Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

3 Ağustos 1972 sCUMHLRIYET :SAYFA ÜÇ DIŞ HABERLERDIŞ HABERLERDIŞ HABERLER ile iigili bilgiverdi "M)NDRA, (U.P.İ.) Sovyet Komünist Parti'Genel Sekreteri Leonid Brejnev, Kınm'daki toplantıda, Varşova Paktı ülkeleri liderlerine, Sovyet Rusya'nın Mısır'â 67 milyar dolar askerî yardım yaptığı halde Mısır'dan sessiz sedasız çekılmeyl kabul. ediş sebebini izah etmiştir. • Tass Ajansı, Kınm toplantısın da taraflann uluslararası pnemli konuların gorüşülmekte oldu, ğunu bildirmiş\ir. Bu konular arasında, Mısır sorunuhun da balunduğu, Sovyetler tarafından dahl gizlenmemektedir. Varşova Paktı ülkelerinin bir çoğu da, Moskova'dan aldıklan direktirlerle bugüne kadar ^Mısır'â büyük ölçtıde askerl malzeme yardımı yapmış bulunmaktadırlar. Breinev, Kırım'do Sedot'ın korarı Çin Ordusunun kuruluş hiç blr askerî lider yıldönümünde » görünmedi Pakisian'la yapılan | I f Idıs basında anlaşma Hindislan'da Nato ABD'yi suçluyor prolesto edildi DIŞ HABERLER SERVİSİ YENÎ DELHt Başbakan Indira Gandi önceki gün parlamentoda yaptığı konuşmada, Hint Pakistan anlaşmasml kınayan muhaliflerini sert bir dille eleştirmiş, «Ben, Başkan Bntto'ya güvenilip jrüvenileraiveceği sornnuyla kesinlikle ilgili degilim. önem. li olan biıim kendi kendimize güvenip güyenmediğiınizdir» delifleri kendisinin sözlerini sık miştir. sık protesto ederek kesmişler ve Başbakan îndira Gandi konuşurken, parlamentodaki muha «thanet... ihanet...» diye bağırmışlardır. Başbakan Gandi daha sonra, <Bn ülkenin 600 milyonlnk nü. fnsn vardır. Bu 600 milyonlnk kitleyi mi, yoksa sesi her geçen gün biraz daha kısılan mnhale. fetî mi dinliyecegiz?» demiştir. Başbakan Gandi, parlamentoda konuştuğu sırada, Yeni Delhı sokaklarında toplanan 100 bın kişilik bir kalabahk da Pakistan'la anlaşmaya vanlmasını protesto etmişler ve gosteri yüıjiyüşleri yapmışlardır. tndtra Gandi ise bu kalabalığın muhalefet taraiıntfan tahrik edildiğini, bunun Hint demokrasisine ve Hindistan'ın birlik ve beraberjiğine hiç'bir katkıda bulun madığını söyl'emiştir. I Lin l'iiiiMiıııı yerine DIŞ ÜABERLER SEBVİSİ • * . . . «• 1 * • . . Başkan Nucon'ın geçen Mayıs ayında Moskova'ya yaptığı ziyaretin tepkileri, aradan uzun bir süre geçmiş olmasma rağmen devam etmekte, özellikle Baü Avrupa ülkelerinin liderleri; Başkan Ntton ile Sovyet liden Leonid Brejnev arasında imzalanmış bulunan ilkeler bildlrisi hakkındakı kuşku ve endişelerini kamuoyuna açıklamaktadırlar. Batı Avrupalı Uderlere , gdre, iki lider arasında imzalanmış bulunan bu bildiri, Ameri• ka'nın Batı Avrupa'ya sırt çevirdiğini açık şekilde ortava koymaktadır. NATO yetkiUlerinden bın, bu bildınnin bir çeşit «ihanet» belgesi olduğunu söylemekten kaçmmamıştır. Diğer bir yetkili ise, bildirinin, Amerika'nın NATO'ya sırt çevirişini ortaya koyduğunu ifade etmiştir. NATO ülkeleri yetkilileri arasında bu görüşleri paylaşanlann sayısınm bir hayli kabarık olduğunu belirtmek yerinde olur. Sovyetler Birliği ile Amerika'nın vardığı anlaşmanm, NATO ülkeleri ile Sovyetler Birliği arasındakl ilişlriler üzerinde ds zararh etkiler yarattıgı ifade edilmektedir. NATO yetkilileri, önümuzdeki Kasım ayında «Avmpa Gnvenlik Konferansı» çalışmaJan basladığı zaman, Batı dünyasının yukanda sözü geçen Ukeler bUdirisi nedeniyle zaytf bir durumda kalacagına işaret etmekte, bunun kabahatinin Amerika'ya ait olacağını ifade etmektedirler. . » I+EKİN Çin Hâlk Bumhuriyetinin sabık. Mareşallerinden Yeh Chienying, ileri gelen Çinli yetkililer şerefine verilçn bir resmî zıyafette konuşmuş ve «vatan hainleri» tarafından bazırlanan plânlann altüst edıldiğını, bu plârüarı hazırlayanların da etkisiz hale getirilmiş olduklarını bildirmiştir. Mareşal Yeh Chienying daha sonra ordunun bu konuda oynadığı olumlu role değinmiş ve «Halk Kurtnluş Ordusu,' hainlerin bütün plânlannı boşa çıkartmış, partiye sızarak önemli mevkileri ele geçiren bu hainlerin ülkede kapitalizmi yeniden ihya etmek için Büyük sürpriz Siriştikleri teşcbbüsleri \aktinde Doğu AVTUR» ülkelerinden geönleyerek, yurdumuzu büyük bir len haberlerden S.ovyetlerin Mıtehlikeden kurtannıştır» demişsır'dan çıkanlınasının, «Çok bfi tir. > ök bir sürpriz» olarak karşılanMareşal i'eh Chıenyıng bütün dığı anlaşılmaktadır. .Bir süper devdevletin nasıl, küçük, üste' konuşması sırasında, Mareşal Lin Piao'nun ismini anmamış, lik bu süper devletten çok yarfakat hedef olarak kendisine l i n dım görmüş olan, bir ülke taraPiao'yu seçtiğini d# sözleriyle afından çıkartümasına ses çıkartçık şekılde belli etmiştir. Hatırmaması, Varşova Paktı ülkeleri lanacağı gibi, Çinli yetkililer birarasında bir politik muamma okaç gün önce, bir zamanlar Çin' larak katrul edîlmektedir, in en kudreüi kişilerinden biri Doğu Avrupa 'diplomathvnna olan Mareşal l i n Piao'nun Mao'göre, ŞoVyetler, Mısır'ın «Çık yu devırıp öVdurtmeğe teşebbüs Git» hareketini' büjük bir şokia ettıkten sonra, yurt dış^na kaçmağa çalısırken bir uçak kazakarştlamakla kalmamışlar, ayrica diplomatiksarsıntı da geçir sında öldugunu açıklamışlardı. mıslerdir. , . Pekin'de oukınan yabancı gözletnciler ise, Mareşal Yeh ChiSovyet Rusya'da .Sovyetlerin enymg'm birkaç gün İçinde SaMısır'dan çıkanhnasî olayı, halvunma Bakanlığı görevine getirika iki dost ülke arasında varılecegi kanısındadırlar. Gözlemcilan bir anlaşmanm sonucu olalere göre, b'nceki geceki ziyarak gösterilmiştir. fette Mareşale gösterilen ilgi bu tahmiçi d^ğrular nitelilSe ve •'.•. . çapta otaıuştur^ 1 1 • Ağustos cıyınclcı da c m a 5 0 0 . 0 0 0 liralık e ' n özel ikramiye çelcilişi ile ABD'nin ügisizliği NATO çevrelerinde konu ile ilgili olarak çeşitli görüçier ileri r 'irülmektedir. Bazı çevrelere göre, Amerika uzun bir süı'edir I^ATO'ya karşı ilgisini kaybetüğini belU etmekteydı Geçen Mayıs ayında Nhron1 ile Sovyet liderleri arasmdald gömsmeler bu gerçeği anahatlan ile ortaya çıkarmıştır. DigeT bazı çevrelere göre ise, Amerikalı yetkililer NATO sorunlannı ihmal etmekte, hatta bu konuda ilgisiz olduklarını açıkça ortava koymaktadırlar NATO yetkilileri simdilik suçlamalannda ileriye gitmiyorlarsa, buna; Başkan Nucon'ın Çin Halk Cumhuriyetine karşı izlediği poliökanın uyandırdığı hayranlık sebep olmaktadır. Bu arada başka sebepieri de saytnak mümkündür. ı j^iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^^LaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalLaaaaaaaaa^ka« iaaaaaaaW ^^. şubemız daha ^^m ^^^hizmetinize^^H ^^^^^^ ' yeni «kV 4aaV kaaal ^^M ı NATO , t : Değişen roller manevralanna 64 bİD asker katılacak BONN, (a.a.) NATO'nun 14 Ağustos 28 Eylül tarihleri arasında Kuzey Atlantik'te yapacağı geniş çaph manevralara 64,000 asker ile 300 savaş gemisi ve 700 savaş uçağının katılacağı açıklanmlştır. •Strong Express» adı verılen manevralara ABD, Ingiliz, Kanada, Danimarka, ttalyan, Luksemburg, Hollanda, Norveç, Ba tı Alman ve Portekiz birlikleri katılacaklardır. Bu konuda bir açıklama yapan Batı Almanya Savunma Bakanlığı, manevralann amacının Ku zey Avrupa'daki NATO birliklerinin savunma gücünü denemek olduğunu belirtmiştir. t * Bugün Amerika'nın komünist Ulkelerle ilışkilerini yumuşatmasuıdan kuskulanan Batı AvTupalı liderlerin çoğu, daha yakın bir geçmişte Amerikalı liderleri bu konudaki katılıklanndan dolayı eleştirmekteydiler. Bunlar Amerikalı liderlerin hâla soğuk savaş yıllan döneminin politikasmı izlediğini, oysa yeni bir ddneme girilmlş bulunulduğunu ve bu nedenle Amerika'nın komünist ülkelere karşı daha yumusak bir politika iziemesi gerektigini üeri sünnektevdiler. Şimdi bu önerileri yapan Batı Avrupalı liderler kuşku içinde* bulunmakta, ancak daha önceki tutumlanndan dolayı da. seslerini yükseltmekten fcaçınmaktadırlar. Bir gerçek Bu noktada bir gerçeğe değinmek de yerinde olur: Baü Avrupaü liderler aslmda, Amerika'nın komünist ulkelerle gelişmekte olan iliskilerinden rahatsız değillerdir. Tam tersine bu liderlerden bazılan gelişmelerden memnun olduklarını da belirtnüşlerdir. Buna karşıhk, Amerikalı liderlerin yeni politikayı izlerken benimsedikleri yöntem NATO ülkelerini rahatsıa etmektedir. Amerika'nın NATO*yu yok sayarak temaslara giriş, mesl, kendi müttefiklerinl haberdar etmeden. baa anlaşmalara varmasıdır aslmda endişelere ve kuşkulara yol açan. Moskova'da yayinlanan ilkeler bildirisi bunun son ömeği olmuş ve Batı'da oldukça büyük bir çok yaratmıştır. 342ncl Subemir: ' ' 347ncî Şubemiz: . (ANKARA) 3 Ağustos, 1972 Persemb* , 343uncu Subemiz: IORDU) NECATİBEY GÜMÜŞHANE 22 Ağustos 1972 Salı PERŞEMBE 7 Ağustos 1972 Pazartesi ı . • , pift»inci Subemiz. . , KIRIKHAN . ' 1HATAY) 23 Ağustos 1972 Ç v s u n b a 349 uneu Şubtmiz: ' 344uncü Şubemiz. • *"••.' 1 CADANA) 18 Ağustos 1972 Cuma 345inci Subemir: KARATA$ FATSA 350ocl Şufaamiz: «B Ağustos 1972 Paz«rtesl * c * « ABD, Cezayir'den hava korsanlarının iadesini istedi . Kırgınlık havası Başkan Nbcon'ın Moskova ziyaretinden önceki aylarda, Ba•hh ülkelerde çeşitli çalışmalar yapılryor ve Moskova zirvesinde kılavuz rolü. oynıyacak blr ortak belgenin hazırlanabilmesi için çaba harcanıjordu. Amerikalı yetkililer de bu çalışmalan desteftliyor ve Amerika'nın müttefiklerine damşmadan hiç bir önemli adım atmıyacağını söylüyorlardı. Oysa bu sözlerde daha sonra 'durulmayacak ve Başkan Ntaon, Amerika'nın müttefiklerine haber bile vermeden, sözü geçen ilkeler nildirlsinl imzalıyacaktı. Üstelik daha sonra sızan haberler, Amerika'nın böyla bir bildiriyi imzalama konusunda çok daha önceden kararlı olduğunu ortaya çıkarmış, bu gerçek Batı'da daha da büyük kırgınlığa yol sçmıştır. Batı Avrupalı yetkiUler, Amerika'nın bu tutumunun kendüerini küçük düşürdüğünü sSylemekte, bu tutumun müttefiklerarası ilişkilere yaraşır bîr tutum olmadığını belirtmektedirler. Askerî lider yoktu Öte yandan b'nceki ^ün Pekin'de yapılan Çin ordusunun kurulusunun 45. kılruluş yıldÖnümu töreuinde isim yapmış tek bir askerî lider görünmemiştir. l i n Plap ile diğer dört .bnemli liderm .bir kazada öldüğü a t çıklanraıstır. Bunlar, şualardır: HuangYung Heng (Genelkurmay Başkanı)i Wu Fah • Sieng (Hava Kuvvetleri Komntanı), Lı Tso Peng (Deniz Kuvretleri Politik Komiseri), Whıu Hui Tso (Parti Merkez Komitesiqin 25 üyelik Politbüro Başkan Yardım cısı). r KALEKAPISI (ADANA) 21 Ağustos 1972 Pazartesi • t 1 (İSTANBUL] 23 Ağustos 1972 PazartesT 3S1incı SubcnHz: * (TRABZON) 31 Ağustos 1972 Perşembe BALİPAŞA ' 346ncı Subemiz: BAYBURT 21 Ağustos 1972 Pazartesi • t 4 MUMHANEOHÜ WASHL\GTON, (UJİ.) A merikan Dışişleri Bakanlığı, Pazartesl günü uçak kaçırarak bir milyon dolar alan hava korsanlannın ve fidyenin iadesini isteıniştir. Bakanlık sözcüsü John King, Isteğin Washington'daki Cezayir temsilciliğine iletildiğinl açıklamıştır. Öte yandan Cezayir'de bir Enformasyon Bakanlığı yetkilisinin büdirdiğine göre, Cezayir jetkilileri Delta Havayollanna ait bir uçağı dün kaçıran hava korsanlan, şirketten aldıkları btr milyon dolaruk fidyeyl emin bir yere saklannşlardır ve bu parayı geri verip vennemek te henüz kararsızdırlar. Oz«l çekılislerde «e ayrıca ba»yılîrı zengin Hnaaıiy» çekilişlcriırfe ^jı» «r Sayın Mevduat Sahıpterin* bol s^mlar dlleriz. r~ * " Başkan yardımcılığı ' i ç i n en kuvvetli aday Muskie •• YAPI ve KREDİ BANKASI Daıma en lyi hizmet •' 1 (M«ran: 1555/5575) WASHtNGTON, ( « A . ) Demokrat Parti Başkan Adayı George McGovem, Başkan Yardım • cısmı birkaç gün içinde açıklayacağım söylemiştir. McGovern' ın yarım düzine kadar İsim üze rinde titizlikle durduğu söylenmektedir. En kuvvetli adayın MaincSenatöAi Edmund Muskıe olduğu sanılmaktadır. • İnternational Herald Tribune Çamaşırınızda bahar VValdheim Çin'e gidiyor BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER, (New . Tork), (».a.) Birleşmıs Milletler Sekretaryasından dun yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Kurt Waldheim, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin dâvetlisi olarak bu ülkeyi 1115 Ağustos günlerlnde zivaret edecektir. Şangay üzerinden Pekin'e ptmek üzere 9 Ağustos akşamt New York'tan hareket etfecek olan Genel Sekreterle birlikte esı bayan Waldheim de yolculuğa katılacaktır. VEFAT AHemizin kıymetli büyüğü, Hayriye Türközü'nün eşi, Dr. Oktay, Yü*z, Dr. Atüâ Dr. Yılmaz'ın sevgili babalan, Güner ve Sevim'in ka ympederlerf, Ayşe, özden, Tangül ve Tansu'nun biricik dedeleri, îstiklâl Harbi Garilerinden EmekK Topçu Albay 'Yenjkokulu , TURSİL' i deneyiniz. ^ Kısa bir süne için TURSİL indirimli fiyatla satılmaktadır. Ayrıca, bu TURSİL kutulan J sizlere şans kaplarını açacakhr. . KÂMİLTÜRKÖZÜ 2.8 1972 gunü Hakkm rah. metine kavuştnuştur. Cenazesi 3.8.1972 Perşembe günü öğle nanrazından sonra Kadıköy Osmanağa Camiinden alınıp, Karacaahmet'tekf ebedî istirahatgâhma t^ydi edilecektir. Mevlâ rahmet eylesin. A IL ES 1 (Cumhüriyet: 5580) Çünkü TURSIL'İ ahrken 100.000 50.000 liralar kazanabilirsiniz Özel^Ne dersiniz^^yozılı | TURSİL' i bakkalınızdcm Mİİ '^yip' 2 Kuzanmak için, |#*TURSİL kutusunun ' arlca kapağındaki 'Turyag bilgileri okuyunuz. BuTmaltHrdtf, muHtıM mrtık unmtycuksamz. Yen kutvlv tçrmfe kısmfcırsure ıçuı tenzıli Btr 4cfm daıtyauz. NE DERSİNİZ > Ar,»;»* fia tmfüma mçmcmk. Nmsıl mt? ŞmJ •H 1tan. 100.00 l t n 5OİK> r kupom çektlift Dıl*4tpnız kadsr kupon tond NOT: Turytğ mtnsupUn ve SATILIK CATARPILLAR No. H . Grayder P.K. 514 Karaköy İstanbul (llâncdık: 8516) 5558 (Fulmar: 505) 5557 Nedersi Tel: 497947
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog