr1 vöntpmleri de, tarihsel elestiri toplumbilimcer. elpstiri ve Mark«i'i elestiri baslıklan altmda açıklanıvor Bunrlan sonra sırav. la an|atımeıhk we sanatcıvs (îönfik elestiri. duvgusal etki ile biçimeilik v e okura dönük elestiri. edebivafın doSru ve gercek olarıla ilisMrf edebivatm tartimı. deSer öleütleri ve estetik yargılar tizerinde duruluvor Kitabifı sonunda bibliyografva v e özel arîlar dizini 11e konn dteini ver almıs Bibliyografya, tneillzce yaytnlar bakımından 1vi. öteki dillerrleki vsvıniara Ise yer verilmemis. Türkce eserler dp Cok PkMk ftrTM>?in A«ım BeTİrcrnir) vıtrni» OrTıan VPÜMTIP ver vertlmiş. o da dit> notu olarak Cok vararlı blr ttnvnak vayın olan. Türk PHU rtprei^irir' Fipstir» rtzel Smyılan'nın hiç sözü edilmpm'« • YANLIŞ YÖNLER S O YA DA B ü kuramdan yana değil Berna Moran. BUtün kaygusu nesnel olmak Salt bu kavguyla butün kuramlann dogru ve yanlıs vönlerini göstermeye çalısıyor Dünva ve Türk edebivatından birçok örnekleT verivor Aldıgı örnekleri çok ryi seçen Berna Moran'nı. dOşünce ve «anatımızı son ürünlerine kadar dikkatle izledlginl göımek sevindirid bir sey. Konusunds bövle ilk sayılan eserlerde terim sorunu çetln zorluklar varatabilirdl Bu denll sovut blr konurta afak tefek dıkkatsizlikler btr yana bırakılırsa, baçanlı bir terim çalışması yapıld'Sinı söylevecefiim YENİ ÇIKAN KÜLTÜR YAYINLARI (Kitap Yılı Dolayısıvle % 20 İndirim) 1 Nef'î ler Divanından Seçme7^0 Hazırlıyan : Prof. Dr. A. Karahan Hazırlıvan • Tank Hazırlıvan : 0 7 • Sait Faik Abasıvanık'tan Seçme Hikâyeler B»ı»r8 VH ?a$aı O£uz<:an ', '** 6iO 2 Koçi Bey Risâlesi Hazırlıvan : Z. Danışman 7^0 8Asık Vevsel 3Evliya Celebi Seyahatnâmesinden Seçmeler: lll Hazırlıyan : Atsız 7^0 9 Mizan'ülHakk fi Ihtiyaril Ahakk (Kâtip Celebi) Hazırlnan Î O S Gökvay Ya28« sso 21 ıB 10Türkivel yansıma tlerici KGItür Dergisi AĞUSTOS ARARAT SUNAR ÇAKIRCALI EFE ÇIKTI Yaşal Kemal'in yerü blr şahesen. 15 yıl dağlarda Osmanlıyı uğraştıran Çakırcalı'nm hayat hikâyesini okuyucuianmıza okumalannj salık veririz. Fıyatı: 15 Ura Genel dagıtım: tNAN »AGITIM Mollafenari Sokak 33 P.K 819 • Tel: 27 04 71 (Emniyet Sandıgı tearsısı) Cagaloflo tstanba) 4 Köprülü'den S e ç m e l e r (Prof. F. Köprülü) Hazırlıvan : Orhan Köprülü «50 11 • Oiyorlar ki, (Rusen Eşref Ühaydmi • . . " * ' * ; prot fl Î7hır!)k 5 Mevlid fSüleyman Celebi) Hazıriıyar : Prot. Farufc K. Tlmtırtas Hazirlıvan • 'Ş Kutlu .nnl 7^0 Abone adresı: P.K 64 ülus/ Ankara 0 Abonesi: ?ıilık 60. TL. 0 Abonelere 1 . 8 kadar sayılar gönderilir 0 Ornek sayı eönderllir. 0 GERÇEKLİK VE TOPLÜM SAYISI Kıtapçılard». 4 liralık pul karşılığı gonderiltr. Posta KntDsv 11» Sirhepl 6 Fihî Mâfih ve Mecalisi Saba'dan Seçmeler (Mevlâna) * ' ' Hazırlıyan : A. GölpınarU 10.00 Milll Eg1tlm< Yavmevlerinden ° o / Hazırlıvan : U t? •Yayan t Neiat 12Kısası Fnbiya fAhmed Cevdet Paşa): I I I \ Divar^pfeırli 8iK 26 < 8H 13 Hun Sanatı Ya7an : Prof Dkta» A^lpnpn» "^dinmle wrır ainMitrcini? 14 Türk Sanatı: I Deviet Kitaplan Ivlüdüriüğü. Sultanabmet 1 İstanbul. Tel. Satı«52
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog