Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

BATFA DÖST 3 Ağustos 1972 Bulmaca 123456789 MALKOCOĞLU yazan ve çizen: Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Eğitmen kurslarının kurucularından yönetici llhan Görkey anlatıyor U8TAFA llhan Gör key, 40 yılı aşkın bir mesl^k yaşamında öğretmen, ilköğretim müfettişi ve Millî Eği tim Müdürü olarak bn ülkenin eğitimine eroek vermiş, göz nuru dökmüş olmakla birlikte, eğitmen kurslannda da hizmeti bulunan değerli ve halen de emekli bulunan bir eğitimcimizdir. Bu bakundan konumuzla ilgili engin tecrübe ve bilgilerinden de yararlanmak istedint. SOLDAN SAĞA: , H an daldı, kaldı Sonra «öze başladı: Artık yaşlandık evlât... Bizde am filân kalmadı. Ama hafızamı şöyle bir yoklayayım, baka ynn, hatırlayabfldiklertmi söylerim. dedi. Kalktı, içeri girdi. kısa bir süre sonra elinde bır dosya ile geldi. Koltuğuna yerleşerek anlatmağa basjadu ara sıra da elindeki dosyayı karıştırarak aradığı evrakı buluyor, tarıh ve numaraları ile açıklıyordu. tlhın Görkey'in albümünden bır anı. Soldaki Eiitmen Kursn Müdürü llhan Görkey dir. Sağdaki gözlüklü'de yardımcısı Ferit Ofuz Bayır'dır. lup bunlan okul içinde ve dışıntim Genel Müdürü (rahmetli) îsda yoklayuıız, deneyiniz, esaslı maıl Hakiı Tonguç, bizleri çağırbir kurstan geçirdikten sonra bu ma nedenlerini aı\ahatlarıyla ankişılerden, gezici başoğretmenlelattı. .Sonra, Millî Eğitim Bakam rin de yardımı ile, istifade edilip (rahmetli) Saffet Arıkan komisedilemiyeceğini inceleyiniz. Plânı yonüyeleriyle Bakanlıktan gelen ve'fıkri siz de benimserseniz, ki elemanlan bir araya topladı. Kırktaplanm, yönetmelik ve kanun bin küsor kövümüzün okulsuz, tasarılarmı hazırlaymız» dedi. öğretmensiz plduğıinu, bunları okula, ögretmene kavuşhırmanu» HUMMAH % çdk uzun yülara muhtaç olduğunu, aynı zamanda bütçemizin de • ÇALIŞMA olanakferı dışmda bulunduğunu,, . bu nedenle okulsuz köylerimizi en U ÇOK önemli direktif alınkjsa zamanda ye,cn az masrafla dıktan sonra komisyonumuz okula kavufturabilmek için Baş'hummalı bır çalışmaya girdi. bakan sayın Ismet Inönü'nün, İlköğretim Genel Müdürü (rahGenel Kurmay Başkanı sayın Ma metli) İsmaıl Hakkı Tonguç yo•reşal Fevzi Çakmak'ın, köyleri. rulmadan, üjenmeden ve bir an mizde Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlannda çavuşluk, başçavuş , aramızdan aynlmadan bizlere yol gosteren, fikirleriyle ışık tutan luk yapmış, okuryazar kijilerın bir başkan olarak çalıştı. İlk işhemen her köyde birer, ikijer lerden Miri olarak, Ankara'nın ya bulunabileceğini, ehliyetli öğretkın, uzak birçok köyüne tam kad menler elinde birkaç aylık bir ro ile gittık. Askerliğini çavuş ve kurstan geçirilmek suretiyle yetiştirilerek kendi köylerinde az ' başçavuş olarak yapmıs, okur yazar kimseleri bulduk, ilkokul bir ücretle köy çocuklarına okuçağındaki çocukları topladık.. mayazma öğretmelerinin müm kün olduğunu, bunlann, aynı Karçılıkh konuşmalarını, ilLşki kursta yetiştirilmiş gezici nmşlerini inceledık. Askerlik içindeki öğretmenlerle desteklenmek suVe dıçındaki anılarını çoeUklar* retiyle faydalarmın arttırüabilece anlattırdık. Çocuklann sordufu ğini, genel bakundan bu fikrin,. sorulara karşılıklar verdjrdık. anahaüanyla, sayın CumhurbaşUfalf tefek okuma yazma, arit fcanı Atatürk tarafından da tasvip1 mçtık denemeleri yaptırdık. Okul buyrulduğunu, bunun için Balu ve okulsuz köylerde yaptıgımız kanlığın da hemen çalışmalara İ3U deneme ve incelema sonunda, başladığuu bildirdi. bu gibi kişilerin esasiı bir kursta yetiştirildikten sonra, gezici b»jöğretmenlerin de desteklemesiyle HOCA YERİNE okuls|iz köylere yaratlı olabileceği kanısına vardık. Düşöıîdük ÖĞRETMEN ki, hilen okulsuz, öğretmensiz .koyde çoculdar, «ilenin de en kü çük bir yardımmı gormeden tabiONRA özet olarak şunlaa söy atm kucağmda okujna, yazma ba ledı: «Düne kadar köylerı , kunından en kügük ölcüd« bir mizde köylün^ın çocuklarını' fayda sağlamadan büjümekte, hat Dkutan, namazını kıldıran, ölutâ imamın yönettiği Kur'an kursu sunü yıkayıp teçhiz ve tekiin eve dm bilgisi okulunda Devrimin . den, köylünün dünya ve ahiret tamam olarak karşısmda bilgi* işlerinde kendilerine hükmettilerle donatılmakta, hattâ menfî ğine inanan, mektuplarını yazan bir insan olarak yetişmektedir. ve okuyan, hükümetle olan i$le. H'albuki olumlu bir kursta güçlü rinde onlara onayak olan ve öğretmenler elinde yetiştirildikköyleri her bakundan istediği doğ ten sonra, bu kişi mutlaka yarultuya sürükleyen, köyün yerarh olur. Ne kadar olmasa, onun gâne akıl hocahğıru yapan .bir çalı?tığı köyde alacağımız verim, imam vaıylı. Cumhuriyet idaresi, yüzde beş, pn gibi az da olsa, y i bu zihniyetteki imamı köyden sö ne de sfivındirici bir sonuç olur; küp atü, fakat yeri boş kaldı. l ş hele gezici ba$dğrebnenin katkıte srz öyle bir tip yaratacaksmız 6iyla bu oranm artmasının çok ki, köyde Cumhuriyet idaresinin mümküp olduğu kanısına vardık. soküpattıgı eski hocanırt yerini Komisyondahemen iş bölümü yadolduracak bir Cumhuriyet hoparak kanun tasansı, yönetmelik cası ve temsilcisi olacak, hazırlave kitaplann hazırlanması çalıjyacağuuz kitaplar, yönetmelik ve malarına geçtik. kanunla bu kışiyi teçhiz edecekşiniz. Sizleri bu maksatia çağırdıra H R I N : ve bu işi verdim. Bakanlık erkânından ve herşeyinden ftydalanı nız, uygun bulacağmız illere, köy Anadolu da açılan lere gidiniz,, incelemeler yaçınız. Birinci Dünya ve tstiklâl Savailk eğitmen kursu ş.nda çavuşluk, başçavuşluk etmiş okur yazar kimseleri bu KISA ZAMANDA VE AZ MASRAFLA İMDİ söz sayın Gorkey'de: 1936 yılında Manisada llkoğrethn Müfettişi olarak çalışiyordum. Valılığe gelen bir emırde, koy» okujlarında geniş ölçude yararlanabilmek ve okulsuz köy1 ler için gerekli tedbirleri gorüşmek, kitaplaryazmak^müfredat programlan hazırlamak gibi ke' nular etrahnda çalışmak üzere Bakanlıkça bir'komisyon kurutduğu, benim de bu komisyonda çalışmamm uygun bulundugu jU.1936 gim ve İlköğretim «2526 sayüı emirle bildirilmif ve koznuyon yMifmplyuıy katılmak uzere. derhal Ankara'ya hareket etmem istenmişü. Hemen Ankaraya gittim. Ankara Ilkdğretim Mu fettisi (rahmetli) Emin Soysal, Izrnir Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Rauf İnan, Denizli Milli Eğitim Müdürü Hürrem Arman, Edirne Kurrulus llkokulu Başoğretmem Murat Özgün, (o zamanki görevini hatırlayamadığım, şimdi Istanbul'dâ bir Rum Okur lu Müdür Yardımcısı) Necati ye yine adını hatırlayamadığım daha bir arkadaş. olmak üzere 8 kiainm benim gıbi çağırıldığını ve geldığini gördüm. Önce îlkoğre 1 Bir seyta; 'yerin yuksekten kuş bakısı •oriıaüsü. 3 TERSİ Çanakkale'de ilçc Bir dJvan $a. irimiz. 3 Göz değmcri. 4 TER&I guney Amerika'da bir sıradai Belli bir yere belli zamanlarda verilen beUl bir para. 5 Küçük bitkiler Baska dinden Müslü • raao^ık dinîni saçip ona gırmek. 6 Y.urnrkcn de çalınıp söylenebilen tarz;, beste Tanrı mânatına. 7 ' Belkemijinl teskil eden parçalariD her biıi. 8 Tam afmalı; üç direkll yelkeo gemilerind« arkadaki direk Kimyada alüjnmjumun iimgesi. 9 Çocuğu aert; yttksek lesle «iddeül payU. ma sBzleri Balık tutmakta kurfundan yıpılm» küçük balık biçlmindt ucu İJnell bir çesit olta. TVKAKIDAN ASAĞIYA: 1 Sozsüz ve bir takım hare. ketlerle oynanan üyStro oyuou. 2 Denizcillkta hamle hamlı bırakıl. makta olan veya çekılmekte olan zinciri; yahut halatı bir süre eldc tuur.a deyiml Ipucu. 3 Çekisme; kavga < Eski dıl) Yassı bır çetit elmas tası. 4 Göçebe çadır. ahalisl B ; kol; yiiz; kas; göz isareUerı. 5 Yol (Eski dil) Hu. bubat tozu. 6 Lâhza Bir fik. re harekete düjünctye karsı çıkmsk kabul etmemek. 7 Cotu cepte tasınıc dört kos* bez. 8 Suçu ba^CİMuık Kutsal bllinen tejrtara Wr creclln gerçekleşmetlnde bir «eyler vaadet mek '(Dınt soz). 0 Ye•nek Tonek ılıtiyacı ar. znsu; isteği veya vücudun rahatını ilgilendiren seylere karsı dubuımacanın .yvlan tema • Dunku yul. * S Onu Istanbul'da, Kartal Maltepesındeki evinde, yülann vçrdıği yorgunluğu çıkanrcasına hu zur içınde buldum. K I M bir hoş beşten sonra zıyaretimin. nedenini açıkladım ve ilk sorumu Sordum: Efendim, eğitmen kurslannın ilk açılışlannda ve sonraki çalışmaiarında >önctici olarak, kurueu olarak bulundunnz. Bu kurslaruı açılma fikrtain nasıl doğdağunu, ön hazırlıklannm nasıl yapıldığını, çalısmaların nasıl geliştirfldiğini o günlert yaşamıs bir kiji olarak, amlarınızdan da yararlanarak anlatır mısınu?. S*yın llhan Görkey, oturduğu koltuğa şöyle bir iyice yerleşti, gozlerini bir noktaya diktı, bir « S Celâlt (Ba adam korkuyor insanlardan; o korktukça Stekiler daha çok Uzerine düşüyorlar.... Belki de korkulan vehimden ibaret!) dedi. Emin efendiye baktı; döğülmüs, sbtülmiis, itilmiş, ka> kılmış bir insan i^adesi vardı yüzünde: Belki de sana öyle geliyor.Hayır der fibi başını salladı Emin efendi: Ben kötü bir'adamım; fakat onlar hepsi de iyi {nsanlar nu? Ben biliyoram köjü'olduğumu. Çocakken anam: (Böyle yaramaz, bpyle edepsiz çocufu Allah dostlann başına vermesin.«.) derdi. .'•r . A^LJU 103 ' • Sbnra m'cktebe sittim; hocaUra bejendiremedim hendimi: (Tembe> Iin, salağın biri...) dedller. Babamla çalıştım: (Adam olamazsm...) Celâl, Emin efendinin elini tuttu; hakikatçn »teşi vardı. ölüm dedl. Doğnı söylemis adam olamadım. Kimseye beğendiremedim den bahsedijflr una mutlak» yasaraayı ister €lye teçirdi aklından. kendimi..^ Hırsız dediler, alçak, ırz dfişmanı dediler; ben bir w r demedim. Biliyor musun baştma gelenleri? Celil kendi ken<line (Rerkvs için iyi veya kötü bir sey söyte Ali dayı anUttı; çok üzüldüm... TaUn oldutn meyduu çıknir; çok zamah kendimiz) daha iyi ;5rebilmek İçin karşımıtdakimış. Artık düşünmemejisin böyle seyleri. Celâl, Emin efendiye ait bir çok hikâyeleri ve son Alacasu, Ay lerin kötü taraflaruıı. görmeyf arzu ederiz; bo adam gözfinde bfi> şe hadiseierini Ali dayıdan dinlemişti. (Biliyor musun basıma ge yütüyor..) dedî. Oldu£un>' Rİbi bırakmadılar beni. Takatun üstünde isler isfedi» lenleri?) derken (Neler yaptılar bana...) der şikiydi Emin efendi. Düşünmemeliyim, bir sey düşünmemeliyhn artık; elimde de ler bende'n. Köy köy gezmiyordum: zoruma çidiyordn rakamlarla, jril düşnnmemek™ Sanki sineniadaymışinı gibi hayatım föılerimin defterlerle njTasmak. Hele insanlarla. Sadece bir sürfe memurloönünden peçip çidiyor. İyice seyretmek için durdurmak istiyorum ğu istedim; çjsk gördfiler. Dmum mttdürlük isteırrlştim sanki Kavbazı yeılerinde; durmuvor. Demek sîze de anlattılar. Herkese an pava, sertlife alışamaraıstmı • tepeme biniyorlardı: gürfiltUlerinden latırlar. (Alçak demişlerdir. yüzünde Rj adam kılığı yoktu zaten, çalısamıyordum. Atebfinlerimi bile çaldılar: kavf;a edemedim: ağher şey beklenir tBylelerinden...) Yüzüme yer fibi baktılar benim; ladım. Beni hiç bir zaman sevmemişlerdi. Bir şey yapmamıstım onlara; Sesi aelamaklı bir hâl aldı Emin efendinin. Celâl onun özülBeklr ağa kadar değilse bile hepsi de düsmandılar bana..mesine ençel olmak istedi: (Arkatı «arl Yıl 1938 De\rin Millî Eğitim Bakam Hasan Âli Yücel, Edirne Karaağaç Eğitmen Knrsunda, knrsiyerleri teftiş ediyor. GAYRİMEMKUL SAT1Ş ILÂNI İSTANBUL I. İFLAS MEMURLUGUNDAN Dosya No: 1970A6 Sışli Teşvikiye mahallesiniD Teşvıkıye caddesinde kâin 174 kapı, 99 pafta. 830 ada ve G parsei sayıh 523 m2 sahalı kârgir apartraanda 7/100 arsa payına mukabil 5. kat 15 No. lu müstakil böliim meskenin iflâs hukümlerine gore satılmasına karar verilmistir. tMAR DURUAIU: Dosyada mevcut imar durümunda da belirtildiğı gibi 24^0 r.ıt. irtifada inşast yapümasma müsaade edılmektedir. HALİHAZIK DURUMU. MEVKİÎ VE KIYMETI: Nisantaşma yakm Teşvikiye caddesjnce 174 kapı sayıh Venüs adlı 1 bodrum, 1 zemin, 6 normal kath, 1. katdan itibaren çıkmalı ciphesi tarak sıvah, zemin kat d.şı mermer.kapll betonarme karkas bipadır. Giriş çıft taraflı kapı ile olup zemin kat antresi ile katlara çıkılan merdiven basamaklan mermer ve demir korktıluklu, sahanhklar çini döşelidir. Kayden 15 haleh 12 No lu daire: Bk antre fayans kaph duvarlı a^franga küvet'i lfivabelu WC. vs antreden camektnlı itapı ile geçilen L p^ânlı hol koridorundâ L plânlı bir salon, aydınhğa bakan fa>ans tezgâh ve eviyeli modern mutfak, yanında küçük oda v« jerli dolap, aydınhğa bakan duvan renkli fayans kaplı lâvabolu. alafranga küvetli pisivarlı gömme banyo dairesi, yanmda aydınlığa bakan bir oda, bırisınin önu k?pah camekân balkonlu 2 oda vardır Salon ve odalar zeminleri fhçcp parke ve diğer kısımlar karo, koridor ve antre nıozayik parke coşelidir. Doğrama kısımlan ile demir aksamı yağlı boyalı, kapılar ruzlu camlı. elektrik, su havagazı ve kslorifer ile asansör teşkilâtlıdır. 7/100 arsa payına karsılık meske» . nin tamamına 350.000.00 TL. kıymet tahmin ve takdir edilmişür. İlk açık artırması 11.91972 Pazartesl günü saat 14den 15'e kadar kanjıi sebeplerle tehiri halinde Ikinci artırması 21JJ972 Perşembe günü saat 14'den 15'e kadar Irtanbul 1. İflâs memurluğunda yapılacaktır Artırma şartnamesı 23.S.1972 gününden itibaren memuriyeÜmizdt açık bulundurulacak ve 20u Kr luk posta pulu verilmesl halinde isteyenlere bir sureti gönderilebilecektir. İhale karar pulu. tellftliye rüsumu tahliye teslim ve tescü masraflan alıcıya ait olup ihai» b e . delinin ödenmesi için muşteriye azami 20 gün mühlet verilebilır Ar* tırmaya iştirak için tahmlni kıymetin ° o 10'u oranında teminat iraesl / mecburidir. Fazla mâlumatın yazılı dosja numaramızla memuriyetimizden altnabileceği ilan olunur. (Basm: 5175) 5563 Gayrimenkul Satış llânı İstanbul 10. İcra Memurluğundan Dosya N o : 1972/97 FatihNesltşah ınahallesi, Sarmaşık sokağında fcâin 57 kapı sayıh 462 pafta 2490 ada, 6 parsei sayıh 208.00 M2. mesahalı bahçeli al.şap evin tarnanu rehnin paraya çevrilmesl suretiyle saüUkttr. tm*r Durumn : İmar MüdürlügUnUn 17^.1972 tarih ve 2644 No. lu imar krokisinde: 1/5000 mikyaslı, 14.6.1964 tasdik tarihli İstanbul yanm adası imar planında. bitişık nizam 9.50 metre bina yiıksekliğinde ve 20 metre bina derınliğınde ve tcrokide taranan kısımda inşaat yapılacagı bildirilmiştir. Tîtkikat : Gayrimenkul Karagümrük dvannda Edirn»kapı'ya yalun Sofalı Çeşme caddesincten girilen Sarmaşık caddesinde 57 kapı No. lu ıkı katla ahsap evdır Oış taıafı galvanız saç kapü, çatı üstü oluklu kıremıtle örtülüdür Binaya sokaktan çift kanatlı ahşap bır kapı tle ptrilmeste, bir taşlıkta 2 oda, merdiven alü helâ ve arkada mutfak mahalli ve bahçe vardır. Bırind katta ıse, ahşap basamaklı merdivenle çıkılmakta bir sofada bin önde büvük ve diğeri arkada ufak olmak üzere ikı oda bulunmaktadır Elektrik vardır Borçlunun Işgalinde olup tamire muhtaçtır Tapu kavdı kadostro çapı ıritH olup 208 Mî arsada 35 M2 ınşaat yapılmıştır. Kıymeti : Bulunduğu mevkl) ve m^aa tarzı imar dummu ve emsali nazara alınarak bilirkiştce 100 000 TL fcıymet takdir edilmiştır tlk açık artürması 65.1972 Çarşamba şünü saat 10.00 darj 10.45 e kadar IstanbulSultanahmet'te Adlıye Sarayında 10. tcra Memurluğunda vapılacaktır Arttırma. sartnamesi herkesin görebilmesi içm 5.6.1972 tanhinden itibaren dalrede açıletır tlk açık arttınnada teklif edllen oedel muhamrner taymetin îi 75 şinı bulmadığı tticdırde en çoh arttıranın taahhüdü bâki kaljnak fizere arttırma on eriin dahs uzatila rak onuncu 16.9.1972 Cumartesi eünO aynı «aatlenle ve avnı yerde yapılacak ikinci arttınnada e n ' ç o k arttıran» ınatr edilecektir tpotek sahibı alacaklılarls digeı '.' ıiıtilıinnıı vt irtifak hakkı sahiplennln haklannı l fa« »e. masrafs rian olan tdd alarını. davanagı belpelerle 18 stin ıçtndf trr» Daı resıne bıldirmelen tcap eder Aks) ha(lde nak'an tapu sıcıll) tle sabit olmadıkça safış bedelınır Bavlasms^nflfir fınnç k8 Urlar. Talep edildığı ve 150 Kr posta eulu sorrtprıhc idre? büdirildiğın.." şartnamenın bır örneSının ıstevene jnnrtm lebilir Arttırmaya tştirak etmek ıstevpnlerıp muharnm^n tnv metin °'o 10'u nispetinde pev akçes* veva m'tlft Wr oanka nın tnuteber teminat mektubunü tevrtileçı mec'nundr. Pazl» bılgl almak utevenlerin memurlueumuı I972fl>7 «avılı dosV» numarası üe müracaatlan ılârj olunur İB 7 1975 (Basın: 5i81/5566X DÎŞİ BOND \WlLLfE M4UDE i VE OMUM l'ÇfkJ V OMA. UEKJÛZ ' SAatM OMUM İ4K FAKAT . >l OJAHCNUZ; TIFFANY JONES HAR\KA A MAVJB «UT. SENtM O S"EM SAOECE (STEKfMSENfM EV SOEONOM PA MHMÜZ ÇÖ2UM Mlfâ C GARTH Karacabey Harası Müdürlüğünden Kavak Ağacı (Tomruk) Satılacaktır. 1 Haramıe Poyrazbahçe tnevklinde (1100) adet Kavak agaa (Tomruk) ahan tarafmdan kesilmek suretiyle satışa çıkanlmıştıı 2 Pau» ? Agustos 1973 Pazartesl gtlntl saat (15.00)de ttara merkezinde yapılacakür. 3 Geçici teminat (8.750 00) Uradır. 4 Bu satışa ait şartname Ankara, tstanbul. Izmlr, Bursa Veteriner Mildürlüklerl ile Kurumumu7da görüleblllr tlan olunur. (Basm: 187X> 5581 HEOEF • DEV BİR DENİZ G b c ü TÜRK DONANMA VAKFINA Y A P A C A Ğ I N I Z YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABİLİRİ2. VEB IKf A . BEKII OÛN DOOAMA KA &ME0EK) ONCe. â A B T U D£ Nfc BEVAZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog