Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos 1972 sCUMHURÎIETı sSAYFA BES BURHANETTÎN ATAY «Çilli Burhan. Kabadayılar arasındaki çafışmada 2 kişi öldü İSTANBÜL HABER SERVtSİ • • Şehreminl «Altınok» kulübiyıd^ önceki'gece kabadayılar İras'ında çıkan silâhlı çatışma, 2 kişinin ölümü, 2 klşinin de yaralanması üe soçuç'ıoinııştır. Olay, azıli 2 kabadayı olan Burhanettin Âtay (Çilli Burhan) /akibi Hüseyin Heybetli I Hüsso) arasındaki büyüklük davasından patlak vermiş tir. Birbirlerini izleyed iki taraf^ arasındaki silâhlı çatışma. Şehre mini çevresini ayağa kaldırmıstır. fCanlı çatışmadan sonra Hüs so *e adamları kaçmışlardır. Vali Vefa Poyraz da kara ve sivrisinekten yakındı Istihkâm Okulu fzmir'e nakledıldi ; Istihkâm' Okulu düı» îzmir'e, naidedilmiştir. ' 1550 yıliııaan bu yana pek çok asker ve sivil fen adamı yetiştiren Istihkâm Okulunun nakl) dolayısiyle Jiin Taksim Cumhuriyet Anıtının önünde bir tören yapılmıştır. 66 Tümen Bandosunun çaldığı isLkJâl Marşı ile ^öndere bayrak çekilıaiş "\e hazır bulunan bir istıhkâm öğrenci bölüğu saygı duruşunda bufunmuştur. Törende Birinoi Qrdu ve Sıkıyönetinj Komutanı Oıgeneral Faik Türün, Gamizon Komutanı Korgtr.eral Fikret Göknar üe yüksek rüt. beli subaylarla emeklj subaylar hazır bulunmuştur. Orgneral Türün, yaptığı konuşmada. BirLıci Ordu'nun bir şildini. Okul Komutaru Tuğgeneral Fehiıi Kuzuoğlu'na vermiştir. [Foiografta, Istihkîm Oknlnnon tzmir'e • nakli dolayısiyle okalda düzenleneo re*mi geçit töreni görülüyor.] "Sineklerden uyuyamayan kimseden görev bekleyemeyiz,, Vali Vefa Poyrez, dün sines ve sivrisinekten yakınmıs, «Sinek ve sivrisiı*kten gece »vinde uyuyami>yan bir kimteden nasıl görev bekleyebilirsinit» dtnıs sıtma . tavaş •Ugililerini bir kez daha uyaxmı«tur. Plânİ3ma " İl MahaUi îdareler (İLMtP) teşkilâtmca hazırlanan «Mahalll müjterek hizmetlerin ortaklaşa ifa edilmesi programının görüşüldüğü toplantıya başkani'.k eden Vali Poyraz,' Istanbul'ün görülmemiî bir sinek hücumuna ueradığını belirterek, ihmali olan d• gilileri kınamıştır. .Poyraz şunları söylemiştir: •Sinekler bir facia olmuş ve Mcc llse kadar önergelerle aksettirilmiştir. Vatanda} sinek ve sivrisinekten tedirgindir. Gece evirnie uyuyamayan bir kimseden nasıl förev bekleyebiliriz.'Mücadela yeterlnce sürdürülmemektedir. Sıt. ma • sava; ilgilileri işe geregince sarılmamışlardır. Ayrıca. çevre he. lediyeleri kanalizasyonlarını kendi sınırları dışına cıkarıp açıkta bırakmaktadırlar. Bu durum »r, tık utanç verici bit hale gelmiş \BEKlR ACEMBABA radyo • • 05.35 Açflış) • program 07.00 KQye haberler 07.05 Türküler ve oyun havalan 07.30 Haberler 07.45 • B\r sabahm melodileri 08.80 îstanbul'da bugün. 08.05 'Reklâm spotlan ' . 08.10. Beraber ve solo şarlylar 08.30 Keman sololan . • 08.45 Mine Yalçm'dan türküler O . O Ev için • Ö O 09.20 Scrap Tanseli'den şarkılar • • " • ' • 09.40 Arkası yann 10.00 Hatferler '. 10.05 Ekrem Kongar'dan . şarkılar • • . 10.20 Hafif baü müziğl 10.45 Metin Eryürek'den . . türküler ' : 11.00 Ssbah konseri 11.35 Şarkılar ve öyun havalan 12.00 Haberler 1210 Saadet Yılmaz/dan • • ' türküler 12.25 Radyo haîif .rnüâk. . • orkestrası 12.40 Orhan Şener'den şarkılar 13.00 Haberler 13.15 Saz eserlefl 13.30 Reklam programlan 14.15 încl Çayırlı'dan şarkılar 14.30 Hafif şarkılar 14.45 Divan, bağlama ye cura . 15.00 Haberler 15.05 Beraber " şarkılar 15.30 Radyo oda orkestrası 16.00 Çocuk bahçesi 16.15 AMye Akkılıç'dan türküler 16.30, JfJaİif .baf}. rflüzi,ğiv ; T İSTANBÜL 16.45 Arif Sarrd Toker'den sarkılar ' . . « 17.00 Haberler 17.05 Köy odasr . 17.25 •Karma fâslt * 17.50 Reklârh programlan , ' ' * 19.00 Haberler ' 19.30 Reklâm spotlan ve" hafif rnüzitf 19.45 Özdal Kate'derv şarkılar 20.00 Melodi demeti 20.25 Kemal Koldaş'dan türküler 20.55 Bîı> varmıç, "bir yokrnuş 21.00 24 saatin ojaylan • • 21.10 Reklâm programlan 22.45 Haberler • ' 23.00 Operalar, Aryalar ve Liedler . ' • ' 23 45 Gece müziği 23.55 Günün önemli haberleri 24.00 Kapariış 16.55' 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 İ^TANffüt tL t Açılış fre pAıgram v B*iskpteğ;mizden Kiiçük konser . k Gençlere «nüzilc Senfonik müzilc t> Hafif rrielodiler " Çeşitli müzik Akşam konseri Besteciler, eserler, Sorumcujar ' Prank Pourcel oçkestıwsı Türk yortrmculan Gecö' ve raüzik Barok müzik , Hafit Batı müziği Çıban başı . Halde, gerek kabzımallardan ve gerekse kamyon soförlerinden yer bastı parası alan Çilli Btırhan, bu bölgede tam hâkimiyet kurabilmek için çalışma. laı'a başlamıştır. Hakkında polise çeşitli şikâyetler yapılmış hattâ olay sabahı, tekrar Emnfîyet Müdürlüğüne çağnlan Çilli Burhan'a yeniden nasihat edllmiştir. Katfarık bir sabıkası bulıihan Burhan Atay, Hüseyin Heybetlinin yeğeni Kemal Heybetlinin tabanca ile yaralanmasi,ve 1>u yaralamanm da yeğeni, Şükrü Nebi tarafmdan yapılması çıban baslnı tejkil etmiştir. Yaralamadan sonra firar eden Hüseyin Nebinin bulunması için Emniyet Müdürlüğüne çağnlan Çilli Burhan. «Ben yegeniıni getirecegim» demiş ve Emniyet ten ayılmistır. Adalet Bakanı, Polatlı Savcısı ve yardımcısuıın da yerlerinin değiştığıni açıkladı Eshi GOInar savcısına işlen el çekfirildi Actana'da 8 köyün pamukları kuruma tehPkesinde » Türkiye Romanya ve Bulgaristan arasında sağlık personelı mübadele edilecek Bulgaristan ve Rornanya'y* yaptığı resmi ziyaretleri tamamlayan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemal Demir dün akşam uçakla yurda dönmüştür. Bulga'ristan'da Sofya, Filibe, Burgaz ve Varna'da, Romanyada Bükreş Orad'ea, Kluş, Braşov ve Köstence'de sağlık tesislerin» de incelemeler yapan Demir, her iki ulkenin «KBHOr an. lasması» ' çerçevesi içersind» karşıhklı olarak sağlık alanın* da personel mübadele edilmesinı istediklerini söylemiştir. 21.45 22.15 23.00 24.00 00.30 01.00 Prpgram ve kaparuş 0555 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.08 08 38 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.25 10.55 11.10 11.30 12.00 12.05 12.25 12.30 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 Açıİış, 'program Köye hâberter Türküler, oyun havalan Haberler Sabah müziği Ankara'da bugüri" Sanatçılarımızdan birer şarkı Çeşitli müzik Ev için Aymrr Gürkari'dan türküler Arkası yann Haberler. reklâm spotlan Musuafa Erses'ten şarküar Ceşifli müzik Ali Ekber Çiçek!den Jtürküler Elâ Altm vp Suna Batıgün'den şarkılar . Konser saati Haberler, reklâm spotlan Salih Uygun'dan türküler Reklâm spotlan Nevzat Güyer ve Nermin Dernlrçay'dan şarkılar Haberler Hafif müzik Reklâm programlan öğle konseri Gül Batu'dan şarkılar Plâklar aıasında 15.00 Haberler 15.05 Nimet ÇubukoğluMan türküler. . < 15.20 Hafif müzik 15.45 Selçuk tfygan ve Şeçil Heper'den şarkılar 16.05 Çocuk Bahçesi J • 16.40 Albümlerden'seçmeler 17.00 Haberter 17.05 trjcesaz 17.30 Köy odası • • 17.50 Reklâm programlan 19.00 Haberler * . " V 1930 Reklâm spotlan 19.35 Radyo çeşitli raüzik orkestrası • > Gönül Akln'dah şarkılar 20.10 Din ve ahlak konuşması 20.20 Erkekler topluluğundan türküfer .. " .. •. ' '• 20.40 Küçük konrer 20.55 Bir varmış, bir yokrnuş 21100 24 saatin olayları 21.40 Haüf müzik 1 22.05 Türkiye Büyük Millet ' Meclisi saati 22.45 Haberler ,,.'.V.;.' 23.00 Barok müzifc ' .. V " ' • ' , 23.45 Gece müziği 23.55 Günün önemli haberler} 24.00 Kapanış ANK.HRA, (a.aj . Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın dün An» , dolu Ajarisı'na yaptığı açıklamaya göre, bir hükümlünün yerine ' Aym günün gecesi yanırîa afbaşfcannı sckirtak suretiyle cez;ısının yerine "getirilmemesi gibi adakadası Bekir Acembaba'yı alim let rnesleği ile bağdafmayan hareketlerfhden ötürü eski Gülnar Çilli Burhan, Hüseyiıf HeybetliSavcısı Mehmet Sanca'ya Bakanlıkça yapılan soruşturm* sonucm nin bulunduğu «Altınok KnlfiYükseâc Savcılar Kurulunca işten el çektiıjlmiştir. • ' büne» gitmiştir. Hüseyin Heybetli, Burhanın kapıdan girdiğiAlpaslan, Polatlı'da gece yansı ni görünce, silâhmı çekmlş, aynı şekilde arkadaşı Ismail Hey "öldürülen bir müezzinin cesedinin saatlerce ortada kalmasına 'betli ve kimliği öğrenilemeyen sebep oldukları anlaşılan Polatlı iki kişi daha silâhlarını çekip Gumhuriyet Savcısı Sedat Okay " ateşe başlamışlardır. Yaylım aiîe yardımcısı Altuğ Tuncer'in de teş sırasınd'a Burhan hemen. Be derhal Polailı'dan alındıklarını kir ise götürüldügü hastanede bildirrtiiştir. ifade veremeden ölmüştür. Kanlı çatışrojBda olayla ilgileri olAdalet Bakanı Alpaslan'ın yapmayan ve kulübün çay bahçetığı 'açıklâma şöyledlr: ADAN (Cumhuriyet Bürosu) sinde oturan Rıfat Uyar ile 8, köyün binlerce dönüm ekifi ' «Bir hükümlünün yerine baş• AhmVı Masan da serseç kurçtşi pamuk arazisinin kurtıma tehlikslara h«def olmuşlar ve yaralan. kasını sokmak suretiyle cezanın siyfle karşı karşıya kalah çîftçitnı'şlardir. yerine getirilmesl gib! adalet ler, Ceyhah nehrlnden motopoınp la su teminine çalışmaktadırlar. mesleti İle bdğd^şnıayan hareDevletin malı olan ve 8 kötstanbul Emniyet Müdürlüğü ketlerinden ötürü Millet Mecliyün istifade ettiği Mercin suCinayet Masası detektifleri. olay si kürsüsünde afır tenkide nf, yunu, çiftliklerine elektrik üretdan sonra kaçan Hüsso, Ismail ramış. bulunan eski Gülnar Savmek ve kendi tarlalarım sulave Kemal Heybetliyi aramaga mak için kapatan Bakırlı çift* başlamışlardır. Ancak bu üç sacısı • Mehmet Sanca'ya, Babanliği sahipleri, bendin kapaklarırııgın, Burhan Atay'ın adamları lıkça yaptırılan sorusturma sotektrik temin etmek için yanm tarafından öld'ürülmeleıinden nucu Yüksek Savcılar , Kurulu nı sadBce akşamdan akşam a ekörktuklarından saklandıklan isaat süreyle açmakta ve Mertarafından işten el çektirîlmişfade olunmuştur. Polis yeni tir cin 'in yatağına su vermekte', çatışmanın önüne geçm»'k için tir. dir. N;t)azı kişileri şimdiden gözaltına Polatlı'da gece saat 03.U0 de Günde yanm saat akan su ,*almıştır. , ile hiç bir şey yapamayan köyöldürülen cami müezzininin cese lüler ise, kendi aralannda topdinin saatlerce ortada kalmasıladıklar) paralarla Ceyhan neh. 3 Ağustos C. Ahır 23 na sebep olan ve ogece yargı rine motopomp kurmakta ve çevrelerini terkettikleıi anlaşılan buradan temin edilen suyu Mer cin yatağına akıtarak nöbetleşe Polatlı Cumbariyet Savcısı Sedat tarlalarım suiamaktadırlar. Okay ile yardımcısı Altuf Tuncer V. 4,56 12.20 16.15 19.24 21.11 258 Öte yandan, Vali Nezih Okuş de derhal Polatlı'dan alınmışlartaraiından görevîendirilen DSÎ. heyeti henüz raporunu tamamla dır.» ..'» yamamıştır. •.: . İşi kapatmak Saricanın bir hükümlünün • yerine, cesayi t baska birinc çektirdiği anlasıldı kilosu on kuruş FETHtTE, (aa) Bu yıl boı miktarda Uretilen patlıcanın tcı losu uzun nllardır ilk feez ıU nu ruşa kadar düşmüştür. Fethiyede patlıcanın 11 yılda yurt dışına 592 bin işçi ANKARA 11 yılda çeyitli ülkelere 592 bin 347 işçtain sevlc edildiğini bildiren Çalısma Ba» kanı Alı Rıza Uzuner, hâlen bir milyon 79 bin 433 kişinin sırada beklediğini açıklamıştır. îçel Bağımsız Milletvekili Celâl Kargıll' mn konuya ilişkin soru önergesi• i cevaplandıran Çalışma Bakanı n Uzuner, 1961 den bugüne kadar çeşitli ülkelere 488 bin 183"i erkek ve 104.bin 362?Tde^ kadın olmak Bzerir Toplam ssrijin 547 işçinin sevkedildiğlni," 'gitmelc için hâlen sırada bekleyenlerin 110 bin 102'sinin de kadın oMuğunu belirtmistir. Uzuner, sıradakilerin 819 bin 107'sinin vasıfsız, 270 bin 326'sının da vasıfll işçi olduklannı sözlerine eklemiştir. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ILANI Trabzon İcra Memurlugundan , 1970/514 T # Kemerkaya Mahallesinde kâin4Kütük: 783, Ada: 273. Parsel:,4P numaralı gayrimenkulün tamamının açık arttırm» suretiyl» « t l U masına Jtarar verilmiştir. Evsafı: Gayrimenkul. Trabzon'un Merkez kesiminde Mariş' Caddesi ile Uzun Sokak arnş^nda kalmaktadır. V« bu iki caddeyi birbirine bağlayan yeni sokeğ^ cephesi vardır. Yanm teshin bodrumu üzerine betonarme karkas olarak birinci sınıf malzeme ve işçilikle insa edilmi bir suıema binasıdır. Yeni Sokak Cephesinde c»kış, Müdüriyet, gişe ve giris kısmı tertiplenmistir Giris devamında zemin kat (koltuk kısmı) fuayesi ve balkona çıkış raerdiveni raev. cuttur. Fuaye tebanı 30X3il cm. renkli karo ile kaplanmıştır. Geniş bir merdivenle bsiton fuaye.«ine çıkılmaktadır. Bu kısmm taban) da aynı oins ksro ile döşenm:5tir Sinema alt ve üst kısmı tabanlan şaı* üzerine >Rjket) marlet kab,larndrr. Yan duvarlan kısmen «h?rap forelka kaplama kısm«n de svalı ve alçılı plâstik ksblamdır Asm3 tavanlı ve yacrak sıvslı olup aydınlatma asma tavanda bırakılan ışık yerlerinden temin çc"ilııjektedir Sinema kısmı ebadı takriben 18 metre en ve 35 metre •boyundadır. Koltuk kısmında (zeının . katta) 590 adet kolıuk. Balkonda tee 350 adet koltuk mevcut olup bu koltöklar şimdiki müstçcir sirket tarafından yapılmış ve Şirkete aittir. Balkon arkasmda ve Cste mskine dairesi mevcuttur Burads bulunan makineler de miistecirt aittir. Gerek alt fuayede ve gerekse üst fuayede kadm ve erkek WC tevobaları mevcuttur. Stoema ve müştemilâtı yeni vazıyettedır Yıpranması •• 1 civanndadır ve b&'tâ / bütüne nisbetle yıpranma voktur. Sinema üstünde çatı bulunmayıp teras vaziyetinde betonmr^ecriti ile iktifa edilmistir önde sinema»kop perde ve fahnesi vardır Isıtma ve havalandırma temiz ve ısıtılmı^ sıcak hava vasıtasıyıa 'emin edilmistir. Bunlanı ait tesisler v"karıda *?çıkla;un yanm bodrumd'a tertiplenmiştir Bu bodrumda ayrıca tenvirat tnskınelerinin çalıştınlmak icin bir de elektroien gurubjj.yerleçtirilmirtir. Bu Ja tnüMecire aittir Miktarı: 669.03 m2'6h B'rı" As Sineması nâmiyle mâruftur Kıymeti: Sinemanır. müstemilâtiyle birlikte arsa ve bina dahil tüm değeri 2.912.ST433 TL. tahmin edilmistir (tkimilyon dokuzyüzonikibin sekizyüzyftrriedört lira otuzüc kunıstur) Imar durumu' Zemin kat mağaza, kat adet 6. irtifası 18a) metre. arka kom s,ntt< eereklt »ydınlık. bina balkon çıkınüsı t iı metre nizami bıtiüiktn 33. 34. 3, 4. 5. 6 î . 8 no: lu parsellerle şuyulandtnldıktsn sonra inijaats» izin verilir '."', '^^) ••J Bitişik 5 Darsele 18.7» m2 tecavjzJüdür.\ V . ' l ; t ' '"•' SATtS ŞARTLARI: 1 Satı 12.910?; Salı eiıpü saat 14'den U30'a kadar Trsbzon Icra Dairesinde SÇIK srtırma suretiyle yapılacaktur Bu artlırmaua tahmin edilen kıymetin • 73 ini ve rüçhanlı alacaklllaı varsa «la» caklan mecmuunu ve satış 'aasraflarını geçmek sartı ile ihale oiumır. Böyle bir beUclle alıc cıkmazsa en çok arttıranın taahhödü bâki kalmak şam>le 22.9.197? Cuma •günü aynı yer ve saatte jkincı artırmaya eıkantocaktır Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacacını ve Mlıs mjTEfisrını eecmesi sartiyle en çok artırana ihale olunur İ Artırmays. iştirak edeceklerin tahmin edilen.' kıymetiB •» 10'u nisbetinde oey akçesi veya bu mtktar kadar milU bir ban/ kanın leminat m*ktt:Lunu vermdert lizımdır Sstıs pesin para iledir. alıcı rstediğindc ?0 »ünü geçmemek üzere mehil verllebilir. Dellâliye resmi ihJe pulu. tapu hare ve masraflan alıcıya arU tir Birikmis ver^V <atıs bfdelinden ödenir 3 tpotek sahı'n Alacaklllarla diSer ilgililerin (îlgililer tâbi. rine irtifak hakkı iahıpleri de dahildir.J Bu gayrimenkul üzerindeki haklann) hu<"isiv!e fBİ7 ve masrafa dalr olan Iddialarını dayanafı belgeler U Î enbt* (riin içinde dairemire büdirmeleri lizımdir: aksi lakdirde hakian tsou sicili ssbit olmadıkçs paylasmadao hâriç bırakılacaklardu 4 Satış bedeı hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve tflas Kanununup 133 maddesi gereğince ihale fesbedilir. iki thale arasındakı farktan ve 8 i 10 faizden alıcı ve kefıUeri mesul lurulaMk ve h'e bi« hülcms haeet kalmadan kendilerinden rahsil edilecektir 5 Sartname ıl&r tarihınden itibaren herkesin görebilmf^ı için dairede açık o\u\. rr.asraf' verildia takdirde isteyeD «lıcıya bir Srneti eündemebüir 6 Satısa ts'.raK edenlerin şartnameyi Börmüs ve mündere. cstını kabul etn.'ı sirıı.'^Klan ha«=kaca bilei aimak tsteyenlerın 70^514 T sayıl dos^ pumarssivle memurlneıımTizp rmjvurmslan Uân olunur. (Basın: 1SSB7» 5567 Çatışma okbilir Ülkelere dagılım Çalışma Bakanı Ali Rıza TJzuner'in verdiği tamamlayıcı bilgiv» göre, çeşitli ülkelerdekl işçilerimizin sayısı şöyledir: Bulunduklan Erkek Kadın ülke 394^28 102.495 Almanya 3.197 106 Avustralya 23.706 AMisturya 14.957 6 Belçika 19.196 102 Fransa 20.707 141 Hollanda 1.763 115 İnşiltere 3539 452 İsviçre 6.492 53 Diğer ülkeler I GÜNÜN Ü ': ĞENEL TRAFIK ^ Süreyya San & : İ« l 1 • KITAPLARI " ' **\ • Yüksek Hâkimler Kurulunun ilk Başkanı Suphi TÜRKİYE Açılıs ve program Kısa haberlcr Reklâmlar Cocukların televizyonu «Pilli Bebekı 20 00 Egıtim Drogramı «Lületasıo (Müli Eğitim Bakanlıgı ile TRT'nin işbirliâi tle hazır lanmıştır.V 2010 Canın öyküsü (film) 20.25 Reklâmlar . 1928 19.30 1933 19.36 2030 20ü 20 58 21.00 2103 2U1 21.35 22]5 22.52 22.55 23.05 Haberlet^ «'.' .?. ">.'•. Rekl»ıi!İ»T " / £ \^v •• Hava durumu. T;yf •' Reklaralaı "';".. Bcdava dünyı gezlsl tiki gaıeteeinin ierüvenlerU Reklâmlar Türk müzigi Bir belsese) prORram «A<J veya tok yasayanlart Reklâmlar Haberler Kapanıi;\ Öz öldü ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Yüksek Hâkimler Kurulunun eskj başkanlanndan Suphi Öz Ankara'da ölmüştür. Suphi öz, Yüksek Hâkimler Kuruluna ilk defa Baskan olarak seçilmeden önce, Yargıtay üyeliğinde bulunmuştu. Merhum Suphi öz bugün Ankara'da yapılacak törenle toprağa verilecektir. ISTANBUL P O t l S OKULU ÖGRETtM CYESİ Trafik dtizen ve güvenliğiyle ilgili en yeni bilgileri kapsayan ve yurdumuzda kendi türünde ilk defa yazılan eser yayınlannjıştır. . • . . • NOT: Daba önce kitap almak için a,dını yazdıran arkadaşlarınıın 2,5 TL.'lık posta pnlu ile müracaatlarını rica ederinu ^. A I KILAVUZU Bilgi, ahlâk ve sanat teorileri ÇELİK KONSTRUKSİYON İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Vazan: FAİK DRANAR Özel Ata Koieji Müdürü ve Felsefs öğretmeni • Etıler . tstanbul Istiyenlere ödemeli gönderilır. Fiyatt: 12,5 liradır. Etibank Genel Müdiirlüğünden Bankamizca .Antaly.ada Yapfınlacak otan Marangozhane binası, Maheme Anban ve Stok Sah'ası Salaşı Inşaab sabit birim fiat esası üzenndeb ek'siltmeye çıkarümıştır. 1 Eksiltm* 28 Ağustos 1972 Pazartesi günü saât (15.00)de, Etlbank öenel Müdürlöğünde yapılacakür 2 İşin tahnjim feeşif tutan (1.525.000. TL.) olup. geçici temlnatı (59.5UU. TL.') dır. • 3 Eksiltmeye girmek için igtirak belgesi alınmasf şart plup lsteklilerin. . . • . , a) B eurubuhdari eri a2 (2.Q0O.«W.. Tîl) lık müteahhitlik karnesi. b) Bir de£a da benzerî bir işl ikmâl ettiklerine daiı belge. c) Bksiltme şaçtriamesinin 8. maddesinde belirtilen. vesikalar, ile birlikte ihaleye iştirak belgesi almak üzere fr Ağuslos • 1972 Saü günü saat (17.00)ye kadar Genel ^üdürlüğünıüze • ,. .. • müracaat etmelerl lâzımdrr. Bu tarihten sonra yapılacak : '. ;•' •'•müracaatlar kabul edilmiyecegi gibi, noksan vesika vt • telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate alınmaz. • 4 thaleye iştirak belgeleri 24 Ağustos 1972 Perşembe gününden •. ' itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak No: 49'da Etibank tnsaat Daıresi Baskanlığuıdan alınabilir 5 Tpkiiflerin eksiltme günü saat (14.00)'e kadar Bankamız'Umomı Muhsborat ServUine verilmls reya göcderılmıs bulunm8sı lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez 8 Eksiltme dosyalan Ankarada Bankamız lnşaai Dairesinde ve Antalyada Ferro Krom Tesisleri Müdürlügünde görüleblllt. 1 îhaleye iştirak için Oıale dosyası satın alınıhası şart olup, dos yalar eksiltme günü saat (12.00)ye kadar Bankamtz tnsaat Dairesinden (200. TL.) mukabillnde satm alınabilir. 8 Bankamii 2490 sayılı kanuna tâbi deSildir (Basuı: A 12202 19173) 5562 KERKENEZ İ Unutulan ütü yüzünden yangın çıktt Cağaloğlu Şerefefendi Sokağında dün sabaha karşı bir 3rangın çıkmış ve unutulan bir ütü 100 bin liralık zarara sebep olmuştur. Hakkı Asıroğlu'na ait ütücu dukkânında çıkan yangın sonunda 100 bin lira değerinde ?lbise ve görnlek yanmış ancak yangın etrafa sirayet etmeden itfaiye tarafından söndürülmüştür. Olayda ihmali görülen tezgâhtar Ali Aslantekin hakkında kovuşturmaya başlanmıstır. Hılzı Veldet Velidedeoğlu TlİRKlYEDE ÜO DEVİR '.O LİRA SİNAN YAYINLAR1 C.HPD.PA.P tktidarlannın anatomisi Ankara cad. 45/15 İsî <* vvvvvvvvvv GÜNEY fiNSAN, YAPISI VE YAŞAMİİ |Anthony Smith ^ g^ ^ ^ fy Erk»k, Diy. Urctkanlik, Do$um Konlrtlu, Evlilik, Gcbelik, Ooğum, ikiı ^ j Itr ve Anomnllikler, Ktlrtım, Akr«b* Evliltkleri, Ktn Gruplan, Çocuk *vlırm BSyümMİ, Buluğ, Bey, FiıilcMİ Ycteırak, Yıjlılık, Ölüm, Intih.r, ^ Beyin, Uyfcu, Kanuşını, kı, Ouyular, Oari, SinJirim ve actlcnm*, Sin Sg dirim $it*»mi, Bofalhm S«tt»mi, Salunum ve Ktn, bkdat «• Knlar. ^ I LA H KIRIKHAN LİSESİ VE ORTAOKUL MÜDİİRLÜĞÜNDEN tsln Cinti Kesif Bedeli Geçld Temfnit thale Tarihl v» îert Lise bahçe duvar korku!u|n vaSU.22S.31 TU 4281.50 rL. 22.8J972 Sasi 11^0 da pımı, Sıhht tesisat ve onnnro Lise MudOrlGğünde Ortnokul WC ve SıhhJ tesisat 66.878.00 I*L. «594.00 r u 22.81972 Sart 10,00 da onarımj Ortaolcul Müdürlügünde 1 Yukands dunımlan bellrtileo onarım ve rapım işleri 2490 sayılı ksnuna gdre KAPAU ZARF USULÜYI.E yaptırılacakür > tsteklilerin 2490 Sayılı kanun çereğınc* lüzumlo belgelerint İhale saattndeo bl> saat Once komisyon baçkanlıjın* makbuj karsılığı teslim etmeleri 3 Şartnameler çtltçma saatleri tçarisinde Uae ve OrtaokuJ MüdürlOklerindea görülebilir. 4 Postada vaki eecikmeler kabul edilme». Duyurulur. (Basın: 19134) SSM Sanat Dergisi Abone : Yıllık 30 TL P.K. 1353 Istanbul % REMZt KtTABEVİ ISTANBUL 30. TL. <g
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog